Skip to main content

Full text of "Äschylos Orestie"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓεδεΓνεά ίοΐ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ36ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά Ι) γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]60ΐ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοήά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδοονεΓαΙ^Ιε οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνεά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΐ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηε Ιΐιαΐ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΐιΐ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α χνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οιιΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6ά§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίίΐοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓεδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίιιηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί ώΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ8»§6 ^αιάεΠηβδ 

Οοο^ΐε ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ11ι 1ΐΐ3ΓαΓΪ6δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιΐιεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιΐιε 
ριιΐ3ΐΐο αηά \ν6 αιε ηιειείγ ΙΙιεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίΙιεΙεδδ, ώΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιΐιΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 Ιιανε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενεηΙ αΐ3Πδ6 ΐ3γ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιεοΐιηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίεά €[Π6Γγΐη§. 

λΥε αίδο αδ]<: Ιΐιαΐ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ηοη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοΙι ίοΐ ιίδε \)γ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί Ιΐιαΐ γοιι ιίδε Ιΐιεδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφοδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοτη αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά απίοηιαίεά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ τεοο^ηΐΐΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοεδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδε οοηίαοί ιΐδ. λΥε εηοοιίΓα^ε Ιβε 
ιΐδ6 ο£ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ ίοΐ Ιβεδε ριίΓροδεδ αηά ηιαγ 1)6 αΐ3ΐ6 Ιο βείρ. 

+ Μαίηίαίη αίίνώηίίοη Τβε Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δεε οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοτ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αΙ)θΐιΙ ΐΚΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ τεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ιβ^αΙ λνβαΙενβΓ γοιίΓ ιίδε, Γ6ηΐ6ηιΐ36Γ ΙβαΙ γοιι αΓ6 τεδροηδΐΐ)!© ίοτ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Οο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
ΐ36οαιΐδ6 \ν6 ΐ36Η6ν6 Ά ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά 8ΐαΐ6δ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ρπΐ3Ηο άοηιαΐη ίοτ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐΓΪ6δ. λΥβεΙβεΓ α 1)θθ]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίί^τ ^ιιΐάαηοε οη χνβεΙβεΓ αηγ δρεοΐβο ιίδε οί 
αηγ δρεοΐβο 1)θθ]<: ΐδ αΐίοχνεά. ΡΙεαδε άο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ α ΐ3θθ]<:'δ αρρεαΓαηοε ΐη Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ηιεαηδ ΐΐ οαη 1)6 ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηβΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβε \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηΜη^εηιεηΙ 1ΐαΙ)ΐΗΐγ οαη 1)6 ςιιΐΐο δονοΓο. 

Α1)οαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΙι 

Οοο^ΐε'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζε Ιβε χνοήά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:6 ΐΐ ιιηΐνεΓδαΙΙγ αοο6δδΐΙ)ΐ6 αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ βείρδ τεαάεΓδ 
άΐδοονοΓ Ιββ \νοΓΐά'δ 1)θθ]<:δ \νβΐΐ6 βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιΙ)Ηδβ6Γδ Γοαοβ η6\ν αιιάΐοηοεδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίιιΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ 1)θθ]<: οη Ιβο χνοί) 

αί ΐΊίίρ : //]οοο]^3 . (^οο(^1θ . οογο/Ι οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ 0>^η.ΛΖ3 \Γ ϋατ(ια())ί €00(00 %&καη9 ΡκΜη οοβ 

ΟΟΝδΤΑΝΠυδ ΡυΝΟ 

Ββφίββίΐιβά 1>7 

3ναη^1ίηιΐ5 Αρο$(ο1κΐ6$ 8ορΚοεΐ6$ 

Τικοτ Λοά Ρκ>ί«ηοτ ο£ΟηΑ 
1842-1883 

Ροτ ^^Μ1^, ίααη, αιΐίΐ Ατ&Βη: 
ίίίβηκιιι» οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ο / 

Α80ΗΥΙ.08 0ΚΕ8ΤΙΕ 


ΜΙΤ ΕΕΚΙ.ΑΕΕΝΏΕίί^ ΑΝΜΕΕΚϋΝ&ΕΝ νΟΝ Ν. 1ΛΠΕ0ΚΙ.ΕΙΝ. - ΙΕΙΡΖΙΟ, 

ΟΚυΟΚ ϋΝΟ νΕΚί,ΑΟ νΟΝ ρ. α. ΤΕυΒΝΕΒ. 

1888. οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ Λ^?.■^7'VΑ^Λ>*'>^ί*<Λ /«-^ <• <7&. ^^^ ^^ ^ οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ΥΟΕΕΕΏΕ. Οίβ 0Γβ8ϋβ, βίη Η&ιαρίτν^ΘΓΐί άβ8 ϋ&ββίβοΐιβη Α11;βΓίαπΐ8, 
βηίΙ)β1ΐΓίβ ΐ)ί8ΐιβΓ βΐηβδ άβαίβοΐιβη Κοιηπιβηί&Γθ. ΕϋΓ (Ιίβ Οΐιοβ- 
ρΙιΟΓβη υηά Εηιηβιιίάβη ίβΗϋβ ίιΙ)θΓΐΐ9,υρί βίηβ ΑυΒ^αΒθ, τνβΙοΙίΘ 
άβιη ^βϊζΐξβΏ. 8ίαηά άβγ ^ίδββηβοΐιαίί βηίβρΓοοΙιβη Μυθ. Ώα 
ηαη άίβ ΤβχίΙίΓίΙϋί άβΓ ΟΓββϋβ ίη άβη Ιβίζίβη ϋβζβηηίβη βΓίΓβιι- 
ϋοΐιβ ΕοΓίδοΙιηϋβ §βηι&ο1ι1} Ηαί, 80 άαΓδ άίβ ^ΓοΓδίβη 8ο1ι\ν^ίβπ2- 
^βϋβη 1)β8βί(;ί§ί 8ίη<1 υηά ΥθΛαϋηίδπίΒ,Γδί^ ^βηί^β Ουηΐίβΐΐιβϋβη 
ίίΙ)η§ 1)1βί1)βη, 80 βοϋβη θ8 3ιι άβι Ζβϋ; ζα δβίη, άίβ άιβί 8ίηο]ιβ 
^ΙβίοΗιη&Γδίβ ζα Ββ&Λβίίβη αηά ίη βίηβΓ γοΓζυ^δτν^βίδβ άβΓ 
ΕΛΙ&Γυηβ 2®τνίάιηβίβη Αυ8§8.1)Θ α11β8 \78.8 ζυπι ΥθΓδίαικΙηίδ 
8θ1ι\7ίβΓί§θΓ δίβΠβη υηά ζιιγ τίοΐιίί^βη Ααίί&δδτιη^ άβΓ ββ- 
<ΐ8.η]ιβιι (ΰβηί} ζυ8ΕΐιηπιβηζυΓα88βη, Ιοίι λνβϊΓθ 8β1ΐΓ Υίοΐαΐ, ά&Γβ 
ϊιηιηβΓ ηοοίι Κα^ββΐ υηά Ζ\ν^βίΓβ1 1)1βίΙ)βη; α1)βΓ άοοίι 1ιο£Γβ ίοΐι, 
ά&Γδ Υ0ΓΗβ§βηάβ ΒβαΛβϋυηβ άβη ΟβηιιΓβ άίβδβδ ΜβίδίβΓ^βιΙίβδ 
άβΓ Ροββίβ βΓΐβίοΚίβΓη ηηά 8.υοΙι ζβίββη \7ΐΓά, ά&Γδ άβ,δ ΥβΓ- 
δίαηάηίδ άβ8 ΑδοΗγΙοδ υηδ ηαΙιβΓ 1ίβ§ί, &1δ ηι&η §βλνδ1ιη1ίο1ι 
αηηίπιηιί. βαΓ πΐ3.ηο1ιβ8, τναδ αΙβ υηβηίδοΐιιβάβη υηά άυηΐτβΐ 
φϋ^ βΓλνβίδί; δίοΐι, ηβ,ΗβΓ 1)β8β1ιβη, αΐδ Μ&γ υηά 1)β8ΰπιηι1;. 

ΌβΓ Τβχί 1)βΓυ1ι1} 8,υ£ ηιβίηβΓ ^ηϋδοΗβη Αυδ^αΙ^β νοπι 
δ, 1885 (Αβ8θ1ι. £αΙ), ουηι ΙβοϋοηΛυβ βϊ δοΗοΙϋδ οοάίοίβ Μβάίοβί 
β* ίη Α^δ-ηιβηιηοηβηι οοάίοίδ ΕΙοΓβηϋηί αΐ) ΗίβΓοη^πιο νϋβΐϋ 
άβηυο οοΐΐ&ϋβ, ΒβΓϋη, ΟοΙγΒ,τγ & Οο.). ΟβΓ ΑηΗδη^ φβίοί 
βίη ΙίυΓζβδ ΥβΓζβίοΙιηίβ άβΓ αυί^βηοηιηιβηβη Εηιβηάαίίοηβη υηά οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ IV νΟΕΕΕΌΕ. 

1)βπιβΓ]ίθη8νν^βΓίβη Κοη3βΐ£ΐαΓβη. Νατ βίηζβΐηβ δΐβΐΐβη δΐηά αυβ 
άίθδβηι οάβΓ ίβηβιη βΓαηάβ ίΐιΐδίΰΙΐΓΐίοΙιβΓ 1>β8ρΓθθ1ιβη. ΓΟγ 
τν^βιΐβΓβ ίβχίΐιήϋδοΐΐθ δίαίΙίβη νβΓ^^βίδβ ίοΐι 3ΐι£ (Ιίβ βΓ^ν'έΙιηίθ 
Αιΐ8β£ΐΙ)θ, άβΓβη ζλνβϋβΓ Β&ηά βίηβ ϋΐ)βΓ8ΐο1ιί βΙΙθγ Τβχί- 
ΕηάβΓαη^βη 1)ίβίβ^. 

ΜϋηοΗθη, Οΐ£ίοΙ)βΓ 1888. 

Ν. ΛΧΓ. οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ. 1. Βίβ Ηοιηβρίδοΐιβ βββΐΛΐί άβρ Ρβίορίάβιΐδίΐ^β.^) 

Όο. άίβ Ηθΐάβη άβΓ αΐίβη Υοϋβδα^β αΐδ 1)β]£αηιι1; νοΓατιβ- 
^θΒβίζί \νβΓάβη , βηάβη δίοΐι ίη άβΓ ΙΠαβ ηιΐΓ ζτν^βί ββΙβ^βηίϋοΙίΘ 

^ίΐίϋ}βί1υιΐ8βη ΐίΙ)θΓ (Ιίβ ΥοΓίαΙίΓΘΐι πηά άίβ Ρ&ιηίΐίβ άβ8 Α§α- 
ιηβιηηοη. Ναοΐι Β 102 &. \ν^&Γ (Ιαβ 8οβρ1;βΓ, \νβ1ο1ιβ8 Δ^ίίπιβιηηοη 
8.18 Ζβίοΐιβιι άβΓ ίΰΓδίϋοΙίθη Ο^ΥίοΜ ίηι^; νοη Ζβυβ άτίΓοΗ ΗβΓ- 
ιηβ8 άβηι Ρβίορβ ηΙ)βΓ2β1)βη \νοι•άβιι. Υοη Ρβίορβ ξίϊΐ^ ββ πΐ)βΓ 
3.η ΑίΓβυ8; ΑίΓβαβ ΙιίιιίβΓΗβΓδ ββ 1)βί ββίηβπι Τοάβ άβιη Τΐιγ- 
ββίββ, (ΙίβδβΓ θθπι Α^Β'ηΐΘΐηηοη. ΗίβΓηαοΙι βΓδοΙιβίηί Ρβ1ορ8 
αΐ8 ΘΓβίβΓ Ιιι1ΐ£ΐΙ)ΘΓ (ΙβΓ Ιίδηί^ΐίοΐιβη "νΥαΓάβ. ΟίβββΓ ΥοΓδίβϋαη^ 
1ίβ§ί άϊβ Α1)1[υη£ί άβδ Ρβίορβ νοη άβηι δο1ιυ1άΙ)β1&άβηβη Ταη- 
ίαΐοδ ΓβΓΠβ. Ρβίορδ ίβί ηίοΐιί; βίη§β\ν£ΐηάβΓί ιιηά ΙΐΒ,ί δίοΐι ηίοΐιί; 
άαΓοΙι ΕΓβνβΙ ίη άβη Ββδϋζ άβΓ ΗβΓΓδοΗίΐίί ^βδβίζί. Υοη άβηι 

-Ε1ιβ1)Γαο1ι άβδ Τ1ΐ7β8ίβ8 υηά άβΓ (ΪΓβαβΗΙι&Ι} άβδ ΑίΓβιΐδ ίδί 
Ιίβίηβ Κβάβ (8ο1ιο1. ζυ 107 ού γινώύκεί τί^ν εχ^ραν Άτρέως 
καΐ Θνέβτον), — 8βίηβΓ άΓβί ΤδοΗίβΓ ΟΙΐΓ^δοίΙιβηιίδ, ΕαοάΐΐΣβ 
ηηά ΙρΗιαηίΐδδίΐ υηά δβίηβδ δοΗηβδ ΟΓβδίβδ, βίηβδ ηοοίι ζ&Γίβη 
Κη3,1)βη; 2®άβη1ίί Α§8.ηιβηιηοη 1 142 Ά Ββί άβΓ Αυ£ζ3,1ι1ηη§ άβΓ 
(τβδοΐιβηΐίβ αηά ΕΙΐΓβη, πιίί άβηβη βΓ Αοΐιίΐίβυδ νβΓδδΙιηβη τνίΐΐ. 
Υοη ΑΓ§οδ 3.18 Ηβίηιαί δρΓΪοΙιΙ} Α^β-ηιβηιηοη / 141, Α 30. 
ΟβΓ Κδηί^ άβδ §ο1άΓβίο1ιβη Μ7ΐίβηβ ΗβίΓδί; βΓ Α 46, ν§1. ^ 376, 
Β 569 (8ΐΓαΙ)οη VIII ρ. 377 Ά), 

Οίβ (τΓοηάζϋ^β άβΓ ΟΓβδίβδβα^β ϋβ§βη αηδ ίη άβΓ Οά7δδββ 
νοΓ, ίη τν^βΙοΙιβΓ άίβ ϋηίΓβαβ άβΓ Κ\γϊΆταβΗίτ2ί άβΓ ίΓβηβη 1<ίβ1)β 
άβΓ Ρβηβίορβ ββ^βηϋΙϊβΓίΓίίΙ} (ω 192—202).^ Οίβ Μί8δβί1ΐ3,ί άβδ 
Α§ίβί1ΐ0δ ΙϊβΓίοΙιίβί αυδίΰΙΐΓΐίοΙι ΝβδίοΓ άβηι Τβ1βη1£ι^1108^/ 254 £Ρ. 
λν&ΙΐΓβηά άίβ &ηάβΓβη ΕαΓ8ΐ}βη νοΓ Ιΐίοη Ιί&ηιρίίβη, δΒΓδ Α^ίδίΗοδ 
1)β1ΐ3.§1ίο1ι ζιι Ηαυδβ υηά δυοΜβ Α^αηιβηιηοηδ Οαϋίη ζυ 1)β- 1) Ύβ;1. Ε. Ηΰΐιίθΐη&ηη , ΏΊβ Ροββίβ άβΓ 0Γβ8ίίβ888.^Θ. ΒΓααη8ΐ)θΓ^ 1871 
υ. 1872. Τ1ι. Υοί^, Βθ Αίνβϊ β* ΤΙι^ββίαθ ί&1)ΰ1α ίη ϋίβββΓί. ΡΜΙοΙ. Η3.1. 
νοί. VI. Ηαΐΐθ 1886. — ϋΐ)θΓ άΐθ ηΓβρΓϋη^ΙΐοΙιβ Ββάβτι^αη^ άθ8 Α^βαηβιηηοη 
αηά άβΓ Ιρ1ιί§βηβΐ3, 8. Είηΐ. ζα ΕυΓ. Ιρίιί^. ΤαπΓ. ϋαΓβ 0Γβ8ίβ8 ίη άβη 
^Ιβίοΐιβη πΐ7ίΕο1ο§ί8θ1ιβη ΚΓβίβ^βΙιδΓΐ;, ζβϊ^ί; ββΐηβ ΥβΛίαάαη^ πιϋ Αροΐ- 
Ιοη αηά άβηι άβίρΐιίβοΐιβη Οιαΐ^βΐ. 

ΑβοΙί^ΙΟβ , ΟΓΘβϋΟ , ν. "^ΒΟΚΙιΕΙΝ. 1 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 2 ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ. 

ίΙιοΓέη. Κ1^ί&ιιιβ8ίΓ& \νΐ(1βΓ8ί;3ίΐ<1 ζοβΓδί δβίηβη ΑηίΓ8.§βη; άβηη 
816 Η&ϋβ ^χάβη 8ίηη ιιη(1 βίη δ^η^βΓ, θβη Α^Β,ιηβπιηοη Ββίηι 
ΓοΓί^βΙιβη ίΙΐΓ αη θίβ 8βϋβ ^βδίβΙΗ Η&ϋβ, 1)θ1ιίϋβί;β βίβ. ΑόβΓ 
αΐδ άαβ νβΛ&η^ηίβ άβΓ βδϋβΓ βίβ υπίδίηοΐίίβ πηά άθΓ ΥβΓ- 
ίαΙϊΓΐιη^ υηίβΓίίθ^βη ϋβΓβ, άα βηίΐβτηίβ Α^ίδίΐιοδ άβη δίΙοββΓ 
3,υί βίηβ βίηδβ-ΐϊΐβ Ιηββΐ, δίβ »1)βΓ ίϋΙΐΓίβ θγ τνίΙΗ^, τνίβ βίβ τνίΙΗβ 
ίΐιιη ίοίζίβ, ίη δβίη Ηααβ. Μίί τβίοΐιβιι Ορ£βηι υηά όαΒβη ίβίβΓίβ θγ 
(Ιίΐδ Οβϋη^βη άβδ ΡΙ&ηββ. Ναοΐι άβΓ ΖβΓδίοΓυη^ Τγο3218 δβ^βϋβη 
άίβ ΑίΓίάβη ίη 1)ΓΰάβΓΐίο1ιβΓ ΕίηίΓαοΙιί ζυδαιηπιβη »1) ηηά 1)1ίβΙ)βη 
\}ή βίηαικΙβΓ, 1)ίδ άβη Μβηβίαοδ \)βί άβιη Υογ^θΙ^ϊγ^ 8υηίοη άίβ 
Ββδίαίίυιΐβ δβίηβδ δίβαβηηαηηδ ΡΙίΓοηϋδ ζυΓΪίοΙίΙιίβΙί. Αίβ θγ 
άαηη Βθί άβΓ ΤνβίίβΓίαίΐΓΐ} ζα άβιη ΥοΓ^βΙ^ίΓ^ Μα1β8, ^βΐ^οιηιηβη 
ΛναΓ, ϋΙ>βΓββ1 ίΐιη βίη δίυΓηι, τν^βΙοΗβΓ βίοβη Τβίΐ δβίηβΓ δοΜΰΡβ 
ηαοίι Κτβϊο. ίπβΐ), \νο δίβ αη άβη Κΐίρρβη ζβΓβοΙιβΙΗβη υηά ηϋΓ 
άίβ Μα,ηηδοΙι&Λ ηιίί Νοί βίοΐι Γβ1}ίβίβ; Μβηβίαοδ τνυΓάβ πιϋ άβη 
ίαηί Ο^Γΐ^βη ηαοΐι Α27Ρ^βη νβΓδοΙιΙ&^βη• Οογ^ ΐΓΓίβ θγ αηίβΓ 
ίΓβπκΙδρΓαοΙιίββη Μβηδοΐιβη υηιΙιβΓ «ηά μ^β,τ £βΓηβ, λν&ΙΐΓβηά 
Α^δίΗοδ ζυ Ηαυδβ δβίη ΓΓβνβΙΙιαήβδ ^βτί βΓβαηη, άβη Α^»- 
πιβπιηοη ίδίβίβ ηηά ά&δ Υοΐΐί υη^βΓ δβίηβ ΗθγγβοΙι&Λ ζ^αο^. 
δίβΙ)βη ^α^1Γβ Γβ^ίβΓίβ δο Αβίδίΐιοδ ΰΒβΓ άβ,δ ^οΙάΓβίοΗβ Μ^^βηβ, 
ίπι 3,ο1ιί;βη 3,1)βΓ ^&ηι ίΐιηι ζηηι νβΓ(]βΓΐ>βη ΟΓβδίβδ ζαΓΰοΙί νοη 
ΑίΙιβη (Ρΐιοΐίίδ).^)^^ ΟίβββΓ βΓ8θ1ι1η§ άβη ΜοΓάβΓ ββίηβδ ΥαίβΓδ, 
άβη Γ&ηΐίβνοΐΐβη Αβίδϋιοδ. ϋηά β,ώ. βΙ)βη άβηι Τςι^θ, αη ^β1- 
οΐιβηι βΓ άβη ΑΓβίνβΓη άβη Ιιβίοΐιβηδοΐιηιαυδ §3,1), ίΒοη Μβηβίαοδ 
ζυΓΰοΙ:. Εβίοΐιβ δοΗο,ίζβ ίϋΙΐΓίβη^ δβίηβ δοΐιίβ'β. — Οβη ΗβΓ^βιι^ 
άβΓ Ηβίηιίαοΐίίδοΐιβη ΎΙΐΒ,ί άβδ Α^ίδίΗοδ βΓζ&ΗΙί ΡΓοίβυβ άβηι 
ΜβηβίΕΟδ ί 512 £Γ. ΑΙδ Α§ίΐηιβηιηοη δίοΐι άβπι Υοτξβ\>ίτξ 
ΜαΙβΕ^) ηο,ΙιβΓίβ, ^ιΐΓάβ βΓ ζ^ναΓ νοη βίηβηι δ^υΓΠΐ^^ίηά \νίβάβΓ 
ίη άίβ Ηοΐιβ δββ Κίηαυδ^βίήβΙίβη, αίοβτ βΓ βΓΓβίοϋβ βηάΐίοΐι, 
£ΐ1δ άβΓ "ννίηά δίοΗ \7Εΐηάίβ, άαδ Ιι&ηά αη άβΓ (τΓβηζβ δβίηβδ 
(3Γβ1)ίβίβδ, \νο Α^ίδϋοδ τνοΗηίβ; ηηά ϋίΓδίβ ηηίβΓ ΙιβίΓδβη ΤΙΐΓϋ- 
ηβη άβη Βοάβη άβΓ Ηβίηιαΐ;. Εδ 1ι»ϋβ ίΗη αΙ)βΓ νοη ΗοΙιβΓ 
"νν^Γ^β άβΓ δρο,ΙιβΓ βΓΐ)1ίοΗ, τνβίοΐιβη άβΓ ταηΐ^βνοΐΐβ Α^ίδΛοβ 
ηηι βίηβη Εοίιη νοη ζ^βί Ταίβηίβη βοΐάββ 1)β8ί;β1ϋ; Ηαϋβ. Είη 
^α]1Γ Ιαη^ 1ΐ3,ϋβ άβΓ δραΙιβΓ §β\να€ΐιί, αα£ ά&Γδ Α^αηιβηιηοη 
ηίοΐιί υηδβηιβΓίίΙ; νοΓΰΙ)βΓζίβ1ιβ υηά δίοΐι £ΐυ£ ^ΐΓΒ,Λίββ ββ^βη- 
\νβ1ΐΓ νοΓΐ)βΓβίίβ. δο^ΐβίοΐι ΙοτΆοΙίϊβ βΓ }βϊζί άβηι Α^ίδΛοδ Κυηάβ. 
ϋίβδβΓ βΓδαηη βίηβ ίϋοΐίίδοΐιβ Ιιίδί; βΓ Ιβ^ίβ ζ^^αηζί^ αϋδβΓίβββηβ 
Μ&ηηβΓ ίη άβη ΗίηίβΓίιβ,ΙΙ}, ΛναΙίΓβηά βΓ αα£ άβΓ αηάβΓβη δβίίιβ 
βίηβ ΜαΗΙζβϋ; ΙίβΓβίίβη ΙίβΓδ. Ο^ιηη Ιιιά βΓ άβη Α^απιβηιηοη 

1) αιΙ) άτί' Άϋ-ηνάων ΐΒΪ άίβ βίηβ Ι^ββαΓί; ΐ>ίβ ϊιΒΒΛτί άθ8 Ζβοοάοΐϊ 
α'ψ άπο Φωτιηων βίβΐιίί ^θάβηίαΐΐδ άβπι ΠΓδρΓοη^ΙίοΙιβη Τβχίβ ηβ,ΙιβΓ. 

2) Όίβ Α秣ΐΙ)β, άίΐΓ8 άίβ Αίήάβη βίη νοΓ^βΙ)ίΓ^ Μα1θ& νοιη δίαπη 
ΰΒβΓίαίΙβη ^βΓάβη (^ 614, γ 287), -ν^βΐθί αυ£ άίβ ϋΐ)θΓΐίβίβΓπΐ}^ Ηιη, ηαοΐι 
\7β1ο1ιβΓ άίβ Αίπάβη ίη I^3.Iίβ<^ϋIηοη (Αιηγίιΐβ,) ΙιβΓΓβοΙιβη, οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΙΕΙΤϋΝΟ. 3 

ζϋΐη Μώΐβ; βΓ ξοΐ^ϋβίβ άβη 2ΐ1ιητιη§8ΐθ8θη ΓΰΓ^Ιιβη νοη άβιη 
ββδίαάβ 1ιβΓ£ΐυ£ υηά ίόίβίβ ίΐιη 1)βίιη Μ&ΐιΐβ, \νίβ ιοαη βίηβη 
8ϋβΓ αη (Ιθγ Κηρρβ ηίβάβΓβοΙιΙα^Ι;.^) ΑΙΙβ Ββ§1βϋβΓ άβ8 Α^ή- 
άβη ^τίΓάβη πιη^βΒΓαοΙιί υηά αΐιοΐι νοη άβη Μ&ηηβη άββ Α§ί- 
δϋιοδ 1)1ίθ1) ΙίβίηΘΓ 3.ιη ΙιβΙίβη. 

Ηίβηη βΓδοΙαβίηί άβΓ Τοά άβ8 Α^αιηβπιηοη γοη Αη£αη§ 1)18 
Ζ11 Εηάβ αΐ8 άβ-δ^βΛ άβδ Α^ίδϋοδ. Οο,δ ΥίΒ,γ &ν αυοίι ηαοΐι 
άβη "ννοΓ^βη άβδ Ζβυβ ίη (Ιθγ 6δ1}ίβΓνβΓ83.ηιηι1υη3 α 29 £Ρ. Ζβυδ 
§β(1αο1ιίβ άβδ Α§ίδί1ιο8, ΎΤβΙοΗβη άβδ Α^βηιβηιηοη 8ο1ιη, άβΓ 
τνβϋΗιη ΐ3βΓα1ιηι1;β Οιβδίβδ, ^βϊόίβί, ηηά δρΓαοΙι ζα άβη βδί- 
ίβΓη: ,,Μϋι ϋηΓβοΙιί 1ίΐ8§βη άίβ ΜβηδοΗβη, άαΓδ νοη άβη Οδί- 
ίβΓη άίβ I^β^άβη Ιίοηιηιβη. ΟαΓοΙι ίΙΐΓβ βί§βηβ ΤΗοΛβϋ ζίβΐιβη 
δίοΐι άίβ δίβΓΗίοΙιβη αΙ)βΓ άβδ 8οΐ3ίο1ί83.1δ Ββδϋηιηιυη^ Ηίη&ιΐδ 
Ιιβίάβη ζυ. 8ο Ια^ βδ ηίοΐιΐ} ίη άβΓ ΒβδΜπιπιηη^ άβδ δοΗίο^δαΙδ, 
άαΓδ Α^ίδίΐιοδ άίβ βίιβίίοΐιβ Οαίίίη άβδ ΑίΓΐάβη ΗβίΓΒ-ίβίβ υηά 
άίβδβη Ι^βί άβΓ Ηβίηι^βΙΐΓ βΓηιΟΓάβίβ. Εγ ί\ΐΒ.ί βδ^ οΒτνοίιΙ βΓ 
δβίηβη 38<1ιβη ϋηίβΓ^αη^ Ιίαηηίβ. Οβηη τνίΓ Η&ϋβη ίίιη άιίΓοΙι 
ΗβΓηιβδ λν&Γηβη Ιαδδβη, άβη Α§£ΐηιβπιηοη ζπ ίδίιβη ηηά άβδδβη 
βαϋίη ζη ίΓβίβη, άα ίΐιηι Κθ,βΙιβ νοη ΟΓβδίβδ 1)βνοΓ8ίβ1ιβ, δο1)3.1ά 
άίβδβΓ ΙιβΓΟ,η^αοΙίδβ υηά ηαοΐι δβίηβΓ ΗβίηΐΕΐί 8β1ιηδυο1ιί ίΰΐαΐβ." 

Ιΰη^βΓβη ϋΓδρΓηη^δ δίηά άίβ 8ίβ11βη, ίη άβηβη νοη άβΓ 
ΙιίηίβΓίίδϋ^βη Ββίΐιίΐίβ άβΓ Κΐ7ί3.ηιβδίΓ3> άίβ Κβάβ ίδί, γ 232 — 
238, ί 92, ω 96 ί. Υοη 1)β8οηάβΓβΓ Ββάβαίυη^ ίϋΓ ά^ΐδ ΟΓαπια 
βΓδοΙιβίηΙ; άίβ βΓ§Γβίίβηάβ 8ο1ιί1άβΓϋη§ ίη άβΓ Νβΐίγία, τνο άβΓ 
8ο]ΐ3,ϋβη άβδ Α§2ΐηιβηιηοη άίβ ΓΓα^β άβδ Οά7δδβιΐ8, \νίβ βΓ 
δβίηβη Τοά §βίυηάβη 1ΐ3,1)β, αίδο 1)β8,ηί\νοΓΐ;β1; (λ 406): 

Ο'δτ' έμε γ^ έν νήεύόί Ποβειδάων εδάμαΰβεν 
&ρ6ας άργαλέων άνεμων άμεγαρτον άντμήν^ 
οϋτε μ άνάρόίΟί άνδρες έδηλήόαντ έτά χέρύον^ 
άλλα μοί Αϋγιύ^Όξ τεύί,αξ ύ^άνατόν τε μόρον τε 
ίκτα βύν ούλομέντ^ άλόχω^ οϊχόνδε καλέββας^ 
δεί7ίνί66αζ^ ωζ τις τε κατεκτανε βοϋν έπΙ φάτνΐ], 
ώς %'άνον οίκτίβτω %•ανάτφ' τεερί ί' άλλοι εταίροι 
νωλεμέως κτείνοντο^ όνες ώς άργιόδοντες^ 
οι ρά τ έν άφνειοϋ ανδρός μέγα δυναμένοιο 
τΐ γάμω ^ έράνω -ή είλαπίντι τε^αλνίΐ], 
^δη μεν πολέων φόνω ανδρών άντεβόληόας^ 
μοννάξ κτεινομένων και ένΐ κρατερτ} ύόμίντ^' 
άλλα κε κεΖνα μάλιότα Ιδων 6λοφνραο %'νμω^ 
ώς άμφΐ κρητηρα τράπεζας τε πληϋ•ού6ας 1) Αα8 άίβββΓ δίβΐΐβ 1ΐίΐΙ)βη, ντίβ (3θγ 8ο1ιο1. ζα ΕαΓ. Ηβΐί. 1279 Ββ- 
ιηβΓ^Ι;, βρδ,ίιβΓβ ΟίοΙιίεΓ (δορ^οϋββ, ΕαΓίρΐάββ) άαβ ΒβίΙ βηΐηοιηιηόη, ^&1- 
οϊϊϋΒ άβη Ηβΐάβη ^βΓάΙΙί; ΗαΙϊβη 8θ11. Ββί Αβοίι^ΐοβ ντίτίΐ Α^ειηιβιηηοη τηϋ 
άβιη δοΙινβΓίβ ^βδίίβί; (ζα Α§. 1496 Γ.). 

1* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 4 ΕIΝI^ΕIΤϋΝΟ. 

κείμ,Β%'^ ένΐ μεγάρω^ δαΛεδον δ' άπαν αΐματί ^νεν, 
οίκτροτάτην ά' ί^κονόα ϋπα Πρίάμοιο ^γατρός 
Καόόάνδρηξ^ η)ν κτεΐνε Κλνταψ'ή6τρη δολόμητι,ς 
άμφ* έμοί' αντάρ έγώ ποτΐ γαίτΐ χείρας άεέρων 
βάλλον αηο^ντι^κων περί φαύγάνω* ν^ δ\ κνν&πίς 
νο6φί6ατ\ ονδέ μου ίτλη ίόντυ ηερ εΙς ^Αίδαο 
χερβί κατ όφΰ'αλμονζ έλεειν 6νν τε 6τόμ έρεΐΰαυ. 
ωζ ούκ αΐνότερον καΐ κνντερον άλλο γνναυκόξ, 
οίον δ^ι καΐ κείνη έμήΰατο ίργον άεικέξ^ 
κονρίδίω τεύ%α6α πόβει φόνον. η τοι εφην γε 
άΰΛαΰιοξ παίδεβύίν ίδ\ δμώεββιν έμοΐύιν 
οϋκαδ* έλεν6ε6^αί* ί) ί' Ηοχα λυγρά Ιδνΐα 
61 τε κατ αΐόχος Ιχενε καΐ έ6βομένΐ]6ίν όπίβΰω 
ΰ'ηλντέρτίΰί γυναιξί^ καΐ ^ κ' ενεργός ^τ^ΰιν. 

Οίθββ ΕΓζ&1ι1ϋη§, τν^θίοΐιβ άαβ ΤΓ&§ί8θ1ιβ αη άβιη ϋηίθΓ^&η^ 
(1β8 Α88.ιηβπιιιοη ΙΐθΓνοΓίίβΙΐΓΐ; υηά ίη άβιη Τοάβ άβΓ Κ8.8&η(ΐΓα 
βίηβη βίββίβοΐιβη Ζυ^ ^βίίίί^^ί, ίη ^νβΙοΙιβΓ ααοΐι 1)θΓβί1;8 Κΐ7ΐ;8,- 
ιηββίΓΕ αΐβ ά&8 ίαΓθ1ιί1)αΓβ λΥβΛ βΓβοΙιβίιιί, \νίβ βίβ θΐβ βρο,ίβΓβ 
ϋίοΐιίαιίβ Ιβηηί;, IηϋΓ8^β νοΓζιι§8\7βί8β ζητ ίΓα^ίβοΙιβη Ββΐιαικί- 
1τιη<5 θβΓ δαββ ΛαίίοΓάβΓη. 

0Γβ8ίβ8 18^ τν^βϋΗίη 1)θΓ(ΐ1ιπι<; αΐβ ΜοιάβΓ άββ Α^ίβΛοδ 
(α 30) υηά ΑΛθηβ βηηιιϋ^Ι; άβη Τβίβιηαοΐιοδ ιηίίι ββίηβηι Ββί- 
βρίβΐβ α 298 

-ή ουκ αίεις οίον κλέος ίλλαβε δΐος Όρεΰτης 
πάντας ίπ αν^ρωτίονς^ έπεί κτάνε Λατροφονήα^ 
Αί'γίβ^ον δολόμητιν^ ο οί πατέρα κλυτόν Ικτα; 

Υοη άβπι ΜιιίιίβΓίηοΓά ίδί; ]ιβίηβ Κβάθ. Ιη γ 309 ί. ΐγίΓά ζτν&Γ 
αη§β2βΙ)βη, άβΧδ 0Γβ8ίβ8 άβη ΑΓ§ίνβΓη βίηβη Ιιβιο1ιβη8θ1ιπιαιΐ8 
ίίΐΓ (Ιίβ νβΛ&Γδίβ ΜτιίΙιβΓ αηά άβη ίβί§βη Αβίβίΐιοδ νβΓαηδίαΙίβί 
1ι&1)β, 8Ό ά&Γδ πι»η »η άβη ^ΙβίοΗζβίίί^βη Τοά άβΓ ΚΙ^^αηιβδίΓβ. 
άβηΐίβη πιηΓδ, α1)βΓ ηαοΐι άβη βοΐιοΐίβη ίβΙιΗβη άίβ ΙϊβίάβηΥβΓδβ 
ίη βίηίββη Αυ8§8.1)βη ηηά 3βάβηί*α1ΐ8 ίβί άβΓ ζλνβίίβ ΫβΓβ βίη 
δραίβΓβΓ Ζαβαίζ. Οβηιη&οΐι Ιεβηηί ααοΐι ΗοηιβΓ άίβ νβΓίοΙ^υηβ 
άιίΓοΙι άίβ Εηηγβη ηίοΐιί. Ε1)βη80 ίδί ίΗπι άίβ ΟρίβΓαη^ άβΓ 
ΙρΗί^θηβίβ. ίτβηιά. 2. ϋίβ Ρβίορϋβη ίπ 4βΓ ηαοΐιΐιοιαβπδοΐιβη Οίοΐιΐηιι^ 
ηηΑ ίη Αβρ ίΐΐϋδΰΐιβη Υοΐΐ^δδίίςβ. 

Υοη άβηι ΟρίβΓ άβΓ Ιρίιί^βηβία, ^βΙΛβ αηΙβΓ άβηι Υογ- 
ιγαηάβ. δίβ δοΐΐβ άίβ βαϋίη άβδ Αοΐιίΐΐβιΐδ \νβΓάβη, η&οΐι Αυΐίβ 
ββΙοοΗ τνίΓά, Ηαηάβΐί άϋδ Εροδ Κύπρια. ΟβΓ ΖοΓη άβΓ Αγ- 
ίβηιίδ \ν&Γ άυΓοΙι βίη νβΓηιβδδβηβδ \νοΓΐ; άβδ Αςαηιβηιηοη βΓΓβ^ί, οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΙ^ΕΓΓϋΝΟ. 5 

^θΙοΙιβΓ ο,ηΐ άβγ δΒ,ζά ηαοΐι ΕΗΘ^υη^ βίηββ ΗίΓ8θ1ιβ8 δίοΗ ταίιιηίβ, 
8β11)8ΐ; άίβ βδίίίη 3θγ δο,ξά αη βββοΙιίοΗίοΙιΙίβϋ; ζιι ΰΙ)βΓί;Γβ£Ρβη. 
ΑΓί;βιηί8 Ιιβπιιηίβ άίβ ΑτιβίίΐΙΐΓΐ; άυΓοΙι τν^ίάη§β \νίηάβ. Κ»1ο1ια8 
ο£ΕβηΙ)αΓίβ θβη Τνϋΐβη άβΓ ΟοίίΗβϋ;, ΑΓίβιηίδ 8.1)θγ βηίιζο^ (Ιίβ 
δ\χΏξίτ8ί\χ άβτ 8ο1ιΐ2ΐο1ιίιιη^5, 1)Γαο1ιΙβ βίβ η&οΐι άβιη Ιι&ηοΙθ άβΓ 
Τ8.υπ6ΐ• υη(1 ιη&οΐιίβ βίβ υηβίιβΓΒΙίοΙι, αη ιΙιγθγ 8ί;8.ί;ί; &1)βΓ Ιβξίβ 
816 βίηθ ΗίΓ8θ1ι]£ΐι1ι ατιί θβη ΑΗ&γ (Αυβζπβ 3.ιΐ8 ΡΓοΙίΙοδ' 
01ΐΓβ8ί;οιη8ιί1ιίβ). ϋβΓ ΟίοΙιίΘΓ άβΓ Κγρηα Ιείΐηηίβ νίβΓ ΤδοΙιίβΓ 
άβδ Α^αιηβιηηοη, ίικΙβιη θγ Ιρίιί^βηβίβ, υηά Ιρϋαηαββίΐ υηίβΓ- 
βοΐιίβά, ιαιη άίβ 8&§β νοη (Ιθγ Ορ£βΓυη§ άβΓ Ιρίιί^βηβίβ, 
πιϋ (ΙβΓ οΙ)βη αη^βίΰΙΐΓίθη δίβΐΐβ άβΓ Ιΐίαβ ίη ΕίηΜαη^ ζα 
1)ήη2βη (8ο1ιο1. ζα 8ορ1ι. ΕΙ. 157). — ΝαοΗ άβιη βρίδοΗβη ββ- 
(Ιίοΐιί Νόύτοι άβδ Α^ίαδ νοη Τιδζβη βΓΓβ^ίίβ ΑϋβηΒ, 8ΐ}Γβϋ; ζ\νί- 
δοΐιβη Α^ειηιβίηηοη υηά Μβηβΐ&οδ \7β§βη άβΓ ΑΙ)ία1ΐΓί, ^αΐι- 
Γβηά Α^ίΐηιβηιηοη ζιΐΓίίο1[1)ϋβΙ), υηι άβη ΟγοΙΙ άβΓ Αίΐιβηβ ζα 
νβΓδδΙιηβη, ίαΙίΓβη ΝβδίοΓ αηά ϋίοπιβάβδ αΐ) ααά ^βίαη^ίβη 
βΙαοΜίοΗ ίη ίΙΐΓβ Ηβίηιαΐ;; η&οΐι ίΐιηβη δίαοΐι Μβηβίαοδ ίη άίβ 
8ββ αηά Ιίαπι ηιίί £αηί 8ο1ιί£Ρβη ηαοΐι Α57ρίβη, ν^αΙίΓβηά άίβ 
αΒηββη ίηι ΜββΓβ αηίιβΓ^ίη^βη. Οίβ3βηί§βη, νν^βίοίιβ βίοΐι ηιϋ 
Α^ΒΊΠβηιηοη Εα£ άίβ ΗβίηιίΕΐΙΐΓΐ} ηιαοΗίβη, βΓΐίίιίβη 1)βί άβη Κα- 
ρΙιβΓίδοΙιβη Εβίδβη (ν^Ι. Ηοηι. ί 500 £.) βίηβη 8ί;αΓηι, τνοΙ)βί 
Αίαδ δβίηβη Τοά ίαηά. ΟβΓ 8ο1ι1αΓ8 άβδ (ϊβάίο1ιί;βδ βΓζαΙιΗβ άίβ 
ΕΓηιΟΓάαηο άβδ Α^δΊπβηιηοη άαΓοΙι Α^ίδΛοδ αηά Κΐ7ΐ}&ηιβ8ίΓ8., 
άίβ ΒαοΗβ άαΓοΙι ΟΓβδίββ αηά Ργίαάβδ, βηάΙίοΗ άίβ ΕίίοΙίΙίβΙΐΓ 
άβδ Μβηβΐ&οβ (Ααδζαβ β-αδ ΡΓοΜοδ). — Υοη Ταηίαΐοβ αηά άβδ- 
δβη ϋρρί^Ιίβίί ^&Γ ίη άβπι Οβάίοΐιί Ατρειδών κάθοδος άίβ-Κβάβ 
(ΑΛβη. VII 281 Β). — Οίβ Άλκμαιωνίζ βαΐ) άβη Μ^ίΗαδ νοη 
άβηι ^οΐάβηβη Ιι&ηιηιβ, τνβΙοΚβδ άβη δίΓβίί; ζ^^ίδοΗβη ΑίΓβαβ 
αηά Τ£7β8ίβδ βπτβ^ίβ (8ο1ιο1. ζα ΕαΓ. Ογ. 997). Ιη άβΓ ΗβΓάβ 
άβ8 Α^Γβαδ ν^&Γ, §βδ&ηά<; νοη ΗβΓηιββ, άβδδβη 8ο1ιη Μ7Γί;ί1θ8 
νοη Ρβίορδ ίΓβαΙοδβΓ^βίββ ίηδ ΜββΓ §βδί;αΓζί; τνοΓάβη \ναΓ, βίη 
I^&η1Π1 πιίί ^οΐάβηβπι Εβίΐβ βΓβοΙιίβηβη. θα άαδ ^οΐάβηβ Εβίΐ 
αΐδ Τν&ΙΐΓζβίοΙιβη άβΓ ΗβΓΓδοΗ&ίΙ; ^αΗ, νβΓίαΙίΓίβ ΤΙι^βδίβδ άίβ 
βαϋίη ββίηββ ΒΓαάβΓδ αηά βΓΐιίβΙί νοη ίΙΐΓ άαδ Ιί&ηιηι. 8ο βηί;- 
8ί8.ηά ά&8 αηββίί^β ΖβΓτναΓ&ίδ, \νβ1ο1ιβδ ζαΓ νβΓίΓβίΙ)αη2 άββ 
Τ1ΐ7β8ίβ8 αηά δρ&ίβΓ ζα άβηι ρτβυΐίοΐιβη ΚίηάβΓηι&ΙιΙβ ίαΙίΓίβ 
(ΕαΓ. Ογ. 812 £Ρ., 1007 Ε). — Οαδ ΟβδοϋβοΜ άβΓ Ρβίορίάβη 
νν&Γ 1)βΓΰο1ίδίο1ιί;ί2ί; ίη άβη ^βηβοΊο^ίδοΙιβη Ερβη άβδ Εαπιβίοβ 
(Αροΐΐοά. ΠΙ 11, 1), άβδ Κίη&Λοη (8ο1ιο1. ζα Ηοπι. Γ 175, 
Ρ8;αδ. II 18, 6), άβδ Αδίοδ. Νίΐοΐι Αδίοδ δίαηιηιίβ νοη Ρΐιοΐίοδ 
Ραηορβαδ αηάΚπδΟδ, νοηΡαηορβαβΕρβίοδ,τνβΙοΙιβΓ άα,δ ΗδΙζβΓηβ 
ΡίβΓά νβΓίβΓίί§ίβ, νοη ΚΓίδΟδ 8ΐ;Γορ1ιίθδ, νοη 8ΐ}Γορ1ιίοδ αηά άβΓ 
δοΗτνβδίβΓ άβδ Α§&ηιβηιηοη Αη8.χί1)ία Ργΐ&άβδ (Ρααδ. II 29, 4). 
ΑαοΗ ίη άβΓ Ηβδίοάίδοΐιβη ΟίοΗίαη^ ίδί άίβ Ρβίορίάβηδ&^β 
ηίοΜ αηΙ)βΓα1ΐΓΐ; 2βΐ3ΐίβΙ)βη. Ιη άβηι Κατάλογος γυναυκών ν^αΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 6 ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝα. 

βίηβ ΡαΓίίβ θβη ΤδοΙιίβΓη άββ Τ^ηά&ΓβΟδ ζβ'^ίάπιβί, άβηβη 
ΑρΙίΓΟίΙϋβ ϋΙ)ΐ6 ΝαοΙίΓβάβ νβΓίΐΕΐι^ίιβ ζιιγ 8ίΓ£ΐίβ ίαι άίβ ΜίΓβ- 
αοΐιίυιι^, ινβίοΐιβ βίοΐι Τ7η(ΐ2ΐΓβ08 ββ^βη δίβ Η&ϋβ ζα δοΗπΙάβη 
Ιίοιηιηβη Ιαδββη. Τίιηα]ΐ(ΐΓ£ΐ νβΓίίβΓβ ίΙΐΓβη 08,ϋβη ΕοΗβιηοβ πηά 
ίοΐβίβ (Ιβπι Ρΐα^ίβυδ; ΚΙ^ίίίιηβδίΓβ. νν^αΓάβ άβιη ΙιβΓΓίίοΙιβη Δ^α- 
ιηβηιηοη υηίΓβιι υηά ββββίΐίβ βίοΐι (Ιβιη Α^ίδίΗοβ, θβη §βηη§βΓβιι 
Οαϋβη βίοΐι βΓτναΗΙβικΙ. — Ναοΐι Ηββίοά τν^αΓβη Α^Εΐηβηιηοη 
ιιηά Μβηβ1&08 ηίοΗί 8δ1ιιιβ, δοηάβηι Εηΐίβΐ άββ Αίιβιιβ, 8δ1ιηβ 
άβδ Ρΐβίβίΐιβιιβδ (8€ΐ)ο1. ζα Ηοιη. ΑΊ, Β 249, Ετίδίαίιΐι. ζιι Β 249, 
Τζθίζβδ Εχβ^. ίη II. ρ. 68). — ϋβΓ Κατάλογος γυναικών βα^ίβ 
αηίβΓ β,ηάβΓβιη ΰ1)βΓ Ιρίιί^βηβία ααβ, (ΙαΓβ δίβ ηίοΜ θβη Τοά 
^βίαηοΐβη Ιιαί^β, δοηάβηι ηαοΐι άβπι ΕαίδοΗΙιιΓδ άβΓ ΑΓίβιηίδ 
αΐδ Η6]ΐ8.ίθ £θΓί1β1)θ (Ρααδ. Ι 43, 1); βδ Ιιαιη αίβο ά&ηη (ϋβ 
ΟρίβΓίιη^ άβΓ Ιρ1ιί§βηβί£ΐ ίη Αυϋδ υογ. ~ Ιη άβη Εδβη τναΓ 
ΗίρροάαιηβίΕΐ υηά άβΓ Ζ^νβίΙίαιηρΓ άβδ δηοιη&οδ ιηϋ ίΙΐΓβιι 
ΓΓβίβΓίι ΐ)β8υιΐ8βη (Ρααδ. VI 21, 10, 8ο1ιο1. ζια Ρίηά. 01. Ι 127). 
ϋίβ δίϋιΙίοΙίΘ Βθ^Γϋηάυη^ βίηζεΙηβΓ Τβϋβ άβΓ 82ΐ8β υηά άβΓ 
Ζαβίΐηιηιβηΐι&η^ νοη 8ο1ια1ά υηά 8ΰ1ιηβ \νυΓάβ ^βϋβΓ αιΐδ^β- 
Ηΐάβί; ίη άβΓ πιβίίδοΐιβη Ροβδίβ. Υοη βίηβΓ Όρέΰτεια άβδ Ιι^ή- 
^βΓδ Χαηίΐιοδ Ύ^ίδδβη τνίι ηπΓ, άαΓβ δίβ νοη 8ίβδίο1ιθΓθδ 1)βηίϋζί 
\νυΓάβ (ΑΛβη. XII 513 Α) υηά άαΤδ άαηη άβΓ Ναηιβ ΕΙβΙίίΓα 
υογΙς&πι, άβη Ιιαοάϋβ αΐδ ϋλεκτροξ η&οΐι άβΓ ΕΓηιΟΓάηη^^^ άβδ 
Α^&πιβπιηοη νοη άβρ ΑΓ^ίνβΓη βΓΐι&ΙΙβη 1ι&1)βη δοΠίβ (Αΐίαη 
ΥβΓηι. β. IV 26). — βΓοΓδβη ΕίηθηΓδ ββ^ναπη άίβ Όρεβτεια 
άβδ 8ίβδίο1ιθΓθδ ^), Λνβίοΐιβ άβη Μ^ίΐιυδ ίη τνβίίβπι ϋπιΓίΐη^β 1)β- 
Ιιαηάβϋβ. ϋβηη βίηβΓδβϋδ \νβΓ ηαοΐι άβΓ Αη^ειί^β 1)βΙ Ρΐιίΐο- 
άβπιοδ ΛερΙ ευβεβειας ρ. 24, άαΓδ 8ί:β8ίο1ιθΓθδ ηαοΐι Ηββίοά 
Ιρίιί^βηβία υηίβΓ άβηι Νθ,πιβη άβΓ Ηβΐίαίβ ίοΓίΙβΒβη Ιαδδβ, άίβ 
ΟρίβΓυη§ άβΓ ΙρΗί^βηβία ίη άβηι ββάίοΐιίβ βΓ\ν&1ιηί, αηάΓβΓδβϋδ 
^απι άαηη άίβ νβΓ£ο1§ιιη^ άβδ ΟΓβδίβδ άαΓοΙι άίβ ΕΓίη7βη νοΓ, 
άα ηαοΐι άβηι 8ο1ιο1. ζυ ΕαΓ. Ογ. 268 άίβ Οίοΐιίιιη^ άβδ ΕηΓί- 
ρίάβδ, άαΓδ ΟΓβδίβδ νοη ΑροΠοη Βο^βη υηά Ρίβίΐβ βΓΐΐ8.Ηβη 
1ι&1)β ηηι δίοΐι άβΓ Εηη^βη ζυ βηνβΙΐΓβη, αυί 8ίΘ8ίο1ιθΓθ8 ζυ- 
Γϋοΐί^βΐι*• Οίβ ΕΓ^νβ,Ηηυη^ άβδ ΟρίβΓδ άβΓ Ιρίιί^βηβία ΙβΧδί 
νβΓηιυίβη, ά&Γδ δοΗοη ΐ3βί 8ίβδίο1ιθΓθδ ΕαοΙίδαοΜ αΐδ Ββλνβ^- 
^Γυηά άβΓ Κΐ7ΐ;&ηιβδίΓ8, βΓδοΙιβίηί υηά άίΐΓβ άβΓ ηβ-οΙιΙιβΓ ζυ βΓ- 
Λναίιηβηάβ, Ζινβίίβΐ άβδ ΡίηάαΓ ϋΙ)βΓ άίβδβη Ββτνβ^^^υηά άβΓ 
βρίδοΐιβη υΒβΓΐίβ£βΓυη§ 2®§βηϋ1)βΓ άίβ ΟΓβδίίβ άβδ 8ΐ;βδίο1ιθΓθ8 
ίπι Αυ§β 1ΐ8.1;. ^βάβηία11δ ϊ'άϊϋ δοΗοη Ι^βί 8ΐ;βδίο1ιθΓθδ άίβ Ηίΐυρί- 
δοΐιυΐά 3.η άβηι ΜοΓάβ άββ Α§3,ηιβηιηοη &α£ Κΐ7ί&ηιβδίΓα. 
^βίίβΓ βΓ§ίβ1)ί δίοΐι αυδ άβΓ Α秣ΐΐ3β ϋΙ)βΓ άβη 8ο1ιυίζ, άβη 
ΑροΠοη άβηι ΟΓβδίβδ αη§βάβί1ιβη ΙίβΓδ, άβΧδ άβΓ ΜυϋβΓπιΟΓά 1) ϋίθ ΚοιηΗηΕίϋοηβη νοη ΕοΙ)θγ*, Βίΐά υηά Ιιίβά 8. 149 £Ρ. ΐϋ3βΓ άίβ 
ΟΓββϋβ άββ δίββίοΙιρΓΟβ 1)βΓα1ιβη Άΐιί υηθίοΙιβΓη νοκιυβββίζυη^βη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΙΕΙΤϋΝα. 7 

ίαι ΑαίίΓ&§ άθ8 ΑροΠοη θΓίοΙ^ί λνίΐΓ. Οθγ ΤΐΕίαιη, ^βΙοΙιβΓ 1)βί 
ΑδοΗ^Ιοδ υηά 8ορ1ιοΗΘ8 άίβ ΜοΓοΙβΓίη αη^δϋ^ί ιιηά (Ιίβ Ε&οΗβ 
νοΛβΓ β,ηΐίΰηάί^ί, ίο,Ώά βίοΐι 1)βΓβΗ8 1)θί δίββίοΙιΟΓΟβ (ϊτ§. 42 

τα δΙ δράκων εδόκη^ε μολεΐν κάρα βεβροτωμ,ένος άκρον, 
έκ ί' Άρα τον βαβιλεύζ Πλει6%'ενίδα§ έφάνη, 

ΚΙ^ί'άΏΐβ8ί,γο, ίΓ&ηιηίβ, βίη ΟγεοΗθ ιηϋ} 1)1αϋ§βιη Κορίβ ΙίοιηιηΘ 
ο,χχΐ δίβ ζα; άβγ ϋΓαοΗβ γβΓτν^αηάβΙίβ δίοΗ ίη Α^βΊηβιηηοη. 03. 
1)βί ΑδοΙι^ΙοΒ υηά 8ορ1ιοΙί1β8 άβΓ Ττ^ητα ζατ (ΪΓαΒθδδρβικΙβ νβΓ- 
αηΙ&Γδί, άιίΓοΙι -ννβΙοΗβ άίθ ΕΓΐίβηηαη^ ύβδ ΟΓβδίβδ αιιά άβΓ 
ΕΙβΙιίΓα ΙίθΛβίβθίϋΙΐΓί ΛνίΓά, δο ξβΐιογί νίθΐΐβίοΐιί; 3.ηο1ι άίβ Τοίβη- 
δρθηάβ υηά ΕΛβηηιιη^δδοβηβ αιη (τΓαΙ)β άβδ Α§αιηβιηηοη άβΓ 
ΟΓβδΙιίβ θβδ δΙιβδίοΗοΓΟδ αη./) Βίβ Απιπιθ άβδ ΟΓββίβδ, \νβ1ο1ΐ6 
1)βί Ρίηάβ-Γ ΑΓδίηοβ, Ββί ΑδοΗ^Ιοδ ΚίΙίδδΒ. ΗβίΓδί, ίϋΙΐΓίθ 1)βί 
8ίβδίο1ιθΓθ8 άβη Ναιηβη Λαοδάμεια (8ο1ιο1. ζα ΟΚο. 729) υηά 
Η&ϋβ ν^οΐιΐ (Ιίβ §1βίο1ιβ Αυί§£ΐΙ)θ \νίβ 1)βί Ρίηά&Γ, άβη 0Γβδί;ββ 
3.υ8 άβη^Η&ηάθη θβΓ ΜυϋβΓ ζυ Γβϋβη. ϋβη ΡαΐΒ,δί άβδ Α§α- 
πιβηιηοη γβΓίβ^ίβ 8ίβδίο1ιθΓθδ ^νίβ 8ίπιοηίάβ8 υηά ΡίηάαΓ ηαοΐι 
Ιί&ΐίβά&πιοη (8ο1ιο1. ζυ ΕυΓ. Ογ. 46) ά. 1ι. ηαοΐι Απι^ΙΙε, τνβΐ- 
οΐιβδ βίη ίΐϋβΓ ΗβΓΓδοΙιαΛδδϋζ ^βτνβδβη ζυ δβίη δοΐιβίηί (Ο. Μϋΐ- 
ΙβΓ, ΟΓοΗοιηβηοδ 8. 313^). Ραυδαηίαδ (III 19, δ υηά II 16, 5) 
βΓϋναΙιηί ίη Απι^Ηθ. βίη 0ΓΓ3.1)ΐΌα1 άβδ Α§&ηιβηιηοη ίπι Ηβίίί^- 
ίυηι άβΓ ΑΙβχ&ηάΓ», άίβ ηαοΐι άβΓ Αη^Β-Ι^β άβΓ Απΐ7]£ΐΕβΓ Κα- 
8&ηάΓ£ΐ δβίη βοΙΗβ, υηά βίη Βίΐά άβΓ ΚΙ^ί&ηιβδίΓα. Ο Β ίχ^, 26 

οϋνεκα Τννδάρεος 

ρέζων Λοτϊ παβι %'εοΐς μούνας λά%'ετ ήΐίίοδώρου 
Κνπρίδος, κείνα δ^ Τννδαρεον κόραίζ 
χολωόαμενη διγάμον^ τε καΐ τρίγάμονς τί^ηύι,ν 
καΐ λιπεύάνοραζ, 

ΐΥΟΓίη άίβ ο1)βη &υδ άβηι Κατάλογος γυναικών αη^βίϋΙΐΓίβ 8&§β 
\7ίβάβΓ^β1ΐΓΐ;, άβΓ ΟΓββϋβ οάβΓ βίηβηι ο,ηάβΓβη ΟβάίοΗ^β άβδ 
8ίβδίο1ιοΓθδ (άβΓ Ηβίβηο. οάβΓ άβΓ ^Ιλίον πέρβίξ) 8,η§β1ιδΓΐ}, ΓβΧδί 
δίοΐι ηίοΐιί Ββδϋπιηιβη. — Οβίβ^βηίΐίοΐι \7ίΓά άβΓ 0Γβ8ίβδδ3,§β 
ίη άβΓ βΙΛβη Ρ^ίΐιίδοΐιβη Οάβ άβδ Ρίηά&Γ ΕΓτν^*ά1ιηυη§ ^βίΐιβιι. 
,,Οβη ΟΓβδίβδ Γβϋβίβ/^ ΙιβίΓδί βδ άοΓί V. 17 £Γ., ,,Ι^βί άβΓΕΓηιοΓ- 
άυη^ άβ8 Υβ,ίβΓδ άίβ Αηιηιβ ΑΓδίηοβ 3,υδ άβη 2β^3Ή^ι1ΐ3'^ίί§βη 
Ηο,ηάβη υηά άβΓ Ιβίάνοΐΐβη ΗίηΙίβΓίίδί άβΓ Κ1^^3,η1β8^;^α άααιαίδ 
αΐδ άαδ ΙιβΓζΙοδβ ^βίΐ) ηιϋ άβηι ίυηίεβίηάβη ΕΓΖβ άίβ ΤοοΙιίβΓ 
άβ8 Ρη&ηιοδ Κ&δαηάΓα δο,ηιί άβΓ 8ββ1β άβδ Α^απιβηιηοη ζυπι 
Γβίο1ιΐ3βδο1ιαϋ;βίβη ββδίαάβ άβδ ΑοΙιβΓοη δ&ηάίβ, Ηαί άβΓ Τοά 
άβΓ ΙρΗί^βηβίο,; άβΓ ίβΓη νοπι ΥαίβΓίο,ηάβ αηι ΕυΓίροδ §βδθΜ&ο1ι- 
ίβίβη ΤοοΙιίβΓ, δίβ βΓΒίίίβΓί ζυηι §Γίηιηιί§βη Ε3.οΙιβάυΓβ1}β οάβΓ 

1) ν^Ι. ΚοΙ)βΓί 3,. Λ. Ο. 8. 171. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 8 ΕΙΝΙ,ΕΙΤσΝΟ. 

Ιΐίΐί άίβ η8.ο]ιί.1ίο1ιβ ΒυΙιΙβΓβί βίβ νβΓΐβϋβί? 8ο βίαΛ <1βΓ Αίπάβ, 
αΐδ βΓ η&οΐι 1αη§βΓ Ζβϋ ζυΓϋοΙίΙεβΙΐΓΐβ, ίιη 1)βΓα1ιιηίβη Αιη7ΐίΐ8, 
υηά &η ββίηβΓ 8βϋθ ββΐ άίβ τνβιββ&ββηάβ Ιιιη^ίΓ&υ. 0Γβ8ίβ8, 
ά£ΐ8 3α8βη(11ίο1ΐ6 Ηαυρί, Ιίαιη ζυ άβιη βΓβίββη 8ίΓορ1ιίθ8, άβΓ 
£ΐιη ΡϋΓδβ άββ Ρ&ΓηΕΓ8 ^οΐιηίβ. ΑΙ)βΓ πιϋ άβι• Ζβϋ ΙίβΙΐΓίβ θγ 
ζα 1)1αϋ§βιη 84Γ£ΐυΓ8β Ηβίιη, ίδίβίβ <1ίβ ΜαϋθΓ αηά 8ίΓβο]ίίβ άβη 
Α§ί8ί1ΐ08 ίη 8βίη Βίαΐ; Ιιίη." Τνβηη ηίΐοΐι άβΓ βΓδίβη Οίγιηρί- 
8θΗβη Οάβ V. 89 £. Ρβίορβ 8βίηβη 8ίββ ϋΙ)βΓ Οηοιη&οβ (ΙιιγοΙι άίβ 
ρίβίΙβοΗηβΙΙβη Κο88β, άίβ βΓ νοη Ροββίάοη βΛαΙΙβη, ηίοΜ άιίΓοΙι 
άίβ ϋηίΓβυβ άβ8 Μ7Γίί1θ8 άανοηίΓ&^ί; υηά πιίΐ; ΗίρροάΕΐηβίβ. 
8βο1ΐ8 ίη Τιΐββηάβη βίΓβΒβ&ιηβ ΎοΙΙίδίϋΙΐΓβΓ (λαγετας ?| άρεταΐ6ν 
μεμαότας νίούζ) βΓζβυ^ί, 80 βοΗΙίβΓβΙ} βίοΐι ΡίηάαΓ ίίβπη άβΓ 
ΗοιηβΓίδοΙιβη δα^β αο, ^βΙΛβ νοη άβη Ριβνβΐη άβ8 Αίιβπδ υηά 
Τΐι^βδίβδ ηίοΜδ \νβίΓ8. 

Οίβ 8ρ8.Γΐίο1ιβη Αη8αΙ)βη ϋΙ)βΓ άίβ ηαοΙιΙιοπιβΓίβοΙιβ Οίοΐι- 
ίαηβ Ιαδδβη ίπιηιβΛίη βΛβηηβη, ά&Γδ δίβ άίβ Ρβίορίάβηδα^β 
νίβΙΓαοΗ £ΐιΐδ^βΙ)ί1άβ1; Η&ϋβ πηά ίη άβΓδβΙΒβη άβπι Οιαπια ίταοΐιί- 
1)£ΐΓβ 84ο^β 1ίβ£βΓ4;β. Βίβ ννβδβηίΐίοΐΐδίβ Αηάβηιη^ άβι Ηοηιβη- 
δοΐιβη υΐ)βΓΐίβΓβΓΐιη§ ^αι άίβ Υβι^αυδοΐιαπ^ άβΓ Κοίΐβη άβδ 
Α^ίβίΐιοδ πηά άβΓ ΚΙγϊ'άΐίϊβ^ίγο., αιιΓδβΓάβπι άίβ Μο^ίνίβΓαη^ άβ8 
β&ϋβηηιοΓάδ άαΓοΙι άίβ ΟρίβΓαη§ άβΓ ΤοοΜβΓ, άβΓ Μαί1;βΓηΐ0Γά 
άβδ ΟΓβδίβδ υηά άίβ νβΓίοΙ^ιιη^ άβδ ΟΓβδίβδ άιίΓοΙι άίβ Εηη^βη. 
^βηη Α§ίβϋΐ0δ άβη Α§αηιβηιηοη ϊοϊβί, ηηι άββδβη ΤΥβί!) υηά 
ΤΙίΓοη ζη ββ^ίηηβη, πηά Τ7βηη βΓ άαίίΪΓ νοη άβΓ Ηαηά άβδ 
ΟΓβδίβδ άβη νβΓάίβηίβη Ιοίιη βηιρβ,η^Ι; (ΟΗο. 988), δο ίβί άο,δ 
Ιίβίη 1)Γααο1ιΙ)8.ΓβΓ ΥοΓλναΓί ίϋΓ βίη Ότΰαηα,^) \νΰΓάβ Κ1)^ί»- 
ηιβδ^ΓΒ. Ββί άβΓ ΕΓηΐ0Γάυη§ ίΙΐΓβδ βαίίβη Ιίβίηβη αηάβΓβη Ββ^β§- 
§Γαηά ΙιαΙ)βη 8,1δ §βηιβίηβ ΒαΙιΙβΓβί, δο τνΰΓάβ ίΙΐΓ ΟΙιαΓαΗβΓ 
ϊΰΓ άίβ άΓ&ηιαίίδοΙιβ Ββ1ΐ£ΐηά1τιη§ ζα ηίβάηβ δβίη.^) Υοη λΥίοΙι- 
ίίβΐίβίί ^8.Γ ααοΐι άβΓ ββ^βηδαΐίζ άβδ Μ,αΓδβΓβη βίβ,ηζβδ αηά άβδ 
ίηι ΙηηβΓη άβδ Ηατίδβδ δοΜβίοΙιβηάβη νβΓάβΓΐ)βηδ, \νίβ ίΚη 8ο- 
ρΗοΜβδ ΕΙ. 9 £. ΗβΓνοΓΪΐθΒί: 

φάόκείν Μνκήναζ ^ά^ πολύχρυσους 6ράν 
τνολνφ^όρον τε δώμα ΠελοΛίδών χόδε. 

ϋθ. δοΐιόη ίη άβΓ ΟΓβδίίβ άβδ 8ίβδίο1ιθΓθδ άβΓ ΜαίίβΓπιοΓά άβδ 
ΟΓβδίβδ άαδ Είη^Γβίίβη άβΓ ΕΓίη7βη ζπγ Ρο1§β Η&ίίβ υηά 
ΑροΠοη βίοΗ άβδ ΥβΓίοΙ^^βη αηη&ΐιηι, δο ίβΙιΗ ηηβ ηαΓ ηοοίι 
άβΓ Ζαβαπιηίθηΐι&ηβ ηιίί ΑίΗβη αηά άβηι ββηοΙιίδΙιοΓβ ααί 1) ν^Ι. Αήβίοί. Ροβί;. ο. 14 αν α\ν ονν ^χ&^6ς ίχϋ'ρόν, ούδεν ^λ88ιν6ν 
οντε ποιών οντε μ,έλλων . . όταν δ' εν ταις φιλίαις εγγένηται τά πά^η, οίον 
εΐ αδελφός άδελφον η υ[6ς πατέρα η μ'ήτηρ νίον τΐ νιος μητέρα άπον,τείνει 
η μέλλει η τι άλλο τοιούτον δρα:, τοϋτο ξητητέον. Υ^Ι. Εαιη. 356 ί. 

2) ν^Ι. Αηβΐ;. Ροβί;. ο. 15 περϊ δε τά ηϋ'η τέτταρά έβτιν ων δει 
ΰτοχάξεαϋ'αί^ «ν μεν καΐ πρώτον όπως χρηατά τ]. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΕIΝ1:^ΕIΤϋΝσ. 9 

άβιη Αιββίιίί^βΐ. ΟίβδΘπ Ζαβαπιιηβηΐι&η^ ϋβίβι* <1ίβ αίϋβοΐιβ 
Υοΐΐίβδ&^θ. 

Οίβ 1^β8£ι.^<; αψ α% Ά&ηνάων Ηοπι. γ 307 νβΓίβ^ί άβη 
ΑαΓβηίΗαΗ άββ 0ΓΘ8ΐ;β8 υογ άβιη ΜαίίβηηοΓίΙβ ηαοΐι Αίΐιβη. ϋίβ 
ΥβΛίιΐίΙιΐϋ^ άβ8 0Γβ8ίΘ8 πιϋι <1βπι ΑΓβορ&8 ξίηζ νοη άβιη 
Ειιηιβηίάβηΐίΐιϋι 3.α8. 1?νίΓ δηάβη αιιοΐι &η αηάβιβη ΟΓίβη άίβββη 
Κυΐίαβ πιϋ; 0Γβ8ίβ8 ίη Ζιΐδβ,ηιπιβηΐιαη^ 2β1)Γ&ο1ιί;, 80 ίη άβι 
Ν&Ηβ νοη Μβ^&ΙοροΗδ (Ραιΐ8. VIII 34, 1 Ά) ηηά ζη ΚβΓγηβία 
ίη ΑοΗ&ία. Αη άβηι ΙβίζίβΓβη Οτίβ βοΙΗβ 0Γβ8ίβ8 ά&β ΗβίΗ§- 
ίιιηι (ΙβΓ ΕαπιβηΜβη §β8ϋ£ίβ1; ΙιαΙ)βη (βΒβηίβ. VII 2δ, 7); ΙιίβΓ 
Η&ϋβη 8ίο1ι αηοΐι άίβ Εηηγβη ίη Εαηιβηίάβη νβΓ^αηάβΙΙ;, ηαοΐι- 
άβηι 0Γβ8ίβ8 ϋηβη βίη βοΙι^είΓζβδ 8ο1ΐίΐ£ ζβογΐβτϊ Ιιαϋβ (8ο1ιο1. 
ζα 8ορ1ι. Οβά. Κ. 42). Ιη Αϋί1ί8, τναιάβη άίβ Ευηιβηίάβη ίη 
βίηβηι Η8.ίηβ άβδ ΰααββ Κοίοηοδ ηηά ίη βίηβΓ ΈΓάδραΗβ αηι 
ΑΓβδΙιαββΙ (ζη Ευηι. 1005) νβΓβΙΐΓΐ;. Μίΐ; άίβββηι υΓ&Ηβη Ηβίΐίβ- 
ίαπι βίβΐιΐ} ίη βη^δίβΓ Ββζίβΐιηη^ <1βΓ ΒΙυί^βΓίοΗΙΐδΙιοί αηΐ άβιη 
ΑΓβορα^. Βίβ δίίζηη^βη άβθδβΙΒβη £&ηάβη αη άβη άιβί άβη 
ϋηίβπΓάίδοΙιβη ββΗβίϋ^ίβη Μοηαίδία^βη υηά τνίβ άβΓ βοϋβδ- 
άίβηδί άβΓ Ευηιβηίάβη ζτιγ Ν&οΐιίζβϋ; δίαϋ (ΗβΓηιαηη, ^ηβοΐι. 
βίααΙίδίΐΗ. § 105, 12£.). Ββίηι Ββ§ίηηβ βίηβι ββποΗίδνβΓίΐΕΐηά- 
Ιαηβ ηιαΓβίβη άίβ Ρ&Γΐιβίβη 1)βί άβη Σεμναί δοΙι^ΟΓβη (Οβίη. §. 
ϋβηι. 47, 87). ϋβΓ3βηί§β, \νθ1ο1ιβΓ ίη άβηι Β1α1;§βΓίοΙιί8ΐιο£ £Γβί- 
ββδρΓΟοΙιβη ^αιάβ, 1)Γ&ο1ιίβ ίη άβηι ΗβίΗβίαπι άβΓ Σεμναί βίη 
Ορ£βΓ (Ρίΐυβ. Ι 28, 6). ΤΥβηη ηυη βίηηιαΐ άίβ νβΓ£ο1§αη2 άβ8 
ΟΓβδίβδ άαΓοΙι άίβ ΕΓίη7βη £β8ΐ}8ί&ηά, βο 1α§ βδ £ΰΓ άίβ αϋίβοΐιβ 
νοίΐίβδ&ββ ηαίιβ, άίβ άαΓοΙι άίβ ΤΓαάίίίοη 8βΙ)θίβηβ ΕΓΐδβαη§ 
άβδ ΟΓβδΙιβδ ίη βίηβ ^βποΗΰίοΙιβ ΡΓβίβρΓβοΙιαη^ 3,η£ άβηι ΑΓβορο.^ 
ζα νβΓΤ73.ηάβ1η. Ρ&πδαηίαδ (Ι 28, 5) βΓ^^αΠηί βίηβη ΑΗβ,Γ άβΓ 
^Α%Ίίΐνα ^Αρεία £ΐη£ άβηι ΑΓββΗϋ^βΙ, άβη άβΓ £Γβί8β8ρΓθθ1ιβηβ 
ΟΓβδίβδ βΓηοΜβί 1ι&1)βη βοΠίβ. ϋβηιοδίΗβηββ ^, ΑΓίδίοΙίΓ. § 66 
βρΓίοΜ νοη αΐίβη δα^βη, η&οΐι τνβίοΐιβη άίβ ζ\νδ1£ βδϋβΓ &υ£ 
άβηι ΑΓβορ9.§ άβη ΒίΓβί^Η&ηάβΙ άβΓ Επηγβη υηά άβδ ΟΓβδίβδ 
βηίδοΐιίβάβη. Νβ1)βη άβΓ δα^β, τνβΙοΗβ άίβ 8ΐ;ί£ΐ;ηη§ άβδ ΑΓβορα^β 
αη άβη Ρ&11 άβδ ΟΓβδίβδ 1:ηαρ£ΐβ, βαΐ) βδ βίηβ αηάβΓβ, ^βΙοΕβ 
ά38 ββΓίοΙιί; άβΓ ζτ7δ1£ βδίίβΓ ϋΙ)βΓ ΑΓβδ ζηηι ΑηΙ&Γδ ^βηβΓ 
8ίί£(;υηβ πιαοΐιΐβ. ΗαΙίΓΓΗοίΙιίοδ, άβΓ δοΗη άβδ Ροδβίάοη, Υίο,ϋβ 
άβΓ ΑΙΙίίρρβ, άβΓ ΤοοΗίβΓ άββ ΑΓβδ αηά άβΓ Α^Γ&αΙοβ, ββ^ναΐΐ; 
αη^βϋαη ηηά \ν3.Γ ά£ΐ£(ΐΓ νοη ΑΓββ βΓδοΗΙα^βη ΛνοΓάβη. ΑΓβδ 
^ιΐΓάβ £Γβί§βδρΓοοΗβη (Ηβΐΐαηί^οβ 1)βί 8αίά. υηίβΓ 'Άρείος πάγοζ). 
λνίβ νοη ΟΓβδίβδ, ^ηΓδίβ άίβ 8α§β ηοοίι νοη αηάβΓβη ΗβΓοβη 
ζα βΓζαΙιΙβη, ^βίοΐιβ εια£ άβηι ΑΓβορα§ ιΗγ ϋΓίβίΙ βηιρ£3,η2βη 
Ιΐίΐίΐιβη, αηά Ηβ11αηί1[08 §8,1) άίβββη Ραΐΐβη βίηβ οΙίΓοηοΙο^ίδοΙιβ 
ΟΓάηαη^ (δοΗοΙ. ζα ΕαΓ. Ογ. 1648): ϋΓβί ΜβηδοΗβη&ΙίβΓ ηαοΐι 
ΑΓβδ τ7αΓάβ ΚβρΗαΙοδ, άΓβί ηο,οΐι άίβδβηι ϋαάαΐοδ, άΓβί η&οΐι 
Β»άα1θ8 τταΓάβ ΟΓβδίβδ ^βΓίοΙιίβί. ΟβΓ Μ^ίΐιαδ νοη ΟΓβδίβδ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 10 ΕΙΝΙ,ΕΙΤϋΝα. 

1ια4ίβ, τν^ίβ β8 βοΐιβίηΐ}, βοΐοΐιβδ Αηββίιβιι θΓΐ&ηβί, ά&Γβ Α8θ1ΐ7ΐθ8 
άίβ αη<1βΓβη δίΐβθη 1)βί8βϋ;β ΐ8.88βιι υη(1 „8βίη ββθίοΐιί ζαΓ 8ϋ£- 
ίϋΐι§8υΓΐίΐιη<1β άίβ8β8 Ηβϋί^βη υηά βδϋϋοίιβη ββπο1ι1«8 πι&ο1ιβη'' 
1:οηηίβ (Ο. ΜϋΙΙβΓ Εαιηβη. 8. 158). Αυοίι άιβ Οίοΐιίαηβ, ά3Γ8 
ιηϋ άθΓ ΓΓβί8ρΓβοΙιυη8'άβ8 0Γβ8ΐ}β8 βίοΐι <1ίβ Εηιΐ7βη ίη Ειιιιΐ6- 
ηίάβη γβΓτναηάβΗβη, ^βϊιοτίβ, Λνίβ ιηβ,ιι ίΐιΐ8 άβΓ οΙ)θη αη^β- 
£αΙΐΓ<;βη Βα^β νοη ΚβΓ^ηβί» δοΙιϋβΓββη 1:8ηη, <1βΓ νοϋ888,2β &ιι. 
ϋίβδβ νβΓ\ν&ηά1αη§ βοΐΐ (Ιαβ άορρβϋβ νΤβδβη άβΓ Εηηγβη θγ- 
ΙίΓάΓβη. ϋίθ Έρίνύζ ήεροφοϊπζ^ ττίβ δίβ Ηοιη. Ι 571, μελά- 
ναιγις^ τν^ίβ βίβ ΑδοΗ. 8βρί. 686 ΗβίΓβί, ϊδί υΓβρΓΰη^ΙίοΙι (Ιίβ 
βΓΐιιηιηβΙηάβ ββ\νϋ;ίβΓτνο11ίβ ^) αοά ηαοΐι θβι άορρβϋβη \νίΓΐίαη§ 
3βδ ββττίίίθΓδ ίδΐ; άίβ Εηηγδ 1)α1ά βίη βπδίθΓβδ, ϋηΐιβίΐ βϋίίβη- 
<1β8 Τνβδβη, 1)£ΐ1(1 βιηβ ^η'άάί^β βοίίΗβϋ;, άίβ ββάβίΙίΘη άβΓ 
Ρβΐάίταοΐιίβ υη(1 ΕηιοΙιΛ&Γίεθϋ; άβδ Βοάβηδ νβΓίβιΙιΙ ΑΙδ (Ιοη^ΐβ 
Ύνβϋβηγοίΐίβ ίδί δίβ δοΙιτναΓΖ (Ευηι. 52) ιιηά βίηβ ΤοοΗίβΓ άβΓ 
Ναοΐιΐ} οίΙβΓ άβδ 8^οΙοδ, ίιη Κβίοΐιβ άβΓ ΕίηδίβΓηίδ ΛνοΗηβηά 
(^Ερινύξ ίχλνεν ^| ερέβεόψίν Ηοηι. Ι 572), ίιη ίΐηάβΓβη 8ίηηθ 
λνΪΓΐίΙ; άίβ ίη 1)βΓΓαο1ιίβηάβια Κβ^βη πίβάβΓδίΓοηιβηάβ λΥοΙ^β νοη 
άβΓ ΕΓάβ αιΐδ υηά βδ τνίΓά άίβ Εαπιβηίάβ ζα βίηβΓ οΙιίΙιοηίδοΙιβη 
Ββ^βηδ^οίΛβίΙ;, ζιιγ ΤοοΙιΐβΓ άβΓ βαία, ζιιγ β,ηάβΓβη ΟβαιβίβΓ 
(^ημήτηρ ^Ερινύξ Ρ&αβ. VIII 25, 4). Απδ άβΓ ΠΓδρΓαηβΙίοΙιβη 
ΫοΓδίβΙΙυη^ άβΓ δίοΐι ίη Βΐϋζ υηά ΟοηηβΓ βηϋ&άβηάβη ββ^^ίίίβΓ- 
\νοϋ:β Ιβίί^η δίοΐι ιη&ηοΐιβ Εί^θηδο1ι&£ίβη άβΓ ΕΓίη^βη &1). 8ίβ 
νβΓΐ)Γβίίβη βίηβη ιιηη8ΐιΙ)&Γβη Ηαιιοΐι (Ευιη. 53), βίβ 8θ1ιη»ιιΙ)βη 
ΡβυβΓ (Ειιιη. 138, Επγ. Ιρί. Τ. 288, ^αίη^ ΒιηγΓη. V 33 όλοοΓο 
ΛνρΙ)ζ ηνείον6αν άντμήν), δίβ 1)Γΰ11βη ^ίβ 8ίίβΓβ (Επγ. ΙρΗ. Τ. 
294), δίβ 1)θ11βη τνίβ Ηυηάβ (Εαιη. 131), δίβ ί&ΙΐΓβη νοη οΙ)βη 
ηίβάβΓ ιιηά δοΗπιβϋβΓη ζα Βοάβη (Ευπι. 374 £Ρ.), δίβ δίη^βη 
βίηβη 1)βί8,ιι1)βηάβη (χβδαη^ (Εηπι. 331 £Ρ.). ΙΙιγ δοΗΙ&η^βηΗ&αΓ 
ίδΐ; άβΓ αυβ άβΓ ^ΥβίίβΓτνοΙΙίβ ζϋη§β1ηάβ Βΐίίζ.^) ϋβη βίβίοΐιβη 
ϋΓβρΓαη^ τν^ίβ άίβ Εηηγβη 1ΐ3,1)βη άίβ ββδ^&ΐίβη άβΓ Λνίΐάβη 
^α§ά, άβδ ^ϋίβηάβη ΗββΓβδ, τν^βΙοΗβ αυοίι ΰΙ)βΓ ΎναδδβΓ ηηά 
Ιαηά ά3,1ιίη3£ΐ2βη, αηί άίβ δοΐιιιΐάίββη 1ιβΓ8,1)δίηΓζβη, δίοΐι ίη 
Ηυηάβ νβΓτ^αηάβΙη. ^Υβηη ββ ΗβίΤδΙ;, ά&Γδ άβΓ φίϋξβ ββίίβΓ, 1) ν§1. ΡαιίΒ. νίΤΙ 25» 6 έπϊ τοντω καΐ ίπί'κληαεις ττ} 9•εώ γεγόναοί, 
του μηνύματος μ,Ιν ένεκα Έριννς^ οτι το Ο'νμφ χρηαΟ'αι τίαλοναν έριννειν 
οι 'Αρ%άδες α. Εί^ιη. Μ. ρ. 374, 1, νο ίρινύειν ιηίί 6ργίζεα9•αί θγΜ9.γ1; 
νίΓά. Κυΐιη, ΖβίίβοΙίΓ. 1 νβΓ^Ι. 8ρΓ8.ο1ι£. Ι 8. 439 £Ρ. βΐιβίϋ Έρινύς άβΐ 
ίηάίβοΐιβη Οδϋίη δβ,Γαη^ύ βίβίοΐι, τΐ7β1ο1ιβ άίβ βίαπηίβοΐιβ ^ΥβΙίβΓ^^οΙ^θ 
1)βάβ\ι1;βί, ιιηά βΓΜδ,Γί 'Ερινυς ο,ΐβ άίβ ,,βΠβηάθ", ^ρίνύειν ,,βϋβη, Βίαπηβη, 
ζΰπιβη". ν^Ι. ααΓβθΓάβιη Βθ8βηΐ3ΘΓ^, Όίθ Εήη7βη. ΒβΓίίη 1874, Βαρρ 
ίη λ^Γ. Η. Εθ8θ1ιβΓ8 I^θx^ι:οη άβΓ ^ήβοΐι. α. τδπι. Μγίΐα. ιιηίβΓ Επη^β. 

2) ν^Ι. 8ο1ι^3.Γ<;ζ, ϋΓβρηιη^ άβΓ Μτίΐιοΐο^ίθ 8. 36, 45 £Γ., ΚοδοΙιβΓ, 
ΟοΓ^οηβη 8. 64.^^ Έβ ^ίαηη ΙιίβΓηαοΙι άίβ Αο^θ,Ι^θ άββ Ρα\ΐ88,ηί8.8 (δ. ζη 
Οΐιο. 1048), ά£ΐΓ8 Χβοΐι^ΐοδ ζυβΓΒί άίβ Ετίη^βη ναϋ δοΐιίαη^βη ίη άβη ΗααΓβη 
άβ,Γ^ββΙιβΙΙΙ; 1ΐ8.1)β, ηαΓ ίη Ββζυ^ 3,αΓ άίβ \νβΓ^:β άβΓ Κυηβΐ; ήοΜί^ ββίη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΜΙΤϋΝα. 11 

τ78ΐο1ιβη άίβ Εηη^βη &α£ βίη I^8ηά ίΓθ,ιιίβΙη, Πβοΐιίβη, ΜίΓβ- 
^£ΐο1ΐ8, ΚΓΒ,ηΙνΙιβΗ; βΓζβυ^β (Ειιιη. 785 £Γ.), 80 βοΗβίηί άίβδβ Αη- 
δίοΐιΐ; ιηϋ άβι Αηδοΐιαυυηβ <1βΓ Αΐΐβη ζυ89.πιιηθηζτι1ΐ8,ιι§βη, ά^ΪΒ 
Ββιιοΐιβ αηά ΜίΓβ^^&οΙιβ ατιβ 1)δ8βΓ ίχχίΐ βηίβίβΐιβ, άίβ βίοΐι -ννοΐΐίβη- 
Β,τϋ^ γβΛτβϋβ^) Οίβ &α8 άβηι βιοϋβη υηά άβιη Οα1ιίη33.§βη 
άβΓ ΤνβίίβΓ^ντοΙΙεβ ββ^νοηηβηβη νοΓ8ίβ11ιιη§βη \νιΐΓάβη ίη άαβ 
βίϋΐίοΐιβ ββΒιβΙ; ίΐΒβΓίΓ&ββη υη(ϊ <ϋβ ΕΓίη78 βΓ8θ1ιίβη &18 βίη 
ίαΓοΙιΛαΓθΓ ΚαοΙίΘ^βίδΙ}, τ^βΙοΗβΓ ϋθΐη ΥβΛρβοΙιβΓ υηνβΓδδΙιηΙίοΙι 
§ΓθΐΗ ιιηά ίΐιη τνΰίθηά νβΓΓο1§ί. 8ο1ο1ιβ Τνηΐ; τνίΓά ηυΓ άαΓοΙι 
άίβ δοΗ^βΓδίβη ΡΓβνβΙ ΙιβΓΥΟΓ^βΓαίβη, τνβηη 1ιβίΗ§β ΚβοΗίβ νοη 
8θ1ο1ιβη, <1ίβ 816 αιη πιβΐδίβη &ο1ιΙ;βη δοΐΐίβη, νβΗβίζί ^βΓίΙβη, 
άπΓοΙι ΜίΤδΙιαηάΙιιη^ άβι Εΐίβηι (Ηοηι. Ι 454, 566 £Ρ., β 134, 
Εαιη. 271, 499 £.), (ΙαΓοΙι Ειβνβΐ αη άβη Κίηάβπι (Ηβδ. ΤΚβο^. 
472, Αζ. 1434), αη άβη ΕΓβπιάβιι ιιηά ΒβίΟβΓη (Ηοηι. ρ 475, 
Εαηι. 270), άιίΓοΙι Μβίηβίά (Ηοηι. Τ 259 £.), ΛαΓοΙι }βφοΙίβ 
ϋ1)βΓπιίϋί§β ϋΐ)βΓΐιβΙ)αη§ (Ηοηι. Τ 87, Α§. 58), άιίΓοΙι ΥβΓ- 
8αη(]ί§ατι§ 8β§βη άίβ βδϋβΓ (Εηηι. 270, 8ορ1ι. Αηΐι. 1075), υογ 
&11θηι ο,ΙτβΓ άαΓοΙι Μογ(3 νοη ΒΙαίδΥβΓ^νταηάίβη (ζα Ευπι. 212). 
ϋίβ ^Ερίννεξ τν^βΓίΙβη ζυ ^^ραί (Εαπι. 420), άβη ρβΓδοηίήοίβΓΐβη 
ΡΙΰΛβη άβΓ δοΗηδάβ ΜίΓβΙιαηάβΙίβη ιιηά ίΓβνβηϋίοΙι ββηιοΓάβίβη 
(ν§1. Ηοηι. Φ 412 οντω κεν ι^ηζ /[ΐι^^ρό^ ερινύας έ^ατίοτίνοίζ). 
Οίβ Επηγβη β^^ο^βη αΐδ ΤδοΙιίβΓ άβι Ειάβ οάβΓ άβι Νβ-οΗ* 
άβηι Τϋαηβη- οάβι &Ηβη βδϋβΓ^βδοΙιΙβοΙιίβ αη (Ευαι. 150, 734). 
Αίβ Γβίηβ ΝαίηΓ^βτνΒ-Ιίβη Ιίβηηβη δίβ ηυΓ άβη ΓοΗβη 8αίζ ,,Αιι^' 
υηι Αϋ§β, Ζ&ΐιη ηηι Ζ&ΐιη" (ΟΗο. 311), οΗηβ άίβ ΒβνΓ⧧Γαηάβ 
άβ8 ΜοΓάβδ ζη υηίβΓδοΙιβίάβη ηηά α1)ζιι>Υ8;§βη (Εαηι. 433). 
8ο1ο1ιβ8 ΥβΓί&ΙΐΓβη βηίβρηοΐιΐ} ηίοΗί; άβΓ Τνβίδΐιβίί άβι ηβυβη 
ΟδίίβΓΓβ^ίβΓηη^, άβΓ Ζβη8ΐιβΓΓ8θ1ΐ3.Γί. Οίβ Είηδβίζηη^ βίηβδ 
ΟβΓίοΗίδίιοίβδ, \νβ1ο1ιβΓ άβη ΜοΓάβΓ ζαΓ ΚβοΙιβηβοΙι&Λ ζα ζίβΐιβη 
ηηά άίβ Ββ^ββ^Γαηάβ αηά ϋηίδΙίΕηάβ βίηβΓ Β1α1}1;1ιαί; ^βηαα ζα 
αηίβΓβαοΙιβη Ηαί;, ηιαοΗί άαβ Αϊάϊ άβΓ Εηη^βη αΙ)βΓβα88ί2; βίβ 
1)Γ3,αο1ιβη ηίοΜ ίΙΐΓβ ΕΙΐΓβη ζα νβΓίίβΓβη αηά άβΓ Αο1ι1;αη§ \)ο.τ 
δίοΗ ίη άίβ λνίη^βΐ αηΙ;βΓ άβΓ ΕΓάβ ζαΓίίοΙίζαζίβΙιβη, \νβηη δίβ 
άίβ Β,ηάβΓβ 8βίίβ ίΙΐΓβΓ ΝαΐαΓ ΙιβΓνοΓίίβΙΐΓβη αηά αΐδ ββίδίβΓ 
άβ8 8β§βη8 8,αί άβΓ ΕΓάβ ίΙΐΓ ΤΥαΙίβη ίοΓίδβίζβη. 8ο Ιβ,Γδί; άίβ 
βπβοΐιίδοΐιβ 8&§β ίη άβΓ ΥβΓτ^αηάΙαη^ άβΓ ΕΓίη7βη ίη Εαπιβ- 
ηίάβη βίηβη ΕοΗίδοΙίΓίϋ άβΓ ΚαΗαΓ αηά άίβ Εηί^^ίοΐίΐαηβ 
άβΓ8β11)βη ζα ΗδΚβΓβΓ ΜβηδοΜίοΗΙεβίί δίοΙι αΙ)3ρίβ§β1η. ^) Αίβ 1) ϋΒθΓ άίβ ^Ιβίοΐιβ ΥοΓβίθΙΙπη^ ίη άβι• βίανίβοΐιβη δα^β ν^Ι. !^3.ί8ΐ;ηβΓ, 
ΚΘΐ)θΐ8&^βη 8. 86. 

2) ,,ΑΙΙ^βηΐθίη 3,ιΐ8^€άΓη6ΐ[:ύ ΙδΧβί βίοΐι άίβ ΥβΓβδΙιηΰη^ άθΓ ΕΓίη76η 
ιηϋ άβΓ ΑηοΓάηυη^ άββ Οβηοΐιίβΐιοίββ ο,ηί άβιη ΑΓβορε^^ 1)βζρΙο1ιηβη αϊ 3 
θίηβ Αυβ^ΐβίοΐιαη^ άβΓ ΙιδΙιβΓβη, άαΓοΙι ΕΰΛβίοΙιίβη άθΓ 8ίϋ1ίοΙιΙ:θϋ ηηά 
Βϋΐί^^θϋ 1)6βίίηιηιίθη ΟβΓβοΙιϋ^Ιεβϋ ηηά άββ ηαίηΓίίοΙιβη ηηΐ36άίη^η 
ΤΓΐβΰββ ηαοΐι Ε8.ο1ΐ6, άβΓ άίβ Τΐιαίβη ηηΓ ηαοΐι ίΙΐΓβΓ ΙίηΓδβΓίίοΙιεη Ββ- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 12 ΕΙΝΕΕΙΤϋΝβ. 

δοΐοΐιβ βοϋΐΐθίίβη άβ8 ΕΓάβηββ^βηβ υηά αΙΙβΒ ββάβϋίθηΒ, β,αοΐι 
<1β8 ΚίηάβΓββ^βηβ (Εαιη. 838) χτιπά 3β2Ηο1ιβΓ ^οΜ&ΙΐΓί (Ευιη. 
896, 898, 917) \ναΓ<1βη άίβ Ευιηβιιίάβη ίη ΑΛβη νοΓζα^β- 
τνβίδβ υηίβΓ (Ιβιη Ναιηβη Σεμναί νβΓβΙΐΓί (Ρ&αβ. Ι 28, 6).^) 
Ζα ΥοΓδίβΙιβΓη ίΙΐΓβδ Κτιΐίββ ^ν^υιάβη ίεροΛοιοί βαβ »11βη Αίΐιβ- 
ηβΓη βΓτναΙιΗ (ϋβιηοβίΐι. 21, 115). ϋαβ Οββοΐιΐβοΐιί άβΓ Ηββγ- 
οΐιίίΐβη, τνβ1ο1ιβ8 άβη Ηβ8^ο1ιθ3 αΙβ ΗβΓοβ βροηγιηοβ νβΓβΙΐΓίβ, 
δβίζίβ ΡηθδίβΓίηηβη, άίβ λχιχενροίν ΙιίβΓδβη (Ηβδγοίι. α. Α, Ύν.), 
αιΐ8 ββίηβΓ Μίϋθ βίη υηά ΐ)β80Γ§ίβ άίθ ΡΓθ0688ίοη, τνβίοΐιβ ζιι 
ΕΙΐΓβη άβΓ Σεμναί δίαϋίαηά. Ββί άβιη ΗβΓΟοη άββ Ηβ87θΙιθ8 
^ϋΓάβ βίη ^νν^ίάάβΓ §βορίβΓΐ; (ΒοΗοΙ. ζα 8ορ1ι. Οβά. Κ. 489). Νιιγ 
ιΐΏΐ)68β1ιοΗ6η6 Μ^ηηβΓ υηά Ρηιηβη ηαίπιβη αη άβιη Ζη§β ίβίΐ. 
Οίβ βάβΐδίβη άβΓ Ερ1ιβΙ)βη 1)βΓβίίβΙ»η Καοΐιβη ζαπι ΟρίβΓ 
(ΡΗίΙοη οχί Λ&ζ 6πονδ. ίλ. § 20). 08.ηθΙ)βη ορίβΓίβ ηιαη ϊΗηβη 
Ηοηί§ ηιίί ΤναβββΓ νβΓΠΐίδοΙιΙ: ηηά Μίΐοΐι ίη ΐΓάβηβη ββίαΓδβη 
(δοΐιοΐ. ζη ΑβδοΗίη. ρ. 747 Κ. αηά ζυ Ευπι. 107). ΟβΓ (χοίίββ- 
άίβηδί £»η(1 η&οΗϋίοΙιβΓ "νν^βίΐβ 1)βί ΓαοΙβΙβοΗβίη ίη αΙΙβΓ 8ίί11β 
8ΪΜ (8ο1ιο1. ζα 8ορ1ι. Οβά. Κ. 489, Εαπι. 108£.). 0&8 Ηβίΐίβίαηι 
άβΓ Σεμναί άίβηίβ ηβΙ)8ΐ} άβηι Τβηιρβί άβ8 Τ1ιβ8βα8 άβη 81ίΐ3,νβη 
8,18 Α87ΐ 8β§βη υαπιβη8θ1ι1ίο1ιβ ΜίΓδΙιαηάΙαη^βη (8ο1ιο1. ζα Αη- 
8ΐ;ορ1ι. Κί. 1312). 3. Οίβ Ρβίορίάβηδ&ςβ 1)βί Αββίι^ίοδ. 

Αίβ 8ίαηιηιναίβΓ άβδ ΡβΙορίάβη^βδοΜβοΗίδ τνίΓά Τβ-ηίαΐοδ 
Α§. 1470 ηίοΐιί οΐιηβ Ββζίβΐιαη^ ααί άβη ίηι βββοΐιΐβοΐιίβ £ογ1;- 
βΓΐίβηάβη Μαοΐι §βη&ηη1 Υοη άβπι ΓΓβνβΙ άβ8 Ρβίορδ αη 
Μ7Γΰ1θ8, πιϋ άβπι ηαοΐι άβΓ ϋ&ΓδίβΠαη^ άβδ 8ορ1ιοΗβ8 
ΕΙ. 504 Ά άίβ αηαηίβΓΐ)Γοο1ιβηβ ΚβίΗβ ΒΙαίί^βΓ βΓβαβΙ ίηι Ηααββ 
άβΓ Ρβίορίάβη \)6ξΒ,ηη, ίδί 1)βί Α8θΙΐ7ΐοδ Ιίβίηβ Κβάβ. Όο, Αζ, 
1600 — 1602 άίβ ΒβζβίοΙιηαη^ ,,ββδοΐιΐβοΐιί; άββ Ρΐβίδϋιβηββ" 
άβπι Ν&ηιβη „ Ρβίορίάβη" βΙβίοΗδίβΙιί, δο ηιαΓέ Αδθ1ΐ7ΐθδ άβη 
ΡΙβίβΛβηβδ, Τ7βηη βΓ ίΐιηι αΙ)βΓΐιααρί βίηβ 1)β8ίίπιπιίθ 8ίβ11β ίη 
άβΓ ββηβα1ο§ίβ άβδ Ηααδβδ αη^β^ίβδβη Η&ί, ζ^ίδοΐιβη Ρβίορδ 
αηά ΑίΓβαδ βίη^βία^ί 1ΐ8,1)6η (ν§1. ΤνβΙοΙίβΓ, Ογ. ΤΓίΐβ. II 
8. 678 £.).2) Τζβΐζβδ (ΟΓαπιβΓ, Αηβοά. Ογ. Οχοη. III ρ. 378) 8θ1ι&£Ρ6η1ιβίύ, ηίοΐιΐ} ηαοΐι ίΙΐΓβπι ίηηβΐθΐι βϋίΐίοΐιβη ΟθΙιαΗθ απίί&ΓβΙ} υηά 
ηΐ36Γ&11 ηαοΐί ^6η6Iη ο,αΓββΓίίοΙιβη ΜαΓββ Οΐβίοΐΐθβ χηϋ Οΐβίοΐιβηι νβΓ^οΙύθη 
'^ίβββη νίΠ" 8ο1ιδπ)&ηη Εαιηβη. Είηΐ. 8. 8. 

1) ΌβΓ Νοϋζ άββ Ρθταβ. II 11, 4 ^εών ας Ά^ηναιοί Σεμνάς, Σι^νώνιοι 
δΐ Ενμενίδας ονομάξονοί ^β§βηαί)βΓ ζβί^ 1)β8θηάβΓβ 8ορ1ι. Οβά. Κ. 42, 486, 
(Ι&Γβ αποΐι άβΓ Ναιηβ Ειιζηβηίίΐβη ο,ϋίβοε ίβί. 

2) Όίβ ΑηηαΙιιηβ, ά^β Ρΐβίβύ^βηθβ αίβ Βηιάβι άββ ΑύΓβυβ ^βθαοΐιί 
'^βΓάθ, ίβΐ; (ΙαΓοΙι άίβ 8>η^6ίτίΙΐΓΐ;β δίθΠβ αιιβ^^ββοΐιΐοβββιι. Κβο^ ίβοΐι. 
Α^αιη. 8. δ ίάβηύί&οίβΓύ, νβίΐ ηαοΐι ΑροΠοά. III 2, 2 Ρΐβίβίΐιβηββ άίθ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΙΕΙΤϋΝΰ. 13 

δοΙιϋβΓβί 8ΐ11βΓάίη§8 αυβ 3βηθΓ δΐβΐΐβ (1602), ά&Γβ Α8θ1ΐ7ΐθ8 τ^ίθ 
Ηββίοά άβη Ρΐβίδϋιβηβδ αΐβ 8ο1ιιι άββ Α^ιβϋδ 1)βίΓΕθ1ιϊβί ΙιαΒβ. 
ΑΙ)βΓ άίβδθΓ 8ο1ι1υΓ8 βίβΐιί πιϋ; άθΓ 1)β8ίΐΐϊΐιηί6η Αη§8.1)6 Α§. 1583 
ίη νΡίάβΓδρΓίιοΙι. — - ΟβΓ β1ιβΙ)ΓβοΙιβη8θ1ΐθ Βαηά άββ Τ&^ββίιββ 
ιαϋ άβιη ΤνβίΙ^β άβ8 ΑίΓβπδ ^ΪΓά Α^. 1192 &η§θάβιιίβ1;; άα 
βΙ)(1. 1585 νοη άβιη δίιβΗβ ηηι άίβ ΗβΓΓ8θ1ι»ί(; άίβ Κβάθ ίδί, 80 
1ΐ£ΐί αυοίι ΑδοΗγΙοδ άβη Μγίΐιαδ νοη άβπι ^^Ιάβηβη Ι<αηΐΗΐβ, 
^βίοΐιβδ ΤΗ^βδίβδ πιϋ Ηίΐίβ άβΓ ΑβΓορβ αη βίοΐι 1)Γ£ΐο1ιίβ, ίηι 
8ίηηβ. Τΐι^βδίβδ τπΓά νοη Ηααδ ηηά Ηοί νβΓίπβΙ)βη. Μϋ; 
ζτνβί 8δ1ιηβη ΙίβΙΐΓί βΓ 8ρ8.1;βΓ ζαΓϋοΙε ηηά Ι&Γβί; δίοΐι δοΗηίζ- 
ββΗβηά 8,πι ΑΗ&Γβ άββ Α^Γβηβ ηίβάβΓ. ΑΙΐΓβηβ ^βτν&ΙΐΓΐ; ίΐιηι 
δοΐιαίζ ηηά ΙαΆΐί δβίη \νοΓ<:, ίηδοίβΓη βΓ ίΐιη 8β11)8ί 8.ηι 1<β1)βη 
Ι&Γδί. Ββί άβηι ΟρίβΓίβδί 8,1)βΓ, ^βίοΐιβδ άίβ Αηδδδΐιηηη^ ηιίί 
άβηι ΒιηάβΓ ίβίβΓί, δβίζΐ; θγ ίΐιηι δβίηβ ζ\νβί 8δ1ιηβ ζαηι Μ&ΐιΐβ 
νοΓ. θα Τΐιγβδίβδ ίηηβ τνίιά, \να8- βΓ §β§β8δβη, δίΰΓζί βΓ αηί 
δβίηβηι 8ϋζβ ζυΓΰοΙί, δίοΓδί; πιϋ άβη ΓϋΓββη άβη Τίδοΐι ηηι ηηά 
βηοΐιί, ά&Γδ τνίβ άβΓ Τίδοΐι, άαβ §3-ηζβ Ρβίορίάβη^βδοΐιΐβοΐιί ζη 
Βοάβη δίηΐίβη πιδ§β (Α§. 1586 Ά). Α^ίδίΐιοδ, ^βΙοΙιβΓ αΐδ Ιίΐβίηβδ 
Κίηά ηίοΐιί ζηΓΐίοΙί^βΙεβΙΐΓ*, 1)1βίΙ)ί άβηι Τΐι^βδ^βδ βΓΐι&Ηβη.^) 
ϋίβ 8δ1ιηβ άβ8 ΑίΓβηβ δίηά Α^β,ηιβπιηοη ηηά Μβηβίαοδ. Ββίάβ 
ΙιβΓΓδοΙιβη ίη ΑΓ^Οδ^) ηηά ΙιβίΓίΐίβη ζ\νβί 8ο1ι>νθδ1}βΓη , άίβ 
ΤδοΙιίβΓ άβδ ΤγηάαΓβοδ. Οβηι Α^αηιβπιηοη ^βΓάβη νοη άβΓ 
Κΐ7ΐ}8,ηιβδίΓ9; άίβ ΤδοΜβΓ Ιρ1ιί§βηβίίΐ ηηά ΕΙθΗγη., ηαοΐι άίβδβη 
άβΓ 8ο1ιη ΟΓβδίβδ 2βΙ)0Γβη. ΡαΓίβ (ΑΙβχαηάΓΟδ Α§. 61, ν^Ι. 409) 
8θ1ΐ8.ηάβί άβη §8.δί1ίο1ιβη ΤίδοΗ άβδ Μβηβίαοδ ηηά άίβ ΑοΗ&βΓ 
1)Γβο1ιβη αη£ ζπγ Καοΐιβ. Οβη Αη8ζη§ άβδ ΗββΓβδ 1)β§1βίίβ1; βίη 
ΖβίοΗβη. Αη£ ^βίίΐιίη δίοΚΛαΓβΓ δΐί&ΐιίθ τνβίάβη ζννβί ΑάΙβΓ 
βίηβ ίΓ8,ο1ιίί§β Η^δίη αηδ. ΟβΓ 8β1ιβΓ Καΐοΐιαδ άβηίβί άίβ ΑάΙβΓ 
Εη£ άίβ 1)βίάβη Αίήάβη, άαδ Αηβτνβίάβη άβΓ ίΓ8,ο1ιίί§βη Ηθ,δίη 
αηί άίβ ΡΙίίηάβΓηη^ άβΓ δοΗαίζβΓβίοΙιβη δ^αάί Ύϊ6]α. ΟηΓοΙι 
άίβδβ \νβίδδΕ§ηη§ ίδΙ; άβΓ ΕΗΓ§βίζ άβδ ΗββΓίηΙΐΓβΓδ ηΐδοΐιϋ^ 
βΓΓββί. Ώο, £ΐΙ)βΓ ΙιβπιπιΙ; ΑΓίβπιίδ άπΓοΙι τνίάη'^β \νίηάβ άίβ 
ΑηβίΒΐΐΓΐ; νοη Αηΐίδ ηηά άβΓ 8β1ιβΓ πιβίάβί, άαΓδ άίβ βδϋίη 
άαβ ΟρίβΓ άβΓ Ιρ1ιί§βηβία ίοΓάβΓβ. Ιη δβίηβΓ Κη1ιηιΙ)β8ίβΓάβ ΑβΓορθ ΙΐθίΓ&ΙίΘΐ; υηά ιηϋ ιΗγ άβη Α^αιηβιηηοη ιιη(1 ΜθηβΙαοΒ βΓζβα^ί, άβη 
ΡΙβίβΙΙιβηββ ιηϋ ΑΙϊγθόβ, ά& Τ1α^6%^βΒ ηϊοΐαί, βίοΐι υηά ββίηβ Ν&ο1ιΙ[:οιηιη6η- 
βοΐιαίΐ ίη άβη Εΐηοΐι ηιϋ βίη^θβοΗΙοβββη ]ΐ8.1)6η ^δηηβ. ΑΙ^βΓ ββ ΙιβίΓβύ ^β, 
Β,ηοΐοί μόρον δ' αφερτον Πελοπίδαις ίπενχεταί, 

1) Μϋ ϋηΓβοΙιΙ; ^ίιά Α§. 1606 Α^απιβηιηοη ο,ΐβ 8ιιΙ)3β^1; νοη σννεξ- 
ελαννεί \)βίτΒ,ο1αί6Ϊ υηά αη^βηοπιπίθη , άαΓβ ηαοΐι άβΓ Αηίίβ,ββιιη^ άββ 
Αβοΐι^ΐοβ Τ1ΐ7β8Ϊβ8 άβη ΑίΓβιιβ βΓπιοτ•άβί ηηά άίβ ΗβΓΓ8ο1ΐ3.ίί 2ΐη βίοΐι §β- 
ηβββη 1ΐ8ΐ)β, άαηη ο\)θτ τι^ίβάβΓ νοη λ^ίβίΐιοβ νβΓίΓίθΙ)θη ^ΟΓάβη ββί. 

2) ν^Ι. Α^. 24, 410^ 624, 801, Οΐιο. 672, 676, Εηιη. 657 ηηά 8ο1ιο1. 
ΖΌ ΕηΓ. Ογ. 46 φανερον οτι ίν *'Αργει η αιηνη τον δράματος νπότιειται. 
Χ>μηρος δε ίν Μυτιηναις φησϊν είναι τά ^ααίΧεια του Αγαμέμνονος, Στη- 
αίχορος δΐ χαΐ Σιμωνίδης ίν Λα-κεδαίμονι. 8. οΙ)βη 8. 7. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 14 ΕιΝI^ΕιτυΝΟ. 

8θ1ι^8ΐι1ίί Α^Λΐηβπιηοη ηίοΐιί Ιαη^β, άβΓ Γΐοίΐιβ ^αηβϋββ ΡεΙιγΙ; 
ιηϋ άβιη Β1α1;β (ΙβΓ ΤοοΜβΓ ζα βΛ&ιιίβη. Οίβ βοΐιηδάβ Ηίη- 
δοΐιΐβοΐιίυηβ <1βΓ ΤοοΙιίβΓ βΓίαΠί (1&8 ΗβΓζ άβτ Μαϋβι ιηϋ 
1)ϋ;ίβΓθΐη βΐΌΐΙβ ββ^βη άβη Ιι^ΓίΙιβΓζίββη ΥαίβΓ. Οίβ ιη»ηη1ίο1ι 
§β8ίηηίβ ηη(3 ίΙΐΓ Ζάβΐ ιηϋ Γΰο1ί8ίο1ιί8ΐθ8βΓ ΕηίβοΙιίβίΙβηΙιβΗ; νβΓ- 
ίοΐββηάβ Γγεπ δίηηί Εΐιί Μυϋ^β Καοΐιβ. ϋίβ 1^β^άβη8^11α£^ (ΙβΓ 
Καοΐιβ τ^ΪΓίΙ §βη8,1ΐΓί νοη Α8ΐ8ΐ;1ΐ08, τνβίοΐιβι ββΙΒδί; νοη Η&Γβ 
^β^βη άβη δοίη θθδ ΑίΓβυδ 6ηίΙ)Γ£ΐηηί ίη άβΓ ^βιηθίηδαιηβη 
Ρβίπίΐβοΐΐδΐίΐ; βίη ινϋΙΙίοπιπίΘηβδ Μϋίβΐ βηάβί, άβ-β ΗβΓζ <1βΓ 
ΚΙ^ί&πιβδίΓα ζη §β^ίηηβη υηά ιηϋ ίΙΐΓβΓ ϋΒ,ηά (ϋβ ΗβΓΓβοΙιαβ 
άβ8 1<3,ηάβ8 ζυ βΓΐαη§βη. ΤΥαΙίΓβηά (Ιίβ ΓΰΓδΙβη νοΓ Ύτο]λ 
ΙΐΕΓ^Θ Κππιρίβ 1)β8ίβ1ιβη υηά ίΙΐΓ 1^βι)βη ίαι άίβ ΕΙΐΓβ άββ Υ&ίβΓ- 
Ιαηάβδ ίη άίβ 8ο1ΐ8ΐηζβ 8θ1ι1&§βη, 1)υ1ι1ί άβτ ίβί^β Α^ίβΛοβ ζα 
Η3.υ8β πιίί άβΓ Οαϋίη (1β8 ΗββΓΓϋ1ΐΓβΓ8 ηηά βοΙιηιΓθάβί ^β^βη 
ίΐιη αΓ^Ιίδ^ίββ ΡΙ&ηβ (Α^. 1625 Ε). Οβη 8ο1ιη άββ Α^ααιβηι- 
ηοη, άβη Ιίΐβίηβη ΟΓββίβδ, ΛνβΙοΙιβΓ άβπι Ζα83,πιηιβη1βΙ)βη άβΓ 
Ββίάβη ΗίηάβΓϋβΙι ίβί;, Ι^ηη^Ι; πιαη ζιι άβπι ΟίΐδίίΓβιιηά 8ίΓορ1ιίθ3 
ίηΡΗοΙίίδ (Α§. 871£.). ϋδΐ πΐΒ,η απδ άβΓ ^Υβΐβδα^αη^ (Ιβδ Κ3.1β1ΐ3.3 
(Ηοπι. Β 326 ίϊ.) ^βιΓδ, άαΓδ Πίοη ίπι ζβΐιηίβη ίδΐΙΐΓβ ί&ΙΙβη τ^ίιά, 
80 ΙαΓδΙ; ΚΙ^ίαηιβδίΓα ίηι Ιβίζίβη 32ΛϊΥβ βίηβη ΟίβηβΓ άβδ Ηαιίδβδ 
ηαοΐιίδ 3.υί' άβπι Οαοΐιβ άβ8 Ρδ,ΐαβίβδ \ναο1ιβ Ιΐίΐϋβη, ηπι ά&δ 
ΓβυβΓζβίοΙιβη ζυ βΓδρ&Ηβη, ηιίί άβπι άβΓ ββηιαίιΐ άίβ ΕίηηαΙιηιβ 
άβΓ δίαάΐ; ζυ ηιβίάβη νβΓδρΓΟοΗβη Ιιαί πηά ίπΓ άαδ απ£ άβα 
ρ&δδβηά ^βίβ^βηβη Ηδΐιβη ΗοΙζδίδΓδβ νοΓΐ)βΓβίΙ;β1; δίαά. Εηάΐίοΐι 
βΓδβΙιβίηί άβ,δ Γίαπιηιβηζβίοΐιβη, ά&δ ΚΙγί&πιβδίΓα 1βΙ)1ΐ3,ί<; 1)β§ΓηΓ8ί, 
ηίοϋ, τν^ίβ δίβ Ιιβηοΐιβϋ;, απδ ΕΓβτιάβ ϋΙ)βΓ άαδ λΥίβάβΓδβΙιβη άβδ 
ββηΐΛΐιΙδ, δοηάβΓπ ^βίΐ άίβ βΓδβΙιηίβ 8ί;αηάβ άβΓ Καοΐιβ ηδΐΐιΐ;. 
Οαπιίί; Α^Β-ηιβηιηοη Ιεβίηβη ΑΓ^^νοΙιη ίίΐδδβ, Ιιαΐ; Α^ίδΛοδ άβη 
Ραΐαδί νβΓίαδδβη. ΚΙγί&ηιβδίΓΟ. βηιρβίη§ί άβη ββπι&ΐιΐ, β,η 
άβδδβη 8βίίβ δΐιιί άβηι Κβίδβ^Ε§βη άίβ άβπι Α^αηιβηιηοη αηδ 
άβΓ Ββυίβ βΓΐίΟΓβηβ 8β1ιβπη Κ&δαηάΓα δίίζΐ;, πιίΐ; βίηβηι ΐΐΒβΓ- 
πιαΓδ νοη Τνοηηβ ηηά 01ϋο1ίδβ1ί§Ιίβϋ, Υά£8Ϊ νοη άβηι Υίαξβη 
1)ίδ ζυηι Είυ§3-η§ άβδ Ρ^ΐίΐδίβδ ΡϋΓρυΓ<;βρρίο1ιβ 1)Γβϋ}βη, βΓ(|ΐιίοΐ£ί 
άβη βΓΠΐϋάβίβη Ηβΐάβη ηιίί βίηβηι Βαάβ ηηά -ννίΓίΙ} ί11)βΓ άβη 
ο,ΐιηϋη^δίοδβη βίη ίαΙίβηΓβίοΙιβδ Θβ^αηά, άβ,δ ίΗη τν^ίβ βίη Νβίζ 
υπίδίΓίοΙίΙ; ηηά ινβΙΐΓίοδ πιαοΗί. Αα£ ζ>νβί 8ο1ι^βΓίδίΓβίο1ιβ δίηΐίί 
άβΓ Ηβΐά ζηδ8.ηιηιβη. 8ίβ νβΓδβ1;ζ1; ίΗηι ηοοΗ βίηβη άπίίβη 
8ο1ιΐ3,§, υηι ά&δ λΥβΓίε ζα νοίίβηάβη. ΝβΙ)βη Α^β-ηιβπιηοη (ΆΙί 
άαΓοΗ άβη ΜοΓάδί&ΙιΙ άβΓ αηίΓβαβη αηά άοοίι βίίβΓδαοΜί^βη 
β&1;ίίη άίβ αη^ΐαοΐίΐίοΐιβ Καδ&ηάΓα. Βίβ νο111)Γαο1ιίβ Ύΐααϊ νβΓ- 
Ιίαηάίβί, ΓβοΜίβΓίί^ί αηά νβΓίιβΓΓίίοΙιί; άίβ ΜοΓάβηη νοΓ άβη 
3.Γ§ίνίβο1ιβη ΟΓβίδβη, λνβίοΐιβ £ΐαί ά&δ ββδοΙίΓβί άβ8 Α^αηιβηιηοη 
ίη άθ,δ Ηααδ άηη^βη. Α^^δίΗοδ α1)βΓ ΙεβΙΐΓί;, ίτοΐιΐοοίεβηά άαΓδ 
άβΓ Παοΐι άβδ ΤΗγβδίβδ δίοΐι βΓίαΙΗ Ιΐ£ΐΙ)β, ίη άβη Ραΐαδύ ζα- 
ταοΐί αηά 1)β§Γαηάβ1} ηιίί Κΐ7ί8.ηιβδίΓ3, βίηβ ββτναΗΙιβΓΓδοΙιαίί;, οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ. 15 ' 

άβτβη ββηιιΓδ ]βάοο1ι ά^ιι 1)βί(3βη άιίΓοΙι (Ιαβ ΒοΙιυΙάΒβννυΓδίδβίη, 
άϋΓοΗ άίβ ΜίΓδΒ,οΙιίιιιι^ (ϊββ Υοΐΐίβδ ιιικί άίβ ΓαΓοΙιΙ; νοΓ άβιη 
Κ&οΙίΘΓ νβΓ§8.11(; ^νίΓά. Οβη Ι<βίο1ιη&πι άθ3 Αββ,ιηβπιηοη Ι&Γδίι 
ΚΙγΪΒ,ιηβΒΪτΛ οΐιηβ Τοίβηΐίΐα^β υηά 6Γ2ΐΙ}β8β1ΐΓβη Ββίββίζβη, ηαοΐι- 
θβηι δίβ ίίιπι ηοοίι άίβ ΕΐιΓδβΓδίΘΐι Τθϋβ άβΓ Ηαπάβ υηά ΡϋΓδβ 
Β,ΐί^β^οΐιηϋίβη Ηαί, υιη βίοΐι νοΓ άβΓ ΚαοΗβ ζα βοΐιίϋζβη (ζη 
Οΐιο. 438). — Οβη Κ&οΗβΓ 8βη<1βί ΑροΠοη. 8οΙ)8;1ά Οιβδίβδ 
ΗβΓ&η^βτν&οΙίδβη ίδί, θγΙιβ,ΙΙ; θγ νοα θβπι άβΙρΙιίδοΗβιΐ βοίΐβ 
ιιηίβΓ δοΐΐΓβοΙίϋοΙιβη ΒΓοΗιιη^βη, \νβηη βΓ άβη ΑιιίίΓα§ νβπίδοΐι- 
Γ&8δί§θ, άίθ Τνβίδυηβ, αη άβη ΜοΓάβηι άίβ Καοΐιβ ζα νοΙΙζίβΗβη 
υηά ζτ7αΓ ταϋ 1^^8^;, ^νίβ Α^ο,ηιβηιηοη Ηίηίβνΐίδίί^ ^βίίΐΐΐβη δβί. 
ϋβηι ΘβΙ)οίβ άβδ βοίίβδ ^βΙιοΓδΒ,ηι πιαοΐιί δίοΗ ΟΓββίββ ηιίΐ; 
8βίηβπι ΡΓβαηάβ Ρ^Ι&άβδ, άβηι Βοΐιηβ άββ δίΓορΙιίοδ, 8,υ£ άβη 
Τνβ§ υηά δυοΜ, ίη άίβ Ηβίηιαΐ} ζπΓαοΙί^β^οπιηιβη, ζαη'άοΐΐδί; 
ά38 (τΓΒ,Ι) δβίηβδ ν3.ίβΓ8 Επί.^) Εγ γβΓτίοΙιίβΙ; αη άβπΐ8β11)βη βίη 
ΟβΙ)β1; υηά Ι^πη^ίι βίηβ Ι<οοίβ αΐδ 8ρβηάβ άαΓ. Ο» βΓδοΙιβίηί; 
βίη Ζυ§ νοη Γιαυβη; ίη βίηβΓ άβΓδβ11)6η, τν^βίοΐιβ άυιοΐι ίΙΐΓβ 
ΪΓΕυβΓ 1)β8οηάβΓ8 Β,υίίαΐϋ}, νβΓπιυίβί ΟΓβδίβδ δοίοΓί δβίηβ 
δοΙί'ννβδίςΓ. Οίβ 1)βίάβη ΡΓβυηάβ ίΐΓβΙιβη 1)βίδβίίβ υηά βΓίαΙίΓβη 
βαβ άβη Κβάβη άβι ΡΓ&υβη, άαΓδ ΕΙβΗι» ηιϋ άβη ΒίβηβΓίηηβη 
ββδοΐιίοίζί ίδί, υπι άυΓοΗ 0Γ£ΐΙ)β8δρβηάβη άβη 6γγο11 άβΓ Τοίβη 
ζα νβΓδοΗηβη, άβΓ δίοΐι άβΓ ΚΙγίαηιββίΓβ. ίη π,η^δίί^βηάβη 
ΤΓο,υηιβη Ιευηά ^βίΐι&η Ηβ,ί. 8ίβ ^Γβ,υηιίβ η&ηιΐίοΐι, δίβ 1ΐ£ΐΙ)β 
βίηβη ϋΓΛοΙιβη ξ^\)θτβη, άβΓ 8.η ίΙΐΓβ ΒΓυβί §β1β§1} ΜίΙοΗ υηά 
Βΐηΐ; αυβ άβΓδβ11)βη ^βδο^βη 1ιαΙ)β (Οΐιο. 32 &., 525 &). 8ίβ 
νίβ,^ ηίοΐιί δβ11)δί; ο,ηι 0Γ&1)β ζυ βΓδοΗβίηβη, ά»8 ίΙΐΓβ 6β§βη- 
^2ΐΓί βηί\νβί]ιβη \νϋΓάβ, υηά δοΗίοΙίί άίβ υηδθ1ιυ1άί§β υηά άβηι 
ΥαίβΓ 1ίβΙ)β Τοο1ιί;βΓ. Α1)βΓ ΕΙβΙίίΓει ^ίβΓδί ηαοΐι άβηι Κίΐίβ άβΓ 
ίΙΐΓ ζυ^βϋιαηβη ΟίβηβΓίηηβη άίβ (ΪΓ&1)βδδρβηάβ ηίοΗΐ; ίαι 8ίηηβ 
άβΓ ΚΙ^ί'άηιβδίΓει, δοηάβΓη ϊηϋ άβηι ββ1)βίβ, άαΓδ ΟΓβδ^βδ 1)α1ά 
»18 ΚαοΙιβΓ άβδ ΫαίβΓδ Ιεοπιπιβη ηιο^β, 3.υδ υηά άο. δίβ ά2ΐΙ)βί 
άβΓ Ιίοοίίβ αηδίοΜί^ ^ν^ίιά, &1ιη1; δίβ δοίοΓΐ; ΕΓ£α11υη§ ίΙΐΓβΓ 
Βίϋβ. ^ν&ΙΐΓβηά δίβ ίη ΗοδΤηαη^ υηά Ζ^τβίίβΐ 1ΐ3.η§ί; υηά \)άώ^^ 
ϊήϋ ΟΓβδίβδ ΙιβΓΥΟΓ υηά ξΐβ\)ί δίοΗ ζυ βΓΐίβηηβη. ΟυΓοΗ άίβ 
Κβάβη άβΓ ΕΙβΙίίΓα υηά άβΓ ΒίβηβΓίηηβη υηά άίβ νοη ίΗηέη 
^αοΐι^βπιίβηβη ΕπηηβΓυη^βη αη άίβ ^βυϋοΐιβ ΕΓηΐ0Γάυη§ άβδ 
ν&ίβΓδ ίη δβίηβπι νοΓΐΐ3.1)βη 1)βδί&Γΐ£^ υηά βΓηιυϋ§ί 8βίζί ΟΓβδίβδ 
άίβ Ιίίδί; ίηδ \νβΓΐί. ΑΙδ ^αηάβΓδηιαηη αυδ ΡΗοΜδ ηιίί δβίηβοι 
ββρ&οΐ: 8.υί άβΓ 8ο1ιυ11:βΓ βΓδοΗβίηί βΓ 1)β§1βίίβί νοη Ρ^ΐβ,άβδ 
νοΓ άβηι Ραΐ&δίβ, ΗίίβΙ}, άαΓδ βίηβ πιαΓβ^βΒβηάβ ΡβΓδοηΙίοΗΙίβίί;, 
8.Π1 1ίβΙ)δίβη άβΓ ΗβΓΓ οάβΓ αυοίι άίβ ΕΓαυ άβδ Ηαυδβδ βΓ- 
δοΐιβίηβ, υηά ηιβίάβί άβΓ ΚΙ^ίαηιβδίΓβ,, >νβ1ο1ιβ ίη Α1)\νβδβη1ιβί1; 1) ν^Ι. άίβ Ώβ,ΓβΙ^ΙΙαη^ »ηί βίηβιη νΒ,ββη^βιηδ,Ιάβ, αΤ^^βΤ^ΐΙάβΙ; ΚοοΙιβί1;β, 
Μοη. ϊηέά, ρ1. 34 οάβΓ Β&αιηβίβίβΓ, Οβηίειη. άββ 1:1. ΑΗ. Π 8. 1111. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 16 ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝΟ. 

άβ8 ΑβίδΛοδ ΙιβΓαιίδίηϋ;, βΓ Ι^οιητηβ ααβ Οααΐίβ. ίιη ΡΗοΙίβΓ- 
Ιαηά; 861 πηίβΓ^β^δ άβιη ΒίΓορΙιίοβ ύβξβ^ηβί υηά 1ΐΒ,\}β, αΐβ 
(ΙίβββΓ 8.118 άβια βββρΓ&οΙιβ νβΓηοΗίπιβη, άαΓβ θγ ίη ββ8θ1黣ΐ;βη 
πΕοΙι Αγ^οβ 8β^β; νο^ ί^πι ^βη ΑηήγΒ,ζ θΓΐιαΗβη, άβη Τοά άβ8 
ΟΓβδίθβ άβη ΕΙΙιβΓη ζιι ιηβΐθβη υηά βίοΗ 8ΐι^6ΐ)βη ζα Ιαβββη, οΐ) 
άίβ ίη βίηβπι βΗβΓηβη Κτη^β τνοΙιΙνβΓ^&ΗΓίβ Αδοΐιβ ίη άίβ 
Ηθίηιαί 8βΙ)Γ&οΜ \νβΓ(1βη οθβΓ »η <1βηι ΜβΗβηβθη Οτϊ& ΥΛβΆβη 
8θ11β. Ιπι βΓδίβη Αϋ2βηΙ)1ίο1ίβ νοη <1βΓ Ν&οΙίΓίοΙιί 1)βίΓο£Γβη 
ίΰΗΙΙ; δίοΐι ΚΙγίαπιβδίτα 1}£ΐ.1<1 νοη βοΙι^βΓθΓ Αη^δί 1)βίΓβί1; ηηά 
ΙίΛηη ίΙΐΓβ ΡΓβυάβ ηηΓ δοΙιτνβΓ νβΛβΓββη. 8ίβ ββηάβΐ; βίΐί^δί 
ηαοΐι Α§ίδϋιο8 άίβ Αηιηιβ άβδ ΟΓβδίβδ Είΐίδδα^ βΓ ηιδββ Ιίοηιπιβη, 
ηαι νοη ήτβηιάβη Μ&ηηβΓη <1ίβ Κηηάβ νοπι Το<1β άββ ΟΓββίββ 
ζα νβΓηβΗηιβη. ΥοΓδίοΙιίίβ Ιάο,ϊ βίβ ίΙΐΓβηι ΑηϊίνΒ,ξ Ιιίηζα^βίΰβΐ;, 
βΓ ηιδ^β Εϋοΐι δβίηβ ΙίίΐηζβηίΓ&^βΓ ηιίΛηη^βη. ΑΙ)βΓ αηί άβη 
Καί άβΓ βίη^β^βίΐιίβη Οίβηβηηηβη νβΓδο1ι\νβί§1; Κίΐίδδίΐ άίβδβη 
Τβίΐ ίΙΐΓβδ ΑιιίίΓα^δ. ΗοοΗ βΓίΓβυί βΓδοΗβίηί, \νίβ ηβ-οΐι άβΓ 
ΕΓπιοΓάιιηβ <1βδ Α§8,πιβπιηοη, ΑβίδίΙιοδ τ^ίβάβΓ, άίβδββ Μ&Ι ώβτ 
ιιηι ίηι Ηαυδβ 8.1δ1)&1ά νοη άβιη ΚαβΙιβΓ ίη Επιρί&η^; §βηοιη- 
πιβη Ζ11 τνβΓάβη. Ναοΐκίβηι βΓ §βία11βη, ίηϋ ΟΓβδίββ αη άίβ 
ΜαίίβΓ ΗβΓαη, τνβίοΐιβ ίΐιη αΙ)ζηδθ1ΐΓβοΐ£βη βιιοΐιί, ίηάβηι βίβ »ϋ£ 
άίβ ΜϋϋβΓίϊΓηδί; Ιιίητνβίδί, »η τνβΙοΗβΓ βΓ »1β Ηβίηβδ Κίηά ββ- 
ηιΐιί. Είηβη Αυ2βη1)1ίο1ί ζ&ιιάβΓί; ΟΓβδίβδ, ειΙ)βΓ Ρ^ΐαάβδ 1)βδ1;£ΐΓΐί1; 
ίΗη άαΓοΙι άίβ ΕΓίηηβηιηβ αη άίβ 8ρΓΰο1ιβ άβδ Ιιοχίαδ. ΚΙγ- 
ί&ηιβδίΓα ηι&ΙιηΙ; ίΐιη αη άίβ ΠηοΙι^βίδίβΓ άθΓ ΜυϋβΓ, ΟΓβδΙββ 
βΓ^άβΓί: „^ίβ δοΐΐ ίοΐι άβη Εηη^βη άβδ ΥαίβΓδ βηί^βΗβη, 
Τ7βηη ίοΐι ίΚη ηίοΐιΐ; ΓίΙβΙιβΫ" Εγ νοίΐζίβΐιί; άβη ΜιιίίβΓηιΟΓά; 
αΙ)βΓ ηίοΐιΐ; 1&η§β Ιί&ηη βΓ δίοΗ άβπι Ηοοίι^βίϋΐιΐβ, δβίηβ Ρβίοΐιΐ; 
8β§βη άβη ν&ίβΓ βΓίαΙΗ ζα 1ια1)θη, Ιιίη^βΐϊβη; άβηη Ιβ,ηβδί 
δοΙιτνβΓηιΜί^ ίαΙιΗ βΓ ^βίζί βίηβ ϋηιηαοΐιίαηβ δβίηβδ (χβίδί^ββ 
αηά δίβΐιί άίβ ΕΓίη7βη ηαίιβη. Εγ βηίδοΜίβΓδί βίοΐι ηαοΗ Οβίρΐιί 
ζα βίΐβη, αιη 1)βί άβηι (ϊοί^β, άβΓ ίΗηι άβη ΜοΓά ααί^βίΓΕ^βη, 
Κβίηί^αη^ νοη άβΓ Βίαίδοΐιαίά ζα βηάβη.*) — ΟΓββίβδ Ιεοηιηιί, 
νοη άβη ΕΓίη^βη νβΓίοΙ^ί;^), βηάΐίοΐι ηαοΗ ϋβΙρΗί. Εγ ΙαΓδί 

1) ΝβίάΙιαΓάί, ^\18,β8ί. ΑβΒοΙι. Ι. ΕΓίιΐΓΐ; 1888 8. 1, ιηβίηΐ;, Αβοΐι^ΐοδ 
\ΐΒ,\>β ηπΓ άθΓ αΙ)βΓΐί6ΓβΓίβη 8&^β ζιι1ίβΙ)θ άβη βΓβίβη Τβίΐ άθΓ Εαιηβηίάβη, 
άβΓ ίη Ώβίρΐιί βρίβΐί, ^βάίοΐιίθί. ΑΙ)βΓ ΟΓββίβΒ ^οηηίβ βίοΐι ηίοΐιί οΐιηβ 
^βίίίβΓββ αη Αύ&βηει ^βηάβη. Ειβΐ; ββίη δοΙιαίζΙιβΓΓ ΑροΙΙοη Ιιαΐ; άειβ 
ΕβοΜ, ϋιη αη άίβ Οδϋίη νοη Αϋιβη ζ α ^βίδβη. 

2) ν^Ι. άίθ Ώ&ΓβΙίθΙΙαη^ άίβββΓ ΥβτίόΙ^ηξ άόϊ βίηβπι Υ&86ηΙ)ί1ά6 
Εοοίιβίίβ, Μοη. ίηέά. ρ1. 36 οάβΓ Β&απιβίβίβΓ,' Οβηΐ^ηι. II 8. 1116. — Όολ 
ΌτΛίΆΛ νβΓί&η^ ΐ3βί Αβοΐι^ΐοθ άίβ Ζνδίίζαίιΐ άββ ΟΙιΟΓβ. ϋΐ)βΓ άίβββ Ζ&ΙιΙ 
ν§1. ζα Ευπι. 588. Ιη άβηι ΌρεοταυτοΗλείδης άββ Κοπιί^βΓβ Τίπιο^ΙβΒ, 
βίηβι ΡαΓοάίθ άβι Εππιβηίάβη , ίΓβίβη αη άίβ 81;β1ΐ6 άβΓ Εηη^βη ΗβΙ^Γβη. 
Ιη άβηι Αίΐιβη. ΧΠΙ 667 β 3.η^βΓα1ΐΓίβη ΕΓΟ,^πιβηί: περί δε τον πανά&λιον 
ενδονοί γράες Νάννιον Πλαγγών Ανίία ΤνάΟΌίΐνα Φρννη Πν&ιονί'κη 
Μνρρίνη ΧρναΙς ΚοναλΧίς ^Ιερόκλεια Λοπάδιον βίηά 11 Ναηιβη &υ%βζδ}ιϋ. 
Εβ ίθΙιΗ τΐ733ΐΓ8β]ιβίη1ίβ1ι Σινώπη , ^βΙβΗβ αη άβι α. 8ύ. ^Ιβίοΐι η&οΙιΙιβΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΜΙΤϋΝα. 17 

δίοΗ ηίβάβΓ αη άβιη Ηβϋίββη Οιηρίι&ΐοδ (ζα Οΐιο. 953), τ73.1ΐΓβηοΙ 
άίβ ΕΓΐη^βή, ι?ν^β1ο1ιβ ίΗη αιηηιι^βη, νοη άβΓ ΥβΓίοΙβαη^ βΓ- 
ιηΰθβί βίηβοΗΙ&ίβιι.^) Αροΐΐοη ηίιηιηί ίΐιη ίΓβυηάϋοΙι 3.ιιϊ, Γβίηί^Ι} 
Λη^) υηά ΥΘΓβρηοΙιί ίΐιιη ββίηβηΒβίβίαηά, τ'άί ίΐιπι α1)βΓ, \νβηη θγ 
βίοΗ ο,ηοΤα. βίηβΓ \νίβάβΓΐιο11;βη ΥβιΓοΙ^υη^ νοη δβίίβ άβΓ Εηηγβη 
&Ώ886ίζ6, δίοΐι ΏΒ,οΙα. ΑΛβη ζα ^βηάβη, τνο Α1;1ιβηα ίίίΓ ίΐιη βίηβη 
βτβΓίοΙιίδΙιοί βίηββΐζβη ^θΐάβ, άπα βίβΜ ίΐιιη ζα βίοΙιβΓβιη ββ- 
Ιβϋβ άβη ΗβΓίηΘδ ιηϋ. Ιη ΑίΙιβη ίΐη^βΐίοιιιιηβη δποΐιί 0Γβ3ΐ;β8 
8ο1ιιι1;ζ αη άβπι ιίΓαΗβη ΗοΙζΒϋάβ άβΓ ΑΛβηο. ΡοΙιεβ ααί άβΓ 
ΒαΓβ; \>Μ ΘΓ8θ1ιβίηβη ααοΐι άίβ ίΐιηι ηαο1ΐ8β1;ζβη(1βη ΕΓΐη^βη. 
Αυί άβη Κυί άββ 0Γβ8ίβ8 βίΗ; ΑΛβηα ααβ ίβΓηβη I^3<ηάβη ΙιβΛβί 
ηη<1 άα 1)βίάβ ΡαΓίθίβη ιΙιγθ 8αο1ιβ νβΓίΓ£ΐαβη8νο11 ίη ίΙΐΓβ ΗαηΑ 
1β§βη, 8β1}ζί δίβ, ηηι ηίοΐιί 3,18 βδίίίη 8β11)8ΐ; 8ίο1ι ηιϋ; Βΐηί- 
8θΗα1ά ζα 1)Θί&88βη, βίηβη ααβ άβη 1)β8ΐ;βη ΒαΓββιη άβΓ δίαάί 
βΓίεοΓβηβη ββηοΗίδΙιοί βίη, άβΓ ίαΓ 8,11β ΖαΙ:αηίΙ; ααί άβπι 
ΑΓβδΙιίί^βΙ βϋζβηά αΒβΓ ΒΙαίβοΗαΙά ηοΗ^βη 8ο11. Υογ άίβ8βπι 
βτβηοΐιίδΐιοί τ^ΐΓά, ηαοΗάβηι Αροΐΐοη 8,18 δαοΙιτνΓαΗβΓ άβ8 ΟΓβδίβδ 
βΓδοΙιίβηβη ίδΙ;, άβΓ 8ίΓβϋ; νβΓΗ&ηάβϋ Οίβ ΚίοΗίβΓ β,ΙΙβη άβ,δ 
ϋΓίβίΙ. Οίβ βίηβ Ηθ,ΙΛβ νβΓαΓ^βίΙί άβη ΟΓββΐββ, άβΓ Μαϋ:βΓΐ)1αί 
νβΓ§08δβη ηηά ά&δ ββδβίζ άθΓ Ν&ίπΓ νβΓίβ^ζί, άίβ αηάβΓβ βρηοΠί 
ίΐιη ίτβί β,ΐδ Κ'άοΙιβΓ άβδ ΥίΐίβΓβ, άβΓ ηαΓ ^'ό^^ϋοΐιβιι Ββίβίιΐ βΓ- τηϋ Νάννιον αηά Λν%α ζϋβΒ,πιιηΘη ^βη&ηηΐ; νίΓά. ϋΓβρΓΰη^ΙίοΙι τι7Λγ άβΓ 
ΝαίαΓ άβΓ βαοΗβ η8.6]ι άίβ Ζαίΐ άβΓ ΕΓίη76η \ιηΙ)θ8ϋπιιηί. δρΙΙίθΓ τ7αΓ(1θ 
^βτΐ7δ1ιη1ίο1ι άίβ ϋΓβίζβ,ΙιΙ ίββί^βΐιαίίβη (Ενμενίσι τριαβαις Επγ. Ογ. 1650) 
-νιτίθ ΐ3βί άβη 01ΐ3.Γϋ;ίιιηβη. Νειοΐι άβΓ ΌαΓβίβΙΙαη^ άββ ΕυΓίρίάββ Ιρίι. Τ. 
968 β*., ϋ&ρΐι νβΙοΙιβΓ άίβ βίηβ Ηδΐίΐβ άβΓ Ε^^η^βη βίοΐι 1)βί άβΓ ΓΓβί- 
βρΓββΙιτιη^ άββ ΟΓβθύβθ 1)βΓα1ιί^ύ ιιηά ίη Αίΐιβη βίοΐι ηίβάβΓίΜ,ΓβΙ;, άίβ αηάβΓβ 
άίβ νβΓίοΙ^ηη^; ΐονί^βϊζϊ, πιυΓβ άίβ Ζ&ΐιΐ άβΓ8θ11)βη ντβηί^βΙιβηΒ ββοΙίΒ §β- 
νβββη 8θίη. — ϋΐ)θΓ άίβ 'άαΓββΓθ ϋο,ΓβΙιβΙΙιιη^ άβΓ ΕΓΐηγβη 8. ζα Ειιηι. 48 £Γ., 
Ο. Α. Βδϋί^βΓ, ϋίθ Ι<'πΓίθοπΐ8.8]^β ίπι ΤταηβΓβρίβΙβ αηά ο,ηΐ άβη Βί1ά\76Γΐ:βη 
άβΓ βΐΐβη ΟΓΐβοΙιβη, \νβίπΐ8.Γ 1801, ^¥ίθ8β1βΓ, Οοηίβοί. ίη Αββοΐι. Εαπιβη., 
βδί<}. 1839, ρ. 14θ8ς[ς[., Εθ8βηΙ)βΓ§, ϋίβ ΕΓΐη^βη, ΒβΓίίη 1874, 8. 11 €. υ. 
8. 45 €Ρ. (άίβ Κηη8*άβηΙ:ηΐ3,1βΓ). 

1) Ααί βίηβπι ν£ΐ8βη1)ί1άβ (Οοηιρίβ-Γβηάα, Ρβ*θΓ8ΐ). 1863, Τ&ί. VI) βυζί 
ΟΓββίββ Λχη Οπιρ1ΐ8<1θ8, "νν^δ-ΙΐΓβηά £ΰη£ ΕΓίη^βη απιΙιβΓία^βΓη. Ι)ίβ ΡΓίββίβΓίη, 
άοΓοΙι άβη 8ο1ι1η88β1 ^βίεβηηζβίοΐιηβί {κλειδούχος), ήίοήί (Εαηι. 34£.). 

2) Βί686 Εβίηί^υη^ ίβύ ά3,Γ^β8ΐ;6ΐϋ 8>α£ βίηβΓ αρηίίβοΐιβη Υθ,δβ (Μοη. 
ά. Ιη8<}. 8,Γθ1ι. IV 48 οάβΓ Β£ΐαπιβί8ίβΓ Ββηΐίπι. II 8. 1117). 0Γβ8ίβ8 8ίίζ^ 
ϊτΛΧϊή^ ηηά η&οΐιάβη^ΐίοΐι 8.η£ άβΓΒαβίΒ άβ8 Οηιρίιαίοβ, νβΙοΙιβΓ πιίΐ; βίηβπι 
&ΰ8 \ν^ο1Ιβ ^ββοοίιίβηβη Νβ^ζβ ηηι^β1)βη ί8ί. Ιη άβΓ Γβοΐιίβη Ηαηά Ιι^Ιύ βΓ 
άαβ βηΙΜδίβίβ δοΙι\7βΓύ. ΗίηίβΓ ίΐιηι βύβΜ Αροΐΐοη; άα8 ΡΓ3.β]ιύ^βντ8.ηά 
181; 80 ηπι άβη Ιίηΐίβη Αγπι §βνοΓ£θη, άβ,Γβ άίβ Βι•υ8ί £Γβί 1)1βίΙ)ί. Ιη άβΓ 
Είηΐεθη βίΰΐζύ 6γ βίηβη ΙιθΓΐ3ββΓ8ί3.ηιηι 8.η£ άβη Βοάβη, ηιϋ άβΓ ΒβοΜβη 
1&[8\ί βΓ βίη ΡβΓίίθΙ ϋΙ)βΓ άβπι Ηααρίβ άβ8 0Γβ8ί.β8 8θ1ινβΙ)βη. ΗίηίβΓ 
ΑροΙΙοη β^βΐιΐ; ΑΓΐ;βπιί8 8.18 ^α^β^ίη ^βΗθίάβΙ;. νοΓ ΟΓββΙίββ 8ίηά ζ'νν^βί 
ΕΓίη7θη ίη 8ο1ιΐ8,£ ^ββυηΐίβη; βίηβ άΓΐϋβ βΓΐιβΙ)ί 8ίο1ι, νδ,ΙΐΓβηά ζαΓ δβίίβ 
άβΓ 8ο1ι&ϋβη άθΓ ΚΙγί^υοαβΒίτο. βίοΙιΛαΓ ντίΓά ηηά 8ίοΙι βοΙινβΓ 1)β^ΐ8,^ί, 
ηηά 8ΐ;δΓ8<; ηιίύ άβπι Ζβί^β&η^βΓ αη άίβ δύίΓΠθ βίηβΓ άβΓ βοΐ3ΐ3,£βηάβη 
ΕΓίη7βη, ηπι 8ίβ ζη νβοίεβη. 

ΑβοΙι^ΙοΒ , ΟΓββϋθ , ν. ΛνΈοκίΒίΝ. 2 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 18 ΕΙΝΙ,ΕΙΤϋΝα. 

ίίίΐϋ \ϊΒ,ϊ, Αίίβηα ντΐχίί ίΙΐΓβη 8ϋιηηΐ8ί6ίη ζα άβη ΙοββρΓβοΗβη- 
άβηΛ) 0Γβ8ίβ8 18* ίΓβί υηά βηίίβΓηί δίοΗ, ηαοΐκΐβιη θγ άβΓ 
βδϋίη Αί1ιβη8. ιιηά ιΙιγθγ 8ί&άί ββίηβη Οαηΐε £ΐιΐ8§β8ρΓθθ1ιβη 
αιιά 2β8θ1ι^θΓβη 1ΐ£ΐ1}, ά&Γβ ηίβ βίη ΓΰΓδί νοη Αυ^οβ ββ^βη 
Αϋβη. ζα Ρβΐάβ ζίβΙίΘη βοΐΐβ. ϋίβ Εηη^βη 8ίη(1 ά^^β^βη ίιη 
Ιιδοΐΐδίβη βΓ&άβ βΛϋίβΓί ββ^βη <18.8 Εαηά, ίη τν^βΙοΙίΘΐη βίβ βίηβ, 
^ίθ 816 ς1αιιΙ)6η; ηίβ ζα νβΓ8θ1ιιηβΓζβη(1β αηά <1βη 8ϋ1«ιι <1βΓ 
ΜθηθοΙιβη αηΐιβίΐνοΐΐβ ΝίθάβΓία^β βΓΐϋίβη 1ΐ8.1)θη; &1)θγ (ΙαΓοΙι 
άίβ θίηάηη^ΐίοΐιβη λνοΓ^β άβΓ ΑΙ;}ιβη£ΐ ΐΕ88βη βίβ 8ίο1ι &1]ηΐ8ΐι- 
ϋοΐι 1)6Γα1ιί§6η αηά ά&8 ΥβΓδρΓβοΙιβη; άαΓ8 βίβ ίη Αϋίΐεα βίηβη 
ΗοοΗ^ββΙΐΓίβιι αηά ίηιηιβΓάβ,Γ ηιίί Ορίβπι ββίβίβΓ^βη ^οΐιηδϋζ 
βΓΗ&ϋβη 8θ11βη, νβΓτνίΐηάβϋ; ίΙΐΓβ ϋΓοΚαη^βη ίη 8β2βη8\νΰη8θ1ΐθ, 
80 άαΓ8 816 α1ΐ68 βαίβ 8.αΓ άίβ 8ΐ;8.άί άβι Ρ&11&8 ΙιβΓαΜβΙιβη 
αηά 8ίο1ι αΙβ Εαπιβηίάβη νοη άβη Τβιηρβίάίβηβηηηβη άβΓ ΑΛβηο. 
αηά άβη ΑΓβορ&,^ύβη ίη ίΙΐΓβ ηβαβ αηίβπΓάίδοΙιβ ^οΗηδί&ϋβ 
ξβίβίίβη 1&88βη. 

4. Βίβ Ορβδίίβ άβ8 Αδοίγίοδ.*) 

Α8θ1ΐ7ΐθ8 ίαΐΐΓίβ άίβ 0Γβ8ίίβ^) 01. 80, 2 οάβΓ 458 ν. ΟΙιγ. 
£ΐαί αηά §β\ναηη ά&ηιίί άβη βΓβίβη ΡΓβίβ (ν^Ι. Η7ρο1;1ι.). Ββ,ΐά 1) Ρΐίη. Ν. Η. XXXIII 166 βΓ^νδ,Ιιηί νοη άβιη 8ί11)βΓ8.Γΐ)βί1ί6Γ Ζορ^^08, 
νβΙοΙιβΓ ζυΓ Ζβίί άβ8 Ροιηρθ3α8 ΙβΜβ, ζ^βί 8ί11)βΓΐ)θθ1ΐθΓ, νβίοΐιβ αυί 
12 000 8β8ΐ;βΓίίβη ^βΒοΙα'ύ,ϊζ^ ^χχτάβη , ιηϋ ϋίίΓδΙ^ΙΙιΐΏ^βη άβΓ ΑΓβορ&^Ιίβη 
υηά άβ8 υΓίβίΐ8 άθ8 ΟΓββΐβδ. Υοη άβΓ ΙβίζίβΓβη βοΙίΘίη^ βίηβ Ν&οΐι- 
Β,ΐιπηιη^ βΓΐιβΙίβη ζη ββίη ααί βίηβηι 8111)βΓΐ)βο1ιβΓ, -^βΙοΙιβΓ ίηι ΗΒ,ίβη τοη 
Αηϋαπι ^βίηηάβη ναΓάβ, »1)§βΙ)ί1(1βΙ \νίηο^β1πΐΛηη , Μοηυπι. ίηέά. 151 
οάβΓ Βθ,απιβίβΙβΓ, Όβηΐεπι. II 8. 1119. ΑίΙιβηα ίη ϋηίβΓ^β^^Βοιά υηά Μ&ηίβΐ 
ηιίί άβηι Ηβίπι 8.ΰ£ άβηι Ηαηρίβ ^^ίτίί βΐ3βη ίΙΐΓβη 8ϋηιηΐ8ίβίη ίη άίβ 
ϋτηβ 8,υ£ άβηι Τίβοΐιβ. Αη άβηι Τίβοΐιβ βίβΐιΐ; βίηβ ΕΓ^η^8, βίηβ ζντβί^β 
8ϋζ1; ΙιίηίβΓ ΑύΙιβηα; ΙιίηΙίβΓ άβΓ βΓβίβη βΐίβΐιί 0Γβ8ίβ8, τι^βΙβΙιβΓ ίη ^ΙβίβΙιβΓ 
'ννβί8β ^ίβ άίβ ζψβϋβ ΈΓίη78 ηαοΙιάβηΜίοΙι άίβ ΓβοΜβ Ηβιιά Β,η άίβ 
δίίΓηβ 1ι9.1<;. 

2) ν^Ι. \ν. ν. Ηυπιΐ3θ1άί8 Είηΐβίίηη^ ζηΓ ϋΐϊβΓββίζυη^ άβ8 Α^αηιβηι- 
ηοη (1816), Α. "νν. νοη 8ο1ι1β^β1, ΥοΓίββηη^βη αΙ)βΓ άΓαπι. Κιιηβΐ; π. I^ίί;- 
ίβΓθ,ίητ, 8ββ1ΐ8ΐ;β ηηά ηβηηίβ ΥοΓίβδηη^, Ραϋη, ]^ίαά68 8αΓ Ιββ ^Γ&^ίς[ηβ8 
0Γβ08. Ι 1. II οΗ. 5—7, Μ. ΡΙ&ηο^, ϋΒβΓ άβη Οηιηά^βάαη^βη άββ λβοΐι. 
Α^αηιβπιηοη, ϋΐηι 1859, \ν^. 8. ΤβαίΡβΙ, ϋΐϊβΓ άββ λβοΐι. ΡΓθπιβ<;Ιιίβ η. 
ΟΓβδϋβ, ΤαΙ)ίη^βη 1861. 

3) ΟβΓ Νβ,ηιβ Όρέατεια βίαπιηιΐ; ζηηδ,ο1ΐ8<; ααβ ΑΓίβίορΙι. Εγο. 1124 
πρώτον δε μοί τον εξ Όρεατείας λέγε (βοίΐ. πρόλογον), ντοζα άβΓ 8ο1ιο1. 
Ι^βηιβΓίιί: τετραλογίαν φέρονσι την 'Ορέατειαν αΐ διδαΰπαλίαι Αγαμέμνονα 
Χοηφόρους Ενμενίβας Πρωτέα αατνρι%όν. Άρίσταρχος τίαΐ Απολλώνιος 
τριλογίαν λέγονοί χωρίς τον σατυριτιον. Ί)β, λώ ^βηβτ 8ΐ;β11β άβΓ Αηίαη^ 
άβΓ ΟΗοβρΙιΟΓβη νοΓ^βίΓΛ^βη -^ΐΓά, βο ^&ηη πιβ,η πιϋ Ο. ΗβΓωβ,ηη 
0ρη80. II 8. 309 αυί βίηβη βη^βΓβη Ββ^ί^ άβ8 Τϋ}βΐ8 Όρέβτεια βοΗΙίβΓββη 
υηά άίβθβη Β,ηΐ άίβ ΟΙιοβρΙιΟΓβη ηηά Εηπιβηίάβη, ίη άβηβη ΟΓββίββ αηί- 
ίτίϋ, οάβΓ &υο1ι ο,αί άίβ ΟΙιοβρΙιΟΓβη »1Ιβίη 1}β8θΙΐΓ8,η1:Θη. ΑΙ)βΓ βίηβ 
αηάβΓβ 8ί6ΐ1β άββ ΑΓίβίορΗαηβδ Τΐιββηι. 135 εχ της Αντιονργίας έρέσ^αι 
βονλομαι (8ο1ιο1. την τετραλογίαν λέγει Λνν,ονργίαν χτί.), άαηη άίβ Λυ- Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ ΕΙΝΙ,ΕΙΤϋΝα. 19 

ηαοΐι 8βίηβπι δίβ^β ^δΐηάβΓίβ άβι 8ίβΙ)Θηυηά8βο1ιζί§]3,1ιη§β ΟίοΙιίβΓ 
ηαοΐι ββ1& ίη βίοίΠβη 8;ΐΐ8, ^ο βι ίιη άηίίβη ^£ι11^θ άαΓ&αί δίαιΐ). 
Ιη δβίηβπι Ιβίζίβη αηά νίβΠβίοΙιί 1)βάβαίβη(Ϊ8ίβη ^νν^βΛβ \ϊΒ.ί 
ΑδοΗ^Ιοδ άβη ΑϋιβηβΓη Θΐη §ΓθΓ8&Γϋ§Θ8 ϋβη^ιηαΐ 8βίηβ8 άίοΐι- 
ί6Γί8θ1ιβη δοΗα&ηβ υηά δβίηββ δΐϋΠοΗβη Ρηΐιίβηδ ηηά Ββηΐίθηδ 
1ιίη1;βΓΐ£ΐ88βη. Τνβηη δίοΐι ηιοΗΙ; ιηβΙΐΓ ίιη βίηζβΐηβη £β8ΐ;8ίβ11βη 
Ι&ΓδΙ}, Λνίβνίβΐ άβΓ ΒίοΙι^βΓ ίη Ββζα^ 8,α£ άίβ ααΓδβΓβ ββδίαΐί 
άβΓ Ηαπάίπη^ άβι ΟΓβδϋβ άθ8 δίββίοΙιΟΓΟβ υηκΐ ΒηάβΓβη ΒίοΙι- ' 
ίιιη^βη γβΓά&ηΗ, άβΓ ίίθίβ ββάΛηΙεβη^βΙι&ϋ;, ^βΙοΗβΓ <ϋβ Οϊβδϋβ 
8.ιΐ8ζβίο1ιηβί, ίδΐ; βίη ΑυββυΓδ δβίηβδ Κοίιβη ββίδίββ ιιηά <18.8 
ΕΓ§Θΐ)ηί8 βίηβΓ §βΓβί£ίβιι Ι<β1)Θη8βΓί3.1ιηιη§ ηηά νίβΙίαοΙιβΓ Εγ- 
ινα^υη^βη άθΓ ΙιδοΙίδίΘη ΙβΙ^βηδίΓα^βη. Οίβ ίηίο^ίδοΐιβ Υθγ- 
Ιεηϋρίυη^ 1)θ1; άβιη ΟίοΙιίβΓ άίβ Μδ§1ίο1ι^βί1;, άίβ ΕοΓ^λνίΓίταη^ 
δοΙίλΥβΓβΓ Μίδδβίΐιαί νοη ββδοΙιΙβοΗί ζα ββδοΗΙβοΙιί ζα νβΓίοΙ^βη 
τιη(1 άαι•ζυ1β§βη, τνίβ 1)βδοηάβΓ8 Βίτιίδοΐιηΐά δίοΐι ίιηιηβΓ αιιί 
Ειάβη Γ3,ο1ιί (Εαιη. 175 δ"). ΤνίβάβΛοΙί πι&1ιηί βρ, άαΓδ άίΐδ 
I^β^)βη βίη ιιηβΓδβίζΙίοΙιβδ βαί ηηά άβΓ δοΗαάβη, τν^βΙοΗβη άβΓ 
ΜοΓάβΓ δϋίίβΐ;, ηίοΐιΐ; ^ίβάβΓ ^ηί ζη πιαοΗβη ββί (ζη Αβ. 990). 
"νν^βηη βίηβ αηάβΓβ 8ο1ιη1ά νβΓ§βδ8βη υηά νβΓ§βΙ)βη ^νβΓάβη Ιταηη, 
ΜοΓά τν^ίΓά ηηίβΓ αΐΐβη ϋηΐδί&ηάβη §βδΐΓ3,β αηά Αιιίδοΐιυΐ) 
δΐβί^βΓΐ ηπΓ άίβ Ηθ,Γίβ άβΓ 8ίΓ3.ίβ (ΟΗο. 50 &, Ειιηι. 648 Ά). 
Αη£ άβπι Ηααδβ, ^βίοΐιβδ ηιϋ Βίαί 1)βββο1ίί ίδί, Ια^βΓ^ άαβ 
άϋδίβΓβ Βαηΐίβΐ α11§βπιβίηβη ΑΒβοΙιβηδ (Οΐιο. 50 £, Εαπι. 381 £.). 
Όά8 8ο1ια1άΙ)β^η£δί8βίη βΓζβη^ί 1βίάβηδο1ια£ϋίο1ιβ ΥβΓί^Ιβηάιιη^ 
ιιηά νβΓάβΓΐ)1ίο1ιβη ΕΓβνβΙδίηη, ^βΙοΗβΓ δίοΐι αποΐι 3,ιι£ άίβ Ν&οΐι- 
1ίοηιπιβη8θ1ι&£ί νβΓρβαηζί (Α^. 760 £Ρ.). 8ο δβίζί βίοΐι βίη ββίδί 
άβδ ϋηΗβίΙδ, άβΓ ΑΙ&δίοΓ^), ίηι Ηαιίδβ £βδ1}, ινβΙοΙιβΓ ίη ηβηβ 
δοΐιιιΐά νβΓδίηοΙεί (Α§. 1502 £., 1478 £Ρ.) υηά ζαΓ 8α1ιηβ βΓδίιβΓ 
δοΐιηΐά (τϋρώταρχος ατη Αβ. 1191) άβη 5!ίηάβΓη ιιηά Εηΐτβΐη 
νβΓΐ)Γβο1ιβΓί8θ1ιβ ^ηΐ; βίηβδ£8ί, ηπι άίβ βίηβη άιίΓοΙι άίβ αηάβΓβη 
ζη νβΓάβΓΐ)βη (μανίας άλληλοφόνονς Α§. 1576). Βίβ ϋΓδοΙιαΙά 
ίπι Ηαυββ άβΓ Αίπάβη ίδί ηειοΗ άβΓ Ο&ΓδίβΙΙαη^ άββ ΑδοΙι^Ιοδ 
άίβ ΓΓβνβΚΙίΕΐΙ} άβ8 ΑίΓβαδ, άίβ ^Γ&ηβηνοΠβ 8ο1ιΐ8.ο1ι1}αη§ άβΓ 

τίονργίοί τετραλογία άβΒ ΡοΙ^ρΙίΓαάιηοη (Ητροΐιΐι. ζα άβη δίβΐϊθη §, ΤΗ.), 
βηάΐίοΐι άίβ 0Γβ8ί}ίβ άββ 8ίβ8ίο1ιθΓθ8 ζβί^βη, άθ,Γβ ιηϋ βοΐοΐιβη Τϋβΐη άβΓ 
§;αηζθ ζαβΗ,ιηιηθηΙιΜ,η^βηάβ δβ,σβηΐ^βίβ άβΓ ΤΓίΙο^ίβ οάβΓ ΤβίχΒ,Ιο^β \)β- 
ζβίοΐιηθΐ; τι^αΓάβ. Μ&η νοίΐίθ ίη άβΓ οΐ)ί^βη δίβΐΐβ άββ ΑΓίβΙορΙιβαιββ τιν' 
^1 Όρεατείας 8θ1ΐΓβίΙ)βη, &\)βτ πιβιι Ιε&ηιι τον έξ Όρ. ίη άβηι 8ίηηβ ,,άβη 
πιίϋβη &Ό8 άβΓ ΟΓββίίθ" 8,α££8,88βη. 

1) άλάατωρ, νοη άλαίνω (άλάομαι) "νήβ μίάβτωρ νοη μιαίνω^ άθΓ 
ϋπιΙίθηΓΓβηάθ (Εαιη. 236), άβΓ ίη Ιγγβ&Ι νβΓθΙήοΙίίβ, 8ο1ιυ1άΙ)βΐ9.άβηΘ (8ορ1ι. 
Αί. 373), άο,ηιι άβΓ Οβίβί άβΓ Ιιτβ αηά ΥθΓΜβηάαη^, άβΓ Παοΐι^βίδί 
(8ορ1ι. Οβά. Κ. 788 άλάατωρ ονμός), άθΓ ίη ΓΓβνβΙ αηά ϋηΐίθίΐ νβΓ8ΐ;Γίο]ίβηάβ 
Βαπιοη (8ορ1ι. Τγ&οΙι. 1236 οΰτις μη β| άλαστόρων νοβοΐ, ν§1. Οΐιο. 664 
δαίμονα δόμος -κακοίς), άθΓ Οβίδί άβΓ ΕαοΗβ αηά άβΒ νβΓάβΓΐ)βη8, άθΓ 
Ρΐα^β^βίθί (8ορΙι. Τγ8.οΙι. 1092 Νεμέας ^νοι%ον βουτιόΧων άλάστορα λέοντα). 
ΎξΙ Βίοπιββίά ζα Ρθγβ. 983. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 20 ΕΙΝΙ,ΕΙΤϋΝβ. 

ΚίηάβΓ άβ8 ΤΙι^βδίβΒ (Α^. 1191, Οΐιο. 1066), αηά &α8 άβιη 
Ρΐυοίιβ, ινβίοΐιβη <1θγ Υ&ίβΓ ΰΒβΓ <1&8 β&ηζβ Ρβίορίίίβη^βδοΐιΐβοΐιί 
αιΐδ^βδριοοίιβη ίαύ, ίβί άβιη Ηααδβ (Ιθγ ΑΙαβίοΓ βΐδίαιιάβη (Α§. 
1502, 1510 &), άβδδβη νβΓίοοΙεβηάβπι Είηβυβδβ άβΓ 8ο1ιη άββ 
ΑίΓβαδ, Αβαιηβιηηοη, γβιΓάΙΗ, άα θγ υογ θίβ ΥίΜ ζτήδοΗβιι 
Ρΰίοΐιί ηη<1 ΙβίάβηδοΙιαΛΙίοΙιβπι ΒθββΙΐΓβη ^βδίβΙΗ δβίηβΓ Ββ^ίβιάβ 
ηαοΐΐβίβΐ)!; υηά βίοΐι ιηϋ άβΓ δορίιίδίϋ: άβΓ Ιίβίάβηδθ1黣<} βίη- 
Γβάβί. άοΧδ άαβ νΘΓΐ8.η8βη δβίηβδ ΕΙΐΓ^βίζβδ ιΗπι ββ1>ο1; άβΓ 
Ρβίοώ δβί (Αβ. 216 £). Ψΐβ ΑίΓβιΐδ άίβ ΚίηάβΓ άβδ ΤΗ^ββΙ^βδ 
^βδοΙιΐΛοΙιίβί ΕαΙ;, βο νβΓ^ίβΓδΙ; βΓ άβ,δ Βίαί ββίηβδ βί^βηβη 
Κίηάβδ, οΗηβ άβη \νϋ1βη άβΓ βδίϋη ΑΓίβηιίδ ζη βΓίαΙΙβη, ^βΙΛβ 
άϋΓοΗ άίβ ΓοΓάβΓαη^ άβδ ηίοΜ ζη Ιβίβίβηάβη ΟρίβΓδ άίβ βΓβηβΙ 
άβΓ νβΓ\7ΰδίαη§ νοη άβΓ ίΙΐΓ &ηι ΗβΓζβη Ιίβ^βηάβη (Ηοηι. Τ 39) 
8ί;ΕάίΤΓ03£ΐ α1)ζα^βηάβη ηηά άίβ Ηίηβοΐιΐ&οΐιίαηβ νίβΙβΓ ΜβηβοΙιβη 
(Αβ. 530 ϊ., 814 £., 437£Ρ:) ζη νβΓίιίηάβΓη ττηηδοΐιί.^) Α8ο1ΐ7ΐθδ 
βΓΐιβΜ δίοΗ ηίΐηιΐίοΐι άβπι ϋΓίβίΙβ άβΓ νοη Μαοΐιί; ηηά 8ίβ§β8- 
§ΐ3.ηζ §βΙ)1βηάβίβη Μβη§β §βζβηϋ})βτ αηί άβη Ιιοΐιβη βίϋΐίοΐιβη 
8ί»ηάρηηϋ;, άαΤδ βΓ άβη ΚαΗηι, άβηι ά&δ ΙιβΙ)θη νίβΙβΓ ΒίΐΓ^βΓ 
^βορίβΓί ^ίΓά, αΐδ βηοΗν^ηΓάί^ βΓαοΜβί (Α^. 467 £Ρ.). ϋβη 
ΌΓοΗηη^βη, τ^βΙοΗβ Α^&ηιβηιηοη 1)βί ΗοηιβΓ Ζ 57 αηδδρηοΗί: 

των (Τρώων) μή χΐζ ύπεχφύγοί αίτίύν Μεθ'ρον 
χεΙ^ρας Ό•* ίιμετερας^ μηδ' οντινα γαότέρν μήτηρ 
χοϋρον ιόντα φέροι^ μηδ^ οζ φνγον^ αλλ' αμα πάντες 
Ιλίου έ^απολοίατ* άκήάεότοί χαΐ άφαντοι. 

βηΐδρΓβοΗβη άίβ δίοίζβη ΤΥοΓίβ άβδ Αβαπιβηιηοη Αξ. 813 £Γ. ηηά 
άβδ ΗβΓοΙάδ 537 £Γ. ΑΙ)βΓ βοΙοΙιβΓ Καίιπι βΓδοΙιβίηί άβπι ΟίοΙιίιβΓ 
ηίοΐιΐ 1)βηβίάβηδ^βΓί: μήτ εϋην πτολίπόρϋ^ηζ Α§. 478. ϋβΓ 
ΑΙ&δίοΓ Β^ίζί δβίη ΤΥβΛ ίοή,, Γηάβηι άαδ ΥβΓί&η^βη ηειοΚ 1)1ηίί2βΓ 
ΒαοΙιβ Κΐ7ί^πιβδ1;Γ3. ηηά Α^ίδίΐιοδ ζηδαηιηιβηίαΙίΓΐ;, ηηά Α^α- 
ηιβηιηοη δϋΐιηί άηΓοΗ ββίηβη Τοά άαδ Βΐηΐ; άβΓ ΚίηάβΓ άββ 
ΤΗ^βδίβδ τνίβ δβίηβΓ βί§βηβη ΤοοΙιίβΓ (Αβ. 1505, 1508 £). Ββί 
ΚΙ^ίίΙηιβδίΓα ίδί άίβ Κ&οΐΐδηοΐιΐ; ηίοΗ* άβΓ Αηδβηίδ ΓβίηβΓ ΜηϋβΓ- 
1ίβΙ)β, ^ίβ ίΙΐΓ ΥβΓίιειΙίβη ^β^βη ΟΓβδίβδ ηηά ΕΙβΗΓΛ 1}β¥Γβίδί; 
δίβ βΓοΙϋ, άαΓδ πιαη δίβ ρβΓδδηΙίοΙι άηΓοΗ άίβ λΥβ^ηαΙιηιβ άβΓ 
ΤοοδίβΓ 1)β1βίάί2ΐ} 1ΐ3,ί. Αηβΐι νβΛίηάβί δίοΐι Ββί ίΙΐΓ \νίβ 1)βί 
Α^ίβίΗοδ ά&δ νβΓΐ3ΐι§βη ηαοΗ (χβηη^ΐιΐιηηη^ ηιίί ηηΙαηίβΓβη 
Ββτνβ^βΓίίηάβη, ηιίΐ; Ε1ιβ1)Γηο1ι ηηά ΗβΓΓδοΙίδηοΙιΙ:. ΙΙΐΓβ βαηζ 1) ϋΒθΓ άβη ΖοΓη άβΓ ΑΓίβιηίθ ν§1. Νδ,^^βΙβΙϊΒ,οΙι , Όβ Γβ1ί^οηίΙ)υ8 
ΟΓββίίίΐιη οοη1;ίηβηίίΙ)ΐΐ8, ΕγΙ. 1843 ρ. 20 ηηά 1η άβη ΥβΛΒ,ηάΙ. άβΓ 12. 
νβΓ8£ΐηιπι1. άβηίβοΗ. ΡΜΙοΙ. η. δοΐιηΐηι. 1862/8.69—72, Κο11)θη1ιβ7βΓ, Ώβτ 
ΖοΓη άβΓ ΑΓίβηιίβ, Βίβΐίίζ 1878, ^. Κ. Ρΐ6ί8θΐ3ηΐ3,ηη, ^^.ί1^ι). ί. 6ΐ£ΐ88. Ρΐιίΐοΐ. 
1886 8. 293. ϋ8,8 Αηβ^βίάβη άβΓ Ηδ,βίη 1)θάβη<:βί τι^ίβ ίΰΓ άβη 8β1ιβΓ, βο 
αηοΐι ίδΓ άίβ Οδΐϊίίΐη άίβ Ρΐηηάβηιη^ ηηά ΥβΓίιβθΓηη^ Τγο3Λ8. ΗίβΓίη 
αίβο ηιηΓβ άβΓ Οηιηά ίΙΐΓβΒ ΟΓοΙΙββ ϋβ^βη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΜΙΤϋΝα. 21 

ίτίνοΐβ Οβηΐίτνβίββ οδΘηΙ)£ΐΓί Κ1}Γί8,ιηβ8ΐ;Γ£ΐ ηαοΐι νο111)Γαο1ι1}βΓ ΤΙΐΛί. 
8ίβ βιηρβικίβΐ Ιίβίη Εηίββίζβη Ββίιη ΑηΜίοΙ: άββ ίη ββίηθπι Βΐυίβ 
ά&ϋβ^βηάβη βαίίβη, ιηϋ ^βίοΐιβιη 818 βίοΐι βΗβιη&Ιδ ιη ΙΑβ\)β 
νβΓβίηί§ί; 816 δοΚ^βΙ^Ιί ίη άβιη ββίύΐιΐβ Ββίτΐβάί^ίβη υηΙ)9,η<1ί8θη 
Ηεΐδδ68 υηά 1)ΓίοΜ ίη Ιιβίΐβη ^αι)β1^υί 8ΐΐ8, αΐβ 1ΐ3,1}β βίβ βίηβη 
βΓοΓδβη δίββ §6Τ7οηηβη (Α§. 1371 £Γ.). ΟαΓβ Αβοΐι^ΐοβ άίβ Ρογϊ- 
βτ\)\λΏ^ άβ9 ΕΓβΥβΙιηαύδ ιηβίΓ άβηι Έίηβυβδβ άβδ ϋπιςαη^δ υηά 
άβΓ ΕΓζίβΙιηη^, τν^βηη ηίΛη δο δα^βη ά&,τί, αΐδ αη^β1)0ΓθηβΓ Αη- 
Ια^^Θ 1)βίηΐ£ΐΓ8, ζβί^ άβ,δ Ββίδρίβΐ άβδ 0Γβδ1;θ8. ΟίβδβΓ βηί^ίη^ 
άβΓ ΕίητνίΓίεαηβ άβδ ΑΙαδίοΓ, \νβί1 βι ίη 3ΐιη^βη ΙαΙίΓβη αυβ 
άβηι Ηαιίδβ §β1>Γ&ο1ι1; τ^ητάβ (Α§. 871 £., Οΐιο. 693 έ'ξω κομίζων 
όλε^ρίου πηλοϋ πόδα) υηά ίη άβΓ ΙαυίβΓβη Ν&Ηβ άβδ άβΙρΗι- 
δοΐιβη βοϋβδ 3.ηί^ιιοΐίδ. Νιου άβη Εοοΐ£υη§βη άβδ ΑΙ&δίοΓ, 
βοηάβΓη άβηι Κα£β άβδ ΑροΙΙοη ίοΐβί ΟΓβδίβδ, ά» βτ ίη άίβ 
Ηβίηΐ8;^ &ιιίΙ)Γίο1ι1}, υπι άβη ΥαίβΓ αη δβίηβη ΜδιάβΓη ζυ Γ8.ο1ιβη. 
Μίί ίηηβΓβπι ΎνίάβΓδίΓβΙ)βη Ιβξϊ βτ Ηαηά αη άίβ ΜαϋβΓ υηά 
νβΓίβίζί βΓ Εΐιοΐι άίβ Κβοΐιίβ άβΓ ΝδΐίυΓ, δΟ §β1ιθΓθ1ι1; βΓ άοοίι 
ηαΓ βίηβιη ΗδΙιβΓβη ββΙ)οίβ, ηίοΗί βί§βηβηι ΕΓβνβΙιηυ^β. λνβηη 
βΓ ά&Γυηι νοη άβη Εηηγβη, \νβ1ο1ιβ άίβ ΥβΓίβΙιζαη^ άβδ ΝαίιΐΓ- 
ββδβίζβδ αΗηάβη, οΐιηβ βίηβη ϋηίβΓδοΗίβά άβΓ Ββ^νβ^βΓίίηάβ ζα 
ιηαοΐιβη; νβΓίοΙ^ίί ^ίΓά, άίβ βδίίβΓ άβΓ ηβηβη Ζβίί ινίδδβη ά&β 
Κβοΐιΐ;, ά&8 άβηι ϋηΓβοΜ 8β8βηΰ1)βΓ βίβΐιί;, ζα 1)βαΓίβί1βη υηά 
Ι&δδβη βηαάβ υηά Μίΐάβ \ν8.1ίβη, Τ70 δίοΐι Κβοΐιί υηά ϋηΓβοΗΙ; 
άίβ ^α^β Η&Ηβη. 

,,ΤΥβΙιβ άβηι 8ο1ιυ1άί§βη υηά ϋΐ^βΓηιΰίίββη, αΙ)βΓ Ηβίΐ άβηι 
ββΓβοΗίβη υηά νβΓδί'άηάίββη'^ άίβδβ ΕβΙΐΓβ νβΓίίΰηάβί Αδθ1ΐ7ΐθδ 
ίηιηιβΓ ^ίβάβΓ ίη \νβί1ιβνο11βη ΒβίΓ&οΗΙιυη^βη, 1)β8οηάβΓδ βΓ- 
1ιβΙ)βηά ίη άβη ΟΙιοΓββδ&η^βη Α^. 749 £Ρ. υηά Ευπι. 520 ϊ., ίη 
^βίοΐιβη άβΓ ϋίοΙιίβΓ ββίηβ βίΐιίδοΐιβ 1^β1)βηβ8,υ£ία8δυη§ βη1;\νίοέβϋ 
ΟβΓ »ϋβη ΑηδοΗ&υυη^, ά&Γδ ΗοΗββ βΐΰο^ άβΓ 8ίβΓΐ>1ίο1ιβη άβιη 
Νβίά άβΓ βδϋβΓ γβΓίαΙΙβ, \γίάβΓ8ρΓίο1ιί Αδοΐι γΐοδ ηαοΙιάΓϋοΙίΙίοΙι. 
^£ΐδ Ηβδίοά Τν. υ. Τ. 282 νοη άβη Ροΐ^βη άβδ Μβίηβίάδ υηά 
άβΓ ΕίάβδίΓβυβ δαςί: 

δ^ δέ κε μαρτυρίτιόιν εκών έπίορκον 6μό66ας 
'φενβεχαί^ εν δ% δίκην βλάφας νήκε6τον άα6^^^ 
χον δέ χ άμαυροχίρη γενείι μεχόταβΟ'ε λέλενπχα^' 
άνδρΙ)ζ ά' εύόρκον γενε'^ μεχόταό^εν άμείνων^ 

άαβ βίβΙΗ Ιδοΐιγίοβ ΰ1)βΓΐΐ3,υρ1; άβηι Γβοΐιϋίοΐιβη 8ίηηβ υηά άβΓ 
ϋηββΓβοΗίίβΙίβΗ; ίη ΑυβδίοΜ. Βίβ^ ^οϋίοδβ Τ\ιβ,ϊ ζίβϋ ϋηΐιβίΐ 
ηαοΐι δίοΐι υηά ϋΐ)βΓΐηυ1; ίϋΙΐΓΐ; ζυ ϋ&βΓηιυί, 1)ίδ δίοΐι άαδ ββ- 
δοΗΙβοΙιί ζυ βΓυηάβ ηοΜβί;. ΟβΓ 'άυίββΓβ βίαηζ ^αηη ηυΓ β,υί 
βίηί^β Ζβϋ άαδ ίηι ΙηηβΓη δοΐιΐβίοΐιβηάβ ΥβΓάβΓ^βη νβΓάβοΙίβη 
(Α^. 755£). Είηβ λΥβίΙβ ηια^ άβΓ ΕΓβνΙβΓ ίΓΐυπιρΙιίθΓβη;^ άίβ 
Ββηιΰίίβυηβ ^ίΓά ίϋΓ ίΐιη υηι δΟ βηιρβηάΙίοΙιβΓ δβίη. ϋΐ)βΓ - οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 22 ΕΙΝΕΕΙΤϋΚα. 

θβη Όηϊ^τζΛΌζ <1β8 ΕΓβνΙβΓβ ίνβηϊ βίοΐι άίθ βοίΐΐιβϋ (Ευηι. 
556 £Ρ.), ηίοΐιί ΰΙ)βΓ θβη ΒΐυΓζ άββ Οΐΰοΐίϋοΐιβη. Οβιη τβοΐιίϋοΐι 
§β8ίηηίβη Ηαιίββ 1)1βίΙ)ί άβΓ Ββ^βη (Α^. 758 £.). Βθγ ββΓβοΙιίβ 
τ^ΐΓά ηίοΐιί υηβίΟοΙίΗοΙι ββίη, 3βάβηί&1ΐ8 ηίβ βαηζ νβΓθβΛβη 
(Ευηι. 553 £). Ααβ άβΓ Θββαηάΐιβίΐ; άββ δίηηββ βΓΜΰΙιΙ; βΐΰοίε 
υηά ΗβΠ (Ευπι. 538 ίΡ.)• 

Ιη δοΙοΗβη ββά&ηΐεθη νοη 8ο1ιιι1ά υηά 8α1ιηβ, βδ^ΐϋοΙιβΓ ββ- 
Γβοΐιϋβΐίβϋ; υη<1 άθαι δίβ^β <1β8 βιιίβη 1)βτνβ§1; βίοίι Ηίβ ΟΓββίίβ, ίη 
τ^βΙοΗβΓ ΑβοΗ^Ιοδ 8βίηβιηνο1ϊ:β βίη νβηη&οΐιίηίβ ββίοβΓ βϋϋίοίιβη 
ϋΐ)βΓΖθΐι§ϋη8 ΗίηίθΓΐίβΓδ, υια βίηζβΐηβη υηά ^Β,Ώζβη (χββοΙιΙβοΙιίβΓη 
άίθ ^αθ118 τν&ΙΐΓβη Ιίθΐ^βηβ^ΐΰοΐίββ Εη8 Ηθγζ ζα Ιβββη. ΝβΙ)βηΙ)βί 
ίαηά βΓ βθΐβββηΐιβϋ, ΓθΗ^δδθ υηά δίααϋίοΐιβ Είηηοΐιίιιηββη 
δβίηβΓ ΥαίθΓβίαάί ζυ νβΛβΓΓίίοΙιβη. Οβη αΙΗβηίδοΙίΘη Ζυ8θ1ι&ιΐθηι, 
\νβ1ο1ιβ 8ίο1ι ίη άβη ΕυιηβηίάΘη αΐβ Μίϋιβ,ηάβΐηάβ 8β1ιβη, 'ν^ίιά 
(ΙβΓ άιίΓοΙι βδϋΐίοΐιβ δίίίίαη^ υηά ΥίοΜ άβτ ΚίοΗίβΓ ββΗβίΙί^Ιίβ 
βΙίΓΛΥϋΓάίββ ϋΓβρηιηβ (1β8 ο-Γβορ&βϋίδοΙιβη ββηοΙιίδΗοίββ νοΓ 
Αϋββη ρβ£ϋ1ΐΓί. Είτνα ζ\νβί Ι&ΙΐΓβ νοΓ άβΓ ΑιιΓίΰΙίΓηη^ άβΓ 
ΟΓβδίίβ (Οίοά. XI 77)^) Η&ϋβη άίβ ΥοΓΓβοΜβ άίβββδ ΟβποΙιίβ- 
1ιο£β8 άιίΓοΙι άίβ Κβίοπηβη άβ8 ΕρΙιίαΗβδ ιιηά ΡβήΗββ βίηβ 
8οΙιπΐ8.1βΓΐιη2 βΓΐίϋβη (ζα Ευπι. 697 ί.), ίηάβπι δβίηβ τίοΙιίβΓ- 
Ιίοΐιβη Ββίυ^ηίδδβ £ΐϋ£ άίβ ΜοΓάΙίΙίΐββη (βίχαν φονικαί), &ιι£ άίβ 
ΚΙ&^β 'ννβ^βη ΒΓαηάδίίήαη^ (γραψίι πνρκαΐάζ) ιιηά ^β'ν^ίβδβ 
Γ&Πβ άβΓ Οο^ίίοδί^ΐίβίΐ (7^9«9^ άόεβείας) 1)β8θ1ΐΓ3.ηΗ \ντυΓάβη.^) 
ϋίβ ΟίοΜαηβ άβ8 λβοΐι^ΐοδ ^Γΐη^Ι; άβη ΒίΓβίΙ; άβΓ ΡαΓίβίβη ζυηι 
νβΓδδΙιηβηάβη ΑΙ)8θ1ι1υΓ8, ίηάβηι βίβ ά&δ, \να8 άβηι ΑΓβορα^ 
2β1)1ίβΙ)βη, άα8 ϋΓίβίΙ ΰ1)βΓ νοΓβαίζΙίοΙιβη ΜοΓά, &18 άβη ΑηΙ&Γδ 
δβίηβΓ δίίίίιιηβ ιιηά άίβ ΟΓαηάΙ&ββ ^8βίηβΓ Ύνϋτάβ τν^βίΐιβνοΐΐ νβΓ- 
Ιίϋηάβί. Τη άβΓ δίίβιιιη^δΓβάβ άβΓ ΑίΗβηίΐ (Εαηι. 684 £Γ.) ίΓβί- 
Ιίοΐι τ7βΓάβη άβη ΝβηβΓβΓη 8θ1ΐ£ΐΓίθ ηηά 1)ίί1;βΓβ λ^οΓΐβ ζυ^βηιίβη, 
8»1)βΓ άίβδβ Κβάβ βοΐιβίηΐ; ίη ίΙΐΓβΓ 3θί;ζί2βη βββί&ϋ; ηίοΗί νοη 
-ίιδοΐιγίοδ ΗβΓΖϋΓαΙίΓβη (ζυ Ευπι. 684 5.).^) — Ββ,β^ Βϋηάηίβ, 

1) ν^Ι. ΡΜϋρρι, ΟβΓ ΑΓβορα^ ιιηά άίβ Ερ1ΐθί«η 8. 248 Ε 

2) ν^Ι. Ρΐιίΐίρρί &. Ο. 8. 264 £, 161 ί., 156 £. 

3) Υ^Ι. ιηβίιΐθ Α1)1ι&ηά1ιιη^ αΙ)θΓ άβη δοΐιαυρία^ζ ίη άβη Έηιη. ά. 
Αβοΐι. ίη άβη 8ί<;ζηη^8ΐ)βΓ. ά. Μαηοΐι. ΑΙάο. Ρέϋοβ.-ρΐιίΐοΐ. ΚΙ. 1887 
δ. 62 £Γ. \ν^βί1, Βθ8 ίΓ£ΐ068 άβ Γβηΐίΐηίβηιβηΐ; άοιιβ Ιββ άΓαηιββ άΈββΗγΙβ ίη 
άθΓ Κβναθ άββ έίυάββ θΓβος[υβ8 1888 8. 1 — 26 ΘΓΐ:1δ.Γ^ βίοίι ^β^βη άίβ 
ϋηεοΐιίιΐιβϋ; άίβββΓ Εβάβ. Α6βΓ άίβ ΒβοΜ£βΓΐ;ί§υη§ νοη τόνδε 688, άβΐβ 
άθΓ δοΙιαηβρίβΙβΓ αη άβη Εαηά άββ Ι^ο^βίοη ίιβίβ ηηά πιϋ άβΓ Ηαηά αηί 
άβη νίΓΗίοΙιβη ΑΓββΙιΰ^βΙ Ηίηζβί^θ, βηΙίβρΓίοΙιΙ; ηίοΐιί άβηι ίάβ&ΐβη Ζη^; 
άθτ Αβοΐΐίτίβίβοΐιβη ΤΓ&ί^δάίβ. Είηβ νί'ίθάθΓ&αΓίαΙίΓυη^ άβΓ ΟΓββίίβ ζυι Ζβίΐ; 
ά68 ρβίοροηηβθίδβΐιβη ΚΓίβ^ββ βοΙιΙίβΓβύ \νβί1 β,ηβ άβη Αηβρίβΐηη^βη ίη άβΓ 
ΡαΓΒ,Ι^αββ άβΓ \ν^ο1^βη νοη ΑΓίδίορΙιαηββ ηηά ίη άβΓ ΕΙβ^Ιτ» άββ Εηπρίάββ 
(620 — 544). ϋβΓ Μγ βίηβ βοΐοΐιβ ^νίβάβκιηίϊΰΙίΓυη^ νοΓ^βηοπηηβηβη ϋπι- 
£ΐΓΐ)βϋ;ηη^ τνβίβΐ; βΓ ηιιτ Ευπι. 670 — 676 ηηά 770—777 ζη. "^Ιγ Γββίιηβη 
άαζπ αηίβθΓ άβΓ 1)β8ρΓθθ1ιβηβη δίίΛαη^βΓβάβ αηοΐι Α^. 1435—1438, Οΐιο. 
274—295, 989—994, 1003 ί., Εηπι. 860-868. οίοίΐίζθο^ όγ ^^οο^ι^ ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝα. 23 

ι^βΙοΗβδ άίβ ΑϋιβηβΓ ίηγζβ Ζβϋ υογΗογ ιηϋ Αγ§08 §β8οΙι1θ88θη 
Ηαϋβη (ΤΗυΙί. Ι 102, 4, ν§1. βοΗοΙ. ζα 290 ώζ τότε 6νμμαχούν- 
των '^ργείων '^[ΰ•ηναίθίς)^ βιΚάΙί βθίηβ λΥβίΚε άιίΓοΙι ΕΓθί^ηίδββ 
άβΓ ΗβΓοβηζβϋ, άϋΓοΗ άίβ Αηΐίαικίί^υη^ (Ιββ ΑροΙΙοη υηά (ΙιιγοΙι 
(ϋβ ΤνοΓΐβ άθ8 ϋαηΐίβδ, ^βΙοΗβ άβΓ ΑψίνβΓ ΟΓββίββ άβΓ δίβ,άί 
ΑίΙιβη &ϊΐ88ρποΜ, ιη άβΓ βΓ ΕΓίοβυη^ νοη Ιβη^βη τιηά 8θ1ι\νβΓΘη 
Εβίάβη 8βίϋη(1βη (Εαιη. 289— 291, 673 £Γ., 765 β.). Οβη ^ΐάβι- 
βρηιοΗ, ^βΙΛβη άβΓ ΒίοΗίβΓ ^β^βη άίβ Ββ8ίΓΘΐ)αη§βιι άβΓ άβ- 
ιηοΙίΓαϋδοΙιβη ΡαΓίβί βιηρβικίβη ιηοοίιίβ, (Ιίθ (Ιαβ Β(ίη(1ηί8 υογ- 
ζυ28\νβί8Θ 1)βίηβΙ)θη Ηαϋβ, νβΓ^ίΓβί θγ άβΓ νοίΐβοάβίβη ΤΗαί- 
8&ο1ιβ 2β2βηβΙ)βΓ, υιη (Ιθγ ί)ϋΓ§βΓΐί€Ηβη ΕίηίΓαοΗΐ; 8βίηθη ΤΓίΙ)ΐιί 
ζυ 1)Γίη§βη. — ΑυοΗ άβΓ ίη ίβΓηβη I^αηάβ11 ΙίΗ,ιιιρίβικΙβη Μίί- 
1)ΰΓ§βΓ §β(1βη1ίί άβΓ ΟίοΜβΓ ^βΙβ^βηίΠοΗ ίη ίβίΙϋαΙιιιΐδνοΙΙβΓ 
λ^βίδβ (Ευιη. 295). — ϋίβ ^ΓοΓδίβ ΒβίΓΐβάί^τιη^ πηιΓ8Ϊβ άβιη 
&ί}]ιβιιί8θ1ιβη Ζιΐ8θ1ΐ£ΐυβΓ άβΓ Ιβίζίβ Τβϋ άββ άηϋβη 8ίαοΐ£β8 βΓ- 
^βοΐίβη, ίη ^βΙοΗβπι ά8.8 Ηβί1ί§ίηηι άβΓ Ευπιβηίάβη αηι ΑΓβορβ.^, 
αη ά2ΐ8 8ίοΙι 8βί1; άβη Κγίοηίδοΐιβη λΥίΓΓβη (Τΐιυΐί. Ι 126, 11) 
πι&ηοΙιβΓίβί ΕηηηβΓίιηββη Ιιηΰρίίβη, 3,18 βίη Ή.οή, άβ8 ^οΗΙ- 
8ί&ηάβ8 υηά άβΓ 1)ΰΓ§βΓΐίοΙιβη ΕίηΐΓαοΗΐ; §βίβίβΓί} ηηά άίβ ΙιβΓ- 
Ιίδηιπιΐίοΐιβ ΡΓΟΟβββίοη ζυ ΕΗΓβη άβΓ ΣεμναΙ άπΓοΙι άίβ βδϋίη 
ΑύΙιβηΕΐ §β8ίί£ί;βί ηηά νβΓίίΙ&Γί} \νίΓά. 

Οίβ Γΰΐΐβ ηηά Ηοΐιβίί} άβΓ ββάαηΐίβη, άίβ ΕγεΛ άβ8 8ίϋ- 
ΙίοΗβη ΟβίίίΗΙβ, άίβ ηηνβΓ§1βίο1ι1ίο1ιβ Ργ&οΙιΙ; ηηά ΤνϋΓάβ άβΓ 
βρΓαοΗβ πΐ8,ο1ιβη άίβ 0Γβ8ί;ίβ ζη βίηβηι άβΓ βΓΐιαΙ)βη8ίβη ΟίοΜβΓ- 
\νβΓΐ£β. ϋίβ Αηΐθ-ββ άβΓ άΓβί Ηίΐηάΐηη^βη ί8ΐ; βίηίΒ,οΙι ηηά οΐιηβ 
ΥβΓ^^ίοΗηηβ. ΟΗηβ Εΰοΐίδίοΐιί αυί άίβ ηο,ίηΓίίοΙιβ Ζβίίάο,ηβΓ 
Υο,ί^ί άβΓ ϋίο1ιί;βΓ ίηι Α^Λπιβπιηοη άαδ, \νβ.8 βίοΐι άβΓ ΡΗαηίΕΐδίβ 
8.18 βίηβ ζη83.ηιηιβη1ΐ8*η§βηάβ Ηθΐιάΐηη^ Ι^ίβίβί, οΐιηβ ^βίίβΓβδ 
β,ηίβίηαηάβΓ ίοΐ^βη, βο άβ-Γδ βίοΗ αη άίβ άηΓοΙι ΓβηβΓδί^ηαΙβ 
^βηιβίάβίβ ΕίηηαΗηιβ ΤΓοίβ-δ άίβ Αηΐιηηίί} άβδ Α§£ΐηιβπιηοη ίη 
Αγ^οβ αηδοΗΙίβίδί ηη^βαοΐιίβί; άββ 8ίηΓηιβδ αηί άβΓ ΗβίηιΙίβΙΐΓ, 
άβΓ αηβίηΙΐΓΐίοΙι 1)β8θ1ΐΓίβΙ)θη ν^ίΓά. Ιη άβΓ Εοΐΐβ άβΓ Καδβ,ηάΓα 
\ϊ2Λ, βίοΐι άβΓ ΌίοΗίβΓ βίη ίΓβΜίοΗββ Μίίίβΐ βΓίηηάβη, άίβ Υογ- 
^Βΐι^β ίΐϊΐ ΙηηβΓη άβδ Η&ηβββ άβη ΖηδοΗαηβΓη νοΓ Αηββη ζη 
ίδΙίΓβη ηηά ΥβΓ^&η^βηΙιβίί;, ββ^βηίγαΓί ηηά Ζηΐίηηίΐ; ίη Είηβπι 
Βίΐάβ ζη νβΓβίηβη. — Ιη άβη ΟΗοβρΙιοΓβη ν^ίΓά άίβ Αηα^ηοΓίδίδ 
ίη δοΗΙίοΜβΓ Τνβίδβ ββββί^βη. Νο,οΗάβηι δίοΗ άίβ ΟβδοΗ^ίδίβΓ 
βΓΪ:αηηί 1ΐ2ΐΙ)βη, νβΓβίηί^βη βίβ βίοΗ ζηΓ ΗίηίβΓίίδίί^βη ΥοΙΙ- 
δΐΓβοΙίηηβ άβδ ΕαοΙιβίΥβΓίιβ. — 'νΥίβ ίηι βΓδί}βη δίηοΐίβ, δο ΰΙ)βΓ- 
δρΓίη§ί άβΓ ΌίοΙιίβΓ ΣΐηοΗ ίηι άηΐιίβη Εαηηι ηηά Ζβίί ηηά ΙαΓδί 
ηαοΐι βίηβΓ 8οβηβηνβΓΐΥ£ΐηά1ηη§ άβη ΙιηΓζ νοΓΗβΓ νοη Όβίρΐιί 
α1)8β8»η8βιιβη ΟΓββίββ ηηά άίβ ίΐιπι ηαοΐΐδβίζβηάβη ΕΓίηγβη ίη 
ΑΛβη βΓδοΙιβίηβη. — Οίβ άΓβί ϋΓαπιβη δίηά 8β11)8ί&ηάί§β Ηαηά- 
Ιηη^βη, αΙ)βΓ "νπβ δίβ άηΓοΙι άβη Μ^Ληβ ηηά άίβ Ιάββ νβΓΐ)ηη- 
άβη δίηά, βο 1)βΓβίίβ1; άβΓ δοΗΙηΤδ άβδ Α^αηιβηιηοη ν^ίβ δοΗοη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 24 ΕIΝI^ΕIΤϋΝα. 

νοΓίιβΓ άίβ Τνβίδβα^πηκ άβΓ Κ&βαηάΓα (1279 5., 1323 1Γ.) απ£ 
ά&8 ίοΐββηάβ δίϋοΐί, άβΓ βοΜυίβ άβΓ ΟΗοβρΙιΟΓβη ααί (1α8 άτϋιίβ 
ΥΟΓ. — ΌβΓ ΟΙιΟΓ Ιαο,ϊ ίιη βΓ8*βη 8ίΰο^ (Ιίβ β1ιη/7ΰΓ(ίΐββ Οββίαϋ; 
νοη βΓβίββηΛ) Ιιη ζτ^βϋβη ϋΓ&πια, άββββη Η&ικίΐυη^ ίη ββ- 
τνΐ886ΐη δίηηβ άβτ Ραιηίΐίθ αη^βίοιί; ίδί 6γ &.ιι8 άβιη βββίηάβ 
ά68 Ηαα868 ςβηοιηιηθη; ίιη άΓΗίβιι, τ^βίοΐιβδ ιηβΙΐΓ ίιη Ειβίδο 
άβΓ βδίΐβΓ αΐβ άβΓ Μβηβοΐιβη βρίβϋι αηά βίοΐι ζα βίηβιη Εαιηρίβ 
άβΓ β,ΐίβη υηά άβΓ ίιιη^βη (ϊδίίβΓ^βΗ ζββϊοΐϊβί, Ιιαί άβΓ 06ογ 
2οϋ1ίο1ιβ8 Απδβΐιβη. — Οίβ ΟΗαΓαΗβηβϋΙί άβΓ ΡβΓβοηβη*) 1)β- 
8θ1ΐΓ8,ηΐ£ί 8ίο1ι ίιη αΐΐββπιβίηβη αυί ^^οΓβθ Ζΰ^β, ρβ^οΐιοΐο^ίδοΐιβ 
ΡβίηπίίΐΙβΓβί Ιϊβζί Α86\ιγΙθ8 ίθπι. Όίβ ΡβΓ8θηβη βίηά ηίοΜ §β- 
τ^δΐιηΐίοΐιβ Μθη8θ1ιβιι, 8οηάβΓη ^βΙιΟΓβη αυοΗ ίη ίΙΐΓβπι ^βββη 
\νίβ ίη ίΙΐΓβΓ ΕΓ8θΙιβίηιιη§ άβΓ ΗβΓθβη\νβϋι ειη. ΡΰΓ άίβ Ηαηά- 
1ιιη§ 8ίηά &ηι Ββάβτιί^ηάβίβη άίβ ΟΗ&Γ&ΗβΓβ άβΓ ΚΙ^ί&πιββίΓα 
πηά άβ8 ΟΓβδίββ, τ7β1ο1ιβ άβη άΓβί ΒϋίΛβη ^βιηβίηδ&ηι βίηά, 
ι^βηη αιιοΐι ΟΓββίβδ ίηι Αβ&πιβηιηοη ηπΓ αΐβ ΕαοΙιβΓ άβΓ Ζα- 
ΙίΐιηΛ νοΓ8θ1ι\νβ1)ί τιηά ΚΙγϊ'άϊηβΒΪτο. ίη άβη Εηπιβηίάβη ΒΙοΓβ 
&18 δοΐιαίΐ^βη ^ηίίήϋ. Ιη Α^αηιβηιηοη ββΐιβη ν^ΐΓ ΕΙ^ίαηΐθδίΓα 
νοΓζιι^δ^βίδβ 8,18 Κ&οΙιβΓίη αηά ίΙΐΓ^βββη Η&ί βίνν^β.8 ίαΓοΙιΛαΓ 
βΓοΓδβδ υηά Τΐι&ίΙίΓ&ίΙιίββθ. 8ο1ιοη οίίβΓ ίδί βίβ πιίί άβΓ ΙιΛάγ 
Μ8.οΙ)βϋι νοη 81ΐ8.ΐ£β8ρβΕΓβ νβΓ^ΙίοΙιβη ν^οΓάβη. ϋίβ Ηβηοΐιβίβι 
βΓ8θ1ιβίηί ίΙΐΓ άβπι Γβίηάβ ζβξβηϋ}>βν, άβΓ άίβ ββδίαϋ; βίηβ8 
ΡΓβυηάβδ Η&ί, 3,18 ^βΓβοΙιίίβΓίί^^ί ιιηά άιίΓοΙι άίβ ϋηΐδί&ηάβ §β- 
1)θί;βη (1373). Βίβ8β11)β ^βΐ^δ^^ ηίοΐιί ζυ ίΙΐΓβΓ Ν&ίιΐΓ, 8οηάβΓη 
ίδί ίΙΐΓ ηηΓ Μίϋβΐ ζη άβηι &υ8βηΙ)1ίο1ί1ίο1ιβη Ζντβοΐίβ. Αίβ 
ίΓοίζί^β νβΓΐ)Γβο1ιβΓίη 1)β1ίβηηί; δίβ ίτβί ίΙΐΓβ ΤΗ&ί πηά Γΰΐιπιί; 
δίοΐι άβΓ8β11)βη. Ιη άβη ΟΙιοβρΗοΓβη νβΗίβΓί ιΗγ ΟΗαΓ&ΗβΓ &η 
δβίηβΓ ΟΓοΓδβ, \νβί1 άίβ Ηαηά1αη§ βίηβ βοΗ&ΓίθΓβ Ββίοηυη^ άβδ 
β1ιβΙ)Γβο1ιβΓί8ο1ιβη ΥβΓίΐδ,Ιίηίβδβδ βΓίοΓάβΓύ. Όίβ 8ρΓ&ο1ιβ, ι^βίοΐιβ 
άαδ 8ο1ΐ3»ίίβηΙ)ί1ά άβΓ Κΐ7ί8.ηιβδί;Γ3, ίη άβη Ευαιβηίάβη ίύΐιτϊ, 
ζβί^* ^ίβάβΓ άίβ 1ιβίίί§β αηά ίΓοίζί^β ΡΓαυ. — ΟΓβδίββ ίβί άβΓ 
ΐΓβαβ ΌίβηβΓ άβδ βοϋββ, αΙ)βΓ νοΓ άβΓ βΓ&αββη ΤΗ&ί, άίβ ίΐιπι 

1) Ο. ΜΐίΙΙθΓ, ΚΙ&υββη υ. 8.. Ββΐιβίι ίη άθΐη ΟΙιογ βίηβη Ιιοΐίθη Ε»* 
{γερουαία)^ άβη άβιΈϋΓβΙ; 1)βί ββίηθίη Α1)§αη^θ ζαι νβΓτ^&Ηιιη^ άββ Εβίοΐιββ 
υηίθΓ άβιη ΥοΓβϋζ άβΓ ΚΙ^ί'άΐΒββίΓβ, ΙιίηίβΓίίΐθβθη 1ι&>1)β. Υ^Ι. άα^β^βη 
ΗβΓπιαηη ΟρπΒΟ. ΥΙ 2 8. 136. Βθγ ΟίοΜβΓ §ίβ1)<; ηΐΓ^βηάθ βίηβ Αηάβαίιυη^ 
νοη βίηθΓ βοΐοΐίθη ΕίηΓίοΜηη^. Ιη V. 875 ίβί βουλην τιαταρρί'ψΒίΒν ίη 
β. ααταρρά'ψΒίεν ζα νβΓΐ)θ88βΓη, 836 ίβί νοη δΐΡβηίΙίοΙιβη νβΓβαπιπιΙηη^βη 
άθ8 Υοΐ^θβ άίβ Εθάθ. Όίβ Αΐΐββίβη άβΓ Οβπΐί»ίηάθ βίηά άίβ ηαΙιαΓίίοζθη 
ΥβιίΓβίβΓ άθΓ Οβπιβίηάβ, ζππιαΐ ά» άίβ ^αηιρίΓάΙιί^βη ΜαηηβΓ ίη άβη 
Κηβ^ ^βζορβη βίηά. 8ο νβΓίΓίϋ άβΓ ΟΙιογ άαβ Υοΐ^ νίβ ίπι Οά. Ύγτ. ηηά 
ίη άβΓ Αηίί^οηβ άββ 8ορ1ιο^1ββ. 

2) ν^Ι. Ι. Κ. ΕΙβίβοΙιηΐΕηη, ΚΓίϋβοΗβ Βίηάίβη ηΙ)βΓ άίβ Καηβΐ; άβΓ 
ΟΙιβ,Γίΐ^ίβΓίβίίΙε 1)βί Χβοΐι. ηηά 8ορ1ι., ΝηΓηΙ)βΓ^ 1876 ηηά ,,Όειβ 01ΐ8.Γ8.ΐ£ΐβΓ- 
1)ί1ά άβΓ ΚΙγί^τπΒΒΪτΛ 1)θί Αβοΐι. υηά 8ορ1ι.** ίη άβη ΙίϋΐΓΐ). ί. οίαββ. ΡΗίΙοΙ. 
116 δ. 613£Ρ., άειζη ηιβίηβ Οββ6ηΙ)θηιβΓΐαιη§β7ΐ ίη άβη ΒηΓβίαηβοΙιβη ΙαΙίΓββΙ). 
1877. Ι 8. 216 £. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΕΙΝΙ,ΕΙΤϋΝα. 25 

Αροΐΐοη ΛπίβΓίβ^* Ηδΐί, \)β\)ϊ βτ ζυΓΰοΙτ. Όθγ Οοϋ ϊγ^ί\)ϊ ίΐιη 
άυΓοΙι ίιΐΓθ1ιί1)ΕΓβ ϋΓθ1ιυη§βη, ΕΙβΙίίΓβ. πη(1 άβΓ ΟΙιογ ιηΐΐ886η 
Λη άυΓοΙι άιβ Εηηηβηιη^ αη άίθ βοΗηδάθ Εηιΐ0Γάπιι§ άβ8 Υα- 
ίβΓ8 υηά άίβ ίιβνβΐΐΐίΐίίβ ΒβΙίΕΐηάΙυη^ άβ8 Τοίβη βίδΑβη, άβη 
8θ1ιοη ζτΐΓ Τΐΐίΐί βΛοΙ^βηβη Αηη \νΰΓάβ βΓ ^ίβάβΓ βίηΐίβη Ι&βββη, 
ι^βηη ίΐιη ηίοΜ Ρ^ΐαάββ ιηϋ; βπίδ^Θη ^οι^βη &η άαβ ΟβΙ)οί άθ8 
βοίίβδ βΓΪηηβΓίβ. ΑΙ)βΓ δβίηβ Ζ&βΗ&ίϋ^Ιεβϋ; βηίβρΓΪη^^ ιι^γ 
8βίηβπι βίϋϋοΐιβη ββίαΜβ ηηά άβΓ παίϋΓΐίοΙιβιι 8ο1ιβυ; Ηαηά αη 
(ΰβ ΙβίΜίοΙιβ ΜαϋβΓ ζυ Ιβ^βη. 8οΙ)£ΐ1ά βτ βίοΗ ίιηιηβΓ ν^ίβάβΓ 
ζυιη Ββΐ¥υΓ8Ϊ8θίιι ββΙ)Γβ.ο1ιί; Ηαί, άαΓβ άίβ Ρβίοΐιί άίβ 8θ1ΐΓβ€ΐί- 
ΙίοΗβ ΤΗ&ί 8βϊ)ίβίθη8θ1ι ίοΓάβΓ^, ζβίζί βτ νοΠβ ΕηίβοΙιιβάΘηΙιβϋ; 
υη(1 ΤΙΐ£ΐί1ίΓ£ΐίί. Όβι Οβάειη^β αη ββίηβ ^Γαυπ^β Α\χί^3})β ηηά 
άβτ ^ίάβΤΒΪτβϋ άβτ ββίίίΗΙβ βίθΜ δβίηβιη Τνβδβη βίηβη 8θΙι^βΓ- 
ιηϋϋβθη Ζαβ (ΟΗο. 314 £Γ., 404£Γ.)> «^^^ η^οΗ άβΓ Τΐι&ί άυΓοΙι 
άίβ ΥβΓίοΙ^ϋΐΐδ άβΓ Επη 7βη ηοοίι ^βΒΪβί^βτϊ -πίτα, Α\>βτ άίβββ 
8ο1ι^βπηιιΐ Ηαί ηίοΐιί ά38 ΤνβΙΙδοΙιπιβΓζΙίοΙιβ ΕυπρίάβίδοΙιβΓ ΟΙια- 
Γ&ΗβΓβ. — ^ίίΓάί§ υηά θ1ΐΓ£αΓθ1ιί§βΙ)ίβίβηά ίβί άίβ ββδίαΗ άβ8 
Αβ&ιηβπιϊιοη. 8βίηβ Εβάβ αίιηβΐ ΟοίίβΓ^βΙ^βηΗβίί υηά Μϋάβ, 
η&οΐιάβιη ββίηβιη ΥβΓίειιι^βη ηο,ύΐι 8ίβ2 υηά ΚαΗηι νοίΐατιί (χβηϋ^β 
^βδοΐιβίιβη. — ΗδοΙίδί; βίίαιηιυη^δνοΐΐ τ^ιγΗ άίβ ΕΓδοΙιβίηυηβ 
άβΓ Κβ,δίΐηάΓα. ,,ΙΙΐΓβ ΡβΓδοη νβΓβίηί^ί αΐΐβδ, ι^αδ βίη δοΗηιβΓζ- 
Ιίοΐιβδ Μίί^βίίίΐιΐ βΓΓβββη πιυΓδ, υη^βΙιβαΓβδ ΜίΓδββδοΙιίοΙί ίη 
1)1ΰ1ιβηάβΓ ^υ2βηά, ίυη^&ΕΐιΙίοΙιβ Κβίηΐιβϋι υηά ρΓορΗβίίδοΙιβη 
0\ΐ2ίταίίβτ, άβτ ηοοίι ίπι 8ο1ιΐ¥υη2 ίΙΐΓβΓ βηίΐιυδίαδίίδοΐιβη ΚΙα^β 
ΗβΓΥΟΓίβυοΙιίβί;" (ΒβΓηΙι&Γά^). — ΕΙβϋΓο, Ιιο,ί ζ^&γ ηίοΗί; άίβ 
ΙιβΓοίδοΙιβ Τ1ι&ί1ίΓ&£ί ^ίβ 1>6^ι 8ορ1ιο1ί1β8, 8,1)βΓ Ι^βί β,ΠβΓ Μίΐάβ, 
^ίβ 8ίβ ίΙΐΓβΓ ^βίΙ)Κο1ιβη Ναί}υΓ υηά ίΙΐΓβηι ηιαάοΐιβηΐι&ίίβη Τνβδβη 
ζυΐίοπιπιΐ (140 ί.), ζβίζί δίβ άοοίι βίηβ 2β"^ί88β Ηθβί^ΐίβίί (362 £Ρ., 
393 ϊ., 417 8".), άυΓοΙι τνβίοΐιβ άίβ ΟΗ&Γαϊι^βΓίδϋ^ άββ 8ορ1ιοΐ£ΐβ8 
νοΓ^βζβίοΗηβί ίδί. — Αηζίβΐιβηά υηά πιίί ^βπιΰίΐίοΐιβη ίηάίνί- 
άυβίΐβη Ζί1§βη δίηά άίβ Εοΐΐβη άβδ \ν&ο1ιίβΓ8 υηά άβδ ΗβΓοΙάβ 
ίπι Α§£ΐηιβπιηοη, άβΓ Κίΐίδδίΐ ίη άβη ΟΙιοβρΙιΟΓβη, άβΓ ΡηββίβΓίη 
ίη άβη Ευιηβηίάβη ^βζβίοΗηβί. — ϋβΓ ΟΗαΓαΙίίβΓ άβ8 Α^ίδίΐιοβ, 
άβΓ ηυΓ ηβΙ)βη8£ί6ΐι1ίβ1ιβ Ββάβυίυη^ Ηαί, ηβί^ί ζυπι Νίβάπββη. — 
Αροΐΐοη ϊτία υηδ βηί^β^βη αΐβ άβΓ Οοϋ β^ί^βΓ ^υ2βηά, βάΙβΓ 
Αυί\78,11υη8 Ιβίάβηβοΐΐδΐίΐΐίοΐιβη ϋη^^ίΠβηδ, ΙίίίΙιηβΓ ΤΕαί, τ^ίβ βΓ 
ίπι ναίίΐί&ηίδοΐιβη Βίΐάβ νοΓ υηδ βίβΐιί. — Ραΐΐ&δ ίβί άβ,δ ΜυβίβΓ- 
Ηΐά άβΓ βωφρο6ύνη^ 1)βδοηηβηβΓ ^βίβΐιβίί, Βί11ί§1ίβίί υηά Μ&Γβί- 
^υη^. — Οίβ βΓβίδβ άβδ ΟΗοΓδ δίηά βΓηδί, ^βηβί^Ι; 8οΙι1ίηιπιβδ 
ζϋ αΐιηβη υηά άβΓΖυΙίυηίί; ζυ πιίΓδίΓ&υβη, νοΠ ΕΙΐΓίυΓοΙιί ^β^βη 
άβη ΓβοΗίπίΕΓδί^βη ΗβΓΓη, άα^β^βη ίΓοίζί^ δβββη άβη 0βν^3.]ί- 
ΗβΓΓδΛβΓ υηά ίΓοίζ άβδ ΑΙίβΓδ ζυηι Καηιρϊβ ^β^βη ίΐιη 1)βΓβίί)^)•, 
άίβ άίβηβηάβη ΕΓαυβη άβδ ζ^βίίβη ΟΙιΟΓββ δίηά ίυΓοΙιίβαηι, £ΐ1)βΓ 

1) Όε8 ίβί άβΓ ΟβξβηΒΒΛ,ζ ψι& βτ ΟΗο. 53 £Ρ. 1)β8θ1ιπθ1)βη νίΓά. οί9ίΐίζθ€^ όγ ν^οο^ι^ 26 ΕΙΝΙ^ΕΙΤϋΝα. 

ίΓβυ ίη ίΙΐΓΘΓ Αηΐι&η^ΐίοΐι^βίΐ 8,η άβη {τβνβηϋίοΐι βΓπιΟΓάβίβη 
ΗθΓΓη; §ΓθΓ8αΓϋ§ ίβί άββ Βίΐά άβΓ Επη7βη, άβιβη ΰΙ)βηηβη8θ1ι- 
ΗοΙίΘ Ηβίϋ^ΐίβϋ υηά 1^β^(1βη8^ι1&{^; ιηϋ; ΓαβίβίβΓίιαβθΓ ΕβΙ)βηάϊ§- 
Ιίβίί νοΓ Αυ^βη ί}ηϋ Γαβί ιηδοΐιίβ ιη&η ζι^βίΓβΙη, οΐ) άβΓ ^ΓοΓδΙίθ 
Ζ8,π1)θΓ (ΙβΓ Κβάβ ηΐ8,ο1ιϋ§ ^βη^Κ ^δ*> βοΐοΐιβ ^βββη ίη Ευιηβ- 
ηίάβη ζα νβΓ^νο,ηάθΙη. 

Όαβ 83,ί;7Γ(ΐΓ&ιη8, άβΓ ΟΓββίίβ Πρωχβύς ύ^β,υ ^β,ΙΐΓβοΙιβίηΙίοΙι 
(ΙτίΓοΙι (Ιίβ Εγζ8,1ι1ιιιι§ άβ8 ΗβΓοΜδ Α^. 641. ίΤ. νοΛβΓβίίβί ηικί 
1)θ1ΐ3,η(1θ1ί;Θ ^οΗΙ άίβ ΑΙ)βηίθυβΓ άββ Μβηβΐ&οβ ίη Α27ρίΘη ηαοΐι 
άβΓ ΕΓΖ3.1ι1ιιη§ άββ ΗοηΐθΓ. ΕΛαΙίβη βίηά αηβ ηοοίι ζν^βί ΥβΓββ 
Αίΐίθη. IX ρ. 394 Α 

ϋίτουμένην δνβτηνον άϋ'λίαν φάβα 
μέϋακτα πλευρά προς πτύοις πεπλεγμένην.^) 

ΑπΓδβΓίΙβπι ^ΘΓάβη ηοοΙι βίηζβΐηβ ΑιΐδάΓΰοΙίβ καΐ τόν ίχΟ'ύων 
γάρον (β1)βηά. II ρ. 67 0), αελτίτοί (Ηββ^οΐ). υ. ά,Υί.γ)^ αμαλα 
(βΜ.γ), ηηά άβΓ Ναηιβ Είδώ (ϊητ ΕίδοΟ'έα ζβ\)τα\λθ1αί, βοΗοΙ. 
ζη Ηοηι. ί 366) αιιβ άβηι δίαοΐίβ αη^βίύΙΐΓΐ}. 1) δοΙι^βί^Ιιδ,αββΓ \ΐ2ά πεπληγμένην νοΓί?β8θ1ιΐ3,^θη; ββ ΐβί α1)βΓ 
8>ΌΓδθΓά6ΐη αιιοΐι ηρος ητνων ζτι 8θ]ίΓ6ίΙ)6η. Οίβ Τ8.αΙ)6 η'^ΐΐθϊΐ; βίοΐι ΕδηιβΓ 
ίτββββηά άβιη "ννΊΐΓΠθΓ αηά νίΓά νοη άίβββιη ιηϋ άβΓ βοΐι&ηίβΐ ^ββοΗΙίΐ^βη, 
80 ά&Γβ ίΙΐΓ άθΓ Πΰ^θΐ ίη άβΓ ΜίίΙΐθ ζβΓΜοΙιί (με'ίτακτα 8ΐ;β1ιί ρΓοΙβρϋβοΗ). 

2) Όβ. Ηββ^οΐι. άίΐΒ λΥοΓί; -ωϋ δεινοί βτίΛ^ή^ 80 Η&ί β8 υΓβρΓαη^- 
Ηοΐι νοΜ ααπτοι ^βΙιβίΓββη, νίθ βΓ Ιιίηζηίΰ^ί; (καΐ ααπτοι), τ^βηη ηίοΗΙ; 
άίθ ^Ιβίοΐΐθ νβΓΐ)β88θΓηη§ νίθ Α^. 147 8.ηζη^βηάβη ίβί. 

3) Ηββ^οΐι. την νανν^ άπο τον αμάν την αλα. ϋαβ \νοΓί 181; νοΜ, 
θΙ)βη80 νίθ βάρις (ΗθΓοά. II 96) &Π8 άβηι Α^^ρϋβοΐιβη ζυ βΓΜδ,Γβη, άίβηί 
3θάβηί8.1ΐ8 νίβ 1)β1 άβηι δ,^^ρϋβοΐιβη ΗβΓοΙάβ 8υρρ1. 855, 860 ά&ζα άβΓ 
8ρΓ8.ο1ΐθ βτβηιάαΓϋ^β Γ9,Γΐ)αη§ ζπ §βΙ)βη. οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ΤΑ ΤΟΤ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΦΤΑΑΙΞ!. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΚΑΤΤΑΙΜΗΣΤΡΑ. 

ΚΗΡΤΗ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 

ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 

ΑΙΓΙΣΘΟΣ. ϋίθ Εοΐΐβη ^οηηίθη ηηΙιβΓ άι•βί ΒοΙιαυβρίβΙβΓ ίη ίοΙ^βηάθΓ Α^βίβθ νβΓ- 
ίθίΗ \^βΓάθη: 

ΡΓοίΕ^οηίβίββ: Τνδ,οΙιίβΓ, ΗβΓοΙά, Α^αιηβιηηοη. 

ΤΓϋα^οηΐΒίβθ : Κ&88.ηάΓ&, Α^βίΗοβ. 

ΒθΓ ΟΙιΟΓ 1)θ8ΐ;β1ιί αυε ζνδίί ΟβΓοηίθη, νβίοΐΐθ λϊβ Ύβτίτβϊβι άβΒ 
ΥοΙ^βΒ θΓΒοΙιβίηβιι. 'ννβ^βη άβΓ Ζ&ΐιΐ ν^Ι. ζα 1347 ί. 8ίθ ζΐθΐιβη βίη Λπί 
8ίδΙ)β ^ββίαίζί (75) ηηά ίΓ&^θη βίηβη ϋβ^βη αη άβΓ 8βϋβ (1651). 

ΌβΓ δ6ΐΐ8.ιιρΐ£ΐίζ άβΓ Ηαηάΐτιη^ ιβΙ υογ άβιη ΑίΠάβηραΙαβίβ, άβη άίβ 
Ηαπρίάθ^ΟΓ&ϋοη άαΓΒίβΙϋ. οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ΤΠΟΘΕΣΙΣ. 

ΐΑγαμ,έμνων εΙς "Ιλιον άτΐίων τ^ Κλυταψήύτρα^ εΐ πορϋ^ήΰοί το 
"Ιλιον^ 'δηέΰχετο της αντης ημ,ερας βημ^ίνειν δια τον ηνρΰον. οϋ•εν 
ακοΛον ίτίάϋ'ίΰεν ίτνΐ μιΰϋ'ώ Κλνταψηβτρα ^ ίνα τηροίη τον τίνρΰόν. 
καΙ δ μίν ίδων απηγγείλεν^ αντη δ^ των ηρεββυτών οχλον μ,εταηέμ.- 
'Λεται ΐίερϊ τον τννρΰοϋ ^ρον6α' εξ ων χαΐ 6 χορός βννίΰταταί' οϊτινες 
άοίονΰαντες τναίανίξονΰίν. μετ^ ον ηολν δε καΐ Ταλϋ'ύβως^^ παρα- 
γίνεται χαΐ τα κατά τον τίλονν διηγείται. ΐΑγαμέμνων δ^ ίτά άτίήνης 
άρχεται, εϊΐίετο δ^ αντω ετέρα άτιηνη^ ϊν^α ην τα λάφνρα και η 
Καΰάνδρα. αντος μεν ονν τίροειβέρχεται εις τον οίκον βνν τ^ Κλν- 
ταιμηύτρα^ Καΰάνδρα δε τιρομαντενεται^ %ριν εΙς τα βαΰίλεια είΰελ- 
&εΐν^ τον εαντης και τον ^Αγαμέμνονος θάνατον και την ^ξ ^Ορεύτου 
μητροκτονίαν^ και είΰτνηδα ως ^ανονμενη^ ^ί'ψαΰα τα ΰτεμματα. τοντο 
δ^ το μέρος τον δράματος ^ίχυμάξεται &ς εκτνληξιν έχον καΐ οΐκτον 
Ικανον. Ιδίως δ^ ΑΙΰχνλος τ6ν ^Α,γαμέμνονα έηί βκηνης άναιρεΐβ&αι 
ηοιεΐ^\ τον δε Καΰάνδρας άιωτίήύας %'άνατον νεκράν αντην ντίέδειξε^ 
ηεΛοίηκέν τε Αϊγι<5%•ον καΐ Κλνταιμήΰτραν εκάτερον διιβχνριξόμενον 
περί της άναιρέβεως ίνι κεφαλαίω^ την μεν τ^ αναιρεθεί ^Ιφιγενείας^ 
τον δε ταις τον ττατ^ός Θνέύτον Ιξ Ι^τρέως ΰνμφοραις, 

^Εδιδάχ'&η τ6 δράμα έτά άρχοντος Φιλοκλέονς όλνμτνιάδι ογδοη- 
κοΰτ^ ϊτει δεντέρω.^) τνρώτος Αιΰχνλος ^Αγαμέμνονι^ Χοηφόροις^ 
Ενμενίύι^ Πρωτει αατνρικω. Ιχορήγει Ξενοκλης ΐΛφιδνενς.^) 1) Αηοΐι ίιη ΡβΓβοηβηνβΓΖθίοΙιηίβΒβ Μβίθί άίθ 1ΐ3ΐιά8θ1ΐΓί£ϋίο1ιβ ϋΐ^βι•- 
ΙίβίβΓαη^ Ταλ^νβιος κήρνΙ. ΑΙ)βΓ άα άβΓ Ν»ιηβ ίιη 8ίαο^θ ββ11)8ΐ; ηίοΗί 
νοΛοιηιηί;, ίβί βι ιηϋ Κβοΐιύ νοη δίαηΐβ^ 1)θ8θίϋ(^ί "^ΟΓάβη. 

2) ϋίββθ Αη§αΙ)β ΐθί τΑολΛ, ^ειηζ γιοΜι^. ΝαΓ άβη "νν^βΙιβΓαί άββ νοη 
^δάΙίοΗβιη δοΗΙα^θ ^βΙιτοΰΡβηβη Α^^&ιηβιηηοη ΙιδΗ ιηαη Υ. 1342 Β.η8 άβιη 
ΙηηβΓη άββ Ηαπβββ. 

3) ά. ί. 458 ν. ΟΙΐΓ. 

4) ϋίθβθ Αη^3,1)βη "^βΓάβη 1)θ8ίδ,ϋ^ί (ΙηγοΙι άαβ ηβηθΓάίη^β ααί άβΓ 
Α^ΓοροΙίβ ^βΓαηάβηβ ΒΓαοΙίΒίίΙοΐ: βίηββ ΥβΓζβίοΙιηίβθθθ νοη ι^Γχα^ ^ιονν- 
αιαχαί (ν^Ι. ΈφημερΙς άρχαιολογί'Λη 1β86 8. 267), ίη τ^βίοΐιβπι θβ ΗβίΓβί: 
(ΙπΙ Φιλο)'Λλέονς . . τραγω^ών. ΐΞίενο'Λλης 'Αφιδνα{ίος) έχορή{γει). Λίαχυ- 
Χος ίδίδαβ%εν. ΟίΟίΙίζθά όγ Οοο^ΐ€ ΦΪΑΑΗ. 
Θεούς μεν αΙτώ τώνδ' άτίαλλαγίιν τίόνων 
φρουράς έτείας μήκος ^ τ^ν κοψώμενος 
βτέγαις ^Ατρειδών αγκα^εν κννί)ς δίκην 
&0τρων κάτονδα ννκχέρων δμήγνρίν^ 
καΐ τους φέροντας χείμα καϊ %•έρος βροτονς 
λαμΛροϋς δννάΰτας^ έμΛρέτύοντας αί%^έρι 1—39 ΡγοΙο^. Μαη βΛϋοΗ 
άθη Λνδ,οΗίβΓ αυί άβιη Όαοΐΐθ άββ 
Αίηάβηραΐίΐδίββ Ιίβ^βηά. — ϋβΓ Ργο- 
1ο§ 1)β84)θ1ιί ίη άβη άΓβί δίίίο^θη άΐθ- 
86Γ Τήΐο^θ 8.118 βίηθίη Μοηοΐο^β, 
■νν^βΙοΙιβΓ ^αί; ιηοϋνίβΓί βΓβοΙιβίηΙ;, 
ο,υοίι ίη άβη Εαηαβηίάβη (ν^Ι. ζα 1). 
ΕίηθΓ απβΓΐΙΙΐΓΐίοΙιβΓθΐι Εχροδϋίοη 
1)βά3.Γ£ 68 ΙιίβΓ ηίοΐιΐ;. Ό&β ίΐιιίΓβ^βηάΘ 
ΜοιπΘηΙ; ^^ΐιά 18 £. ιιηά 36 £Ρ. νοη 
ίβΓΠθ Η,η^βάβυίθί. Αυβ (1βη88ΐΙ)6η 
δίβϋθη βΓ^ίβΙ)!; βίοΐι, ά8.Γ8 άβΓ ίιη- 
ιηβΓ "ννίβάβΓ άαι•ο1ιΙ)Γβο1ΐθηάθ ϋηιηυί; 
άββ ίΓβυβη ΌίβηβΓθ (34£.) βίηβη 1;ίβ 
ίβΓβη 0Γυη(1 1ΐ8.1}. 8ο βΓ^βοϋ βοΐιοη 
άβΓ ΡγοΙο^ άίθ άβΓ ΤΓ&^ϋάίθ βηί;- 
βρΓθοΙιβϊΐάθ δϋιηιιιιιη^. — ΓΰΓ άίβ 
ΙΙΙαβίοη Ιϊβ^ίοηί άίβ Ηαηάΐαη^ νοΓ 
Τ8.^β83.ιιΙ)Γαο1ι. ΤΓ038.£θ1ΐΐιηΜίϋβΓ- 
ηαοΐιΐ; (ΕαΓ. Ηβΐί. 914 μ^αοννγ,χιος 
ώΧΧνμαν, -ν^οζυ άβΓ 8ο1ιο1. άβη ΥβΐΈ 
άθΓ Μβιηθη Ι1ί3.8: ννξ μίν ^ην μέα- 
ϋη, λαμπρά ά' ^πέτελλε σελήνη αη- 
ίαΙίΓί). 

1 £. μίν . . φρουράς ίτείας μή- 
κος — καΐ νυν 8 "^ίβ άεϊ μεν — 
καΐ νυν ζ. Β. 8ορ1ι. Αί. 1 — 3, ν^Ι, 
Ηοιη. Α 107—109 ηηά ζυ Οΐιο. 692. 
"ννΐθ ίοΐι θίη νοίΐββ ^^.11^ 8.\ιί άθΓ 
Λνο,οΐΐθ ϋβ^β, 80 ΙαυθΓΘ ίοΐι αποΐι 
^βίζί. Ώβ, ΚαΙοΙίΛβ νοΓίΐΘΓ^ββ&^ί; 
Ιιαϋβ, άαΓβ Ύτο^ο, 6ΤΒ^ ΐπι ζβΗηίβη 
^α11^β ίαΐΐβη \7βΓ(1β (Ηοιη. Β 329), 
80 1)Γ£ΐυο1ι<;θ βΓβί ίη άβτ Ιβίζΐβη Ζβίί 
θίη \νδ.οΜβΓ 8.υ%θ8ίθ1Η ζυ -νν^θΓάβη, ^ίθ αποΐι άβΓ δρδ.1ΐ6Γ άββ Α^ίβύΐλοδ 
Ηοηι. ^ 526 βίη ί&ΙΐΓ ΐ8.η§ ψβλϊι^. — 
Ζα άβηι λοο. ϊβταρ. μη%ος ν^Ι. 1140 
άμφί&•αλή κακοΓί βίον, Επγ. Ογ. 72 
παρθένε μακρόν $η μήκος Ήλεκτρα 
χρόνου. ΕΰΓ (φρουράν) φρουρείν 
Ιτίϋ κοιμάβ&αί βίη, ^βίί 6Γ Ιίβ^βηά 
άίθ Υίο,6)α.β νθΓβίβΙιΙ;. Υ^Ι. Επγ. β1ιβ8. 
5 τετράμοιρον νυκτός φνλακην πά- 
σης στρατιάς προκά&ηνταί, 

3. άγκαΟ^εν^ ταιϊ β,ηίι^βδίυίζίβη 
Αηηβη, ^ίβ άθΓ -^β,οΙιβηάΘ Ηαηά 
άίθΥοΓάβΓΜΓβθ βίβΙΗ. ΒβΓλν&οΜβΓ, 
άβΓ ΏΆαΙα. βίηβπι ΕβαβΓζβίοΙιβη ειηβ- 
8ρ8,1ιί, 1)Γ8.αο1ι1; ηπΓ η&οΐιίβ ζυ ν»- 
οΐιβη. ϋίθ ΕΓΐ^Ι^Γαη^ άββ δοΐιοΐ. 
κατά συγκοπην άντϊ του ανέκαθεν, 
^βΙοΙιβΓ ζα1ίβΙ)β δοΗηβίάβ^^ίη στέ- 
γης §β8θ1ΐΓίβΙ)βη Ιιβ,ί, ί8ΐ; υηήοΐιίί^. 
Α11βΓάίη§8 8ί;Θΐι1; άγκαΟ•εν Εαπι. 376 
ίη άίβ8βηι δίηηβ ηΕοΙι άβΓ Ηαηά- 
ΒοΙίΓίΜίοΙίθη ϋΐ)θΓΐίβίθΓαη^; 3,1)βΓ 
άα8 νβΓ8ΠΐιιΓ8 νβΓΐ3,η§^ί άοΗ ανέ- 
καθεν, 

4. κάτοί9α^ ίοΐι 1ΐ3.1)θ βίβ πιίΓ ^β- 
ηαη ^βηιβΓίίΙ;. 

6. δυνάστας, νβίΐ 8ίθ 8.Π8 άβΓ 
όμήγυρις άβΓ αηάβΓβη δίβΓηβ ΙιβΓνΟΓ- 
^Ιδ,ηζβη (εμπρέποντας). Όίοίί 8ί- 
Γΐαηι, ΑΓοίηΓηηι, ΟΓίοηβηι, Ρΐβίίΐάββ, 
Η73.άβ8, (ΐυαΓυπι 0Γίη8 βί οοο3.8η8 
Ιιίβηιβηι ^^ αβΒίαίβιη ]ιοηιίηίΙ)η8 
άίβίβΓπιίηαί; (ΚΙαηββη). Υ^Ι. Αίΐιβη. 
ρ. 489 Ε τάς πλειάδας^ προς ας σπό- 
ρος τε καϊ άμητος καί των καρπών Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 31 [άύτερας^ οται/ ψ%'ίνω6ιν^ άντολάς τε των], 
χαΐ νυν φνλάβΰω λαμπάδος το ΰύμβολον^ 
ανγήν πνροζ φέρονταν έκ Τροίας φάχιν 
άλώβψόν τε βά^ι,ν' ώδε γάρ κρατεί 
γυναικός άνδρόβονλον ελπίδων κέαρ, 
εχπ αν δ% ννκτίπλαγκτον ένδρο60ν τ' ίχω 
εύνήν όνείροίς ουκ έπίόκοπουμενην — 
τί μήν; φόβος γάρ άντίπνονς παραϋτατεΐ^ 
χό μίι βεβαίως βλέφαρα <5νμβαλεΐν νπνω — 
όταν ά' αείδειν ί) μιννρε6^αι δοκώ^ 
νπνον τόδ^ άντίμολπον έντεμνων ακος^ 
κλαίω τότ οίκον τονδε βνμφοράν 6τένων 10 15 ά^χτι γίνέβΒως καΐ βνναίρεσις^ τια&ά 
φησιχανίίαίοδος' ,^Πληιάδων άτλα- 
γενέων επίτελλομενάων αρχεα&'άμή- 
τον^ άρότοίο δε δναομενάων^'" χαΐ 
"Αρατος' „«ϊ μεν ομ,ως ολίγαι καΐ 
άφεγγέες, άλΧ' όνομααταϊ ηρι καϊ 
εβπερίαί, Ζευς δ' αίτιος, είλίααον- 
ταΐ' ος αφίΰί χαϊ Ο'έρεος ϋαΐ χείμα- 
τος άρχομένοιο σημαένειν έπένευσεν, 
επερχομένου τ αρότοίο, 

7. ΟβΓ ΰΙ)θΓβη88ί§β ΥβΓβ, άβΓ (ϋθ 
νθΓ8.η8§θΙιβη(ΐΘ ΜβίαρΙΐθΓ ρΓΟβαίβοΙι 
6Γ]£ΐ3,Γί, φ^\>^ δίοΐι αΐβ ΏΆοΙιϊτύ,^- 
ΗοΙιβΓ Ζη88,1;ζ ζπ βΓ^βηηβη. Ώο,β άβ- 
ιηοηβίΓαϋνΘ των ίβί; οΐιηβ τβοΐιίθ 
Ββζίβΐιιιη^ ιιη(1 8.ιιι δ6ΐι1η88θ άββ 
88.ίζβ8 βοΐιίβρρβηά. ΒβΓ ϋει^ί^ΐυβ 
^οιηιηΐ; ίιη θΓ8ΐθη ϊ'υΓββ ^β^δΐιηΐίοΐι 
ηπΓ 1)βί Εί^βηηαιηβη νοΓ. Αυοίι 
ίβΐιΐΐ; άβν V. ίη άββ ΑοΗίΙΙ. Τβ,Ι 
ΈΙΰαγωγτι εΙς τα Άράτου Φαινόμενα 
ρ. 122, ^0 4—6 3,η^θ£υ1ιΗ νΘΐάβη. 

10. αλώβιμον βάξιν (Κυηάβ νοη 
άβΓ Είηη8.1ιπιβ, ν^Ι. 8βρί;. 622 άλω- 
σιμον παιάνα) ίτήϋ αΐβ η^ΙιβΓθ Ββ- 
θϋιηιχιυη^ ζιι φάτιν. 

11. γυναιτίός βί^ϊιϊ αΐβ Οθ^βηβαίζ 
ζα άβιη ίοΐ^βηάβη άνδρό- {άνδρό- 
βονίος γυνή' ή ανδρός βουλεύματα 
βουλευομένη' ανδρός δε του κατ* 
ϊπαινον λεγομένου Βθ]^^. Αηβοά. 
ρ. 19). — ελπίδων ϊβϊ ^βη. Γβΐ. ζη 
άνδρόβουλον: ίη ϋΐΓβη ΗοίΤητιη^βη 
6Γΐΐ6ΐ>ί 816 δίοΐι ζα ιηαηηΐίοΐιβη Ρ1^- 
ηβη. Μϋ ΐΓΟηΐβοΙιβΓ ΒίίίβΓ^θϋ; βρίθϋ 
άβΓ Ψ'ύ,οΐαίβτ αηί άβη Ν^πιβη Κλυ- 
ταιμήατρα (Εΐ7ΐϊΐ.Μ.521,18 η %λυτά 
μηδομένη) &.η, 1)68ο]ιγ8Ιι1^ 8.1)βΓ άο,Β Ηλυτά μηδεα&•αι ααί άο,Β (ϊβΙ)ίβ1; άβΓ 
Ηο&ιιιη^βη. Υ^Ι. ζη 1086 ηηά Ηοηι. 
γ 266 δια Κλυταιμήστρη ' φρεΰΐ γάρ 
χεχρητ' άγα&^αιν. 

12. νυατίπλαγατος εύνή ΪΒΪ άβ,β 
η'άοΜΙίοΙίθ ΙίΒ,^βτ ά&Β (άηΓοΙι \νίηά) 
1)βηηι•η1ιί^1; νίΓά. Εγ ηΐθίηΐ;: ,,νβηη 
"ννίηά ηηά Εβ^θη ηιβίη ]^^,^6^ Ιιβίηι- 
βαοΐίθη". 

14 £. τί μην: νίθ 677, Ευπι. 203 
(„•νν^8.8 άοο1ι?"„"νν8.Γηπι 8.υο1ιηίο1ι1;?"), 
ν^Ι. τί γάρ; ψχιά βηίπι? Κγ. Ι §69, 
39, 2. — άντίπνους, 6η%θ^6η1ΐ8.η- 
οΐιβηά , βη<;§β§βηνίΓΐ£6ηά. Ο&νοη 
1ΐ3.η§ί το μη . . αυμβαλειν αΐ). ¥§1. 
ζη 1589 

16. όταν ^οκώ, "^βηη 68 πιϊγ βίη- 
Γάΐΐί. — ^(ννρεσ'θ'αΓ (ίΓβ,ΙΙβΓη, βαπι- 
πιβη): ν^Ι. Αηβίορίι. Ε^^Ι. 880 μι- 
νυρομένη τι προς έμαυτην μέλος. — 
Βθηι Ναοΐιβαίζ κλαίω %τε. νίΓά ηοοίι 
6ίηηΐ3.1 βίη άηΓοΙι άβη Ζ^νίβοΐιβηβθ,ίζ 
τί μην; φόβος γάρ %τε. νβΓΒ,ηΙβ,Γβ- 
ίθΓ ΝβΙ)βη83,ίζ νοΓ^β8θ1ιοΙ)βη. 

17. ^β^βηβΐη^βηάβδ Ηβίίπιϋίβΐ ά.ί. 
βθ^βηπιϋίβΐ άο,β ίη Οθ8£ΐη^ 1)Θ8ΐ;6ΐιί. 
Ιη αηάθΓβηι δίηηβ ΙιβίΓδί θδΈηΓ. Μβά. 
1116 ,άντίμολπον ολολυγης κωκντόν. 
— έντέμνειν ίβί ΙιβΓ^θηοπιπιβη νοη 
άβη ριξοτομοι, ^βίοϊιβ άηΓοΙι Είη- 
δοΐιβίάβη νοη ^ΥηΓζβΙη ηηά ΡΠ&ηζβη 
Ηθίΐηιίϋβΐ 1)βΓβί*β1;βη. Υ^Ι. 1260, 
Ρίηά. Ρ^Λ.ΐν 221 άντίτομα βτερεάν 
όδυνάν , ΤΙιβορΙΐΓ. ΡΠαηζβη^βΒοΙι. 
IX 1, 5— 7. — Ζηπι Οβάο,η^βη ν§1. 
ΙιαοΓ. V 1403 βί νί^ί1αη1ίΙ)η8 Ιιίηο 
8,ά6Γ8.Ώί δοΐαβία δοηιηί άηοβΓβ ηιηΐϋ- 
πιοάΐΒ νοοβδ βί ββοίβΓθ οΒ,ηίαβ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 32 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ονχ ώς τά πρ06^^ αρι6τα δεΰτίοτουμένον, 
ννν ί' εύτνχίΐξ γένοιτ* αΛαλλαγί} πόνων 
εύαγγέλον φανέντος όρφνα^ου πυρός. 

ω χαίρε λαμπτ'ήρ νυκτός ^ 'ί^μερ'ήόων 
φάος πίφαύϋχων καΐ χορών χατάόταόιν 
πολλών έν "Αργεν τή^δε 6υμφορας χάριν, 
ίου ίου* 

^Αγαμέμνονος γυναίχΐ βημανώ τορώ^ 
εύνης έπαντείλα6αν ώς τάχος δόμονς 
όλολυγμόν εύφημοϋντα τί]δε λαμπάδι 
έπορ^ιάζειν^ εΐπερ Ιλίου πόλις 
έάλωκεν^ ώς 6 φρυκτος άγγέλλων πρέπει* 
αυτός τ έγωγε φρο^μ^ίον χορεύβομαι» 
τά δεσποτών γάρ ευ πεόόντα 'θ'ΐ^^οίΛα^ 20 25 30 19. δεβποτουμένον (01ιο.103, Είοη. 
530): ν^Ι. Ύν&^ϊο. Εοιη. ΐν^ιη. ίηο. 
100 θά. ΒίΙ)1). ο άοιηα3 αηϋ(][α3., Κθπ 
(ΙΧΙΒ,ΤΏ. άί8ρ8.ΓΪ ϋοιηίη8.Γβ άοιηίηο. 

20. ννν, ^βϊζί βηάΐίοΐι η3.ο1ιάβιη 
άβ,β §3.ηζβ 3ο,\ιτ ιιιη ΐδί (2). ϋαιηϋ; 
νίΓά ιηοϋνίβΓί;, άβ,Γβ ^Ιβίοΐι (ΙαΓαυΓ 
νίΓΗιοΙι ά3.8 ΓθαβΓζβίοΕβη βΓβοΙιβίιιί;. 
Υβΐ. δορίι. Οβά. Τ. 73. — ϋθΓ Μ3,η- 
^β1 άθΓ ^θ^δΐιηΐίοΐίθη Οδ,βαΓ νΪΓά 
&ιΐ8^θ§1ΐο1ιβη άαΓοΙι άίβ ΕΙίβίοη η&οΐι 
άβιη άήϋβη ΓυΓβ (ν^Ι. 824, 937, 
1253, 1266, Οΐιο. 882, 918, Εαιη. 
907), ζαια3,1 άα άίβ ηΐΐοΐΐβίβ 8ί11)β 
άβΓ θΓβίβ Τβϋ βίηθβ ζα88.ιηπιβη§Θ- 
ββίζίβη ^νοΓίθβ 181} (ν^Ι. 1033, 1052, 
1269, ΟΙιο. 1, Εαιη. .447, αυοίι Οίιο. 
150). 

21. Ναοΐι (ϋβ8βιηνθΓ8 ιηαΓβ, τήβ 
8θ1ιοη άβΓ 8ο1ιο1. ΙίβιηβΓίίί;, βίηβ 
Ιίΐθίηβ Ρ3.118Θ 8ία,ί;1£ηάβη , νοΓ3.η£ 
άβΓ^νδ,οΙιίβΓ, νοη 8θίηβιη ι^Λ§βτ &ό£- 
βρήη^θηά, ιηϋ ΙαηίβιηΕαΓ (18.8 Είαιη- 
ιηβηζβίοΐιβη 1)6§ΓαΓ8ΐ}. 

22. ημερηΰίον βίβίαί ^β^θηβδ,ίζ- 
Ιίοΐι ζ\ι νυκτός ^ίθ 627 φως ίν Βυ- 
φρόν^ι, ΡβΓ8. 304 λενκον τίμαρ νν- 
Τίτος «κ μελαγχψου, 80 (ΙεΓθ νυ%τ6ς 
ζυβΓβΙ} ίιη θί^θηϋίοΐιβη δίηηβ βΐιβίιΐι 
ηηά άΒ,ΏΏ. ίη πΙΐθΓίΓ&^βηθΓ ββάβπ- 
1;ιιη§^ ββάο,οΥά ψϊνά. 

24. χάριν, αΙβ Όαη^, ζαιη Όαη^. 
ΕαΓ. Α1^. 1155 χορονς ίπ' ^σϋ•λαες 
ξνμφοραισιν ιατάναι, 

25. 8ρ&ίβΓθ (ΪΓΜϊΐιη3.ϋ^βΓ ηηίθΓ- Βοΐιβίάθη άαΓοΙι άβη Αοοβηύ Ιοΰ Ιον 
2Λβ ΑαβάΓαο^ άθΓ ΕΓβυάβ νοη άθηι 
^Ια^βηάβη ίου Ιού. Η6Γθάί8ΐι η. α. 
^θηηθα άΐββθ ΠηΙϊθΓβοΙιβΐάαη^ ηίοΗΙ;. 

26. Βίβ υπΐ8θ1ΐΓθίΐ3αη^ Άγαμ,έμνο- 
νος γνναι%ί ίβύ ίιη Μαηάθ άβδ \ν^6ΐι- 
1;βΓ8 Λαζα^ΗοΙι. — \νθί1 <1θγ ΌίοΙιίβΓ 
άα8 ΑΙ)ίΓβίβη άβ8 \ν^ο1ι<;βΓ8 ζα πιο- 
ϋνίβϊβη Ιιαΐ;, η^ιιίθ Ώΐ&η άίθ I^68^.^1^ 
^θΐίη^βΓβΓ Ηα.ηά8θ1ΐΓ. σημάνω άβτ 
Βθ88θΓβηϋΐ)θΓΐίθί6Γΐιη^ σημαίνω νοΓ- 
ζίβΐιβη. ΏΊθ νβΓ^θθΙΐ8ΐυη§ άίθββΓ 
ΕοΓπιβη £ηάβί βίοΐι οΛβΓβ. 

27. ίπαντείλασαν: άθΓ Υί'ύ,οϊϊίβτ 
18^ ηοοίι ^ΛΏζ θίη^βηοπιηίθη νοη 
άβΓ ΒβοΙ)Λθ1ι1;αη^ άβΓ δίβΓηβ. — όό- 
μοίς ζα ίπορ&ίάζειν \^ίβ 1108. 

28. όλολυγμόν: Ηθβ^οΐι. όλολυγή• 
φωνή γυναικών ην ποιούνται ίν 
τοις ίεροις εύχόμεναι, Εαδίαϋι. ζα 
Ηοπι. ί 767 το όλολύξειν γυναικεία 
εύχη λιγύφωνος. ΧθηορΗ. ΑηΒ,Ι). IV 
3, 19 έπεϊ καλά ην τά σφάγια, έπαι- 
άνιξον πάντες οίστρατιώται καϊ άνη- 
λάλαξον , συνωλόλυζον δΐ καϊ αί γυ- 
ναίκες άπασαι. ΒβΓ λΥοΛίιίθΓ άβηϋ; 
8.180 8>η Οαη^^θθϋη^β νοη ΡΓ&αβη- 
οΗοΓβη. ν§1. γυναικαιοι νόμοι 599. 
— τ^δε λαμπάδι ζα εύφημοϋντα. 

32 ί; ^ήσομαιι άίθ ζα^βΓβΙΙβηβη 
\ναι•£β1 νβΓάβη ζαιη Βρίθΐ ^βββίζΐ 
ν^Ι. 8ορ1ι. ίτ^. 686 Οΐηά. στέργειν 
δΐ τάκπεσόντα καϊ Ο'έσΟ'αι πρέπει 
Σοφ6ν κυβευτήν, αλλά μη στένειν 
τύχην, ΡΙ&ί. Εβρ. ρ. 604 Ο ωσπΒρ Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 33 τρίζ ?| βαλούΰης τήόδέ μου φρυκτωρίας, 
γένοιτο ί' ονν ^^ολίίι/το^ εύφιλΎΐ χέρα 
ανακτος οίκων χύι8β βαϋτάΰαν χέρι, 
τά ί' άλλα ϋιγώ' βονς έηΐ γλώϋβτι μέγας 
βέβηκεν οίκος ί' αυτός ^ ει φ^ογγ'^ν λάβοι^ 35 ^ν πτωσεί ϋνβων ηρος τά ηίπτω- 
τίότα τίΟ'εα&οίί τά αυτοϋ πράγματα, 
ΤβΓ. Αά. IV 7, 21 Ιία, νϋδίβί Ιιοιηί- 
ηηιη, 4^8.81 (ΐηοΐΏ Ιαάβ,β ίββββήβ, 8ί 
ίΐΐαά θ[αοά τηβ,χπίΏβ οριΐθ βδΐ} ίαοίη 
ηοη ΟΛάϋ, ΙΙΙαά <ιυοά οβοΐάίΐ; ίοτίβ, 
ίά 8.γ(;θ ηί οοίτϊ§&β. Ώβγ^ητΐ τρΙς 
ί| ν£θ: άβΓ 1)β8ίβ. Ηβ87θ1ι. τρϊς εξ' 
νΐΊίητήριος βόλος, καΐ ηαροίμία' τρϊς 
ε Ι η τρείς ανβοι, ϋίο^βηίβ,η. V 4 
το μίν τρΙς ί| την ηαντελη νίτιην 
όηλοί, το δΐ τρεις %νβοί την ητταν, 
Ααί υηββΓ ΚαΓ^βηθρίβΙ ηΙίβΓίΓ&^βη 
νϋΓάθ άβΓ Αυθάιαο^ βί^» Ιθ,αΐβη: 
„ϋ3,8 Οΐΰοΐί ιηβίηβΓ ΗβΓτβοΙιαί'ί; ίβΐ 
βίηβ ξηίβ Κβ,Γίβ ίΰΓ ιηβΐη 8ρίβ1; 
νίβΓ Α8 Ιοίϊιί χηΐΓ άίβββ ΓβηβΓ^&οΙίΘ 

βίΐ1§βΐ3Γ3.θ1ΐ1;. *' (ΑηάβΓθ \>βΪΓΛθ}ΐίβΏ. 

εν πεσόντα 8.18 ΡΓαάί1ί8.1; ζη ^ήΰομαι 
υηά θΛΙδ,Γβη: „ϋβ8 Ηο,αββδ Οΐΰοΐί 
"^ίΐΐ ίοΐι ζα ιηβίηβιη ΟΙΰοΙίβνυΓί 
ιηβ,οΐίθη;**) 

36. . Ηββ^οΐι. βονς ^πϊ γλωαατ] * 
παροιμία επί των μη δυναμένων 
παρρηαιάζεϋ&αι. ϋίβ άαζπ ^β^6ΐ)βηβ 
ΕΓ^ΐ3.Γυη^ ήτοι όιά την ίβχνν τον 
ξώον η διά το τώνΆϋ'ηναίων νόμισμα 
^'χειν βονν εγτιεχαραγμένον, ονπερ 
ίατίνειν τους πέρα τον δέοντος παρ- 
ρησιαξομένονς ην ^ϋ•ος βΓ8θΐ3βίη1; 8,18 
^αηβίΐΐοΐι. Αΐιηΐίοΐι ίδύ άίβ Ββηίαη^ 
άβ8 8θ1ιο1. η βάρος έπί%ειται η φο- 
βούμαι ξημίαν έπινε ισομένην μοι. 
Κίοΐιϋ^ 8.13ΘΓ 181; 8β\νίΓ8 ίη 1)θΐάβη 
ΕΓΐίΙδ,ΓαΏ^βη, άβιΓδ ΓπγοΙιΙ; υογ 81;Γαίβ 
3,18 ΟΓϋηά άβ8 8ο1ι\ν^βί^βη8 β,η^θ- 
άβυίθΐ -νν^ΐΓά. Αυ^βηβοΐιβίηΐίοΐι ίβί 
άβΓ ΑυβάηιοίΣ κλ'ης έπΙ γλώΰΰτ] βέ- 
βηκεν (ΔβΒΟΐι. ίί•^. 307 άλλ'' ξστι 
ααμοί τιλ'ης έπϊ γλώσβτ} φνλαξ, 8ορ1ι. 
Οβά. Κ. 1052 χρυύέα κλ^ς έπϊ γλώσαα 
βέβατίε προσπόλων Εύμολπιδάν, ν^Ι. 
β,ιιοΐι Αηίΐιοΐ. Ρβ,Ι. Χ 42 άρρητων 
έπέων γΐωαστί αφρηγϊς έπιν.είϋΟ'ω) 
πιϋ νοί^βίίίιηΐίοίϊβπι ΗηιηοΓ, άβΓ 
^βΓη ΐη Ββζβίοΐιηηη^ νοη 81}γ8,£- 
νβΓΪ:ζβυ^βη 8ί(^ ^βΗβηά πίδ,οΐιΐ;, ίη 

Α80Ι17Ι08, Οτθβϋθ, ν. "ννΒΟΚΙίΕΙΝ. ν βους έπϊ γΧ. βέβηαεν αιη^ΘδίαϋβΙ; 
τιηά 1)θάβυίβ1; βους ίμάς βόειος οάβΓ 
βοεία: άβΓ ΟοΙΐ8βηζίβπιβΓ οάβΓ άίβ 
Κηαίβ, άίβ ^βίΰτοΐιίβί ^^Μ, ίβίι άβΓ 
8ο1ι1ΐΐ88β1 8.ιη Μαηάβ. Υ^Ι. Ηββγοίι. 
βοΰς• μάστιξ, Ρΐβ,αί. Αβίη. Ι 1, 21 
Εραί ία8ϋ1;ηάίη8.8 ίβΓηοΓβρίη8,8 ίη- 
8υΐ8,8, αΙ)ί νίνο8 1ιοπιίοβ8 ιηοΓίαί 
ίηουΓβαηί; 1)ονβ8. Ιη ^ϋζί^βΓ \νβΪ8β 
ίβΐ; άβΓ 8ρΓίο1ι\^δΗ1ίο1ΐΘ ΑυβάΓποΐ: 
8,υ8^βάβαίβίι 1)βί Τΐιβο^η. 850 βονς 
μοι έπϊ γλωσστ] αρατερφ ποδϊ λάξ 
επιβαίνων "Ισχει κωτίλλειν %αίπερ 
έπιατάμενον. Όβιη ι^ρατερω ποδϊ 
λά| επιβαίνων βηίδρηοΐιί άβ,β Ερί- 
ίΐιβίοη μέγας ΙιίβΓ \7ίβ 1)βί άβιη Κο- 
πιϋ:βΓ 81;Γ8,ίϋβ Γγ. 67 Κ. βονς έμβαί- 
νει (επεμβαίνει) μέγας {Στράττις 
είπε παρά την παροιμίαν την ,,βονς 
έπϊ γλώτττ)^^ Ηββ^οΐι.). Εοί)βο^ 
(Α^ΐ&ορίι. Ι 8. 36) άβηΗ 8.η βίηβη 
ΙθάβΓηβη Είβιηβη, ιηίΐ; άβιη ΥβΓυΓ- 
ΙβίΗβη άβΓ Μηηά τβΓΐ)αηάβη νπΓάβ 
(ν^Ι. Η. I^. ΑΙΐΓβηβ ΡΜΙοΙ. 8υρρ1. Ι 
8.229β^.)ι (ϊ.ΗβΓπίδ,ηη 8.η άβη 8ο£\7β* 
Γβη ΒΓυοΙί άββ δίίβΓΓαΓβββ, αηίβΓ 
άβπι πΐ8.η ηίοΐιίθ ΗβΓΤΟΓζίβΙιβη Ιεο-ηη ; 
δοΐιηβίάβνίη (ΡΜΙοΙ. IX 8. 149 £Ρ.) 
1)Γίη^ί; ά&8 8ρΓίο1ινοΓί πιϋ άβη Μ7- 
βίβΓίβηίη Ζα83,πιπιβηΐ38.η^; ΗαΓίαη^ 
πιβίηί, ά8.8 8ο1ι1οΓθ 1ιαΙ)β άίβ Οββίβ,ΙΙ; 
βίηββ δίίβΓίαΓββθ ^β1ΐ8.1)1:, Μ8,γ§ο- 
ΙίοηίΙι Ιιδ,Η βονς ί^τ βίηβ νβΓΐ)8,11- 
ΗοΓηπη^ νοη βνς, άΒ,Β βτ β,ΐβ 
(χΓπηά^ΟΓί νοη βνειν (βίορίβη) 1)β- 
1;Γ8θ1ι6β1;. 

37. ΒίθββΓ Οβάαηΐίθ Ι^βζβίοΐιηβί 
άίβ δδ,οΐΐθ ^βηϋ^βηά, \νίθ β8 Επγ. 
Ηίρρ. 41β νοη β1ιβΙ)Γβο1ιβΓί8θ1ιβη 
ΕΓ8,ηβη ΙιβίΓβΙ;: πώς ποτ' .. βλέπονσιν 
εις πρόαωπα των ξννεννετών ονδΐ 
ύτίότον φρίβαουβι τον ^ννεργάτην 
τέρεμνά τ οϊν,ων μη ποτέ φ^ογγην 
άφτ]; Οίο. ρΓΟ Ο&βΐ. 24, 60 ηοηηβ 
ίρδ8.ηι άοπιαπι ιηβ^αβί;, ηβ ς[ηαπι 
νοοβπι βίοΐ8.ί; ηοη ρ8ιΓίβίβ8 οοη- 

80108 ? οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 34 ΑΙΣΧΤΑΟΤ βαφέϋτατ* αν λέ^Βίεν. ώς εκών έγώ 
μαΰΌϋβίν αύδώ κού μα%^ονβι λ'ή^ομαι. ΧΟΡΟΣ. 
^εκατόν μίν Ιτος τόί' έπεί Πριάμου 
μέγαζ αντίδικος^ 
Μενέλαοζ οίναξ ήδ^ ^Αγαμέμνων^ 
δίχρονου /^ίό^εν καΐ δνβκψίτρον 
τίμηζ όχνρον ξεϋγος ^Ατρείδαιν^ 
βτόλον ^Αργείων χιλιονανττιν 
τηόδ^ ομ}) χώρας 40 45 38 ί. ε%ών ^\ϊ6Λ άθΐη ββάαη^βη 
η&βΐι Ζ11 λή&ομαί νήβ Ηβιοά. IV 43 
έπίΰτάμενος το οϋνομα ίτΛων ίπί- 
λή&ομαί, ,,^βΓηβ 1)ίη ίοΐι £3γ ϋη- 
^πηάί^θ πη^ίδββηά, τ^^ΙΐΓβιιά Ετιιι- 
άΐ^θ ιηίοΐι νβΓβίβΙιβη". Υφ.. ΡΐΒ,τΛ,, 
Μϋ. 01. Π 6, 88 ηθ ία ΗβΓοΙθ, βί 
ίθ άί ϋΐηβηί, Ηη^παιη 60ΐηρΓίιη63 
Ρθ8ΐ;1ΐ8τ6: 6ύί3.ηι ιΐΐυΐ} ς[αοά βοίββ 
ηββοίνβηβ Νβο νίάβήβ ς[ηο(1 νΐάθήβ. 
ϋΐ)βΓ μα0•ονβι οΗηβ Αιτϋ^βΐ ζα 1394. 
ν^Ι. 59 παραβάαιν. — Κβ8θΐ8.νθ 
άΈβοΙι 7ΐβ ηβ ρΓοηοηοβ ς[αθ (ΐηβίς^αθβ 
νβΓ8 βί οβτθ οβρβηά&ηΐ; ίουί Γίη- 
ί^Γβί ά'αη ΟΒιΓΛοί^Γθ άΓΕΐιΐ8.ϋς[αβ 
(Ρ&ίίη). 

40—269 Ρβ,Γοάοβ, Ιίββίβΐιβηά 
(ντϊβ άίβ Ρα,Γοάοβ άβΓ ΡβΓββΓ πηά 
άβΓ ΗΛθϋάββ) 8.α8 άιβί Τβίΐβη, άβιη 
Εβοϋ&ϋν άββ 01ιθΓ£ΰ1ΐΓβΓ8 ίη Αη&- 
ραβίβη 40 — 103, άθΐη Οββαη^ άββ 
01ιθΓ£α1ΐΓβΓ8 ιηϋ ίπιφΟ^γματο^ (124) 
άββ ΟθβαιηίοΙιΟΓΟβ 104—169, άθΐη 
ΟΙιΟΓβββΛη^ 170—269. ΌβΓ βΓβΙβ 
Τθίΐ 1)β§ίηηί ιηϋ; άβΓ 8ο1ιιι1ά υηά 
βΐίΐιηθ άβΓ ΤΓ03ίΐηθΓ, Ιβ^ί άίβ δ,υΓββ- 
Γβη νβΓΐι9.1ίηί88θ άβ,Γ ηηά §ίθΙ)* ιηϋ 
άβιη νβΓί&η^βη ζα βΓίαΙίΓβη, ν&β 
άίβ αΙ)βΓ3,11 ο,αί άβη ΑΙίΜ,Γβη άβΓ 
δίαάί; &η§βζαηάβίβη ΟρίβΓίβαβΓ ζα 
1)βάβα1βη 1ΐίΐΙ)βη (83—87) άίβ Μοίί- 
νίβΓαη^ ίϋτ άΒ.8 ΑαΓίΓβίβη άββ ΟΙιΟΓβ. 
ϋβΓ ζτΓθϋθΤβίΙ 1)βηο1ιίβ1;θίηβ)νβί8- 
88ι^η^ άββ Καΐοΐιαβ, -νν^βίβΐΐθ ο,η^βί- 
Ιίοΐιβ ΒββοΓ^ηίβ ίη 1)β1)Γθ£Ρ άββ ΗββΓ- 
ίαΙίΓβΓβ νβοΐέΐ;. Βθγ άΓΐίΙίθ 1)β^αηάβί 
άίβββ ΒθβΟΓ^ίβ ιηϋ βίϋΐίβΐίθη ΟΓαηά- 
β^ιίζβη αηά βΓΐ£ΐ3.Γΐ; άαβ Ιιβίάβη, ά3.8 άβη θίβ^βίοΐιβη Α^ηιβηιηοη βΓ- 
τ^ειΗιβΙ;, αΙβ δΰΐιηβ ίΰΓ βίηβ δβΐιαίά, 
ίαΓ άίβ αηβΓίιδΓίβ ΟρίβΓαη^ άβΓ βί^β- 
ηβη ΤοοΜβΓ. 

40. μ^νι αΐβ Οβ^βηβ&ίζ βοΙίΜτβΗ 
ΤΟΓ άβΓ \ναη8θΙι, άβΓ άβη ΟΙιογ ΙιβΓ- 
^βίαΙίΓί ΥϊβΧ,, Καηάθ νοπι ΗββΓβ ζα 
βΓΐΐ8.11«η 83 £Ρ. — ίηύ^ άφ' ου, νίβ 
Οΐιο. 607. 

41 ί. ΌβΓ δίη^αΙβ,Γ βηίβρΓίοΙιΙ; άβιη 
πιβίαρΙιΟΓίβοΙίθη ΟβΙ)Γααο1ι νοη άν- 
τίδιγ,οζ^ νβίοΐιββ £αΓ βίοΐι βίθΗί αηά 
ίη άβΓ Αρροδίίίοη Μενέλαος . . *Αγα- 
μύμνων ββίηβ ΕΓΐ^αίβΓαη^ βΓΜΗ: 

,,άβΓ ξβΨΛία^θ ΡΓΟΟβΓβ^β^ηβΓ, νβΓ- 

ίΐΓβίβη άαΓοΙι Μβηβ1»οθ αηά Α^- 
ηιβπιηοη". Υοη άβπι Βίΐάβ άββ 
ΕβοΜββίΓβίίββ ίδί ααοΐι ά^ωγην 47 
βηίΐβΐιηΐ;. 

43. δι&ρόνον %οά δίΰτίηπτρου ζίιό- 
&εν ηβ,οΐι Ηοηι. Β 107, Ι 98 £. Υβΐ. 
δαρρί. 379 μονοσκήπτ(^οί6ΐ ίν ^ρο- 
νοις. — τιμής νοη άβΓ ^δηί^ΐίοΐιβη 
\ναΓάβ νίθ Ηοω. Ι 616, Ζ 193. — 
ζενγος 1)βζίβ1ιί βίοΐι 8.α£ άβη ίη ίι~ 
(Ό'ρόνον, -σκήπτρου) Ιίβ^βηάβη Ββ- 
§^Γί£Ρ: ,,άβΓ νοη Ζβαβ πιίΐ; ΤΙίΓοη 
αηά δοβρίβΓ Ιϊβ^ηαάβίιβη άορρβίίβη 
^ναΓάβ νβΓθίηί^αη^**. Υοη άβπι 
ά&Γίη Ιίβ^βηάβη βίηΐιβίίΐίοΐιβη Ββ- 
^Γί£Ρ ,,^οίίΐίβ^η&άβίββ ΗβΓΓβοΙίθΓ- 
Ρ&ο,γ" ίιδ,η^ί άβΓ ζ\^βίί» Οβη. !4τρ«/- 
δαιν 8ιΙ). 

45. χίλιοναντην ντίβ ΕαΓ. ΙρΗ. Τ. 
141 ονν %ώποί χιλιοναυτα^ ΑηάΓΟπι. 
106 ό χιΧιόναυς . . *^ρΐϊ$, άίβ άίοΐι- 
ίίβπβοΐιβ Ζβ,ΙιΙ. ν^Ι^ΤΚαΙί. Ι 10. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 35 μέγαν έχ &νμοϋ κλάξοντες 'Άρΐίΐ 
τρόπον αίγντίΐων^ οϊχ έχΛάγλοι,ς 
αλγεβι Λαίδων νπατοι λεχέων 
βτροψοδινοννχαι , 
πτερύγων έρετμοΐβιν έρεβόόμενοι^ 
δεμνιοτήρη 
πόνον όρταλίχων όλίβαντες' 

νΛατο^ ί' άίων ^ τΐζ ^Απόλλων 
^ Π&ν ^ Ζεύζ οίωνό^ροον 
γόον όξυβόαν τώνδε μετοίκων 
ύβτερόποινον 50 55 47. Ύ^^αν ατόλον νίβ αΐρειν, <χ9γ<χ/- 
ρειν νανν (άαβ δοΗίΰΡ νοιη ΙιΒ,ηάβ 
νθ§1ΐΘΐ)βη). — ΰτ^ατιώτιν άρω^ι^ν» 
βίηβη ΕβοΜβΙϊβίβίίΐιιά (ζα 41, ν^Ι. 
Ηοιη. Ψ 574 ίς μέσον άμφοτέροίΰί 
6ι%άύαατΒ μη9' ίη άρωγ'η), άβτ β,μβ 
8ο1ά8.1;βη Ι^ββίθΗί, βίηβ^βηάιιη^ 
τήθ κνμα χερβαίον στρατον δθρί. 64, 
γ^Ι. πη^θη ζπ 82. 

48. 'κλάξοντΒς: Ηοιη. Π 428 οϊ 
β\ ως τ* αίγνπιοί γαμ'ψωννχΒς άγ'κυ- 
λοχΒίΧοίί πέτρτ} έφ' νψηλ^ μεγάλα 
τίλάξονΤΒ μάχωντοίΐ, 

49. Ηοιη. π 216 %Χαιον δΐ λιγέως, 
άδίνώτερον τι τ οΙωνοί^ φηναί η 
αίγυπιοϊ γαμ^ρωνυχες, οϊβί τ ε τίν,να 
άγρόται έξείλοντο ηάρος πετεηνά 
γενέσ9•αί. — έτιτνάγλοίς, βίη Ηοπιβ- 
Γί8θ1ιβ8 \νοΓΐ ν^Ι. 853. 

50. νπατοί ίΐιοοίι αΙ)βΓ) Γβ^ίβΓΐ; 
άβη ββη. "^β ντΐέρ. 

51. Ηοπι. Π 792 ατρεφε^ίνη&εν 
δε οί οααε. Ε1)βη80 νίΐΐ £. ϋίηάοΓί 
ΙιίβΓ ΰτρεφεδινοννται 8θ1ΐΓ6ίΙ>6η. 

52. ϋίβ §1βίο1ιβ Οδ,βαΓ 64, 75, 84, 
95 π. δ. ν^Ι. Οΐιηβΐ; ΜβΙίΓϋ: § 285. 

53 £. ,,άίθ ηββΙίΙιαίβηάθ ΑΓΐ)βϋ; ηιϋ 
άβη ^ηη^βη** ά. Η. ,,άίθ Γπιοΐιί άθΓ 
ΜύΚβη, νβίοΐΐθ άΐβ ΡΕβ^β άβΓ Ιαη- 

ί^βη ίπΐ Νθβίβ νθΓϋΓ8£ΙθΜ ΙΐΛίίθ**. 

Αηάβτβ Ηβ87θ1ι. ηηίβΓ δεμνιοτηρη 
ηόνον: 'κα&όσον οί νεοααοί ϊτι τοι- 
οντοί είύΐν ώς τα δέμνια τηρείν ααϊ 
%ατέχειν, μηδέπω ηετεοΟΌίΐ δυνά- 
μενοι^ πόνον δΐ τα περϊ την τρο- 
φήν αυτών. Υ^Ι. 1450, ΕαΓ. ΗβΓΟ. 
1039 ο δ' ως τις όρνις απτερον γ,α- ταβτένων ώδινα τέ%νων, 8αρρ1.1135 
^ώ Ιώ' ηου δ\ ηόνος εμών τέ%νων, 
ΡΙιΟθη. 30 τ6ν ίμον ωδίνων πόνον. 

55 ϊ. ύπατος ζβί^ί άαιοΐα. ββίηβ 
δύβΐΐαη^ άίθ Ββζίβΐιαη^ απί ύπατοι 
50 8.η: ^βίΐ άίθΥδ^βΙ ίη άβΓ ΗδΗθ 
1)θί άβη Οδί1;βΓη βίοΐι αη^ββίβάβΐ* 
)ι&1)6η {μετοίκων 57), Ιιδιύ βίβ βίη 
Οοί* ίη άβΓ Ηδΐιβ. — τις Απόλλων, 
βί^Λ ΑροΙΙο {τϊς οαπι ηοπιίηβ ρΓΟ- 
ρΓΐο βοηίηηβΐηηι βί^ηίδοαί; ύίΐίβηι 
8,1ίθ[ηβηι €[υ8.1ί8 ββύ €[ηί ηοηιίη3.1;ιΐΓ. 
Εχρίίο&νίί Ιιπηο ηβαπι Εήίιζβοΐιίαβ 
ίη ^η8,β8^. ΕαοίβΛ. ρ. 16). ΑροΠοη, 
Ραη, Ζβπ8 βίηά ΘδϋβΓ, άίβ ααί 
Ιιοΐιβη ΒθΓ^βη νθΓβ1ΐΓ<; νατάβη, νίβ 
Ρ8.α8αηί8,8 ΥΠΙ 38, 2ΰ. ο,ηί άβω 
Ι^^ΐτοΐοη ίη ΑΓίϊ&άίβη ΗβίΙί^ΰπιβΓ 
άβ8 Ζβυβ, Αροΐΐοη πηά Ρ&η &η^ίβΙ)ύ 
(ν^Ι. ΑΙΐΓβηβ Ρωοί. δηρρί. 8.234£Ρ.). 
δίβ βίηά προατάται ίΙΐΓβη μετοιν,οι, 
άβη (3-βίβΓη, άίβ 3.α£ ίΙΐΓβη ΒβΓ^βη 
ΙιΟΓβίβη. — τώνδε μετοίγ,ων^ άίβββΓ, 
άίβ ίΙΐΓβ αετοι-Λοι βίηά, τι^ίβ δορί. 
ΕΙ. Ι^Οπρος τηαδ' υβρίξτ} μητρός (νοη 
άίβββΓ, άίβ άβίηβ ΜηίΙβΓ ββίη μγϊΙΙ). 

58. υατερόποινον, ν^Ι. 705 υστερώ 
χρόνω, Οΐιο. 382 υατερόποινον άταν, 
δορΚ. Αηί. 1074 υστεροφ&όροι . . 
Ερινύες, ΑηίΗοΙ. XII 229 ύστερο- 
πουν . . Ι^έμεσιν, Ο&ββ. άβ Ι). ΘλΙΙ. 
Ι 14 οοηβηββββ βηίηι άβοβ ίηιηιΟΓ- 
ί&ΐθβ, €[ηο ^Γ8.νίη8 Ιιοηιίηββ βχ οοηι- 
ηιηίαϋοηβ ΓβΓππι άοΐβαηΐ;, ο^ηοβ ρΓΟ 
ΒΟθΙβΓβ βΟΓαπι ϋΐοίδοί νβΐίηΐ;, Ιιίβ 
ββοαηάίοΓββ ίηΙιβΓάαπι Γββ βίι άίαίϋΓ- 
ηίοΓβηι ίπιριιηίίαίβπι οοηοβάβΓβ, Ηογ. 
οαΓηι. III 2, 31 Εβ,χο β,ηίβοβάβηίβηι 
3* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 36 ΑΙΣΧΤΑΟΤ τίέμτίΒΐ ΛαραβάβίΡ Έρινυν, 

οϋτω ί' ^Ατρέωζ παΐδαζ ό κρείόβων 
έτύ^ ^Αλεξάνδρω Λέμπει ξένιος 
Ζεύζ Λολνάνοροί αμφΐ γυναικός 
πολλά Λαλαίβματα καΐ γυωβαρή 
γόνατος κονίαιβι,ν έρει,δομένον 
δίακναίομένης τ' έν Λροτελείοις 
κάμακος ^^ήόων ^αναοϊ6ι,ν 

Τρωύί -θ•* δμοίως. Ιβτί ί' ΟΛ]^ νυν 
ίότι' τελείται ί' ές τ6 Λεπρωμένον 
οϋ^' ύποκαίων ούτ έτίΐ,λείβων 
[ούτε δακρύων^ άτίύρων Ιερων 60 65 70 βοβίθβίυιη Ββθβηιϋ ρβάθ ροβηβ. 
οίατκίο υηά άίβ Δ1)1ι&ηά1αη^ νοη 
ΡΙηίαΓοΙι πβρί των υπο του Ο• Βίου 
βραδέως τίμ,ωρονμένων. 

59. παραβάαι,ν: ,,Καυιη Μγ αΐΐθ 
ΥϊβΛ, άίθ Εγ(1θ, Λν&δ νθΓίοΙ^βΙ; άυ 
ιηβίηβ ΗβΓ€ΐβ?'* — Έρινννι θίη 
8ρήο1ι\7θΓί (ΡΛΓΟβιηίο^Γ. (χγ. Αρρ. 
II 20) ΙααίβΙ: είσϊ καΐ αννών Έρν- 
ννες. Όίθ Εηη^βη ηβΐιιηβη βΐοΐι 3.1ΙβΓ 
ΗίΙΩοθθη αη. 

60. ούτω δέ ^ίθ Οΐιο. 251. — 6 
κρείβΰων ά. ί. άβΓ ηοΒ,οΜνοΙΙ "^31- 
ίθηάθ Ζβηβ. 

61. Ηοω. Γ 350 Άτρεΐδης Μενέ- 
λαος, ίπενξάμενος /ίά πατρί' Ζεν 
ανα, δος τίαααΟ'αι ο με πρότερος 
κάκ' ^οργεν, διον Άλέξ,ανδρον , . 
οφρα τις έρρίγΐ}(ίί καΐ 6'ψιγόνων αν- 
θρώπων ξεινοδόϋον ααΐίά ^έξαι^ ο 
%εν φιλότηταπαράαχ'η , Ν 621 Τρώες 
νπερφίαλοί . . καχαΐ Ηυνες, ουδέ τι 
θνμω Ζηνος έριβρεμέτεω χαλεπήν 
^δείαατε μηνιν ξεινίον, ος τέ ποτ' 
νμμι διαφθέραει πάλιν αΐπήν. 

62. πολνάνορος νβΓδ,οΙιίΗοΙι νοη 
άθΓ νίβΙαιηίΓβϋβη {πολλονς μνηστή- 
ρας έϋχητίνίας 8ο1ιο1.) υηά 1)α1ιΙβΓί- 
Βοΐιβη Ηβίβηα. Υζΐ. Ηοω. Τ 325 
εΐνειια ^ιγεδανης Ελένης Τρωαϊν 
πολεμίξω. 

64. γόνατος κτε. ϊβΙ; ^βη. 3,1)8θΙ. 
Έρειδομένον "ϋονέαιβιν βηίβρηοΐιί; 
άβιη νοΓίιβΓ^θΙίθηάβη γνιοβαρηι βίη 
Είη^βΓ "^ΐΓά άπΓοΙι άβη δ-ηάβτθη 
ηίβάθΓ^βάΓΰοΙεί ηηά ηίβάβΓ^βΙιαΙΙϊβη. 
ν^Ι. άβ,Β Ηοιηβηβοΐΐθ ουδει έρείδε- 
αΟ'αι {Η 145 η. α.) υηά ΕυΓ. ίτ§. 545 ημείς δε Πολύβον «αιδ' ίρείΰαντες 
πέδω ίξομματονμεν. 

65. προτέλεια άο,» ΟρίβΓ, άαβ θίηβΓ 
Ιιβίΐί^βη λΥβίΙΐθ {τέλος, \>β8, τέλος 
γαμήλιον Εηηι. 838) ηηά Ηαηάΐηη^ 
νοΓίιβΓ^βΙιΙ; , ν§1. 237, άβΓβη Είη- 
Ιβϋαη^, Ββ^ηη (721). ^β^I^&ηζθη- 
^:8,πιρί ί)ί1άβί άαβ νοΓβρίβΙ άββ Κίη^- 
Ιταπιρίθβ; νβηη άίθ I^8.ηζ6 ζβΓβρΙϋ- 
ϊβτί ίβί, ]£0ηιπι1} 68 ζηηι Είη^βη. 

66. Ηοπι. Β 39 ϋ^ήβειν γαρ Ιτ' 
έ'μελλεν (Ζευς) έπ' αλγεά τε άτονα- 
χάς τε Τρωαί τε καΐ ^αναοισι ίίά 
τιρατεράς νβμίνας. 

67 ί. ΤγοΪζ άββ ^Γβ,ηιπιαϋΒοΙιβη 
ΑηβοΙιΙυβδβΒ ]ΐθΙ)ί άβΓ Θβάαηΐ^ΐθ νοη 
ηβαβπι 8.η. — ^ατι κτΙ., πΐ£ΐ^ ββ 
Λη^βηΜίοΙίΙίοΙι Βίβΐιβη -νήβ β8 ■νν^ϋΐ, 
άα,Β Εηάθ '^ΐιά άθΓ Βββϋηιηιηη^ άββ 
8ο1ιίο1ί8£ΐΐΒ, -νν^βίοΐΐθ 80ΙιηΘ ίΰι 8ο1ιη1ά 
ίοΓάβΓΐ;, θη1:8ρΓβο1ιοη. Υ§\. ζη 1170 
υηά Οΐιο. 776, νο δ,ΐιηΐίοΐιβ Τνβη- 
άαη^βη βίηβη νβΐ'ΒοΗίβάβηβη 8ίηη 
1ια,1)βη. 

69. 1)3.8 Αβ^ηάβίοη 1)βί άβΓ Εγ- 
Ιδ,ηίβΓπη^. 

70 Γ. Ό&8 ΟρΓβΓ, νβΙοΗββ άίβ 8ίΓ»ίβ 
ηηά άοΒ ΥβΓάβΓ^βη άβΓ δίαάΐ; &!)- 
ντβηάβη βοΙΙ, τ^ΐΓά νοη άβΓ ζηΓηβη- 
άβη Οοϋΐιβϋ ηίοΐιΐ; αη^βηοηιηίθη 
(1167 ϊ.). "ννβηη άίβ βδϋβΓ βίη 
ΟρίβΓ νβΓΒοΙιπι^Ιιβη, 80 οδβη1)ΐΐΓί 
βΙοΗ άοΒ άαάηΓοΙι, άβίβ άίβ ΟρΓβΓ- 
ββιηηιβ ηίβΜ βηιρΟΓίοάβΓί {απυρα 
ίερά,^ 8ορ1ι. Αηΐ;. 1006 ^κ ί^ θυμά- 
των '^Ή.φαιατος ον% έ'λαμπεν), άβΐβ 
ΒΪβ ίπι Εβϋά3.ηιρ£ ηηά ^η8.1π1 βΓ- 
βίίβ^ί. Μο^ ηΐ8,η 8,ηο1ι ηειοΙίΒοΙιΰΓβη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 37 όργάζ άτενεΐζ Λαρα^ελξεί. 

ίΐμεΐζ ί' άτίτγι βαρύ πάλαια 
τηζ χ6τ αρωγΎ\ζ ύτίολειφΰ'εντεξ 
μίμνομεν Ιβχύν 

ίόόπαίδα νεί^οι/τβ^ έτΛ ύχήπτροις, 
ο τε γάρ νεαρόζ μνελοζ βτέρνων 
έντόζ άνάβϋων 

ίύόηρεββνς^'ΆρΎΐζ ί' ουκ ένΐ πείβτ^' 
τί %^ ύτύέργηρως; φνλλάδος ^δη 
κατακαρφομενης τρίΛοδαζ μεν όίού^ 
ύτείχεί^ παιδοζ ί' ονδεν άρείων 
ΰναρ ήμερόφαντον άλαίνει. 75 80 οάθΓ 01 (νβΓ§. Αβη. VI 256 ρΐη^υβ 
βυρθΓ οίβηιη ίηίαηάβηβ ο,ΓάοηίίΙαβ 
βχΐίβ) α. ά^Ι. ά8.Γ8.υ£ ^ίβΓβθη- {νπο- 
%αίων — εηιλείβων), ββ ίβί; νβΓ^βΙ)- 
Ιίοΐι. Ρίηά. 01. VII 48 άπύροις ιεροίς 
νοη ΟρΓβΓπ 16βί άβηβη ηίοΜβ νβΓ- 
1)Γαηηύ "^ΪΓά. — οντε θατίρνων ρο,Γβί 
ηίοΐιΐ} ίη άβη Ζιΐ6{ΐιιιιηβη]38.η^. 

71. ϋβΓ ΖοΓη €ΐθ8 ΟρίθΓβ ζβί^ί; 
βίοΐι άειηη, (ΙαΓβ βδ ηίοΐιί 1)Γ6ΐιηθη 
ττίΐΐ. — άτενεις, ιιηΙ)βα^8απι , \7θϋ 
&11β νθΓβηοΙιβ βίηβ ^ΰηβίί^θΓΙίΐιηιηβ 
αηζπίΪΛοΙίθη ίβΜβοΙιΙα^βιι. — ηαρα- 
^9•ελξεί: 8ο1ιοΙ. λείπει το τΙς. Όίββ 
6Γ§^διιζ1} βίοΗ ατΐ8 άβιη ΖτίΒΟ,ιηιηβη- 
ϊΐΒ,Ώβ. Υβ\. 464, Εηπι. 509, 8ορ1ι. 
ΕΙ. 697 όταν δε τις 9•εών βλάπτί], 
δνναιτ' αν ούδ' άν Ισχύων φυγείν, 
Β.ΟΙΩ, Ν 2^7 ουδέ ν,εν ϊν^α τεόν γ ε 
μένος καΐ χείρας ονοΐτο. 

72. ατιτος^ ιιη^ββΙΐΓΐ;, άθΓΒββ,οΙι- 
ΪΠΏ^ ΏΪοϊιϊ 'πβτί, ηηηΰίζ. \νβ§βη 
άβΓ Γοπη 8. ζα 1527. ΒβΓ ϋαϋν 
βίβΐιύ ^ααβ&Ι. 

75. νέμοντες γτίβ νωμώντες, ίη 
Βθ^β^ηη^ Ββίζθπά. ν^Ι. 793 οΓακα 
νέμων ιηϋ 8βρί. 3 οΓακα νωμών, 
δβρί;. 577 άαπίδ' βνκνκλον νέμων 
ναϋ 8βρ1;. 529 Σφίγγ* . . ένώμα, 

76. Κίηά ηηά βΐθΐβ ^Ιοίοΐιβη βίοΐι 
αη ΙίδΓρθΓΐίοΙίθΓ Οΐιηιηείύΐιΐ; {βϊς παί- 
δες οί γέροντες). Ββί άβη ΒίοΜβΓη 
νίΓά Οΐβίοΐιηίβ ηηοΐ βί^βηΐΙίοΙιβΓ ββ- 
άειη^θ δίίβΓ ίη 1)θί^θ0Γ(1η6ί6η 8αίζ6η 
ηιϋ τε, καΐ, τΐ — τ^ ζ. Β. 8βρί. 571 
μητρός τε πληγην τις Ηατααβέαεί 
δίηη ; πατρίς τε ^α^α (ίης νπο σπουδής 
δορί άλοΰσα πώς σοι ξύμμαχος γε- νησεται; τηϋ τΐ — καΐ (334 β".), ^β, 
μίν — ^^, ούτε — οντε^ ούδε ^θ- 
§β\)βΏ. Ύ§\. Οΐιο. 246 ηηά ζη ΕηΓ. 
Βλ]£ο1ι. 902. 

77. άνάσσων, ο.ηί'βοΗίβΓββηά \\Γίθ 
θίηβ Ρβίΐηζβ, Ηοηι. 2; 437 δ δ' άνέ- 
δραμεν ερνεϊ ϊσος^ Ρίηά. Νβηι.νΐΙΙ 
40 ^λωραίς έέρσαις ως οτε δένδρεον 
^σσει, 

78. ϋίβ βρί8θΙιβη ΓοΓπιβη ένΐ ηηά 
είν νβΓάβη 1)βί άβη ο,ίίίβοΐιβη Όίοΐι- 
ίθΓη ηηΓ ίη βρίβοΙίθηΕβάβηβίΐΐ'ίβη §θ- 
1)Γ3,ηο1ι1 8ο είν Άίδα δόμοισιν ΕηΓ. 
ΑΙΙε. 436. — πείστι η&οΐι Ηοπι. υ 23 
τω δ' αρα τ' έν πειστι αραδίη μένε 
τετληυια, 8θίηβηι ΐ:Γίβ§βη8θ1ΐθη 
8ίηηθ ίβΙιΗ ηοοίι άβΓ Ιίν'ύ,ΐίί^β Ηο,ΙΙ;. 

79 ί. ν^Ι. ΑΓοΙιίΙ. ίτ^. 100 ούτιέϋ^' 
ομώς βάλλεις άπαλον χρόα' κάρ- 
φεται γαρ ηδη, Αηοΐι αη άαβ Ηο- 
ηιβήδοίιβ οΐη περ φύλλων γενεή, 
τοίτι δΐ καΐ ανδρών (Ζ 146) νίΓά 
πΐΒ,η θήηηβΓί. Ιη ροβίίβοΗβΓ'ννβίββ 
ίβΐ; ΘΙβίοΗηίβ ηηά βί^βηίΙίοΙίθΓ Αηβ- 
άΓηο^: ν©Γΐ)ηηάβη. — τρίποδας θγ- 
ίηηβΓί αη άαβ Ε3.1;8θ1 άβΓ 8ρ1ιίηχ. 
ΕηΓ. Τγο. 275 ά τριτοβάμονος χερϊ 
δευομένα βάκτρου. 

82. οναρ ημερόφαντον,βϊηΤτΒ,χΐΏϊ' 
1)ί1ά ηίοΐιί άβΓ Ναοΐιΐ;, δοηάβΓη άβ8 
Τ8.^β8. Αδοΐι^ΐοδ 1ίβΙ)1; ββ, άβΓ Μβ- 
ίΛτρΙαβτ άηΓΟΙι θίη άαδ Βίΐά 3.ηΩιβΙ)θη- 
άθδ Ερϋΐιβίοη βίηβη ^^ίίζί^βη Αη- 
βίΓίοΙι ζη ^θΙ>βη. ν^Ι. οΙ)βη ζη 47, 
ηηίβη ζη 139, 697 φεράσπιδες κν- 
ναγοί, 1257 δίπους λέαινα^ 1235 
ομβρου Ητύπον δομοσφαλή τον αΐ- 
ματηρόν, 0\ιθ. 491 πέδαις άχαλϋεύ- Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 38 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 6ύ δΐ^ Τννδάρεω 
ϋ•νγατερ, βαόίλεια Κλνταψ'ήόχρα , 
χι χρέοζ; τ( νέον; χι ί' έΛαι6ϋΌμένη, 
χΐνοξ άγγελίαξ 
ηει^οΐ ηερίηεμίίχα ϋνοόοίεϊς; 

ηάνχων δϊ ^εών χών άόχννόμων^ 
ύηάχων^ χθονίων ^ 
χών χε ϋ•νραίων χών χ* αγοραίων, 
βωμοί δώροι6ι φλέγονχαν' 

&λλη δ^ αλλοϋ'εν ούρανομ'ήκηζ 
λαμπάς άνί6%ει, 
φαρμα66ομένη χρίμαχοξ άγνον 
μαλακαΐς άδόλοίόι παρηγορίαις , 
Λελάνφ μν%ό%'εν βαόιλείφ. 

χονχων λέ^α6* 8 χι, χαΐ δνναχ()ν 
καΐ %'έμνζ αΐνείν, 
Λαιών χε γενον χη6δε μερίμνης, 85 90 95 τοις νοη άβιη Εαη^^αηΐθ άβΓ ΚΙ7- 
ί9,ιηβ8ΐ;Γ& (ν§:1. Εαι*. Γγ^. 698 αΐΒονς 
άχαλτίΒυτοιαν ^ζβυκται πέδαίς)^ 
Ευιη. 245 μηνντη(^ος άφϋ'έγτιτον 
φρα^αΓ^, 250 άπτέροίς ποτημασιν^ 
8ηρρ1. 180 πηά δβρί. 82 κόνις, άναν 
δος άγγελος, δβρί. 925 ό πόντιος 
ξεινος ί% ηνρος ανθείς νοη άβιη 
δίβ,ΐιΐθ (δοΙινβΓίθ), ίΓ£ΐ^ιη. 298, 4 
απτεροι πελειάδες νοη άβη ΡΙβίβ.- 
άβη ηηά ζα οϋστρον αρδις αηυρος 
Ργοπ). 906. 

83. ΌβΓ ΟΙιΟΓίαΙίΓβΓ ιβάβί άίθ ίπι 
Ηαηββ νθίίβηάθ ΚΙτίδ-πιοβίΓα ινίβ 
8ορ1ι. Αί. 184 άβη ίπι Ζβ1<» αΙ)νβ- 
ββηάβη Αίαβ αη. 

87. πείροι, ν^Ι. 284, 286, 481 υ. 
— Ζα 9•νοσ%ειν (θ8.ογ& ί&οβτβ) ν§;1. 
Ηθ87θ1ι. ^νοατιειν ίεροις παρεχε- 
αϋ•αι η 9'εοΐς, βηΐβίαηάβη αηβ βίηβηι 
δοΐιοΐ. ζα δορίι. Οβά.Τ. 896 τί δει με 
ϋ'νοααειν' ίερά παρέχεαϋ'αι η ϋ'εοις 
χορενειν (Ν. ΕΗβιη. Μαβ. 86 δ. 139). 
Έ>Λ9 νίοτϊ νθΓΜΗ βίοΐι ζα 9•νοΰχ6ος 
(νοη κ^ω, χα/ω) νίβ βοηϋ'εΐν ζα 
βοηϋ'όος, 

88. ν^Ι. Αηβίορίι. Βί. 1820 τίν' 
ϊχων φήμ,ην άγα&^ιν τ^ΐίεις, ίφ' οτω 
%νισώμεν άγνιάς; αηά άαζα δοΐιοΐ. 
^9Ός ην τοίς ίν άγνιαις ίσταμένοις 
9'εοις ίπί ταις ίρχομέναις άγγεΧίαις ϋ'νειν, ώς αν εΐ άγαϋ'αϊ εϊεν, έπι- 
νενααιεν τανταις^ εΐ δ\ τουναντίον^ 
άτίβτρέ'ψαιεν. 

90. ^νραίωνι άίβ δαίμονες αντή- 
λιοι (524), άβΓβη Αϋ^θ αη άβη 
ΤΙιΟΓβη άβΓ Ρ&1δ.8ΐ;θ βηίοΐιίθί ν&Γβη, 
1)β8θηάθΓ8 ΑροΙΙοη. Υ^Ι. 1065, δορί. 
Οβά. Τ. 919, ΕΙ. 687, 1875, Ηββ7θ1ι. 
αντήλιοι ϋ'εοί' οί ηρο των πυλών 
Ιδρυμένοι, Ευριπίδης Μελεάγρω αηά 
προατατήριος' τον Απόλλωνα ούτω 
λέγουαι, παρόαον προ των 9•υρών 
αντόν άφιδρύοντο. ΤθΓί;α11. άβ Ιάοΐ. 
15 αραά ΟίΛβοοβ ΑροΙΙίηβηι Τ1ΐ7- 
Γ&βαηι βίΑηίβΙίοδ άαβπιοηαβ Οδϋο- 
ιαηι ριαβδΐάββ Ιβ^ίπιαβ. 

91. δώροισι, άαΓοΙι άίβ ΟρίβΓ- 
^8.1)βη, νίβ 68 94 £. βΓ^διΓί ^ίτά. 

92. άλλη δ' άλλο&εν: άίββθ ΕΌγπι 
άθΓ αηαρ^^ϋθβΐιβη Όίροιϋβ _ ζ _ ν^ ν^ 
δηάβΐ; 8ίβ1ι ηίβΐιί 1ι&α&^. Υ^Ι. Ρβη. 
47, δβρί;. 1060 αηά αηίβη ζα 870. — 
ούρανομήτιης, βία ΗοιηθήβοΙιβΒ "ν^οΗ 
(β 239).^ 

95. άδόλοισι: ν§1. ΕαΓ.^ δαρρί. 
1029 αυντηχϋ'είς αυραις άδόλοις. 

96. πελάνω μυχόύ'εν βασιλείω β. 
ν. Λ. πελάνω Ιχ μυχοΰ βασιλείου, 

98. αίνείν^ βίοΐι ζα βΙ^Εβ νβΓ- 
8ίθ1ΐ6η, ζαβα^βη, ^βιν^ΙΐΓβη. * 

99. τε; άω ζνβϋθ Θΐίθά ,,αηά οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝίίΝ. τ} νυν χοτϊ μίν κακόφρων τελέσει ^ 
χοχ% #' έκ %^6ι&ν άγανή φαν^ΒΪ6^ 
έληίξ άμυνεν φρονχίδ' &Λλη6τον 
λύπης ^ ατην φρενοδαλί^. 39 

100 βίΓορΙι. κύρίός είμι ϋ'ροεΐν οδνον χέρας α!!6ων ανδρών 
έκτελέων {ίχι γάρ ϋ'εόΟ'εν καχαηνείεν 
Λειψοί μολτίάν 
άλκάν όνμφνχος αΙών), 

δπως ^Αχαιών δί^ρονον κράχος, ^Ελλάδος ^βας 
^ύμφρονε χαγώ^ 

ΊίέμΛεν όύν δορί καΐ χερΙ ηράκχορν 
θούριος Άρνις Τενκρίδ* ίιί αΐαν, 
οιωνών βαόιλεύζ βα6ίλεϋ6ι νέ- 
ων^ 6 κελαινός^ ο ί' έί,ότίΐν &ργας^ 105 110 115 1)68ίϋ,ϋ^θ άίθ ΗοίΤητιη^, άίβ ιηΐΓ απβ 
άβη αη^βζΰηάθίβη ΟρίβΓίβτιβηι βηΐ- 
^β^θηΐθΰοΐιίιβί** \ί2Λ, θίοΐι ίη άβΓ ίοΐ- 
^θηάεη ΙΙηίβΓαΙΐίβίΙιιη^ τού μ\ν . . 
χοτΐ δ' . , έληϊς τίτΐ,γβνίοτβη. Έ1)θη80 
ΡθΓ8. 486 βΤ. 

102 {. Όϊβ θί^βηϋίοΐΐθ ΤίΓβαβΙιβ άβΓ 
1>αη^6η 8ϋιηιητιη^ άθβ ΟΙιογθ θγ^Ι^ιγΙ; 
άβΓΪοΙ^βηάθΤβϋ. — απληατον λύπης 
"^ϊβ αηληατον αακών Ευη). 977, μά- 
χης αηληατον 8αρρ1. 760. — φρβνο- 
δαλής ΟΜΟΪϊ Ευιη. 381. Βαβ Ιιαηά- 
βοΚπΛΗοΙίθ ^νμοφ9•όρον ϊβ\, ΕΜ^- 
ταη^ ζα φ^ενοδαΧη. Υ^Ι. ΑοΙιεο^;. 

104 ί. δυνατός εΙμι Βίπεΐν το ανμ- 
βάν αντοίς σημΒίον ίξίονσιν 8ο1ιο1• 
Ώλβ ΥοΓζβίοΙιβη, ^^βίοΐιββ άβη Ατΐ8- 
ζα^ 1>6^ΐ6ϋ6^, ίβΐ; βΓάίοΙιίβΙ; ηαοΐι 
άβιη ΗοιηβήβοΙιβη τέρας, ά&Β ίη 
Ααΐίβ θΓβοΙιίβη {Β 301 5".). 

106 ί. ίπτελέων, άθτ νδΐϋ^ &ό8- 
^θ^8.ο1ΐ86η6η (ΕαΓ. Ιοη 780 έπτελη 
νεανίαν) ά. Η. άθΓ ^Γΐβ^βϋίοΐιϋ^θη, 
νβΙοΚθ άίθ ηβη ά%μαία (δβρί;. 11) 
1ιαΙ)6η, ίη Οβ^βηβ&ίζ ζα άβη Ηηβοι, 
άβη ΟτβΪΒβΏ (72). — ^τι γαρ κτΙ., 
άβηη^ ηοοίι 1ΐ3.ηο1ιί; νοη Οοίϊ Ιιθγ 
άητοΐι ΕινθΛαη^ νοη ΖυνΘΓβίοΙιί 
ιηβίη ΑΙίβΓ ηιΐΓ Κταίί ζαηι δίη^βη 
θίη ά. 1). άβηη ^βηη ηίοΐιΐ; ζηηι Ε&ηι- 
ρίβη, 80 ία!) άοοίι ίηίοΐ^β ΘοϋνβΓ- 
ΐΓ&ηβηβ ζηηι δίη^βη ηιβίη ΑΙίβΓ ηοοΙι Κταϋ ^βηη^. Υ§\. ΕηΓ. Ηθγο. 678 
ξτί τοί γέρων αοιδός τιελαδεί Μνα- 
μοανναν. Ζ α σνμφντος αΙών ν^Ι. 
8ορ1ι. Οθά. Κ. 7 6 χρόνος έι/νων, Οβά. 
Τ. 1082 οί δ\ συγγενείς μήνρς. 

113. πέμπει, ^βίθίίθΐ;. — ίορί καΐ 
χερϊ νίθ ίη θίηβΓ ΘΓαΙ)8θ]ιήίΙ; (Καίΐ^βΐ 
βρί^Γ. Θγ. η. 24, 3) τιτώμενον εν- 
τιλειαν δορϊ χαΐ χερί, — πράτιτορι 
8θί1. δί'ϋας, ΓάοΙίθηά. Εαπι. 320, 
8αρρ1. 656. Μίί χερϊ πράκτορι ν^Ι. 
τνχη αωτηρ 669. 

115. βασιλεύς 8.18 Αρροβ. ζα 6ρνις. 
Μϋ 9•ουριος, βασιλενς, τηϋ άβτ Υβι- 
Βοΐιίβάβηΐιβίί άβΓ ΕαΛβη, ωίί χερός 
έ% δοριπάλτοΌ η. 8. ν. \76Γάθη άίβ 
Μοπίθηίβ ααί^βζδιίιΐΐ), ινβίοΐΐθ £ΰΓ άίβ 
Όβηίηη^ ά68δθ1ΐ6Γ8 ηι&Γ8§;θΙ)6ηά 8ίη€ΐ. 

116. ό ίίελαινός 6Ϊοϊύ Β,ϋή^ύχχϋν 
ζα βασιλεύς. Εγ8Ϊ άίβ ΥβΓβοΙιίβάθη- 
Ιιβίί άθΓ ΡαΛβη 1)Γίη^ί άίθ ϋηίβΓ- 
Βοΐιβίάαη^ άβΓ ζ^βί ΑάΙθΓ ΙΐθΓνοΓ. 
8ο βίβΐιί 6ίί&τ ο'ί δΐ οΐιηβ οϊ μίν 
ζ. Β. ΡβΓ8. 816 ον% ελάσσονα πά- 
σχονσι, τα δΐ μέλΧονσι^ νβηη άίθ 
Τβίΐαη^ ^ΙβίοΙιβαηι 6Γ8Ϊ ηΛθ\ιίτ^^' 
ΙίοΙι βίηίδ,ΙΙΙ;. Ζα χεΧα^ΐ'ό^ ν^Ι. Ηοπι. 
Φ 252 αίετον οί^ματ' ^χων μέλανος 
τον &ηρητηρος, ός &' αμα %αρτιστός 
τε καΐ ωτιιστος πετεηνών. — άργας 
ίΐΐΓ άργάεις. Έξόπιν άργοίς, 6 /|Ό- 
ηίσω λεΌ%ός, ^ έστιν ο πύγαργος Ώ\^\\:\ζ&6 όγ νϊΟΟ^ι^ 40 ΑΙΣΧΤΛΟΤ 8,ηΙ. φανέντεζ Ικταρ μελάϋ'ρων χερος έκ δορίχάλτον 
παμΛρέητοΐζ έν εδράιϋιν^ 120 

βοόχόμενοί λαγίναν^ έρικύμονα φάρματα^ γένναν, 
βλαβέντα λοι6%'ίων δρόμων, 
οίΐλινον αίλινον είτίέ^ τί) ί" εν νικάτω, 

χεδνοζ δ^ ότρατόμαντις ίδιον δύο λήμα6ι δι66ούξ 125 

^Αχρεΐδαζ μαχίμου$ έδάη λαγοδαίταξ 

τίομπονς άρχας' 

οντω ί' είπε τεράξων 130 

^^χρόνω μεν αγρεΖ Πριάμου Ίίόλιν αδε κέλεν%Όζ^ 8ο1ιο1. ν^Ι. Απβίοί. ΤίθΓβββοΙι. IX 
ο. 32, νο άβΓ μέΧαζ οάβΓ Χαγωφάνος 
αΐδ άβΓ βίαΓ^θίβ, άβΓ ηνγαρ'^ος αΐβ 
άβΓ ^δίβίθ 1)βζβίο1ιηβ<ι "^ΐΓά. 

119. δοριηάλτον^ δίξίάς. δο ΙττΙ, 
παρά^ ίίς βόρν, Ικ δόρατος νοη άθΓ 
ΓβοΜβη, "^ίβ επί, παρ' άαπίδα^ ε| 
άσπίδος νοη άβΓ Ιίηΐίβη, άβΓ ,,Όβ^βη- 
Ββίίβ". ν^Ι. Ηοιη. Β 353 άατρά- 
ητων ίηίδέ%ι\ ίναίβιμα αηματα 
φαίνων, 

120. Ο. ί. »α£ νβίΐιΐιίη 8ίο1ι1;1)3.Γβπι 
Ρβίββη. ν^Ι. Ρπβη ίιη Ν. ΕΙιβίη. 
Μα8. νΠΙ 378. (Ηβηη&ηη νβΓβίβΙιΙ; 
άαΓαηίθΓ βίηβη ^Ιαο^νβΓίιβίΓββηάβη 
ΒβζίΓΐε άββ Ηίιηιηβΐβ η&οΐι Επγ. ΗβΓΟ. 
596 ορνιν δ' Ιδών τιν' ον% ίν αί- 
ϋίοις έ^ραι^.) 

121 £• β. Χαγίναν γένναν^ ίριην- 
μονα φερματα, αηβι^θίάβηά βίη 

Ηί18β11^β8θ1ΐ1βθΜ, 1ΐΟθ1ΐ8θ1ΐ¥Γ&η^θΓβ 

Ύι&οϊίϊ (ά. ί. άίβ ΤΓΟ,οΙιί άβΓ Ιιοοίι- 
ΒοΙι^&η^βΓθη Η§,8ίη). 

123. βΧαβέντα \)6ζίβ\ιϊ ΒΪάή ο,ώϊ 
έρ, φάρματα αΙβ άίβ η^ΙιβΓβ Ββζβίοΐι- 
ηυη^ άβΓ Βαοΐιβ. — ΧοιαΟ•ίων δρό- 
μων 8. ν. &. τέΧονς, νοη άβΓ Εβηη- 
1)8ΐιη (Ηοηι. Ψ 873 άΧΧ' οτε δη 
πύματον τέΧεον δρόμον ώκέες Ζπποι) 
βηίΐβΐιηί („^βΙ)Γ&οΜ πηι άΐβΥοϋβη- 
άαη^ ά. ί. άίβ ΘβΙ)ΐΐΓΐ;"). Όθγ Οβη. 
νίβ Ηοηι. α 195 τόν γε ϋ•εοΙ βΧά- 
ητοναι τ/ιεΧεν^ον. 

124. ϋίβ8βΓ ζνβίηιαΐ (145, 169) 
νίθάθΓΐιοΙίβη Αυ£ίθΓάβΓαη^ άθ8 ΟΙιογ- 
ίΰΙΐΓβΓβ πιυΓβ άβΓ ΟΙιογ 3βάβ8πια1 πιίί 
βίηβηι ϋ.1ιη1ίο1ιβη ηηά άββίιαίΐ) εια8- 
^θίαΐίβηβη ίηέφ^εγμα^ βί^α (νίβ 
Κβο^ νθΓΠΐηίβί) ιηίί αίΧινον αϋΧινον 
άντε , το δ' εν νιαάτω βη1;8ρΓθθ1ιβη 1ιαΙ)βη. — αϊΧινον αϋΧινον, άβΓ Επί 
8θ1ιηΐθΓζ1ίβΙΐ6Γ Εΐα^β. Υ^Ι. 8ορ1ι.Αί. 
627 αϊΧινον αϊΧινον ονδ' οΙ%τράς 
γόον ορνί&ος άηδονς ησει. δνομοοος, 
άΧΧ' δξ,ντόνονς μεν ωδάς ^ρηνηαει 
κτβ., ΕιΐΓ. Ογ. 1395 ά^ινον αίΧινον 
άρχάν ΙαΧέμον βάρβαροι Χέγονοιν. 
— Ζα το ^* εν (ίά ς^υοά ίβΐίχ ίο,π- 
8ί;απιο[α6 ββί) ν^Ι. 361. Αη άβη Αυ8- 
άΓαοΙε άβΓ Ββ80Γ§ηί8 ^Γά βίη &11- 
^βηιβίηβΓ δβ^βηβ^^υηβοΐι ^β^ηΰρί^ 

125 ί. στρατόμαντις ^ ν^Ι. ην^'ό- 
μαντις Οΐιο. 1028, 8ορ1ι. Οβά. Τ. 966. 
Ό8,ηβΙ)6η Ιατρόμαντις (Α^. 1623, 
Ευηι. 62), οίωνόμαντις^ όνειρο μαν- 
τις, άΧη&όμαντίς, όρ^όμαντις^ κακό- 
μαντις, άριστόμαντις. — Χήμααί δια- 
αονς (άίνβΓβοβ, ν^Ι. διπΧονς 337 ηηά 
Κισσών ονείρων δορί. ΕΙ. 645): άίβ 
ΥθΓ8θΙιίβά6η]ιβίί άββ ΟαοχΒ,ΙίίβνΒ ί^ί 
ίνα άβη δβΚθΓ άαβ \ν&1ΐΓζβίο1ΐθη , αη 
άβηι βΓ ίη άβη νβΓ8ο1ιίβάθη££ΐΓΐ)ί^βη 
ηηά νβΓβοΙιίβάβη ^β&Γίβύβη ΑάΙβηι 
άίβ ΑίΓΐάβη βΓίεβηηΙ;. 

127. μαχίμονς ταϋ Βθζυ^ ααί άβη 
^ουριο^ όρνις 114. 

129. πομηονς αρχάς γτϊβ πέμπει 
δί&ρονον %ράτος 113. 'νν^θίΐ άΛβ 
ΖβίοΙιβη ηιίί άβηι Ααβζη^ άβΓ Ββ- 
ίβ1ιΐ8ΐιαΙ)βΓ ζα8ειηιηιβη1ή&, άβηίβί; 
ΕαΙοΙιαδ άαβ Ζβίοΐιβη ο,ηί άίβ8β. Ζη 
αρχάς γξ\. δηρρί. 494 κατ' άρχης 
γαρ φιΧαίτιος Χεώς. 

131. μίν: άβΓ νθΓ8θ1ι^βΙ)βηάθ (ϊβ- 
§βη8&1ζ νίΓά 136 ίη ΕηάβΓβΓ "νν^βίββ 
^β^βΙ)βη. — «79^^» αΓρίί, άβ-β Ργ9τ 
86η8 ηαί^ άβΓ Ββάβηίηη^ „68 ίβύ 1)β- 
βϋπιπιΐ;, άαΓ8 βΓοΙϊβΓί**. Υ^Ι. Ργοπι. 
529 ωδε δεσμά φνγγάνω (ρΓ&β8βη8 
ρΓορΙιβϋουπι), 793 η προς δάμαρτος Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝίίΝ. 41 Λάντα δΐ τίύργων 

κτ'ήνη δήμια μνριοπληϋ^ 

Μοίρα λαηάί,εί Λρός το βίαιον 135 

οίον μή τΐζ αγα ϋ'εόΘ'εν κνεφά- 

6τι ΛροχνΊάν ϋχόμιον μέγα Τροίας 

ϋτρατω%'έν. οΐ^κτω γαρ έτίίφ^ονοζ "Αρτεμίζ αγνά 140 

η:τανοΐΰίν κνόΐ Λατρος 

αύτότοκον προ λόχου μογεράν πτάχα ^νομένοιβιν 

ύτνγώ δΐ δείΛνον αΐεχών,^^ 

αϊλινον αϊλινον είπε, το ί' ευ νικάτω, 145 βροά. ^^τόβον Λερ εϋφρων^ καλά^ 

δρόΰοιβιν αλπνοΐξ μαλερών λεόντων έξανίαταταί ΰ'ρόνων; Έαιη. 176 ον 
ποτ' έΧευ^Βρονται^ 8ορΙι. Ρΐιίΐ. 113 
α[ρ8ί τά τόξα ταντα την Τροίαν 
μόνα^ Ρίηά. 01. VIII 42 Πέργαμος 
άμφϊ τεαις^ ηροας, χερος ίργααίαις 
άλίατίεταί, Ηβιοά. ΙΏ 155 ηδη ων, 
ην μη των αών, δεήστ], αίρέομεν 
Βαβυλώνα, 

133 £. Βίββ ΒοΙιΗβΓβί; άβΓ 8β1ιβΓ 
3,πβ άβιη Ααβνβίάθη άβΓ ΗΜη. — 
μυριοπληϋ'ή, ν^Ι. ΕαΓ. Ιρίι. Α. 671 
τίόαμος 6 μνριοπλη^ής, Ηοιη. Ι 401 
ούδ' οαα φασϊν ιλίον έπτηα^αι^ ίν 
ναιόμενον πτολίε^ρον^ Το ηρίν ^π 
ειρήνης, πριν έλϋ'έμεν νΙαςΆχαιών. 

136. ηρος το βίαιον: ζα 393. 

136. οϊον μη, δοΐιοΐ. μόνον μη 
(,,άβΧβ ηπΓ τάοΐή, ^βηη ηαΓ ηίοΐιί**). 
μη τηϋ Εοη^υη^ϋν ζαπλ Αηβάηιβίε 
βίηβΓ ΒβΒΟΓ^ηίθ νίβ 353. ν§1. Κγ. 
Ι 54, 8, 13. 

137. ηροτνπεν, νοΓίιβΓ §βίΓθδβη 
νίθ γοιη Βΐϋζβ, βο άαίβ ββ 8ο1ι^8.γζ 
νίΓά (ά^ΓΕΤίί 1)βζίβ1ι1; βίοΐι %νεφάστ]). 
ΌΊβ ΜίΓβ^ηβΙ; άβΓ βοίΐιΐιβίΐ; ί'ά,ίαιί 
νοΓίιβΓ άοχβίη άΐ2Γθ1ι άίβ ΓοΓάβΓϋη^ 
άββ ΟρίβΓβ άβΓ ΙρΙιί^βηίβ, άβββθη 
Εβίβίιιη^ άθΐη ΗββΓβ βίηβη Μα^βΐ 

139 Γ. ατρατωϋ'έν, Ιίβίη Ηβ,ΙΛβΓ 
^β¥Γδ1ιη1ΐο1ιβΓ ΑγΙ), βοηάβΓπ ατιβ βίηβιη 
ΗββΓβ ^βτηαοΜ, ν^Ι. στρατί ώτιν 
άρωγην 47 ηηά ζα 82, ο,πβΐι 447 
πυρωϋ•ϊν 'ψηγμα, — αγνή αηά άίυαπι 
βίηβ Γθίηάίη βοΐβΐιβη ΟΓβηβΙβ. 

141. %ναϊ ^β Ργοπι. 1054 ^ίος . . πτηνος %νων, δαφοινος αίετός αΙβ 
ϋίβηβΓ άββ Ζβπθ. ΑροΙΙ. ΚΗ. Αγ^. 
II 289 μεγάΧοιο ^ιός %ννας νοη 
άβη ΗβιΓρχίβη. ΑΓίβιηίβ ζΰηιί; άβη 
ΑάΙβΓο, 3.180 ααοΐι άβη ΑίΓΪάβη, νβΐ- 
οΐιβ, νίθ άίβ ΑάΙβΓ άίβ ΗΜ,βίη, βο 
άίβ 8ί3.ά1; ΤΓ0^8. &α8ΐββΓβη νβΓάβη 
(ν^Ι. 354, 467£.), αηά ίοΓάβΓί νοη 
ίΐιηβη, αηι άίβ ΟΓβαβΙ άβΓ ΥβΓ- 
^αβίιαη^ ζα ΗίηάβΓη, βίη ΟρίβΓ άβ,β 
ηίοΐιΐ; ^βίβίβίιβί; νβΓάβη ά3,Γ£ αηά 
ηαβίι άβηι \νί11βη άβΓ ΑΓίβηιίβ ηίβΐιί 
βθΐβίβίβί; '^τβΓάβη βοΐΐ {Ο'ναίαν αδαι- 
τον 158).^ 

142. αυτότοϋον, αυτω τόχω, ΒΆτύ^ 
άβΓ I^β^ι)βΒίτα^11^;, ^ίβ αντόχϋΌνον 
541 £αΓ αντ'η χ&ονί, αυτόπρεμνον 
Εαηα. 404 ίΰΓ αντω πρέμνφ, 

144. στυγώ, τχήτ ΐΒί ηίοΐίί Γβοΐιί;; 
β8 βΓντβοΗ πιίΓ βΓααβη. 

146. εϋφρων 8θί1. ονσα, — ααλά 
(Υοΐί.), ν^Ι. ΕαΓ. Ηίρρ. 66 ω τίόρα 
Λατονς "Αρτε μι τίαϊ ^ίός, τιαλλέατα 
ηοΐυ ηαρ^ένων, Ιη ΑΓίί^άίβη ]ΐ8.ϋβ 
ααί βίηβηι Ηα^βΐ άβ8 Μδ,ηίΐΐίβοΐιβη 
ββΙ)ίΓ§β8 ^Άρτεμις Καλλίστη βίηβη 
Τβπιρβί (Ραυβ. VIII 35, 8) αηά άβΓ 

3,1ίβ 83Λ^βΓ Ρβ,ΠίρΙΐΟΒ ίβίβΓίβ ίη 

βίηβηι Ηγηιηαβ ΑΓίβπιίΒ αηίβΓ άβηι 
Νίΐηιβη Καλλίστη, νίβΐΐβίοΐιΐ; Ιΐ8.ί ββ 
αΓ8ρΓαη§1ίο1ι τόσον περ ενφρον ω 
'ϋαλά ^ιός κόρα ^βΙιβίΓβθη. 

147. δρόσοι νίβ ερσαι 1)βί ΗοπιβΓ 
(ί 222) νοη ηβα§βΙ)0Γβηβη Ιιο,ηιηιβΓη. 
— αληνος^ ηδύς. ϋβ,β "^οΗ βηάβί 
δίοΐι ηοοίι Ρίηά. Ρ^^ϋι. VIII 120 τοις Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 42 ΑΙΣΧΤΛΟΤ πάντων τ' αγρονόμων ψίλομάότοι^ 

^ρών όβρικάλοιόι^ χερηνά 

τούτων Σύμβολα κραναι^ 150 

δε^ίά μέν^ κατάμομφα δΐ φάόματ άνορ^Όϋν. 

Ιήίον δ^ καλέω Παιάνα^ 

μή τίνας άντίΛνόονς ^αναοΐζ χρονίαζ έχενηΐδα^ αϋρα^ 155 

6Λενδομένα ^νϋίαν έτεραν ανομόν τιν\ Άδαι,τον^ 

νεικέων τέκτονα όνμφντον, ού δειόήνορα^ τεύΐ^τι» 160 

μίμνει γαρ δνοφερά τίαλίνορτοζ 

οίκονόμοζ δολία μνάμων μηνίζ τεκνόΛοινος/^ 

τοι^άδε Κάλχας ξ,ύν μεγάλοΐζ άγαϋ•οΐζ άΐίέκλαγ^εν 165 ουτΒ νόστος ομώς ίπ' αληνος ίν 
Πυ^ιάΒί κρ/Ό-ΐ], άβτ βπρβΓίαϋν αλ- 
πνιατος ίβίΡίηά. ΐ8ϋιιη.ΙΥ 14 βτΐιαΐ• 
ί^η ηηά Αββοΐι. Ρβιβ. 985 νίβάβΓ- 
ΗβΓ^ββίβΙϋ. Όλθ ζο,τίβ νίίΐά βίβΜ 
αηίβι άβιη δοΐΐΰίζθ (Ιθγ ^8.^ά^δ^}^^η 
ΑχΙθίηίΒ, (ϋβ θίηβη ^αίβη ^ίΐάβίαηά 
ίδιοΙβΗ. Αΐβ λοχΒία νίΛοϊά βίβ ΰΙ)ΘΓ 
άίθ ΈίηΙι&Ηαη^ άβτ δοΐιοηζθϋ;. 

150. Ι^ειΓβ ίΐ'οίζ άβίηβΓ ζ&ΗΗοΙιβη 
ΡαΓβΟΓ^θ ίατ ά&9 ^χτη^β ^ύά ά\β 
\^£ΐ1ΐΓζβίο1ιβη, άίθ ίίβνοη βΓίτβηΙίοΙι 
βίηά, ίη ΕΓίαΙΙαη^ ^βΐιβη, ηάιηΐίοΐι 
άίθ ^ηβίί^βη, άίθ πο^ηβϋ^βη Εγ- 
θβΐΐθίηυη^βη &.1)6Γ ιηαοΐιβ ^υ^. ΟβΓ 
8,1)δθΙ. Ιηι. ηράναι — άνορ^ονν ίιη 
ΟβΙ)β1;β ^β 1)βί ΗοιηθΓ. Υβΐ. ΟΗο. 
306, δβρί. 239 ^ΒΟί ΛοΧΐται^ μη με 
9ονλΒίας τνχΒίν, β\>ά. 76 πηά ζτι 
Οΐιο. 365. Ζπιη άβάαη^θη (άειβ Οαίβ 
βτίαΐΐβ, άθβ δοΜίιηιηβ βίβΐΐβ Ιιθγ) 
ν^Ι. ΡθΐΈ. 220 Β^ τι φΧανζον ΒΪ^Βς^ 
αΐτον τώνδ' άποτροπην τίλβΓν, τά 
δ' άγάΟ"* ΙκτβΧή γΒνέβ&αί κτί., 8ορ1ι. 
ΕΙ. 644 α γαρ προΟΒίδον ννγ,τϊ τγι^Β 
φάσματα βιααων ονείρων, ταντά 
μοι . . βΙ μ\ν ηέωηνΒν ίαάλά , ίός 
τΒίΒαφόρα, βΙ δ ίχ&ρά, τοις ίχ- 
&ροί<ην ^μηαλιν μέϋ'Βς, 

153. Ιψον Παιάνα: ν^Ι.δορΙι.Οβά. 
Τ. 154 ΙψΒ ^άλΐΒ Παιαν. 'Ψίβ Βυιος 
άβχη. Βαίθ Βυοί, 80 βηίβρήοΐιΐ; Ιψος 
άβΐ Αηηιίαη^ ίη ίη (ηαιηον). 

155. χρονίας ίχΒνηΐδας ανρα^ <1• ί. 
χρονίαν άηλοιαν, 

167 £. αηΒυδομένα, £πγ βίοΐι 1)θ- 
Ιτβίΐ^βηά. Όαβ Μθάίηιη Ιεοιηιηΐ; ίη ίΓαηβϋίνβπι δίηηβ βοηβί ηίοΜ υογ 
(Εαιη. 361 ίβΐ; <18.8 βΙ)βΓΗθίθΓίβ σηΒν- 
δόμΒναι δ* ζα αηΒνδομΒν αΐδ' νβΓ- 
1)6886Γ^). — {τέραν 9'υαίαν, βίη &η- 
άβΓββ δοΜ&οΜορίβΓ (άίθ Ορίβπιη^ 
άβΓ Ιρίιί^βηίβ) ίοΓ άίθ ΥβΑϋ^ηη^ 
(ϋ^νομένοιαιν 143) άβΓ Η&86η. — 
Ο'ναίαν αδαιτον νίθ Ο'νβίαν α^ντον. 
Μίΐ; ανομον αδαιτον γ^Ι. αναγνον 
άνίΒρον 230, άτιμους άλοιδόρονς 
421, αμαχον άπόΐΒμον άνίΒρον 763, 
άΐΛ,ΒΧΒνατος αμια^ος 969. 

159. νΒΐ'κέων τέατονα ανμφντον^ 
δϋίίθΓ νοη ΗαάθΓ όπΙ^γ άβη Αη^β- 
Ιιδη^βη, ν^Ι. δορίι. Αηί. 794 νΒίν,ος 
ανδρών ξύναιμον. — ον δεισήνορα: 
άθΓ άπΓοΙι άίθ Ορίθηιη£^ άβΓ Ιρίιί- 
^βηίθ βΓζβα^^θ δϋίίβΓ άββ ΗαάθΓβ 
^θΐιΐ; 80 ¥Γ6ϋ, ά&.Γ8 βτ βίοΐι αιη Μ&ηηβ 
γθΓ^ΓβίίΙ;, νβίΐ άί68θΓ ΗαάθΓ ζηιη 
ΟαϋβηιηοΓάθ ίΓθίΙ)^. 

161 ίΡ. μίμνΒΐ οίηονόμος: \73,1ιτ6ηά 
άβΓ Μ9.ηη ίη άβη Κήβ^ ζίοϊιί, \Λ6ίΗ 
άίθ Ο&ϋίίη αΐβ 1;Γ6αθ (611) Βθβογ- 
^θΓίη €ΐ68 Η8.ιΐ8\7686η8 {οΙ%ονρός^ 
γ^Ι. 1224) ζϋΓΰοΙτ, ηιη &1ΐ6θ Μγ άίθ 
ΚΰοΙι^θΙΐΓ ά68 Οβηιαίιΐδ νοίιΐ ζη \)β• 
8ίθ11βη. ΗίβΓ 1)1βίΙ)1; άίθ Βαοΐιβαβίιί; 
(πίθπιΟΓ ΪΤ& Υβι•^. Αβη. Ι 4) ζαΓΰο^ 
ηίοΐιΐ) ειΐ8 ηιατή, 8θηά6ηι αΐ3 δολία 
οίηονόμος ηηά ί)βΓβί1;βΙ; αΐΐββ υογ, ηπι 
ΒηΓδθ ίίίΓ άίθ ΚίηάβΓ (ΤοοΙιΙίβΓ) ζα 
ίοΓάβηι. — δνοψΒρά παλίνορτος^ ίη 
άβΓ Οηη^θΐΐιβίύ βοΐιΐβίοΐίθηά, 8,1>θγ 
8.υ8 άβΓ Οαηίεβίΐΐθίί} ^βάθΓ Ιιθγυογ• 
1)Γβο1ΐ6ηά. 

165. άηέηλαγξΒν "^ίβμάντις ϊ%Χαγ' 
ΐΒν 211. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 43 μόρΰψ' άπ' όρνίϋ'ων όδίων οΐ^κοίζ βαόιλείοις' 

τοΐζ ί' δμόφωνον 

αίλινον αϊλννον εΐηέ^ τό ί' «5 νικάτω. 8ΐτ. 1. Ζεύξ^ Ζόχΐζ ποτ έΰτίν, εΐ τόδ' αύ- 170 

τφ φίλον κεχλημίνω^ 
χοντό νιν προΰεννεηω' 
Ο'ύκ Ιχω Λρο6ειχάΰαΰ 
%άνχ^ έΛίΰχαϋ'μώμενοζ 

Λλήν ^^({^, εΐ τί) μάχαν άπο φρονχίδοξ ίίχ^Οζ 175 

χρή βαλενν έχηχύμω^. 

αη*. 1. ούί' ο6Χίζ ΐίάρον%'εν ^ν μεγαζ^ 

ηαμμάχψ ^ράβεν βρύων, ' 168. ομ,όφωνον ρΓΜ.<1ί^&1)ίν ζα αΓ• 
Χινον, 

170. Ιιη άπϋθη Τβίΐβ άθΓ Ρβ,γο- 
άοΒ \7ίΓά άίθ ΒββΟΓί^ίθ άθ8 Εα1ο1ΐ3.8 
άατοΐι βίηβ ΑγΙ; 87ΐ1ο^ί8πιυ8 1)θ- 
^ηηάθΐ;: Όθγ ιηαοίίνοΐΐ ναΐίβηάθ 
Οοϋ Ιιαΐ; άαβ Θβΐ^οΐ; ίθβί^θθβίζί: 
„νβΓ ηίοΐιί ΙιδΓθη νίΐΐ, ιηΰΓ8 ίΟΐιΙβη" 
{ηά%'Βΐ μάϋΌς), ,,νβΓ ίΓβνβϋ, πιπΓβ 
1)ϋΓ8θη" (170—193). Νιιη 8.1)βΓ \ϊΒ.ί 
Α^αιηβιηηοη , άβη Έίη§;6ΐ:>υΐ)§;6η 
8βίηθ8 ΕΙΐΓ^θίζββ Γοΐ^βηά, ^θίτβνβΗ 
(194 — 268). Αΐ80 πιυΓ8 θγ ΜΓββη 
υηά άίβ βοΜίιηιιιβ Τν^βίΒδα^η^ άββ 
Ε8,1β1ΐ8>8 νίιά 8ίο1ι βΓίϋΙΙβη (259 1)18 
266). ν^Ι. 8ορΗ. Αηί. 604 Ε — Ζευς 
γτίτά άχχτοΐι τόδε "^ίβάθΓ Β,ΜΪ^β' 
ηοιηιηβιι, ^τίβ μη^έτ' έσέλ^γις 1838 
άτίΓοΙι τάδί, υ. τόόε ίβϊ Νοιη. (,,νβηη 
άίβββΓ Ναιηθ ίΐιιη, άαιηϋ 1>6η&ηηί, 
^β^Πί^ 181;")• Ι^βη Βγβ,ποΙι 1)βί (5θ- 
^βίβη αη άίθ (ϊ6ϋ;ΘΓ εϋχεσ&αί οΐτι- 
νές χε καΐ οπό&εν χαίρουσιν ονο- 
μαζόμενοι (ΡΙαί. ΚΓβ,ί. ρ. 400 Ε, ν^Ι. 
8θΓν. ζη ΥβΓ^. Αβη. IV 677 ροηΐί- 
£θΌΐη ιηοΓθ <ιαί βίο ρΓβοβ,ηΙιηΓ: 
ΙυρρϋβΓ οηΐΏίροίβηβ νεί ς[υο αΐίο 
ηοιηίιΐθ 8.ρρ6Π&ή νοίπβηβ) 1)β£ο1- 
ζβηά Ιδβΐ; άθΓ ΒίοΙιίβΓ άίθ ίάββ άβΓ 
ϋοίϋΐθϋ γοη άθΓ Ζυί&ΐΐί^^βίΐ; άββ 
Ναιηβηβ τιηά άβη ιηϋ άθΐη Ν&ιηβη 
νβΛηίίρΛβη, ιηϋ άβι ΙιΟΐΐθΓθη Υογ- 
βίβΠηιι^ §;0ϋ1ίο1ΐθη 'νν^θββηβ &1)Θγ 
τιηγ6Τ6ίηΙ)8.Γ6η Μ^ίΐίθη &\>. 173. ηροαείίίάααι, αντφ: ιπΗΖβαβ 
^8ιΐιη ίοΐι ηαΓ Ζβιιβ νβΓ^ΙθίοΙιβη, ίΐιιη 
Ιεοιηιηΐ; ηίβτηαηά ^ΙβίοΙι. 

175. το μάχαν φρονχίδος αχ&Ός 
άποβαλείν (άποαείαααΰ'αί 8ο£ο1.), 
άίθ ηίοΐιϋ^θ I^^^ άβ8 6ΓΰΙ)6ΐη8 ά. ί. 
άίθ !^εΐ8ί ηηηΰίζβη (χΓΰΙ^θΙηβ αΐ)- 
βοΐιύίΐβΐη. 'νν^βΓ βίοΐι ηίοΐιΐ; αηηϋίζ 
ιηϋ Ζνβίίβΐη <ιτιδ.1βη νίΐΐ, ιηιιΓβ 
^ΟΓΖτνβ^ αηά βΓ§βΙ)βη {Λροφρόνως 
183) Ζβυ8 ειΐ8 ΙιΒοΙίδίβη Ηθγγ8ο1ιθγ 
8ΐΐ6Γ^βιιηβη. Αΐιηΐίοΐΐθ Οθάαη^θη 
ΕιΐΓ. Β&ΐ£θ1ι. 424 ίΡ., 893 κούφα γαρ 
δαπάνα νομίξειν ίαχνν χόδ' ^τειν, 
Ο XI ηοχ αρα χο όαιμονιον, χο χ 
εν χρόνω μακρω νόμίμον φΰαεν χε 
πεφυ%6ς, Ηίρρ. 1111 & 

178 Ε ούδΐ Ιίΐιϋρίί 8ΐι άθη Οθ- 
άβιι^βη „ Ζβιιβ ίβύ άβΓ Ηδοΐιβίθ ^^ αη. 

— οΰχις αΐΐ^βιηβίη αηά πηΐΐθβϋιηιηΐ), 
άο, Θ8 ηαοΙιΙιβΓ ΙΐθίΤβί ονδΐ λέ^εχαί 
ηρϊν ων (νοη ββίηβιη ϋ3.86ίη νίΓά 
ηίοΜ βίητηαΐ πιθΙιγ άίθ Εβάβ βθίη). 
ΌθΓ ΌίοΜθΓ άβιιίθί άαιηϋ νοίιΐ αη, 
άβτΓβ άθΓ Μ7ί1ιιΐ8 νοη ϋΓαηοβ ζίβιη- 
Ιίοΐι γβΛΙβ,ΓθΙ; αηά νθΓβοΙιοΙΙβη νβ,Γ. 
Υοη άβιη 8ίιΐΓζβ άββ ϋΓ&ηοθ υηά 
ΚΓοηοβ Ιβί Λποΐι Ργοπι. 989 ονχ Ικ 
χώνδ' (νοη άθΓ ΒαΓβ άββ Ηίιηπίθΐβ) 
^γώ δίσαονς χυράννονς ίγ,ηεαονχας 
'ηϋϋ'όμην άίθ Εβάθ. ϋθΓ 8ο1ιο1. 
βθίζΐ; ίΰΓ ϋΓ&ηοβ άθη Τ7ρ1ΐ08 ηηά 
άίθ Τίΐί&ηθη. Ζη ων ν^Ι. ονααν 281. 

— ηαμμάχφ ΰ'ράοεί βρνων ^θ§^θη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 44 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ούδϊ λεξεταί ΛρΙν ων' 

οζ ί' ίπειχ* εφυ^ τρια- 

κτηρος οϊχεχαι τυχών. 

Ζηνά δέ τΐξ Λροφρόνωξζ έΐίΐνίκια κλάξων 

τενξεται φρενών τί) Λ&ν, 180 185 8ίΓ. 2. τον φρονείν βροτούξ όίώ- 
6αντα^ τόν πάϋ'εν μά^Όξ 
^έντα κυρίως ίχενν. 
Στηρίξει δ' υΛνφ προ καρδίας 
μνηόίΛήμων πόνος' καΐ παρ* α- 
κονταζ ^ιλ^ε όωφρονεΐν, 
δαιμόνων δΐ που χάρις βιαίως 
ύέλμα ύεμνον ψημένων; 190 άβΓ ΓοΗβη ΥβΓηίοΙιίιιη^ βθιιιθγ ΚϊικΙθγ 
(Ηθ8. ΤΗβο^. 157). πάμμαχος νοη 
ΓοΗβΓ- υηά ταοΙίβίοΙιίβΙοΒβΓ δΪΓβίίΙυβΙ; 
(,,Κβ,ιηρΩιαΙιη'*^. Υ^Ι Ργοιπ. 223 
τιαρτεροις φρονημαΰίν ωοντ' άμοχΟΊ 
προς βίαν τε ^εσπόαειν (ηδ,ιηΐίοΐι 
Τιτάνες , Ονρανον τε καΐ Χ&ονος 
τέκνα). 

181. τρια%τηρ (Βίβ^βΓ) ίβί; ΙιβΓ- 
^βηοιηιηβη νοιη Είη^ΙεαιηρΓβ, ίη 
"νί^βίοΐιβπι ηοαη 8ίβί?βΓ ^ω, \νβηη 
ιηβ,η άβη ββ^ηβι άΓθίιη&Ι ηίβάβΓ- 
"^3.Γί (τρίάξειν, άποτρίάξειν). Υ^Ι. 
ΟΗο. 338, Ευω. 592 η. δαίοΙ. τρι- 
αχϋ'ηναί λέγοναιν οί παλαίοτριηοΐ 
άντϊ τον τρϊς πεσειν, ΡοΙΙ. ΙΠ 30 
ίπϊ ηεντάΟΊου το νιπησαι, άπο- 
τριά^αι λέγοναιν, 

184. Ζην (Χ ίηινί%ία %λάξείν (Ζβαβ 
8^β§βΒ^ϊιι)β1 βη^;§β§βη^£ια^11ζβη) "^ίβ 
λέγειν τι τίνα. 

185. 6λοΰ%ερώς φρόνιμος ϊαται 
8ο1ιο1. ϋ8,8 ίκΙνβΛίβΙβ ,τό ηάν 
(ρΓΟΓβαβ, οιηηίηο) ΗβΗ ϋ.8θΙ}7ΐθ8 
(437, 982, 1167, ΟΙιο. 330, Ευω. 
163 π. Ε.). 

186. ΌβΓ §Γ8,ιηπΐ3,ϋ8θ1ιβ ΑηβοΜαΓΒ 
3.η άίθ νΟΓΚθΓ^θΙίθηάθ 81;Γθρ1ΐθ ίβί 
δ,ΙιηΗοΙι νίθ 67. 

187. πά^ει μάϋΌς: ν^Ι.Ηοιη. Ρ 32 
^εχ9•ίν $έ τε νηπιος ^γνω, Ηβ8."ν^. ' 
π. Τ. 218 παΟ'ών δέ τε νηηιος ίγνω, 
ΗθΓοά. 1 207 τά δέ μοι παθήματα 
έόντα άχάριτα μα&ηματα έγεγόνεε, ΐ\αί. 87ΐηρ. ρ. 222 Β μη %ατά την 
παροιμίαν^ ωαπερ νήπιον^ •ηαΟ'όντα 
γνώναι. 

189. Ε8 ^Γά ααβ^θίαίιτί;, νίβ 
Ζβυβ άβιη 8ρΓαο1ιβ ,,Ι^βΙιτθ άαΓοΙι 
Ιίβίά" -Οβϋιιη^ νθΓ8θ1ι&£ΡΙ. ,,Ιιη 
8β1ιΙαίβ 1)6άΓη6Η ιτ^ίβ βίη Αίρ άαβ 
ΗβΓζ (ϋβ &τΐ8 άθΓ ΕΗηηθΓυη^ αη 1)δ86 
Ύϊι&ϊ ΙιβΓνοΓί^βΙιβηάθ Αη^βί." 8ο 
Μ^ιιά ίιη ΑοίΪΒ,η^ άθΓ ΟΙιοθρΙιΟΓβη 
(33 £Ρ.) βΓνδ,Ηηί;, νίθ ΚΙγί. νοη 
βοΐιΐίιηιηβη Τιδ,αιηβη ^βς^ηδ,ϋ; αυί- 
^ββοΐιηββη 1ΐ3,1)β. Υ^Ι. βϋά. 521 Κ 
(ΗβΓίη&ηη βΛΙ^Η; μνηαιηήμων πό- 
νος 8,18 άίθ Αο^βί, άαΓοί νβίοΐιβ 
άίβ ΈΓΐηηβηιη^ αη 1)δ8β Τΐιαίιβη 
οάβΓ άβΓ Οβ(1β,η^:θ αη 8ίχ£ΐ£β ^β- 
νβοϋ νίΓά). 

190 ί. α'κοντας βηίΙιδ,Η άβη Ηααρί- 
^βά&η^βη: „8ίθ πιΰ^^βη ^οΠβη οάβΓ 
ηίοΐιί, 816 ιηΐίθ8βη νβΓηιιηίί; ΙθΓηβη." 
ν^Ι. Εηηι. 524 ξνμφέρει αωφρονείν 
υπό στένεί. — ηλ^ε ϊβϊ ^οπι. Αογ. 

192 ί. Ώβγ ¥το>^βΒΒ.\ζ βίβΗΙ; βίαϋ 
βίηββ νβΓηβίηβηάβη 8Λΐζββ: ,,αηά 
ηΐΓ^βηάβ ζθί^ 8ίβ1ι Οηαάβ άβΓ Θδΐ;- 
ίβΓ, άίβ ηιιϊ Οβ^βτΐΐ; ά&8 81;βυβΓ- 
ΓπάθΓ Ιβηΐίβη.** — σέλμα: ν'ψίξνγος 
(ηαοΐι Ηοπι. Η 69) γαρ 6 Ζενς δοΐιοΐ. 
Μϋ αέλμα ημένων ν^Ι. Εηηι. 3 το 
μαντειον ^ξετο, ΡβΓβ. 143 τόδ' ένεξό- 
μενοί ΰτέγος, Ργοπι. 405 ^ακουντι 
παγκρατεις ^δρας. ΚΓϋ^βΓ Π § 46, 
6,2. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝ5^Ν. 45 απ*. 2. χαΐ τόϋ•^ ίιγεμων 6 ηρέ- 
ββυζ νεών ^Αχαιϊκών 
μάντιν οντινα ψεγων^ 
έμτίαίοίζ χνχαίΰι όνμΛνεων^ 
εντ άπλοία χεναγγεν βαρύ- 
νοντ^ ^Αχαιΐκοξ λεώς, 
Χαλκίδος πέραν Ιχων παλιρρό- 
χ^οίζ έν Ανλίδοζ τόποίς' 195 200 βίτ. 3. ΛνοαΙ ί' άπο Στρυμόνος μολοϋβαί 
καχόαχολοί, νήστιδες, δύβορμοί, 
βροχών αλαι^ 194 £Γ. %αϊ ββΙιΗβΓδύ άίβ ^α,ηζβ 
ίοΐ^^βηάβ ΑηβίΰΙίΓαη^, άβη βρθζιβίίθη 
Εαΐΐ αη άβη ο,ΙΙ^βιηβίηβη Βο,ϊζ αη 
(Άτιοΐα. 1)61 Α^αιηβηιηοη ^ΐΓά βίοΐι 
άαβ 1)β8ΐ;8.1:ί^βιι). — τότε νβίβΐ; ζα- 
ΓΌθ1[ απί ά£ΐ8 ΑάΙβΓζβίοΙιβη ηηά άίβ 
ά3,Γ£ΐη ^θ^ηΰρίίβ "ννβίββίΐ^η^ άββ 
Κα1οΙΐ8.8. ΌαΓ£ΐιι£ 1)6ζίβ1ιί βίοΐι ΆηοΙα. 
μάντιν — αυμπνέων. Όβι (}&ά&ή)ί& 
ίβί: „ιιηά ναΙίΓΘηά άβ,πίΒ,Ιβ άβΓ 
ΗββΓΓΰΓδί ^βίηβη δβΐιβι ίαάβϋϊβ ιιιΐ(1 
βίοΐι ίη άίβ (^βνβίβθΒ,^Ιίθη) δοΐιίο^:- 

8£ΐΐ886ΐΐ1&^θ 61^8.1), ^υΓ^Θ 6Γ, 8.18 

"ννΐηάδίίΠβ βΐΏίγΒ,ϊ υ. §&γ άβΓ 8β1ΐθΓ 
άίθ ΓοΓάθπιη^ άθΓ ΑΓ^βιηίβ, άίβ 
ΤοοΜθΓ ζη οριβΓη, νβΛϋηάβίθ, νοη 
ϋη^νίΐΐβη ύΙ)βπη8,ηηί ηηά 8ζΓ8,ο1ι." 
ννβίΐ ά\>6τ βίΒ,α θίηβΓ ρΕΓϋοίρίαΙβη 
"ν^βηάηη^, νίβ βίντο, μέγ' οχΟ'ήσας, 
άβΓ Κοη8β^η1;ίν83.ί;ζ ωατε . . %α- 
τααχείν (212) βίηίηϋ;, νκά ίηι 
66^6η89.ίζ ζη Άτρεέδας άαβ δηΙ)36ΐ£ί 
ηιϋ; αναξ 6 πρέαβυς ηηά άβΓ άηΓοΙι 
άίβββη ββ§θη83.<;ζ ^βίοΓάθΓίβη Ρδ,Γ- 
ϋ1:θ1 ίέ 215 νίβάθΓΐιοΙί;. 

196. οντινα "^β 1084 οϋτινας. — 
ιΐίέγων: 3βίζί Υί'ά,τβ άίβ ΕηίΓηβίαο^ 
&Π1 Ρΐβ,ίζβ ^βνβ8βη, ΠΙ!* νβΙοΙιβΓ βΓ 
άβη δβΙιβΓ β,ηΙίβΓβ, 8.18 ββ 8ίβΙι ηηι 
άίβ Κΰο1:§3.1)β άβΓ ΟΙίΓγββίδ Ιιβ,η- 
άθΗβ: μάντι πακών, ου πώ Λοτέ 
μοι το τα^ήγυον εΐηας Ηοηι.^ 106. 

197. ίμπαίοις, έμπαίσάααις Βοϊιο\.^ 
νίβ "νν^βΐΐβη ϊίΙ)βΓ άβ,β 8ο]ιϊ£Ρ ΙιβΓβίη- 
ΒοϊύΛ^βΏ, ν^Ι. ΕηΓ. Ηβ^. 116 σννέ- 
ηαιαε %1νδων ηηά ηη1;θη'359 πρόσ- 198. γ,εναγ'^ειι ν^Ι. Ηοω. μ 329 
ντιών ίξέφΟΊτο ηϊα πάντα. 

199. {έ)βαρύνοντο λβώς νίβ 582 
ελόντες ατόλος ^πααΰάλ^νϋαν. 

200. ηε^αν βίβΐιί ΙιίβΓ 8,18 ΑΙςΙς. 
νοη πέρα (άαβ 3βη8βί1;8 §β1β§βηβ 
Εβ,ηά) 8.1)1ΐ3.η§ί^ νοη ^%ων. Υ^Ι. 
δηρρί. 268 Ικ πέρας Ναυπατιτίας. — 
παλΐ(^ρ6χ^οις: Αηίΐιοΐ. IX 73 Ενβοί- 
κον τίόλποιο παλινδίνητε Ο'άΧααβα^ 
πλαγατον ν^ωρ, ίδίοίς ξενμααιν αν- 
τίπαΧον %τε., 1<ίν. 28, 6 ίΓβίηηι 
ΈηΓίρί ηοη δβρϋββ άίβ, δίβηΐ; ίαηια 
ίβΓ^, ίβπιροήΙϊηΒ δίδ,ΐίδ ΓβοίρΓοοβ,ί;, 
8βά ίβπιβΓβ ίη πιοάηηι νβηϋ ηηηο 
Ιιηο ηηηο ίΐΐηο νβΓδο ηΐ8,Γί δίοηί 
πιοηίβ ρΓ8,βοίρί1;ί άβνοίηίηδ ίοητοηβ 
Γαρϋ;ηΓ, άη-ΙιβΓ 8ορΙι. Αηΐ;. 1145 στο- 
νόεντα πορΰ'μόν, 

202. άπο Στρυμόνος: άβΓ άνεμος 
Στρυμονίης, \νίβ 1)βί ΗβΓοά. VIII 118 
άβΓ 3.ηβ άβπι ΝοΓάβη 'ν^βΐιβηάβ ηηά 
ίίΐΓ δρ1ιί£Γβ 3.η£ άβηι Α§8.ίδο1ιβη 
ΜββΓβ §βί3,1ΐΓΐίο1ιβ 8ίηΓπι ΙιβίΓδΙ;. 
ν^Ι. αηοΐι ϋβηιοβίΐι. IV § 31 Φίλίπ- 
πος . . φύλακας τους ίτηαίας η τον 
χειμώνα επιχειρεί, ην^κ' αν ημείς 
μη δυναίμε&α έκείαε άφιαέα&'αι. 

203. αακόαχολοι: επί κακω ποι- 
οΰααι βχολάζειν 8ο1ιοΙ. — νήβτιδες 
νοη άβη ΜβηβοΙιβη, 8.η£ \7β1ο1ιβ άίβ 
άπλοια %εναγγης ίΙΐΓβ λνίΓίεηη^ ύΜ, 
ηΐ3βΓίί:8,§βη. Υ§\. νήατις λιμός Οΐιο. 
249. — δύσορμοι: άίβ 8ο1ιίβθ νβΓάβη 
δ,ηί άβΓ Εββάβ Ιιίη- ηηά ΙιβΓ^β- 
δΙοΓδβη. 

204. ΐΓΓδ&Ι £ηΓ άίβ Μβηβοΐιβη, οί9ίΐίζθ€^ \^γ ^^ΟΌ^ι^ 46 ΑΙΣΧΤΛΟΤ νεών τε χαΐ Λείβμάζων άφειδείζ^ 
Λαλιμμήκη χρόνον τι^εΐόαι 
τρίβω κατέ^αι^νον &ν%^θζ Άργείίύν' 
Ιτίεί 8\ καΐ Λίκρον 
χείματοζ &λλο μ^Ιχίχρ 
βρι^ύχερον πρόμον^ιν 
μάνχΐξ ίκλαγξεν προφερων 
"Αρτεμνν^ ωϋχε χ%'όνα βάκ- 
τροίζ έπικρού6ανχαζ ^ΑτρεΙ- 
δαζ δάκρυ μίι κατα6χεΐν' 

Β,τά,. 3. &ναξ ί' ό Λρέΰβνζ χό^ είπε φωνών 
^^ βαρεία μ}ν κ^ρ τί) μί^ Ίίΐ^έ6^αν^ 
βαρεία δ\ ει 

χέκνον ίαί'ξω, δόμων άγαλμα, 
μιαίνων Λαρ^ενο6φάγοι6ιν 
^οαΓ^ Ίίαχρωονζ χέραζ Ίίέλαζ βωμοϋ, 
χΐ χών8* αν εν κακών; 
τίώζ λιπόνανζ γένωμαν 
^νμμαχίαξ αμαρχών; 
πανΰανέμον γάρ ^νβίαξ 
παρΰ'ενίου ϋ•^ αΐμαχοζ 6ρ- 205 210 215 220 225 νβίΐ άβΓ ίοΓίά&αθΓπάβ ^ίηά Ββ- 
ί&η^θηΙιβΗ άββ Κορίββ βΓζβυ^ί. 

205. Ηοιη. Β 135 καΐ δη δονρα 
αέσηπε νεών χαΐ απάντα λέλννται, 

207. τρίβω: δίατριβτί δοΐιοΐ. — 
&νϋΌς Άργείων νίθ ΡβΓβ. 255 το 
Περσών αν^ος, 

209 ί. άλλο ΤΩϋ Βθζα^ αηί βρι- 
^ντερον (πΐ'κρότερον). 

211 £. προφερων (Ιιίηνβίββηά &υ£) 
"Αρτεμιν άθαίβΐ; άίθ δαοΐιβ ηιΐΓ νοη 
ίβιηθ ΛΏ. 

215. τόδε νίβ 418. — εϊπε φω- 
νών ΏΒ,οΙα. βρίΒοΙιβΓ "ννβίβθ (φωνήαοίς 
προοηύδα, άπαμε^βόμενος προαέφη) 
\νίβ ^φη λέγων 8ορη. Αί. 757, Ι'φαυκε 
λέγων Αήβΐιορίι. Υϋ. 472. 

216. ν^Ι. ΕϋΓ. Ιρίι. Α. 1267^^δί- 
νώς δ* ϊχει μοι ταϋτα τολμηααι, 
γνναι, δεινώς δ^ τιαϊ μη %τε. 221. Υβ\. ΟΠΟ. 337 τί τώνδ' «ν, 
τι δ ατερ ααΐίων; 

222 £. ϋιη ββίη Οβντίβββη ζα 1)β- 
πιΐιίσβιι, βΐίβΐϋ; βίοΐι Α§&ηΐ6ΐηηοη 
ιηϋ άβΓ δορίιίβίίΐι άβΓ I^θ^άθ^8^11^>{!; 
άίβ πη6ΐΐΓβη1ΐ3.{%6 Ηαηάΐαη^ βίηββ 
λιηόνανς (άβββΓίοΓ οίαββίβ) νοΓ 
Αϋ^βη. ΥοΓ ΒιΙΙβια &\)6τ ίύτοΐαϊβϊ 
ΘΓ, Ββίηβ Βαηάβ8§βηθ88βη ζα νβΓ- 
ΙίβΓβη, ά. 1ι. άβη 01)βΓΐ)β£θ1ι1 βίηζπ- 
ΙϊΰΓββη. Ό&8 1β1;ζίθΓβ ττίΓά 1)6^Γΰη- 
άθί άΰΓοΙι ηαναανέμον γαρ ν,τε. 

224. .ν^Ι. ΥθΓ^. Αβη. 11 116 88.η- 
^αίηβ ρΐαβοθϋβ Υβηίοβ βύ γίΓ§;ίηθ 

08.689.. 

225 £. οργαν 8. γ. α. έηιτεταμένως 
έπι^νμεΐν (Ηββ^οΐι. Ρΐιοί;. 8αίά. ΕΙ;. 
Μ.). ϋβΓ ι11)βΓίΓβΐΙ)6ηά6 ΑπβάΓυο^ 
οργαν ηεριοργώς "^οτηταί άβΓ 8ο- 
ρΐιίβΐιϋ άβΓ Ιίθίάβη8ο1ΐ3.Λ ζυ. — Όίθ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝίίΙΝ. 47 γάν Λεριοργώζ ζρτόλον &ν- 
δρών^ ^έμΐζ, εί γάρ ε^η.^' 8*Γ. 4. έτίεΐ ί' άνάγκας ίδυ λεΛαδνον 

φρεν()ζ πνέων δνβόεβη τροπαίαν 
αναγνον, άνίερον, τό^εν 
τό Λαντίίτολ^ον φρονεϋν μετέγνω. 
/3ροτον5 ϋ•ρα6ύνεί γάρ αΐ6χρόμητίζ 
χάλαινα Λαρακοπά Λρωτοτϋήμων, 
ίτλα ί' ο^ν ϋ'ντ'^ρ γενέ- 
6^αι ^νγατρόζ^ γννανκοΊίοί- 
νων πολέμων άρωγάν 
καϊ Λροτέλεια να&ν. 

3,ηί. 4. λίτάξ δ^ καϊ κλήδονας πατρώους 
παρ^ ούδΐν αίώ τε παρ^ένειον 
Ιΰ'ενζο ψίλόμαχοι βραβήζ. 230 235 240 ΛΥΌτΙίβ ατόΐον ανδρών βίηά άβιη 
δίηη βηΐΐβρτθοίιβηά βτ^ΛΏζί. Υ^Ι. 
Αηΐι&η^. 

227. 8ο ιηδ^θ Θ8 άβηη Βθίη — 
ζυιη Ηβίΐβ. γάρ ντϊβ ίη €ί γάρ, 
ν^Ι. ΕυΓ. Κ7ΐ£ΐ. 261 ^γώ; %αΐίώς 
γάρ ίξόλοιο, 

228. Ι^ν, \76ί1 λέπαδνον βί^βηί- 
Ηοΐι άθΓ Ζϋ^^ιί αιη άίβ Βπιβϊ άθΓ 
ΡίθΓάθ 18*, ωι νβίοΐιβιη άω 3ο6ή 
1>β£θ8ϋ^ νίΓά. 

229. τροΐίίχίαν βοίΐ. πνοήν, νβίοΐιββ 
βίοΐι ααβ πνέων βΓ^αηζί. Υ^Ι. ζενξω 
βαρείαις (ζεύγλαις) 1640. τροπαίαν 
αποΐι Οΐιο. 771, δοΗοΙ. μετατροπήν, 

280 £. τόϋ'εν, ίηάθ. — το ηαντό- 
τοίμον φρονειν, 80 άαΤβ 86ίιι δίηη 
αΐΐβτ δοΐιβη βίοΐι βηϋβάί^β ηηά υογ 
άθπι §;ΓδΓ8ΐ»η βιβαβί ηίοΐιί ζηΓτίο^- 
1ϊβΙ)1;β. 

232 ί. Ι8* βίηπιαΐ ίη άθΓ Ιβίάβη- 
8θΗ&ίί;Ηο1ΐθη ΥθΓΓύοΙίΙΙιβϋ άβΓ Αη- 
ίαη^ άβΓ ^θίδϋ^βη δοΐι^άί^πη^ 
{ηη(ΐα^ ατη) ^β^βΙ)6η(παρακοΛή πρω- 
τοηήμων^ ν^Ι. 1191), 80 \7ίτά άαΓ&ηβ 
νθτνβ^βηθΓ αηά Γϋο^8ίοΙιί8ΐθ8θΓ 
ΕΓβνβΙηιαί. Υ^Ι. 896 τάλαινα πεΦώ^ 
προβουλου παις άφερτος αταζ. 234. ΙτΧα δ' ουν ατε, ^θΗΙ; ηΛοΙι 
άβΓ Ι^β^τΰηάβηθβη ΒβηιβΓ^ηη^ ζα- 
Γύο^ αηί άβη Ηαηρίι^θάαη^βη. 

235 £Ρ. γυναι%οποίνων (ηίοΜ '^τβΓί 
8θ1οΙΐ6η ΡΓ6ί868!) . . ναών %\β\ή» 3.18 
Αρροδϋΐοη ζηηι Ιη1ι&.Η άβθ δ8,ίζβ8 
ηηά 1)θζ6ί6]ιηθ* ά8.8 ΕΓ§;βΙ)ηί8 άβΓ 
Η&ηά1αη&. ¥§1. μιααμάτων αποινα 
1420, χωράς μίαϋμα 1645. — προ- 
τέλεια ναών, ΥοΓ^βίΙιβ ΓηΓ άίβ 
δοΜΙΡθ ά. ί. ΟρίβΓ, νβίοΐιββ άβηι 
ΑυβΙ&ηΓβη άβΓ δο1ιί£Ρβ νοΓίιβΓ^βΙιΙ; 
ηηά άίβ8β8 βΓ^^ΐΓ^ί. ΕηΓ. Ιρίι. Α. 433 
^ρτ«μ(^( προτελίξουαί την νεανίδα. 

238. %ληδόνας πατρώους, άίβ Εηίβ 
Υο,ίβτΙ ν&ίβΓΐ 

239. αΙώ Μγ αΙώνα νίβ Οΐιο. 349, 
ν^Ι. Βθίεΐ:. Αηβοά. Ι 363 αΙώ τον 
αΙώνα χατά άποαοπην ΑίαχνΧος 
εϊπεν, — τ^ ιήβ δβρί. 386 λόφοι 
δΐ %ώδων τ' ου δάν,νουα' άνευ 
δοράς, 

240. ΒαΓοΙι ά£ΐ8 ΕρϋΙιβίΌη φιΧο- 
μαχοι ^τά άβΓ ΕΙΐΓ^βίζ αΐ8 Οπιηά 
άβ8 ΕΓβνβΙπιηίβ 1ιβΓνθΓ^β1ιοΙ)βη. Υ^Ι. 
ΗοΓ. 8»*. II 3, 222 <ιηβηι οβρίΐ; νίίΓβα 
ίαηια, Ηηηο βΪΓβηηιύοηηϋ ^8.ηάβη8 
Ββΐΐοηα 0Γηβηϋ8. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 48 ΑΙΣΧΤΑΟΤ φράβεν ί' άόξοίζ Λατήρ μετ εύχάν 
δίτοαν χψαίραζ ν^ερ^ε βωμοϋ 
Λέΐίλρν6ν περιτίεχΎΐ παντί %^μώ 
Λρονωπη λαβείν άέρ- 
δην, ΰτόμοίτΐόζ τε χαλλιπρφ- 
ρον φνλακάν χατα6χεϊν 
φΘ'όγγον άραΐον οΐκοΐζ 245 8<τ. 5. βία χαλιν&ν τ άνανδω μ^νεί. 

κρόκου βαφάζ ί' έζ πέδον χεουόα 241. άόξοις^ δια-κόνοίς. Ή.βΒγο\ϊ. 
άοζήσω ' διαχονησω. Αίσχύλος Έλεν- 
αινίαις, 

242. Ι^ηοΓβί;. Ι 95 η&ιη 8αΙ)ΐ3.ία 
νίπιω ιη3,ηίΙ)ϋ8 1;ΓβιιιίΙ)υηά£ΐ<ιαΘ 2ΐά 
Λτο,8 άΒάηοί&ΒΪ, ηοη ηΐ; βοΠβιηηί 
ιηΟΓβ β&ΟΓΟΓπιη ρβΓίβοΙο ρ088βί ΟΙ&ΓΟ 
οοιηΐίαΓί Η7ΐη6η&60, ββά 08.8^& ίη- 
0θ8ίβ, ηηΙ)βηάί ίβιηροΓβ ίη ίρβο, 
Ηοδϋα οοηοίάβΓβΙ; ιηο,οίαία ηιαββίο* 
ραΓβηίίθ, βχίίπθ υΐ; οΐαδβί ίθΐίχ 

243. ηέπίοΐΰί ηεριηετη ά. ί. 80 
ά&Γβ €ΐ8.8 Οβ"νί^3.ηά ηιη βίβ νοη ΝΒ,ο^βη 
υηά ΒΓαβί 1)βίιη Ηοο1ι1ΐθΙ)βη ΙιβΓ&Ι)- 
^Ιβϋθ (249). ν^Ι. 8ορ1ι^. Αί. 907 
ίγχος περίπετες (8ο1ιο1. ω περιετιε- 
σεν). — ηαντϊ ϋ'υμω, ιηΗ νοίΐβιη 
Μυίβ, τηϋ Εηίβοΐιΐοβθθηΐιβίΐ). 

244. προνωπη, δοΐιοΐ. προνενευ- 
τίυΐαν, ϋΙίβΓ άθη ΑΗβ,Γ νοΓ^^^Γίβ 
^βηθί^ί, θαιηϋ 8ίβ άβιη ΟρίβΓ- 
ΒοΙιΙδ,οΙιίβΓ άβη Νβ,οίΣβη Ηβίβ. Υ^Ι. 
ΕυΓ. ΕΙ. 1022 υπερτείνας πυράς 
λευτιην διήμηα' 'ΐφιγόνης παρτιίδα, 

ΒβΓ ϋίοΙίΙβΓ 1)β8θΗΓθϋ3ί, »18 \?Όΐ1β 

ΘΓ (ϋθΐη Μβ,ΙβΓ άίβ Ηαικί ίαΙίΓβη 
(ν§1. ηΙ)βΓ άΛ8 Βίΐά άββ ΤίιηβιιΙΙιββ 
Ρΐίη. Ν. Ή. 35, 10 ηηά €ΐ8.8 1)6ΐ{8,ηη1}6 
ροIηρθ^αη^8^11β ^αηά^βιηαΐάθ Μπβ. 
ΒογΙ). IV 3 οάβΓ ΒίίπιηθίθίβΓ, ϋβη)^- 
ιηδ,ΙβΓ ά. Μ. ΑΗ. Ι 8. 755) οάβΓ &18 
1ιαΙ)β βΓ βίηβ Ι^ίΐάϋοΐΐθ ϋβ,ΓβίβΙΙαη^ 
νοΓ Αϋ^βη. ν^Ι. 253. 

245 ίΤ. ατόματος ίβί 8.1)Ιι9ιι^^ γοη 
φΟ'όγγον πηά φυλακάν αοίχααχεΐν 
{%ατύχειν ίατ ϊχειν τηϋ Εδο^βίβΐιί 
αυί άαβ ^β^αΐΐβαιηβ Μϋίβΐ 248) 
Γβ^βΓί άβη Αϋ. φ^όγγον οΓκοις 
άραίον ^νίβ φνΧάττεο%Όίΐ, Υ^Ι. 8θρ1;. 277 μέ'ριμναι ξωπυροϋσί τάρβος τον 
άμφιτειχη λεών, — %αλλίπρωρος, 
χαλλίτίρόαωπος ΏΆοή. άβιη 8ο1ιο1. ζη 
δβρί. 520 βλάστημα χαλλιηρωρον, 
άνδρόπαις άνηρ. ΗίβΓ βίβΜ πρφρα 
8.1 8 βτιιοητιη ιηϋ στόμα ηαοΐι άβι 
Εβάβ^βίθθ, ^θ βίβ ίη καΐίόποτμοί 
τνχαί 1130 (ΕαΓ. Ηίρρ. 669 χακσ- 
τυχείς πότμοι), γνναιτίοβούλους μή- 
τιίας Οΐιο. 624, ^λεν9'εροστόμου 
γλώααης 8ϊΐρρ1. 959, γέννα πεντψ 
γ,οντάπαις . . 0•Ύΐλύΰηορος Ργοπι. 881, 
τηλέπλανοι ίτίαναι βΜ. 599, ηΐή- 
ϋ•ος τοαοντάρί^μον ΡθΓβ. 435, βίοτον 
βνα^ωνα 6ΐ)ά. 713, ενάμερον φάος 
8ορ1ι. Αί. 709 ΙΐΘΓνΟΓίΓίίΙ; υηά 1)β- 
ΒοηάθΓΒ νοη Εηηρίάββ §β1ίβΙ)1; ^ιγΛ 
(ζα Μβά. 200). 

248. Μίί 1)β8οηάβΓβπι Ναοΐιάπιοίε 
ι^Γά ά&8 Γοΐιβ πηά ^Γ&αδ&πΐθ ΜίίίβΙ 
η£ΐοΜΓδ.^1ίο1ι 3ΐι ίβΓ 8ρίίζβ άβΓ 
ηβυβη ΒίτορΙιβ ^βΙ)Γ&ο1ι1;. ν§1. 186, 
67. — χαλινοί νοπι ΜηηάϊηβΙ)β1. 
ν^Ι. 8ο1ιο1. ζα ΑηβίορΗ. Βί. 1147 
Αίαχνλος έν Λνκονργω άλληγορι%ώς 
τούζ δεσμούς τιημονς εί'ρηηε δια 
τοντων ,,καΐ τοναδε τιημονς ατό- 
ματος^Κ — άναύδφ Ώΐοήί βί^βηϋίοΐι 
„8ίαηιπι ηιαοΐιβηά", βοηάβΓη,,δρΓ&οΙι- 
1θ8", ηπΓ ροβϋ8θ1ι ΰΙ)ΘΓίΓ8.^βη. ν^Ι. 
^'αχον οργαν ανανδον δορΗ. ΕΙ. 1288, 
λειχην αφυλλος Έαπι. 788, ατι,αρπος 
νόσος β\)ά. 944, ίη£ΐ6ςιη8.1θ8 ρΓΟΟβΙΙαθ 
ΗοΓ. οαΓοα. II 9, 3, θθοπγο πιθγο 
ΤίΙ)υ11. II 11, 46. 

249. χρόκον βαφάς νοη άθπι 
δαίΓ&η^θ^αηάβ, ντβίοΐιββ Ιρίιί^βηίθ 
αΐδ Κδηί^βίοοΙιίβΓ ϊτά,^ ντίβ Αηύί- 
^οηβ Έιιτ. ΡΗοθη. 1491 ατολίδα 
%ρο%όεασαν, "^^βΙο^βΓ, Αβοΐι. ΤγιΙ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 49 ίβαλλ^ εκαβχον ^ντή- 250 

^ων αιί όμματος βέλει 

φιλοίκχφ^ πρεΛουβά Θ•^ ώξ έν γραφαΐς, Ίίρο^εννέτίειν 

^έλον6\ έΛεΙ Ίίολλάκΐζ 

Λατρόζ κατ' άνδρώνας εύτραπέζονζ 255 

Ιμελψεν, άγνα ί' άτανρωτος αύδα παχροξ 

φίλου τρ^-Τί^^Λονίον εν- 

ηοχμον ποαάνα φίλωζ^ έχίμα. Β,ηΐ 5. χα ί' ίν%^εν ονχ* εΐδον οντ' έννεΛω' 
χεχναί δ^ Κάλχανχοζ ούκ ακρανχοί. 260 8. 410. Ζα χέονσα ν^Ι. Ηοιη. Ε 734 
πέττίον μίν τιατέχενίν εανον ηατρσς 
Ιπ ονδει. 

251 £. βέλος νοη άβιη Βΐΐο^β άβτ 
3θΐη8,ηά ίύΰϊ νίθ 741. 8αρρ1. 1014 
καΐ ηαρϋ'ένων χλιδαΖοιν ενμόρφοις 
#π& Πάς τις παρεΧϋ'ών όμματος 
Ο'εΧατ'ηριον Τό^ενμ' ^πεμ-ψεν, ίμέρον 
νι%ώμενος, — φιΧοίν,τω νίθ νοιίιβΓ 
άναυδω (άβτ Βΐίοΐ: ββΜ υιη ΜΗ- 
Ιβίά). ΈιΐΓ. ΡΗοθη. 1440 φωνην μίν 
ον% άφή%εν, ομμάτων δ' απο ηροα- 
εΐηε δαγ,ρνοις. — πρέποναά τε 
ΒοΙιΙίβΓδί βίοΐι αη χρόχον . . χέονβα 
αη, νθϋ άπΓοΙι άαβ Γβ,ΙΙθη άββ Οθ- 
ν&ηάθβ άίθ 1)ί1ά8θ1ι6ηθ βββί&Η θίοΐιί- 
Ιμιγ νΰΓάβ. ΕαΓ. Ηβΐ:. 658 λαβοΰοα 
πέπλους έξ α%ρας έπωμίδος ^'ρρη^ε 
λαγόνος εΙς μέαον παρ' ομφαλόν, 
μαϋτονς τ ίδει%ε ατέρνα ϋ"* ώς 
αγάλματος αάλλίστα, Ρ1»<). ΟΙιαπη. 
III ρ. 154 Ο πάντες^ ωαπερ άγαλμα, 
έ&εώντο αυτόν. — Όο,ζα ϊτϊϋ προα- 
εννέπειν ϋ'έλουσα: βίθ τβάβί άίθ 
δρΓ8>6ΐΐ6 άββ βίηιηιηβη Βίΐάθβ τιη(1 
βήηηθΓΐ; άίθ ΟρΓβΓβΓ: ,,ΐιαί^β ίοΐι 
ηίβΐιί; οϋ νΟΓ βαοΐι ^ββτιη^βη τιηά 
άπΓοΙι Ιιβίΐί^θ Ι^ίβάθΓ 8θ^θη ύΐ^βι 
θποΐι 1ιβΓ&1)ββββ1ι1;?" 

256. άγνοί αύδα, ν§;1. 8ϋρρ1. 704 
αγνών έ% στομάτων, — άταυρωτος, 
8ο1ιο1; αξευ%τος, παρ^'ενίηή. Υ^Ι. 
Ατίβίορίι. I^78. 217 οΓκοι ί' άταυ- 
ρώτη δίάξω τον βίον. 

257 ί. Όίβ ΤοοΜβΓ άθβ ΗίΐαΒβΒ 
βαη^ ζητ άήϋβη δρβηάβ, νβίοΐιθ 
άβιη Ζευς αωτηρ ^6\:>χάο\ϊΙ πητάβ 
(ν^Ι. 1386, 8αρρ1. 26 Ζευς σωττρ 
τρίτος, 8ορ1ι. £γ§;. 375 ^ιος ϋωτη- 

ΑβοΙίγΙΟβ, θΓθβ*ίβ, ν. '^^ΒΟΚΙίΚΙΪΙ. ρίου σπονδή τρίτου πρατηρος) άβη 
Ρααη, άβΓ νοη άβηι ιβίίβηάβη Ζβηβ 
Ηβϋ αηά δβ^βη £ηΓ άβη ΥαίβΓ 
(ευπ&έμον) θΐββίιίβ. — έτίμα νοη 
άθπι ΓθίθΓ^θβαη^θ Υίϊβ 708 μέλος 
τίοντας, Υ^Ι. Χβη. β^πιρ. II 1 ώς 
δ* άφΎΐρέΟ"ηβαν αί τράπεζαί καϊ 
ίβπειααν καΐ έπαιάνιααν χτ£., ΡΙΐθΓβ- 
^Γ8.1«8 ίτ. 131, 5 Κ. ^ρχει %άπιβ6α 
τρίτον παιών\ ώς νόμος ίϋτίν, Βίθ 
βΓθίβ δρβηάθ ^ΰΜ άβηι οΐ^ηιρίβοΐίθη 
Ζβηβ ηηά άθΓ ΗβΓ& οάβι άβη οΐ^ηι- 
ρίδοΐιβη βδίίιβΓη ηΙ)βΓΐΐ£ΐηρ<;, άίβ 
ζψβϋβ άβη ΗβΓΟβη. 8ο1ιο1. ζη Ρίηά. 
ΙβίΙιπι. VI 10 (Αββοΐι. ίτξ. 62 Ό.), 
8ο1ιο1. ζη ρω. ΡΗϋθΙ). ρ. 96 Α, 
Ρρΐΐ. VI 15. 

259. „^Ε8 νβϋβΓ ^β8θ1ΐ8,1ΐ, 83,11 

ίοΐι ηίοΐιί ηηά β&^' ίοΐι ηίο1ι1;.*' ϋα- 
πιϋ νίΓά άβΓ βΓβηβΙ άβΓ 8ο1ιΐ8.ο1ι- 
ίηη^ 1)β8θηάβΓ8 βοΙι&γΓ ΙιβΓνοΓ^^β- 
1ιοΙ)βη. Ζα^ΐβίοΐι νβΓπιβίάβ* άβΓ 
ΌίοΙιίβΓ 3,η άίβ λνβηάηη^ άβΓ 8&§β, 
ηαοΐι νβΙοΙιβΓ Ιρίιί^βηίβ ηίοΐιΐ: \7ίΓ^- 
Ιίοΐι §β8θ1ιΐ8,οΙιίβί; νηΓάβ η. νβίοΐιβ 
άβη Ζνβο^βη άββ ΟίοΜβΓ8 ηίοΐιΐ; 
βηίβρΓαοΙι, ζη βΓΐηηβΓη. 

260. ΝηΓ άαβ Έίηβ βα^β ίβΐι, ά3.Γ8 
άίβ Βοΐιΐίπιπιβ "ννβίβΒΒ^αη^ {τέχναι 
ντίβ 1126) άββ Κ3.1ο1ια8, \^ίβ βίβ βίοΐι 
Ιβϋνβίββ ίη άβΓ ΰ'υαία ετέρα (157) 
βΓίβΠί Ιααί, βίοΐι νο1ΐ8ΐΐ3ΐιάί§ ίη νβί- 
ίβΓβηι ϋηΐιβίΐ άββ Α^απιβηιηοη βΓ- 
ίΰΐΐβη πιηΓβ, ι?7βί1 άίβ ^δϋιΐίβΐιβ 
ββΓβοΙιΙιί^^βίΙ; I^β11^β άηΓοΙι I^βίά 
νβΓίιδ,η^. ν^Ι. ζη 170. ζί^ νίβ ίη 
Ργο88, αλλά ηαοΐι τα μίν άλΙα 
οκοπαο. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 50 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ^ώία ί^ τοΐζ μεν Λα^Όϋ- 

6ιν μα^Βΐν έπιρρεΛει' 

το μέλλον ί' έΛεΙ γένοιτ αν κλύοίς^ προ χαιρετώ" 

ΐύον δε χω Λρούτένειν, 265 

τορόν γαρ ί^ξει όύνορϋ'ρον ανγαΐζ. 

πέλοιτο ί' ονν ταπί τούτοι6νν εν, τιραζιν ών 

%'έλει τόδ^ αγχιϋτον ^Α- 

πίαζ γαίαζ μοι/((φροι;ροι/ ερκοζ. "Ηκω 6ε βίζων αόν^ Κλνταίμήΰτρα, κράτος ' 
δίκη γάρ έβτι φωτός αρχηγού τίειν 
γνναΐκ έρημω^έντος αρΰενος θ•ρόνον. 
ΰν ί' εί' τι κεδνον είτε μ^ι Λεπυΰμένη 270 261. τοις μεν (αΐΐ^βιηβίη) ίπιρ- 
ρίπει {ίτο,ηύϋγ νίθ Ευηι. 889, ΙιβΓ- 
^θηοιηιηβη νοη άβι• \ν"3.^θ, ν^Ι. 
Τΐιβο^. 157 Ζευς γάρ τοι το τά- 
λαντον έπιρρέττεί άλλοτε άλλως) 
μαΟ'εΐν Λα&οϋαιν (πά&ει). 

263 ί. Όάβ δοΙιΗιηιηβ ΗδΗ ιπαπ 
ίιηιηβΓ ηοοίι 1)8.1ά ^βηυ^, \76ηη 68 
§β8θ1ιβ1ΐθη ίβΐΐ; νοΓίιβΓ \νβ§ άαιηίΐ;. 
ΥοΓίιβΓ ΙιΟΓβη ΙιβίΓβΙ} νοΓίιβΓ 1)β- 
3&ιηιηβι•η. — γένοιτο, ΑβδίιηίΙαίίοη 
άβΓ Μοάί. πρό 8. ν. 3.. το δΐ προ- 
τιλνειν. Υφ. ΕιΐΓ. ΑΙΙί. 526 α, μη 
προΉ,λαι' ατιοίτιν εις τόδ' άμβαλον^ 
Οίο. Ταβο. III 15, 32 ΒίαΗΛίη (οβηββΐ; 
ΕρίοϋΓυβ) β88Θ ιηβ(ϋία.ίίθΏβιη ίηίτίΓί 
ιπΒ,Η ααΐ; ΓοΓίαβββ ηβ ίαίϋή ςιυίάθΐη ; 
88,1)18 6886 οάίθ8υιη οπιηβ ηιαίαιη 
ουιη νβηίβδβί; ςυί αυί6ΐη 86ΐηρβΓ 
οο^ϋ3.νί88β1; αοοίάβΓ6 ροβββ α1ίς[αί(1 
8,άνβΓ8ί, βί ββή ίΐΐαά 86ΐηρϋβΓηηιη 
πιαίιιιη, βοΙιϋΙθΓ ίη άβΓ ΒΓαιιί νοη 
Μβββίηα: ,,Ζβϋ; ίβΐ'β, άίβ ϋηίδ,ΙΙβ ζη 
1)βΥΓθίη6η, \ν"βηη βίβ ηαίιβη ιιηά 

νΪΓΐίϋοΙΐ ΘΓ8θΙΐβίη6Ι1." 

266. Όθηη ά6α1;Ιίο1ι νβΓηβ1ιηιΙ)8,Γ 
νίΓά άίθ ΖαΙίυηΛ £ΐηΙ)Γ6θ1ιβη ιηϋ 
άβη 8ΐ}Γ8.1ι1βη άβ8 ΓΓϋΙΐΓ0<)8 ά. ί. νίβ 
άίβ αυί^βΐιθηάβ 8οηηβ ρίοίζΐίοΐι άίβ 
ϋαηΙίθΐΚβίί βΓΐβιιοΜβί, 80 νίΓά άίβ 
ΕΓίαΙΙαυ^ άβΓ \ν"6ί888.§ιιη^ Β,ιιί βίη- 
ιηαΐ άβυϋίοΐΐθ Βββίιο,ϋ^υη^ 1)Γίη§βη. 
ν^Ι. 1179. Ζπ η^εί ν^Ι. 1239 το 
μέλλον η|ί*,8ορΙι. Οβά. Τ. 341 η^ει 
γάρ αΰτα, καν ^^ώ αιγί} οτέγω. 267 £Γ. Ώ&Β ΑαίίΓβίβη άβΓ Κ\γί, 
\}ίβίβϊ άβιη ΟΙιΟΓ Οβίθ^βηΐιβϋ, ββίηβ 
άΰβΙβΓβη ΑΙιηαη^βη ιηίΐ; βίηβιη 
86^βη8ναη8θ1ιβ ζπ 1)68θΙι1ίβΓ8βη: 
,,πιδ^θ 68 ηαυ ^αί β^βΐιβη ιιιη άββ, 
^£18 ΚΙ^ίδ,ιηβθίΓβη ΙιίβΓίιβΓ ΜΙιγΙ;.** — 
αγχιστον (,,^αηζ ηβ,ΐιβ"), νβίΐ άβΓ 
ΟΐιΟΓ άίβ ΕΰΛΓθΙβηάβ αη^αηάί^Ι;. 
ν§1. 690. — Άπίας γαίας νοη Αγ^08. 
ν§1. 8αρρ1. 266 αυτής δε χωράς 
Άπίας ηέδον τόδε πάλαι τιέτιληται 
φωτός Ιατρού (η^ηιΐίοΐι ^Απις) χάριν, 
8ορΙι. Οβά. Κ. 1303 γης οΰοιπερ 
Αηίας ηρώτοι %αλοϋνται. — ερκος: 
1)βί ΗοπιβΓ {Α 284, ^ 299) άρτιος 
ηολέμοιο. 

270 — 378 βΓ8ίβ8 Ερβίδοάίοη. 
ΕΰΓ άίβ 1;Γ8.ί?ί8θ1ΐ6 Εηί^ίοΐίΐαη^ νίΓά 
ίη άβΓ 8ο1ιί1άβΓαη§ άβΓ Βίβ^ΓθίοΙιβη 
Είηηίΐΐιηιβ ΤΓ03ίΐ8 άβΓ 8ο1ιβίη άβ8 
β1αο]ίβ8 §β§θΙ)βη. — ΒβΓ ΟΙιοΓίαΙίΓβΓ 
βοΐιίοΐίΐ;, ϋβνΟΓ βΓ ββίηβ Βϋίβ αη- 
1)Γίη^ί, βίηβη ΑαβάΓαοΙ: ββίηβΓ Εγ- 
§βΙ)βη1ιβίί; ηηά Ηαΐάί^αη^ νΟΓβ,ηβ: 
,,ίοΐι 1)ίη αηίβΓίΙιδιιί^ ηηά τνβηη άη 
πιβίηβη λνηηβοΐι βΓΓαΙΙββί, Βίη ίοΐι 
άίΓ άαη]^1)αΓ {ευφρων 275); \νβηη 
ηίοΐιί;, νβΓ3.Γ§6 ίοΐι (φϋ'όνος Ιστ*, 
ν ε μεσώ) β8 άίΓ ηίοΜ." ΟγοΓβ ίβί 
άθΓ ΚοηίΓ8.8ΐ; άβπι 8ο1ι1αΓ8 άβΓ 
ΗΛηάΙαη^ ^β§6ηαΙ)βΓ, νο άβΓ ΟΙιογ 
άβΓ86ΐΙ}βη ΕαΓ8ΐίη άΓοΙιβηά §β§βη- 
ΰοβΓ δίβΐιΐι. 

273 Γ. ϋ. ί. εί' τι αεδνον πεπυ- 
ΰμένη είτε, μη πεπναμένη, πεν- Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 51 εύαγγέλοίϋιν έλπίΰιν ϋ^νηπολεν^^ 

κλύοίμ' αν ενφρων' ούδΐ 6ιγώ6τι φ^-όνοζ, 

ΚΑΤΤΑΙΜΗΣΤΡΑ. 
εύάγγελοξ μέν^ ω6Λερ ή τίαροψία, 
εωζ γενοιχο μητρός ενφρόνηζ Ίίάρα, 
ηεύ^Ύΐ δε χάρμα μείζον ελπίδος κλνειν' 
Πριάμου γάρ ί^ρήχαβίν ^Αργεϊοι Λολιν. 
ΧΟ. πώζ φ^^; ηεφενγε χοϋτΐος έξ άπίότίας, 
ΚΑ. Τροίαν ^Αχανών ονύαν -ξ τορώς λέγω; 
ΧΟ. χαρά μ ύφερπει δάχρνον έκκαλουμένη, 
ΚΛ. ευ γάρ φροί/οΌντο^ ΰμμά 6οϋ κατηγορεί. 
ΧΟ. ^ γάρ χι Λΐ6τ6ν έότι τώνδέ όοί τέκμαρ; 
ΚΑ. ί^τιν τι ί' ουχί\ μή δολώόαντοζ &εοϋ, 
ΧΟ. πότερα ά' ονείρων φά6ματ εύπι^η 6έβείζ; 
ΚΑ. ούδ' Άψαν' αν λάβοψι βριζονΰης φρενόζ. 
ΧΟ. άλλ' ?ι <ί' έπίανέν τΐζ άπτερος φάτίξ; 275 280 285 ϋίβΟ'αι αεδνόν τι ίλπίξονσα, Μϋ 
ενάγγελος ^λπίς ν^Ι. ^όξη? εβφάΧην 
εναγγέλον ΕυΓ. Μβά. 1009, ^ρως 
αΐματολοιχός ΧΛΏΪ^η 1479, άλληλο- 
φόνονς μανίας 1575. 

276 ί. Τ^βηη θα νοη ^υίβΓ Βοί- 
8θ]ΐ8.ίύ βρήβΐΐθΐ;, 80 ιηο^θ ά&ήη ηυη 
νίβ ιηαη ζυ βα^θη ρββ^ί;, άαβ Κίοά 
861* ηθΓ ΜηϋβΓ, άθΓ Τα^ άβΓ Ναοΐιΐ; 
^Ιθίοΐιβη. ν§1. Ηθ8. \ν. υ. Τ. 235 
τί%τονβιν δΐ γυναίκες έοικότα τέκνα 
γονενϋΐν, ηηΐιβη 766 είδομέναν το- 
κεναιν. ϋίβ Ναοΐι* εΙβ ΜαϋβΓ άββ 
Τ»βθ8 «,υοίι 291, 8ορΙι. ΤγβλϊΙι. 94 
οι; αΙόΧα νυ^ ίναριζομένα τίκτει 
κατευνάζει τε, φλογιξόμενον ΖίΧιον 
ΖίΧιον αΙτώ, — ωαπερ η παροιμία 
ιναοΐι ΒορΙι. ίν^. 255, ΕαΓ. ίχ^, 664. 
ν^Ι. 8ορ1ι. Αι. 664 άΧΧ' ^ατ αληθής 
ή βροτών παροιμία. — γένοιτο, 
ώβ,βοοΧμχ, 

281. ονσαν δοίΐ. φημί οάβτ Χέγω. 
δορίι. ΕΙ. 676 ^ανόντ' 'Ορέΰτην νυν 
τε καΐ πάΧαι Χέγω τι. οΙ)βη 180 ων, 

282. ν§1. 8ορ1ι. ΕΙ. 1231 ργψ 
^ος έρπει δάκρυον ομμάτων απο. 

285. μη δοΧώΰαντος ^εου: ν^Ι. 
484, 8ορ1ι. Αηί. 1218 ^εοιαι κΧέ- 
πτομαι, Βίθ ΕηηηβΓαη^ αη άβη 
Αηί&η^ ίΐββ ζ^βϋβη βββαΏ^ββ άβΓ ΙΗαβ ΙίθΓδ 11161)61 8.η βίηβη 1;Γϋ^6- 
Ηδοΐιβη ΤΓαυιη άβηΐίβη. ϋ£ΐΙΐ6Γ αίθ 
ίοΐ^βηάθ Εια^θ άββ ΟΗοΓΓαΙίΓθΓβ. 

287. ονδ' αν Χάβοιμί ά. ί. ίοΐι 
ν6Γ^8.]ΐΓ6 ιηίβΐι άα^β^βπ , άδΐβ ίοΐι 
Ιιίηηθίιιηβ (καϊ χαίρειν κεΧεύω). 
ν^Ι. Ευιη. 228, 8ορΙι. Αη*. 730 Χ Ρ. 
^'ργον γάρ έΰτι τους άκοαμοϋντας 
αέβειν; Α Ι Μ. ούδ' αν κεΧεύσαιμ' 
ευοεβειν εΙς τους κακούς, 

288. άΧΧ* η οΐιηβ Βαοΐ^βίοΐιί ο,ηί 
ά&8 νοι•1ιβΓ§β1ιβηάβ πότερα. Υ^Ι. 
8ορ1ι. ΕΙ. 537, Αί. 466. — έπίανεν, 
ν^Ι. 1669. ϋαΓΪη Ιίβ^ί θίη ΙβίοΙιίβΓ 
Τδΐάβΐ άβΓ Ιίβίο1ιί^ΐΗ,αΙ)ί§^βϋ;, άβη 
Κ\γϊ. ίτα £ο1^. ΥβΓββ ζυΓΰο^νβΐβί. 
— άπτερος, ηίοΜ ιηϋ ΕίίϋοΗθη νβΓ- 
8β1ιβη ^ίθ άβΓ ΤΓΛίιηΐβοίί (434, 
Ηοηι. Χ 222); ιηϋ §βνί88βΓ ΐΓοηίβ 
ΙιβίΓβΙ; 68: ,,νίβΐΐβίοΐιΐι βίη (ϊβΓαοΙιΙ;, 
άΒ,8 ιη6ίη6ΐ;\7β^6η ηίοΐιΐί ίιη ΤΓαηιηβ 
άΐΓ ζυ^θβο^βη ίβί.*^ ΑαοΙι ίη άβιη 
ΗοπιβήβοΙιβη τη δ* απτερος ^πΧετο 
μνϋ•ος (ρ 57) 1)6(ίθυίβί άπτερος ,,οΐιηβ 
Ε1ΰ^6ΐ" ηηά άίβ ΕΛίδ,Γαο^βη άβΓ 
0ΓΑΐηιχΐ£ΐϋ^6Γ Ιαόπτερος, κούφη 
(δοΐιοΐ.), άπτερα, Ιβόπτερα, ταχέα, 
ηδέα οάβΓ άπτερος, αιφνίδιος ' παρά 
υμηρω ο προβηνης η ταχύς. Αίοχύ- 
Χος Άγαμέμνονι (Η68^ο6.) 1)βΓα1ΐ6ΐ) 
ατιί ΜίΓδΥβΓβίαηάηίδ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 52 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ΚΛ. Λαίδός νέαζ ωζ χάρτ έμωμ'ήόω φρέναξ, 

ΧΟ. Ίίό6ον χρόνου δΐ καΐ πεπόρϋ'ψαι Λόλίζ; 290 

ΚΛ. τήζ νυν τεκούόηξ φώ§ τόδ^ ενφρόνης λέγω, 

ΧΟ. καΐ τίξ τόί' έί,ίκοιτ^ αν αγγέλων τάχος; 

ΚΑ. "Ηφαί^τοζ ^Ίδης λαμπρ))ν έκπέμΛων όέλαζ. 

φρνκχοζ δ\ φρνκτον δεϋρ* άπ άγγάρον Λνροξ 
ΙπεμΛεν' 'Ίδη μ^ν Λρόζ ^Ερμαϊον λέηαξ 295 

Λήμνου ' μέγαν δ% τιανον έκ νήϋου τρίτον 
^Α^ωον αΐΐίοζ Ζηνόζ έξεδέ^ατο. 297 

φάοζ δΐ τηλέπομπον ούκ ήναίνετο 312 

φρουρά προόαι^ρίξονϋά' ηόμΛίμον φλόγα ^ 313 

ύτίερτελήξ τε^ πόντον ω6χε νωτί6αι^ 298 

Ιϋχύζ Λορευτοϋ λαμηάδοζ Ίίροξ ήδονίιν 
ί^Ίίεικτο χρυ&οφεγγεζ, ως ης ίίλιος, 300 

ΰέλας Λαραγγείλα6α Μακίβχου όκοΛας' 289. ν^Ι. Ργοπι. 1018 ίπερτόμη- 
σας δη&εν ώς ηαΐδ' οντά. μί. 

290. ϋΐ)βΓ χαίΤ (ηπΓ) Κγϊι^. Ι § 69, 
32, 16. ^ 

291. της τεπονσης ενφ(^6νης 
(ίηηβΓίι&ΙΙ), ίη) βοΙιΙίβΓβϊ βίοΐι αη άβη 
Οβη. πόσου χρόνου (ββϋ;) £ΐη. 

293. ϋΐθ ΓβΓηβρΓ&οΙιβ άαΓοΙι 
ΓβηβΓ "^ίΐΓ ίη άβη ΡβΓββΓίίηθ^βη 
νοίιΐ 1)β1[8,ηη1;. 8ο ^βάΛοΜθ ΜαΓάο- 
ηίοβ άιίΓοΙι ΓβπβΓβί^αΙθ ϋΙ)βΓ άίθ 
Ιηββίη άθΐη ΡβΓββΓίίδηί^θ ίη δ^Γάββ 
άίβ Είηηαίιηΐθ ΑίΙιβηδ ζα ηιβίάβη. 
ΗβΓοά. IX 3. ν^Ι. θΙ)ά. VII 182. 
Αίβ άβη Εί-βηίΙβΓ άβΓ ΓβηβΓζβίοΙιβη 
1)βζβίο1ιηβ1;β άίβ δα^β άβη 8ίηοη, 
νβΙοΙιβΓ άβπι ^Γΐβοΐιίβοΐιβη ΗββΓθ 
α,ηί Τβηβάοβ ά&Β Ζβίβΐιβη ^8,1), άαΓβ 
ά3,8 ΙιϋΙζβΓηβ ΡίβΓά ίη άίβ 8<;8,<11; 
^βζο^βη 8βί (Ρΐίη. Ν. Η. VII 56). 

294. άπ' άγγά(}ου πυρός, ιηϋ 
Ηίΐίβ άβ8 ροδίΐαηίβηάβη Ρβαβιβ: 
αγγαροί ΗίβΓβ άίβ ρβΓβίβοΙιβ Ρθ8ίβη- 
Ιίβίίβ νοη 8ί3ίΐί8θοηήβΓβη : ό μεν 
δη πρώτος δραμών παραδιδοί τά 
^ντεταλμένα τω δευτερω, ο δΐ δεύ- 
τερος τω τρίτφ* το δ\ ένϋ'εϋτεν ηδη 
κατ* άλλον δίεξέρχεται παραδίδό- 
μενοί^ Ηοιτάπεο 'Έλλησί η λαμπαδη- 
φορίη, την τω Ηφαίστω §πίτελέουσι. 
Τοΰτο το δράμημα των ΐππων κα- 
λέουύΐ Πέρσοίΐ άγγαρήϊον ΗβΓοά. 
VIII 98. 295. *Ερμαιον ορός 8.ηί Ι^βπιηοδ 
βΓ^&Ιιηί; 8ορ1ι. ΡΜΙ. 1459. 

297 £ Ζηνός: 8ορΗ. ίψ, 229 
θρ^σσαν στίοπιάν Ζηνος Ά&ωου, 
Όβτ 8ο1ια1;^;6η άββ ΒβΓ^ββ Αίΐιοβ ββΐ 
Β,ηί I^βπ1ηο8; ά&ΙΐθΓ βρήοΙι^ΓδΓίΙίοΙι 
'^Αϋ'ως σκιάξει νώτα Αημνίας βοός 
8ορ1ι. ίν§, 348. — τηλέπομπον ου% 
ηναίνετο, ά. 1. βίβ νβί^θΓΐθ βίοΐι 
ηίοΐιΐ; ΡβπβΓ ίη άίβ ΡβΓπβ ζα ββηάβη. 
— προσαί&ρίξουσα: προς τον αίΟ'έρα 
ποιούσα ώστε ανω πέμπεσΟ'αι την 
φλόγα Ηβ87θΐ3. 

298. υπερτελης, βίη ϋΐ}η^β8 Ιβί- 
βίβηά. — νωτίξειν \7Ϊβ ΕαΓ. ΡΗοβη. 
654 ,,άβη Εϋο&βη 1)βάβο1[βη", νβίΐ 

άίβ 01)βΓβ8.θ1ΐθ άββ ΜββΓββ ίβΠΓί^ 

βΓβίΓ&ΙιΗ. Υ§\. Ηββγοίι. ^νώτισε' τά 
νώτα περιεσίίέπασεν, 

299. πορευτού: ζα 698. — προς 
ηδονήν (1α8^ί^) '^τίβ προς βίαν^ προς 
δίν,ην. 

300. ηπειατο, Υίοχ βίβ βίαιπιίββίι 
Ιιίη^βάΓαη^βη. — χρυσοφεγγές, ν^Ι. 
ΕαΓ. £γ^. 781, 11 ώ τιαλλιφεγγίς 
(αηάβΓβ Ι^βθΒιΓί; χρυσοφεγγες) ήλιε. 

301. ϋΐ)βΓ άβη ΑοΓ. παρα^νδ^»*^*^ 
ζα 958. — Μάίΐιστον ορός Ευβοίας 
8ο1ιο1., ν8,1ΐΓ8θ1ιβίη1ίο1ι ίπι ΝοΓάβη 
άβΓ Ιηββί. Νθ,οΙι 8<)ΓαΙ)οη Χ 10 ^λγ 
ΕιβΙ^Γία βίηβ Εοΐοηίβ άββ Μιιΐιίβίοβ 
νοη Εϋβ. — σ%οπάς νοη ηπει%το Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝ.<^Ν. 53 δ δ' οϋτί μέλλων ούδ' άφραΰμόνωζ νπνω 

νικώμενοζ τναρήχεν αγγέλου μέροξ' 

εκάζ δ^ φρυκτοϋ φώζ 1%^ Ευρίπου φοάζ 

Μεΰΰατνίου φύλαξι ύημαίνει μολόν, 305 

οι δ' άντελαμψαν καΐ παρήγγειλαν πρόΰω 

γραίας έρίκης ϋ•ωμ6ν &ψαντε§ πυρί, 

0^ένου6α λαμηάξ δ' ουδέ πω μαυρουμένη^ 

ύπερ^οροϋόα πεδίον ^Ααωποϋ^ δίκην 

φαιδραζ 6ελήνηζ^ προς Κίΰ•αιρώνοξ λέπαζ 310 

^γείρεν αλλην εκδοχίιν πομπού πυρός, 311 

λίμνην δ' ύπίρ Γοργώπίν Ιόκηψεν φάοζ' 314 

'όροζ τ έπ' Αίγίπλαγκτον έί,νκνούμενον 315 

ωτρννεν έύμόν μηχανήβαό^αί πυρόζ. 

πέμπου6ν δ' ανδαίοντεζ άφθ'όνω μένε ν 

φλογ6ζ μέγαν πώγωνα^ καΐ Σαρωννκοϋ 

πορθμού κάτοπχον πρών^ ύπερβάλλείν πρόΰω. 

α66ου6α δ' έ^έλαμψεν άότραπης δίκην 320 

^ΑραχναΙον αΐποζ, άβτυγείτοναζ όκοπάζ' 

καπεη ^Ατρειδών έζ τόδε ακήπτει 6τέγος 302 £. δ ^ί, άβΓ ΒθΓ^ (ιηβίοη^- 
ιηίβοΐι). — ϋίβ Νβζαϋοη ^βΙιδΓΐ; 
8θ¥τοΙι1 ζα άβη Ρ&Γϋοίρίβη ειΐβ αιιοΐι 
ζαιη νβΓΐ). βη. ^τίβ Ηοιη. Χ 283 
ον μέν μοι φενγοντι μεταφρένω ίν 
δόρν πηξίίς υ. δ., Εογ. ΗβΓαΗ/813 
δ δ' οντε τονς τύ,νοντας αΐδεβ^εϊς 
λόγων οντ' αντος αντον δειΧίαν 
ατρατηγος ων ΙλΟ^εΐν Μλμηβ' ίγγνς 
άΧ%ίμον δοράς. — παρήκεν, ΙίβΓβ 
αιιΓββΓ αοΐιί;. — μέρος, Αηίβίΐ, ΕοΙΙβ, 
Αυί|^1>6. 

805. Μέαααπον ορός μεταξν Ευ- 
βοίας καΐ Βοιωτίας δοΐιοΐ. Ναοΐι 
8ίΓ&1)θη IX 8. 405, Ρααβ. IX 22, 6 
1α^ Αηϋΐθάοη Λτα ΡυΓββ άββ Μββ- 

8&ρίθ8. 

307. γραίας ά. ί. ίΓΟοΙεβηθβ Ηβίάβ- 

^08. ονδέ πω, υηά ^Β,τ ηίοΐιΐ;. Υ^Ι. 
ονπω 8ορ1ι. Ο. Τ. 105, μήπω ΕΙ. 403. 

314. Ηθ87θ1ι. Γοργώπις: Κρατί- 
νος έν Πνλαίοί. λίμνην φααΐν «Γναι 
ίν Κορίν&φ, είΧηφέναι δΐ τοϋνομα 
δια το Γόργην ίμηεύείν εΙς αύτην. 
ν^Ι. Εί^ιη. Μ. ρ. 384, 32. ϋβΓ 8ββ 
1ί6§;^ ίη άβΓ Ν&ίβ άββ Ιβίΐιηιυβ αηά ΙιβίΓβί ^61}ζύ Υιιΐί&βπίθηί. Ε. ΟατΗιιβ, 
Ν. Εΐΐθίη. Μυβ. IV (1846) 8. 200 β. 

315. ΑίγίπΧαγ%τον\ ορός Μέγα- 
ρίδος δοΐιοΐ., άβιη ηδΓάΙίοΙιβη Τβίΐβ 
άθΓ ββΓ3.ηί3. ζυ^βΙιδΓί^. 

316. εαμον πυρός, βίηθ Εύΐΐβ νοη 
ΕβηβΓ, -ν^ίβ ΕυΓ. Ββ,^οΐι. 710 γά- 
Χαατος εαμούς. 

318 £. πώγωνα: ΡοΙΙ. II 88 έν τ^ 
τραγωδία πωγων πυοος η εΙς ο^υ 
ανάδρομη της φλογός, Ρίχοί. Ιβχ. 
ρ. 478, 3 πώγωνα πυρός ' την άνα- 
φοράν του πυρός, Ευριπίδης Φρίξω. 
— %άτο«τον: κατό'ψίον δβίχοΐ. Ζα 
τίάτοπτον πορθμού ν^Ι. Ευτ. Ηίρρ. 
31 πέτραν . . τιατό'ψίον γτ,ς τηαδε. — 
πρώνα, άίβ ίοΐιβ Καβίβ, άίβ ϋΙ>θΓ 
άβη δ8>Γθηί86ΐΐ6η Βαββη ΙιβΓβίηΓΒ,^ί 
(8.η άβΓ δαάβθίίθ άβΓ Βυοίιί νοη 
ΚβηοΙίΓβΜ.).^ ν^Ι. ΡβΓ8. 135. — ϋΐ)θΓ 
άβη Ιηβη. υπέρβαλλε ιν ζα Εαηι. 491. 

320. αασουσα, η φλόξ. 

321. Άραχναίον άΐπος (νοη αα- 
ύουαα 8,1>1ιδ.η^^) ^βΙιδΓΐ ζα άβηι 
0Γβηζ^βΙ)ίΓ^β ζν^ίββηβη ΑΓ^οΙίβ α. 
άβηι ΚοΓίηίΙιίΒοΙίθη (Ρααβ. II 25, 10). οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 54 ΑΙΓΧΤΛΟΤ φάος τόδ' ούκ αηαηηον ^Ιδαίον πυρόζ. 

τοιοίόε τοί μοί λαμπαδηφόρων νόμοι ^ 

αλλοζ παρ* άλλον διαδοχαΐξ πληρονμενοί' 325 

νικά ί' ό πρώζοζ χαΐ τελευταίος δραμών. 
τεχμαρ τοιούτον όύμβολόν τ ε 6οΙ λέγω 

ανδρός τίαραγγείλαντοζ έκ Τροίας έμοι. 
ΧΟ. %^εοΐς μεν αν^Ίς^ ώ γύναι, προόενί^ομαΐ' 

λόγους ί' άκοϋόαι τονόδε κάποΘ'αυμάύαι 330 

διανεκώς ^έλοιμ^ αν, ει λεγοις πάλιν. 
ΚΛ. Τροιαν ^Αχαιοί τ^δ' εχουο^ έν ήμερα. 

οΐμαι βοί^ν ϋμικτον έν πόλει ηρέπειν. 

όί,ος τ αλειφά τ έγχέας ταύτω κύτει 

διχούτατοϋντ αν, ου φίλω, ΛροίίεννέΛοις' 336 

καΐ των άλόντων καΐ κρατηΰάντων δίχα 

φ^ογγάς άκούειν ίύτι Συμφοράς διπλής. 

οι μεν γαρ άμφΐ ύώμαΰιν πεπτωκότες 

ανδρών καΰιγνήτων τε καΐ φυτάλμιοι 323. ον% απαππον, ά. ί. ίη άΐΓβ^- 
ίβΐ Α1)8^αιηιηιιη^ βίοΐι νοα άβιη 
ΕβαβΓ άββ ΙάΛ ΜβϋοΏά. 

324. ΚΙ^γΙ:. β&^ϊ: „80 1ι&1>β ίοΐι 
ιηΐΓ ιηβίηβη 1)β8οηάβΓβη Ρβ,ΛβΙνβϋ- 
Ιαπί βίη^βήοΜθί** ιιιϋ Βθζό^ Β,χιί 
ά\β ^ήβοΐιίβοΐΐθ , 1)β8οηάβΓ8 αΛβηι- 
8θ1ιβ δίϋθ άβΓ Ιιαιηρ9>(ΐ6άΓ0ΐηίβ β,ώ 
άβη Ρ8.η£ΐί1ιβηΒ.6η, Η6ρΙΐ9>ί8ύ6ί6η υηά 
ΡΓΟίηβίΙιβίβη, ΐΛΓθΙ)βί ίη 1)6βϋηιιηί;6η 
ΖνίβοΙιβιίΓΟ,ππιβη βίηβ ^Ιβίοΐιβ Ζά\Λ 
νοη Ιι'άυίβηι 8,υ%β8ίβ1Η νίΒχ, ^^βίοΐιβ 
άίβ 1>Γβηηβη€ΐθ Γαοΐίβΐ βίη3ΐιάβι• ηΙ>βΓ- 
§£ΐΙ)βη, υηά \ν^οΙ)βί άίβ3θηί§Θ Εβίΐιβ 
βίβ^ίβ, άβΓβη ΙβίζίβΓ ζιιβΓβί (ϋβ 
1)Γβηη6ηθθ Εαο^βΐ 8.η8 Ζίβΐ 1)Τ8.ο1ιίβ 
(ν^Ι. ΗβπΏββ VII 8. 439 £Γ.). 

325. Λν^βϋ λαμπαδηφόρων νόμοι 
\νίβ βίη Βθ^ιί^ βίβΐιί (ΚίίοΙίβΙΙααΓΘΓ- 
ΟΓάηυο^), 86ΐιΗ6Γ8ί; 8ίο1ι άλλος παρ' 
άλλον ^Γαιηιηο,ϋβοΐι 8>η νόμοι 3ΐι, 
^^α>ΐ3Γ6η(1 68 άβιη Οβάαηίεβη ηο,οΐι 
ζϋ λαμπαδηφόρων ^βΗΟιί; άβηη βίη 
Γα.οΐ£6ΐ(Γ^6ϊ Ιδδΐ; άβη αηάβιβη αΙ) 
αηά άίΐάυΓοΙι ^ΐΓά άίβ ΟΓάηηη^ βίη- 
§β1ΐ8.1ί;βη. 

326. 6 πρώτος . . δραμών, άβΐ βτβίβ 
Ι^αηίβΓ 1)18 ζαπι Ιβίζίβη, >νίβ 1)θί άβΓ 
Ι^ΛπιραάβάΓοηιίβ, 1>βί άβΓ ηιβΙΐΓβΓθ 
Κβίΐιβη ηβΙ)6η θίηαηάβΓ 8ί&ηάβη υηά 
βίηβ ^αηζβ Κβίΐιβ βίβ^ίβ. 327. τέτίμαρ κτΙ. , ΕΓ^τίάβΓαη^ 
&ΜΪ 284. 

329. αυΰ-ις, ΗθΓηαοΙι (^367 £Ρ.). 
Ηβ87θ1ι. αν&ις' πάλιν η μετά ταντα. 

331. εΐ λέγοις πάλιν βηϋιαΗ άβη 
"νν^αηβοΐι άβΓίΥίβάβΛοΙηη^, νβίοΐιβη 
ΚΙγί;. ίηβΟΜτβίΙ} 1)βίΓίβάί^1}, 3.18 βίβ 
332 άβη ΙηΙιο.Η άβι* ΕβηβΓΐ)ο1;8β1ΐ£ΐί() 
ηοβίι βίηηΐέΐΐ §161)^ ηηι άαΓ&η αηάβΓ- 
Λνβϋί^β Ββίταοΐιίαη^βη ϋΙ)βΓ άαβ 
ΥβΛ&Ηβη άβΓ δίβ^βΓ ζα Ιίηϋρίβη, 
άηΓοΙι άίθ 816 ίΙΐΓβ ^βΐιβίηίθη 
^ΰη8θ1ιβ νβΓΓΟ,ί. 

333. αμιατον γτϊνά άηΓβΙι ά&8 
ΚοΙ^βηάθ^βΓίίΙαΗ. ν§1. Ηοπι. θ 64 
εν&α δ' αμ' οΙμωγή τε καΐ ευχωλη 
πέλεν ανδρών όλλνντων τε καί 6λ- 
λνμένων, 3\ι\)6\ιηΐ& η. "ν^βΙιίΕΐίΐ^βη 
βϋηιιηβη ηίβΐι^ ζηβαηιηιβη. 

334. Οαβ Α8^ηά6ί;οη, νβίΐ ζυβΓΒ^ 
ά£ΐ8 ΟΙβίοΗηίβ §β1)Γίΐο1ι1; νίΓά. ϋΐ)βι• 
τ^ — τίαΐ ζα 76. 

337. Μαη Ιείΐηη νοη άβη δίβ^βΓη 
αηά Ββ8ίβ^ίβη δϋηιηιβη ζι^ίβίαοΐιβη 
ά. ί. νβΓβοΙιίβάβηβη δο1ιίοΐ£8&ΐ8 ^β- 
ίΓβηηί ά. ί. ίη νβιβοΐιίβάβηθηι Τοηβ 
{α μίλτους) ΙιΟΓβη. 

339 £. ανδρών %αΰΐγνητων τε, αίβο 
Οτίΐϋίηηβη υηά δοΙινββίβΓη. — φν- 
τάλμιοι . . γέροντες, ν§1. δορίι. ίΓ^. 
957 μητρί καΐ φνταλμίω πατρί. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 55 

παίδων γέροντες ούκέτ έ^ ελενΰ•ερον 340 

δερηζ άτνοιμώξονΰι ψιλχάτων μόρον 

τους ί' άντε νυκτίπλαγχτος εκ μάχης πόνος 

νήότείς προς άρίβτοιβιν ων έχει πόλνς 

τά66ει^ προς ονδεν εν μέρει τεκμήριον^ 

άλλ' ώ^ εκαβτος ε6πα6εν τύχης πάλον, 345 

εν αίχμαλώτοις Τρωϊκοίς οΐκήμαόιν 

ναίονβιν τ^δη^ των ύπαιθ'ρίων πάγων 

δρόβων τ άπαλλαχΟ•έντες, ώς ί' ενδαίμονες 

άφύλακτον ε\)διί^6ονβι πα&αν ενφρόνην. 

ει δ' εν όέβονόί τονς πολν66ονχονς ^εονς 350 

τονς της άλονόης γης ^εων ^^ ιδρύματα^ 

ον ταν ελόντες αν^υς άν%'αλοΐεν αν, 

έρως δε μη τις πρότερον εμπνπττ] ατρατω ΗβΓοά. Ι 87 83,^1; ΚΓΟβοβ ζα Κ^^γοβ: 
ουδείς οντω ανόητος εατί, οατις 
πόΧεμον προ ειρήνης αΐρέεταΐ' εν 
μεν γάρ τ^ οί παίδες τονς πατέρας 
Ο'άπτονΰΐ, εν δε τω οί πατέρες 
τονς παίδας. , 

341. δέρτις ^ίβ ΕυΓ. Ογ. 41 οντε 
ΰΐτα δια δέρης εδέξατο. 

342. ννκτίπλαγτίτος πόνος, άίβ 
υηηιΐιβ ϋηά ΑΓΐ)θϋ; άβΓ ΝίίοΙιΚ 
ν^Ι. 12.^ 

343. ών ϊχει πόΧιςι βιθ ηβΙιιηΘίι 
βίη ΓΓΰΙιιη&εΐ νοη άβιη ^^3.8 άίθ 
δίαάί; 1>ίβίβ1;. Υ^Ι. Ηοιη. ω 215 
δεΐπνον δ' αϊ'ψα ανών ιερενσατε 
ιιηά ζα Εαιη. 859. 

344 ί. προς (ζα Εααι. 247) . . τε- 
ημηριον, ^ίο βίντΛ υογΙιθγ ίιη Ιι8.^βΓ. 
Ώίθ ΜαΛβη, ^βίοΐΐθ άίβ ΚβίΙίΘη- 
ίοΐ^β (έν μέρει) 1)β8ϋιηιηί6η , -^^αΓ- 
άβη βοηβύ άαΓοΙι ά&8 Ι^οδ νβιίβίϋ, 
}βίζί Ιιαίί άβΓ ΖαΓαΙΙ 3Θάβιη ββίηβη 
Τβίΐ ζαβ:β¥ΓίΘ8βη. ν^Ι. Ηοια. Α 730 
δόρπον ίπεί&' ελόμεα&α %ατά ϋτρα- 
τόν εν τελέεααι, 

347 ί. πάγων δρόσων τε, ν^Ι. 
565 ί. 

348. ώς ενδαίμονες: βίθ δίβΐίθα 
8ίο1ι νΟΓ, ηαηιηβίΐΓ νοη »11θΐη ϋη- 
^βχηαοΐι βιΐδβ^ ζα ββίη ; (ΙαΓίη ιηϋ^βη 
816 βίοΐι ηίοΐιΐ) Ι^αβοΐιβη, "(νβηη βίβ 
1)61 (16Γ ΡΙοΔάβΓαη^ άβΓ δίαάί άίβ 
Ηβίΐί^αιηβι• βοΐιοηβη ; αηάβΓηίαΙΙβ 
α. 8, νντ. 349. άφύλακτον: 8ίθ 1)Γα,αοΙιβη 
Ιίβίηβ \ν£ΐο1ιβη πιθΙιγ ααδζαβίβΠβη. 

350. Υ§\. 532, Ηοιη. γ 130 αντάρ 
επεί Πριάμοιο πόλιν διεπέρααμεν 
αίπήν, καΐ τότε δη Ζενς Χνγρον 
ενϊ φρεσΐ μηδετο νόατον Άργεΐοις, 
επεΙ ον τυ νοήμονες ονδε δίκαιοι 
πάντες εααν %τε. Μίΐ; τονς πολια- 
ΰονχονς &εονς γφ.. 8αρρ1. 502 των 
πολιααονχων &•εών βωμονς, 1030 
Ο'εούς . . ποΧιονχονς^ 8βρ1ι. 106 &εοΙ 
ποΧιοχοι χ&ονός, 

362. εΧόντες — άνϋ-αΧοιεν βαΓ- 
1ί&8ϋ8θ1ι. ν^Ι. 8ορΐ3. Οβά. Κ. 1025 
γνώ&ι δ' ώς έχων εχτ] ν,αΐ α* είΧε 
^Ύΐρών%•' η /^ίηη αηά ά&β δρήοΐι- 
¥ΓθΓΐ;Ιίοΐ3β αιρονντες 'ηρημε&α ΖβηοΙ). 
Ι 35, Βίο^. Ι 33, Αροδίοΐ. 1 69 {έπι 
των έΧπιαάντων τιρατειν τίνων και 
νπ' εκείνων άΧόντων), ααοΐι Ηογ. 
βρί8<;. II 1, 156 (χΓαβοία 03.ρ1;α ίβΓαηι 
νίοίοΓβιη οβρϋ. 

353. Τΐιαίί. VI 24 έρως ενέπεαε 
τοις πάαιν ομοίως εκπΧενααι.^ — 
μη . . έμπίπττ}: ν^Ι. ζα 136 αηά 
Ηοηι. Π 1'28 μη δη νηας εΧησι (βοή. 
πνρ) καϊ ονκέτι φνκτά πέΧωνται, 
Σ 8 μη δη μοι τεΧέσωαι ^εοϊ κακά 
μήδεα ^νμω, ε 356 ω μοι έγώ^ μη 
τις μοι νφαίντιαιν δόΧον άντε, 
ΕαΓ. ΑΙΙί. 315 μή ϋοί τιν' αΐΰχράν 
προοβαΧοναα κΧηδόνα . . αονς δια- 
φϋ'είρ'η γάμονς. — πρότερον ά. ί. 
νοι• άβΓ ΗβίηιΙιβΙΐΓ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 56 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ΧΟ. ηορ^είν α μη χριί, χερδεύιν νιχωμενονς' 
δει γαρ προς οϋχονς νοότίμον βωτηρίας. 355 

^εοΐς ί' άναμΛλαχητος ει μόλοι, ότροίτός^ 357 

Τίάμψαί διαύλου ^άτερον χώλον πάλιν 356 

γένοιτ αν, εΐ πρόΰπαια μ^ι τενχοι χαχά 359 

έγρηγορος το πήμα των όλωλότων. 358 

τοιαντά τοι γυναιχός έξ έμον χλύεις' 360 

το ί' εν χρατοίη, μίι διχορρόπως ΙδεΙν, 
πολλών γαρ έό^λών τήνδ' δνηύιν είλόμην. 
γνναι, χατ άνδρα όώφρον^ ενφρόνωζ λεγείξ. 
ίγώ δ^ άχονόαζ πι6χά 6ου τεχμήρια 
^εονς προόειπείν ευ παραόχευάζομαι. 365 

χάρις γαρ ούχ άτιμος εϋργαΰται πόνων• 

ίίΐ Ζεϋ βαόιλεϋ χαΐ νυξ φιλία 
μεγάλων χούμων χχεάτειρα, 

ητ έπΙ Τροίας πύργοις έβαλες 354 ί. πο(}^ειν α μη χ^η ά, ί. άίθ 
Τβπιρβί ρΐύηάβπι, τ^Ι. δορίι. Ρΐήΐ. 
1440 τοντο δ' ίρνοΒί^'^ όταν πορ- 
^ητε γαιαν, εναεβείν τά προς 
9'εούς. — νι%ωμενους ηαο)ι ατρατω : 
ζα 199. — νόστιμου αωτηρίας "νίβ 
ΓβΓ8. 799. ν^Ι. Οΐιο. 609 της άνοι- 
μώητον τύχης. 

3571 ^βηη οΗηθ ΡΓβνβΙ ^β^^βη 
άίβ ΟδϋβΓ ά&8 ΗββΓ £ΐ1)ζίβ1ΐ6η βοΠίβ, 
άαηη άαΓΓίβ ίΐιηβη άίβ ΗαοΙι^βΙΐΓ ίη 
άίβ Ηβίιη&ί ζα ίβίΐ νβΓάβη. Ώβτ 
αηάβΓβ δοΐιβη^βΐ άββ Όορρβίίαιιίβ 
(νοη άβΓ ννααα ζυτ αφεαις) νοη 
άβΓ ΗβίιηίΛΐιΗ. ν^Ι. δβρί 600 τεί- 
νονΟί %αμηην την μα%ράν πάλιν 
μοΧεΐν. 

359 ί. Ββί ,,νβηη ηίοΐιύ βύντα 
ηαβΜτ^^ΙίοΙιβ ίθίάβη 86ΐΐ£ΐ£Ρύ ά&β 
ηοοίι νΛοΙιβ^βΙι άβΓ Τοί^η" ]^£ΐηη 
άβΓ ΟΙιΟΓ αη άίβ υογ Τγο)» Οθ- 
ί&ΙΙβηβη άβηϊ:βιι (νζΐ. 463 £Ρ.), Κίτ*. 
Ιιαί άίβ Βαβίιβ ίητ άίβ Ορίβηιη^ άβι 
Ιρίιί^βηίβ ίπι Αϋ^β. Ηββ^οΐι. ηρόβ- 
παιον' πρόαφατον^ νέον, 

361. το δ' εν τιρατοίη, ν^Ι. 124. 
ΒβΓ \ν^αηβοΙι Ιεΐίη^ βΙ)βη80 φιί ιιηά 
ίβΐ} βΙ)6η80 βοΜίιηιιι ^βχηβίηί} ^ίβ 964 Ζεν Ζεν τέλειε, τάς εμάς ενχάς 
τέλει, 

362. ,,ϋβη ΟβηηΓβ τοη γίβίβιη 
Οαίβη βη^^ΐιΐθ ίοΐι ιηίτ ά&ιηίί.'* 
ν^Ι. 1653. ΌβΓ Λογ. είλόμην ]ΐΛί 
Ββζτι^ £ΐαί άβη υογ1ι6γ ααβ^• 
βρΓΟοΙιβηβη 'νν'ιιηβοΐι. Υ^Ι. έπεμνα- 
αάμην 0\ιο. 621. 

363. ^βίΐ Ε\^^. Ώάί ΛδβΙεϋβΗθΓ 
Ββδοΐΐθίάβηΐΐθίί υογΗθγ γυναικός έξ 
έμοΰ %λύεις ^β8&^ Ιι&Ι, βρβηάβΐ; 

ίίΐΓ άβΓ &Γ§1θ3β ΟΙΐΟΓίαΙίΤθΓ ά&8 ΙιΟΪ): 

%ατ' άνδρα . . λέγεις. Ζα εύφρόνως 
(νβΓ8ί^ηάί^) ν^ί. ΡθΓ8. 774 ^«ός 
γαρ ού% ηχ^ρεν, ώς ενφρων ίφυ, 
555 Ξέρξης δΙ πάντ' έπέσπε δυα- 
φρόνως. 

365. ευ προαειπειν 8. γ. α. δι' ευλο- 
γίας υμνηααι (Εατ. ΗβΓΟ. 355). 

366. £ίηβ βηαάβ ίβί θΓνίβδβη, 
άίβ άβΓ (αηι 8ίβ &α%βν&ηάίβη) 
Μαίιβη ηίβΐιί αη^θΓί ΐ8ί. είργαβται 
ρ&88ίγί8θ1ι ^β εΙργάαΟ'αι 1345. — 
Εΐ7ΐαιηβ8ί;Γ8. &1>. 

367—378. ϋίθ ΑηΛρ&8ίβ άββ ΟΙιογ- 
ίαΙίΓβΓβ 8β1ι1ί6Γ8βη ά&8 Ερβί8θάίοη 
ηιίΐ; άβχη γβτ8ρΓθθ1ιβαβη (329, 365) 
ϋ&η1ε^θ1)6ΐίβ &6. 

368. κτεάτειρα, ΓαΓ αη8. οίοίΐίζθο^ όγ ^^οο^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 

6τεγαν6ν δίχτνον^ ώς μήτε μέγαν 
μήτ' ονν νεαρών τιν' νΛερχελέύαι 
μέγα δουλείας 
γάγγαμον^ ίίτην ηανάλωχον, 

^ία τοι ξενίον μέγαν αιδούμαι 
τον τάδε ηράί,αντ έτί Άλεξάνδρω 
τείνοντα ηάλαν τό^ον^ οΛως αν 
μήτε προ καιροϋ μι}#' ύπίρ αΰτρων 

βέλος ήλί^ιον 6κήψείεν, 57 
370 375 8ίΓ. 1. ^ώς πλαγάν εχονς αν ειπείν 

πάρεβτιν ί' ονν τόδ^ έ^ίχνεν6αΐ' 380 870. ατεγανον (άβο^βηά, γοη βΐΐΐβη 
δβϋβη ηηιίΐαβββηά) άί%τνον: άίββθ 
ΡοΓίη άβΓ αηαρίΐβϋβοΐίθη ϋίροάίβ 

κ^<^^. -\ύκ^ ίβΐ; Ββΐίβη. Υ^Ι. 788, 
Εαιη. 307, δυρρί. δ. 

371. νπβρτδλεσαί, ά8.ΓΰΙ)θΓ Ηιηνβ^- 
βρήη^βη. Υ^Ι. ί%π7ΐδτίιμ,ατος 1375. 

372 £. δονίΒίας^ -ν^βίΐ βίβ ίιη Νβίζ 
^βΓ^η^βη βίηά. — αττιν πανάλωτον 
ίθί η'^θΓβ Βββϋιηιηιιη^ ζα μέγα 
δ, γάγγαμον: άΒ,Β ^ΓοΓθβ ΥΆΏ^^Β,τη 
άβτ Οβί'ΛΏ^βΠΒοΥϊΒ,ίί Υίΐΐά ζυ βίηβιη 
&11θ βΓί&βΒβηάβη ΥβΓάθΛβη. Ηοιη. 
£ 487 μη ηως, ώς ά'φΐϋΐ λίνου 
άΧονχΒ πανάγρον, άνδράαι δυσμε- 
νέεααιν ελωρ καΐ ίΐνρμα γένηα&ε, 

374. Ηοηι. Ν 624 Ζηνός . . μηνιν 
ξεινίου, ο ς τ ε ποτ' νμμι βιαφύ-έραει 
πάλιν αίπήν. 

375 β^. έτε' Άλεξάνδρω τείνοντα 
(άβια πράξαντα τιηίβΓ^θΟΓάηθί) π. 
τόξον άΒ,τί ηίοΜ ίη άβιη δίηηβ ^β- 
ΏΟίηηιβη -^βΓάβη, αΐβ 1ΐ8.1)β Ζβαβ ίη 
βί^βηβΓ ΡβΓβοη άβη Ρ^ήβ νθΓοίοΙι- 
ίβΙ, βοηάβηι ΒίβΥϊϊ ώχχτ \)ϊ\άΙϊο\ϊ βί^α 
ίΰΓ νατερόποίνον (58). Οΐιο. 381 Ζευ 
Ζευ, %άτω9•εν Ιάλλων νατερόποίνον 
αταν %τε. Ζβηβ ^3.Γΐ;βίθ άβη Γβοΐιίβη 
Αϋ§θη1)Ηο^ 8.1) (ν^Ι. 8θβΗ. Ρΐιίΐ. 195 
%αϊ ννν α πονεί, Ώ'ύ,ιηΙΙοϊί ΡΙιίΙο- 
^ύθίββ, δίχα τίηδεμόνων ονκ ^σΟ** ώ^ 
ου &εών τον μελέττι τον μη πρότε- 
ρον τονδ' έπϊ Τροία: τεΐναι τα Ο'εών 
αμάχητα βέλη, πρΙν οδ' έ^η-ΛΟί χρό- 
νος^ ω λέγεται χρηναέ αφ' νπο τώνδε δαμηναι, ΌθΓ Βο^θη άββ 
ΡΜΙοϋβΙ; \ϊ2Α, άβη Ραήβ βΓΐβ^ί) ιιηά 
Ββίη Ρ£βί1 ΪΧ2Λ βίβΙιβΓ, ηίοΐιΐ; ίηβ 
Βίαυβ. — οπωζ, νϊβ. — υπ\ρ αατρων 
ηαοΐι άβιη βρήοΙι^δΓϋίοΙιβη εΙς 
ουρανον τοξενειν, γτβίοΐϊββ ^ββα^ϊ 
"ν^ΐΓά έπϊ των δια%ενής πονούντων 
(Ζβηοΐ). III 46). Είη 1)ίΜ1ίο1ιβΓ Αυβ- 
άταο^, άβΓ ηίοΜ '^^βίίβΓ αυβ^θάβηΐίβΐι 
νβΓάβη άΒ,τί. 

378. ηΧΟ&ιον ρΓοΙβρϋβοΙι. — Οβ- 
"«ν^δΐιηΐίοΐι ΐβί άβΓ νθΓΐβ<;ζ1}β ΡυΓβ άββ 
Ρ8.Γθιηί8.^θ8 βίη ΓβίηβΓ ΑηαρΒ,βΙ}; 
¥Γίβ ΙιίβΓ, Βίβΐιΐ} άαίΰΓ βίη δροηάβηβ 
8.ηο1ι δαρρί. 8 'ψήφω πόλεως γνω- 
σϋ• είσαι, 

379 — 480 βΓβΙίβΒ 8ί3.8ίπιοη. 
ΌΊβ τΙιτϋιπιίΒοΙιβη Ερίιγπιηίβη, \)β- 
βίβΐιβηά ίη άβΓ άΓβίπΐ8,1ί^βη\νίβάβΓ- 
Ι^βΙΐΓ άββ ^Ιβίβΐιβη Υ6Γ8ηΐ9.Γ86Β 8.ηι 
δοΙιΙηδΒθ άβΓ άΓβί δ^ΓορΙιβη ηηά 
Αηίίβ^ΓορΙιβη, ΙαβΒβη γβΓηιαίβη, άοίβ 
άίθ άΓβί δίΓ0ρΙιβηρ£ΐ8.Γβ νοη άβη 
άΓβί ατοιχοι άββ ΟΙιογβ, άίβ Ερίι^ηι- 
ηίβη νοη άβηι ββΒβ,πιίοΙιΟΓθ νοΓ^β- 
ίΓίΐ^βη νυτάβη. Είηβ Η,ΐιηΐίοΐιβ Γογπι 
1ι&<; άθ,β δβ^βη8^βΙ)β1; δορρί. 638 &. — 
ϋίβ βίϋΙίοΚβη ΕΓ^Μ^^αη^βη , νβίοΐιβ 
άβΓ ΕλΙΙ ΤΓ03α8 ίη Ββζυ^ Β,ηί άίβ 
ΒβΒίβ^ίβη ηηά άίβ δίβ^βΓ βΓ^νβο^ί 
(ζα 413), ^βΓάβη ηιίΐ; ,,άαΓβ ΖβιΐΒ 
^βίΓοββη, άβ,Γί πΐΒ,η ^^οΐιΐ β&^βιί** 
αη ά3.Β ΥοΓίιβΓ^βΙιβηάβ αη^β- 

86ΐΐ1θ88βη. 

380 ί. ,,δο νίβΐ ΙδΧβΙ; δίοΐι ^βάβη- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 58 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ετζρα^βν ώζ εκρανεν. ονχ εφα τί^^ 
#£θύί,• βροτών άξιοϋίί^αι μελειν 
ο6οΐζ ά^ίκτων γάνοζ 
ΛατοίΟ-'• δ ί' ούχ εύόεβήζ, 
Λεφανταν δ' άγχίνονζ 
άτολμήτων "^ρης 
πνεόντων μείζον ^ δρκαίωζ^ 
ψλεόντων δωμάτων ντίέρφεν 
νπ\ρ το βέλτιύτον, εότω ί' άπή- 
μαντ^ν ω6τ άπαρκεϊν 
εν ΛραΛίδων λαχόντί. 

ον γάρ εύτίν επαΧξ,υ^ 
πλούτου προς κόρον άνδρΐ 385 390 ί8.1ΐ8 ΓβδίβίβΙΙβη: 68 ίβύ ίΐιηι (άβιη 
ΑΙβχαηάΓΟβ) βΓ^8.ιι§θη βηΙβρΓβοίιβηά 
ββίηθη Τΐ33,ί;6Β/* ΒβΓ 0Γηηά83,ίζ 
ίζδϋΙίοΙίθΓ (χβΓβοΜί^^βίΙ; βΙ όείν' 
^δρααας, δεινά τιαϊ πα&είν α ε δει 
(δορίι. ίτ^. 11) \ί&ί βίοΐι αη ίΐιιη 
βιίαΐΐί). ν^Ι. παΰ'ειν τον ^ρξαντα* 
^εαμιον γάρ 1563, βράααντι πα- 
&ειν τρίγέρων μΰ&ος τάδε φωνεί 
Οΐιο. 312. — τϊς (^3.γ ιηβ,ηοΙιβΓ, ν^Ι. 
456): Μαη 1)Γαα6Μ ηίοΜ αηζαηβΐι- 
ιηβη, άαίβ άβΓ ΟίοΙιίβΓ αη βίηβ 
Ιϊββίιίηιιηίθ ΡβΓβδηΙίοΙιΙίβίΙ; ^βάαοΐιΐ; 

382. (ονκ) άξιοϋαϋ•αί ά, ί. ββ νβΓ- 
ίΓΟ^θ βίοΐι ηίοΐιΐ} ιηϋ άβι ΙΛ^αΓάβ €ΐβΓ 
βοϋΐιβϋ;. — μέλειν ρβΓβδηΙίοΙι νίβ 
8ορ1ι. ΕΙ. 342, ΕαΓ. ΗβΓΟ. 773 -^«οΐ 
των άδικων μέλοναι χαΐ των οαίων 
επάειν. 

383 ι ά-Ο-ίκτων: 8ορ1ι. Οβά. Τ. 891 
των ά%'£'Λτων έπεται ματάξων. Όλη 
Ηβίΐί^β, άαβ ηίοΐιΐ} αο^βίαβίβύ ψβτ- 
άβΏ άο,νΐ^ Βΐηά άϊβ βίϋΐίοΐιβη (χΓοηά- 
βαΐββ, άίβ „πηββ8ο1ΐΓίβΙ)βηβη ββββίζβ" 
(δορίι. Αηί. 464). γάνος, 8ο1ιιηιιοΐ£ 
(584) Υίίβ ΟϊίΟ. 634 ^εοστυγήτω δ' 
άγει βροτών άτψω&εν οϋχεται γά- 
νος. Βίβ8β8 8ί«1ιί ζΰ Λατοιτο ίη 
8θ1ΐ8.Γίβιιι Οβ^βΏΒΟ,ίζ: Όβν δο1ιιηαο1[, 
άβΓ ίη ΕΙΐΓβη ^6ΐΐ9.Η6η ^βιάβη 
βοΐϋβ, νίτά ιηϋ; ΕΰΓ8βη ^βίΓβίβη. 

385 ΰ. ,,νίβΙιηθΙΐΓ 181; οδ'6ηΙ)£ΐι ^β- 
ντοΓάβη , άίΐΓβ άθΓ Βαοΐιβ^βίβύ 04ρης, 
ν^Ι. μέλας "Αρης 1512) ταβοΐι "νν^αΙίΓ- 
μΐιηιηί άίβ δΰικίβη βοΙοΙιβΓ, άίβ ηΙ)βΓ ΟβΜΙΐΓ ΗοίίδτΓϋ^ 8ίηά, Λνβηη 
άαβ Ήααβ αΙΙζυδβΙΐΓ ηΙ)6Γ άαβ 6ΐ)6η 
Γΐοΐιϋ^β Μ&Γ8 Ιιίη&α8 γοη Εαΐΐβ άββ 
Κθίοΐιΐαηιβ βΙίΓοΙιζ*;." ϋΐ)6Γ άβη Γθΐ8.ί. 
(λΘπ. άτολμήτων Κτϋί^, δρΓ&οΜ. II 
§ 47, 26, 6. άτόλμητος 8,αο1χ Ρίηά. 
Ιβίΐιηι. VII 11 άτόλματον Ελλάδι 
μόχ&ον (δοΐιοΐ. άννπομόνητος) : άτόλ- 
μητα νίβ άτλητα 417 βίικί ϋίη^β, 
άίβ ιηαη ^ίοΥιί ^α^βη, ηίοΐιί ΰ^βΓ 
8ίοΙι 1)1111^611 8θ11, αίβο £Γ6νθΙ1ΐ3.£ΐ;β 
\ν&^ηί88β τητίβ άίβ Εηί£α1ΐΓαη^ άβι* 
ΗβΙβηΕ (417 άίθ βΙιβΙ)Γβο1ιβη8θ1ΐθ 
ϊΊαοΙιΙ; άθΓ Ηθΐβοβ,). — νπέρφεν* 
νπεράγαν Ηθβ^οΐι. — νπερ το Ιβέλ- 
τιστον νίίβ ηοίρά το βέλτιατον υΐο,ί, 
ΡΙΐ8«άΓ. ρ. 233 Α, Ρΐαΐ αιαοοίι. 
ο. 8. 

389 Ε ΝιΐΓ ηθ1>βη1)βί (ν/ιβ ΕαΓ. 
ΙρΗ. Τ. 419 ΰΙ)βΓ ά8.θ ιη'άΓβί^θ δίΓβ- 
1>βιι ηΗ,οΙι Κθίοΐιΐιιιιι) ^ΪΓά βίηβ Ββ- 
ιηβΓίίΐιη^ τίΙ)6Γ άο,8 ηοΐιϋ^β ΜαΓβ 
άββ Εβίο1ι1υιη8 Λΐι§β£ΰ^: ,,ββ βοΐΐ 
80 γίβΐ 8610, άοΧβ 68 ο£ιιβ τητβΐΐθ ζα 
ϋιαη (ά. 1ι. οΐιηβ ΙιαΓ^θ ΝοΙ Γαίιΐβη 
ζα 1&886α) ^βηΰ^ άβιη άβΓ τίοΜί- 
^θη νθΓ8έ3.ηά 1ι&?.** ¥§1. άπημάντω 
σΰ'ένει (πιϋ βίηβΓ (ϊβνναΐί; άίβ ηίοΐιί 
¥Γ6ΐΐ6 ϋιαί) δαρρί. 584. — εν πρα- 
πίδων λαχόντι ντίβ ευ ηρ. ϊχοντι. 

392 βΐ „ Κβίηβ δοΙιαίζ^νβΙΐΓ ^ίβΐ)^ 68 
ίίΐΓ άβη Μ&ηη, άβΓ ίη άβΓ ϋΐ)βΓ- 
8α.ύϋ§;αη^ ά68 Κ6ί6ΐιίαπΐ8 (^βηη 68 
ίΐιηι ζα ^οΐιΐ ί8ί) άβη Ιιοΐιβη Αϋαι* 
άβ8 ΚβοΙιΙβ ίη άα8 ΝίοΗίνοΓίιαηάβη- 
δβίη ντ6^8ί5Γ8ύ ά. 1ι. ίατ βίοΐι ηίοΐιΐ; οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 59 λακτίβαντι μεγαν ^ίχας 
βωμόν είξ άφάνειαν. 

αηϊ. 1. βιάταν ί' α τάλαινα ηευ^'ώ^ 

προβονλον παις αφερτος ατας. 

ακοζ δε πάν μάταιον. ονκ εκρνφ^η^ 

πρέπει, δε, φώζ αίνολαμπες, βίνοζ' 

κακοϋ δε χαλκού τρόπον 

τρίβω τε καΐ προΰβολαΐζ 

μελαμπαγηζ πέλει 

δυκαίω^εΐζ επεί 

διώκει παις ποτανον ορνιν, 

πόλει πρ06τριμμ' αφερτον ένθ^είς. 

λιτάν δ' ακούει μεν οντίζ ϋ^εων 395 400 405 γοτίι&ηάθη ββίη ΙΙΐΓβί. προς %όρον 
νίϊ^ προς βίαν Εαιη. 5, προς άνάγ- 
παν ΡβΓΒ. 672, ου %ατ' Ιαχνν ονδε 
προς το παρτερόν Ρτουα. 228, προς 
το βίαιον Α^. 135. — /ίέτίας βωμός 
νίθ Εαιη. 542. 

396 ί. ΑηβίΰΙίΓυη^ Υοη ον γαρ 
εατιν ^παλξις: ,,ββ 1)6ηιβ.6ΐιϋ^ βίο^ 
άββββη, άθΓ ^βίη ΕβοΙιίβ^βίϋΕΐ Ιιαί;, 
άίβ ϋΐ)βΓΓβάαη§(νβΓία1ιηιη§), ^βΙοΗβ 
ααβ^βΐιί γοη άβΓ ίΐιη 1)6Γαίθηά6ΐι 
ΙβίάβηβοΙίίΐΛϋοΙιβη Υθΐΐϊίβηάαη^ (άΐβ 
δορΙιίβϋΐΕ άβΓ Ι^βίάθηβοΙιαΛ)." Υ^Ι. 
233. 8ο ίΰΙιΗ &ιιοΙι 8ορ1ιοΐ£ΐ68 Αηί. 
615 £^. 3>υ8, 1^16 άβΓ ά8.8 Εβοΐιί ηίοΜ 
ΰίοΐιίβηά^ Μθηβοΐι βίοΐι άαΓοΙι ββίηβ 
Γΰοΐίβίοΐιΐβίοδβ Ββ^ΘΐΐΓΐίο1ιϊ:βϋ; ββΐΐΰβΐ; 
ίηδ νβΓάβι•1)βη βίϋΓζΙ: οοψία γαρ Ι'κ 
τον τιλεινον ^πος πέφανται , το κα- 
κόν δοκείν ποτ* εαϋ'λον τωδ' ?μμεν 
οτω φρένας ^εος άγει προς αταν. 

398 £Ρ. Ιδίϊ άαηη άβΓ 8ο1ια<ΐ6ΐι 
(αίνος) βββϋί^βί, άαβ ΥβΛΓβοΙίθΒ 
νβιαΜ, 80 ^κ\)ί β8 ^θίηθ Ηβίΐηη^ 
ιιηά ^βίη ΥβΛεΓί^βη. Εβ νβΛΓβϋβΙ; 
βίοΐι νίβΙηΐΘΐΐΓ άβΓ Βυί άββ ΥβΓ- 
1)Γβο1ιβΓ8, βίη βοΙίΓβοΜίοΙιβΓ Βαί; ^ίβ 
βίηβ 8θ]^ΐ6θ1ι^;6 Μϋηζβ άπΓοΙι Ββ- 
Γαίιπιιι^ υηά ΑηβίοΓββη βοΙι^&γζ 
^^ΐΓά, 80 8θ1ΐ¥Γίηάβί 1)βί ίΐιιη άβΓ 
δ,αΓδβΓβ βίαηζ υηά θγ ζβί^ δίοΐι ία 
ΒβίηβΓ 1ια.Γ8ΐίο1ΐ6η ΒΙδΓββ; ββ νίΓά 
ΰΙ)θΓ ίΐιη ά&8 ϋΓΐίβίΙ ^ββρΓΟοΙιβη, άιιΓβ 
6Γ βίηβηι Εαα1)6η ^^Ιβίοΐιί, άβΓ α8.ο1ι άβηι ΑαοΜί^βη Υο^^βΐ Ιΐ8,Βθ1ιί; 3.1)βΓ 
&αβΙι ααί άβη δίααί ί^ΙΗ ββίηβ 
δοΐΐίΐηάβ; ββίη Γΐβΐιβη \ϊ6νί ^βίη 
Οοϋ ηηά ηίπιηιί βίη Μβηδοΐι βίβΐι 
ββίαβΓ αη, 80 Γβίίδί 6Γ άίβββη ηιίί 
ίηβ νβΓάβΓΐ)βη. Ζυ ον% έτιρύφϋ^η, 
πρέπει δε ν^Ι. δβρίι. 274 μέλει, 
φόβω δ* ονχ νπνώααει τιέαρ. — 
έτίρυφ^'τι ίβί; 80^. ^οηιίββΙιβΓ Αοπβύ. 

400. -ΛαΜου %αΧ%ουι ν^Ι. 8ορ1ι. 
ίτ^. 742 λάμπει γαρ έν χρείαιοιν 
ωΰπερ ενγενης (οηάβΓβ Ι^ββαΓί; ευπρε- 
πής) χαλκός. 

403 ί. δίκαιωΰ'εϊς έπεί ^ιωκε^ ίαΓ 
άαβ αηΥβΓβί^αάΙίοΙιβ διτιαιω&εϊς διώ- 
κων. — 8ρΓίο1ι\\ΓδΓϋίο1ι τα πετάμενα 
διώτιειν ΡΜ. ΕαίιΙι^^ρΙΐΓ. ρ. 4 Α, 
ν^Ι. Ηοηι. Ρ 75 ά'κίχητα διώκων, 
Αροδίοΐ. XII 100 όρνις ζητείς, ανέ- 
μους θηρεύεις ' έπϊ των μάτην 
ΊΛοπιώντων, 

405. προατριμμα, άβΓ ηιϋ^βύβίϋβ 
Μαΐίβΐ. ϋΐ)βΓ άβη ΑοΓ. εν&είς ζα 
958. — Ζααι Οβάαηΐίβα ν^Ι. Ηβ8. 
\ν. α. Τ. 240 πολλάχι καΐ ξύμπααα 
πόλις κακόν ανδρός άπηύρα, ΕαΓ. 
Εβίί.. 640 γ,οινόν δ' Ιξ ίδίας άνοιας 
(άβ8 Ρ^ίδ) κακόν τα Σιμουντίδι γα 
ολέ&ριον ^μολε. 

406. λιταν κτΙ., γ^Ι. Εαηι. 561 
τιαλει δ* άτίούοντας ούδϊν ίν μέαα 
δναπαλει τε δίνα' γέλα δ\ δαίμφψ 
έπ' άνδρϊ Ο'ερμω κτ^. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 60 ΑΙΣΧΤΛΟΤ τονδ' έπίότροφον δ^ 
φώτα ^ίχη καθαιρεί. 

οΐοξ χαΐ Πάρίζ έλϋ'ών 
έζ δόμον τον '^ίτρειδαν 
τΐόχννε ξενίαν τράτίε- 
ζαν κλοηαΐ6ι γυναικός. 410 βίΓ. 2. λιτίονβα ί' άύτοΐύίν άβπίύτοραζ 

χλόνανς τε καΐ λογχψους ναυβάταζ ϋ•^ ότύλί^μοϋζ 
αγονόά τ άντιφερνον Ίλίω φ^Όράν 415 

βέβαχεν φίμφα δια πνλαν 
Άτλψα τ λαό α ' πολλά ί' ίύτενον 
τόδ' έννέποντες δόμων Λροφηταΐ' 
^νώ ίώ δώμα δώμα χαΐ ττρόμοί^ 407. τοϋδ' ίπίατ^οφον ίβίοΐι ]^αιη< 
ιηβηιά) ΏΛοή Ηοηι. α 177 ίπίβτρογος 
ην άνΰ'ρώπων. Υ^Ι. Ηββ^οΐι. έπί- 
ατροφος ' ίπίστροφην ποιούμενος 
χαΐ φροντίξων, επιμελητής. ΌθΓ 
8ο1ιΐ66ΐιίθ ζίβΐιΐ} άίβ^βηί^βη άίθ ίΐιιη 
^βββίΐί βίηά ιηϋ ίηβ νβΓάβΓΐ)βη, νίβ 
68 δβρί. 586 ^ν παντί πράγει δ' 
ϊβ&' ομιλίας ν-α-αης %,ά%ιον ονδέν 
κτ£. αυβ^θΓαΙίΓί ^ν^Μ. 8ο ηΐϋΓβΙίβη 
άίβ ΤΓ0Γ)8,ηθΓ ιηϋ Ραήβ ζα Οιαπάβ 
^βΐιβη, άα βίβ βίοΐι ββίηβΓ αηηαίιιηβη 
ηηά βίοΐι ζα Οβηοβββη ββίηβΓ ΓΓβνβΙ- 
ίΐι&ΐ; ιηαοΐιΐβχΐ. Υ^Ι. 587. 

411. ξενίαν τράπεξαν: γ§\. Ηοιη. 
Ν 626 οΐ μεν %ουριδίην αλοχον καΐ 
κτήματα πολλά μάψ οί'χεα&' άνά- 
γοντες, ίπεϊ φιλέεσ&ε παρ' αυτγι, 
ΑΓοΙιίΙ. £γ^. 96 Β^^. ορ%ον δ' Ινο- 
αφίαϋ'ης μέγαν, άλας τε παϊ τρά- 
πεζαν. 

413. Μϋ άβχη Οβάαη^βη άββ 
ζ^θίύβη δίΓορ1ΐ6ηρ&£ΐτ68 „άειιη8.ΐ8 
ηαοΐι άβΓ Εηΐ£ϋ1ιηιιι§ άβΓ Ββίβηβ, 
-^οχ ^&IηIηβ^ ίιη Ηαυββ άββ Μβι^β- 
18,08, ηαηιηβΙΐΓ ίβύ 3ο,ιηϊη6τ ίη ^βάβιη 
Ηαιΐ86 Οήβοΐιβηΐίΐηάβ" ^βΐιΐ: άβΓ 
ΟΙιΟΓ ίίΙ>βΓ β,ϋί άίβ αηββίί^βη Ροΐ^βη 

άθ8 Κΐ•ίβ^β8 ίΰΓ Ηβ1ΐ8,8. ϋβΓ 8.11^6- 

ιηβίηβ ϋη^ίΐΐβ άβ8 ΥοΙΙίβΒ βηοΐιΐ; 
άβΓ νβΓάβΓΐ)1ίο1ιβιι υηά ιιιη βίηββ 
"ννβίν)β8 ^ίΐΐβη νίβΐ Βίαί άβΓ ΒϋΓ^βΓ 
νβΓ^βΓββηάβη Εαίιιηθποΐιΐ; άβΓ ΜΗ- 
ΓβΓ, άβΓ ΡΙαοΙι Λΐ)βΓ ¥Γβοϋ άίβ ΒαοΙιβ^βίβίθΓ. ϋίθ ΤΓ03ΛηβΓ ίΓβνβΙ- 
ίβη ία άβΓ ϋρρί^^βίύ άβ8 Εβίβΐι- 
ίαπΐ8, άίβ ΑίΓίάβη ίβΐιϋβη ία ίΙΐΓβηι 
Γαβ1{8ίο1ιί8ΐθ8βη ΕΙΐΓ^βίζβ. Ια 1)βίάβΓ- 
Ιβί Ηίηβίβΐι^ 18^ ά8.8 ΓβοΗίθ Μβΐβ, 
άίβ Γβοΐιίβ Μίϋβ {παντϊ μέαφ το 
κράτος ^εος ώπααεν Οΐιο. 532) ά&β 
\ν'αα8θ1ιβα8νβΓΐ;β : 389 ^βτω δ' άπή- 
μαντον ωστ' άπαραειν %τε. — 477 
%ρίνω δ' άφϋΌνον ολβον ητε. 

413 ί. άβπίστοράς τε καΐ λογχί- 
μους ηλόνους νανβάτας &' οπλι- 
ΰμονς: ν^Ι. 977 νανβάτας ατρατός^ 
ΡβΓ8. 107 ίππιοχάρμας τιλόνονς, ΕαΓ. 
ΗβΓΒ,ϋ. 699 οπλίτην τιόαμον, 800 
οπλίτην ατρατόν, 84 νηαιώτην βίον. 

415. άντιφερνον^ άντϊ φερνής^ 
ν§1. άντήνωρ 450. Ειιγ. ΑαάΓοαι. 
103 'ΐλίω αίπεινά Πάρις ον γάμον, 
άλλα τιν' άταν ηγάγετ' ενναίαν εΙς 
θαλάμους * Ελέναν. 

416. δια πνλάν^ άβ8 ΑίΓίάβη- 

ρ3.ΐ8.8ίθ3. 

418. τόδ': ζα 215. — δόμων προ-. 
φήΐται 8ίαά (ηειοΐι άβΓ ΕΓ^Ιδταη^ τοη 
Β8.ηιΙ)βΓ^βΓ Ρΐιίΐοΐ. VII 8. 151 αηά 
Η. I^. ΑΙΐΓβα8 ΡΜΙοΙ. 8αρρ1. 1 8. 520) 
I^βα^β ¥^β1ο1ιβ άίβ ΥβΓίι&Ηαίβββ άββ 
Η8.α8β8 ^βηαβα αηά άβαίβη. Οίβββη 
νίΓά άίβ 8ο1ιί1άβΓαα^ άβΓ ΥοΓ^^ΙΙη^θ 
ίαι ΙαηβΓβη άββ Ρ&ΐ8,8ΐ;β8, άίβ άβΓ 
ΟΙιΟΓ ηίοΜ ^βηηβη Ιιαηη, ίη άβη 
Μααά ^βίβ^. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 

ίώ λέχος χαΐ ύτίβοί φιλάνόρεζ. 
Λάρ86η (ίιγάζ άτίμονζ άλοίδόρονς 
αλγίύτ^ αφημένων ίδείν, 
ΛΟ%'ω ί' ύπερτίΟΊ/τίας φάόμα δό- 
ξεν δόμων άνάΰόενν. 

εύμόρφων δΙ κολο60ών 
ί%%'εχαι χάρίζ άνδρί' 
δμμάτων ί' έν άχηνίαίς 
ίρρεΰ παό' Άφροδίτα. 

8,ηί. 2. όνειρόφαντοι δ^ πεί,^ήμονες 

πάρειύι δόξαι φέρονταν χάριν ματαίαν. 

μάχαν γάρ εΐτ &ν έ6%'λά τις δοκών 6ραν' 

παραλλάί,αβά δια χερών 

βεβακεν 'όψις ού με^ύβτερον 

ΛτεροΙζ δηαδοΐζ νπνον κελεύ^ων.^^ 

τά μίν κατ οϋκονς έφεύτίονζ αχη^ 

τα ί' έβτΐ καΐ τώνδ' ύπερβαχώτερα. 61 
420 425 430 435 420. "\νίθ υηίθΓ λέχος άα,Β 2^ϊζί 
γβΓίαββθηβ £1ΐ6ΐ)6ϋ άββ ΜβηβΙαοβ 
υηά άβΓ Ηθίθηα ζα νβΓβίβΙιβη ίβί, 
80 1)6Ζ6ί6ΐιη6^ ατί^οι φιλάνορ^ς άαβ 
ΜΙιβΓθ ξννΒλϋ'είν το λέχος (8ορ1ι. 
Αί. 491) νοη 8θϋθ άβΓ ΗβΙβηα. 

421 Γ. „ Μ&η Ιε&ηη άΒΑ τβΓβοΙιιη^Ιιίθ 
(αηά άοοίι) ηίοΜ βοΗιη^Ιιβιιάβ δϋΐΐ- 
βοΙι^Γβί^βη άθΓ ίη θοΙιιηθΓζΙίοΙιβίβη 
ΟβΓαΙιΙβη βίηβίΐιη £ΰΓ βίοΐι ΒίΐθϋζΘη- 
άβη ββΐιβη.** άτιμους άλοιδ όρους Ύοη 
άβΓ ΡβΓδοη άββ δοΐινβίβθηάβη ηΙ)βΓ- 
Ιπτα^βη. αφημένων (γοη Μβηβίαοβ, 
άβΓ ΡΙπγβΙ ^βηβΓθΙΙ) ^ίβ Ηοιη. Ο 106 
ο δ' άφΐ}μ8νος οΰ% άλεγίζει ούδ' 
ο^Βται, 

423 ί. φάαμα δόξει — άνάασειν: 
άΒΑ ¥ηί. ΥΟΏ δόξεί \)βζϊβ\ϊί βϊοϊι &\ιί 
φάαμα: άβη (8ΐ;αιηιη ηηά Γβ^η^β- 
1θ8 ά&βϋζβηάβη) ΗβΓΓβοΙιβΓ άβ8 
Η£ΐιΐ8β8 "^ΐΓά πίΛη ηϊοϊιί ίητ βίηβη 
ιηβ,οΐιΐνοΐΐβη ΗβΓΓβοΙιβΓ (ϊφι άνάα- 
αειν), βοηάβΓη £(1γ βία δοηαΗβηΙ^ίΙά 
Ιιαϋβη. 

425. Ηολοααών, 6ί1ά8^ιι1βη. Υ^Ι. 
ΗβΓοά. II 130, ΤΟιβο^Γ. 22, 47. 

427 £. άχηνίαις: άπορίαις δοΐιοΐ., 
ν^Ι. Οΐιο. 300 χρημάτων άχηνία^ ΑΓίβίορΙι. ίΓ^. 91 νόαω βίαΰΌ-εΙζ η 
φίλων άχηνία, Υίβύ 8βίηθ Αο^βη 
άίβ βοΐιδηβ Ηβίβηβ. ηίοΐιΐ; ιηβΙΐΓ 
8β]]βη, ίθί ίΐιιη αΐΐβ Ι^ί6ΐ>68ΐιΐ8ύ ΥβΓ- 
βοΐιψαηάβιι. 

429. πείΟ•ήμονες β,^ϋν („ΰΙ)βΓ- 
Γβάβηά") ^ίβ ΤΓ7ρ1ιίοά. 455. 

431 £Ρ. ϋπίδοηβύ άΰΓίΙίθ βίηβΓ ηίΐοΐι 
8θ1ι5ηβη ΤΓ3.αιηΙ)ίΙάθηι ^Γβίίβη: βΓ 
^Β,ο1[ΐϊ 8.ηί υηά βηί8θ1ι\7υηάβη ίβΐ), 
^08 ΘΓ ίη άβΓ Ηαηά ζιι Η8,1)βη 
^1»υΙ)<;β. Ηοιη. Ψ 99 ώρέξατο χερβί 
φέλγίαιν ούδ' ^λαβεν (Αοΐιίΐΐβιΐθ άαβ 
δοΙΐ£ΐϋ6ηΙ)ί1ά άββ Ρα,ίΓοΙεΙοβ, ^βίοΐιββ 
ίΐιπι ίηι ΤΓαυπιβ βΓβοΙιίβηβη), Χ 199 
ως δ' Ιν όνείρφ ον δύναται φεν- 
γ οντά διώτιειν, Όλ8 Αβ^ηάβίοη 1)θί 
άβΓ ΕΓΐίΙδχιιη^. — ^^ά χερών ^βΗοΓΐ; 
ζα παραλλάξααα. — ον με^ύατερον 
(ίΠίοο) νΪΓά θΓίδ,υίβΓΐ; άαΓΟΙι πτε- 
ροίς . . κείεν&ων (άίβ Ρίϋίεΐιβ άββ 
ΤΓ&ηηιββ 1)β^1βϋβη άίβ Ρίαάβ άββ 
δοΜαΕββ ά. ί. ηιί^ άβηι δβ1ι1α£β βηί}- 
βοΐΐ'ν^ίηάβΐ; ομοΙο. άβΓ ΤΓ3,υπι). 

435. οί^ίίονς έψεστίους Υίίβ 842, 
δθρΐ;. 73 δόμους εφεΰτίους νοη άβηι 
ΙηηβΓβη άββ Ηααβββ. 

436. %αϊ υπερβατώτερα τώνδε. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 62 ΑΙΣΧΤΛΟΤ το πάν ί' άφ' '^Ελλανοξ αΐ'ας ύυνορμενοίζ 
πέν^εια τηξικάρδνος 
δόμων εχάότον ηρέηει. πολλά γοϋν 
χρψπτεται πρόζ ^αταρ* 

ονς μίν γάρ χις Ιπεμψεν 
οίδεν^ άντΙ δΐ φωτών 
τεύχη καΐ ύποδόζ εις εχά- 
ύτον δόμονζ άφικνειταν. 440 8ίΓ. 3. 6 χρνύαμοφόζ ί' ^'^ρης όωμύτων 
χαΐ ταλαντονχοζ έν μάχτ] δορος 
πυρωθΊν έ^ ^Ιλίον 
φίλοίύι ηέμηει βαρύ 
ψήγμα δνύδάκρντον^ άν- 
τήνορος ύποδοϋ γεμί- 
ξων λεβηταζ εύθετους. 445 450 437 ί. ΒαΓοΙι^β^ ίδί 1)61 άβηβη, 
^βίοΐιβ νοη Ιιβίίβηίβοΐιβη ΙιΟ,ηάβη ζα- 
88.ιηιη6η αυί|^6ΐ)Γθθ1ιβη βίηά, ΙιβΓζ- 
νθΓζβΙΐΓβηάβΤΓαυβΓ άββΗαυβββ βίηβ8 
3βάβη 8ίοΜΙ>αΓ ά. Η. ίη ^βάβιη Ηααββ 
άθΓβΓ άίθ ηΛοΙα Ύτο^λ ββζο^βη 8ίηά 
δίβΙιί πΐ8.η άίβ Ζβίοΐιβη ϋβίβτ ΤΓαυβΓ. 
ό δέ αντί του γάρ ιηβΓίίβη άίβ 8ο1ιο1. 
^β¥Γδ1ιη1ίο1ι ίη βοΙοΙιβη Ρδ,ΙΙβη (ζ. Β. 
δΐιο. 238) Β-η, Τ70 άίβ ΕΛΐ2,Γαη§ ίη 
ΡοΓίη θίηβΓ ηβαβη Αη§3.1)β ^&\)ΤΛθ1ιί 
γτϊτά, — "Ελλανος αί'ας ντιβ 1253 
"ΕλΧψα φάτίν, ΕαΓ. Ιρίι. Τ. 341 
"^Ιληνος έκ γης, Α9δ πατρίδος "Έλ- 
ληνος. — πέν^εια τηξιτιάρδιος ίη 
Οθ^βηβ&ίζ ζυ άβη δβΐιηβηοΐιΐιββοΐιπιβι•- 
ζβη. Ηοω. τ 263 μηδέ τι &υμ6ν 
τήκε, πόσιν γοόωΰα, Εαν. ίΓ^. 900 
τήκω τάλαιναν ηαρδίαν όρρωδία, 
Οίο. Τα80. IV § 36 ΙίΐΙ)ίβοαθ ιηβηώ 
ρβΗηΛαίίοηββ. 

440. χρίμπτΒται {Ή.68γο\ι.χρίμπτ£' 
ται' ηροαεγγίξει) προς ήπαρ νίβ 
^φ' ήπαρ προΰίκνειταί 783, χωρεί 
προς ήπαρ . . γενναία δνη 8ορ1ι. 
Αί. 938. 

443. τενχη νοη ΑβοΙιβη^Γα^θη ^ίβ 
τεύχος 8ορ1ι. ΕΙ. 1120. 

446 6". Αΐ'ββ ηΐ3,ο1ιί \νβο1ΐ8β1^β- 
8θΙιϋίί« πιϋ ΚδΓρβΓη ηηά άίβ Ψλ^β \ίθ1ϊβηά ηίοΐι^ αηι λνβοΐιββίϋβοΐιβ 
(τράπεζα), θοηάβΓη ίηι I^^,ηζ6η1{:αη1- 
ρίβ βίβΙ)ί ΘΓ άβη ΙίίθΙ)βη £αΓ άίβ Κ5γ- 
ρβι ηίοΜ Οοΐάβίαηΐ) (^ρήγμα τηϋ 
οάβΓ οΗηθ χρναον, χρνσίον, ν§1. 
ΗβΓοά. Ι 93 τον ίχ τον Τμωλον 
•καταφερομένον 'ψήγματος), 8θη- 
άβΓπδΙ&αΙ) άβΓ νοιη 8ο1ιβϋβΓΐ]3.υΓβη 
^βνοηηβη ίβί (πνρω&έν ^ίβ στρα- 
τω^έν 139). Υ^Ι. ζα 82. — Ιν μάχτ^ 
δορός νίϊβ ΕιΐΓ. Κ^^ΐίΐ. 5 γηγενή μά- 
χην δορός. Όοοϊϊ 8. ΑηΗαη^. — 
πέμπει: Ηοιη. // 333 ηαταηήομεν 
αύτονς (νεαρούς) τντϋ'ον άποπρο 
νεών, ώς κ' 6ατέα παιβϊ εν,αβτος οι- 
ααδ* αγί), οτ* αν αυτέ νεώμεΰ'α 
πατρίδα γαιαν. — βαρύ: ι^βηη αυοίι 
ηπΓ 8ΐ;8.ιιί), άοοίι βίηβ βοΙινβΓβ ΐΛΒ,βί 
(νοη Ιβίά), ν§1. ΕυΓ. 8αρρ1. 1152 
φέρω . . Ιχ πυράς πατρός μέλη, 
βάρος μεν ουκ άβριϋΊς άλγέων 
νπερ. — άντήνωρ, Υξ\. άντίφερνος 
415, 8ορΙι. ΕΙ. 1158 άντΙ φιλτάτης 
μορφής αποδόν τε καΐ α%ιαν ανω- 
φελή. 

451. λέβης νοπι Α8θΙιβηΐ£Γυ^β ίΐαοΐι 
Οΐιο. 682, 8ορ1ι. ΕΙ. 1401. — εν^έ- 
τους^ ενβαστάίΐτους η&ο\ι άθπι 8ο1ιο1. 
ζα δβρί. 629 γρ. ενΟ'ετον, Γν' ^ εν- 
βάΰταΐίτον' Ο'ειναι γάρ το ανάλα- 
βε ιν λέγουαιν Αττικοί, ΌΊβ Αββίιβη- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 63 ύτενονόι ί' εν λέγοντες άν- 
δρα τον μίν ώς μάχηζ ϋδρίζ^ 
τον ί' έν φοναϊζ καλ&ζ ηεύόντ - 
αλλότριας δίαΐ γυναι- 
κός, τάδε 6ίγά τΐζ βαν- 
ζει, φθΌνερόν ί' νπ αλγοζ έρ- 
πει προδίχοΐζ *Ατρείδαις. 

οϊ ί' αύτον ΛερΙ τείχος 
ϋ^ήχας ^ίλιάδος γας 
ενμορφοι κατεχον6ιν έχ- 
ϋ•ρά ί' Ιχ^ονταζ εκρυψεν, 

Β,ηί. 3 βαρεία ί' άότών φάτις ^νν κότω' 
δημοκράντον ί' άρας τίνει χρέος, 
μένει δ' άκονύαί τι μου 
. μέριμνα ννκτηρεφές. 
των ηολνκτόνων γάρ ουκ 
&6κο7ΐοι %'εοί, κελαι- 
ναΐ ί' ^Ερινύες χρόνω 
τυχηρον 'όντ Άνευ δίκας 455 460 465 470 ^Γΰ^θ βίηά Ιθίβΐιί ζα 1ΐ9.ηά1ια,1)6η, 
Λίβο Μβίη. ν^Ι. 8ορ1ι. ΕΙ. 757 Ιν 
^^αχίί χαλκω μέγιατον αώμα δει- 
λαίας αποδοΰ, Εητ. δυρρί. 1130 
ύποδον ΧΒ ηΧτ^Ο^ος ολίγον άντΙ αω- 
μάτων Βνδον,ίμχον δη ποτ* έν Μυ- 
κηναις, 

463. Ι^δρις 8θΠ. ην. 

456. τάδε \>βζϊβ}ιί βίοΐι ηιΐΓ αηί 
άίθ "^ΛΓοΗθ αλλότριας διαϊ γνναιχός. 
Ύ§\. Β,ηοΥι τάδε 1333. 

457. φ&ονερον άλγος νφέρηει ηρ. 
Ά. ά. ί. ιιηΙ)θΐηβΓ^1; 1)βιιιΠ>ο1ιϋ^1} βίεΐι 
ίΙΐΓββ ΗβΓζβηβ (13.8 8θ1ιιηβΓζ1ίοίιβ Οβ- 
Γαίιΐ άβΓ ΜίΓβ^αηβΙ; §6§6η άίβ Αίιί- 
άβη ίΐΐβ άίθ ΡΰΙΐΓβΓ άββ ΒαοΙίθζα^β. 

459 β". ΑηάθΓθ βΙ)βΓ ταίιβη αη ΟγΙ; 
αηά δίβΐΐθ ίη γοΙΙβΓ βββίαΗ (ά. 1ι. 
ηίοΐιί ζα 81;9,η1> νθΓΐ)Γαιιη1;), £ΐΐ8 Ρβίηάβ 
ίη £«^ίηά1ίο1ΐ6Γ ΕΓάβ. λΥΐβ βοΙιΗιιιιη 
€ΐ8,3 ίδί, ζβί^^ άίβ Ρΐ'βαάβ ά68 Ήβ- 
Γοΐάβ 510 £Γ. ϋΙ)6Γ άϋδ Οίαοίε, ά^Γβ 
ΘΓ ηυηπίθΙΐΓ βίη Ογ£ι1> ίη άβΓ Ηβί- 
πι&ί ΰηάβη Ι^ίοιη. 463 Γ. ΒβάβηΙίΗοΙχ ίβΙ; άίβ ^ο1- 
Ιθηάθ Κβάβ άβΓ ΒϋΓ^βΓ. ϋβΓ 1)β1;Γβ£- 
ίθηάβ ζαίιϋ άαηιίύ άίβ δοΐιαίά βίοϋβ 
Υοΐ^δβποΐιββ. ϋ. ί. ίη άβη §Γθ11βη- 
άβη Κβάβη δ,αΓββΓΐ; βίοΐι άθΓ ί^ΐϋοΐι 
ά68 Υοΐ^βδ , ά6886η ηι&η 8ί6ΐι βοΐιυΐ- 
άί^ ^βπιαοίιύ Ιι&,Ι. Όαβ διι1)36ΐ{1} ζυ 
τίνει θΓ^θΙ)ί 8ίο1ι νίβ 71 Β,αβ άθπι 
ΖΐΊβ8.ηιηΐ6η1ΐ3,η^, ίηάοηι άβΓίβηί^β, 
■^βΙοΙιβΓ άβη ΟγοΙΙ άβΓ ΒίΐΓ^ΘΓ βΓ- 
ιββί 1x8.1;, νθΓ8θ1ΐψθΙ)<;. — Ζα δημό- 
ν,ραντος άρα ν^Ι. φήμη δημό^ρονς 
929, δημο^ρόους αράς 1409, δημορ- 
ριφείς λευαίμονς αράς 1616 α. Ριοηι. 
943 πατρός δ' άρα Κρόνου τότ* ηδη 
παντελώς κρανΟ^ήοεται, 

465 ί. ννκτηρεφές τι, ΟΛίίί^ίηοβί 
βΐίςαίά. ΕίηβνοΓ&Ιιηαη^€ΐβ8 8ο1ιίο^- 
88,18 άββ Α^8.ηΐ6ηιηοη. 

468 ί. άσκοποι, 1579. Όβι* Οβη. 
νβ^θη άθ8 8ί«ΓθΙί8θΙΐΘη α, Κυα^^βΓ 
II 47, 26, 9. — τιελαιναί (άίβ βηβίβ- 
Γβη, £αΓθΙι1;1)3,Γβη) ^ίβ 8βρ1;. 964 
μέλαιν* Έριννς, ΙιίβΓ ηίοΗύ νοη άβπι 
ΗαΓ8βΓβη Ααβββίιβη (ζα Εοπι. 52). οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 64 ΑΙΣΧΤΑΟΤ τναλίντνχε!^ τρφα βίον 
τι%^ΒΪ6^ άμανρόν^ έν ί' άΐ- 
ότοις τελεθΌντοξ οϋτίζ άλ- 
τίά' το δ' ύπερχόπωζ χλύειν 
εί> βαρν' βάλλεται ί' όρόγ- 
χοίζ ^νόϋ'εν κεραυνός. 

κρίνω ί' &φ%Όνον ΰλβον. 
μήτ^ εΐ'ην τντολιπόρϋ'ηζ ^ 
μήτ ονν αύτ6§ άλονς νΐί άλ- 
λων βίον κατίδοψί. 475 480 1. Πνρόζ ί' ύατ' εύαγγελον 
ηόλνν δίήκεί ^οά 471. παΧιντνχΒί τρνβά βίου: τριβά 
βίου νοη άβΓ (δϋΓζβΓβη οάβΓ Ι^η^β- 
Γβη) ΒαιιβΓ άββ I^θ1)βη8, 1)18 άθΓ ϋιη- 
βοΐιΐίΐ^ νοη Θίαοΐί ίη ϋη^ΐαο^ (πα- 
λιντυχΒϊ) ρΐΰί^οΐι βίηίήϋ;. Υ^Ι. 
δορίι. Γγ^. 14 οται» ^^ δαίμων αν- 
δρός Βυτυχοϋς το πρϊν πλάστι,γγ' 
^ρείαη του βίου παΧίντροπον^ τα 
πολλά φροΰδα τιαϊ παλώς είρημένα, 

472 £. ίν δ' . . άλκά , βίη ί)βί§β- 
ΟΓάηβίβΓ 88.ίζ ΓίίΓ βίηβο πηίβΓ^βΟΓά- 
ηβ^βηΟβά&η^βη: ,,ϋίβΕΓίΌ^βη βίατ- 
ζβη ίΐιη νοη άβτ Ηϋΐιβ ββίηββ βίαο^β 
ίη άίθ Ουη^βΐΐιβίΐ;, Τ70 θγ νβΓβοΙιοΙ- 
Ιβη, ν6Γ^688θη ηηά ηιαοΙιϋοΒ ίβύ/^ 
ν^Ι. 1536 ^€κάδ ^^ λτίν**, 8αρρ1. 
659 βαρύς δ' έφίξει, Ρθγβ. 146 χρεία ' 
δ\ προσήτίει, 

475. δΐ: ζϋ 437. — ορογτίοι Υίίχά 
νοη Ηβ83Γθ1ι. πιΗ όρων λόφοί βΛΙαΗ. 
ϋΐ)θΓ άβη 1ο1ί8.1βη Βαίίν ΚΓο^βΓ Π 
46, 2, 4. ν^Ι. ΕυΓ, Ρΐιοβη. 1534 
ακότον ομ,μαΰΐ ϋοΐύΐ βαλων, Ζα άβηι 
βθάαηΐίθη ν^Ι. ΗβΓοα. VII 10 φιλέει 
γαρ 6 Ο'εος τα υπερέχοντα πάντα 
τίολούειν^ ΗοΓ. ο&ηη. II 10, 11 ίβή- 
υηίςιαθ 8ηηιπΐ08 ίαΙ^ηΓα ηιοηίβθ. 

477. ίΐρίνω, ϊοή βη1»ο1ι^ί<1θ πιίοΐι 
ΓΰΓ, "Ννίβ 8αρρ1. 401 πρη^^ αέβας το 
προς ^εών^ Χβηορίι. ΗβΙΙ. Ι 7, 34 
το μίν πρώτον ί%ριναν την Έ^ρυ- 
πτολέμου, 

479 ί. ,,ηιδ^θ ίοΐι ηίοΐιύ ηιβίη I^6- 
1)βη βθΐιβη 8,18 βίηβΓ υ. β. ν." ά. 1ι. ηιδ^β ίοΐι 68 ηίοΐιί 6Γΐ6ΐ>βη, ά&Γ8 ίοΐι 
νοη ευκΙθΓβη γβτ^βΨΛΐϋ^ί 1)ίη. 

481—685 ζντβϋθβ Ερβίβοάίοη. 
Όίβ νοΓ&ηβ^θΙιβηάβη £η^3.^αη^6η 
1ΐ£ΐ1}6η άβηΟΕοΓ ίΓΰ1)Βίηηί^ ^βπιαοΐιΐ}. 
Τ>Λ 6Γ ηηι δο1ι1ίηιηΐ68 ε^ύ, Ιε&,ηη 
ΘΓ αη άίθ άατοΐι άίβ ΡβηβΓροβί πιϋ- 
^βύβίΐίβ δί6^68ΐ)θί8θ1ΐ£ΐη} ηίοΐιΐ: ηιβίητ 
ΓθοΙιύ ξ\Β,η\)βη. δθίη ΜίΓ8ύτ&α6η 
νίιά ζναΓ 1)βί άβπι Αηίίτβίβη άββ 
ΗβΓοΙάβ ΒοΙιβίηΒαΓ I^ΰ^6η ^6ΒΪτ&^^ 
£ΐΙ>θΓ άοοίι θΓ£δ.1ιΗ ηΐ£ΐη £ιώ8 άβη^βί- 
ίθΓβη ΕΓζ9.1ι1αη§ ά688β11)6η, άΛΪ9 
άβΓ ΟγοΙΙ άβΓ Οοΐιΐιΐιβϋ; (654) έθί άβΓ 
ΗβίηιΙϋβΙΐΓ άβδ ΗββΓβ8 1)βΓ6ϋ8 ^β- 
ίΐϋιϋ ^ΟΓάβη 181; (ν^Ι. 353—355 πιϋ 
532 1). 8ο ΓβοΜίβΗί^βη άίβ βίΐιί- 
ΒοΙιβη Οβάαηΐίβη άβδ νοΓίιβΓ^βΙιβη- 
άβη 8ύα8ίηιοη άίβ Είηίΰ^η^ βίηββ 
ΒθΓίοΙιύδ ηΙ)βΓ άίβ ίηι Ερθ8 πιθΙιγ- 
£&ο1ι ΙίβΙιαηάβΗβη Ιίβίάβη άβΓ Ηβίηι- 
ΪΛήιϊ (Είηΐ. 8. 2 ηηά 5) αηά άίβ 
8οΙιίβ^3,1β ά68 Μβηβίαοβ, άβΓ ίοΓ άίβ 
βί^θηίΐίοΐιβ Ηαηάΐηη^ άββ 8ίαο1^8 
ηαΓ άίθ Ββάβαίαη^ βίηβΓ Ερίβοάβ 
1ΐ8,ί, 36άοο1ι άίθ ίαΓ άίβ Η^ιηάΐαη^ 
άίβ8β8 ηηά άββ ίοΐ^βηάβη 8υαο^8 
ηδϋ^β ΑΙ)ψβ8βη1ιβίΙ; άββ Μβηβίαοβ 
ιηοίίνίθΓί πηά ^θάβηί8,11β ίΐηοΐι ζαΓ 
ΕΓΐϊΙ^Γαη^ άββ η8.β1ιίο1^θηάβη 8&ί7Γ- 
βρίθΐβ ΡΓοΙιβϋβ άίβηίθ. — 481—507 
ηηίθΓΓθάβη βίοΙιΟΙιΟΓβυίβη ηηά ζν^&Γ, 
^ίβ 68 ββΐιβίη^, άθΓ ΟΙιΟΓίαΙίΓβΓ αΙβ 
ΓΰΙΐΓβΓ άββ βίηβη ηηά άβΓ ΡίίΙΐΓβΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 65 τίζ οίδεν^ ^ τοί ^εΐόν έόχν ψύ^οζ. 
2. τις ώδε τνανδνόζ ^ φρενών κεχομμένος^ 
φλογός τιαραγγέλμαϋιν 
νέοΐζ ηνρω%'ένχα χαρδίαν έτίειτ 
έν αλλαγα λόγου καμεΐν; 

1. γνναιχόξ ^^Χ[^9 ^9^^^^ 

προ τον φανέντος χάριν ξνναινέόαν. 

2. πιϋ'ανόζ Άγαν 6 %'Ύΐλνς Ιροζ έπννέμεζαι 
ταχύΛοροζ' άλλα ταχύμορον 
γνναιχογήρνχον 'όλλνταί κλέος. 

1, Τάχ* είόόμεό^α λαμπάδων φαεόφόρων 
φρυκτωρίας τε χαΐ πυρός παραλλαγάς^ 485 490 495 άβΒ 8Ιΐά6Γ6η Η&11)θ1ΐΟΓ8. ΒβΓ ΟΐΐΟΓ 

6Γ7766^ί άίβ ΥοΓβίβΙΙιιη^, αίθ άηη^β 
άβΓ Τοη νοη άβη Ορίθτ^ββαΏ^βη ίη 
άβΓ δΐΛάί (599 ί.) αη ββίη ΟΙιγ. 8ο 
-^ϋΐ ίηι Ρΐιαβϋιοη άββ Εαηρίάθβ 
(ίΪΓ. 781, 4{.) ΚΙ^ιηβηβ άβη ΗοοΗ- 
ζ6ί1;8§;θ88.Ώ^ 8.α8 άθΓ Ν3.1ΐ6 ΙιδΓβη, 
ι^^ΙΐΓβηά άβΓ ΟΙιΟΓ, νβΙοΙιβΓ ηαοΙιΙιβΓ 
ά8,8 ΒΓ&αίϋβά ζα βίη^βη Ιιαί, 8ίο1ι 
ηοοίι αυί άθΓ Βΰΐιηβ 1)6£ηά6ί. δορίι. 
Οβά. Κ. 18 βρήοΐιί Αηϋς^ΟΏθ γοη 
άβιη ΟβΒΆΏ^ άβΓ ΝαοΙιϋ^αΙΙβη ίιη 
ΗΛίηβ. ΤγοοΙι. 863 ΗϋΗ; άβΓ ΟΙιογ 
Λν^βΙιβΓπίβ ίιη Ηβ,ϋββ, .^δ,ΙΐΓθηά άβΓ 
ΖαβοΙι&ιΐθΓ ηίο1ιί8 νβηιίιηιηί}. 

484. τοι ιηϋ Ββζιι^ αυί 285. 

485. φρενών τίξΗομμένος ψιβ νόον 
βεβλαμμένος ία^λοΰ ΤΗβο^η. 223. 

487 ί. πυρωΟ-έντα ΙϊϋάϋοΙι (ν^Ι. 
δορί). Αί. 478 δατίς αεναισιν έΧπί- 
ϋιν 0•Βρμοίίνδται) , &1)6Γ ιηϋ Ββζυ^ 
ΛπΓ άίβ Αγ^ άβΓ νίΓΐίθηάβιι ϋΓβαβΙιβ 
^ίβ Ργοπι. 376 τιεραυνος . . αντον 
εξέπληξε των ν'ψηγόρων τιομπαβμά- 
των, 386 τοίόν$ε Τνφώς έξαναξέαεί 
χόλον ^ερμο£ς άπΐάτον βέλεαί πυρ- 
ηνόου ζάλης. — τιαμειν νοη άβιη 0-β- 
ίϋΐιΐβ 8θ1ιιηβΓζ1ίο1ΐθΓ Εηϋδ,ϋβοΙιαη^. 
ϋΐ5βΓ άβη βρβχβ^βϋβοΚβη Ιηβηίϋν 
πΛοΙι ώδε ύβΙ. ΚΓΰ^βΓ Ι 57, 10, 9. 
Ό&ΙΐθΓ άβΓ Αεο. ηνρω^έντα ηαβίι 
άθΐη διηηβ παιδνόν έοζι πνρω^έντα 
. . %αμειν. 

489 ί. Μαη πιβΓ^Ι;, ά&Γ8 βίη ^βίΐ) 
άβη Τοη αη^ίβΐ)!:. ϋβηη β8 ί8ί βίηββ 

Λ•οΙΐ7ΐθ8, ΟχθΒϋθ, ν. ΛνΒακι.ΒϊΚ. \νβίΙ)θ8ΑΓΐ;, βίηβ ϋη8ίο1ιβΓβΕΓβυάβη- 

1>θίΒθ1ΐ&Λ νΟΓ ΘΓΐ)Γ£Ιβ1ΐ1;βΠ1 Ββνβίββ 

3.18 \ν8,1ΐΓΐιβϋ; ΙχίηζηηβΙιηιβη υηά άει- 
ίΰΓ ϋβ,ιιΐί ζαζη^θθίβΐιβη. Υ^Ι. Τ&ο. 
αηη. XIV 4 ίαοίΐί ίβπιίηαπιηι ΟΓβ- 
άηΐϋα^β 8>ά ^ααάία. Μϋ} αίχμά γ^Ι. 
Οΐιο. 628. 

491 £Ρ. Ιη 8βίηβΓ Ι^βίβ1ιί^ΐ2.ιιΙ)ί^- 
^βίΐ} ^βίίΐ; νθίΙ)1ίβΙιβ8 νβΓίβ,η^θη 
ι^βϋβΓ, 8ο1ιηβ11 Βαί} αηά ΜίϋβΙ ^ίβ- 
8βηά; &1)βΓ βΙ)βη8ο βοΐιηβΐΐ νβΓ^βΙιΙ; 
άβΓ νοπι ^βίΙ)β γβΓ^Οηάβίβ ΡΓβί8 
ά. ί. ^8.8 άοδ \ν6ίΙ) ΐγαηββΜ, ά&8 
^Ι3,α1)1} β8 ^βΓηβ ηηά βίη 1{1βίη68 
Αηζβίοΐιβη ηιαβίιύ β8 ^ΙβίοΙι ζαΓ ^αη- 
ζβη \νίΐ1ΐΓΐιβϋ, ίοάβηι Θ8, ^ο άβΓ 
Μϋηη Ββάβηΐϋβη αηά Ζ^βίίβΐ £ηάβ1;, 
βίϋΐι 8.11β8 ηαβίι λνηηββίι ζιΐΓββΜ- 
Ιβ^ίί. ϋίΐΓπηι ίοΐ^ί άβΓ 8ΐ;ο1ζβη 
ΥβΓ^αηάαη^ άίβ Εηΐίδ,αββίιυη^ αυί 
άβπι ΚηΓίβ ηαοΐι. Ιρο? νίβ 8ορ1ι. 
ΕΙ. 197 ηηά ξρον Ειιγ. Ηίρρ. 337, 
449 η. βοηβί. — ίπινεμεται \9,\> νοη 
άβπι \Υβίί;βΓ^£ΐ8βη άβΓ ^^ίάβίίβΓβ 
ΙιβΓ^βηοιηπιβη. Υ^Ι. προνέμεται 

δορΗ. ΕΙ. 1384. — δ£ΙΓ^£18ίί80ΐΐ ίβί 

άβΓ β1θίοΙιΜίΐη§ ταχνπορος — ταχν- 
μορον (άβΓ 8θ1ιη6ΐ1β πόρος ϊύ\ϊτϊ ζηηι 
8βΙιη6ΐ1βη μόρος). — γνναιαογήρυτον 
%λέος ηίπιηιΐ; Ββζη^ Β,ηί άίβ ^Ι3.η- 
ζβηάβ ηηά βίοίζβ Β68θΙΐΓβίΙ)αη^ άβΓ 
ΕβηθΓ]ρθ8ί. 

494 ί. ΕπιρθΓίη8 ^οΙΙίθ άίθ^ΥοΓίβ 
φαεαφόρων — πυρός &18 ηηηδϋ^ 
ντβ^Ι&88θη. ΑΙ>βΓ άβι ΟΙιΟΓί'ΰΙΐΓβΓ 
5 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 06 ΑΙΣΧΤΑΟΤ εϋτ ονν άληϋ-δΐς εϋτ όνειράτων δίκην 
τερπνόν τόδ' έλ^ον φώς έφήλωύεν φρένας. 
κήρνκ' άατ' άκτηζ τόνδ* 6ρω κατάβκιον 
κλάδοίξ έλαίαζ' μαρτυρεί δέ μοί κάύΐζ 
τνηλοϋ ξννουρος δνψία κόνΐξ τάδε^ 
ώς 6ντ Άναυδος οϋτε 6οι δαίων φλόγα 
νλη§ όρείας βημανεΐ κατινώ χυρός, 
άλΧ* ^ το χαίρειν μάλλον έκβάζει λέγων — 
τόν άντίον δϊ τοΐύδ^ άΛ06τέργω λόγον' 
εν γαρ προς ε{} φανεΐ6ν προ6β"ήκη τίέλον. 
ούτίζ τάί' ϋλλω^ τ^ί' έπεύχεται ηόλεν^ 
αυτός φρενών καρηοϊτο τί^ν άμαρτίαν, 

ΚΗΡΤ5. 
ίώ πατρψον ονδας ^Αργείας %%'ονόζ^ 
δεκάτου βε φέγγει τωδ* άφικόμην έτους ^ 500 505 ηίιηηιύ άβη Μαη<1 γοΐΐ, υηι ά&8 γυ- 
ναί•Αογτΐ(ίντον -αΧύος ζη ρβτβί&ίβΓθη. 
496 £. ονΒΐ^άτων δίηην ^λϋ'6ν 
τερπνόν ^ βοιηηίοπιιη ήώ τβηίβχιβ 
ηίί όϊΛβοί&τβί (ΗβΓπίΛηη). — φως 
ίφ, φρενός: (Ιίθ Α11ί1;ΐ6Γ8,1ίοη άθυίβύ 
νίβ 8βρ1;. 648 φλνοντα ανν φοίτω 
φρενών άαβ \νίηάίςβ αηά ΜειίίθΓ- 

τηαεν. 

498 £. πατάατιιον . . ίΧαΙας, ^βϋ 
βΓ 8ίθί2:β8ΐ)οί8ο1ΐ8,Λ 1)Γίη§<;. ν§1. 8ορ1ι. 
Οβά. Τ. 82 άλΧ' είν,άααι μεν, ηδνς 
(βαίνει) ' ον γαρ αν τιάρα πολνοτεφής 
ω9* εϊρπε ηαγίίάρπον δάφνης. 

499 Γ. τίάαις ξννουρος, άθΓ η6ΐ)6η- 
αηΐίθ^βηάβ ΒηιςΙθΓ, <1βΓ ΖψίΙΙίη^β- 
1)ΓυάβΓ. ν^Ι. 8βρ1;. 481 λιγννν μέ- 
λαιναν, αίόΐην πνρος ν,άαιν. — δΐ'ψία 
κόνις ΥΤΪ& 8ορ1ι. Αηί;. 246. Ηθ87θ1ι. 
δΐ'ψία Τίόνις• ^ηρά. 

501. ϋίβ Εΐΐβ, ιηϋ τ^βΙοΙίθΓ άβΓ 
Βοίβ Ιΐθΐ8<Ώ^οηιιηύ, Ιαΐβί νβηηαίβη, 
άβΧβ ΘΓ βίηβ Νβαί^Ιιβϋ ζα τβηηβΐ- 
άβη Υϊο,ϊ, ΎξΙ. 8βρ1;. ο τοι τιατόπτης, 
ώς ίμοϊ δοτιει, ατρατον ηενΟ'ώ τιν' 
ημιν, ω φίΐαι, νέαν φέρει απουδ^ 
διών,ων ηομπίμονς χνόας ποδών, 
Ργοπι. 976 πάντως τι καινόν αγγέ- 
λων ίλήλν&εν. ϋίβ8θΓ ΟβάΛη^β ντίτά 
ΙιίβΓ ίη Οβ^βΏΒ&ίζ ζα άθΓ βύαιηιηβη 
ΡβαβΓροθΙ; §οΙ)γ£Ιο1ι<;, ^βΙοΗβ άβιη 
ΟΙιΟΓβ αηζαγ6Γΐ^88ί^ βΓβοΙιβίηί. — ΌβΓ γβΓίτ&αΙίοΙιβ άαί. βίΐι. αοί \ϊβ\>ί 
άβη Αη8άΓαβ1[ άβι Οθήη§;8θΙι&ίζτιιι^ 
άβι ΡθαθΓΐηβΙάιιη^. 

502. ^απνω, ίτοηίδοΐι, ζατ Βθ- 
ζβίοΐιηϋη^ άεβ Νίοΐιϋ^βη , άα άοοίι 
ηίοΐιΐ ιηϋ άβιη Ε8.τιοΙΐ6, βοηάβΓη ιηϋ) 
άβν Ρίαιηιηθ άαβ Ζβίοΐιβη |^β^βΙ)6η 
νίΓά. ν§1. ά8.8 βρποΙιΐΥδΓϋίοΙίθ κα- 
πνού α%ιά 8ορ1ι. Αηΐ;. 1170. 

503. το χαίρειν, άαβ βίοΗ ίΓβαβη 
βοΐΐβιι. — μαΧλον ίκβάζει, άβυί- 
ΙίοΙιβΓ 1ΐθΓ8.ιΐ8Β&^βη ά, 1ι. άίβ ^ίβ 
Ν&,οΙίΓίοΙιί άαΓοΙι Ββάβ {λέγων, ώιοϊΛ 
άναυδος) βίοΙίθΓθΓ ιηβ,οΐιβιι. 

507. την άμαρτίαν φρενών τιαρ- 
ποιτο ντίθ ηαρποΰαΰ'αι χΰ'όνα, βΓ 
πιδ^θ (ϋβ ΓΓϋοΙιΙθ άθΓ ΥβΓ^βΙΐΓϋιβϋ; 
βθίηβΒ 8ίηη68 ίΰτ βίοΐι αΐΐβίη ^6- 
ηίβΓβθη (,,άθΓ βΓηίβ 8β11)βΓ ββίηββ 
ΗβΓζβηβ δΰηάβηίΓαοΙχΙ;" Κβοΐί). Ζα 
άβιη ίΓΟηίβοΙιβη Ααβάταο^ ν^Ι. Ηοιη. 
Ζ 352 τοντω δ οϋτ* αρ νυν φρένες 
ίμπεδοι οντ' αρ* οηίβΰω ϊύύονταΐ' 
τω Ίΐαί μιν έπαυρηαεα^αι οίω, Ο 16 
ου μην οϊδ' ει αυτέ τιακορραφίης 
άλεγεινής πρώτη έπαΰρηαι. 

508. ϋθΓ ΗβΓοΙά, νβΙοίιβΓ νοη άβΓ 
Καβίθ ΙιβΛοπιπιί (498), ίήϋ Ιίη^β 
£ΐα£. — 8ο1ιο1. τινίς μέμφονται τω 
ποιηττίι, οτι αυθημερόν ί% Τροίας 
ποιεί τουςΈλληνας η%οντας. Εατ άίβ 
ΥοΓ^αη^β έΐαΓ8βΓΐΐ8,11) άθΓ Βαίιαβ ^ΪΜ 
ηατ βίηβ ίάβαΙθΖβϋ ν^1.Είη1.8.23. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 67 πολλών ραγείβών ελπίδων μιά§ τυχών, 510 

ού γάρ ποτ ηνχονν τ^ί' έν ^Αργεία χ%ΌνΙ 
%'ανων μεϋ'έ^ενν φνλτάτον τάφου μέρο^. 

νυν χαίρε μίν χϋ'ών^ χαίρε ί' ηλίου φόοζ^ 
ϋπατόζ τε χώραζ Ζεύζ 6 Πύ^ιόζ τ ανα^^ 
τό^Οίξ ίάπτων μηκετ εις '^μας βελη' * 515 

αλίζ παρά Στίάμανδρον ^ΐΤ-θ-' άνάρόίΟζ' 
νυν ί' αίτε όωτίιρ 16%Ί, καΐ παιώνιος^ 
ανα^ "Απολλον, τούζ τ άγωνίους ^εοϋς 
πάντας προβαυδώ^ τόν τ έμον τιμάορον 
Έρμην, φιλον κήρυκα^ κηρύκων 6έβας^ 520 

ίίρωζ τε τους πίμψανταξ^ εύμενεϊζ πάλιν 
(ίτρατόν δέχεβ%'αυ τον λελειμμένον δορός. 

Ιω μέλα^ρα βαβνλέων^ φίλαι 6τέγαν^ 
βεμνοί τε %'ακοι^ δαίμονες τ αντήλιοι ^ 510. ραγεισών : έη μεταφοράς των 
αγκύρων, βοΐΐοΐ. ΑπΒίορίι. Εί. 1244 
λεπτή τις έλπίς έατ' έφ' ης οχον- 
με&α^ Έμτ. Ηβΐ. 277 αγ%νρα δ' η 
μου τάς τνχας ωχεί μόνη^ πόαιν 
πο^' ηξειν κτί. 

511. ηϋχονν^ ίοΐι ^α^ίβ ζη 1ιο£Ρβη. 
ν^Ι. ζα Ργοιπ. 715 υηά Ειιιη. 564. 

512. Οΐιο. 290 τιρατηρος μέρος 
μετααχείν. 

514. ϋ. ί. ηηά άα αΐβ ΙιδοΙιβίβΓ 
ΗβΓΓ άββ ]^8.ηά68 Ζβηβ αηά άη άβΓ 
βοϋ τοη νγίΐΛΟ, ^ ν^Ι. ΡβΓβ. 652 
Άϊδωνενς άναπομηος άνείης, δορίι. 
Αί. 861 ω πατρωον εστίας βά^ρον 
%Χειναί τ ^ίίΌ'ήΐ'α» %αϊ το αύντρο- 
φον γένος^ ΚΓϋ^βΓ Ι 45, 2, 8. 

515 ί, μηχετ' χλπϊβι άβιη ΕίηδαΓβ 
άββ ΙιηρθΓ8>ί. χαίρε (άβΓ άα ηίοΐιΐ} 
ιηβΙΐΓ βοΐιΐβαάβτβί). Υ^Ι. 897. Μ»η 
νίΓά ΙιίβΓί^βί ίββοηάβΓβ 8ΐι Ηοω. Α 
44 ΰ. βήηηθΓύ. 

517. παιώνιος: ά. ί. „ά8. άυ παι- 
ήων (παιάν) ΗβιΜ, 80 πΐ9.ο1ιβ άβί- 
ηβη Βθίηαιηβη ν&ΙΐΓ", θίηβ ^βνδίιη- 
ϋοΐιβ Αιί άβΓ Βίϋβ, Υ^Ι. 964, Εαιη. 
90 ^Ερμη, φνλαααε^ %άρτα 8' ων 
ίπώννμος πομπαιος ίϋ^ι^ δβρί. 8, 
125, 131. ΑηάβτΒ 1065. 

518 £. τονς τ . . προααυδώ : ν^Ι. 
Ργοπι. 88 ώ 6Γος αΐ&ηρ . . παμμψ 
τόρ τε γη , καΐ τον πανόπτην κνχΑον 
ηλίου χαΑώ, δορΗ. Αί. 859 ω φέγ- 
γος, ω γης ιερόν οικείας πέδον . . αρηναί τε ποταμοί ^' οΐδε, Ήαϊ τα 
Τρωικά πεδία προσαυδώ, χαίρετ\ 
ώ τροφής έμοί. — Ηεε^οΐί. άγώνιοι 
Ο'εοί' οΐ των αγώνων τνροεατώτες. 
ϋίββθ Ο^άβυίιιο^ ρίΐΓθή £ΐΙ)6Γ 8ο1ι>/76γ- 
Ιίοΐι δυρρί. 195 πάγον προαίξειν 
τόνδ' αγωνιών &εών, 248, 335, 359. 
ΑηάβΓθ γβΓθίθΙιβη άΐβ βϋϋβΓ άβΓ 
νβΓβαιηιηΙηη^ (άγων), άίβ ϋ'εοϊ αγο- 
ραίοι, Υ^\, δοΐιοΐ. ζα Ηοιη. Ω, 1 
παρά δε Βοιωτοίς άγων η αγορά , . 
ο^εν καΐ άγωνίους ^εους Αίαχύλος 
τους αγοραίους. ^αΙΐΓβοΙιβίηΙίοΗ 
ίΐΙ)βΓ βίηά, νίβ δαρρί. 228 πάντων 
δ'άνάκτων τώνδε χοινοβωμίαν ζθί^, 
άίθ ζυ βίηβιη ^ειος άγων (Ηοιη. Η 
298) νβΓβίηί^ίβη (το&βΓ ζα νβΓ- 
βίβΐιβη, άίβ βίηθ Συντέλεια (δβρί;. 
237, δοΐιοΐ. το κοινον άΰ'ροισμα των 
&•εών) ΜΙάβη. — τιμάορον: δοΐιοΐ. 
βοη^όν, Ηββ^οΐι. τιμηοροςι τιμω- 
ρός, βοηΰ'ός. 

520. αέβας, Οβ^βηβΙΐΒ,ηά άβΓΥβΓ- 
βΙίΓαη^, /\^ίβ Ργοπι. 1125 α. λ. 

521. 0ΐ)βΓ άβη ΗβΓΟθη^αΗαβ, \ν^β1- 
οΙιβΓ άβΓ ηβ,οΙιΙιοιηβΓίδοΙιβη Ζβϋ αη- 
^βΙιδΓΐ;, ν^Ι. δο1ιδπι&ηη ^γ. ΑΗ. ΙΡ 
8. 153 £Ρ. ϋΐ)θΓ άβη ΕίηβαΓβ ααί 
βΙΰοΐΕΐίοΙιβ ΡΰΙίΓαη^ άβΒ ΚΓΐβ^β, νβΐ- 
οΐιβη ηι&η άβη ΗβΓΟβη ζαβοΙίΓίβΙ), 
ν^Ι. βΙ)ά. δ. 156. 

524. Βαβ'νν'οΓΐ Ο'άτιοι βήηηβΓ^ α.η 
Ηοπι.^ 14: εζετο {ΊβΙβΏϊΛοΥίΟΒ) δ' έν 
πατρός Ο'ώχω, εϊξαν δε γέροντες. 
5* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 68 ΑΙΣΧΤΑΟΤ εΐ χον χάλαι^ φαιδροΐόι χοιόίό' δμμαόιν 525 

δίξβχό^ε χόόμω βαόιλέα χολλώ χρόνω, 

ηχεί γαρ ύμΧν φως έν ενφρόντ^ φέρων 

χαΐ τοίόί* αχίίόι χοινόν ^^γαμεμνων αναξ. 

αλλ^ εν νιν άόχόόαό^ε, χαΐ γαρ σνν χρέχει^ 

Τροίαν Χίχταόοίάψαντα τον βιχηφόρίίν 530 

^ώς μαχελλτ^^ τξ χατείργαόται χεδον' 

βωμ4)1 δ^ αΐότοι χαΐ ^εων ίδρνμξχζα 

χαΐ όχερμα χάόης έξαχόλλνταί χ^ονός. 

τοιόνδε Τροία χεριβαλων ζενχτ'ήριον 
αναξ ^Ατρείδχΐζ χρεόβνς ευδαίμων άνήρ 535 

ηχεί, τίεό^αί δ* άξίώτ<χτος βροχών 
των ννν' Πάρις γάρ ονδε όνντελής χόλίς ΗίβΓ &1)€Γ ΥίΛΪ ηααη ηίοΐιί αη άβη 
ΕϊαβΏΒϋζ άβΒ Εδηί^ ίη άΰΓΥοΙΙ^β- 
▼6Γ8&π)ΐη1τιιι^ ζη άβηΐ^βη, βοηάβπι 
αη Λΐίβ 8ίβίη\ί^η}ίβ ζό 1>6ί€ΐ6η δβί- 
Ιβη (Ιββ Ραΐαβίβίη^&η^ββ η&βΙιΗοπι. 
γ 406 Ιχ β' ^λ^ών (ΝββΙιΟΓ^ηβ ββί- 
Ώοτη ΡαΙαβίβ) χατ' άρ' ΐζετ' έπΙ 
ξεατοίσι λί^Όκην, οΖ οί ϊααν προ- 
πάροί^Β ^νράων νψηΧάων, λΐνΐίοί, 
άποστίλβοντ^ς άλείφατος' οϊς Βπι 
μίν ηρίν ΝηΙενς ιξεσ%Βν %τε. \νβ- 
£^611 άίββββ ΑΙΙβΓΒ ΙιβίΓββη βίβ αεμψοί, 
— αντήλιοι: οί εις άνατολην ορών- 
τες δοΐιοΐ. , οι προ των πυλών ιδρυ- 
μένοι Ήββγοϊί , άίβ ΟδΐίβΓ, άβΓεη 
δ(&ιΐ€ΐΙ)ίΐ€ΐ6Γ ΟίΙβΓ 87ΐηΙ)θ1β νΟΓ άβη 
ηαοΗ Ο&ΐβη ^βηοΐιΐβΐ^η Είπ^^αη^βη 
άβτ Ρ&1§.8ΐ6 βίαπάβη {ουραίοι), ζα 90. 

525 ί. Μ&η βτΐίΐΐ^τί φαιδροιαι τοι- 
ϋίβ' δμμααιν ,,βο ΗβΐΙβΓβη Βΐίο^, 
νίβ ίΙΐΓ }βίζί βθίά", ά» <ϋβ ΟδϋβΓ 
^βΓοάβ }βίζί άβτ ΜοΓ^βηδοηηβ ζα- 
^β^βΙΐΓί ίιη )ΐ6ϋ6Γ8ίβιι όΐαηζβ βίΓ&Η- 
Ιβη (δοΐιηβίάβ^^κτίη) όπα ηόσμω^ %ατά 
%6βμον, ΠΛοΙι ΟβΙ)α1ΐΓ. ΑΙ)βΓ ινβ,ΙΐΓ- 
βοΐιβίηΐίοΐι ίβΙ; V. 525 ίηίβΓροΙίβΗ 
(β. ΑηΥίΛχι^) ηηά 1)6<ΐ6ηί6ί %06μω 
,,τηϋ Γββίΐίοΐιβιη ββρΓΕη^β**. — πολ- 
λώ χρόνω (ηαοΐι 1. Ζ.) νίβ χρόνω 
μαχρώ ^ρΐι. ΕΙ. 1273, ΚΓΰ^βΓ ίΐ 
48, 2; 11.^ 

527. φώς ίν ενφρόνη φέρων (22 ί.): 
άίβΑΠϋίϋΓ&ϋοη νίβ έορίι. ΡΜ1. 297 
§φην' αφαντον φώς, άβη ΑαδάΓαο^ 
άβτ ΓΓβηάθ χαϊί&τ9ΐϋΛζβηά. 528. Ββί τοίόβε ι^βηάβΐ; 6γ βίοΐι 
ζαιη ΟΗοΓβ. 

529. Μϋ άλλ* ευ νιν άβπ. ^^ίτά 
ϋέξαβ^ε χόσμω 6ίη<1ήη§1ί6ΐι ιήβάβΓ 
&π£^6ηοπιπΐ6ΐι. 

5301 0& ,,^βίη δ^ίβία &ιιί άβιη 
&ηά6Γβιι ^1>1ΐ6ΐ)6ΐι'' ιβΙ;, βο βΓδοΗβίηί 
άβΓ Βοάβη ιηϋ άβτ Η&β^β ηηα^β&Γ- 
1>βί1βΙ, ηηά ά& άίβΑΐηάβη άΐβΥοΙΙ- 
8ύΓ6€^βΓ Υοη Ζβα8' \ν^ι11βιι ^βνβββη 
(61 ί.), εο Ϊ8ί 68 €ϋβ ΕίΜΐίβ άββ Ζβαβ, 
άίβ άβη Βοάβη ηιιι^θ^Γ&1>βη Ιιαί. 
Ν&€ΐι^6&1ιιη1: γοη δορϋ. (τξ. 767 
χρυβ-^ μαηέλλι^ (Βΐίίζ) Ζηνος ^|αιτοί- 
στραφν, νβίο^β 8ίβ11β Αή8ΐκ)ρΙι.ν6. 
1240 όπως μη αού γένος πανώλε- 
^ρον ^άιος μαχέλλτ] πάν άνα<ίτρέιρει 
^ίχη ρατοάίβΓί Ιιαί. 

532. ΟβΓ ^Ιβίΰΐιβ ν^Γβ £ηά6ί βίοΗ 
ΡβΓβ. 813. Μϊΐη νοίϋβ ίΐιη άββίιαίΐ) 
ΙιίβΓ &18 η&οΜιΐί^Ιίο^βη Ζαβαίζ &ιΐ8- 
θοΐιβϊάβη; &1>6Γ 6Γ 8θ1ΐ6ίηί ρ&886ηά 
&18 Αηβάηιο^ ά68 ΤήηηιρΙιβ ηηά άββ 
1)6ίπ6άί^^6ηΚ&6ΐΐ6^βίίαΙιΐ8. Ζπ^ΙβίοΗ 
νΪΓά άβΓ Ζη8θ1ι&αβΓ αη άίβ ΒβίαΓοΙι- 
ίται^βη άβΓ Εΐ7ΐΙΙιη68ΐΓ& 350 Ε βΓ- 
ίηηβΓί. 

537. Υφ.^.0^ί. — Πάρις ονδ^ 
πόλις ίητ ούτε Πάρις ούτε πόλις 
νίβ Οΐιο. 293, Ρίηά. Ρ7ί1ι. VI 48, 
δίιηοη. ΐτξ. 5, δορίι. Ρΐιίΐ. 771, Αή- 
8ΐκ)ρ1ι. Υδ. 694, ΗβΓοά. IV 28 η. λ. 
— αυντελής, συνειαφέρων (ΡοΙΙ. VIII 
156, Η&Γρο^Γ. ηηί. συντελείς), τηϋ- 
δίβηβΓίιά, ΗίβΓ ιηϋΙ>6Γβ6ηά. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 69 εξενχεταί το δράμα τον ταά&ονζ πλέον. 

6φλων γάρ αρπάγης τε καΐ κλοπής δίκην 

τον ρνόίον %'^ ημαρτε καΐ πανώλεϋ'ρον 540 

αντόχϋΌνον πατρώον ίϋ'ριϋεν δόμον, 

δνπλα ί' 'έτιόαν Πριαμίδαι %'αμάρτια. 
ΧΟ. κηρνί, ^Αχαιών χαίρε τών άπο ύτρατοϋ. 
ΚΗ. χαίρω ζγε\ τε%'νάναι ί' ούκέτ άντερώ %'εοϊξ, 
ΧΟ. έρως πατρφας τηΰδε γης ύ' έγνμναόεν; 545 

ΚΗ. ωότ ένδακρνειν γ* '6μμα6ιν χαράς νπο, 
ΧΟ. τερπνής αρ' ^6τε τήόδ' έπτίιβολου νόόον, 
ΚΗ. πώς δη; δίδαχϋ'είς τοϋδε δε6πό6ω λόγον. 
ΧΟ. των αντερώντων ίμέρω πεπληγμένοί. 
ΚΗ. πο&είν πο%Όνντα τήνδε γήν 6τρατ6ν λέγεις; 550 

ΧΟ. ώ^ πόλλ^ άμανράς έκ φρενός μ άναότένειν. 538. ν^Ι. 1528 £., 8ορ1ι. Οβά. Τ. 
810 ον μην ί'ύην γ' ϊτιβΒν, αλλά 
συντόμως στίήητρω τνπείς . . νητιος 
ί%%'ί^ΚίνδΒται. 

539. α^ηαγΎΐς — κλοπής ^ άβΒ Βεπ- 
1)68 νοη δοΐιδ,ίζβη ηηά άβΓ Εηίίϋΐι- 
Γΐαι^ άθΓ Ηβίβη», Ηοηι. Ν^2β Τρώες 
υπερφίαλοι . . οί^ μευ χουρίδίην άλο- 
χον %αϊ ατηματα πολλά μάιρ οιχεο^' 
άνάγοντες. Υ^Ι. Αηβίορίι. Ρΐαΐ. 372 
μών ου Ήεΐίλοφας, άλλ' ηρπαηας; 

540. τοί; ρυσίου, άβΓ ίοΗ^ββοΙιΙθρρ- 
*θη Ββϋ<;β. ν^Ι. 8υρρ1. 417, 736, 
8ορ1ι. Οβά. Ε. 858 υηά ξυβιάζειν. 

541. αυτόχΟΌνον^ αυτγ! χ&ονί, ντίβ 
αύτοτοκΟν 142. ϋΐ)θΓ άίβ ΒίΙάιιη^ 
άββ'νν^οΗββ ν^Ι. I^οι)β^^ Ρβ,ΓαΙΐρ. 1 202. 
— ίΟ'έρΐύεν, ξγ,ειρε 8ο1ιο1., ΡβΓβ. 923 
ανδρών, ους νυν δαίμων Ιπε'Λειρεν. 

542. άμάρτια, τον μια&όν της 
αμαρτίας 8ο1ιο1., 8ϋηάοιι1ο1ιη. Υ^Ι. 
ευαγγέλια, αωτήρια, ιατρεία, ζωά- 
γρια, ^ρεπτήρια, τροφεία (ΡοΙΙ. VI 
186), 1)θ8θη<1βΓ8 ίη νβΓΐ)ίηάιιη^ ιηίΐ; 
τίνειν. 

543. τών άπο στρατού ίαγ τών ίν 
ατρατώ ηαοΐι άβΓ ΥοΓδίβϋαη^, <1λΓθ 
θβΓ Βοίθ νοιη ΗββΓβ ΙιβΓΪοιηιηί^^. 
ν^Ι. ΟΙιο. 505, δβρί. 40 η'αω βαφή 
τακεΐϋ'εν Ικ ατρατοϋ φέρων, Κτϋ^βΓ 
Ι § 50, 8, 10. 

544. χαίρω γ ε ά. ί. άΰι& χαίρε ιν 
ζϊΐϊ 1)61 ηιίΓ ίιη 6ί§[6ηί1ίοΙΐ6η δίηηβ. ν^Ι. ΕαΓ. Η6ΐ:. 426 ΠΟΛΤΙΞΙ, χαιρ', 
ω τετιοϋαα, χαίρε Κασάνδρα τέ μοι. 
ΕΚΑΒ. χαέρουαιν άλλοι, μητρί δ' 
ού% ϊατιν τ6δε,Ρ1αοβη.^18 ΠΟΛΤΝ. 
μητερ, αλλά μοι βύ χαίρε, ΙΟΚ. 
χαρτά γουν πάβχω, τέμνον. — τε- 
%'νάναι ΐβί άβΓ Ββάβαίιιη§ ηαοΐι νοη 
&ανείν (555) ηίοΐιΐι γβΓβοΙιίβάβη νίθ 
δΛθΓΒ. — Ζυιη (ϊθάοΛ^θη ν^Ι. Ηοιη. 
η 224 Ιδόντα με %αΙ λίποι αίών 
ατησιν έμην, δμώάς τε καΐ υ'ψερε- 
φες μέγα δώμα. 

546. ν^Ι. ΕυΓ. Ηβΐί. 246 ώατ' ίν 
%'ανείν γε αοίς πέπλοιαι χείρ' έμήν, 

547. τερπνής βίβΜ ρΓΟ,άίΙί&ϋν : 
βπΓβ 1ιί&\>& (βιιβΓ Ηβίιη^βΐι) ^3.γ θίη 
βαΓβββ ^βία, ίηβοΓβΓη άίβ ΙιίθΙ)β ιηϋ 
(τβ§βη1ίβΙ)β βΓ\νίάθΓΐ; νιΐΓάβ (549). 
ηατε ιβί άίβ 'ύλίβΐ^ Ρογπι, άίβ 3.αβ1ι 
Αήβίορίι. ΕΙςΙςΙ. 1086, ΕΓΐβ. 821 
1ΐ3.ηά8β1ΐΓίΜίβ1ι \>Βζβχχ§ί ϊβϊ. 

548. πώς δη; (^ίβ 80 άβιιη? ^ίβ 
ιαβίιΐΒΐι άυ ά8.8?), ν^Ι. πώς δη; δί- 
δα^ον Ευιη. 434, 604, δ,ΐιηΐίοΐι βΙ)ά. 
201. — Υι^Ι. 8ηρρ1. 295 διδαχϋ-είς 
δ' αν τόδ' είδείην πλέον; 8ορίι.Αί. 
270 πώς τουτ' ελε^ας; ου ΐίάτοιδ* 
όπως λέγεις ίη βίηβΓ άβΓ νοΓίίβ^βη- 
άβη αΐιηΐίοΐι ^βΐιαίίβηβη Αιΐ8£α1ΐΓαη^. 

551. άμαυράς εη φρενός ^ίβ ΟΙιο. 
157. , Ύ^Ι. ΡβΓ8. 117 μελαγχίτων 
φρην, 8ιιρρ1. 793 ηελαινόχρως . . 
καρδία ιιοά ά8,8 ΗοηιβΓίββΙιβ φρένες 
άμφιμέλαιναι (Α 103). οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 70 ΑΙΣΧΤΛΟΤ Κ Η. τίό^εν το δνόφρον τοντ επην ΰτυγος χ^^ονί; 

ΧΟ. ττάλαί το ύίγάν φάρμακον βλάβης ίχω, 

ΚΗ. καΙ Λώ^; απόντων χοιράνων ετρείζ τ ίνας; 

ΧΟ. ώς ννν το 00ν ίή καΐ ^ανεΐν ηολλίι χάρις. 555 

ΚΗ. εν γαρ τίέηραχται, ταλλα ί' ίν ηολλω χρόνφ 

τα μεν τις αν λεξ,ειεν ενπετώς ίχειν^ 

τα ί' άντε κάπίμομφα. τις 8\ πλην %'εών 

απαντ άπήμων τον ί^' αιώνος χρόνον; 

μόχ^ονς γαρ ει λέγονμυ κα\ δνϋανλίας^ 560 

ΰηαρνάς παριί,είς καΐ κακούτρώτονς^ τι πον 

ότενοντες αν λήγοιμεν ή'ματο^ μ^ρος; 

τα ί' άντε χερ6ω καΐ προύήν πλέον ότνγος' 

ενναί γαρ ίιόαν δαΐων προς τείχεόιν^ 

^1 ονρανον δ% καπό γης λειμώνιαι 565 

δρ00θί κατεψέκαζον^ <^ετρνχον^ πάγοι 

έκ&νμάτων τι^έντες εν%ηρον ΰίνος, 

χειμώνα ί' ει λέγοι τις οίωΡοκτόνον^ 

οίον παρεΐχ αφερτον Ίδαία χιών, 552. χΰΌνί ίβί πηβίοΙιβΓΘ Εγ^επ- 

554. ίΐαϊ πώς; ζα 1309. 

655. ννν ό.ϊ. ηαοΐιάθΐη ίοΐι \7βίΓ8, 
άδΓβ Α^απίΘηιηοη Λ^ίβάβΓ Ιίοιηπιί. — 
το αον (,,υιη ιηϋ άΐΓ ζα Γβάβη", 
ιηϋ Ββζα^ αιι£ 544) "^^ίβ το λεγόμ,ε- 
νον^ το της παροψίας. Ε1)θη80 Ρΐα.1;. 
8ορ1ι. 233 Β το αον δη τοντο, αχολ'η 
ποτ* αν ατε. 

557. Ι&, ίη ΓπΘίΙβη ΙίΛηη ιηβ,α 
Βθίη ΑΐΊ^θ δοΙιΙίβΓββη; άβηη Εηάβ 
^αί, αΐΐββ §ηί. ϋακ αηάβΓβ ναβ 
ΒΪοΙι ίη άβΓ Ιίΐϋ^θη Ζβίί ζα^θίΓΛ^βη 
ϊι&,ί, ^βοΐίί^βιηίδοΐιΐβ Ειηρβηάιιη^Θο. 

558. επίμομφα «οίΐ. Χε^ειεν. 

559. δι οίΐώνος, δίά βίου "ίήθ 
ΟΠΟ. 26, Ευω. 566. Υ^Ι. 8βρ1 205 
^μ6ν κατ* αΙώνα {^πι του ε μου βίου 
8ο1ιο1.). 

560. δνααυλια^ <1ο.8 υη^ίΐ'ίΐίοΐιβ 
Ε&^βΓη υηίβΓ ίΓβίβιη Ηίιηιηβΐ. Υ^Ι. 
Αηί. 356 δυοανΧων πάγων ίναί- 
-©•ρίΐ-α. Όλη ^ΥογΙ δυααυλία βηάβί 
βίοϊι ηοοίι 1)βί ΡΙιίΙοη Ι ρ. 195, 18 
χαμεννίαις καΐ δυοαυλίαις. 

661 ί. σπαρνάς, βρίΐιΐίοΐιβη Ε»αηι (ζαιη !^ίβ§βη) Μβίβηά, ν§1. Ηββ^οΐι. 
βπαρνάς' απανίους, άραιάς, διε- 
απαρμένας. — παρίξεις^ παραδρο- 
μάς έπϊ του ααταστρώματος των 
νεών δοΐιοΐ., άίβ 80^. πάροδοι 
(Αίΐιβη. ρ. 203 Ρ, ΡοΠ. 1 88), Οδιι^θ 
ηΙ)βΓ άίΐ8 νβΐ'άβοΐί Ηιη η6ΐ)6ο άβη 
ΕαάβΓβιη. — τιοαιοατρώτους^ άίβ θίηβ 
χαχ]7 ατρωμνη 1)θΐ6η, ^ο ιηοη 
βοΙιΙβοΜ ^θΐ>βίίβί ν&Γ. — τί που . . 
μέρος; άα Ι^δηηίβ ιηαη 38» ^οΜ (Ιβη 
^αηζβη Τα^ ίοΓί; Ιτία^βη. Υ^Ι. Ρβιβ. 
432 χακώΐ' ^£ πλη^Ός ούδ' αν ει 
δέ^ί' ηματα στοιχαγοροίην, ουκ αν 
Ιγ,πΧηααιμί αοι. 

563. χέραω, ίν χέρβω. — καΐ ζα 
πλίον. — προβιών 8θί1. ημΐν. 

565. ϋβΓ Κβ^βη (δρόσοι) νοιηΗϊιη- 
ιαβί αηά άβΓ λνίβδβηίΗ,α νοη άβΓ 
Εγ(1θ ηβίζί^ αηβ, <1βΓ Κθίί ββίζίβ αηβ 
ζα ααά 1)βνίΓϋβ ρβίηί^βηάβη δοΐια- 
άβη ΥΟη Η3.α1αα886ΐι1α^6η. ν,ατα- 
'φε-αάξειν (1)β8ρΓβη^βη) ίΐαοΐι ΡΙαί. 
Αΐβχ. 35 αηά Οοοροη. V 39, 2. — 
^'τρνχον ϊβί \νί11^αΓΐίο1ιβ ΕΓ^δ,ηζαη^. 
ν§1. άβη Αηΐιαη^. — ενΟ^ρον νοη 
3αοΐ£βηάβη Οβ8θ1ι\νθΓβη 3,υοΗ δορίι. 
Ρΐιίΐ. 697 εν^^ηρου ποδός. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 71 

ί) ϋ-άλποζ^ εντε πόντος εν μεόημβρίναΐς 570 

χοίταΐζ άκύμων νηνψοίζ ενδοί πεΰών — 

τί ταντα πεν^ειν* δει; παροίχεται πόνοζ' 
παροίχεται δΐ τοΐύι μ^εν τε^νηκόόιν 
το μήποτ' ανϋ'ίς μηδ' άναύτήναί μέλειν, 
τί τούζ άναλω%'ένταζ εν ψήφω λέγειν^ 575 

τον ζώντα ά' αλγονζ χρή τνχεΐν παλίγκότον; 
καΐ πολλά χαίρενν ύυμφοράζ καταπιώ, 
'ήμΐν δε τοΐζ λοιηοΐόιν ^Αργείων ύτρατον 
νίκα το κέρδος ^ πημα ί' ουκ άντιρρέπει. 
03ξ κομπάύαυ τωδ' είκοζ ήλιου φάει {«80 

ύπερ ^αλάΰ^ηζ καΐ χ^ονός ποτώμενα* 
^^Τροίαν έλόντες δη ποτ Άργείων ΰτόλοζ 
%'εοΐς λάφυρα ταύτα τοις κα^' ^Ελλάδα 
δόμων έπαϋϋάλευόαν αρχαίων γάνος.^^ 670. ΙηΓοΙ^β άβΓ "^^ίηάβϋΐΐθ ιιιη 
άίθ Μϋύα^θζβϋ Ιι^ί ααοΐι άαβ ΜββΓ 
ββίηβη Μιί1;8£88θ1ι1α£. 

571 £. ΟβΓ ΗβΓοΙά ΜοΜ άίβ 8ο1ιί1- 
άβΓαη^ άβΓ Μύ1ΐ83,1β ά\> τηϋ ,,νοζη 

573. τοίΰί μίν τε&νη'κόϋΐν: άβΓ 
Οβ^θηβαίζ ίοΐ^ί 678 ηβ,βίι βίηβΓ Ζ^τί- 
8οΙΐ6ηΙ)βιη6Γ^ηη£; ίη αηάβΓβι '^^βη- 

574. „νοΓαΙ)βΓ ίβΐ; ίίΐΓ άίβ Τοίβη 
βΟξοχ άίβ 8θΓ{?β ίΰΓ άαβ ΑαίθΓ8ί6ΐιβη", 
άβΛβΓΥοΙΙίβΙιηιηοΓίΰΓ „8ίβ βίηά ίοί 
υηά βίβΐιβη ηίοΐιί ιινίβάβΓ αυί**. Υ^Ι. 
8ορ1ι. Οβά. Τ. 942, Τγ&οΙι. 874. ϋίβ 
Νβ^&ϋοη ρ1βοη&8ίί8θΙι ηαβίι τναροί- 
χεται γίίβ ηαοΐι άπομνυναν η. ^. 

676. τους άναλω&έντας,τονς άηο- 
ΧωΧότας, — ίν -ψήφω (Κββίίθηβίβίη, 
(ΐ&1οα1ϋ8, ΑηβίορΙι. '^68ρ. 666 λόγι- 
ααί ψανΧως, μ,η ιρηφοις, άλΧ' άπο 
χΒίρος) λέγειν υη8βΓ ,,αη άβη Γίη- 
^βΓη ΗβΓΖ&ΙιΙβη". Εογ. Εΐιββ. 309 
ότροίτοΌ δΐ πλήθος ονδ' αν έν 'φη- 
φοΌ λόγω ^έο&αί δύναι' αν, ω^ 
απλατον ην ΙδεΖν. 

676. αλγονζ παλιγ^οτον νοη άβιη 
ίιηιηβΓ νίβάβΓ ΗβΓνοΛιβοΙιβηάβη 
δοΙιιηβΓζβ. 

677. Β. 1. βΓβί Γβοΐιί 1)1βίΙ)β ίοΐι 
1)βί ιηβίηβιη τί ταντοί πεν&είν δει; 
υηά αιιοΐι άβΓ Οβά^ηΐ^β β,ώ άίβ Τούβη 
^αηη ιπιγ άίβ Ρυβαάβ ηΐοΐιί βίδΓβη. ,,ΟθΓ ΙίβΙ)βηάθ Ιι&ί Γβοΐιί". — χαί- 
ρειν καταπιώ ΒΪΛϋ άββ ^β^5ΐιη1ίοΙιβη 
χαίρειν πελενω. 

679. άντιρρέηει: ν^Ι. ΡβΓ8. 440 
τοιαδε καΐ ^Ις άντιαηπώϋαι ξοπτ^. 

580. τφδ' ηλίον φάει, Ια&ο βοΐίβ 
Ιαοβ, Ιιοάίθ. 

681. Ηομπάύαι ποτώμενα τΰΙιΐΏβηά 
νβΓί^ΰηάβη 'ννΕ8 1>68ϋιηιηί ίβύ ηΙ)6Γ 
Ιι&ηά υηά ΜββΓ 8ίο1ι ζα νβΓΐ)Γβίί;βη. 
ν^Ι. 8ορΗ. Αί. 292 ο ^' εϊπε προς 
με βαί\ άεϊ δ' υμνονμενα' ,,γύνοίΐ^ 
^νναιξί Ηοαμον η αιγη φέρει''\Ρίηά. 
Νβηι. VI 66 ίτετατα* δ' έπΙ τε %0'όνα 
καΐ διοί &αλάύβας τηλό&εν οννμ' 
αντων^ Τΐιβο^η. 237 οοϊ μεν εγώ 
πτέρ' ζδωγ,α (άαΓοΙι ηαβίηβη ββ- 
8αη§), ανν οϊς έπ' άπείρονα ηόν- 
τον πωτηβ'^ ηαϊ γην πάσαν %τε, 

682 £Ρ. δη ηοτ' . . επαοσάλενααν ' 
\νίβ ηΐ8η 8ίο1ι 1)βί ΒΓΐβίβη ίη άίβ 
Ζβίύ άβ8 Εηιρί^^βΓβ ΥβΓ8βίζί, 80 
γτίΓά ΙιίβΓ \^ίβ 1)βί βίηβΓ^βίΙιίηβοίΐΓίίί; 
(ζ. Β. μνριάβιν ποτέ ττ^δε τριη'κο- 
σίαις ίμάχοντο) ά&β αη^6£;βΙ>βη, τνα8 
άβηι βρ^ΙβΓβη ΒβββΙιααβΓ ζαΓΕΓΜο.- 
Γαη§ ββ88^<; νίΓά. — ελόντες — 
στόλος: ζυ 199. — Υ^Ι. Ηοηι. Η 82 
τενχεα δνλήσας οί'σω προτϊ "ίλιον 
Ιρην καΐ %ρεμ6ω προτϊ νηον Απόλ- 
λωνος ε%άτοιο, 8βρΙ. 263 ϋ'ήαω λά- 
φυρα, δαΐων δ' βΰ'Ο'ΐ^μ'ατα ατέ'ψω 
προ ναών δονρίπηχ^' αγνοις δόμοις Ό'Φζθά όγν^οο^ ι^ 72 ΑΙΣΧΤΛΟΤ τοίανχα χρ'^ κλύοντας ενλογείν πόλιν 585 

καΐ τονζ ϋτρατηγούς' χαΐ χάρις τψήόεταί 
^ώζ τόδ' έκτίρά^αόα. ηάνζ* έχεις λόγον. 
ΧΟ. νιχώμενος λόγοιΰιν ούκ άναίνομαι' 
αεΙ γαρ ^βη τοις γερονόιν εν μαϋ'εΐν. 
δόμοις δ^ ταντα καΐ Κλυταψήύτρα μελειν 590 

εικός μάλιύτα^ όύν δΐ πλουτίξειν έμε. 

ΚΑ. ^Ανωλόλνξα μίν πάλαι χαράς νπο^ 

οτ' ^λΟ-' ό πρώτος νΰ;ι;60^ άγγελος πυρός , 

φράζων αλωόιν ^ Ιλίου τ' άνάόταύιν, 

και τις μ^ ένίπχων είπε, ^^φρυκτωρών δια 595 

πει6^εΐ6α Τροίαν νυν πεπορϋ'ηόϋ'αι δοκεΐς; 

^ κάρτα προς ;/υι/αίκ6^ αΙρε6%'αι κεαρ." 

λόγοις τοιούχοις πλαγκτός οί^' έφαινόμην. (γτβπη 80 άοΓί ζη 8θ1ΐΓ6ίΙ)6η ίβί), 
ΕιΐΓ. Εΐιββ. 180 ^εοίβίν αντά (τα 
λάφυρα) παααάλενΒ προς δόμοις, ΕΙ. 
7 ύ'ψηλών $' ίηϊ ναών τέ^εικε 0%νΧα 
πΧείατα βαρβάρων. 

585. τοιαύτα %λνοντας ά. ί. ιτ^βηη 
8θ1ο1ΐ68 άίβ Ναοΐλ^βϋ γβηιίιηιηί. 

586. τιμηβεται ραββίγιβοΐι ^θ 
αξι; 1632. 

587. πάντ' ^χεις λόγον: ν^1.1405 
τάδ' ώδ' ^χει, Οΐιο. 519 ωδ' ξχει 
λόγος, Εαιη. 713 ε^ρηται λόγος, 
8βρ1 211 ωδ' ϊχεί λόγος, 8ορ1ι. Αί. 
480 πάντ ά%Ύΐ'Λοας λόγον, ΑηΙ.402 
ηάντ' Ιηίοταααί, Ρϋίΐ. 241 οΧαΟ'α 
δη το πάν, 620 ητιοναας, ω παί, 
πάντα, 1240 εν νυν ίπίβτω πάντ' 
άκη^οώς λόγον, ΕαΓ. Ογ. 1203 εΐρη- 
ται λόγος υηά ά&β 1&.ίθίη. άίχί, άαβ 
1ιβΐ3Γδ.ί8θΗθ Αιηβη. 

588. Ώά ίοϊί άπΓοΙι ιηηηάΙίβΙΐθ Μϋ- 
^θίΐαΐ)^ (ίη (τβ^θηβαίζ ζα άβη 8ύαιιι- 
ιηβη ΕβαβΓβί^η&Ιβη, 501) βίηββ Βββ- 

86Γ6η 1)6ΐ6]ΐΗ 1)ίη, 1^ά6Γ8ίΓ6ΐ)6 ίοΐΐ 

ηίβΐιί (Ιι&ΐίβ ίοΐι ΐΏθίηβη υη^1&υΙ>βη 
ηίοΜ ίββί). Υίίΐ. ΕαΓ. ΗβΓΟ. 1235 ευ 
δράσας δε α' ουκ άναένομαι. Κια^βΓ 
II § 56, 7, 4. 

589. ϋιη ^ηΐΐθ I^βι1^βη ωιζαηβΐι- 
ιηβη, βίηάΟΓβίββ ίιηιηβΓ 3πη^ ^βηυ^. 
Βίθ δβηίβηζ βήηηβΓΐ; αη άαβ δοΐοηί- 
8θΙΐ6 γΎΐράο%ω δ' α^«1 πολλά ^ι^α- 
οκόμενος, ν^Ι. ΑββοΙι. £γ§. 292 κα- 
λόν δΐ ηαϊ γέροντα μανΟ'άνειν σοφά. 590 £. Β. ί. ζηηδ^Ιι&ί ^θΜ άί68θ 
Μίϋθϋαη^ ά&.8 Η6ΓΓ8θ]ΐ6Γΐιαιΐ8 αη, 
άοοίι άατί βίβ ααοΐι ιηίοΐι ιηϋ;1)6- 
^1πο]{:6η. Μϋ %αϊ ΚΧνταψήστρα 
Κΰπάί^ί άθΓ ΟΙιΟΓίτϋΐΓβΓ άίθ ααί- 
ΐΓθίβηάθ ΕΙ. αη. Υ^Ι. 268. 

592. άνωλόλυξα, νήβ άβχ "νΥϊΙοΙι- 
ί»Γ (28) 68 ίοΓάβΓίβ. — μίν βηίβρήοΐιί 
άβιη ββά&η^βη: ,,ζτί&τ νίχαάβ ίόή. 
ίη Ώΐβίαβιη ίββίθη Οτίααΐϊβη β,ώ. άίθ 
6Γ8ΐ;β Μβΐθπη^ άββ δίθ^ββ άιίΓοΙι 
8ρδϋί8θ1ΐθ ΑαΓββηιη^θη ίτΓβ ^βηι&οΐιί 
{πλαγητός ονύ' ^φαινόμην)^, 8,1)βΓ 
άοοίι 1)Γ8.6ΐιύ6 ίοΐι ϋαη^ββορίθΓ (599). 
ΐΐηά ηηη ^οηιιηί άίθ Βθβί^ϋ^ηη^, 
άίθ ίοΐι }βίζ{, ηίόϊή, γτβϋ^Γ ζα Ηδίθη 
1)Γ8,αο1ιβ (603)". 

594. Ζα άθΓ δίβΐΐαα^ νοη Ιλίου 
γ^Ι. Έαιη. 9, δορίι. Οβά. Κ. 1399 οί^μοι 
τιελεύ&ον της τ Ιμης δυσπραγίας. 

595 {. φρνκτωρών . . δοπεις ; 80 
άβΓ ΟΙιΟΓ 485 ίΡ., νίβ 597 8ίο1ι ααί 
489 £Γ. \)βζίβ}ίϊ. Ββτ Οϊιοτ γβήήϋ 
άίθ ΒαΓ^6Γ8θΙλαίύ αηά 8θ1ο1ΐθ Κβάβη 
βίηζβΙαθΓ ΒαΓ^βΓ ^οηηίθη άθΐ Κ0- 
ηί^ίη ζχΐξβΪΥΒ,^βη ^θΐάβη. 

597. γυναίκός έατι μετεωρίζεβ^αι 
δοΐιοΐ. 

598. ϋΐ)θΓ άίθ ^α&.η^ί^^^ νοή τοι- 
ούτος ζα 1255. — ϋΐ)θΓ πλαγκτός 
(ίηβ ξΒτηΒΛ\ή,) &]& Έβτα. β. Κτύ(ξβν 
II 22, 2, 2 αηά γ^Ι. πορευτον 299, 
δακρυτός ΟΙιο. 235, στυγητός Ρτοιη. 
617. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝίίΝ. 73 ομωζ ί' ί^ον^ χάΐ γυναικείοι νόμοι 

6λολνγμϊ)ν οίλλος αλλο^εν κατά Ίίτόλιν 600 

ίλαόκον εύφημοϋντες έν %'εων ε'δραις 

ϋ-νηφάγον κοιμώντες ευώδη φλόγα. 

καΐ νυν τά μά60ω μεν τι δεϊ 6έ ^ο^ λέγειν \ 

ανακτος αύτοϋ τίάντα πεύόομαν λόγον. 

οΛωζ ί' αριότα τον έμον αΐδοΐον πόβιν 605 

ύτίεύΰω τίάλιν μολόντα δεξαύϋ-αι, τι γαρ 

γυναικί τούτου φέγγος ηδιον δρακείν, 

άπο ϋτρατείαζ άνδρα όώόαντοξ ^εοϋ 

ηύλαζ άνοΐ^αι; ταντ' άτίάγγειλον πόΰει' 

^κειν οΛωζ τάχιΰτ^ έράόμιον πόλεΐ' 610 

γυναίκα πιότίιν ί' ένδον εύρήόει μόλων 

οΐανπερ ουν ίλειπε^ δωμάτρον κύνα 

έόϋ'λτ^ν έκείνω^ ηολεμίαν τοΐζ δύ<ίφρο(ίιν, 

καΐ ταλλ' δμοίαν τίάντα^ όημαντήριον 

ούδ^ν διαφ^ειραόαν έν μήκει χρόνου. 615 

ούί' οίδα τέρψιν ούδ' έτίίψογον φάτιν 

άλλου πρ))ζ άνδρόζ μάλλον ^ χαλκού βαφάξ. 599 £. ϊ^υον ίβί άίθ θΓβίθ ΡβΓ- 
8θη. — γυναΐίίειοί νόμοι, Ένο,Μ&η- 
117618611. — όλολνγμόν: ζα 28. 

602. Ηοιμώντες: άϊβ Ορίθΐβαηιηΐθ 
Ι3β86ΐι^ί6ΐλΐί^6ηά, ι;76ηη βίβ υηταίιί^ 
ηηά ^ΙβίοΗβαιη ζΰηιβικί {οργάς 71) 
1)ΓΛηηί6. ν^Ι. μαλατίαις . . τίαρηγο- 
ρίαις 95. 

603. Όβι ΒίοΙίίβτ ν6ηιΐ6ίά6ΐ; 6ίηθ 
'\^ί6ά6Γΐιο1ιιη§ ά68 βββ&^ίβη. τά 
μάοϋω γτϊβ Οίί6Γ τά πλείονα (Γ(Ττο- 
ρείν δορίι. 06ά. Κ. 36, ίρέα^αι ΡΜΙ. 
576), ηίοΐιΐ ,,άαβ ΐ¥θϋ:6Γ6 τν^,β ηοοίι 
ζη 8ϋ^βη ΐβί"*, 8οηά6ηι ,,άίβ (ΰΙ)6Γ- 
]ι&ηρ|} ιη5^1ίοίΐ6) αιΐ8^]ΐΓΐίο1ιβΓ6 Αη- 

^^1)6**. 

605. οηως γτίβ 610, Οΐιο. 731, 
8αρρ1. 474, 1)θίιη δαρβΓί&ϋν άίοΐι- 
ΐ6Γί86ΐι ίαι ώς οάβτ ο τι. — "^^6^611 
θ68 ΤήΙ)Γ&ο]378 ίιη άήϋθη ΡαΓ86 ζα 
ΟΠΟ. 567. 

607. φ €7705 1 Τα^, 1)6ί τούτου 
ιηβΙΐΓ ίιη 8ίηηθ νοη ,,ΟΙαοΙί**. 

608. άπο ατρατείας \%ί Μα^Ώ^ι^ 
νοη αώσαντος. 

609. άνοίξαί : άβτ Ιηί. ύήϋ; 6ρ6Χ6- 
^βϋθοίλ ζυ τούτον, Υ^Ι. Έατ. Α1^. 879 τ/ γαρ άνδοϊ ν,απον μείζον 
άμαρτείν πιατής αλόχον; 

609 ί. ταντα, ηϋΓ ίο1^6ηά68. — 
ητιείν^ 6Γ ιηδ^θ ^οιηχη6η. — ^ρα- 
αμιον, ΐ¥ί11^οιηιηθη. 

611. Ώ&Β ο\)]ί(ΐνίβ ΥβΛ^-ϋπίβ ά6Γ 

Ε6ά6 ΙΤ^ίτά Υ6Γΐ&386η. 

612. ν^Ι. ωαπερ ούν Οΐιο. 95. — 
Ηννα 1^6 887. 

614. αημαντήρων: άί6 Κ8,τιια6, ^ο 

άί6 δθ1ΐ3.ίζβ Υ6ΓΤν&.1ΐΓί βίηά, Υ6Γ8ί6- 

§βΗ <16Γ Κδηί§ 1)61 86ίηθΐ• ΑΙ)Γθί86. 
Η6Γθά. II 121 ώς δΐ τνχεΐν τον βα- 
σιλέα άνοί^αντα το οίΉημα^ ^ωμάααι 
Ιδόντα των χρημάτων χατα^^α τά 
άγγτμα, ονκ ^χειν δΐ οντινα ίπαι- 
τιαται, των τε σήμαντρων ίόντων 
σόων χαΐ τον οίαηματος τιεκλ'υμένον, 
Ααοΐι 8ορ1ιοΗβ8 νβΓίβ^Ι; ΤγϊιοΙι. 614 
άβη β6ΐ)Γαΐ2θΙι ά68 δίβ^βΐβ ίη άίβ 

1ΐ6Γθί8θ1ΐ6 Ζβϋ. 

616 ί. άλλον προς ανδρός ^6\\δτϊ 
τηβίοίΐ ζϋ τέρ'φίν αΐβ ζιι ^π, φάτιν ι 
ββηυΓβ νοη 8βϋ6 βίηββ ίΐηάθΓθη 
Μ&ηη68 ιιηά ίηίοΐ^β άββββη ηΙ)1θ 
Νβ,οΙίΓβάθ. — Μϋ χαλ%ον βαφάς 
(Εί86ηβ,Γΐ)βΓβί) {^ίθΙ)ί; Κ1}τ1;. 6ίη βο^. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 74 ΑΙΣΧΤΛΟΤ τοίόύό' 6 χόμποζ τήζ άλη&ειας γέμων 
ονκ αίόχρος ώς γνναικί γενναία λακειν, 

ΧΟ. Αντη μίν οντωζ εΐπε^ μαν&άνοντί ΰοι 
τοροΐόίν ερμηνεν^ίν εύπρεΛώς λόγων. 
0ϋ ί' ε^7^ε^ κηρνξ^ Μενελεων δ^ πεν^ομαι 
ει νόότιμόζ τ ε καΐ ύεύωμενοζ πάλιν 
ηκεν 0νν νμϊν^ τήοδε γης φίλον κράτος, 

Κ Η. ουκ ε6%^ οπωζ λέί^αιμν τα ψευδή καλά 

έζ τόι/ πολύν φιλοίΰι καρπονϋ%'αι χρόνον, 

ΧΟ. πώζ ίήτ' αν ειπών κεδνά τάληϋ'ή τύ%ονς\ 
ύχνβ%'έντα δ' ουκ εϋκρνπτα γίγνεται τάδε, 

ΚΗ. άνηρ αφαντοζ έ^ ^Αχαιϊκον 6τρατον^ 

αύτόζ τε καν το πλοΐον, ού ψευδή λέγω, 

ΧΟ. πότερον άναχ&εΐζ εμφανώς έζ ^Ιλίου, 

ί} χε^Ι^ίΧ^ κοινον αχ^οζ^ ηρπαύε ύτρατοϋ; 

Κ Η. ^κνρύας ω6τε τοξότης άκρος (ίκοττου* 620 625 630 αδύνατον :^ο\Ιβ,ηίο\ίίΈίΒβη Ιεοιηιιιΐι 
ζυιη ΓΜ,ΛθΓ. 

618 ί. ν^Ι. άβη 8ο1ι1πΓ8 360. — 
ΚΙγί^ΏϊβΒίτΒ. ά\) ίη άθη Ραΐδ^ί ζυ 
άβιη 605 ί. αη^6^6ΐ)6η6η Ζγίβο^β 
(816 Ιδ,Γβί ΡυΓρπΓΐϋρρίοΙιβ ΗογγιοΙι- 
ίθη, 899 ί.). 

620 ί. μαν^άνοντι . . λόγων , £ηΓ 
άίοΐι, (ΙβΓ 68 αυίζαί&δδβη αηά ζα 
ιηβτ^βη \ϊ2^ (ηΐΏ 68 ζ α ιηβΐάοη) 80 
Λνίθ βίοΐι'β ίάΓ (Ιβιιίΐίοΐιβ ΑυβΙβ^βΓ νοη 

(χβά8.ηΐ£6η ΒΟΙίίοΗ. ϋβΐ ΟΙΐΟΓίβΙΐΓβΓ 

Α/«^ί11 83.^613 : ,,Οιι ^81)1181; ζαίήβάβη 
8βίη; άβηη άιι Μβί ηίβΐιί ίη Ζ^βΐίβΐ, 
\\τ£ΐ8 άα ζα πιβίάβη Ιι&βί. ΏιιγοΙι 
Ββυϋίοΐιΐίβϋ; ΙιαΙ 8ίο1ι ίΙΐΓβ Εβάο 
3<α8§6ζοίοΙιιΐθΙ; (άηΓοΙι \να1ΐΓΐιβϋ; ινβ- 

624. ^κ£1, άίθ886ϋ ά6β Μ66Γ68 

Εη^θ^οιηιηβη ίβί. — κράτοδ νίβ 111 
δί^ρονον κράτος. 

625 ί. ονκ ^σΟ•* οηως λέξαψι οΗηβ 
αν νίβ Ργοιπ. 307 'ονχ ^στιν οτω 
μείζονα μοΐραν νείμαψ' η αοί, Οΐιο. 
172 ον% ^οτιν οοτις πλην ίμ,ον %Βί- 
ραιτά νιν^ 8ορ1ι.Οβά.Κ.1172 καΐ τΙς 
ποτ* ^'ατιν, ον γ' ^γώ ιρέξαψά τι; 
ΕοΓ. ΑΙΙί. 52 ^στ' ονν όπως "Αλκη- 
6τίς εΙς γήρας μόλοι, ΛΗθίορί!. λνββρ. 
471 ^ού•' όπως άνευ μάχης . . «? 
λόγους ^λ&οιμεν άλλήλοισι; Ηοηι. Χ 348 ώς ονκ ^σΌ"* δ? αής γ ε ηννας 
χ(φ<:^Χή$ άπαλάλτίοι, Κια^βΓ II 64, 
3, 8. — καλά φίλοιοι -ααρπουα^αι 
ίς τ. π. χ., £;66ί^η6ί £ϋΓ ΓΓβαη(1β 
8.αί άίβ ΟαηθΓ βίοΐι ά&τ&η ζα βι- 
ίΓβαβη. ν^Ι. δορίι.^ Αηΐ 1194 τί 
γάρ α ε μαλΟ-άσαοιμ* αν ων ές ύστε- 
ρον 'ψενβται φανονμε&' ; όρ^ον άλή- 
^ει' αεί, ΐτζ. 59 άλΐ' οΰδ^ν έρ- 
πει 'φενδος εις γήρας χρόνου^ Εαπ 
ίΐ'§. 1023 πότερα &έλεις αοι μαλ- 
^ακα 'ψενδή λέγω η ακλήρ' άλη^; 

627 ί. πώς αν ιηϋ Ορί. 3ΐ8 Ααβ- 
άΓαο^: άβ8 λΥαηβοΙιββ ΰίίβτ Ιοβί 8ο- 
ρΐιο^ΐββ αηά 1)θ8θηάθΓ8 Εαήρίάββ. 
Ε1>βη80 τις αν . . μόλοι 1449 "^ίβ 
δορΗ. ΕΙ. 1103 τις ονν αν υμών 
τοις ^σω φράσειεν αν α. ». — τάλη- 
%η {εΙπών) τύχοις. — Μί4 ϋχια^έντα 
. . τάδε \}&^\:ύΧ>\^ϊ άβΓ ΟΙιΟΓίαΙίΓβΓ 
άίβ λνοΗθ άβ8 ΗβΓθ1ά8 οΰ% ^α^' . . 
χρόνον. 

631 ί. Ι8ί βΓ νίθ1ΐ6ίο1ιί αηνβΓίηβΓϋ 
νοΓ Τγο3Λ ζαΓα6ΐε^6ΐ)1ί6ΐ)6η οάβΓ 
Ιιαί νίβΙηιβΙΐΓ 6ίη δίαηη Λη νοη 
άβιη ΗβθΓβ £θΓΐ:^βή88βη? Αδοΐι^ΐοβ 
8θ1ιΙίθΓ8ί; 8ίο1ι ΗοηιβΓ γ 276 ί. αη. 
ν^Ι. €ΐαΓαΙ)θΓ αηά αΙ)θΓ άβη δίαΓΠΐ 
1)βί άθΓ ΗθίηιΙίβΙΐΓ ΕίηΙ. δ. 2 α. 6. 

633. ν^Ι. 1193 αηά ζα ακρο^ 
1122 γνωμών άτιρος. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΛΜΕΜΝίίΝ. 75 μακρόν δε πήμα ΰνντόμωζ έφημίόω, 
ΧΟ. πότερα γαρ αντοϋ ζώντοζ ί) τεί^νηκότοζ 635 

φάτίς πρόζ άλλων ναυτίλων έκλ'^ξετο; 
ΚΗ. ουκ οΐδεν ονδείς ω6τ άτίαγγεΐλαι τορώς^ 

τζλήν τον τρέφοντοζ Ήλίον χϋ^ονοζ φνβον. 
ΧΟ. πώς γαρ λέγεις χειμώνα ναντικω 6τρατώ 

έλϋ'εΐν τελεντηύαί τε δαιμόνων χότω; 640 

ΚΗ. ενφημον ημαρ ον πρέπει κακαγγέλω 

γλώύΰτι μιαίνειν' χωρίς ή τιμή ϋ'εών. 

όταν 5' απενκτά πήματ^ άγγελος πόλε ι 

0τνγνω προΰώπω πτωαίμου Στρατοί) φέρτ}, 

πόλει μίν έλκος εν^ το δονλιον ζνγόν^ 645 

πολλοίς δ^ πολλών εξαγιϋΰ^έντας δόμων 

άνδρας διπλγι μάότιγι^ τήν ''/4ρης φιλεΐ^ 

δίλογχον ατην^ φοινίαν ξννωρίδα' 635 ί. Ζα φάτις {μϋ^Ός, λόγος) 
τινοξ Ενϋ^βΓ § 47, 7, 6. 

638. τ^ύφοντοςι ν^Ι. 8ορ1ι. Οβά. 
Τ. 1417 την γονν πάντα βόαπονσαν 
φλόγα αίβεια^' ανακτος ^Ηλίον. 

639 ί. Β. ί. ,,33, νίβ Ιιαί βίοΐι άβΓ 
άυΓοΙι ΟδϋβΓζοΓη (ν^Ι. 364 1) νβΓ- 
ΙΐΆΏ^ίβ δίαηη νοη Αη£&η§ 1)18 Εηάθ 
ζα^βίΓίΐ^βη ? ** γαρ Υίβ^Β^ ζηνϋα^ αιιΓ 
633 ί. (5α 8£ΐ^ί, ιηβίηβ νβηυαίαη^ 
8βί ζηΐΓβββηά, ¥Γβί1 υ. β. -ντ.)• 

641. ν^Ι. ΕαΓ. ΡΙιοβη. 1217 αίαΐ' 
τ£ μ' ονα Βίααας Ιξ εύαγγελον φή- 
μης άπελ^ειν^ άλλα μηννσαι χαχά ; 
Ονίά. ίαβί Ι 72 ηυηο (ίίοθηάα \>οώ& 
βυηί 1)0113. νβιΐ)» άϊβ. 

642. χωρίς η τιμή ^εών, ^βθοίιίβ- 
ίΐβιι 181} ιΐίβ ΕΙΐΓβ άβι• οΙ)θΐ•βη ΟΰϋοΓ 
(νοη άβΓ ΥβΓβΙίΓυη^ άβΓ'νν'βββη άβι• 
ϋηίβΓν^βΗ). ϋθΓ Τα§ άβΒ 8ίβ^β8 ^β- 
ΙιδΓΐ; άβη οΙ)βΓβη βϋϋβΓη, άβη Οδί- 
Ιβτη άβΒ Είοΐιίββ ηηά ]^6ΐ)βιΐ8. Όϊβ 
Μβΐάαη^ νοη Τοά υηά νβΓ<1βΓΐ)οη 
ίδΐ θΐη Εηη^βηβαη^ (β50), ίαΙΠ άοη 
ΟοϋβΓη άβΓ Ν&ϋΐιΐ; αηά άβτ ϋηίβΓ- 
ννβΗ Ζ11. Υζΐ. Ευπι. 366 Ζενς δ' 
αίμοοταγες άξιόμ^σοι^ ^^νος τόδε 
λέσχας ας άπη^ίώσατο^ 348 ΰΤ. Ζπ 
η τιμή (των) %'εών ν^Ι. {της) λαμ- 
πάδος το αύμβολον 8. 

643 ί. άπεντίτά^ 8.1)οηιΙηαηάα. — 
πήματα ατωσίμου στρατού (ϋηίβγ- 
§ΛΌ§ άθβ Ηββιββ). 645 ί. Όηΐΐθίΐ ίΰΓ άβη δίβΑ^ ηηά 
ίΰΓ άίθ Είηζθΐηβη. ελίίος (ν§1. 8ο- 
Ιοη £γ§. 4, 17 τοϋτ' ηδη πάογ πόλει 
άρχεται έλκος αψυτιτον) εν ΐΒί Αρ- 
ροδϋΐοη ζα π?}/ιιο;Γα πτ. ατρατοϋ 
ιιηά το δονλιον ζυγόν (ν§1. 1225, 
Ρθγ8. 51, δβρί;. 75, 458, 778) ^ίΓϋί; 
αϊ 8 ηαΙιβΓβ β68ϋιηιηαη^ ζα ελγ,ος 
εν: βίηβ βίηζί^β λΥαηάβ, άίβ άβιη 
^Η,ηζβη 8ί3.£ΐί8\7β8βη Τοά 1)ηη§ί, α» 
πιϋ άβΓ ΚηοοΙιίδοΙιειίϊΙ} άίθ πόλις ααί- 
ΙιΟΓί ζα 8βίη. — πολλοίς δε {ελ-αος) : 
ίίΐΓ άίθ νίβίθη Είηζβΐηβη 1>β8ίβ1ι1; 3,1)βΓ 
άίθ ^^αηάθ άαΓίη, άίΐΓβ Μδ,ηηβΓ νίβ- 
ΙβΓ ΗααβθΓ ίΙΐΓβ ^^βίΐΐθ βπιρΓ8.η^θη 
1ΐ3.1)Θη άαΓοΙι άββ Αγθβ ΒορρβΙ^βίΓθβΙ. 
εξαγίξειν θΓΐιίΙϋ άίβΒθάβαίαη^ άβΓ 
Τοάβ8\νβί1ιβ άαΐ'οΐι διπλ'^ /[^άστΐ7'' '^ί^' 
"Αρης φιλεί, ^ίβ Αηί. 1081 κα-ΟΊ^ν*- 

βαν νοη άβΓ 0Γ3,1)β8^βίΙΐβ ^68£1^ 

ίδί. ν§1. ααοΐι άίβ \νοΓΐ:β άββ Θάνα- 
τος ΕαΓ. Αϋ. 75 Γ^ρό^ γαρ οντος 
των κατά χ&ονος ^εών οτον τόδ' 
εγχος άγνίοτι τρίχα. 

647 ί. διπλή μάστιξ, άίβ ^β8θ1ιναη- 
^βηβ ββίΓ8θ1, άβΓ ίη άβΓ Μϋίβ §β- 
ΜΒ^β Βίβπιβη. ν^Ι. 8ορΙι. Αί. 242 
πα/ί* λιγνρα μάατιγι διπλοί ^ ΟΙιο. 
374 διπλής . . μαράγνης δονπος. — 
δίλογχον . . ξννωρίδα, άθΓ Αοο. 
ΒοΙιΙίβΓβΙ 8ίο1ι Λη την . . φιλεί αη. 
Όίβ ϋορροΙ^βίΤββΙ άββ ΑΓβ8 , ά3,8 
Υβιάβι-Ιοβη , νν^βίοΐιβθ ννίβ βίη Κήθ^^βΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 76 ΑΙΣΧΤΛΟΤ τοιώνδε μέντοι ηημάτων ύεόαγμένον 

Ίίρέηει λέγειν παιάνα τόνδ^ ^Ερινυών. 

0ωτηρίων δ^ πραγμάτων εύάγγελον 

ηκοντα πρί)ζ χαίρονταν ενεύτοί πόλιν^ 

πώς χεδνά τοΓ|? κακοιόι (ίνμμίξω, λέγων 

χειμών' ^Αχαιοΐξ ούκ άμήνιτον ϋ'εών; 

^ννώμοΰαν γάρ^ 'όντεξ εχ%Ί6τοι το πρίν^ 

πυρ χαΐ ^άλαόόα, καΐ τα πί6τ έδειί,άτην 

φ^είροντε τον δύότηνον ^Αργείων ότρατόν, 

έν ννκτί, δυόκνμαντα ί' ώρώρευ κακά. 

ναϋζ γάρ πρ6ς άλλήλαιόί Θρΐ]κίαι πνοαΐ 

ί^ρεικον, αϊ δ^ κεροτνπονμεναι βία 

χειμώνι τύψω 6νν ζάλγι τ όμβροκτνπω 

ζνβί Ιιαηζβη ίΓ^^, άα8 1)1αϋ§;6 Ρ&3.Γ 
ίβί (ηίοΐιΐ; ΓβυβΓ υηά δοΙινθΓΐ;, βοη- 
άθΓη) Κήβ^ υηά Ρββί ηαοΐι Ηοιη. 
Α 61 ε ι δη ομον πόλεμος τε δαμά 
%άί Χοιμοζ Άχαίονς. δο ΙΐθίΓβύ δορΗ. 
Οβά. Τ. 190 άίθ Ρββί "Αρης αχαληος 
άαηίδων, 

649. αεααγμενον (αγγελόν τίνα) 
τηϋ ββη. ηαοΐι Αοαίοβίβ νοη πε- 
πληρωμένον ινίθ ΐΞΐέρ^α . . '^Αίδου 
σάητορί Περαάν ΡβΓβ. 926. Ζυ αε- 
ααγμενον Υ^Ι. φόρτον άγγέλλων κα- 
κών ΕοΓ. Ιρίι. Τ. 1306. 

650. παΐάι/α Έρίνύων^ βίηβη Ρ3.8.Ι], 
άβΓ ^βίη ν&ΙΐΓβΓ ΡδιΛη (Οββαη^ άββ 
ΗβϋθΒ υηά άβΓΡιβυάβ) Ϊ6ί (,,ΗδΙΙβη- 
^βί8ίθΓ-ΕοΙ)βθ8ίΐη^" Κβοΐί). Ύφ.. ΕυΓ. 
Τγο. 578 τί ηαιαν' §μ6ν ατενάζεις 
υηά ζυ Οΐιο. 151. 

653. ΡϋΓ ά&8 1)βί η%οντα νΟΓ- 
ββΐιτνβΐ^βηάθ ον πρέπει αυμμί^αι ίτίϋ 
βίηθ 1βΙ)1ι&£ίβΓθ ΤΑΓβηάυη^ βίη. Υ^Ι. 
959, 970, 996, ΟΙιο. 518, 787, 1057, 
Ευω. 95, 100, 480, δβρί. 668 άν- 
δρο£ν δ' ομαίμοιν θάνατος ωδ' αν- 
τοκτονος, ουκ ^ατί γήρας τοΰδε του 
μιάαματος^ δυρρί. 770 ως %α\ μα- 
ταίων άνοαέων τε τίνωδάλων έχοντες 
οργάς — χρη φυλάααεα^αι κράτος, 
αυοίι Ηοηι. Ο 267 δ ^' άγλαΐηφι 
πεποι&ώς^ ρίμφα ε γοννα φέρεί 
μετά η&εα καΐ νομον ΐππων. — ΡΰΓ 
%εδνά τοις κα%ο£αι ^δηηίθ τη&ητοίς 
-αεδνοις ν,αγ,ά βΓ^τ&Γίβη. ΑΙ)βΓ Αΐιη- 
ΙίοΙιβΒ βηάβί βίοΐι δΠβΓ ίπι (ιηβοΐιί- 
βοΐιβη υηά Ι^αίβίηίβοΐιβη, ζ. Β. δορΗ. 
Αη1>. 516 εΐ τοί αφε τιμάς Ιξ ΐ^αον 650 655 660 τω δυααεβεί, Οίο. άθ ο£ II 14, 48 
81 Υ6Γ0 ίηββί ίη ΟΓαϋοπθ ηιίχία ηιο- 
άβθϋαθ ^Γαγϋ8.8 Μγ πιίχία φτανϋαϋ 
ηιοάββϋΛ (ν^Ι. Ρ. \ν. δοΐιηιίάΐ; ΚγϊΙ;. 
δίυάίβη ζα άβη ^ιίβοΐι. Βιαπι. Ι 
δ. 38 £)^. 

654. Άχαιοις νοη άβπι Ββ^ήδΤ 
μηνίειν ίη ούκ άμ. ^εών αΙ)1ι^^^, 
άβΓ ηίοΐιί οΙιηθΘδϋβΓ^οΠ ^β^βη άίβ 
ΑοΗ^βΓ νο,Γ. ν^Ι. Ρΐϋΐ;. Μογ. ρ. 578 Α 
ονδ' αύτοις, ^φ^» Λαηεδαιμονίοις 
άμήνιτον ^οιχεν εϊναι το δαιμόνιον, 
Όβτ ββη. -^^ίθ 1>6ί άλαμπες ηλίον 
δορΗ. Τγ&οΙι. 691, Υξ\. ζυ 468. 

655 £. ξννώμοααν: ν§1. Ευηι. 127 
νπνος πόνος τε, κύριοι αννωμόται. 
— οντες ^χΟ^ιατοιι Ονίά ίβ,βί. IV 787 
ουηοίαιηπι οοηίΓαήα βοηιίηα ιβπιηι 
8υη<) άυο άίδοοιάβΒ, ί^ηίβ βύ υηά&, 
άβί. — τά πίατ* ίδει^άτην, Τϊββίββθΐ- 
Ιβη ίΙίΓοη Βυηά. 

658. έν νυκτΐ -^Ίτά βΙβ ηΒ,οϊιίν'ύ^- 
Ιίοΐΐθ Βββίίηιπιυη^ §β^βΙ)θη (ίη άβι^ 
ΝαοΜ υγβ,γ'β^. ν§1. 248. •— δνακν- 
μαντα κακά, 8θ1ι1ίπιηιβη "ν^ο^βη- 
άΓ8,ηβ8 ϋηΐιβίΐ. 

660. κεροτνπονμεναι : μεταφορά 
άπο των τανρων δοΐιοΐ. Ϋ^Ι. ΡβΓ8. 
418 ίμβόΧοις χαΧκοατόμοις παίοντο 
υηά ά3,8 Ηοηιβήβοΐιβ νεών ορ&ο- 
κραιράων(Σ3, δοΐιοΐ.κατα πρνμναν 
καϊ πρώραν άνατετα μένων). 

661. χειμών τνφώ (Οβη. ζυ τν- 
φως), άβΓ νοη βίηβηι "^^ίτΐίβΐ^ίηά 
βΓζβυ^β δίυΓπι. ν§1. κνματα παν- 
τοίων ανέμων Ηοηι. Β 397. — ανν 
υηά εν 1)βί άβη ϋίοΜθΓη ΰϊίβτ, γτο Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 77 ώχοντ^ Άφαντοι , Λοψενος κακόν ότρόβφ. 
έΊίεΙ ί' άνιίλ%'ε λαμπρ))ν ήλΛ)υ φάος^ 
δρώμεν άν^ονν πέλαγος αιγαίον νεκρούς 
ανδρών ^Αχαιών νανχικοϊς τ έρειτίίοΐζ, 
'ήμας γ ε μεν δή ναϋν τ' άκήρατον 0κάφοζ 
¥^χοι Χίζ έί,έκλε'φεν -ζ 'ξηγήόατο 
^εόζ τις, ονκ άνθρωπος , οίακος ^ιγών 
τύχη δε ΰωτίιρ νανότολονβ' έφεζετο, 
ώς μήτ' έν άρμω κύματος ζάλην ίχειν 
μήτ^ έξοκεΐλαι Λρος κραταίλεων %%'άνα, 
ίπειτα δ' αδην πόντων πεφενγότες, 
λενκϊ)ν κατ ίιμαρ ον πεποί^ότες τνχτ}, 
έβουκολοϋμεν φροντίΰνν νέον τίάϋΌς 
ότρατοϋ καμόντος καΐ κακώς όποδονμένον. 
καΐ ννν εκείνων εί' τις έότίν εμπνέων, 
λέγονΰιν ^ιμάς ώς όλωλότας, τί μην; 
ημείς τ εκείνους ταντ' ίχειν δοϊ,άζομεν, 
γένοιτο ί' ώ^ αριΰτα, Μενέλεων γαρ ονν 665 670 675 άίθ Ργο8& άβη άθ.!;. ίηβίηιιη. ββίζ^. 
— ζάλτ] όμβρότιτνπος^ 1)&.^6ΐρΓ8,ΐ36ΐη- 
άββ ϋη\νβέΐ;βΓ. 

662. ωχοντ' άφαντοι ά. ί. ,,βίβ 
νθΓ8»η^βη". — ϋβΓ δίαηη ίηβΐ) άίβ 
8οΙιί£Γβ νοΓ θίοΐι ΙιβΓ, ,,-ντίβ ^βηη άβΓ 
^οΐί άίθ Ηβιάβ βοήβυοίιί". 

664. άν^ονν, ,,ρΓΕη^βηοΙ, βίοΐι £3<γ- 
1)βη(1**, τ^ίτ „1)β88,ί". ν^Ι. Ργοπι. 23 
χροιάς άμβί^Ι^εις ανΰ•ος^ 8ορ1ι. ϊγ§. 
462 1> πρώτον μεν οΊρει λευαον άν- 
^οΰντα στάχνν, Εογ. Ιρίι. Τ. 300 
ωσ^' αίματηρον πέλαγος ί^αν&ειν 
αλός, 

666. γ ε μίν 6ή νίβ 878, 1212, 
Εηιη. 422 (α η β ηηη 33, νοίιΐ). — 
πηνβΓ8β1ΐΓΐ; αιη Εαπιρίβ (ηίοΐιί αιη 
ΤΛ^βΙν^βΛ). 

667 ί. ,,ηηβ Ιαο,ί 36χη&ηά νίβ ηιαη'β 
ηθΐιιηβη ι^ίΠ ιηϋ Ιίίβΐ; άβη λνο^θη- 
ρΐΛΐΙ ιηβίάβηά οάβν τηϋ ΙίτΜύ^βτ 
ΈίΒ,Ώά υηβ ίΰΐιτβικί 1ιίΐ]&α8^6ΐ)ΐ:αο1^ί; 
ΐΓ^βηά βίη βοϋ ιηυΓ8 68 ^6\7686η 
Ββίη; άβηη €8 νατ ιηβΙΐΓ αΐβ Μβη- 
ΒβΙίθηνθΓ^**. Όοοία γ§\. άβη Αη1ΐ8ΐι^. 

669. αωτήρ αΐβ Εβπιίη. ^τίβ 8ορ1ι. 
Ο. Τ. 81 ^ν τύχΐβ γ ε τω αωτήρι η. δ. 
Υ^Ι. τιαρανιατήρες ά^καί Επηι. 186, βρωτηρας αίχμάς βΙ)ά. 806, ^έλτιτορι 
Πεί^οΓ δαρρί. 1051. 

670. έν άρμω^ ίη οοηιρα^1)α8 
8θί1. ΐ£ΐχί8. ν^Ι. νβΓ§. Αβη. Ι 122 
18^^13 Ιο,ΙϊβΓαηι βοηιρ8.^ίΙ)α8 οηιηββ 
αβοίρίαηί ίηίηιίοιιηι ίηιΙ)ΐ6ηι Ηηιίδ- 
ςαβ ί3,ί;ί36αη1;. 

673. (8β11)8ΐ) 8,πι Ιιβίΐβη Τίΐ^θ άβπι 
Οΐΰοΐίβ ηοοίι ηίοΜ ίΓβ,αβηά. λενκον 
ημαρ Υίτίβ ΡβΓ8. 304 λενκον ημαρ 
νυκτός έν. μελαγχίμου, 

674. ,,νΐΓ §3,ί)βη αηβ άβΓΕηηηβ- 
ιαη^ αη άαβ ηβηβ Ι^βίά Ηίη αηά 
1ίβΓ8θη άίβ Νοί; άβ8 ΗββΓββ αηά άίβ 
βίηζβΐηβη Μοηιβηίθ, νίβ β8 αΙ)βΙ ζα- 
^βΓΪοΙιΙιβί ναΓάβ, αη αηβ ίπι (τβίβΐΐθ 
νοΓϋΙ)βΓζίβ1ιβη". ϋαΙιβΓ άα8 Ργ9,8. 
αποδουμένον, Ζα έβοναολουμεν ν^Ι. 
δπρρί. 940 άβουπόλητον τοντ' έμφ 
φρονήματι^ ΗβΒ^οΙι. βουτιολήβομεν ' 
μεριμνηβομεν. 

βΠ. λέγονσιν ώς ολωλότας, ΒΪβ 
βρΓβοΙιβη νοη αηβ αΙβ νοη ΥβΓίοΓβ- 
ηβη. ν§1. ζα 1366 αηά 8ορ1ι. ΕΙ. 
882 έ-αεΐνον ώς παρόντα ν ων {λέγω), 
— τί μην: ζα 14. 

678. ταϋτα, το όλωλέναι^ τον ολε- 
&ρον. 

679 ί. ϋβΓΒβ8ίαΰ^αη& άβΓ'ννοΓίθ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 78 Α1ΣΧΤΑ0Τ Λρώτόν τβ καΐ μάλιστα προόδόκα χαμεΐν. 
εΐ ί' ο^ Χί,ζ άκτίζ 'ήλίον νιν [ότορεΐ 
χλωρόν τε καΐ βλέποντα, μηχαναΐς ^ώς 
οντίω ϋ-έλοντοζ έ^αναλώααι γένος, 
έλπίζ πζ αντον ηρός δόμους ί^ξειν πάλιν, 
χο0αντ ακονόας ϋό^ι τάληθ^ι κλνων. 680 685 8ίΓ. 1. ΧΟ. Τις ποτ ώνόμαξεν ώδ' 
ές το παν έτητνμως 
(μή τΐξ Ζντιν ούχ δρώμεν προνοί- 
α^^^ τον πεπρωμένου 
γλώόύαν έν τύχα νέμων;) „ψΊτ 1ι»Ηβη 3βηβ ίαΓ ίοί", νβίοΐΐθ 
άβΓ ΗθΓοΙά ^ίθΙ)1; ιηίί ,,άβηη νοη 
Μβηβίαοβ 3θ(1βιιί8,1ΐ8 πιαΓδί άα 8.η- 
πθΐιιχιβη, άαΓ8 6γ ζυθΓβΙ πηά αιη 
ιηβίθίβη ^βΐϋΐβη \1^,^ (ν§1. 629)" 
βοΐιίοΐίΐ ΘΓ άβη "ννιιηβοΐι γένοιτο δ' 
ως αριατα τοΓ&ηβ, άθΓ άίθ ^θήη^θ 
Ηο£Ρηιιη^ άββ Μαηηββ γβηΙΙί. 

681 ΰ. „"Ν¥θηη βΓ 3,1)βΓ ίιηιιιβΓίιίιι 
ΐΓ^βϋά^ο ηοοίι ΙβΜ θιίΓοΙι Ιϊββοη- 
άθΓβ Οηαάθ άββ Ζβιιβ, ά^ηη Ι3β3ίβ1ι1; 
30, ινοΐιΐ ηοοίι ΐΓρβηά βίηβ Ηοδηαη^ 
αυί Βθίηβ'ννίβθβΛβΙΐΓ." 8ο βοΗΗβΓθί 
άθΓ ΗβΓοΙά ιηϋ θίηβιη ^ίβη \νΌι•1; 
ιιηά Ιήϋ αΐ). — ιστορεί: ζιι Ειιιη. 
458. — Ηββ^οΐι. χλωρόν τβ ηαΐ βλέ- 
ποντα* αντί τον ζωντα, νίνυιη βί 
νί^βηίβηι. 

685. Νιιη Ιιαβί άπ ^α ^οΗΙ άίβ 
"^^ΕΐΐΓΐΐθίΙι, άίβ άυ νβΓί&ΰ^ Ιιαβί; 
(627 ί.), ά8.ιηί1ι »1>βΓ Β,αοΐι άίβ ΤιαυβΓ. 

686—773 ζνβϋβ8 δί&βίιηοη. 
Ηβίβηα, άίβ ^βΓβίβΗβ ΙίβΜίοΙιβΒΓ&υΙ;, 
Ιιαί βίοΐι άβη ΤΓ03£ΐηβΓη ίη βίηβη 
ηηββίί^βη ββίβΐ; άββ Εΐυοίιββ νβΓν?3ΐι- 
άβϋ, ^ίβ βίοΐι ααβ 36η6ΐη ζαίιιηειι 
υηά βαηΛ βρίβίβηάβη ΕϋνίΓβη^αη^βη 
ιηίΐ} άβη Ι»1ΐΓβη βίηβ 1)1αί;§ίβι•ί§β 
Ββθίίβ βηί^νίοΙίβΗθ. Ββι* ΡΓβνβΙ ίβί; 
^βΜΓβί;. ^8. άβΓ Γιβνβΐ βΓβοΙιβίηί 
αΐβ άβΓ ΟΓηηά ίΙΐΓββ ϋηίβΓ^αη^.^, 
ηίοΐιΐ; άβΓ λΥΌΙιΙβίίΐηά , υηά ίΒ,ΙβοΙι 
ίβί, ^Η.9 ηΐΒ,η ίη άίβββΓ Ββζίβΐιηη^ 
νοω Νβίάβ άβΓ Οοϋΐιβίί £3.1>β11. Νπγ 
Ηαϋβ άβΓ Τ^ο1ιΐ8ΐι&ηά άβη ϋΐ)βΓηιαί 
ίηι Οβίοΐ^θ (ν^Ι. 387 £.) αηά άίβ8βΓ 690 

γβΓΜβηάβί άβη 8ίηη. Όίβββ ΥβΓ- 
ίυΙίΓαη^ ζηηι ϋΐ)βΓηια1;β £β1ιΗ ίη άβΓ 
Ηαίίβ άβΓ ΑΓΠΐηί, \70 άββΗ&ΙΙ) άίβ 
ΟβΓβοΙιϋ^^βϋ "^οίιηΐ; (ν^Ι. ΕυΓ. ϊγ^. 
441 νβριν τε τίκτει πλοντος, ου 
φειδώ βίου). δο ίνύ,^ί 8,η άβηι 
δίηΓζθ άβΓ Ιιοΐιβη Ηδ,ηββΓ άίβ Οοϋ- 
Ιοβί^ίΣβίύ άββ δίηηβθ , ηίοΐιύ άαβ Ηοΐιβ 
Οΐΰο^ άίβ δοΐιηΐά. — ΒαβΟΙιΟΓίίβά 
βίη^ί άβΓ ΟββαηιίοΙιΟΓ. 

686. ώνόμαξεν: άαβΙηιρβΓΓ.βί^βηί- 
Ιίοΐι νοη άβΓ ^ν'ίβάβΓίιοΙαη^ νίβ ΕαΓ. 
δηρρί. 1218 ον ώνόμαξε άιομηδην 
πατήρ, Ε^ΐίΐ. 692 όπερ μ ο φναας 
ώνόμαξ' 'Οδυαοέα, γτβΏΌ. λχιοϊϊ άίβ 
"ννίβάβΓίιοΙϋη^ ΙιίβΓ ^βηί^βΓ ίη Ββ- 

ίΤ&ΟΪϊί ΙίΟΏΪΪΧίϊ, 

688 ίΡ. μη τις, άοοίι ηίοΜ νβΓ, 
£ΐπι Εηάβ 3βηΐ8,ηά. — προνοίαιαι %τε. 
νβΙοΙιβΓ ίη άβΓ νοΓ&αβδίοΜ άββ νοω 
δβΐιίβίεβίΐΐ ΒββΗηιηιίβη δβίηβ Ζαη^β 
80 Ιβη^ύβ, άο,Γβ βίθ άα3 ΒβοΜβ ίτο,ΐ. 
ίν τύχα ύι\& τνγχάνειν ίη τί νιν 
ν,αλουαα .. τνχοιμ' αν; 1231. Υ^Ι. 
έν αϊαα δορρί. 554. ϋηββΓβ δίβΠβ 
άΐιπιί ΕυΓίριάββ η&οΐι Ρΐιοθη. 636 
αληθώς δ* όνομα Πολννείκην πατήρ 
^&ετό 001 ^εία πρόνοια νει%έων 
έπώνυμον. δοΙΛβ βί7Πΐθ1θο^ί8θ1ιβ 
Αυβάβυίυη^ άβΓ Νίίπιβϋ ινίβ ΙιίβΓ 
^Ελένα — ελέναυς βηάβίί βίοΐι δίίβΓ 
1)βί Αβοΐι^ΐοβ, ηηίβη 1064 "^ττολλον 
.. άπόλλων έμός, Ργοπι. 85, δβρί. 
523, 645, 814 η. λ. ηΛοή άβτη Υογ- 
βίΐη^β ΗοπίθΓβ : ον νν τ Όδνσσενς 
. . χαρίζετο ΐερά ρέζων; τί νν οι 
τόσον ώδνσαο, Ζεν^ Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 79 αηί. 1. τάν δορίγβίμβρον άμ,φινει- 
κή Ο•* ^Ελεναν; έτίεΐ πρεπόντως 
ελέναυξ^ ελανδροζ^ ελέητολνζ^ 
έτί των άβροτ^ήνων 
τίροκαλνμμάτων ίτίλενόεν 
ζεφνρον γίγανχοξ ανρα^ 
πολνανδροί'τε φεράύηνδεζ χννα- 
γοΐ κατ* ϋχνος πλαχαν αφαντον 
κελΰάνχοίν Σψόεντοζ ά- 
κτάς ετί αε%ίίρνλλονζ 
δι Ιρίν αίματόεα^αν, 

'/λί-ω ί^ κΨ^δοζ όρ- 
%'ώννμον τελεόόιφρων 
μηνίζ ί^λαύεν^ τραπέζαξ άτί- 
μωΰιν ύ6%έρφ χρόνφ 
καΐ ξννεότίου ^ώς 
πραΰΰομενα τό νυμφόχι- 
μον μέλοζ έκφάτως χίονταζ^ 695 700 705 691. δορίγαμβρος, βίηθ Βιαυΐ) ιιιη 
άϊβ ιη'ύ Αναδίθη ^ββίΓϋίβη ^ίτά. 
Ααί άβη Κπβ§ §β^βη ΤΓ03α Χίβζίβϊιϊ 
ΒΪοϊϊ αηοΐι άμφινειτιη. 

692 £. πρεπόντως κτί. ίΙΐΓβιη Να- 
ιηβη β&ΏΖ 6η1}8ρΓ6θ1ΐ6η€ΐ (%άρτ' Ιπω- 
νύμως) ίβί βίβ λΙβ νβΓηίοΙιίβηη νοη 
8ο1ιί£Ρβη, ΜοΛηβη, δί^άίβη (Τγο3&) 
η. Β. ΥΓ. 

694 ί. προΗαλνμμάτων νοη άβη 
ΥοΓίιδ,η^βη ίΐιη Ιβοίαβ ^βηίαΐίβ (γ^Ι. 
ΡοΙΙ. III 37 τό ί^ παρά τ^ εννη 
ηαραπέτααμα ηαατός)^ αΙβο έ% των 
ηρ. 8. γ. &. 8.128 άβιη θάλαμος. 

696. Ηββ^οΐι. γίγαντοζ' μεγάλου, 
Ιβχνρον. 

697. τΛ,νναγοί, ίηβοίβΓη βίβ άίβ 
ΡΙΙΙιγΙθ νβΓίοΙβ^βη, £ιΙ)θγ ηίοΐιί ^9,^β^ 
^β^οΗηϋοΙιβΓ ΑγΪ, 8θηάβηι φερά- 
ύπίδες, Ζα 82. — Αυβ ^πλενσεν ίβί 
ζπΧευααν ζα βτ^&ηζθη. — ϋίβ Ι&^βΓ 
Ιιοΐβιι 816 ηίοΐι^) βίη ; άίβ δρτίΓ ϊΙιγθγ 
ΒαάβΓ 186 γβΓΒοΗ^αηάβη πηά άαβ 
Ρ2.Γθ1ιβη ίβί 1>βΓβϋ;8 ^βίαηάβΐ. — Υ^Ι. 
ΕοΓ. Τγο. 1002 ^πεϊ 81 Τροίαν ίιΚ^ες 
Άργεζοέ τέ αον κατ' Ισχνός, 

700 ί. έπ' άκτάς τ^ίβ Έυιη. 10. — 
δί* ξριν αΐμ, ξέϊχΰτί ζχχ άεξιφυλ- λονς: άβιη άυΓοΙι Βΐιιί ^βάϋη^ίβη 
Βοάβη \νίΓ€ΐΰρρί^5β8\ν£ΐο1ΐ8ί;ιιιη βηί- 
βρήβΓββη. ν^Ι. ΗοΓ. οατιη. II 1, 29 
€[1118 ηοη ΙίΒ,ύηο βαη^^αΐηθ ρίη^ίοι* 
οαηιριΐθ. 

702 ί. %ηδος 6ρϋ•ώνυμον ά.1). άαβ 
χηδος (νβΓ8θ1ι\νδ.^βηιηί?) ^λγ ΓβοΜ 
βί^βηίΐΐοΐι βίη %ήδος (ΤΓΛυβΓ). Υ^Ι. 
Έατ. Αηάιοπι. 103 'ΐΙΛρ αίπεινα 
Πάρις ου γάμον, άλλα τιν' άταν ήγά- 
γετ* εύναίαν εις ^αλάμους^Ελέναν. 

704 £Γ. μήνι,ς, άβν (τϋϋθΓ. — τρα- 
πέζας νηχά ηδ,ίιβΓ 1)β8ϋπιπι<; {ξενίαν 
τράηεζαν 411, γ,οιντις τραπέζης Ειιγ. 
Ηβίε. 793) άιιτοΐι ^υνεοτίου ^ιός, 
άββ Ζβ118, \\Τ6]θ1ΐ6Γ άοΒ ΖοΒΑπιπιβη- 
8βίη αη Είηβηι Ηβιάβ ΒοΗΐϋζΙ} {Ζευς 
ξένίος). — υατέρω χρόνω: ζυ 58. 

707 £. πραύαομένα , θίηΙίΓβΛβηά 
γοη, Γαβίιβηά αη. — τίοντας Υοη 
ίθ8ίΙίβ)ΐ6ΐΏ 068&η^β 17716 παιανα 
ίτίμα 258. τίοντας Μγ τους τίοντας 
νίβ ΡβΓ8. 248 δεινά τοι λέγεις πιάν- 
των τοις τετιοΰΰΐ φροντίααι, Υ^Ι. 
ζα 1394. — έ%φάτως, ηαοΗάΓαοΜίβΙ], 
Η,αΓββΓΟΓάβηϋίοΙι (ίΐηάβΓβ „πιϋ Ιιια- 
ίβΓ δϋηιηιβ'* ηειβίι άβιη Ηοιηβη8θ1ΐ6η 
ίΐΛψαϋ^αι ίπος). Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ 80 ΑΙΣΧΤΑΟΤ νμ,έναιον^ οζ τότ έπέρρετίεν 
γαμβροΐόίν άείδειν, 
μεταμανϋ'άνονόα ί' νμνον 
Πριάμου τίόλίξ γεραίά 
Λολνϋ'ρ'ηνον μετά Ίίον βχένει^ χικλή- 
όκουόα Πάρυν τόν αίνόλεκτρον^ 
τίάμπροό^^ αΐνόπαριν^ τ6ν αι- 
ώνα φίλων Λολιχάν^ 
μέλεον αίμ άνατλάόα. 710 715 8ίΓ. 2. ΐΘ^ρεψεν δ^ λέοντος Ι- 

νιν δόμοίς άγάλακτα βου- 
τάς άνίιρ ψίλομάύταν, 
έν βιότου χροτελείοΐξ 
αμερον^ εύψιλότίαίδα 
καΐ γεραροΐί έπίχαρτον' 
;τολ^α ί' §6χ^ έν άγκάλαις 
νεοτρόφου τέκνου δίκαν 
φανδρωπώζ ποτΐ χείρα βαί- 
νοντα γαότροζ άνάγκαις. 720 725 709. ίπιρ^έτίειν ίηίΓαηβίίίν -^β 
1026. 

711 ίΡ. 8ίβ ΙθΓηί άβηΗ^ιηιιΟΒ αιη, 
δο ά&.Γ8 άεΐΓ&τΐ8 βίη Κ1&.^6ςβ88.ο^ 
(πολν&ρηνον) ΨΪτά, υηά 1)('33,ιηη]6Γΐ^ 
νοίιΐ ΙιίηΙΓβΓάΓβίη άβ^ Ι,βΐ3βη ίΙΐΓβΓ 
ΒΰΓ^βΓ {μεταατένεί που τον αιώνα 
κτ£.), ηαβίιάβηι δίβ βίη τιη^ΐΰο^- 
ϋοΐιβδ Βΐα^ΐ33,ά ηΙ)βΓ βίοΐι ϊΐ2Χ βΓ- 
^βΐιβη 1&88βη. — Μϋ ποΧις γεραίά 
ν^Ι. ΗοΓ. ΟΛΓίη. Ι 15, 8 Γ^^ηηιη 
ΡΓΐ&ιηί νβίαβ. — Πάριν τον (άβΓ 
ΑΠί^βΙ \7ΐβ Ιιαυβ^ 1)βί καλίίν, άηο- 
καλείν) αΙνόΧετίτρον, πάμπροαΟ'' (νοη 
αΐΐβιη Αηί8,η^ αη, ν^Ι. πάμηρωτος) 
αΐνάπαρινι Ηοιη. Γ 39 /ίναπαρι^ 
θ&ζα 8ο1ιο1. καΐ Άλτίμάν φησι,ν ,,/ΐίνσ- 
ηαρις^ Αΐνόπαρις, γ.α'αον'Έλλάδι βω- 
τιανείρ7]'\ Επγ. ΗθΙ. 1120 Πάρις 
αΐνόγαμος^ Ηβ^. 945 Ίδαιόν τε βού- 
ταν αΐνόηαριν. 

718. Ζα άβΓ ^αηζβη ΕΓζΙΙΙιΙιιη^ 
ν^Ι. ΜΛΓϋ&Ι.ΙΙ 75. — λέοντος ϊνιν: 
ν^Ι. ΑΓίβίορΙι. Γγ5. 1431 ου χρη 
λέοντος ατιύμ,νον ίν πάλει τρέφενν. 719 ί. άγάλακτα φιλομάστων, αΐβ 
Μί1ο1ιΙ)Γϋά6Γ άβΓ δ^ϋ^ΐιηςβ (ββίηβΓ 
Ηβιάβ). ν^Ι. Ηβ87θΙι. άγάλαξ ' ομό- 
τιτλος^ Έίγτη, Μ. III 42 άγάλαχτες 
οι αδελφοί παρά το α σημαίνον το 
ομον ' ομογάλαατές τίνες οντες, 8αίά. 
άγάλακτες' ομαιμοι, αδελφοί. — 
βοντας άνηρ , νίβ β8 ίη άβη Γ8.1)β1η 
Ιιβίίάΐ;: ποιμην τις ενρε νεόγονον 
λν%ον ακνμνον υ. ά^Ι. 

721. προτελείοις: ζη 65. 

722 £. ΐΓβυηάΙίοΙι ιιηά ζηίΐιαηΐίβΐι 
^β^βη ^υη§ υηά Αϋ. 

724. πολέα (οίί), άίθ ίοηίβοΐιβ 
ΓοΓίΏ , ίδί; 1454 υηά ΡβΓβ. 272 ΙιβΓ- 
^θΒίβΙΙΙ;; «,αΓββΓοΙβιη βηάβί βίοΐι πόλε ι 
δυρρί. 753. — ΡΙπί. περϊ άόργη- 
ϋίας ο. 14 ημείς άγριαίνοντα τι&α- 
αευομεν ζώα ηαϊ πραυνομεν. λυκι- 
δείς χαΐ ατινμνονς λεόντων εν ταις 
άγαάλαις περιφέροντες. 

726. ποτΐ ;ι^£Γρα βαίνοντα^ νβάβΐηά 
ίηάβιη 6Γ ιιαοΐι άβΓ Ηευιά ίιίηύΐίο^ΐί, 
ίη ινβΙοΙιβΓ άβΓ Μαηη άβ-β ΓηϋβΓ 
Ηαϋ, ηαοΐι ΑγΙ) άββ Ηηηάββ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 81 βΛί 2. χρονίΰ&είς δ' άπέδειξεν ^- 
^Οζ το προς τοκεων χάριν 
γάρ χροφας απαμείβων 
μηλοφόνοίύίν άυταΐς 
δαΐτ άκίλευύτος Ιτενξεν^ 
αΐματν ί' οίκοζ έφνρϋ'η^ 
&μαχον άλγος οΐκέταΐξ^ 
μέγα 6ίνοξ πολνκτόνον 
έκ ϋ'εοϋ ί' ίερενς τΐζ &- 
τας δόμοΐζ προ6ε%'ρέψ%^. 730 735 βίΓ. 3. πάραυτα ί' έλΟ'εΐν ες 'Ιλίον πόλιν 

λέγοψ^ αν φρόνημα μίν νηνέμον γαλάνας 
ακαόκαΐόν τ' άγαλμα- ηλοντου^ 
μαλϋ'ακον ομμάτων βέλος ^ 
δηξίθνμον έρωτος ανϋΌς. 
7ίαρακλίνα6^ έπέκρανεν 
δ^ γάμου Ίίίκρας χελευτάς^ 740 728 £. ;υρονίσ'9•«^ί, 2,ΗβΓ ^β^οιάθη. 
— ίΐ%Όζ το ηζος τοκέων, άίθ &η- 
^βΙ>οι:βη8 ΑΗ. ¥§1. Ρίηά. 01. Χ 20 
το νάρ έμφυΐς οντ' αΐΟ-ων άλώηηξ 
οντ ί^ίβ^ομοι λέοντΒξ διαΧΧά^αιντο 
ΎΙ^ος. 

731. μηλοφόνοιαίν άνταίς ά. ί. ίιη 
ΜοΓάβη βοΙίΓβίβηάθΓ ΐΛτηϊηβτ. ¥§1. 
^Λοί;ΐ;αΙ αΐμ,ατόΒΰααί των ίπιμαατί- 
δίων δβ^*. 335. 

732. ατίέλξνατοζ ά. ί. βΓ ναΗβί 
ηίοΜ ιηβΙΐΓ αυ£ άίβ ΓΰϋβΓηάβ Ηαηά. 

735. αίνος πολνν,τόνονι ν§1. Ευιη. 
268 μητροφόνον δύας, 281 μητρο- 
%τ6νον μίασμα, ΡβΓβ. 656 τΰολεμο- 
φ^όροίοιν αταιςγ αυοίλ Εαιη. 283 
ίία^αρμοίς χοιροπτόνοις , Α^. 1513 
πάχνα ηουροβόρω, αηά ζυ Επγ.- 
Βαίοίι. 139. 

736. ΐερενς αΐβ ΟρίβΓβοΙιΙδ,οΙι^βΓ, 
ιιΙ)βΓ βίη ΡΓίβ8ί;θΓ ηίοΜ άββ 8β^βη8, 
βοηάθπι άθβ νβΓ€ΐβΓΐ)θη8. Υ^Ι. ζα 
1234. 

738 £. ηάραντα βΓΜδ,Γί Ηββ^οΐι. 
ΐηϋ παραχρ-ημοί, ενϋ'έως, παραντίΗΟί 
(ν^Ι. ΕΐΐΓ. ίΓ^. 1064, 5 πάραυτα ^' 
ήο&εϊζ ύστερον ατενει διηΧ6ί)\ 8.ΐ3βΓ 
άίβ Ββάβαίπ^, άίβ άβΓ Ζπβαιηιηβιι- 

ΑβΟΐίχΙΟΒ, 0ΓΘ8ϋθ, V. ΙΛΤΊΐΟΚυΒΙΝ. 1ι&ΰ§ ΗίβΓ ίοΓοΙβΓίι ,,^ΐθίοΐι άβιη, 
βΙ>βη8θ", βηί8ρΓίο1ι<; λποΙι άβιη πγ- 
βριαη^ΗοΙιβη δίηηβ νοη παρ* αντά. 
— Ιλ^είν . . φρόνημα μεν ίατ φρό- 
νημα μεν ΙΧΟ'είν οάβΓ ^Χ^εΐν μ^ν 
φρόνημα. — \7α8 Ηβίβηα 8Ληη , ν&τ 
ήβϋιβΓβ ΜθβΓβ8ηιίιβ (^Ιίοΐι ΙιβίίβΓβΓ 
ΜββΓβ8Γυ1ιβ). 

740. Είη 88,ηίί8ΐ;Γ8.]ιΐ6ηά68 Κΐβίηοά 
άβ8 Εβίο1ι1;αιη8. Ργοπι. 482 ί^ππους, 
αγαΧμα της υπερπΧοντου χΧιδής, 
Ηβ87θΙι. ατίασηα' ησνχως, μαλακώς, 
βραδέως. 

741 ί. ομμάτων βέΧος, βίη Οβ- 
8θ]ιοΓ8, άαδ άίβ Ατι^βη ίήΰΡΙ, &\)βι 
ηίοΐιΐ; -ν^βΐιβ ίΐϋηΐ; (μαλΌ-ακόι/). Υ^\. 
251. ΐΙηι^β^βΙιΗ ΙιβίΓδ^) βίβ βίηβ 
Βίαπιβ άβΓΧίβΙ)β, άίβ ηίοΐιΐ; βΓί^υίοΙιί, 
8θηάβΓη άβηι ΗβΓζβη 8ο1ιιηβΓΖθη (άβΓ 
8β1ιη8ΐιο1ιί;) νβΓυΓβδ,οΙιί. 

743. παρατιΧίνασα^ Βίοϊί ηαοΐι άβΓ 
δβϋβ 1)ίβ§βηά, νοη άβΓ ^β8θ1ιί1άβΓ- 
ίβη ΕΓ8θ1ιβίηηη§ &1)^βίοΚβηά. Υ^Ι. 
δορΗ. Οβά. Τ. 1191 τίς άνηρ πΧέον 
τας ευδαιμονίας φέρεί η τοοοντον 
όσον δοπείν ααϊ δόξαντ' άκοτίΧιναι. 

744. Ζα άβΓ 8<;β11αη§ νοη ί^ ν^Ι. 
1319, Εαη]. 534 αΧΧ' αΧΧα^ δέ, 623 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 82 ΑΙΣΧΤΑΟΤ δνόεδροξ καΐ δυόόμίλος 
ΰνμένα Πριαμίδαίόιν^ 
πομπα /άώξ ξενίου, 
νυμφόκλαντος ^Ερυνύζ. 

αη*. 3. ηαλαίφατοζ ί' έν /ϊροτοΓ^ γέρων λόγοξ 

χέτνκται^ μέγαν χελεόΟ'έντα φωτοξ ίλβον 
τεκνοϋόϋ'αι μηδ^ αΐίαιδα ^τ^όκείν^ 
έκ ί' άγα^αζ τνχας γένει 
βλαβχάνειν άκόρεβτον οίζνν. 
δίχα ί' άλλων μονόφρων ει- 
μί, το δν60εβ\ξ γάρ Ιργον 
μετά μ\ν πλείονα τίκτει^ 
όφετέρα ί' εικότα γέννα, 
οίκων γάρ ενθνδίκων 
καλλίηαΐζ πότμος αίεί. 745 760 755 8ΐα•. 4. ψίλεΐ δ^ τίκτειν ύβρις μεν παλαιά νεά- 
ζονύαν έν κακοις βροχών 760 (ίονΧτι ηιφαύσ^ω δέ^ δβρί. 1015 ατι- 
μον ΒΪναί δε. — γάμου πνκράς τβ- 
λευτάς βήηηβΓΐ; β,η ά8.8 Ηοιηβήβοΐΐθ 
τνάντες % ώκύμοροί τε γενοίατο π^- 
ηρόγαμοί τε (α 266), τ^Ι. Επγ. Μβά. 
399 πι%ρονς δ' εγώ αφιν %αϊ λν- 
γρούς ^ήσω γάμους , 1388 πικράς 
τελευτάς των ίμών γάμων Ιδών. 

748. νυαφότίΧαυτος, θίηβ ΤΙίΓαηβη- 
1)ΓΛΐι1. — Ερινύς^ Υίϊβ Ηθ1θη8. ΥβΓ^. 
Αβη. II 573 Τιοΐαβ βϊ ραίγί&β βοιη- 
ιηαηίβ Εήη^Β ΙιβίΓβύ. 

749. παλαίφατος — γέρων λόγος^ 
ίη ο,Μβι Ζβϋ ^β^πΓββΗ 1)β8ΐ}6ΐιί θίη 
άοΓοΙι άαβ ΑΗβΓ ββΙιβίΗ^ίββ ^οτί, 
ν^Ι. τριγερων μΰϋΌς Οΐιο. 313, 
£Γ8.^ιη. 317 ως λέγει γέρον γράμμα, 
δορίι. Τγ£Ιο1ι. 1 λόγος μίν ^βτ' αρ- 
χαίος άν&ρώπων φανείς^ ΕυΓ. ίτ^. 
25 φευ φευ, ηαλαώς αϊνος ως ηα- 
λώς ^χει. 

750 £Γ. Ώβτ ΟθάΛη^θ ,,άβΐΒ ^ΓοΓββΓ 
\νο1ιΐ8ΐαηά ϋη^Ιΰο^ βΓζβυ^β" ΐβί ίη 
ζ^βί δ^ύζβ 8.ιΐ86ίη3ΐΐ(ΐ6Γ ^βίβ^ΐ). ΑΗη- 
ϋοΐι η&οΙιΙΐθΓ 756£., ΡβΓβ. 103 θβό- 
&εν γάρ κατά μοιρ' έαράτηβεν το 
παλαιόν, έτνέοίΐη'φε δΐ Πέροαις πο- 
λέμους πυργοδαΐκτους διέηειν, — γένει ζα βλαατάνειν^ βτβρήβΓββ άβιη 

754. δίχα άλλων μονόφρων ά. ί. 
ίοΐι 1ι&.1)6 ιηβίηβ 1)68θηά6ΐβ Μθίητιη^, 
άίβ 8.1)^θί6Μ γοη άβι Μβίηυη^ άβι 
δϋάθΓθΏ. 

755. Ζιιιη ββάαη^βη γς1.Επιη.536£Ρ. 

756. μετατί%τειν "^ίβ μεταατέ- 
νειν 713. 

757. σφέτερος νοη Είηβιη νίβ 
ΡβΓβ. 903. ΚΓα^βΓ II 51, 1, 14. 

758 £. γάρ : νοη άβΓ ^οΙίίΙοΒβη 
ΤΙιαί φΐί άαβ; άβηη άβΒ τβοϊϊί- 
Ιίοΐιβη Η&.11868 1^08 ίθί ϊοαιηβΓ ηιϋ 
Βοΐιδηβη ΕίηάβΓη ^βΒβ^ηβί. Βίβ ίοΐ- 
(ζβηάο δίΓορΙΐθ 1)βζβΐοΙιηβ<; άίβ 1>58βη 
ΚίηάβΓ (Γοΐ^βη) άβΓ Οοϋΐοβί^ΐίβϋ, 
άίβ ύβρις {δυααεβίας μίν ύβρις τέ- 
•κος ως έτύμως Εαιη. α. Ο.) υηά άβη 
άλάατωρ, άίβ ΑηίίβίΓορΙιβ άίβ Κίη- 
άβΓ άβΓ Εβοΐιΐΐίοΐιΐίβϋ : ηίοΐιί άβΓ 
άλάατωρ, βοηάβΓη άίβ /ίί^η γτοΐιηΐ 
ίηι Ηααββ ηηά ίηΙΐΓΐ: α11β8 ζηπι Ζίβΐβ 
(Ικ ί' νγιείας φρενών 6 πάΰΐν φί- 
λος χαΐ πολύευκτος όλβος βΙ)ά.). Ζη 
χαΖΧ^πα^ς πότμος γ§1. εΰάνδροιαι 
βυμφοραις Έηπι. 1032. 

760 £. ϋβρις μίν — ^ί}^α δΐ 767. οίοίΐίζθο^ όγ ν^οο^ ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 83 νβρίν^ τότ" -ή τίίθ', Ζτε το χνριον μόλΐ] 
φάοζ τόκου, δαίμονος έταν αμαχον, άτίόλεμον, 
άνίερον ^ράβοξ μελαί- 
ναζ μελά^ροίόίν ατας, 
είδομεναν τοκεϋβιν. 

ΛτΛ. 4. ^^ίκα δΐ λάμΛεν μϊν έν δνόκάτίνοις δώμαΰιν 
τόν τ' έναιόψον τίεν 

τά χρνόότίαβτα δ* Ιδεϋ'λκ ΰϋν Λίνω χερών 
Λαλιντρόΐίοΐζ 'όμμαύι λίΛοϋό^ Ζύια ΐίροβέύντο 
δνναμνν ού ύεβονβα Λλον- 
τον Λαρά6ημον αϋνω' 
Λαν δ' ίπΐ τέρμα νωμα. 765 770 "^γε ίιί, βαόίλεν, Τροίας ΛτολίΛορ%•% νεάξονΰαν, νεαοάν, — ίν χαχοΓς 
βροτων β. υ. 8.. έν τιαηοις βροτοις, 

762 ί. τότε η τότε, ΜΙιβΓ οάβΓ 
βρ^ίθΓ. — οτε μόΧτι ϊϋτ όταν μόλτι 
νίβ εντε πτόλις δαμαα^τι 8βρί. 326, 
ε ι κραν^τ] 8ΰρρ1. 96. Υ^Ι. ζα Εαιη. 
211 ηηά Έτα^θτ Ι 54, 17, 3. Ηαπβ^ 
&ηά6^ βίοι άίβθβΓ ββΙ)Γ&τΐ6ΐι άββ Εοη- 
3ΐιηϋίν8 οΐιηβ αν 1)βί 8ορ1ιο1ι1β8. — 
το 'κνριον φάος τόκου: γ^\. Ρίηά. 
01. VI 32 %υρίφ $' Ιν μηνί, Ορρί&η. 
Κτη. III 156 ωρτ^ν πρϊν τοπετοίΟ 
μοΧειν, πρΙν κύριον "ημαρ. ΑΗβΓ 
ΓΓβνβΙιηαΙ; ^θΗθγΙ ηβαβη ΕΓβνβΙιηιιΙ;, 
νβηη άίβ δίαηάβ άβΓ ΟβΙ)υΓ<; ^οιηπι^. 
ν^Ι. 1469 Ε 

764 £. δαίμονος ίτάν (άβΓ Αη^β- 
Ηδπ^βη) \7ίβ δαίμονα γέννης 1478, 
ξύνοίηον άλάατορα 8αρρ1. 420. — 
δαίμονος . . &ράαος . . ατας ίβύ Αρ- 
ροβίϋοη ζα υβριν. ,,Οίβ νοη άβιη 
ϋαηιοη άββ ΟββοΜβούίδ (άβηι Αία- 
81;ογ) αυβ^βΐίθηάβ υηΐΐβζ^ίη^ΐίοΐιβ, 
ηηΙ>β8ί6^1ί6ΐΐ6, ^οίίΐοβθ Υβτνβ^βη- 
Ιιβϋ Βθ\ΐΥΓθ,ΐζβΐ ΜθΓά^6Γ ίιη Ηειιιβθ** 
^8^ (ΙθΓ ^ρως αίματολοιχός^ \7β1ο1ιβΓ 
1479 8.18 ά8.8 νίβιΐί άββ δαίμων γέννης 
\>βζβ\θϊϊηβΙ νίΓά, άίβ ^υμοπλη6•ης δο- 
ρίμαργος ατα 8βρ1;. 674. Υ^Ι. ΒβΓοΙι 
άίβ ΒβάβΌίηη^ άβΓ Αίβ 1)6ί Α8ο1ΐ7- 
1π8. ΕΓ»η^£ΰΓΐ; 8.. Μ. 1876. 8. 37. - 
μελαίνας μεΧά^ροιαιν^ ΡείΓΟηοιηαθίβ. 

766. είδομεναν 1>6ζίβΜ βίοΐι αυί νεάξονσαν νβριν: άβΓ ηβυβ ΕΓβνβΙ- 
ιηιιί ίβΐ; ά8.Γίη (ηΐΐιηΐίοΐι ίη άβιη 9•ρά• 
σος ατας) βίη ββΐιίβθ Είηά άββ αΐίβη 
{σφετέροί εΙκότα γέννα 767). Υ^Ι. 
ζα 277. 

767. δν6%αηνος^ ταπβΗ^βββΙι^'^Γζί, 
ΓοΓβίι^. 

769 £. Υοη άβη ^οΙάάιίΓοΙι^ίΓίείβα 
δϋζβη, ^ο πηΓβίαβ Η^ηάβ (νοη 
ΕΓβνΙβΓη) βίηά, -^βηάβί; Ώϋβ ίΙΐΓβ 
Αυ^βη αΙ) υηά νβ^ ίβί βίβ ίοΓ^• 
βίίβηά ζα ΓβίηβΓ 8ϋ11ι1;β(δ(Γ*α ξδε^λα), 
πίνος χερών ^ ββ^βηββ,ίζ %αΟ•αραϊ 
χείρες Ευιη. 313. — προαέαντο νίβ 
έπέαντο ΕαΓ.Ηβ1.1162, Ρΐιοβη.1065. 

771 ί. Ώίβ Μ&οΜ άβθ ΚβίοΜαιηβ, 
άίβ άαΓοΙι άβη ΡΓβίβ άβΓ Μ6ηδ6ΐιβη 
ί8.ΐ8β1ι ^βθίβηιρβϋ ίδύ, αοΐι^βϋ Όί^β 
ηίοΐιί. Βίβ ΜαβΜ άββ Κβΐοΐιίαηιβ 
ίδί βίηβ Μββίιβ Μαηζβ, 8β1ιβίηΙ)αΓ 
ηαοΐι άβΓ ΥβΓβΙίΓαη^ άβΓ Μβηβοΐιβη 
ζα βοΙιΙίβΓββη νοη Ηοΐιβηι '\νβΓ<;β, ίη 
ΑνίΓ^ΙίοΙι^βϋ \ίΓβΓΐ1θ8. Ηββγοίι. πα- 
ράσημον' άδόταμον, τιίβδηλον. άπο 
τούτον τιαϊ των νομιαμάτων τά %ί- 
βδηλα παράσημα λέγεται., 

773. ϋθΓ 8&ίζ ,,β,ΙΙββ Ιβίίβί Όίΐίβ 
ζαηι Ζίβΐβ" 1)ί1άβ1; 1)6άβαύαη§8νοΙΙ 
άβη δοΙιΙαΤβ αηηιίϋβ11)8.Γ νοΓ άβπι 
ΑαίΙίΓβίβη άββ Α^8.ηιβηιηοη ηηά βΓ- 
\ιΜϊ ίη Ββζα^ 8.α£ άίβββη ββίηβ Ααβ- 
ίαΙίΓαη^ ίηι ηΐΐοΐΐθίβη ΟΗοΓ^ββαη^. 

774 — 965 άτίϋβδ Έρβίβοάίοη. 
6* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 84 ΑΙΣΧΤΑΟΤ τίώς 6ε προόείτίω; ηώς 6ε 6εβίζω 
μ/ή^^ ύΛεράρας μή^^ νΛοχάμψαζ 
καιρΙ>ν χάριτος; 

ΛολλοΙ δΐ βροτών το δοχεΐν είναι 
Λροτίον6ι δ£χην Λαραβάντες' 

τω δν6%ραγοϋντί τ έΛίβτενάχει,ν 
Λας τις £Τθ^^ο^* δήγμα δΐ λύπης 
ούδΐν έφ^ ^αρ προβικνεΐται' 

χαΐ ^νγχαίρον6ιν δμοιοπρεπείς 
άγελα6τα ΛρόβωΛα βιαζόμενοι 

ΰβτις ί' άγαμος προβατογνώμων^ 
ούκ Ι6τι λαβείν ζμματα φωτός ^ 
τα δοκονντ^ ενφρονος έκ διανοίας 775 780 785 ΟβΓ βίβ^βίοΐιβ Α^&ιηβπιηοη βτ- 
βοΐιβίηί αηί βίηβιη Τν&^βη. Ζιιγ δβϋβ 
8^^ζ^ ίΐιιη Εαβ&ικίΓα, &18 δβΐιβήη ^6- 
^[βηιιζβίοΐιηβΐ άτιτοΐι νβίΤβββ ββι^απά, 
θβη χιτων όρ^οστάδιος (ΡοΙΙ. IV 18, 
119), ύΙ)βΓ άβιη βίβ βίη Νβΐζ νοη 
^οΠβηίδάβη αγρηνον (ΡοΙΙ. IV 18, 
116, Ηθ87θΙι. υ.ά.\ν.) Ιτ^^ (1269), 
άαηη άτίΓοΙι δοβρίβι πηά άβη ιηίί 
"ννοΐΐβ ηιη^ο^βϋβη 1ιοτ\)β6τ)ετΒ,ηζ^ 
άβτ πιη άβη Ηειίβ ο,ιιί άίβ ΒΓοβί 
ΙιβτΜα.^^ (1264, Ηοιη. Α 15 ηηά 
δοΐιοΐ. ζη Ατίβίορίι. Ρΐαΐ;. 39, ν^Ι. 
\νίβ8β1βΓ ΖβϋδοΙίΓ. ί. ά. ΑΗβΓίιιιη8^. 
1848 δ. 108 £.). Οΐ>βΓ ΡπΓραΓίβρ- 

ί>ίο1ΐ6, άί6 Είτί^ιηβθίτβ. ΙιίιιΙΐΓβϋβη 
Μβϊ, ΒοΥίτ^ϋβί Α^αιηβιηηοη δρβ,ίβΓ 
ίη άβη ¥&\λ8Ϊ, δο -^ίτά άβΓ Ιτ&ξί- 
Βοΐαβ Είηάηιοίε άπΓοΙι άβη Κοηίτ&βί 
άβΒ Οίαηζββ ηηά 01ηο1[68 ^ββίθί- 
αβτϊ. — ϋίβ Αη&ρ&8ΐ;β τβοϋίβτί άβτ 

δΐΐΟΓίηΙΐΓβΓ. 

777 ί. καιρόν χάριτος μή^' νπερ- 
άρας μή^' νηο^ιάμίρας, άαβ Γβοΐιίβ 
Μ&Γβ άβΓ Ηαΐάί^η^ ηίβΜ ηΙ)βτ- 
8θΙΐΓβϋβηά ηηά ηίοΐι^ ά&ΙιίηίβΓ ζα- 
Γΰ6^1)1βίΙ)βηά. υποπάμπτειν βί^βηί- 
Ιίοΐι ,»νθΓ Εηβίοΐιαη^ άββ Ζίβΐβ ίη 
άθΓ Ββηηΐΐοΐιη αιη&β§βη**. ΒβΓ 
Α^ΐε. %αιρόν ιβϊ ζηη^οΐΐθΐ; νοη νπερ- 
άρας ιβ^ίβΗ, Υφ.. Εαι. ΙρΗ. Α. 977 
ηως αν β* ίπαινέύαιμν μη λίαν λό- 
γοις μηδ' ίνδεώς τονδ' άπολέσαιμι 
την χάριν. 779 ί. ποΙΙοί, άίβ ΙιβαοΙιΙβΓίβοΙιβη 
δοΙιηιβίοΙιΙβΓ. — το δοκειν εϊναι προ- 
τΐοναι 8θί1. τον άλη9•ώς είι^αι. ν^Ι. 
δβρί. 579 ου γαρ βοχειν άριατος, 
άλλ* είναι Ο'έλει. 

781. Εχρϋ^αϋνββ Α87ηάθ1κ)η νίβ 
827. 

782 ί. Ιανβη.ΙΙ1 101 ββί 8ί Ι&οή- 
Π18.8 βοηβρβχϋ απιίοί ηββ άοΐβί;. 

783. ν^Ι. 440. 

784 ί. ^νγχαίροναιν ίβί ϋα^ίν άβ8 
ΡαΗίοίρβ. Ββηη ομοιοπρεπεις γβτ- 
\ΛΏ^^ βίηβη Ώοίχγ ηηά άίβ Αηη&Βηιβ, 
άαΤβ άαβ νβιΐ). £η. ίη βίηβΓ I^η^^6 
ηίΐοΐι 786 νθΓίοΓβη ^β^αη^βη 8βί, 
νίτά 1)θ8ΐ;δϋ§ί άητοΐι άβη ηηβίαίΐ;- 
Ιιαίίβη Ηία^ηβ. Ε8 χώλ^ βίηνβΓβ ινίβ 
φ9•ονερ6ν μένος έντος Ε%ρυ^αν ίΐηδ- 
^βίαΐΐβη ββίη. — αγέλαστα . . βια- 
ζόμενοι: δίβ ίΐιηη ίΙΐΓβΓ ηίοΐιί; ζυπι 
Ιίαοΐιβη ^βηβί^βη Μίβηβ ββν&ΙΙ; αη 
ά. 1ι. βίβ ίΓθ^βη ίη ίΙΐΓβΓ Μίβηβ θγ- 
ζ^^ηη^βηβ ΗβϋβΛβίΙ; (Γτβηάβ πΙ)βΓ 
άδ,δ (ιΐΰοΐί άβ8 αηάβΓβη) ζώγ δοΙίΛα. 
ν^Ι. £γ§.418 φρην αγέλαστος, Ββΐίΐί. 
Αηβοά. ρ. 337 άγελαοτος' 6 μη προς 
γέλωτα έπιτηβειος %αΙ 6 ατυγνός, 
ίΐζ. 416 άναγκόάαίίρνς, 

786. \νβΓ 8,1β ποιμην λαών βίη 
^ηύβΓ ΕβηηβΓ δβίηβΓ ΗβΓάβ ίδΐ ΒβΓ 
Κβΐ8.1ίίΥ8&ίζ νβΓ<;Γίίί άίβ δύβΐΐβ βίηββ 
Α^^. ζυ λαΟ•εΐν, 

788 ί". τα, α. — Ζα δον,ουντα ίξ 
ευφρονος διανοίας βτ^ηζί βίβΐι βαί- Ό'Φζβά &ν V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜίΙΩΝ. 85 ύδαρεΐ 6αίνει φιλότηη. 

6ύ δε μοι τότε μίν 6τελλων ότρατιάν 790 

Ελένης ενεχ\ ούκ έΛίκεύόω^ 

κάρτ ί^π:ο|ΐιοΰ^ω^ ^α^α γεγραμμένοζ 
ούί' εί) Λρατίίδων οί'ακα νέμων, 
%'άρόος έτώόίον 
άνδράβί ^ντι^κονύι κομίζων. 795 

ννν ί' ονκ «λ' ακραζ φρενός ονδ' άφίλως 
εϋφρων πόνος εί τελέααόιν. 

γνώ6Ύΐ δϊ χρόνω διαΛεν%^όμενος 
τόν τε δικαίως καΐ τον ακαίρως 
Λόλιν οίκονροϋντα τίολντών, 800 

ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 
πρώτον μίν "Αργός καΐ ^εονς εγχώριους 
δίκη Λρο6εΐΛεΙν^ τους έμοί μεταιτίονς 
νόβτον δίκαιων «θ-' ων έπρα^άμην πόλιν νείν 8.Ώ8 σαίνεί οάβτ νίβΙηίθΙΐΓ βίη 
Βθ^ί£Ρ \ήβ ξυγχαί^ειν, θα ά&Β ααί- 
νειν πιθΗγ άβΓ ^^δββη^βη Ρίθυπά- 
βοΐι&ίΐ; οΐβ άβΓ ααίΓίοΙιϋ^βη πηά Ιαα- 
ίβΓβη Οββίηηυη^ ζυ^οπιιηΐ;. — υδα- 
^εί^ μεμίγμένη παϊ ου %α^αρ& χαΐ 
ά%ράτω δοΐιοΐ., νοιη 'νΥ'βίηθ ΙιβΓ^^β- 
ηοιηηιβη. 

791. ουκ ίπιν,εναω -ν^ίθ Ηοηι. Ε 
816 τω τοι ηροφρονέως ίρέω ^πος 
ουδ' έπι%ενβω, Υάί, β,ποΐι Ργοπι. 
282 ημαρτον, οντι αρνήσομαί, 

792 ί. χαρτ' άπομονσως ουδ' (ίΰΓ 
καΐ ον, ΚΓΰ^βΓ II 69, 60) ευ νεμων, 
— ΎΙοΟ•α γεγ ραμμένος βοίΐ. ίν δέλ- 
τοις φρενών, ν^ί. Ριοιη. 816 ην έγ- 
γραφου συ μνημοαιν δέλτοι,ς φρενών^ 
Οίο. 448 εν φρεαϊν γράφου^ 695 
έγγραφε, άα νίίΓδί ιηίτ ίιη Οβίβίθ 
ίΐη^βιηθΓίεί αΐβ βίηβΓ τι. β. γτ. Μϋ 
ηραηίδων οΓακα νεμων ν^Ι. ΡβΓ8. 
769 φρένες γαρ αντοΰ ^υμον ωακο- 
ϋτρόφουν , δθρί. 3 έν πρύμνη πό- 
λεως οΓακα νωμών. 

794 ί. Όη ιηο.ο1ιί&ΒΪ ταϊτ άθη Είη- 
άπιοίε -^ίβ βίηβΓ, άβΓ 81.βΓΐ)βηάβη 
ηίοΜί^β ΤΓδβίαη^βη ζ\ι\)ήηξξί. Αΐβ 
άπ άαβ ΗββΓ ιηϋ άβΓ Αυβδίβΐιί ααΓ 
Βαΐυη ιπιά Ββυίβ ατιίιηιιιιΙ^Γίββύ, 
ΙίΛία τηντ άαβ νοΓ, γτίβ \7βηη βίηβΓ 
βίηβη δίβιΐΐβηάβη ιηϋ ^Γΰ^βΓίβοΙιβη 
Ι««1)6η8ΐιο&ιυΐ£^βη ίτόΒΪβί. 796. Μίί άπ' αχρ<κ$ φρενός ν«^1. 
ΕπΓ. Πίρρ. 254 χρην γαρ μετοΐας 
εις άλΧτιΧους φιλίας θνητούς ανα- 
ν,ίρναα^αι προς άκρον ν,αϊ μη μυε- 
Χον 'ψυχης, Ηθ^. 242 ου γαρ άκρας 
χιχρ^^'α^ ϊ'φαυαέ μου, ΏβΓ ΑηβάΓαβ]^ 
,,ηίοΜ νοη άβΓ 01)θΓβ8,ο1ιβ άββ ββ- 
πιίϋ»8 ΛΠβ" ίϊίΓ „8.υ8 ίηηβΓΒίβΓδθβΙθ" 
ίβί ^.Ιιηΐίοΐι "^ίθ δι' όμματος άατακτΐ 
(ίαΓ ,,ίη δΙίΓϋπιβη**) Χείβων δάν,ρυον 
δορίι. Οβά. Κ. 1251. 

797. ,^Βίβ ΑΓΐ)β11; ίβί ΙιβΓζΙίοΙι αηά 
&ηίΓίο1ιϋ^ άαη^Ι)8.Γ* βββίηηί (ν§^1. 
275) άβη 8ΐαοΗίο1ιβηνο111)Γίη^βΓη** 
ηιυΓβ, -^βηη άβΓ Τβχί ίη ΟΓάηηη^ 
ίβΐ;, 1)βάβαίβη: ,,Οίβ ΑΓΒβίί βΓνήΓΐ)ί 
αηίτίοΐιίί^β υηά νοη ΞβΓζβη ^οηι- 
πιβηάβ ϋ£ΐη^Ι)£ΐΓ^θί1;.** πόνος τπΓά 
1)θ8θηάβΓ8 νοη άβΓ ΚΓίβ§8&Γΐ)βίί ^β- 
8α§(;. 

800. οίκουρούντα πόΧιν ά. ί. ,,άθΓ 
ζα Η&118Θ, -ϊ^δ,ΙΐΓβηά ίΙΐΓ ίηι Εβίάβ 
8ί8.ηάβ1;, άθ8 8ίΕ&ίβ8 ΛναΗβ^θ". ϋβηη 
οΙ-Λουρειν άβυίθί ααί άίβ Α1)ν7β8βη- 
Ιλβίί άθ8 βί^βηϋίοΐιβη ΗθΓΓη ηηά 
ΙθϋθΓβ Ηίη. ν^Ι. 1224, 1626. 

801. μϊν νίίνά 820 '^θάθΓ &ιι%β- 
ηοΏΐηιβη. 

802. μεταιτίους, 1)β1ιί1Πίο1ι. 

803. δικαίων: νζΐ. 41, Ειιγ. ΙρΗ. 
Τ. 559 ώ^ εν κακόν δίκαιον είαε- 
πρά^ατο. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 86 ΑΙΣΧΤΑΟΤ Πριάμου ' δίκα§ γάρ ουκ άτίό γλώόόηζ ^εοΐ 

κλνοντες άνδροϋ^νηταζ 'Ιλίον φθοράς 805 

εΙ§ αΙματηρ^ν τεύχος ού διχορρότίωξ 

ψηφονς εϋ'εντο' τω ί' έναντίω κντει 

ΈλπΙς Λρο6είει χείρας ού ΐίληρονμένω, 

καπνω ί' άλοϋόα ννν έτ' ενόημος Λόλις, 

ατής ^νελλαι ξώβί' 6νν%'ντι6κον6α δ% 810 

<ίΛοί05 προτίέμτίει πίονας Λλοΰτου πνοάς. 

τούτων ^εοΐ6υ χρίι πολύμνη6τον χάριν 

τίνειν, έπείπερ καΐ πάγας ύπερκότονς 

έ7ίλε^άμε6%•α καΐ γυναικός εΐνεκα 

Λόλιν διημά&ννεν ^Αργεΐον δάκος ^ 815 804 £Ρ. δίγ,ας (άβη ΕβοΜβΙιαηάβΙ) 
ονκ άηο γλώασης (άβι 8ΐ;Γθϋβηθθη 
ΡαΓίβίβη; 8ΐιά6Γ8 βίβΐιί από γλώααης 
ίη άθΓ ζα Ευιη. 677 8,. 8^.) κλύοντες 
νίθ ιηβηβοΐιΐίοΐΐθ ΕίοΜβΓ, άλλ' αντοϊ 
είδότες. Υξ\. ΑθβοΙιίιι. Ι 92 ον γάρ 
ίν, τον Χογον μόνον ουδ\ Ικ των 
μαρτυριών, αλλ* ^| ων αυτοί βυν- 
ίσααι καΐ έξητά'κααι, την 'ψηφον 
φέρουσι (άίθ ΒίοΜβΓ απί άβιη 
ΑΓβορ8.§). — άνδροϋ'νητας τρηφονς 
Ιλίου φ^&οράς, άίβ 8.πί ΒΙαίνβΓ- 
^ΐβΓδβη &1)ζίβ1βηάβη δϋπιπιβη Μγ 
ΙΙίοηΒ ϋηίθΓ^αη^. — εΙς αιματηρον 
τεύχος ιηϋ Ββζυ§ Άηί άβη (χβΙ)Γ8.ιιοΙι 
ίιη αίΙιβηίβοΙίΘη ΒΙυίι^βΓίοΜβΙιοίθ 
ζν^βί τιάδοι, βίηβη θανάτου οάβτ 
άπολλύντα πηά βίηβη ίλέου οάβτ 
άπολύοντα &αίζη8ΐ;β11βη (8ο1ιο1. Ατί- 

8ίθρ1ΐ. \νβ8ρ. 991, Η£ΙΓρθ1ίΓ8.ί. πηίβΓ 

παδίατιος, ν§1. Εαπι. 745). 

807 ί. τω ίναντίω, τω άηολΰοντι. 
Όϊβ8βπι βέιβο^ίβ ηπΓ άίβ Ηο^ηηη^ 
άίβ Ηαηά βηί^β^βη, ]ίβίη βίηβη 
δ^ίπιπιβίβίη 1)Γίη§βηάβΓ ΚίοΗ^βΓ. Υ^Ι. 
ΕπΓ. ΗβΓΟ. 1218 τέ μοι ηροαείων 
χείρα σημαίνεις φόνον (1. φυγείν). 
ϊ)ίβ Μβΐιΐ'ζαίιΐ χείρας, "^βίΐ άίθΗοί- 
ηηη^ 3βάβ8πΐ8,1 νίηΜ, 80 οϋ βίη 
ΚίοΙι^βΓ 8.η άίβ ϋΓηβ ίήϋ. Υ^Ι. ζα 
ΕηΓ. Ιρίι. Τ. 362. 

809. ΝπΓ πι9,ο1ιίί§βΓ Καηοΐι Ιεβηη- 
ζβίοΐιηθί; βΙ)βη ηοο£ άίβ 8ίβ11β άβΓ 
βίη^βηοπιπιβηθη δίαάί. 

810. Α11β8 Ι^θΙ)βηάβ ί8ί ίοί; ββ 
1β1)ί ηπΓ άβΓ δίπΓπι άββ υηίβΓ^^αη^β. ατής ϋ•ύελλαί, -^βίΐ άβΓ Τνίηά ά&β 
νβΓηίοΙλίβηάβ ΕβηβΓ 8.ηί&>ο1ι1ί τιηά 
8,υ8ΐ)Γβί^βί. — ,,ϋηά πιίίΒί;βΓΐ)βηά βηί- 
ββηάβΐι άίβ ΑββΙιβ ίβϋβη ^η^.1η1 άββ 
ΚβίβΜηηΐθ** ά. ί. άίβ ΥβΓ§^1ίηιπιβηάβ 
ΑθοΙιβ βηίθβηάβΐ; άίοΐιίβη ^α^.ιIη 
νοη άβη νβΓΐ)Γ8,ηη1;θη 8ο1ι9.<;ζβη. ϋβΓ 
ΕβίβΜηιη γβΓ^βΗί ίη Εαηοΐι ηηά 
Αβοΐιβ πηά άίβ Αβοΐιβ νβΓ^Ιίπιπιί 
ζπ^ΐβίοΐι (συνΟ'ν^ άκουσα), 80 άβ,Γβ-ζιι- 
ΙβίζΙ 8.υοή ά&8 Ιι'βΙ)βη άββ νβΓάβΓΐ)βη8 
8β1ι^ίηάβί ηηά ηπΓ βίη ίοίβΓ Αβοΐιβη- 
ΙΐΒΧίίβη ΐίΙ)η^ 1)1βίΙ)1;. — Βίβ Ηδ,αίαη^ 
άβ8 9Τ ηιαίί ά8.8 λνβ^1)1α8βη. 

813 ί. ίπείπερ %αί, βίηίβηιαίβη 
αηοΐι, ζαπΐ3.1 άα. — ^άγας νπερτιό- 
τους (νοη άβΓ ΡβΓδοη αΙ)βΓίΓα^βη. 
ν^Ι. ΕπΓ. ΗβΓΟ. 1087 ηχ^ηρας ώδ 
υπερκότως) ίπλεξάμεσΟ'α (ν^Ι. ΑΓί- 
βίορίι. Ιιγα. 790 πλεξάμενος αρ%νς): 
Ύτίν 1ΐ3,1)βη (αΐβ τινναγοί 697) 8ο1ι1ίη- 
^βη ηΙ)βΓηΐ'ά,Γ8ί^6η ΟγοΙΙβ ^βάΓβΙιί, 
άβ. απι βίηβ8"ννβίΙ)β8 ^ίΠβη άίβ ^αηζβ 
δ^αάί νοω ΕΓάΙ)θάβη νβΓ8β1ινυηάβη 
ί8ΐ;. Μίΐ; πάγας ν§1. δίν,τυον 370, 
τοία γάρ αυτω μηχανή ηεπλεγμενη 
βρόχοις ά-κινήτοισιν εστηαεν φόνου 
ηρος τήσδε χειρός ΕηΓ. ΑηάΓοηι. 995, 
χρυσοδέτοις εριιεσί κρυφΟ'έντα γυ- 
ναικών 8ορΙι. ΕΙ. 839. Βα,β Ερί- 
ϋιβ^οη υηερϋότους βηίβρΓίβΜ άβιη 
Οβά&η^βη νοη 538. 

815 ί". Ό 8.8 &Γ§ίνί8θ1ιβ ϋη^βίΰπι 
ιβΙ; ά&8 ^αη§β βίηββ Βοββββ, ^ν^βί! 
άίβ ΕΓίβ^βΓ 3.Ό8 άβηι Βα,υοίιβ άββ 
ΙιδΙζβΓηβη ΡίβΓάββ ]ε8.ηιβη. — Ζα οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 87 τίήδημ' όρονβαζ άμφΐ Πλειάδων δνΰιν 
ύπερϋΌρών δε Λύργον ώμηβτίις λέων 
αδην ίλει^εν αίματοζ τυραννικού. 

^εοΐς μίν ενέτεινα φροίμιον τάδε* 
χα ί' έζ τό 6ον φρόνημα μεμνημαι κλνων 
καΐ φημΐ ταύτα καΐ όννήγορόν μ' Ιχεις. 
παύροΐζ γάρ ανδρών έβτι όυγγενίζ τόδε, 
φίλον τον εύτνχονντ ανεν τίόνων όεβειν, 
δνόφρων γάρ 0)$ καρδίαν Λροόήμενοζ 
&%%Όζ δίΛλοίζει τω Λε^αμένω νόόον 
τοϊζ τ αντόζ αντοϋ τίήμαβιν βαρύνεται 
καΐ τόν %^ραΙον 'όλβον εί6ορων ότενει. 820 82& άαηι9ηατρ6φος (νβίβΐιββ Βίοιη&θΐά 
ίη άαηιδηφόρος ^.ηάβτί) γ§^1. δορί. 
Αί. 575 δίά πολνρράφου ατρέφων 
ηόρηαίίος ίπτάβοιον αρρη^τον αάχος. 

817. ηήδημ όρούαας γοη άβιη 
δρηπι^θ οάβΓ δ&ύζβ, ιηϋ άβιη ά&8 
νίΐάβ ΤίθΓ 8,αί Ββίηβ Ββυΐΐθ ΐύ,ΐαή,, 
Όβλ Άργεων δάτίος γήΐά 1)6Γ6ϋ8 £ΐΐ8 
β&ηΙ>ϋ6ϊ (Ιίδ^β) ^βάίΐοΐιΐ — άμφϊ 
Πλ. δνσιν, ξβζβη ΜαίβτΏΟ,οΙαί, υιη 
^βίοΐλβ Ζβϋ (ΙβΓ Ιιό-^β αυΓ ΕααΙ> 
ατιβ^βΜ, Ώΐη -^βίοΐιβ Ζβϋ; &.αο1ι Τγο3& 
βίη^βηοιηιηβη νοΓάβ (ζα 1). ϋη- 
νϋΙΙεΐΐΓΐίοΙι ^β\>ί άβτ ΌΊοϊιίβΓ άίβ 
Ζβϋΐΐββϋπιιηιιη^ η8.ο1ι άβΓ Ζβϋ άβτ 
ΑΰίίαΙίΓΰη^; άβηη ίη άβΓ ζ^βϋβη 
Η'^ΐί^θ άββ Μ^Γζ, νο άίβ ^οΓββη 
ϋίοη^βίβη ^βίβίβιΐ; ^υιάβη, ^βΗβη 
<ϋβ Ρΐβί&άβη ίίδΓ Οήβοΐιβηίαικί 
ζ^ηββίλβη 10 αηά 11 ϋΙΐΓ ηαοΐιίβ 
υηίβΓ (Κβοΐί Νβηβ ΙαΙίΓΐ). 1862 
8. 618 &.], 

818. νπερ&ορών: Εηυίυβ 1)βί 
ΜαοΓοΙ). VI 2, 25 ηαηο ιηάχίιηο 
8&ϋπί 8ΐιρ6Γ8.1)ίύ ^Γέ.γί(1π8 απϋα^ίθ 
β€[ΐιπ8 <ΤΓθίΛηο8 ιηηΓ08>, ς[ΐιί ο,γ- 
άηιιηι 8υο ρό.Γίιι ρβιά»! Ρ6τ(ξΛΊΤίχαη^ 
ΥβΓ^. Αβη. VI 515 ουιη ί8,1;8.1ί8 βς[ϊΐιΐ8 
8&ϋυ ΒΙΐρβΓ &Γ€ΐΐ1£1 γβπϋ ΡβΓ^ιηβ. 
βΐ; αηη&ίηιη ρβάίίβιη ^Γαγίβ αΐίπΐί^ 
&1νο. νίβΐΐθίοΐιί Ιιαί ββ Β,ηοΐα. ΙιίβΓ 
(ηαβίι άβΓ νβπηαίιιη^ Κβοΐίβ) ηέρ- 
γαμ' ίΰτ πνργον ^βΙλβίΓΒβο. 

819. αίματος τνραννίχον: &ιιΓ86Γ 
Ρήειπιοβ ν^υΓάβη Α8ί7αη»χ, Ροΐϋββ, ΒβίρΙιοΙ)θ8 ηηά αηάβΓβ δδΐιηβ άββ 
Ρή&ιιΐ08 ηί6άβΓ^6ΐη8.β1ιί;. ν^Ι. Ηοιη. 
52 249. 

820. '9'£οΓς 8^βΜ ίη ]ε&υ8&1θηι νβΓ- 
ί^Ηηίθ ζυ έξέτεινα: άα8 φροίμιον 
£β1 Ιαη^ &ιΐ8 (γ^Ι. 907), \7βίΙ β8 άβη 

821. μεμνημαί %λύων ά. ί. ιοί Ιϊίη 
άθίηβΓ ^νοΓίβ βίη^βάβηΐε, 1ι&1>β 8ί6 
πιίΓ ζη ββπιαίθ §β£ΰ11^^. 

824. φίλον τον εντυχονντα 8. γ. α. 
τον εντυχονντα φέλον. — ανεν ηο- 
νων, οΐιηβ ίηηβΓβ Ρβίη. 

825 £. Όα8 βί£«) άβΓ ΜίΓ8^ιιη8ί 
86ΐίζΙ 8ίβ1ι &η8 ΗβΓζ (ηαρδίαν, γ^Ι. 
ΕΓα^βΓ II 46, 6, 2, ιγβηη ηίοΐιί χίκρ- 
δία ζπ 8β1ΐΓβίΙ)βη ίβί: βϋζϊ Άτα 
ΗβΓζβη) ηηά γβΓάορρβΙί άβιη Ιίβί- 
άβηάβη άίβ ^ιι8.ι. τώ ηεπαμένω 
νόΰον, νβίΐ άβΓ Νβιά αα8 άβηι 
βθίαίιΐ βί^βηβη υη§βπΐ8.ο1ΐ8 βηί- 
βρΓίη^. — ν^Ι. ΟβπιοΙίΓ. 1)βί δίοΐ). 
ΰ. Π ρ. 52, 28 δ φ&ονέων εωυτον 
ως έχΰ'οον Χνπέεί, Μβη. ίτ^. 588 ο 
φθονερός αντω πολέμιος καθίστα- 
ταί' αν^αιρέτοις γάρ σννέχεται λν- 
παις αεί. 

827. ν§1. ζυ 781. — τοις αντος 
αντον (ίρβίΰθ) \7ίθ Ργοπι. 788 ηρος 
αύτος αντον, δορΗ. Αί. 1132 τονς 
γ' αντος αντον πολεμίονς, Ο. Κ. 930 
πόλιν την αντος αντον, 1356 τον 
αντος αντον πατίρα α. δ. Ύά[. 1136. 
1296, 1544, Οίο. 220 αυτός κατ 
αντον τ&ρα μηχανορραφώ, 1012. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 88 ΑΙΣΧΤΑΟΤ δίδώζ λεγοψ' αν, εχ) γαρ έ^επίόταμαι, 
δμίλίας τίάχοΛχρον, είδωλον 6κναζ 
δοκοϋνταζ είναι κάρτα πρενμενεΐζ έμοί. 
μόνος ί' 'Οδνββενς, δόπερ ούχ εκών έτίλεί, 
ξενχβ'εΐζ ήτο^^ο^ ^ν έμοί βείραφόρος' 
εΐτ ονν θ'ανόντοζ εϊτε καΐ ζώντος Λέρι 
λέγω, τά ί' άλλα ΐίρόζ ΐίόλιν τε καΐ ^εοϋς 
κοινούς αγώνας τέντες έν ΐίανηγύρει 
βονλεν6όμε6^α. καΐ τό μίν καλώς Ιχον 
οτίως χροι/^ξοι/ εν μενεΐ βονλεντέον 
οτω δ^ καΐ δει φαρμάκων Λαιωνίων, 
^τοί κεαντες ύ^ τεμόντες εύφρόνως 
Λειραβόμεββ'α ΛΥ^μ άτίοότρέψαι νό6ον. 830 835 .840 829 £Ρ. Αυβ βί^βηθΓ ΕΓί&Ιιηιιι^ — 
1ιαΙ)θ ίοΐι 38. §Γΰηά1ίοΙιβ ΕιίΊιΙίΓαη^ 
^θίχιΟιοΜ ιηϋ άβιη (ία,ιίθοίιβηάθΐι) 
δρίβ^θΐ άβΒ ϋιη^^αη^β (άβΓ ϋιη- 
^Β,η^βίΌπηβη) — ηιδοΜβ ίοΐι αΐβ 
νθΒβηΙοΒββ 8ρίβ§β11)ί1(1 1)βζθίο1ιηθη, 
"^£18 βίοΐι πιίΓ αΐβ ίΐυίήοΐιϋ^θ Εγ- 
^βΙ)βη1ιβΗ άαΛοί. ϋβΓ Ζνίβοΐιβη- 
βαίζ εν . . κάτοπτρον άίβηϊ ά&ζη, 
άίβ ΜβίαρΙιβΓ ΕΪ8ωΧον σπιάς ζη 6γ- 
]ι19,Γ6η, -^16 ιιΐΏ^β^βΙΐΓί 'ϋάτοητρον 
βτΒΪ άητοή εί'δωλον ακιάς ζπ νοΙΙβΓ 
ΚΙαΛβΗ ^οιηπιί;: ^βίΐ άίβ ίΌπηβη 
άβΒ υιη§8,ιι§β ηίοΜ άίβ λναΙίΓΐΐθϋ;, 
ΒοηάβΓη ηπΓ βίηβη ίΓΰ^βηΒοΙιβη 
δοΐιβίη άθΓ (χβΒΐηηηη^ ζα βΓ^βηηβη 
^6ΐ)6η, ΒΪηά 816 βίη ίαιίΒοΙλβηάβΓ 
δρίβ^βΐ, άθΓ η,Ιβ Μ^αΙίΓβ ββ8ί»Η 
ζβί^ί, -ν^&Β ηπΓ 8ο1ΐ8.ϋβηΙ)ί1ά βίηβΓ 
ΟβθίαΗ ίβί. Ιη &ιι(1θγθγ ^Υβίββ θγ- 
Βοΐιβίηΐ} ίτ8.^ιη. 288 Ό. τιάτοπτρον 
εϋάονς χαλκός ^στ', οϊνος δε ρον, 
ΕϊΐΓ. Ηίρρ. 428 χακονς ^^ θνητών 
^ξέφην', όταν τνχτ}, ηρο&είς κάτ- 
οητρον ώστε παρ&ένω νέα χρόνος 
άβΓ δρίβ^βΐ αΙβ βίη Μϋίβΐ, Βθίη 
ΑπΒΒθΗβη Ιιβηηβη ζπ Ιβηίθη. Ζιι 
είδως ν^Ι. δυρρί. 221 είδώς αν 
αϊααν τήνδε σνγγνοίη ^ροτοίς, — 
Δ§3ΐηβιηηοη τϋΐιπιΐ; βιοΙι ΒβίηβΓ 
ΜβπΒΟΙιβη^θηηΙιιίΒ : τπβ 1)8ΐά -^ίτά 
βΓ ^β^^ΜδοΙιήΙ 

832. 8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 1025 ίΐαίτοι αν 
μίν Ηλοπ^ (άβΒ ΡαΙ&ιηβάθΒ) τε γ,ά- 
νάγ'ϋ'η ξνγεϊς επλεις α μ αντοις. 
ΡίβΒθ δ&^θ ^ν&τ ίιη νίθΗβη Βαοΐι άβΓ Κνηρια βΓζ^ΗΙΙ;. Είη 81;ϋοΐ£ 
Παλαμήδης §8.1) ββ νοη ϋΒθ1ΐ7ΐθ8 
-ν^ίθ νοη δορΕοΗθΒ. 

838. σειραφόρος: δί%7ΐν ΐπτίον ανν 
Ιμ,οϊ το άρμα ίλαννων δβΐιοΐ. Υ^Ι. 
ζη 1640 υ. ΕαΓ. Ογ. 1017 Πνλάδης 
ίσάδελψος άνηρ . . ποδϊ 'κηδοσννω 
παράαειρος. 

836. αγώνας, αγοράς: ζη 518. 
\ν^ί6 ΤΙιβΒβπΒ νοη άβη 8.ί1}ί8θ1ιβη 
ΒίοΙιίβΓη, ΒΟ ννίΓά ΜβΓ Α^αηιβηι- 
ηοη 3,1β βίη άθηιοΪ3:8.^ί8θ1ιβΓ ΕύΓβί 
1)θ<;Γ8.ο1ι1.β1^. 

839. οτω ^8Γ,ν78βΙ)βά8χ£(1)βηΰ1;ί§ί). 

840. ΡΪ&ί. αοΓ§. XI ρ. ^δ^Β^ούχϊ 
ίϋ'ελοντα η φάρμααον ηιεΐν τ] τε- 
μειν τ) ν,αυααι παραύχεΐν τω Ιατρω<, 
δβηβο. Α§8.πι. 162 βΐ; ΓβΓΓηπι βί 
ί^ηΐΒ 88.βρθ ηιβάίοίηαβ Ιοοο ββύ. 
ν^Ι. ΟΙιο. 537 αν,ος τομαιον ίΧπί- 
αααα πημάτων, δορίι. Αί. 682 Ο'ρη- 
νεΐν ίηφδάς προς τομώντι πήματί, 
Οίο. Οο£. II 5, 11 ςη&β Β&ηαΓί ρο- 
ίβΓαηί, ς[ηαοηηο[ηβ τβ,ϋοηβ 88ΐι&1)0; 
ς[ηα6 ΓβΒβοαηάο. βΓπηί, ηοη ρ&ϋ8>Γ 
Β,ά ρβΓηίοίβπι οίνϋαίιίβ ηιο,ηβΓβ ηηά 
άβη 1)β1ίαηηίβη δρΓυοί ηηΙιβΓ άβη 
νόϋΌΐ αφορισμοί άβΒ Ηίρρο1:Γ. VIII 
6 (νοί. III ρ. 768 βά. Κηΐιη) οιιόαα 
φοίρμακα ουκ Ιηται, σίδηρος Ιηταΐ' 
ον,όσα σίδηρος ουκ ίηται, ττνρ ίηταί' 
οσα δΐ πνρ ούτι ίηταί, ταντα χρη 
νομίξειν ανίατα: — ευφρόνως: %αϊ 
γαρ οί ιατροί τέμνονσι καΐ καίονσιν 
έπ' άγα^ω ΧβηορΙι. Αη&Β. V 8, 18. 

841. πημα νόσου ν^ίβ δορΗ. Ρΐιίΐ. οί9ίΐίζθ€^ όγ ν^οο^ι^ ΑΓΑΜΒΜΝί^Ν. 89 νυν ί' έζ μέλα%'ρα χαΐ δόμονζ έφεβτίουζ 
έλ^ών ^Βοϊύι Λρωτα δε^ιώΰομαί^ 
οΐτΐερ τνρόόω Λεμψαντεζ ί^γαγον Λάλυν. 
νίκη ί' έτίείτίερ ε6ΐίεχ% ίμΛεδοζ μενοί. 845 

ΚΛ. "Ανδρες πολΐταν, πρέόβος ^Αργείων τάδε, 
ούκ αίόχυνοϋμαί τους φιλάνορας τρότίονς 
λέί,αι τίροζ ύμ&ζ' έν χρόν(ρ ί' άτίοφϋ'ίνεί 
τό τάρβος άνϋ'ρώτίοιβίν. ούκ άλλων τιάρα 
μα^ον6\ έμαντης ίΰ^φορον λέξω βίον 850 

τοβόνδ' δαονΛερ οντος '^ν ύπ' 'Ιλίω. 

ιτό μεν γυναίκα τίρώτον αρύενος δίχα 
'^όϋ'αί δόμοΐζ ίρημον εκπαγλον κακόν, 
[πολλάς κλνονβαν κλήδονας ΐίαλιγκ6τονς\' 
καΐ τί)ν μεν ηί^κειν, τον ί' έΊίει6φρεΐναι κακόν 855 

κάκίον άλλο πημα λάβκοντας δόμοίς. 
καΐ τραυμάτων μεν ει τόβων έτύγχανεν 
άνήρ 8δ\ ώς προς οίκον ώχίΤδΰδτο 
φάτις, τετρηται ί^κτΰου πλέω λέγειν, 
εΐ ί' ^1/ τε^νηκώς, ώς έπλή^υον λόγοι, 860 

τριβώματός ταν Γηρυων 6 δεύτερος 765 το ηημα τοντο της νόβον, Αί. 
363 τό ηημα της ατής. 

842. δόμους ίφεστίονς: ζυ 435. 

843. Οβΐ7δ1ιη1ίο1ι δεξιοΰΰϋ'α£ τίνα 
(1)βνϊ1ϋ:οιηιηηβη), ΙιίβΓ ίιη δίηηβ νοη 
ηροβενχεα^αι, ιηίί Ι)8.1;ίγ. 

845. ίμπέδως μένοι: ζώ Ειιιη. 675. 

846. Κΐ7ί9.ιηβ8ίΓ8, ίήίΐ; απβ θβιη 
Ρίΐΐ&βίβ, \)6^\βί{6Ϊ νοη ΟίβηβΓίη- 
ηβη, νβίοΐιβ ΡπΓριΐΓίβρρίοΙίθ ίΓ&^θη 
(899 £.). 

847 ί. Ο&ηζ αηάβιβ £ΐΐ3 Α^β,ιηβιη- 
ηοη ιηαΓβ άβχ ΟΙιογ άίβδβ \νοΓΐ;β 
νθΓβίβΙιβη. 

849. ονκ . . μα&ονσα^ έμαυτης: 
ηίοΐιί νβ-β ίοΐι νοη αηάβιβη ^θίαΰτϊ, 
βοηάοΓη υτλβ ίοΐι βθΙΙοβύ άπιοΗ^β- 
η)8.ο1ι1} ΙλαΙ)6, ηιβίη βί^βηββ ς[η8,1γο11θ8 
I^6ι)βη 8θΐΛη§θ αΐβ η. β. ν. Υ^Ι. ΕηΓ. 
ΗθΓ&Μίά. 5 οϊδα δ' ου λόγω μα%•ών 
ηηά ζη Μθά. 652 εί'δομΒν', ούτι έξ 
ετέρων μν&•ον εχω φράσαΰ&αι, 

852. μίν . . πρώτον, άο,Β ζ^θϋβ 
Ιίβίά νίΓά πιϋ Ηαί 855 ο,η^β^πρίί. 

854. Όβτ ΥβΓβ, \7β1ο1ιβΓ ά&8 Ροΐ- ^βηάβ νοΓ^β^ηιπιύ, βοΐιβίηί ααβ 
865 ^6ΐ)ί1ά6ί ζα βθίη. 

855. τιαΐ χακον ^άκιον άλλο {έατί): 
ν^Ι. ΑτίδίορΙι. ΕΙίΜ. 1053 τούτο γαρ 
ε-Λείνου τό χακόι^ ί^ωλεβτερον, Εητ. 
Μβά. 234. — τον μ\ν . . έπειαφρει- 
ναί (ν^Ι. ΕηΓ. ϊτ^. 781, 46 Ιηειβ- 
ψρείς, 8.η ηηββΓβΓ δίθΐΐβ ίηίΓαη- 
θίΐίν): άίθ ϋη^Ιύο^βΤίοίβη {ηημα 
λάΰν,οντες δόμοις) Γθίοΐιβη βίοΐι αίθ 
Ηθΐιά; ζυ άβηι βίηβη, άβΓ ^β^οπι- 
ηιβη, άΓβ,η^ί; βίοΐι θίη ζν^βϋβΓ ΙιβΓβίη. 

859. τίτρηται . . πλέω (τρήματα), 
ΘΓ Ιιαί ηίθΙΐΓ Ι^δοΙίθΓ. Όίβ ββΐίβηβ 
ΓοΓπι πλέω (ΓύΓ πλείω) νβΓν^ίΐηάβϋ; 
ϋίηίΙοΓί ΙιίβΓ \7ίβ 1052 ίη πλέον, — 
πλέω λέγειν ντίβ μείζον αλύειν 278. 

860. ω^ έπλή^υον, νίβ 1ΐ3,υβ§ άίθ 
Εβάβη \7ΕΓβη ά. ί. βο οϋ, Εΐβ άίθ 
Εβάβ §ίη§. 

861. ,,Ό&ΏΏ. Ιιδηηύβ θγ ίχατιη αΐβ 
βίη ζτ^Θίί;βΓβθΓ7οη πιίΐ; άιβί I^θίι)θ^η 
βίηεβ ^ΓοΓδβη ΕΓάβηπιαηίβΙβ άβι οΐβ 
Όβοΐίβ άίβηΐίθ — άβηη νοη άβπι 
(ιιηβηάΐίοΐι ^ΓοΓβθη) πηίβη βθΐιβ ίοΐι οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 90 ΑΙΣΧΤΑΟΤ πολλήν 'άνωΰ^εν^ την κάτω γαρ ον λέγω, 
χ^ον))ζ τρίμ,οιρον χλαϊναν έ^ηνχει λαβείν, 
άπαξ έκάότω κατ^ανών μορφώματι. 

χοίώνδ' ίκατί κληδόνων Λαλιγκότατν 
Λολλάζ τεράμνων άρχάναζ έμήζ δέρηζ 
ίλνόαν Άλλου τνρόζ βίαν άνημμένης, 
έκ τώνδέ χοι ΛαΙζ έν^άδ^ ού ΛαραόχαχεΙ, 
έμών χε καΐ 6&ν κΰρ^ο^ Λΐ6χωμάχων, 
ώζ χρήν, 'Ορέΰχης' μηδ^ ϋ'ανμάότ^ζ χόδε, 
χρέφει γάρ αύχόν ευμενές δορν^ενοζ 
ΣχρόφίΟζ δ Φωκεύζ, άμφίλεκχα Λ^ήμαχα 
έμοί τίροφωνών, χόν -θ•* ύπ^ 'Ιλίω όέ^εν 
κίνδυνον, εΐ χε δημό^ρους αναρχία 
βουλίιν καχαρράφενεν, ώόχε 6ύγγονον 
/3()οτοΓ<ί^ τον Λεβόνχα λακτίβαν πλέον, 
χοιάδε μένχοί βκίΐψΐξ ού δόλον φέρει. 

ίμονγε μϊν ίή κλανμάχων έπίόόνχοί 865 870 875 8.1) — , βίηββ άΓβίίαοΙιβη βΐοΐι ηΐΐι- 
ιηβη." ϋίθ βοΗ^ΰΙβϋ^β Κβάβ^βίβθ 
^βηηζβίοΐιηβί άί6 πηΙαιιίβΓβ Θββίη- 
ηυη^ άβΓ ΚΙ τί^ιηββίΓ». Μίΐ; χλαιναν 
ν^Ι. Ξοηι. Γ 57 λάινον εσσο χιτώνα 
νοιη δ^βίηί^υη^βίοάβ πηά ΤΗβο^. 
429 καΐ κενσ^αι πολλην γαΐαν εφεσ- 
αάμενον. Υοη άβΓ ΕΓάβ, <1ίβ υηίθΓ 
θβιη Τοίβη ΙίβΙ^Ι;, βΐ^βηβο δβρί. 931 
νπο 8ϊ αώματί γάς πλούτος αβνασος 
ίσται. 

866 ί. τεράμνων: Υξ\. Εητ. Ηίρρ. 
768 τεράμνοον άπο νυμφιδίων χρ€- 
μαβτον α'φεται άμφϊ βρόχον λενκα 
'κα&αρμόξουαα δείρα, Ρέοβη. 333 
άν^ξε μίν ξίφους έπ' αύτόχειρά τε 
αφαγάν νηΐρ τέραμνά τ α'^χονας, 
Ζπ εμΎ{ς δέρης άνημμένης ν§1. ηοοίι 
ΕιΐΓ. Ηθΐ. 136 βρόχω γ* α'ψαααν 
ενγενη δέρψ, Ηίρρ. 802. — αλΧοί 
Λροςβίαν, η\ιτ ο,ηάβνβ ^β^βη ιηβί- 
ηβη \νί11βη. 

869. Ώλβ ϋηίβΓρίβ,ηά πηββΓββ Ε1ΐ6• 
Μηάηίββββ. ν§1. Εαιη. 214. 

871. Βίθ δ&^β, ηαοΐι άβι ΟΓββίββ 
\)βΐ άθΓ ΕηηοΓάηη^ Α^αιηβιηιιοηβ 
1)βί8θϋβ ^ββοΙι&ίΡΐ; ντίΓά , ίβί ^β- 
^ηάβΗ, άΛτηϋ Β,χη δοΐιΐυβββ (1646, 
1667) Ληί άβη ίη άθΓ Εβπιβ νβίίβη- 
(Ιβη Βδ,οΙιβΓ Ιλίη^^β^τίββθη ^ νβΓάβη ^ίΐηη. Ιιη ζνβΐίβη 81;ηο1: άθΓ Τή- 
^ο^ίθ ιητιΓβ ^8. &ΰ6ΐι Οιββίββ 1)βΓ6ϋ» 
βΓ\7£ΐο1ΐ8βη βθίη. Υ^Ι. λποΙι Είηΐ. 
8. 21. 

872. Στρόφιος 6 Φωκενς Μήβ 
ΟΗο. 675. — άμφίλεχτα &[1ί]&τβη 
βίηί^β „(1ιιΙ)ί&, αιιιΙ)ί^8.** ; ηαοΐι άθΐη 
Εοίξ^βηάβη 8.1>6γ ιητιΓβ 68 ,,άορρβί- 
ββϋ;ί{<β" 1)βάθπ4βη. Υ^Ι. γόος αμφι- 
λαφής Οΐιο. 330 τοη άβΓ Εΐα^β, άίβ 
γοη άβη 1)6ίά6η Οββοΐιι^βΐϊθηι αιιβ- 

874. δημο&ρονς αναρχία^ Ι&πηβη- 
θθΓ Υοΐ^βαυίβίαηά. 

875 ί. βονΧην τίαταρρά-ψειεν, ^β^βη 
ά8.8 ΙιΟΌβη άββ 0^θ8^β8 βούΰηιιηβ 
Εδ,ηύββοΙιιηίβάβ. Υ^Ι. (αφεύς 1604, 
Ειιω. 26, Ηοιη. λ 379 οΓ φόψον αΐ- 
πνν ίράπτομεν, 421 ΤηΧεμάχω θά- 
νατον τε μορον τε ξάπτεις, — ωστβ, 
-^ίβ. — τον πεσόντα \>βζϊοϊή βίοΐι 
ααί Α^αιηβιηηοη. Ζαιη Θβά&η^βη 
ν^Ι. 8ορ1ι. Αί. 989 τοις αΟ'ένουαΙ 
τοι φιΧονσι πάντες %ειμενοις ίπεγ- 
γεΧάν, 1348 ον γάρ ^ανόΐ'τί χαΐ 
προαεμβήναί βε χρη. 

877. Βίθββ ιηβίηβ Εβο1ι1;£θΓϋ^αη§ 
ίβί &βί νοη 3βά6ΐη ΗίηίβΓ^βάαη^βη^ 

^ιι^ β' 6X61186, 8^8.60α8β, ^£18 &,υθ1ΐ 

ίύτ ά&8 Εοΐβ^βηοΐβ ^ί;. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 91 ΛΎίγαΙ κατεόβηκαόίν, ονό' ενί όταγών 
έν δψι,κοίτοις ί' δμμαβιν βλάβαζ ίχω 
τάς άμφΐ 6οΙ κλαίονόα λαμΛτηρονχίας 
άτημελήτονζ αίέν. έν ί' όνείραβίν 
λεπταΐζ ύπαΐ κώνωπος έξηγείρόμην 
φιΐίαΐβί Θ'ων66ονζος^ άμφΐ όοΐ Λά^η 
6ρ&6α ΐίλείω τον ί,ννενδοντοζ χρόνου, 

νυν ταντα πάντα τλα6\ άπενϋ^ήτω φρενί 
τερπνόν δ% τ&ναγκαϊον έκφνγεΐν άπαν — 
λέγοιμ αν άνδρα τόνδε βονΰτάϋ^μων κννα^ 
6ωτηρα ναός πρότονον, ύψηλης ότέγης 
βτνλον ποδήρη^ μονογενίς τέκνον πατρί 
καΐ γην φανεΐβαν ναντίλοίς παρ^ ελπίδα, 
κάλλιότον ^μαρ εΐόιδεΐν έκ χείματος, 
δδοιπόρω δι,-φώντν πηγαΐον ρέος. 

τοωΐ6δέ τον νιν ά^ί& προόφ^έγμαόιν. 880 885 
886 
893 
887 890 

892 
894 879. •καχΒα^'ην.ααιν, βχΕΓαβπιηΙ 

880 δ", ϋ. ί. ίοΐι ναοΜθ 1)18 ίη 
άίβ βρ^ίθ Νίΐβΐιΐ;, άα ίοΐι ίη 36ά6Γ 
Ναοΐιί Λπί άα8 ΓβπβΓΖθίοΙιβη ν3,Γ- 
ίβίβ, ιιηά άίβ Ν&οΐιί^αοίλβη πηά άίβ 
ΤΙΐΓ^ηβη ά&ΓΰΙ)6Γ, άαΓβ άίβ 8.π8 
ΙηίβΓββδθ £ΰΓ άίοΐι νοΛβΓβίΙιβίβη 
ΡβυβΓ ηίοΐιΐ 1)βιιο1ιίβ1; (ηίοΐιίι ίΐη^β- 
ζύηάβΐ;) νυΓάβη, 1ΐΛΐ)βη άβη (χΐ3,ηζ 
ιηβίηβΓ Απ^βη ίΓΰΙ)β ^^θπιηλΙιΙ;. 

883. νηαϊ πώνωπος λεηταις ρι• 
παίσι &ωνασοντος, Γαι άίβ ΥβΓ- 
\)ίιιάυιι^ ντίαι ξιπαίοι ^5ηηίβ πΐίΐη 
γοη Αθοίιγίοβ οιΐΓ βίνβ. δβρί. 916 
ΙτΒΧΒντασαν νπ' άλλαλοφόνοίς χερ- 
οίν αηίΰΙΐΓβη. 

885. ηΧείω του . . %^6νον^ ιηβΙΐΓ 
αΙβ ψ άβΓ Ζβίί, ι«Γ8.1ΐΓβηά άβιβη ίοΐι 
βοΙλΙίβΓ, ^βββίιβίιβη ^οηηίβιι. Όίβ 
ΤΓαΏΐηΙ)ί1άθΓ ζίβΐιβη ίη βο ]:3.8β1ΐ6Γ 
Γοΐ^β 70ΓΰΙ)βΓ, άαΓβ ίΐίΓ άίβ ΤνίΛ- 
Ιίοΐι^βϋ άβΓ Ειβοΐιβίηηη^βη άίβ Ζβϋ 
άββ 8ο1ι1&£β8 νίβΐ ζη ^ιιγζ ν9.Γβ. 
Μϋ 6 ^ννΒνδων %^6νος^ άίβ "^^Ιι- 
Γβηά άβ8 δο1ι1&£68 νβι^βίιβηάβ Ζβίΐ;, 
ν§1. δορίι. Οβά. Κ. 7 ο χ^6νοζ |νν- 
ών (άίβ Ζβίΐ; πιβίηβ8 ΙίβΙϊβηβ), Οβά. 
Τ. 1082 οΐ συγγενείς μήνες, 

886 ί. Ζα άπεν^&ήτφ φρενί ξ[ο\:>ϊ 
άβΓ Ζ-^ίβοΙιβηδ&ίζ άί'β ΈΓ^Ι^Γηη^: άαβ &.η8^β8ί&ηάβηβ Ι^βίά γβΓ^αηάβΗ 
βίοΐι ίη ΓΓβαάβ. 

888. οτ^Χον ποδηρη^ άίβ 89,π1β 
υβϋ ίβθίβηι ΓιιΓββ, νβίοΐιβ άαβ Ιιοΐιβ 
Ώβ.ο\ι άββ Η&ηβββ ίτΐ^ξϊ. Υ^Ι. Ρίηά. 
&^. 65, 5 6^^. άδαμοιντοπέδιΧοι 
τιίονες, 

890. Μϋ κα/ νίτά, ^τβηη ηίοΐιΐ; 
ηαοΐι Βίοηιββίάδ ΥβΓπιπίηη^ γαιαν 
ίΰΓ καΙ γην ζη ββίζβη ίβύ, ^ίβ Έηοι. 
758 άίβ ΉαηάβοΙίΓίί^ καΙ γης ίηΓ 
γαίας 1)ίβ1;βί, βίηβ ηβηβ ΕβίΗβ νοη 
ΒίΙάβΓη β,η^β^ηΰρίΙ;, νβΙοΗβ ηηνβΓ- 
ΙιοδΓίβ ΕΓίδβηη^^ αηβ ^οΓββΓ Νοί 
αη^θΙ)βη, νδ,ΙΐΓβηά άίβ νοΓίιβΓ^βΙιβη- 
άβη ΕΓΐΐίΐΗηη^ ηηά ΒίοΙιβΓίιβίΙ; νοΓ 
ΟβίαΙίΓ αηβάΓηοΙίθη. Υ^Ι. ΕηΓ. 
ΑηάΓοηι. 891 ω ναυτίΧοιαι χείματος 
Χιμην φανείς, Ρΐβ,ί. ΡΜΙβΙ). ρ. 29 Α 
ιια&Όρώμέν που παϊ γην, %α^άπερ 
οί χειμαζόμενοι φασιν, 

891. ημοίρ %άΧΧιατον είοιδείν, 
ν^Ι. Χευ%6ν ημαρ 673. 

892. ,,ϋβηι άηΓ8ί^βς[ηδ,ϋ;βη\ν8.ηά- 
ΓβΓ ίήβοΐιβη 8ρΓαάβ1ς[ηβ11" (Κβοι^). 
ν^Ι. 08.ίη11 68, 58 ηνοβ πιηβοοβο 
ρΓΟβίΙίί β Ιαρίάβ . . άηίοθ νί&ίοΓί 
1&Θ80 ίη βηάοΓβ Ιβναηιβη. 

894. άξιώ ηροΰφϋ'έγμααιν, Ύ^Ι. 
ΕηΓ. Ογ. 1210 νίαΧοΪ0ΐν υμενςζί^ισI'V 
άξιουμένη. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 92 ΑΙΣΧΤΑΟΤ φθόνος ό' άηέότω* πολλά γαρ τά πρΙν κακά 895 

ήνείχόμ,εΰ^α. ννν &έ μοί^ φίλον κάρα^ 
Ικβαιν^ άπήνη§ τηόδε^ ^ή χαμάΐ τιϋ'είς 
τί)ν 6ον ΛΟδ\ ώι^αξ, ^ Ιλίου πορ^ήτορα. 

δμωαό^ χι μέλλε%\ αϊξ έΛέόταλχαι, τέλοζ 
τίέδον κελεν^ον βτρωνννναι Λεχάόμαόίν; 900 

εύ^ϋζ γενέόϋ^ω Λορφνρόότρωτο^ %όροξ^ 
έζ δωμ αελΛχον ώς αν ίιγηχαί δίκη. 
χα ί' άλλα φρονχΐξ ονχ ντίνω νικωμένη 
^ήόει δικαίως 6ύν ^εοΐόιν άρμενα, 
ΑΓ. Αήδας γένε^λον, δωμάχων έμών φνλα^, 905 

άΐίονβία μ^ν εΐΐίας εΐκόχωξ έμγΐ' 
μακράν γάρ έ^έχειναξ' άλλ^ έναίόίμως 
αίνεϊν^ παρ" άλλων χρ^ι χόδ' ίρχεό^αί γέραζ. 
καΐ χ&λλα μίι γυναικός έν χρότιοι,ζ έμε 
αβρννε, μηδΐ βαρβάρου φωχόζ δίκην 910 

χαμαΐΛεχΙ§ βόαμα τίροόχάνι^ζ έμοί, 895. γάρ: άΒΛ ϋΙ)βΓΐη&Γ8 ιηβίηββ 
(χΐΰο^ββ, άαβ βίοΐι ίη ηιβίηβΓ Ββ- 
^ΓΰΓθπη^ αηβ^ββρΓΟοΙιβη Ια&ϊ^ άατί 
Κβίπθη Νβίά 6Γ\76θ1[βη, ά^ ίοή 68 
άιίΓοΙι νίβΐβ Ιίθίάβη ιπιγ νοίιΐ νβΓ- 
άίβηί 1ΐ£ΐΙ)β. 

896. φίλον πάρα: γφ.. Ξοιη. Θ 287 
Τεύκρε, φίλη κεφαλή, Ηογ. οαηη. 
Ι 24, 1 άθβίάθήο ίαιη οο,ή οαρΐϋβ. 

898. πόδα πορ^ητορα Λ^βνϋβτίβτ 
εΙβ βΪΥία πόδα παρϋ'ένιον, άπίατω 
βραχίονι Εαι. ΙρΗ. Τ. 130, 796. 

899. τέλος, Αταϊ, Αυ%αΙ)θ. 

900. Βίββθ ΕΓβηάηη^ άββ Οίοΐι- 

1;βΓ8 βΙβί^βΓί άβη ^β^βΏΒΛ^Ζ άβΒ 

δοΐιβίηβ πηά άθΓ \νίΓΐ:1ίο1ι]ΐθί1; υηά 
άβαηϋ; άίβ ίΓα^ίβοΙιβ \ν^ίτ1[πη^ άβΓ 

Κ3>ί8,8ΐ.Γ0ρ1ΐθ. 

902. Ζγίβίάβηύβ νίβ άαβ Γοΐ- 
^βηάθ: ά&ιηϋ θγ ίη άο,β υηνβΓίιοβΙθ 

ά. ί. ^£ΐηζ 8.ηά6Γ8, 8.18 6Γ βΓ^βιΓίβύ, 

^ββοΙιηιυοΗθ Η&α8 ^βίαΙίΓί; -ν^βιάβ 
νίθ βίοΐι'β §θΙ)ϋ1ΐΓ<; — άίΐιηϋ άίβ 
ΥβΓ^βϋιιη^ ((1θ8 νβΓ§088βηβη Βΐηίββ 
άβΓ ΙρΗί^^βηίθ) ίΐιη ίη ά8,8 υηνβΓ- 
ΗοβΙθ Η8,ιΐ8 (άβ8 Ηαάββ) ^βίβίΐΐθ. 

904. ^ήσεί άρμενα, γάχ^ 68. 
ρΑβδβηά, Γβοΐιί ηι&ο]ΐ6η. 

905. Ιη 8β(ΐϊΐθηϋΙ)ΐΐ8 ροβία ριυ- 
άθηϋβΒίοΐθ βίΡθοϋ, ηί Α^^απιβηιηοη, άΰΐη 1ιοηθΓ68 αΐ) ιιχοΓβ 8ίΙ)ί οΙ)ΐ8>ίθ8 
αηχίθ άβρΓθοαίατ, ς[η&8ί ρΓα68α^ίΓ6 
ίπιρ6ηά6ηί6ΐη 8ίΙ)ί ηιΟΓίβπι τίάβαίιιιτ 
(δοΐιαίζ). 

906. ,,Ι^οη^α ίηβ. θΓ3.ύίο Ιοη^β 
αΙ)86ηϋ3.6 πίθαβ οοη86ηί&,ο6&.*^ Ιη68ΐί 
ίη Ιι&ο 6θπιρ8.Γ&.ϋοη6 8ΐίς[τιίά ίθ6θβ8«6 
οοηιϋ£ΐ<;ί8 (Κ1&υ86η). 

907 £. οτί το αίνεία&αί δηλονότι, 
μη παρά των οικείων η παρ' εαντοΰ 
πρέπει ^ρχεα&αι,, δοΐλοΐ. — τόδε 
νβίβί νίθ ίη Ργο8& τοντο (ταντά) 
ηο,οΙιάτνίοΜίβϊϊ &\ιί άβη Ιη£ίη. ζηπΐοΐ:. 

909 ί. γυναίκος έν τρόποις 8. ν. Λ. 
ώς γυναίκα, ά8*^6^6η βαρβάρου 
φωτός δίκην 8. ν. Λ. ώς βάρβαρος. 
Όβα προακυνειν ν&Γ άβπι ίτβίθη 
βήθοίίθη νίάβινΙΐΓϋ^. ν§1..ΕαΓ. 
Ογ. 1507 προσκυνώ α\ άνα^, νό- 
μοιαι βαρβάροιαι προοπίτνων. 

911. χαμαιπετές (ζα Βοάβη ^β- 
νοΓίβη, νοη άβπι Βοάβη Λχή) νοη 
άβΓ ΡβΓβοη αΙ)βΓίΓ9.^6η. Βαηιίύ 
,,ΙβΗηί ΘΓ άίβ 897 ί. ζη ίΐιηι αιιί άβηι 
λνα^βη βπιροΓ^βΓίοΙιΙθΙθ άβπιΟίί^β 
ΑηβρΓ&οΙλβ βΛ): άβΓ δο1ιατΐ8ρί6ΐ6Γ 
ηιηΓβ άαΙ)βί βίοΐι 1)βυ^βηά ηηά ίαβ^ 
ζα Βοάβη Ι^ΰο^βηά ^βαΒ,οΙαϊ ^βΓάβη'* 
(δοΐιηβίάβ'νντίη). — Μίί βόαιια προσ^ 
χάνυς ν§1. τά δεινά βήματα . . οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 93 μηδ^ εΐμαβί 6τρώ6α6^ έτίίφθΌνον πόρον 

τίβ'δί' ^εονς τον τοΐ6δε τψαλφεΐν χρεών 

έν Λοικίλοΐζ δ% ϋ^νητ))ν 'όντα κάλλεβνν 

βαίνει,ν έμοί μ\ν ούδαμωξ &νευ φόβου. 915 

λ^γω κατ' Άνδρα ^ μί^ ϋ'εόν, όέβει,ν έμε. 

χωρΙ§ Λοίοψιί^ίτρωι/ τε καΐ των Λοιχίλων 

κληδών άϋτεΐ' καΐ τό μή χακώξ φρονείν 

%•εοϋ μέγίΰτον δώρον. όλβίόαν δε χρίΐ 

βίον τελεντήβαντ έν ενεύτοΐ φίλΐ], 920 

εΪΛον χάδ^ ώς τιράΰβοιμ αν εύϋ^αρβ'^ς έγώ. 
ΚΔ. καΐ μήν τόδ' είπΐ μίι παρά γνώμην έμοί. 
ΑΓ. γνώμην μίν ϋ6%'υ μί} διαφ^εροϋντ' έμέ. 
ΚΔ. ηνξω ^εοΐζ δεί6α6αν ώί' ίρδειν τάδε; 
ΑΓ. εϋπερ τΐζ^ είδώ§ γ' εν τόδ' έξεΐΛον τίλο^. 925 

ΚΔ. τ ν δ' αν δοκεΐ 6οι Πρίαμος , ει χάδ' τ^ννόεν; 
ΑΓ. έν ποικίλους αν κάρτα μοι βηναι δοκεΐ. χανειν 8ορ1ι. Αί. 1226 ί., Αοοίυβ 
Αηη. ίπά. ίν§. XI νβΓβΟΓ ρΐηβ ς[ϋ8,ηι 
ίαβ βθΐ; οβ-ρϋναιη ΗίθοβΓβ. 
913. τιμαλψΕίν: ζπ Επιη. 15. 

915. έμοί μεν, ^μοιγε. 

916. ,,ΚυΓζ, ίοΐι νίίΐ 3.18 ΜβηΒοΙι, 
ηίοΐιί; αΐβ 0ού ξββϊιτϊ ββίη." 

917. ΑΒγηάβίοη 1)βί άβι ΕΓίδ,αΙβ- 
ττΐΏξ. — ποδο'ψηστρων καΐ των η., 
„8.η6ΐι οΐιηβ άβίηβ 1)αηί;^θ•^ίΓΐΣίβη 
δαβίλβη, 8,η άβηβη ηΐ8,η άβη δοΐιιηυίζ 
άβΓ 8οίιυ1ΐ6 αΙ)ίΓβίβη βοΐΐ, βΓίδηί 
ιηβίη Εϋί.** ΑηβρΓβοΙαβηά νβηηυίβΐ; 
Κ8•Γ8ί6η χαΐ ηοίΗίλμάτων. 

918 ΰ. 8ο1ο1ιβΓ Ριιιηϊ: ίβΐ; υοηδϋ^ 
Όηά ηίοΐιίβ ^βϊϊϊ αΙ)βΓ τνβίββ ΜαΓβί- 
^Ώξ. ν^Ι. δορίι. Αηΐ;. 683 &εοϊ 
φύονβίν άν&ρώηοις φρένας, πάν- 
των οσ' ^ατι κτημάτων υπέρτο^τον. — 
ϋβΓ δοΐοηίβοΐΐθ δρπιοΐι (ΗβΓοά. 1 32) 
βηάθί βίοΐι δίίβΓ 1)θί άβη Ττα^ί^βηι, 
ζ. Β. 8ορ1ι. Οβά. Τ. 1529 μηδέν' 6λ- 
βίξειν^ πρϊν αν τέρμα τον βίον πε- 
ράα^ί μηδέν άλγεινον παϋ'ών, Ζυ 
τελεντησαντα (τινά) ν^Ι. 8ορ1ι. Οβά. 
Τ. 1296 οϊον καΐ στνγονντ' ίποί- 
ΊΛ,τίααι, 

921. ΒβΓ ββά&ηΐίθ „ιοΙι 1ΐ8.ΐ3θ άαβ 
^68&^, -^16 ίοΐι Ιιαηάβΐη ιητιΓβ, ηιη 
ιηίΓ ^<;θη Μηί; ζπ 1)θ\78*ΙΐΓβη** νβΓ- 
τΙΙί Βοΐιοη βίηβη Μοαι^^βΐ αη Εββύί^- ^βϋ εν&αρΰτίζ νίβ 8ιιρρ1. 256 Χεγ' 
ενϋ'αρσης ίμοί, 

922 ί". „ θα Ιιαβί; ^βθρΓΟοΙιβη, ^ίβ 
ββ άβίηβιη (χβίίίΐιΐ βηίβρΓίοΙιΙ;, 3,1)βΓ 
ηίοΐιΐ; ΐίβ,οΐι ιηβίηΘίη 8ίηη (η&οΐι 
ιηβίηβΓ ϋΐ3βΓζβυ§ηο^).** ,,Υοη ϋΐ)βΓ- 
ζβα^υη^, άβΓ ίοΐι ηίοΐιΐ; πηί;Γβυ \7βΓ- 
άβη ά&ιί, ^8,ηη ηαΓ ϊοΐι βρΓβοΙιβη." 
μεν -ν^ίβ 915. ίμέ ΐΒί βίαΓ^ ζα 1)β- 
ίοηβη. Μϋ γνώμην διαφ&είρειν 
ν§1. ΕπΓ. Ηίρρ. 388 ταντ' ονν ίπειδη 
τνγχάνω προγνονσ* ί'γώ, ον% εσ&' 
οποέω φαρμακω άιαφϋ'ερεΡν ^'μελ- 
λον, ωατε τονμπαΧυν ηεαεΐν φρενών. 

924 ί. ,,Ηβ,βί; άη άβη βΰϋβΓη ^β- 
ΙοΙ)!;, άίΐΓβ ίοΐι ηιΐΓ ίη Αη^βί πιη 
άϊοΐι 8θ1ο1ιβ8 ΟρίβΓ (νοη βθ\7§*η- 
άβΓη) 1)ηη8β?" (ν§1. 954£.). ,,^νβηη 
ΐΓββηά βίηβΓ, 1]αΙ)β ίοΐι ιηϋ έββίβπι 
\ν^ί88βη υηά ββι^βββη άί68βη Ββ- 
ΒοΜπΓβ ^υηά§θί;1ΐ3.η" (ά. ί. πηίβΓ- 
8ΐιο1ιβ ηίοΙιί άίθ Ββνβ^^ΰηάβ 
ιηβίηθ8 Εηί8θΙι1α88θ8). τέλος 'ννίβ 
τελεία 'ψηφος 8ορ1ι. Αηΐ;. 632. 

926. αν δβίΐ. ^'ρξαί, γτ&8 ΒΪοΙα 8>Π8 
^ρδειν 924 οάθΓ δ,ιιβίλ νοη 86ΐΙ)8ί 

927. Ο. 1ι. βίηθίη ρΓπη^βαοΜί^βη 
ΒαΓΐ)8.Γβη βίβΐιΐ. άβΓ^ΙβίοΙιβη 1)β88βΓ 
8.η αϊ 8 άθπι ιη8.Γ8νο11βη πηά νβΓ- 
8ί3.ηάί^βη '\νθ8βη (σωφροαννη) βίηββ 
Ηβΐίβηβη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 94 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ΚΛ. μή ννν τον άν^ρώπεων αίδεόϋ-γις ψόγον. 

ΑΓ. ψήμη γε μέντοι δημό^ρονς μέγα 6%'ένει. 

ΚΛ. ό ί' άφ%'6νΎΐχόζ γ* ουκ έπίξηλοζ πέλει. 930 

ΑΓ. οϋτοι γυναικός έΰτνν Ιμείρευν μάχης, 

ΚΛ. τοΓ^ 5' δλβίοις γε καΐ το νίκαό^αι ΛρεΛει. 

ΑΓ. ί} καΐ όύ ννκην τήνδε δήριος τνει,ζ; 

ΚΛ. τα^οϋ' κρατείς μέντοι ΛαρεΙς εκών έμοί. 

ΑΓ. άλλ' ει δοκεΐ όοι ταν^\ νπαί τις αρβύλας 935 

λνου τάχος, Λρόδονλον εμβαύιν ποδός. 

καΐ τοΐβδέ μ έμβαίνον%•' αλονργέβιν ΊίέΛλοίς 

μή τις πρόόω^εν 'όμματος /3έ;ίΑθ6 φ^-όνος. 

Λολλίι γαρ αιδώς εΙματοφ%Όρεΐν ΛοόΙν 

φαρέων τε Λλοίητον αργυρωνήτους %•' ύφάς, 940 

τούμόν μεν οϋτω' τήν ^ένην δε πρευμενώς 

τήνδ' έύκόμιξε' τον κρατούντα μαλβ'ακώς 

^εος Λρό6ω^εν ευμενώς Ίίρούδέρκεται. 

εκών γάρ ούδεΙς δουλίω χρηται ξνγω. 929. Όβτ δοΐιοΐ. θήηηβΓί αη Ηββ. 
"\^. υ. Τ. 763 φημ^η 9' ον τις πάμτ- 
Λαν άηόΧΧυτοίΐ τ^ντινα πολλοί λαοϊ 
φημίξονσί' ^εός νν τις ίατι %άί 
αντή. 

930. ΒβΓ υηΙ)βηβί(1βίβ ίβΐ; ηίοΜ 
1)βηβίοΙβη8νβΓ<;. Υβΐ. Ρίηά. ΡγίΗ. Ι 
164 τιρέσαων γάρ οί%τιρμοϋ φϋ'όνος. 

931. οντοι γννοίΐ%6ς Ιση, άβιιη 
πόλεμοξ ανδρεσσι μ^ελτίαβι (Ηοιη. 
Ζ 492), άα μάχη (ΗίβΓ νοη \νοΓΐ;- 
§βίβο1ι1;) νίβ άίβ ίΌ1β;βηάθη Αυβ- 
άΓηοΐΣθ νι%οίαΟ'αι^ νίίΐην δηριος, 
τιρατείς νοιη Κήβ^β βηίΐβΐιηύ δίηά. 

932. Οβη 1ιοο1ιΙ)β^Ιΰο^ί;βη δίβ^βπι 
β^βΐι^ 68 -^οΐιΐ £ΐη βίοΐλ αυοίι 1)6- 
δίβ^βη ζα 1^88611 (ηο,οϊι^ϊοϊ)!^ ζη 
86ίη). 

933. ,,ΗαΙίβΙ; άα νίΛΗοΙι άαβ αΐβ 
816^ ίη 6ίη6ΐη Κβ,ιηρΓβ 1ιοο1ι?" Α^α- 
ιηβιηηοη τβοΙιίίβΓϋ^ί άίΐιηϋ; 8βίηβ 
Ν&ο1ι§ίθΙ>ί§1:βϋ;: ,,-^61111 άα^ΓΜίοΙι 
άβΓ δίΐοΐιβ βοΐοΐίθη ^&Λ \)^ϊ[6β8^^ 
(Ι&Γβ άΰ νοη βίηβιη 8ίθ^β βρήοΕβί;, 
ΙίΒ,ηη ίοΐι άΐΓ ^β,υ^οϊιΙ άβη Οβί&ΙΙβη 
ίΐιπη." ν^Ι. μ'ίίχ'ης . . νί'κην Ηοιη. 
Η 26 ΰ. 8.. Ι)ίθ 3οηί8θ1ιβ Γογπι άββ 
Οβη. 1)βί άβπι βρίεοΐιθη ^ΟΓίβ. ϋα- 
§β^6η δηίά. δήρις' δηρεως, δήρεί. 

934. χρατεΓς χτΙ., άιι 1)ί8Ϊ άβι δίβ^βηάβ, νίβηη άυ ίΓθί^ίΙΗ^ άίοΐι 

^βΙ)ίί?£6ί1; 18*; ϋΙ)βΓΐβ§βη1ιβιί. ΐΐιη- 
Ιίοΐι δορίι. Αί. 1353 πανβαί' -κρατείς 
τοί των φίλων νικωμενος, Μϋ πάρ- 
εις ν§1. παρίέμεσϋ'α Ειιγ. Μβά. 892. 
Μο,η ^β\νίηηί βίηβ Αγϊ Οδ,βυΓ, 'νντβηη 
ηιαη Ιίβδί: πιθον* χρατε^^ μεν \ τοι. 
ν§1. ^βάοοίι ζα Ευηι. 26. 

936. λνοί τις νίβ ΟΙιο. 888 δο£η 
τις. — πρόδονλον νίθ άντίδονλος 
Οΐιο. 135, ίτ§, 194 ϋ., 8.η δ<;β11θ 
βϊηββ δ^Ι&νβο ϋίβηβί; νβΓΠοΙιίθηά: 
,,άίΐβ άίβηβίΙϊίΐΓθ Οβί^τί άθβ ΡυΓβββ". 

937. πέπλοις νοη Τβρρίοΐιβη νίβ 
Ηοηι. η 9 β, Α^8.ηΐ6ηιηοη βίβί^ 1>6ί 
άίβδβη λνοιίβη λΙ) νοηι λν^ίβη. 

938. πρόσω&εν ά, ί. τταρα Ο'εών. 
ν^Ι. 943. — βάλοι, ϊβήΛί, Επγ. 
Ιρίι. Τ. 1200 εί:περ γε %ηλΙς ξβαλέ 
νιν μητροκτόνος. 

939 ί. είματοψ&ορείν . . φαρέων 
πλοϋτον, άβτ Τβρρίοΐΐθ ΒβίοΜαηι 
ζη νβΓάβΛβη. ν§^1. νμνωδει Ο'ρηνον 
980, νανκληρείν ηολιν δβρί. 639, 
οΙ%ονομώ θαλάμους 8ορ1ι. ΕΙ. 190, 
ταυροτίτονεί βοϋς Ύτο,οϊί. 760. 

942. κρατούντα μαΧ^αιιώς, ΗοΓ. 
οβχηι. 8α60. 52 ταοβηύβηι Ιβηίβ ίη 
ΙιΟΒίθηι. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 95 

αντη δ^ Λολλών χρημάτων έ^αίρετον 945 

αν^ος^ βτραχοϋ δώρημ\ έμοί ^ννέβΐίετο. 

έτίεΐ ί' άκούειν 6ον οίατεβτραμμαν τάδε^ 
είμ ές δόμων μέλα^ρα Λορφύρας Λατών. 
ΚΛ. §6χι,ν ϋ'άλαόόα, τίζ δε νιν καταββεόεί; 

τρεφουόα Λολλης πορφύρας Ιόάργνρον 950 

κηκΐδα τίαγκαίνιότον, είμάτων βαφάζ. 

ΰλβοζ ί' υπάρχει τώνδε βύν ^εοΐζ^ &ναξ^ 

ίχειν' πένεόϋ^αι ί' ουκ έπίβχαται δόμος. 

πολλών πατηβμόν δ' εΐμάχων &ν ην^άμην^ 

δόμοίόι προννεχ^έντος έν χρη^ίτηρίοις 955 

ψνχης κόμίβτρα τηόδε μηχανωμένης, 

^^ζ^ζ γ^9 ονόης φνλλάς ικετ' ές δόμους^ 

όκιάν ύπερτείναόα ύευρίον κννός. 945. ίξαίρετον: Ηοιη. Β 227 ποί- 
λαϊ δϊ γυναίκες εΐαΐν ίνϊ κλισί'ης 
εξαίρετοι, Έιιγ. Τγο. 249 ^ζα£^ετόν 
νιν ΪΧαβεν Αγαμέμνων αναξ, 

947. ΒβΓ ίΣοηβθ^ηϋνβ Ιη£η. 1)βί 
τιατέατραμμαί (,,ίοΗ \ίΒ,\)& ιηίοΐλ 
πηίβΓίίΓίΘ^βη ΐ8Λ3βη** δοΐιηθίάβνίη) " 
νίβ ΗβΓοά. ν•ΙΙ 51 Κΰρος 'ΐωνίην 
πάσαν κατεοτρέ'ψατο δασμοφόρον 
είναι Πέρστισι. 

949 ΰ. ϋηβΓβοΙιορΠίοΙι ^ίβ άαβ 
ΜββΓ ίθύ άθΓ ΡιίΓρτίΓβαίί , άβη άαβ 
ΜβθΓ ΙιβΓνοΛηη^Ι;. Όαβ Ηβ,υδ 1)β- 
βίίζί; ηηβΓ8ο1ιδρί1ίο1ιβ Μίϋβΐ, πιη 
βοΐοΐιβη ΡαιρπΓθαίΙ) ζα Ιίααίβη. ΑΙβο 
Ιεαοη άβ,β Ηααβ άβη νβΓίαβΙ; βοΙοΙιθγ 
ΡαΓρπΓίθρρίοΙιβ Ιβίοΐιΐ; νβΓΒοΙιιηΘΓζβη. 

960. ίβάργνρον, ιηϋ 8ί11)βΓ Λπί- 
ξξβντο^βΏ. ΑίϊίβΏ. XII 526 Ο Θεό- 
πομηος δ' έν πεντεκαιδετίάττ] ίστο- 
ριών χίλιους φηαϊν άνδρας αυτών 
(νοη άβη Ιί7<ίβΓη) άΧουργεις φο- 
ρουντας ατολάς αστυηολειν ο δη 
%αϊ βαΰΐλεϋσι απάνιον τότ' ην χαί 
ηεριβπονδαστον. Ισοβτάαιος γαρ ην 
η πορφύρα προς αργυρον εξετα- 
ζόμενη. 

951. πορφυρά παγκαίνιστος ββί 
ρτιτρυΓα, ουίηβ ίαΐίβ ββί βορία, πύ 
βα ββιηρθΓ ϊβοβηϋ ς[ΐιίγί8 πϋ ροδβϋ 
(ΒΙοιηβθΙά). 

952. ^ο1ιΐ8ύαη(ί ίβ^ νοΓίβιιάβη, 
υιη άανοη (νοη άβιη ΡατριΐΓ) ζπ 1ι&1)βιι. ΒβΓ Ιη£ηίϋγ βΐΐθΐιί ^οηββ- 
^αϋν. ν^Ι. ΕπΓ. Ηίρρ. 346 ου μάντις 
είμϊ τάφανή ιτνώι^αι. ααφώς, Κτ^^βΐ 
Ι 55, 3, 3. , . • . 

955 £. ηρουνεχ^έντος {αύτον βοίΐ. 
του πατηαμοϋ) ψιβ ηαοίιΙΐθΓ μηχα- 
νωμένης {έμοϊ), Κηί^βΓ Ι 47, 4, 3. — 
δόμοΐϋΐ ΐβί, ^ίθ άίβ δίθΐΐαη^ ζβί^Ι;, 
ΜοΆϋ^^ νοη ηρουνεχ^έντος: νβηη 
βοΐβΐιββ ΟρίθΓ άβηι Ηαιιβθ 3,η Ιΐθίΐί- 
§βΓ 81)9,11.6 ^βΙ)θίθη νοΓάβη ν&Γθ, 
άο, ίοΐα. ίίόϊϊΏ ίην άοΛ ΖαΓηο^^ηη^βη 
<1ίβ8β8 ΙιβΙ)θηθ ζα 1)β\7βΓΐί8ίβ1ϋ§βη 
8υο1ιί;6 (ά. ί. ά& ίοΐι ά3,8 0Γ3>^β1 
ίτο-^ίβ, "^β1ο1ιβ8 ΟρίβΓ ίοΐι 1)ηη§Θη 
ηιΰδθθ, ηηι άίβββδ Μ3.ηηβ3 Βαο^- 
^βΙΐΓ ζα βΓΐβ,η^βη). Μϋ δόμοισι 
προυνεχ^&έντος ν^Ι. ΗβΓοά. V 62 
ηροψέρειν (την Πυ^ίην) σφι τάς 
Ά^ηνας έλευϋ'εροϋν. 

957 ί. Βθηη πιίΐ; άβΓ \ν^αΓΖΘΐ θββ 
6&απΐθ8 Ι^αηι I^απι) ίηβ Η^ιαδ, άαβ 
86ίη6η δο1ΐ8,ϋ;6η &α8ΐ)Γ6ϋ;6ΐ ^β^βη 
ά&δ Ηαηάβ^βΒίίηι. Γχετο ές δόμους 
\>βζϊο]ιϊ δίοΐι ααί άίβ ΑηΙ^αηΛ άββ 
Α^αοιβηιηοη: ,,άβηη ηαοΐιάβηι άα 
ίη8 Ηβ,πδ ^βίεοοιηιβη 1)ί8ί, ίβΐ ^Ιβίοΐι- 
88ΐη άίβ \ναΓΖ6ΐ άββ Βααηιβδ υογ- 
Ιιαηάβη, άβΓ παβ πιϋ; ββίηβη Ζ ^βί^βη 
δβ1ΐ8.ί<;6η \)ίβίβΙ ^β^βη δοηηβο^ΐαΐί." 
— υηερτείνααα: αΙ)θΓ άβ,δ Ζαβαοι- 
ηιβηίαΐΐβη άβι Ήααρί• πηά ΝθΙ>6η- 
Ηαηάΐηη^ γ^Ι. 301, 405, 1038, ΕΓΰ^βτ 
Ι 53, 6, 8, Κοοίι 101 Αηηι. 1. οί9ίΐίζθ€^ όγ ν^οο^ι^ 96 ΑΙΣΧΤΛΟΤ καΐ (ίου μ,ολόντος δωματίχιν έ(ίτίαν, 
ϋ'άλΛΟζ μίν έν χεψώνν Σημαίνεις μολόν 
όταν δΐ τενχτι Ζεύζ ίτί ϋμφακοξ Λίχρας 
οΐνον, τότ ^δη ψνχος έν δόμοίζ πέλει^ 
άνδρόζ τελείου δώμ έΛίβτρωφωμένου. 

Ζεϋ Ζεν τέλειε, τάζ εμάς ενχάζ τέλει* 
μέλοι δέ το^ 6οΙ τ&νΛερ &ν μέλλτ^ς τελεΐν. 960 965 βίΓ. 1. ΧΟ. Τίτίτε μοι τόδ* έμτίέδως 
δεϊμα Λροβτατήρίον 
καρδίας τεραβχόΛον Λοχαταν, 
μαντίΛολεΐ ί' άκέλευβτος αμιό^Ός άοιδά, 969 ί, οοϋ μοΧόντος, αΐβ "^βηη 
9'άΧηος μίν ^'μολε ίοΐ^ίβ "^ίβ ηίΐοΐι- 
ΗβΓ 'ψνχος πέλει. Υφ.. ζα 653. — 
σημαίνεις μολόν : άη Ηδΐ; άαβ λ^&ΙΐΓ- 
ζβίοΐιβη, (ΙαΓβ ^β^οιηπιβη ίβί. Αη- 
βρΓβτϊΙιβηά νβπηαίθί; Ρ. ^νν^. 8ο1ιιηίάί 
θερμαίνει δόμον. δοΠηβΐάβ^ίη βΓ- 
ίηηβΓΐ; αη θίη νοη Οοβ1;1ιβ 1)β1ι&η- 

άβ1ίβ8 &Γ&1)ί8θ1ΐβ8 ββάίοΐΐί, -Ϊ^Ο 68 

ΙιβϊΓβΙ;: „ 8οηηβη1ιίΙζβ "ννταΓ θγ επί 
1ία11;βη Τ&§ αηά 1)Γαηηίθ άθΓ 8ίήιΐ8, 
"^ΛΓ βΓ δοΗα,ϋβη υηά Κΰΐιΐυη^." 

962. τοτ' ηδη, άαηη βοΐιοη, ηίοΙιί 
βΓβΙ; ζυΓ \νίηίβΓ8ζβί1;. Υ φ. ^βάοοή 

963. ανδρός τελείου: άββ Μαηηββ 
8,18 άβΓ ΕΓοηβ άββ Ήαηβββ. Υ^Ι. 
ΡβΓδ. 172 όμμα γαρ δόμων νομίζω 
δεΰπότον παρουσίαν. 

964. τέλει, 9.\& τέλειος,^ Υφ.. ζα 
517. Κ\γ\,, βρηοΐιΐ; άίββββ, ηαοΐιάβιη 
Α^αιηβιηηοη 1)βΓ6ί1;8 ίη άαβ Ηα,αβ 
^βίτβίβη ^8^. ϋίβ,οΐι άβιη ίοΐ^βηάβη 
νβΓ8β ίοΐ^ΐ; βίθ ίΐιιη. 

^ 965. ν§^1. Οΐιο. 776 μέλει »εοισιν 
ωνπερ αν μέλ'η πέρι^ νοΓΠΒ,οΙι Μ^ϊΛγ 
ΒΛΟΪϊ Υάβτ τώνπερ αν μέλτι πέρι 
νβηηαίθί (τελείν Ιίδηηίθ αυβ άβιη 
νοΓ8.υ8^β1ιβηάβη ΥβΓββ βίαιηιηβη. 
Βίβ ΑϋΓ&Ιίϋοη άββ ΕβΙαϋνθ βηάβΐ; 
βίοΐι 1)61 άθη Εοηη6η, άίβ ιηϋ τ 
Β,ηλΒ,τιίβη, ηΐΓ^βηάβ βοηβ^). 

966—1018 άΓί1;1;68 δίβ,βίιηοη: 
,,νοη άβιη Αη^βηΜίο^β 8,η, νο άίβ 
βήβοΐιβη ίη Ααΐίβ άίβ ΑηΙίβΓ ΙίοΜβ- ίβη, Ιαΰά, βίοΐι πιβίηβΓ βίηβ ^.η^βϋίοΐιβ 
ΒβΜβΠΒπιαη^ Ι^βωδ,οΜί^, άίβ πιίοΐι 
ηίβΐιΐ} 6ίηπΐ8.1 5βίζ^ νβΓίδ,ΓθΙ;, οΙ)νο1ι1 
ίοΐι άίβ βίθ^ΓβίοΙιβ Κΰο^ίβΙΐΓ άββ 
Α^αηιβηιηοη ηιίΐ; βί^βηβη Αυ^βη 
8β1ιβ. Οΐιηβ βΓΰη'ά ίδί; άίβββ Ββ- 
βΟΓ^ηίβ ηίβΐιί;, χ^βΙοΗβ άβηι Βββίιίβ- 
^θίαίιΐ βηίβρΓίηβί (\7θηη ίοΐι 3,υο1ι 
ΐΛτϋηβοΙίθ, ά»Γ8 8ίβ ηίοΜ ίη ΕγΓΟΙ- 
Ιαη^ ^βΐιβ). ϋβηη άβΓ δοΗ&άβη, άβη 
τηο,Ώ. 8,η άβΓ Οββηηάΐιβϋ; ηίπιηιί, ίβί 
νίβάβΓ 1ιβί11)8,Γ ηηά νβΓίυβΙ; νοη 
ΥβΓπιδ^θη ΙαΓβΙ; βίοΐι βΓββίζβη; 8,1)βΓ 
νβΓ^088βηβ8 Μβη8θ1ιβηΙ)1α1; Ιβί ηη- 
€Γ8β1;ζΙίο1ι : άβΓ Τοίβ βίβΜ ηίοΜ 
-ν^ίθάβΓ Εαί. ΟβΓηβ Ια'ύ,ϋβ ίοΗ άβπι 
Κδηί^ άίβββ Ββάβη^βη νοΓ^βίΓΒ,^βη ; 
Ά\)βτ άίβ βΓΐΐ3,1)βηβλνϋΓάβ άββΚδηί^β 
^βθίαϋβί βοΐοΐΐθ Εβάβ ηίοΙιί αηά βο 
πιυΓβ ίοΐι πιβίηβ Ιιβίΐβαπιβ Μβ,ΐιηαη^ 
ίπι ηπΓυΙιί^βη ΗβΓζβη νβΓβοΙιΙίβΓββη.** 
8ο §ίβΜ άίβδβΓ ΟΗοΓ^ββαηβ' ίηι Αη- 
ΒοΙιΙυΓβ 8,η άβη άηΙΙβη Τβίΐ άβΓ 
Ρδχοάοβ άίβ δοΐιυΐά 8,η, νβίοΐιβ 
Α^αηιβηιηοη άιίΓοΙι ββίηβη Τοά 
θΰΐιηί. 

967 ί. προστατήριον καρδίας βί&ίί; 
άββ ρΓΟβο,ίββΗβη προ καρδίας. 

969. Εβ ΟΓΒ,Ι^βΙΙ; ηη^βϊιβίΓββη πη- 
1)βζ3,1ιΗ ηιβίη Οβ88.η^ ά. 1ι. ηη^ίΐΐ- 
ΙίΰΓΐίοΙι 1:οηιπΐθ ίοΐι ίηιπιβΓ "^ίβάβΓ 
αυ£ πιβίηβ άΰβίβΓβη Αΐιηπη^βη ζα- 
Γπού. αμισ&ος, ειηάβΓβ αΐβ άίβ 
χρηαμολόγοι {το μαντικον γαρ πάν 
φιλάργνρον γένος 8ορ1ι. Αηί. 1055). 
ν§1. Οΐιο. 729. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ αηί. 1. ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 97 

οΰί' άτίΟΊίτυβας δίκαν 970 

δν6κρίτων όνεί,ράτων, 

^άρβοζ δύ^είϋ'Ιζ ΐξεί 

φρενός φίλον ^ρόνον; χρόνοξ ί' έιίεΙ 

Λρνμνη6ίων ξννεμβολαΐζ 

-φάμμοξ άκτας παρή- 975 

χηίίεν, ί-δΌ-' ύπ' 'Ίλυον 

ωρχο ναυ βάτας 6τρατός' 

Λεν^ομαΰ ί' άΛ ομμάτων 

νόότον^ αύτόμαρτνς ων 

τον 5' αν εν λύρας όμως ύμνωδεί 980 

%'ρΎΐνον Έρίννος αυτοδίδακτος εβω^εν 

^νμός^ ού το πάν έχων 

έλτνίδος φίλον ^ράόος, 

όπλάγχνα ί' οντο^ ματαζει^ 

Λρός ένδίκοίς φρεύΐν τελεόφόροις 985 

δίναυς κνκλούμενον κέαρ. 970 £Γ. άποπτναας, αίθ οΐ) ^•α^αΒιν 
^χω ίο\§Ϊ6 ίϋτ ^άραος . . φίλον 
Ο'ρόνον. Ζη 653. — Μϋ ϋ'άρσος 
ΐξπ ν§1. ΕυΓ. Α1^. 604 ηρος δ' έμά 
'ψνχά &άραος ησται^ ιηϋ φρενός 
φέλον (ά&8 Ηοιηβηβοΐιβ Ερϋΐιβίοη) 
»ρόνον ΡΪΛί. 8*8.3,1; VIII ρ. 553 Β 
επϊ 'κεφαΧην ωΟ'ε£ ι^κ του θρόνου 
τον έν τΎΐ εαντον 'ψυχ'η φι,λοτι,' 
μίαν, 

973 ΰ. Εβ ίβΐ; άίβ Ζβϋ ΗβΓ, βθϋ- 
άβιη ίηίοΐ^θ άββ ^Ιβίοΐιζβίϋ^θη Είη- 
τνβΓίθηβ άβΓ Η8.ϋ;ί;&ιΐ6 άθΓ δαηά άββ 
δ^Γαηάββ (ίη Ααΐίβ) νίάθΛαΙΙΙιβ.' Μϋ 
χρόνος εηεί ν^Ι. άίβ Κβάβηβ&Η πα- 
Χαιος άφ' ου χρόνος (8ορ1ι. Αί. 600), 
ιηϋ; ξννεμβολη ΡβΓβ. 399 κώπη^ ^ο- 
Ο'ίάδος ξννεμβοΐ'η πηά άίθ Αΰ8- 
(ΐΓαο^β έμβάλλει,ν εΙς τα πΐοΐα 
(βίη8θ1ιίβ*βη), ίμβολή άγωγίμων (Είη- 
1»άβη άβΓ Εγη,οΜ). 

980. τον άνευ λνρας ^ρηνον ντΊβ 
ΕοΓ. Ιρίι. Τ. 146 άΧύροίς ίλέγοις, 
Ρΐιοβη. 1028 αλυρον άμφϊ μουβαν, 
Ηβΐ. 185 άλνροι/ Ιλεγον. Υ^Ι. Εηιη. 
332 ύμνος ί^ Ερινυών . . άφόρ- 
μι-Λτος, 8αρρ1. 689 αχορον άηί&'αριν 
δαηρυογόνον 'Άρη, 8ορ1ΐ. Οθά. Κ. 

Α80Ι17ΙΟΙ, Οτθβϋθ, ν. '^ΒΟΚΙιΒΙΝ. 1222 "^ιδος . . μοίρ' άνυμέναιος 
αλυρος αχορος, ΕΙ. 1069 άχόρευτα . . 
ονείδη, ΕπΓ. ΙρΙι. Τ. 185 μοΰσαν . . 
τάν ^ν μολπαις Ζίιδας υμνεί δίχα 
παιάνων. — \νίβ άίβ 8*Γθρ1ιβ ζβϊ^Ι;, 
ΙΏΣΙοΙιί μν ίη υμνωδέ ι ηίοΐαΐ Ροβί- 
ϋοη. ΗβρΙίΣίθβϋοη Ι 16 1)6ΐ6^1; άίβββ 
I^^^βηζ ιηίΐ; 81;β1Ιβη άββ Ερίοΐιαηηοδ 
(ευνμνος), ΚιαϋπΟΒ υ. Κβ,ΐΐίπΐίΐοΐιοδ. 
ν^Ι. αποΐι 1460, ΡβΓβ. 290 μεμνη- 
α^αι, ΕπΓ. ΙρΚ Α. 68 α. 847. 

982. το πάν: ζπ 185. 

984 &. „Β»8 ΙηηβΓ6 ίΓ&αη ϊτη^ί 
ιιίοΜ, ά8,8Η6Γζ, ^βίοΐιββ αιη Εβοΐιΐ^- 
ξβίαίιΐβ ίη ΕΓΓΰΙΙαη^ ΙϊΓίη^βηάβη 
ΚΓθί8βη βίοΗ άΓθΙιΙ;." Β&8 ΕβοΜβ- 
^βίαίιΐ, "^βίοΐιββ 8ο1ιΙίπιηΐΘ8 ηινί; 
βοΐιηβΐΐβη 8ο1ιπϋ;βη βίοΐι η&Ηβη βίβΜ, 
ίβί; ^Ιθίοΐιβαηι βίη ΥίΒ,ξβη άβτ Εβηη- 
1)άΙιη, &η ντβΧοΙιβϊη ά&Β Β,Β,ά άβ» 
Η6Γζ6η8 άβηι Ζίβΐβ, άθΓ ΕΓίαΙΙηη^ 
8ο1ι1ίηιπιβΓ Βίη^^β, βηί^β^βη ι/^ίΛβΙί. 
Ό8.8 Ροοίιβη άβ8 ΗβΓζβηβ θγ^θοΙςΙ; 
άβπι ΟίοΜβΓ άίβ νοΓ8ί;θ11αη^ βίηββ 
βίΐπββηάβη, ο,ηί ηηά ηίβάβΓ Ηηρίβη- 
άβη λνα^βηβ. ΑηάθΓβ ΟΙιο. 1022 ί. 
Σπλάγχνα ίη ^Ιβίοΐΐθπι δίηηβ Οΐιο. 
412. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 98 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ενχομαί δ' έ^ έμάζ 
έλπίδοζ ψν^η πεβείν 
ίζ το μίι τελε6φόρον. 9ΪΤ. 2. μάλα γί τοι το τελέας νγιεας 

άκαρ^ς τέρμα, νόβος γαρ ζαεΐ^ 
βιοτάν δμότοίχοζ έρείδεί' 
ζύώμα ί' Ι6ω6εν &κος}. 
καΐ πότμοξ εύ^^νπορών 
άνδρ6$ ίπαιύεν ϋψαντον ερμα' 
καΐ το μίν προ χρημάτων 
κτηόίων ^όκνος βαλων 
6φενδόνας απ ενμέτρον 990 995 987 £Ρ. Ιοίι ββΐιβ 8.1>6γ, άαΧβ αηβ 
ιηβίηθΓ ΒβΒΟΓ^ηίβ 1ιβΓ£ΐιΐ8 ϋη^β,ΙΐΓ- 
Ιιβϋβη ίη ά&8 Κβίβΐι άβΓ ΝίοΜβΓ- 
ίαΐίαιι^ ίαΐΐβιι ά. Ιι. ά&Γβ ιηβίηθ Ββ- 
βΟΓ^ηίδ δίοΐι αΐβ §^αηά1θ8 βΓ^βίββ 
αηά βίοΐι ηίοΐιί βίίαΐΐβ. ΒβΓ ΟΙιογ 
νΰηβοΐιΐ; τιτίθ άβι Κδοί^ 8υρρ1. 462 
αιάρις μάλλον η σοφός τιατιών 
είναι, ' γένοιτο δ' Βν ηαρά γνώμην 
έμην. 

990 ΰ. Ζη άβιη ββάίλπ^βη άββ 
ζ^βϋθη 8ίΓθρ1ιβηρ3,&Γβ8 „3β<^β' 
αηάβΓβ δο]ΐ3.ά6η ΙΜβί ήοΐα. ^ίβάβΓ 
^υί ιηαβίιβη, νβΓ^οβδθηββ Βΐυί &,1)6γ 
ίβί ηηβΓββίζΙίοΙι" ν^Ι. Οΐιο. 47, 
59 — 73, 518 £, Εαιη. 648 — 651, 
8πρρ1. 452 καΐ χρημάτων μεν ίη 
δόμων πορ&ονμένων γενοιτ^ αν άλλα 
ατησέον ^ιός χάριν %αϊ γλώΰβα 
το^εύϋααα μη τα τιαίρια, γένοιτο 
μύ&ον μϋ^ος αν ϋ'ελκτήριος' οηως 
δ' ομαιμον αϊμα μη γενηαεται^ δει 
χάρτα &νειν χτΙ., Ηοιη. 1 406 ληιατοϊ 
μίν γάρ τε βόες χαΐ ί^φια μήλα . . 
ανδρός δΐ 'ψνχη πάλιν έλ&ειν οντε 
λεϊστή ον&' ελετή χτε. ,,ΙπιιηθΓΐιΐη 
<;Γ8,υιι ίδί <ϋθ ΟΓβηζΙίηίβ νο1ϋ:οιιι- 
ηοβηβΓ Οθβυηάΐΐθϋ; ίιαΓββΓΟΓάβηίΙίοΙι 
ίβίη (80 άοΓβ ιηίΐη ιιηνβΓββΙιβηδ ά&Γ- 
ΰΐ36Γΐιΐη8.ιΐ8^0ΐχιιηί); άβηη ιιηιηϋιίβΐ- 
1)αΓ άαη6ΐ)6η 8ΐ;β]ι1} άίθ Ειαη^Ιιβϋ; 
υηά \)βάτύ.η§1 άοβ 1αβ\>βΏ., Α\)βν βίη 
Ηβίΐιηίΐίβΐ ιηαοΐιί άβη I^β^ι) νίβάβι 
^ββαηά." Μϋ άτιαρές γφ. άίβ 
Έ^βάβη8ΒX^ ίπϊ ξυρον ΐαταται ά%μης. Βίβ ΕΓ^^ηζαη^ νοη άεΐ υηά ΰώμα 
δ' ίβωαεν ά'Αος ίβί υηβίοΙιβΓ. Ααοΐι 
ίιη ΰΒή^θη βίβΐιί ζ^8.γ άθΓ δίηο, 
ηίοΜ Λΐ)βΓ άθΓ Τβχί ίββί. ν^Ι. άβη 
Αηΐιαιι^. 

993 £Ρ. ϋηά άθΓ ^ο1ιΐ8ύαηά βίηββ 
Μαηηββ βίϋΓβί 1)θί βο^ίβΓ ΡλΙιγΙ; β,υί 
βίηβ γ6Γΐ)0Γ^βη6 δαηάόαηΐε. ΒβΓ 
Λυβάιαο^ ίβϊ ηπΓ 1)ί1άΙίο1ι ζη νβΓ- 
βίβΐιβη ηηά ηίοΐιΐ αη βίη ^ήτΜίβΙιββ 
ΕαηΓίαΙίΓίβίββΙιί^ ζη άβη^βη. εν^- 
πορών — άφαντον νίβ οΐϊβη τελέας 
— άκαρες: πιϋίβη ίη <1&8 βίδο^ 
Ιιίηβίη Ιχϋί ρΐδίζΐίοΐι ά3.3 Πη^ΐΰβ^. 
Μίί παίείν ^ρμα ν^Ι. ϋτήλην ααραν 
παΐαας δορΗ. ΕΙ. 744. 

995 £Γ. το μεν χρημάτων τιτησίων 
προβαλων (νοΛβΓ ά. ί. νοΓ άβηι ΥβΓ- 
8ίη](6η ά68 δβ1ιί£Γ68, ζη τβοΙιύβΓ Ζβίίι 
ηΙ)βΓ Βοιά ^βιίβηά), αΙβ ο1> ίοΐ^βη 
ΒοΙΙίβ: τό δΐ (άβη {ΐηάβιβη ΤβίΙ) 
οώσας οΰ% έπόντισε στιάφος, Όβ. 
η\}βτ αη άίβ δύβΠβ νοη τό δΐ σάσας 
άίβ 8θ11)8ί3;ηάί^β ^βηάυη^ ον% ^δυ 
πρόηας δόμος ίτϊίί^ δοΗΙίβΓβύ βίβΐι 
άθΓ Ηανιρίβαίζ ηιϋ ούδ' ά&,ΓΟ,η αη. 
ν^Ι. ζη 663. — σφενδόνας άπ' ενμέ- 
τρου, ηιίίν^οΐιΐ ^Βπιββββηάβηι'ννηΓΓβ 
ά. ί. ηηΓ ^βΓ&άθ βονίβΐ &18 ηδύί^ 
ίβί, ά&.αιϋ) ίΐιηι άα8 δο1ιί£Ρ ηίβΐιί νβι- 
βίη^ί (ον ποντίξειν). — Ζη έηόντιαε 
ίηι δίηηβ νοη ιιατεηόντιαε ν^Ι. 
δορίι. ΕΙ. 508 ό ποντΐΰ&•εϊς Μυρτέ- 
λος ηηά Ηβ87θ]ι. καταβάπτει' πον- 
τίζει. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 99 ουκ §δν πρό^ίας δόμος 

πημονας γεμων άγαν, 

ούί' έπόντιβε 6χάφος. ιοοο 

πολλά τοι δόόις έχ ^ώξ άμφιλαψής τε χαΐ 

έξ άλόχων έπετειάν 

νηότίν ί^λαόεν νόβον, 

αηί. 2. το ί' έ%1 γαν πεβον άπαξ ^ανάόψον 

πρόπαρ ανδρός μέλαν αίμα τις αν 1005 

πάλιν άγχαλέύαντ έπαείδων; 

εν δ^ τον όρ^οδαή 

των ψ^ιμένων άνάγείν 

Ζευς χατέπαυβεν ίπ ευλάβεια, 

ει δΐ μίι τεταγμένα ιοιο 

μοίρα μοίραν έχ %'εών 

είργε μ^ι πλέον φέρειν, 

προφ%^ά6α6α καρδία 

γλώόβαν αν τάδ^ έ^^έχει. 

νυν ί' ϋπο όχότω βρέμει ίο 15 

%'νμαλγγ^ς τε χαΐ ούδΐν έπελπομενα ποτέ 1001. άμφίΐαφής νοη ζ^βί δβϋβη 
ΙΐθΓ, νοη Ζβυβ, άβΓ α,ΐβ ΗβΓΓ άθΓ 
^α11^68ζβ^^6η άαβ Θβάβίΐίθη ^βΜ, 
τιηά γοη άβΓ Ρηιο]ιύΙ)3.Γ^6ϋ άββ 
Βοάβηβ. 

1005. πρόπαρ ανδρός: άα0 &.τΐ8 
άβΓ ΒΓαβί βίΓδιηβηάβ ΒΙιιί βίβΓβί 
70Γ άβιη Μβηβοΐιβη ατιΓ άίβ ΈΓάβ. 
ανδρός (ΜβηββΙιβη) αΐΐ^^βιηβίη. Βθγ 
6]ΐ0Γ άβη^ί αΙ)βΓ αη Ιρίιί^βηίβ. 

1006. έπαείδων, ν^Ι. έπωδάς 
Έυιη. 652 ηηά Ήοιη. τ 457 έπαοι,δτ} 
δ' αίμα %ελαίν6ν ίΰχε^ον. ϋα 
]^&ηη Ι^βίη ΑΓζί ΙιβΙΓβη ^ίβ 1)61 άβΓ 
ΚτΒ,η^Ιιβϋ; (990 &). 

1007 «: εν., ίπ' ενλαβεία, ^ί ■- 
ζαιη ν&Γπβηάβη Ββίβρίβΐβ {τον 
Άσΐίληπιον γαρ ίκεραύνωσεν άνα- 
ατήσαντα τον ^Ιπηόλυτον, ωατε μη 
έτερον βλαβήναί δοΐιοΐ.). Υ^Ι. Ειιγ. 
Ηβέ. 1137 ευ τιαϊ σοψ'η προμη&ία, 
Ρΐιοβη. 1466 εν δε πως προμηθέα. — 
ϋβΓ Οβη. των φ&•ι μένων βίβΐίί ΙοΙ^αΙ 
(βχ ίηίβηβ). — ηατέπανσεν (8πρρ1. 
594), Ιιαί ίΐιιη άο.8 Ηβιιά^βΓίε ^^βίβ^^. 
Ρίηά. ΡγίΚ III 55 έ'τραπεν καΐ αει- νον άγάνορί μΐΰ%'ώ χρυσός έν χερ- 
σίν φανείς ανδρ* βκ θανάτου κοαι- 
ααί ηδη αΧωτιότα' χερσί δ' αρα 
Κρονίων ξέιραις δι άμφοιν άμπνοάν 
ΰτέρνων κα'θ'βΧβν ωκεω;, Ειιγ. Α1^. 3 
Ζευς γαρ κατακτάς παίδα τον §μ6ν 
αίτιος Άσ-κληπιόν, στέρνοιαιν ίμβα- 
λών φλόγα αηά 127 δμα&έντας γαρ 
ανίατη (η^ιηΐίβΐι Φοίβου παις), πρϊν 
αύτον εΐλε /ίιόβοΧον πλήτιτρον πυρός 
κεραυνίου, 

1010 Κ ,,Τνβηη ηίοΐιί η&οΐι §δϋ- 
ΗοΙιβΓ ΟΓάηιιη^ άίβ βίηβ δ^βΐΐαη^ 
(άίβ Ιίδηί^ΐίοΐιβ) άίβ ΛηάβΓβ (άίβ 
άββ υηίβΓίΙιαηβη) βίηββΙίΓαηΐΣίβ βίοΐι 
β4;^&8 1ιβΓ&.τΐ8ζαηβ1ιιηβη , βο ναΓάβ 
ιηβίη ΗθΓζ άβΓ Ζαη^β νΟΓβ,υββίΙβηά 
άίβββ δοΓ^βη αηβ^βββίιΰϋβί 1ιαΐ3βη.** 
Ικ ^εών τεταγμένα ^βΙιδΓ^ άβιη 
δίηηβ ηαοΐι β,υβίι ζα μοίραν, — 
προφΟ'άαααα γλώασαν ά. ί. ιηϋ 8θΙ- 
οίβιη ΈίίθΡ, άώ άίβ Ζηη^β ^8.γ ηίβΜ 
Ια^ϋθ ίοΐ^βη ^Οηηβη. 

1015. υπό σκότω |3ρεμ£(: γ^Ι. 
Ρίηά. Ρ^ίΐι. ΧΙ 3θ| ο ^^ μαχηλο( 
πνέων αφαντον βρέμει. 

7* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 100 ΑΙΣΧΤΛΟΤ καίρνον έχτολνπενόειν 
ξωΛνρονμένας φρενός. ΚΛ. Είόω χομίξου καΙ 6ν, Καβάνδραν λέγω^ 

έπεί β* ίϋ'ηχε Ζευς άμηνίτως δόμονς 1020 

κοινωνον είναι χερνίβων, πολλών μετά 
δούλων 6τα%^εϊ6αν χτη6ίον ^ώς πελας. 

εχβανν απήνης τη6δε^ μηδ' ύπερφρόνεΐ' 
χαΐ παΐδα γάρ τοί φαόΐν Άλχμήνης ποτΐ 
πρα^έντα τληναί δονλίας μάζης ζ^χνρείν^, 1025 
ει ί' ονν ανάγκη τηόδ' ίπνρρεποί τύχης ^ 
άρχαωπλούτων δεβποτών πολλή χάρις' 
οϊ ί' ούποτ έλπίύαντες ήμη6αν καλώς ^ 
ωμοί τε δούλοις πάντα καΐ παρά 6τάΰ•μην, 1017 ί. Η6ίΐ8{ΐιη68 αυβ άβιη 
δοΙιπιβΓζΗοΙι βΓΓβ^ίβη Ιηηβηι Ιιβπιαβ- 
^ίοΐϊβΐη , 1ιβΓνθΓΐ)ηη§βη. δόλους, 
πολέμους τολυπεύειν \)βι ΗοπιβΓ, 
χαλεπον ηόνον ίν,τολυπευσας Ηββ. 
*^4σπ. 44. 

1019 β". Εχοάοβ. Κ&ί&βίΓορΙιβ. 
νοΓΐ)βΓβίΙιιη^ αηά ΑπβίαΙίΓαη^ άββ 
ΜοΓ(ΐ68, 03.Γΐ6£^αιι^ άβΓ 8ο1ιτιΙά ηηά 
8αΐιηβ, ΕίηάΓαοΙί άβν Τ1ΐ£ΐ*. — Κ»- 
θ&ηάΓ8, βυζί; ηοοίι αα£ άβιη Υί&ξβΏ. 
Μίύ Καβάνδραν λέγω ν^Ι. δορίι. 
ΡΜΙ. 1261 ου δ' ω Ποίαντος παι, 
ΦίλοΜ,τήτην λέγω. 

1020. αμηνέτως ^βϊιότϊ ζα κοι- 
νωνόν είναι. Ζα χερνίβων τιοινωνόν 
(&18 Μϋ^ΐίβά άβΓ Ρ&ιηίΐίβ) ν^Ι. 
Εαιη. 659, δορΗ. Οβ<3. Τ. 239 μήτ' 
έν 0•εών ευχαΐϋΐ μήτε %'ΰμαϋΐν 
χοινον ποείο&αι μήτε χέρνιβας 
νέμειν. ΒηΓοΗ ΕϊηίααοΙιβη βίηββ 
ΓβυβΓΐ)Γ£ΐηάβ8 νοιη ΟρίβκιϋαΓ ν^αΓάβ 
ΛνΛδββΓ ^βνβίΐιί ιιη(1 άίθ8β8 άβη 
ΤβΐΙηβ1ιιηβι•η άββ 0ρίβΓ8 Ιιβηιιη- 
^βΓβίοΙιΙ;, πιη 8ίο1ι υηά άβη Α1ί3.Γ 
ζιι 1)β8ρΓθη^βη. Αίΐιβη. IX ρ. 409 Α. 

1022. %τηαέου ζ/ιός (άβ8 Ηίϋ)6Γ8 
υηά Μβ1ΐΓθΓ8 άβΓ Έ.Β,\>β) Υίίβ δυρρί. 
454. ^ιός πέλας, Λΐη Ά1Ι»Γβ άββ 
Ζβυ8. ν^Ι. Ι8&β. VIII § 16 τω ζ/α' 
τε 0•ύων τω κτησίω, περί ην μάλιστ' 
έ-κεινος ^υβίαν έαπονδαξε καΐ ούτε 
δούλους προσήγεν οντε έλευΟ'έρους ο^νείους, άλλ' αυτός δι' εαυτού 
πάντ' έποίεί, ταύτης ήμεις έκοι- 
νωνουμεν κτΙ. 

1024. δορίι. Τγη,οΙι. 252 τιείνος 
(Ηρατιλής) δϊ ττραΌ'ΰΙς Όμφάλτ^ τ^ 
βαρβάρω ένιαυτόν έξέπλησεν. 

1025.' Ζα δουλίας μάξης (δΜ&νβη- 
1>Γθ1) ΐίυρείν ν^Ι. 8ορΙι. Αί. 499 
δουλίαν εξειν τροφήν, 

1027. ν^Ι. ΑΓί8ΐκ)<;. ΒΙιβίί. II 16 
διαφέρει δΐ τοις νεωστί %ε%τημένοις 
χαΐ τοις πάλαι τα ή&η τω άπαντα 
μάλλον καϊ φαυλότερα τα χατια 
ίχειν τους νεόπλουτους ' ωβπερ γάρ 
απαιδευβία πλούτου έατί το νεό- 
πλουτον είναι, καΐ αδικήματα άδι- 
ΊΛ,ούαιν ού •κα'ΐΛ,ουργι%ά, αλλά τά μϊν 
υβριστι-κά, τά δε άκρατευτικά, οΐον 
εις αίγ,ίαν %αϊ μοιχείαν. 

1028. ήμηοαν %αλώς, έπλούτησαν 
[χαΧώρ] ώς έκ 9•εριαμού. δβΐιοί. 

1029. παρά βτά&μην, ηαοΐι άβΓ 
δβΙιηηΓ ά. ί. ρβίηΐίοΐι ^βηαιι αηά 
οΐιηβ ΝΛθ1ΐ8ίοΙιί. Υ^Ι. ΤΗθο^η. 543 
χρή με παρά ατά&μην χαΐ γνώμονα 
τήνδε δι-κάβααι, Κύρνε, δί%ην ϊσόν 
τ* άμφοτέροίύΐ δόμεν αηά ζαπι ββ- 
άαηΐ^βη ΕαΓ. Ηβ^. 859 Γσω^ αν 
δεαποτών ώμων φρένας τύχοιμ' αν. 
ΑηάβΓβ βΓΜ^Γβη παρά το πρέπον, 
ν^βίβΐιβ Ββάβα^αη^ παρά στά&μην 
ηΐΓ^βηάβ (ΤΙιβο^η. 939, δορΙι. ίτ^. 
421) 1ΐ3,<;. ν§1. ΑηΙιαη^. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 101 ε%είς παρ" 'ήμών οιάπερ νομίζεται,, Ι03ϋ 

ΧΟ. 0οί τοί λέγοντα παύεται όαφή λόγον, 
εντός ί' άλον6α μορόίμων άγρενμάτων 
πεί%Όί αν, εΐ πεί^θί% άπεί^Όίης ί' ϋόωζ, 

ΚΑ. άλλ' είπερ έϋτΐ μή χελίδόνος άίκην 

άγνώτα φωνήν βάρβαρον κεκτημένη , 1036 

ε6ω φρενών γεγωνά πεΐ^έ νιν λέγων, 

ΧΟ. επον' τά λφΰτα των παρεότώτων λέγει, 
πι^οϋ λίΛονόα τόνδ^ άμαξήρη ΰ•ρόνον, 

ΚΑ. οντοι %'νραίαν τήνδ^ έμοί βχολήν πάρα 

τρίβενν' τά μίν γάρ εστίας με6ομφάλον 1040 

εότηκεν ^δη μήλα προς όφαγάς πάρος^ 

ώς ονποτ έλπί6α6ι τήνδ^ ε^είν χάριν, 

όϋ δ^ εΐ χι δράόεις τώνδε^ μή όχολήν τι%'εΐ' 

ει ί' άξννήμων ουΰα μή δέχτι λόγον^ 

6ν δ' άντΙ φωνής φράζε καρβάνω χερί, 1045 1031 £Γ. Όλ Κ3,88,ηάΓ3., ο1>νο1ι1 
ΚΙ^Ι. βοΐιοη βϊψΒΛ 1^Ώ|^6Γθ Ζθίύ 
Λχιΐξθϊιότί ]3&.ί Ζ11 Γβάβη, ^αηζ 
Γθ^ιιη^βΙοΒ 1)ΐ6ίΙ)1 υηά ηίοΜ άίβ 
^βήη^Β^θ Τβίΐηαίιιχιβ ζβί^ύ, ηιίΐ; ίΐιι* 
άβΓ ΟΙιΟΓίΰΙΐΓβΓ ζα: ,,ϋίι ίΓΟ-αη §^ϋ<; 
άίθ ^θ^Γβ άβηϋίοΐΐθ Κβάβ, ιηϋ άβΓ 
ΚΙ^Ι;. ίθΓϋ§ 18*, ιιηά άα άα βίηιηαΐ 
ίη άβιη (]1&Γϋ ά68 ν6Γΐι§.η^ηί8868 ^β- 
ίαη^βη 1>ί8ύ, άαΓίύββΙ άη ηηηιηβΙΐΓ 
ίο1ί?βιι, νβηη άυ ίοΐ^θη ^οΐϋββΐ;, 
νίβΐΐβίοΐιί 8.1)61 αυοίι οίοΐιΐ; ίοΐ^βη." 
ϋίβ \νοΓίβ βΙ πεί^οι' (ν^Ι. 1393 
χαίροιτ' αν, βΙ χαίροιτί), άπει^οίης 
5* ι'αως ϋΧ^ί βΓ Μηζα, ν^θΐΐ Κά- 
αΒ,ηάχο, αηο]! αιιί ββίηβ Κβάβ ηίοΐι* 
ζα αοΐιίθη ΒοΙιθίηύ. Μϋ άπει^Όίης 
ό' Γσως ν§1. δορΗ. Οβά. Τ. 937 ηδοιο 
μίν^ πώς δ' οντι αν; άσχάλΧοις ά' 
ίβως, 

1034 ί. Έ,^^^α^ι.. χΒίΜνος δί%ην' 
τους βαρβάρους χελιδόαιν άηΒίαά- 
ξουαιρ δια την ααύν^Έτον ΧαΧίάν, 
δοΐιοΐ. ζα Αηβίορίι. Υδ. 1679 Αίοχύ- 
λος το βαρ^αρίξειν χελίδονίξειν 
ψηβί. — αγνωτα^ βίηβ ιιηνθΓβ^^ηά- 
Ιίβΐιβ δρΓ&οΙίθ ά. ί. γίθΐΐβίβΐι* 8ρήο1ι* 
816 ηίβέί ^ήββΜΒοΙι, βο άβΧβ 816 ιιηβ 
ηίοΐι* νβΓβίίθΜ. ν^Ι. 1253. 

1036. Κίγί., -^βίοΐΐθ ^6{^η ά68 
ΜθΓά¥Γ6Γ^β ίιη Η8.υ86 ^οΓ8β Έίΐβ 
Ιιαί, ηιΓΙ; ^βΓβίζί άαΓοΙι άαβ Υβι-^ Ιιαϋβη άβΓ Κο,ΒΆηάγΛ υηά 8.νι%β- 
1)Γίΐο1ιΙ αΙ)βΓ άίβ ζιι Γαο1ί8ίο1ιί8νο11βιι 
"ννοΓ^β ηεέ^οι' . . ΐαως άβιη ΟΙιογ- 
£α1ΐΓ6Γ ζα: „ΑΙ)θγ νβηη βίβ αΙ)βΓ- 
Ιιααρύ αηββΓβ δρΓαβΙΐθ νβΓβΙ^βΙιβιι 
Ιΐίΐηη, 80 1)Γαα6]ΐ6 ζα ιΙιγθγ ϋΐ)6Γ- 
Γθάαη^ \νοΗ;θ, άίβ ίΙΐΓ ίηβ ΗβΓζ 
Ιιίηβίιι ύδηβη.** γεγωνά ααβίι δβρ^ί. 
430 πέμπει γεγφνά ΖτινΙ τιυμαί- 
νοντ' ϊπη. 

1037. Υίζ\, Ργοιπ. 232 κράτιστα 
δη μοι τφν παρεστώτων (,,οηΙβΓ 
άβη οΙ)^αϋ6ηά6η ΙΤηιβίαηάβη^') τότε 
εφαινετ' εϊναι, ΑΓίθίορΙι. Κί. 30 
αράτιατα τοίνυν των παρόντων έατϊ 
νων, Ύλο, \ϊί9ί, IV 56 ορϋιηαπι β 
ρΓ&βδβηϋΙ)α8. 

1038. πι^οΰ λιποϋαα: ζα 958. 

1039 £. Ο'υραίαν τηνδε αχολην 
τρίβειν ντίβ χρόνον τρίβειν. 

1040 ΰ. εστίας πάρος, — μηΧα: 
ίη \νίΓ]ε1ίϋ]ι]£6ϋ άβηΐίί 816 £ΐη βία 
ΑηάβΓ68 δ6ΐι1&.6]ι1;ορί6Γ. — ίλπισασι 
(εστηαεν ημιν), άίΐβ Μίΐβ^. ^β^βη 
άββ γβΓ&ΙΙ^θΐηβίηβΓηάβη ΡΙαΓοΙβ. 

1043. ϋ. ί. νβαη άα'β Ιΐιαη (ιπΙγ 
ίοΐ^^βη) ^ίΐΐβ*, ϋιαβ ββ ιο^ΐβίβΐι. 

1045 ί. συ δε, ^βίΐ βίβ 8ίο]ι νοη 
Ε8.88»ηάΓ£ΐ. 8.1) ζααι ΟΙιΟΓίαΙίΓθΓ ιγβη- 
άβί, άβη 816 ααίϊίοΓάβΓΐ), άβΓ ΡΓβηιάβη 
{τιαρβάνφ, βαρβάρφ δοΐιοΐ.) βί&ϋ) 
ηιϋ λΥοΓ^βη βίη Ζβίβΐιβη ιηίί άβΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ^ 102 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ΧΟ. έρμηνεω$ ίοίκεν ή ^ενη τορον 

δεΐ6%'αΐ' τρόπος ί^ ^ηρόζ ώζ νεαιρετον. 

ΚΑ. -ξ μαίνεται γε καΐ κακών κλνει φρενών, 
ιί^ις λιπονόα μ^ν πάλιν νεαίρετον 
ηκει, χαλννόν ί* ούκ έπίόταται φερειν, 1050 

πρΙν αίματηρόν έξαφρίξεβϋ•αι μένος, 
ού μην πλέω ρίψαό* άτιμα6%Ύ^6ομαι, 

ΧΟ. έγω δ\ έποικτείρω γαρ, ον ^^μώβομαι. 
ΐ%'\ ω τάλαινα, τόνδ^ έρημώβαό^ ^Χ^'^^ 
εΐ^κονό^ άνάγκγι τγιδε καίνιβον ζνγόν. 1055 ΚΑΣΑΝΔΡΑ. 
θίτ. 1. ότοτοτοτοΐ πόποι δα. 

ώπολλον, ώπολλον. 
ΧΟ. τι ταντ άνωτότν^ας άμφΐ Αοξίον; 

ον γαρ τοωϋτοζ ωότε ϋ^ρηνητοϋ τνχείν, 

αηί;. 1. ΚΑ. ότοτοτοτοΐ πόποι δα. 
ώπολλον, ώπολλον. 1060 Ηαηά ζα ^6ΐ)βη, άαΓβ βίβ αΐ^βύβί^βη 
υηά ίη άβη Ρβΐ&βί ^βΐιβη βοΠθ. 
ϋαβ ίΐιυί άβΓ ΟΙιΟΓίΟΐΐΓβΓ, ο,Ι^βΓ 
ντίβάβΓ οΐιηβ ΕγΓοΙ^. ϋββίι&ίΐ) β»^ 
θγ: Εβ θοΐιβίηί ηίβΐιΐβ &ηά6Γβ8 ζη 
Ηβΐίθη &18 ^βν&Ηθ&πιββ ΗβΓ&1)ζΐθ1ιβη 
νοιη ^ν^&^βη. ¥§1. Εογ. £γ^. 1051. Ζα 
φράξε χερΙ ν^Ι. ΗβΓΟά. IV 113 καΐ 
φωνήσαι μίν ούτι είχε, ού γαρ αυνίε- 
σαν αλλήλων^ ττ} δε χειρί έφραξε. 

1048. κλύει, ΙαΓθί βίοΐι Ιβϋβη. 

1050 £. ν^Ι. 8ορ^. ΕΙ. 1462 ως , . 
ατόμια δέχηταί τάμα, μηδέ προς 
βίαν έμοϋ "Λολαβτον προατυχών φνϋΐβ 
φρενας, — ,,ΒβνΟΓ Βίοϋ^ ίΙΐΓ ΤγοΙζ 
3.η8^β8θ1ιδ,υιηί ^ΐΓά" ά. 1ι. „1)ΘνθΓ 
ίΙΐΓ άβΓ ιηϋ 8οΙι»απι υηά Βίαί 1)θ- 
άβοΐίΐίθ Ζ»υιη άβη ΤγοΙζ νθΗΓβίΙ)<;". 
ΥβΓ^. (χθ. III 203 8ραπΐ£ΐ8 α^ί ΟΓβ 
ΟΓαβηίο,β. ϋΐ3Γί^θη8 άβηίβΐ; αίματψ 
ρόν Άχχΐ άβη Τοά άβΓ Κ&βΛηάΓβ, Μη. 

1052. άτιμάξεσ&αι γήιά νοη 
3βάβηι ^688»^, άβΓ ίη ΐΓ^βηά βίηβΓ 
^νβίθβ βίηβ ΖυΓαοΐ£νβί8ΐιη^ βνΓάΙΐΓΐί, 
άβηι βίηβ Βίϋβ ηίοΐιί βΓ^διί (Ργοπι. 
809 , ίτ§. 244 Ώ. ώ βάνατε Παιάν, 
μη μ' άτιμάβτ^ς μολε£ν\ βίηβ Γγε^θ 
ηίοΐιί 1)β£ΐηί)νοΓίβί ^ΐΓά (8ορΙι. Οβά. Τ. 788 κα* μ' 6 Φοίβος ων μεν 
ί-κόμην άτιμον εξέπεμ'ψεν) α. 8. ν. — 
Κ\γί. βΧ). , 

1055. Ηβ87β]ι. -ααινίβαΐ' %αίνώς 
χρήβασ&αί. ,,Τκι^β ά&8 ιιη^β^τοΐιηίβ 
Ιοοίι." ν^Ι. ζα Οΐιο. 490. 

1056 — 1176 Κοηιηιοβ, γτβΙοΙιβΓ 
άίθ νο镧3.η^β ίπι ΙηηβΓη άβ8 Ηααβββ 
^βνί88βΓηιώΓ8βη ίΐαί άίβ Βαίιηθ νβΓ- 
Ιβ^ύ, 1)β8ύβ1ιβηά &α8 άτβί Τβίίβη. Ιπι 
βΓβίβη Τβίΐθ (1056— 1100), ^θΙοΙιβΓ 
άίβ νοΓΐ)βΓβίϊαη|^ άβΓ 1)1α1ί^βη Ύ\ϊ9,ί 
1)β8θ1ΐΓθίΙ)1;, 8ρΓίο1ι1; άβΓ 0£ογ (ά. ί. 
ΟΙιοΓίαΙίΓθΓ) ηαΓ ίη ΤήηιβίβΓη, ^δ,Ιι- 
Γβηά άίβ ΡαΓίίββη άβΓ Ε£ΐ8£ΐηάΓ8. 
ηιβ1ί8β1ι 8ίηά. — ΚββαηάΓα β^βί^ύ 

ί'&ίζί νοηι "ννα^βη. — Οΐ)βΓ δα ζϋ 
^αη1. 844. 

1058. άνωτότυξας νίίβ ^φενξας 
1307, μνξοιτε Εαπι. 118, ωξεις 124, 
οΐμώξειν α. α. 

1059. ^ρηνητον τνχείν, ά^Γβ βΓ 
απ βίηβηι ϊ^ρτινος ίβίΐηίηιπιΐ). Ιΐιηι 
^οπιηιί άβΓ Ρ^αη ζα. Υ^Ι. δίββίοΙιΟΓ. 
ίΓ^.50Β^1ε. μάΧα τοί μελισταν παιγ- 
μοσννας τε φιλεί μολπάς τ ΆποΧ- 
Ιων -ϋάδεα δε ατοναχάς τ Άίδας 
^Χαχεν. οίοίΐίζθο^ όγ ν^οο^ ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 103 ΧΟ. ί) ί' αντ€ δνόφημονβα τ6ν %•Βθν καλεί 
ούδδν ταρο^ήκοντ^ έν γόοΐζ ΛαραβτατεΙν. 

βίτ. 2. ΚΑ. "Αηολλον^ "ΑΛολλον 

άγνίάτ\ άτίόλλων έμ,ός' ' 1065 

άπώλεόας γαρ ον μόλις το δεύτερον. 
ΧΟ. χρήϋείΡ Ιοικεν άμφΐ των αυτής κακών, 
μένει το ΰ^εΐον δονλια Λερ έν φρενί. 

αηΐ 2. ΚΑ. '^Απολλον, 'ΆΛολλον 

άγνιατ% άπόλλων έμός' 1070 

α ποί τίοτ ί^γαγες με; ταρός ποίαν 6τέγην; 
ΧΟ. τνρός τίιν ^Ατρειδών ει όύ μί} τόδ^ εννοείς^ 
έγω λέγω ύοΐ' καΐ ταί' ούκ έρεΐς ψν^η. δίχ. 3. ΚΑ. μί60ϋ•εον μεν ονν, πολλά βννίύτορα 
αντόφονα κακά καρατόμα, 
ανδροβφαγείον καΐ πεδορραντήριον. 1075 1063. ον$\ν προσήκοντα^ ^,άθτ 
βίοΐι ηίοΐιΐ; ζίβιηί;" βίΛίί ,,ίΰΓ άβη 
68 βίοΐι ηίβΐιί ζίβοαί^', άίβ ρβΓβδη- 
ΙίοΙίθ ΚοηθίτηΙεϋοη ντίβ 1)61 ανάξιος 
ξίμι οάβτ κρείβαων γαρ ησϋ'α βη-κέτ' 
ων η ξών τνηρλός 8ορ1ι. Οβά. Τ. 1368 
οάβΓ αΙδώς δ* ονκ άγα^η κεχρημένω 
άνδρϊ παρείναι Ηοιη. ρ 347. 

1065. άγνιάται ϋΙ)βΓ ΆπάΧΚων 
άγνιενς οάβν άγνιάτης ζιι 90. 08,8 
87ΐιι1>ο1 άβ88θ11)βη νίοτ βίηβ ^β^βΐ- 
{(δπηίς^β δ&τιΐθ (Ηατρο^Γ. ηηίβΓ 
άγνίάς ηηά Ηββ^οΐι. ηηΐίβι άγνιενς). 
— άπόλλων ίμός, Μγ ιηί6]ι βίη 
άηόΧλων ά. ί. άπολλνων^ αη ιηίτ 
ΙαΒΧ βτ ββίιίθη Ναιηβιι "^αΙΐΓ ^β- 
ιη»ο1ι1 ν^Ι. ζυ 517 αηά 688. Εαη 
Γγ^. 781, 11 ώ καλλίφεγγίς ^Ηλί\ 
ως μ' άπώλεαας καΐ τόνο' Απόλ- 
λων δ' ίν βροτοίς όρ&ώς χα^^, όστις 
τά σιγώντ' ονόμ,ατ' οΐδε δαιμόνων^ 
ΑγοΗΠοοΙι. ίΓ^. 27 Β^Ιγ. αναξ "Απολ- 
λον^ καΐ σν τους μεν αίτιους πη- 
μαινε νχίΐ σφεας ολλν' ωσπερ όλ- 
λύεις, 

1066. ον μόλις, ηίοΜ ζυΓ Νού, 
Βοηάθπι ξΛΏΖ ηηά ^ο,τ. Υ^Ι. Έηηι. 
866, Εητ. ΗθΙ. 334 ^έλουσαν ου μόλις καλείς. — το δεύτερον: ν^Ι. 
1210 £. 

1068. το &ειον, άίνίη&ίίο. 

1072. ϋθΓ ΟΙιΟΓ Ββαηί^ΟΓίβΙ; προς 
ποίαν στέγην 8.18 τηΛΙίοΙιβ Εγ8.2Θ. 

1076 ί. μίν ουν, ίηιηιο νβΓΟ („αίβ 
ήοΐιϋ^θ ΒθζθίοΙιηηη^ ά68 Ηαη868 
ί8<; νίθΙωβΙΐΓ μισό&εον*^ κτε.). — 
συνίστορα Γβ^βΗ νίβ συνειδότα 
άβη Α1[^. ποΧΧά αντόφονα κακά 
καρατόμα (νίβΐβ (ί•Γβηβ1 νοη ΥβΓ- 
^3,ηάί6ηπΐ0Γά, νοη Η8ΐ88.1>86ΐιηθί- 
άβη). ν^Ι. Οΐιο. 23 χοάς προπομπός^ 
ΡθΓ8. 984 μνρια μύρια πεμπαστάν, 
Ργοπι. 935 άπορα πόριμος^ δορίι. 
Αηί. 787 καϊ σ ουτ αθανάτων 
φύξιμος ουδείς. ΚΒ,&Β,ηάτ& άβη^ί, 
νάβ 1081 ζβί^ί, νθΓζυ^8^6ί86 αη άαβ 
(χ&8ΐ;ηΐ8ΐι1 άβ8 Τ1ΐ7β8ΐ;β8. Υ^Ι. δορΙι. 
Έ1. 10 πολυφ^όρον τε δώμα Πελοπι- 
δών τόδε, 1497 η πάσ' ανάγκη τηνδε 
την στέγην Ιδειν τά τ' οντά καΙ 
μέλλοντα Πελοπιδών κακά. — Ζη 
καρατόμα ν^Ι. άίβ Νοίβ ζη 1595. 

1077. άνδροσφαγείον καϊ πεδορ- 
ραντηριον, νίΟ νοη ΜβηβοΙίθηΜηί; 
άβΓ Βοάβη ίήβίί. Υ^Ι. Ηοω. λ 420 
δάπεδον δ' άπαν αΐματι &νεν, Ζη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 104 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ΧΟ. ίοίχεν ενρις ή ^ένη κννόζ δίκην 

είναι , ματενεί ί' &ν άνευρήόεί φόνον. 

3Λί. 3. ΚΑ. μαρτνρίθί6ί γάρ τοϊβδ' έΛίΛεί^ομαί' 
κλαιόμενα τάδε βρ^φη 6φαγάζ 
όπτάς τε βάρκας πρΙ)§ πατρός βεβρωμένας. 
ΧΟ. ^μεν κλέος 6ον μαντικον τίεπυόμένοΐ' 

τών τίρίν προψήτας ί' οϋηνας ματεύομεν. 1080 βίτ. 4. ΚΑ. ίώ πόποί^ χι Λοτε μήδεται; 1085 

τι τόδ' αχός νέον 

μέΫ έν δόμοιβι τοϊόδε μήδεταί^ κακόν 
αφερτον φίλοιόιν^ 
δνόίατον; άλκά ί' 

έκάς άποβτατεΐ, 1090 

ΧΟ. τούτων Άϊδρές ειμί τών μαντενμάτων. 
εκείνα ί' εγνων πάβα γάρ πόλις βοα, 

οϊά, 4. ΚΑ. ίώ τάλαινα^ τόδε γάρ τελείς ^ 
τόν δμοδέμνων 

λοντροΐόι ψανδρύναβα — πώς φράόω τέλος ; 1095 
τάχος γάρ τόδ' ίόταΐ' άνδροΰφαγΒίον ν^Ι. ΒβΙύί.» Αηββά. Ι 
ρ. 28 άνδρο%τονειον' 6 τόπος εν^α 
οί αν&^ωποι άπο&νηακονσι, 

1079. ΒΪναί αιη Εηάβ άββ δϋΐίζββ 
αηά &η άβΓ δρϋζβ άββ ΥβΓβββ ντίβ 
1123, Οΐιο. 873. — ματεύδί κτε., 
816 ίβί ηίοΐιΐ) Άπί ίαΙβοΙιβΓ Ε^ιΙιΗβ, 
βοηάβηι βιιοΜ άα, ^ο βίβ &ηάβη 
νίτά. 

1080. "ννΕΓαπι βοΐϋβ ίοΐι ηίοΐιΐ; 
ΜοΓά βηάβη, άα ίοΐι βοΐοΐΐθ λ^ίΐΙΐΓ- 
ζβίοΐίθη 1ι&.1)6? 

1081. Υοη άθΐη ^Ιίϋνίβοΐιβη 
πλαιόμενα ίβί άβΓ Αΐεΐί. αφαγάς %τε, 
Μα^αί^. — τάδε: βίβ ζβϊ^ί \ύη 
ηαοΐι αβη (]ΐ68ΐ8ΐίθη: ,,βίβΐι άα άίθ 
ΚίηάβΓ". Ζα άβΓνίβίοη ν^Ι. 1216 £Ρ. 

1083 ί. ϋβΓ ΟΙιΟΓίαΙίΓβΓ νβίβί άίβ 
^Γ&ηβηνοΐΐθ Εήηηβιαης &\>: ,,άα 
1)181 βίηβ 8θΙιβΓίη; 8,1)βΓ ίαΓ άίβ 
ΥθΓ^&η^θηΙΐθϋ; 1)Γααο1ΐ6η ^ϊγ ^βίηθ 
ΡΓορ1ΐθίβη*'. — ^€ Ιί&ηη αη νίβΓίβΓ 
δίβΐΐθ βίθΐιβιι, νβηη άίβ νοΛβΓ- 
^βΐιβηάβη άΐθί \νδΓίθΓ βίη βίηΐιβίΐ;- 1ί6ΐΐ68 δαίζ^ΐίβά 1)ί1ά6η γτίβ 1352 
το μη μέλλειν δ\ Οΐιο. 924 τάς του 
πατρός δε, Εαιη. 541 ες το πάν δε, 
ΡβΓ8. 721 πεξος η ναύτης δε, 8βρί. 
175 τα τών &ύραΟ•εν δ^, δαρρί. 204 
το μη μάταιον δ%. δορΗ. Οβά. Τ. 
1282 ο πρϊν παλαιός δ όλβος υ. α. 

1085 £Ρ. τ£ ποτέ μηδεται; τί . . 
μηδεται\ ά. ί. ον %λντά μηδεται η 
Κλνταψηατρα, Υ^Ι. ζιι 11 η. Ηοιη. 
λ 429 %είνη (η&ιηΙίβΙι Κλυταιμήστρη 
δολόμητις) ίμηαατο έργον άει%ές, 
Ηονρίδιω τενξααα πόβει φόνον. 

1089 ί. άλκά . . άπούτατει οΐιηθ 
Ββζίβΐιυη^ £ΐυ£ Βββϋιηιηίβ ΡβΓβοηβη 
(ΟΓθδίββ): ζπΓ ΑΙ)^θ]ΐΓ ίβΐ; ηίβιηαηά 
άΛ. Υβ\, Οΐιο. 821 £. 

1092. ^χεΓί'α: τα περϊ Θυέστον 
δοΐιοΐ. 

1094 ί. Ζα τόδε τελείς ^οιηιιιί άίβ 
ΕΓΜ^Γααρ;: ,,άα ΐίΐτίΓβΙ άβη θί^θηβη 
ββηι&ΐιΐ ίηι Β&άβ — γτίβ 8θ11 ίο]ι ββ 
Ζ11 Εηάβ 8α§6α?** οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 105 τίροτείνεί δ^ χεΙρ έχ 
χερόζ όρεγματα. 
ΧΟ. οϋτίω ^υνηχα' νυν γάρ έξ αινιγμάτων 
έπαργέμοιόι %'ε6ψάτοΐζ άμηχανώ. 1100 8ίΓ. 5. ΚΑ. ? ^, παπαϊ παχαΐ^ 

τι τάδε φαίνεται; 

^ δίχτυον τιταίνει 

δάμαρ χνόΐ ί,ννεννοζ α ξνναιτία 

Ζίίδου; ότάόΐζ ί' άχόρετοζ γένει 

χατολολνξάτω 

#νματο^ λεν6ίμον. 
βίτ. ΧΟ. Λοίαν ^Ερινύν τήνδε δώμαόιν χέλχι 

έτίορΰΊ,άξείν; οϋ με ψαιδρύνει λόγοζ. 
έπΙ δ% τιαρδίαν χροχοβαφίις δράμε 

όταγών^ &τε χαίρια πτώβιμοζ 

ξννανύτεί βίου 1105 1110 1097 ί. ,,Έίηθ Ηαηά ηιη άίβ αη- 
άβΐθ Ιαο^ί Οαπ'θίοΐιηη^θη Ιιθγυογ.** 
Ε&8&η4τα βίβΐιί, ^ίβ Όίβηβήηηβη, 
νθίοΐΐθ ΚΙ^ίδιηββίΓΛ νοΛβΓ 1)βΛαΓ- 
1γ&^ Ιιβ.1;, άίθ γβΓβοΙιίβάθηθη Μοιά- 
ν6Γ^ζ6Π£^6, άαβ Νβίζ, ά&Β Βθίΐ, ίη 
άαβ ΒίΐάβζίιηιηβΓ ΙιβΓβίηΓβίοΙιβη. 

1099 ί. ννν γάρ κτΙ., ηυηο βηίηι, 
81 αηίθ νΐβα ββΐί α6ηί^ιηαί& άίοθΓβ, 
χΆΒ,φΆ ο\}%ο\ιτΛ 1θ(ΐυϋαΓ (Ηβηη&ηη). 
ΑηάθΓβ 6Γ]^13.Γ6η (ιηϋ Ραυ^): οΐϋ- 
βηία ρβΓ βί ριορίβι Β,βιήζϊΆΟ,ίΒ, ο\>' 

ΒΟηΤΆ, 

1101—1128 ζ^βϋθΓ ΤβίΙ: Αϋβ- 
ίΰΐιιαη^ άβΓ ΎϊϊβΛ, (ά&Υίβίοηβη άθΓ 
δβΐιβηη άίθ Υοτ^Β,η^β ίιη Ιηηθπι 
άβ8 Ηαιΐ868 νβΓίίΰηάβη, άοχί ββ ηίοΗ 
1>6&6ηιά6η, ά&Γβ 6Γ8ί 1342 άβΓ^ΥθΙιβ- 
ηιί άββ ^βίΓοϋΡοηβη Α^β,ιηβπιηοη 6γ- 
8θ1ι&11ί). — ϋίθ ΤηιηβϊθΓ ββΐΐθίηί άθΓ 
ΟΙιΟΓίηΙΐΓβΓ, άίβ ιηθίίβοΐιβ Ραιϋβ άβι 
βθβαηιίοΙιΟΓ νοΓζαίΓ&^θη. 

1103 Ε ,,ΟάβΓ βραηηί βίη Νθίζ 
αιΐ8 άίθ βΐΐθΐίοΐΐθ Οβιηαίιΐίιι, ιιιγθΙοΙιθ 
ιηί^νίΓΐίΙί ιηϋ άβη Έήη^βη {δάμαρ 
ξννεννος ά ξ,νναιτία %νόίν 'Άιδου) ? 
ΟβΓβη ηίιηιηθΓ βαϋβΓ ΟΙιογ βοΐΐ άθΐη 
βββοΐιΐβοΐιίβ 86ίηβηΟβ8&ο^ αηβίίιη- 
ιαβη ζα άβιη βηοΗ^ΰιάί^^βη Ορίβι.** Ζϋ %νβϊν "Αιδου νζΐ. Οΐιο. 923, 1052 
μητρός ϊγ%οτοί γ,ννΒς^ δορίι. ΕΙ. 
1388 αφνκτοι^ %ΰνΒζ, ΕαΓ. ΕΙ. 1342 
αυναζ τάσδ' υποφξύγων ατΒΐχ' έη* 
Ά&ηνών, Ζην ΕΜ.Άτ\ΐΏίζ άίθηί Εαιη. 
246. Ζυ οτάσις {γίϊβ Έιιιη. 311) . . 
ίΐατολοΐυξάτω κτΙ. ν§1. 1185 £Γ. Οίβ 
Εηη7βη νβΓάβη Ι^βΓήθάί^ί, ν^βίΐ άίβ 
ΡΓβνβΗΙι&ύ άϋβ Αίτβαβ ^θβΰΐιηΐ; ^ίιά. 
ν§1. 1216£Ρ., 1577 ίΡ. Ι)θγ Οβη. -β-ν- 
ματος ^ίβΐιί ηηϊβτ άθΐη Είηβτΐ886 άβΓ 
ΡΓ^ροθϋίοη αατά, Ζα άβΓ Ββάβιι- 
ίαη^ νοη λευσίμου ν^Ι. ηαταλενσι- 
μος^ ά&Β θ6ίη£ΐ.Γθ]ιθ8 ηαβ]ι άβΓ Αη- 
^3,1)β άθ8 δαίάα8 υηά ΡΙιοϋθ8 ίιη 
δίηηβ Υοη άζίος του τιαταλΒνα&'ήναί 
^βΙ)Γ3.ιιβ1ιύ Ιιαΐ;. 

1108 Ϋ. ,,Ψβλ ψϊΙΙβϊ άα ιηϋ άβΓ 
ΕΓίη78 άα, άίβ άβιη Ηαηββ ίΙΐΓβη 
Οββαη^ αηβϋοαηιβη 8θ11? Νίο]ι<ί βΓ- 
Ηβίίβιί πιίοΐι άβίηβ Ββάβ.** 

1110 €. ,,Ζυηι ΗβΓζβη άηη^Ι; άβΓ 
ΒΙιιίβίΓορίθΐι, άβΓ, αη βίηβ ^βΓιΙΙΐΓ- 
Ιίοίβ δίβΐΐβ ύΓβ£Ρβηά, 8.η8 ΖίβΙ ίοηιιηί 
ηιϋ άβη δ^ΓΕίΙιΙβη άββ ηηίβΓ^βΙιεη- 
άβη Ι^βΙ>βη8; ββΐιηβΐΐ 8.1)Θγ 8θΗΓβίίβ(; 
άβΛΥβΓάβΓΒβη" ά.Ιι. ,,νοΓ Εηΐββύζβη 
άηη^ΐί άα8 Βίαί ιηίΓ ζαηι ΗβΓζβη 
ζΰΓαοΙί 80, ι^ίβ β8 αηίβΓ υηΐ8ί&ηάϋη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 106 ΑΙΣΧΤΛΟΤ δνντος ανγαίζ, ταχεί- 
α ί' ίίτα πέλεν, 

Β,ηί.6, ΚΑ. άα, ίδον Ιδού' 1115 

άπεχε τα§ βοος 

τον τανρον έν πέπλων νιν 

μελαγκερω λαβοϋ6α μηχανήματι 

τνπτεί' πίτνει ί' έν ένύδρφ κντει, 

δολοφόνου λέβη- 1120 

τος τνχαν 6ον λέγω. 
Άηί, ΧΟ. ού κομπάΰαψ^ αν ϋ•ε6φάτων γνωμών άκρος 

είναι ^ κακω δέ τω προόεικάζω τάδε. 
από δ^ ϋ'εόφάτων τις άγαΰ•ά φάτνς 

βροτοίς τέλλεται; κακαν γάρ δναν 1125 

πολνεπείς τέχναι 

^εύπιωδόν φόβον 

φερου^Μ/ μα%^εΐν. 8ίΓ. 6. ΚΑ. Ιω Ιω ταλαίνας ρΙδίζΗοΙιβη Τοά (ΗβΓΖ8ϋ1ιΐ3,§) ζπγ 
ΡοΙ^θ 1ΐ3.ί.** \νίΓ βα^βη ,,άίβ Αη^βΐ; 
^ί11 ιηίΓ άΒ,8 ΗβΓζ &ίάΓ{ίο^:βη" οάβΓ 
,,ίοΐι ιηβίηβ, άαβ ΗβΓζ ιπϋΓβ ιπιγ 
βρήπ^βη". 

1116 ίΡ. Κ£ΐ88,ηάΓ3. \\2Λ, άΐβΥΐβΐοη, 
ντίβ ΕΙ^Ι;. άαβ αυδ^βΒραηηίθ Τοάββ- 
ηβίζ ίη άβη Η^άβη 8>ΐΐί Α^αιηβιη- 
ηοη ΙοΒθίΰΓζί. Όίβ 1>βίάβη 8.υ8§β- 
βίΓβοϋβη Ηαηάβ βίηά άίβ 8θ1ιν3.Γ- 
ζβη ΗδηΐθΓ, 80 άαΓβ άαβ Οίη^ αΙβ 
θίη 8θ1ι^8.Γζ^β1ιδηι1;β8 , Έλγϊ. 86ΐ1>8ί 
3.13 θίη νίΙά^ίϋβηάβΓδϋθΓ βΓβοΙιβίηί), 
'^θΙοΙιβΓ ιηϋ θβΐηθη ΗδΓηβΓη ααί 
βίηβ ν^θΙΐΓίοθβ ΕαΙι ΙοδβίαΓζΙ;, υηά 
άπεχε τάς βοος τον ταΰρονΪΒί ^ΙβίοΙι- 
83.ιη άθΓ ΑπβΓυί βίηθβ ΗΐΓίβη, άβΓ 
ββίηβιη (τβηοββθη ζΜΤΏΪί: ^,ΙιοΙϊβ άβη 
8ϋβΓ άοΓί λΙ) νοη άβΓ Κυΐι", ίη 
(1θΐη8β11)θη Αιι§βηΙ)1ίο^: ^ββρΓοοΙιβη, 
γτο ΚΙ^'ί. Β,ηΐ Α^αιηθοιηοη άΓβίη- 
ίαΙίΓί. 

1120ί. ,,ΈίηβΓίηβαοΙιβΙιηΟΓάβηάβη 
Βθ,άθνταηηβ Θββοΐιίοΐιίβ βΓζδ»1ι1θ ίοΐι 
άΐΓ." 

1122. γνωμών άκρος νίβ τοξότης αχρο$ 633, μάντις αχρος 8ορ1ι. ΕΙ. 
1499. 

1123. ηροβειχάζω: ν^Ι. ζυ01ιο.12. 

1124 Ε „\νβ1ο1ιβ ^αίθ Κυηάβ ιι^Μ 
αυβίι 3*6 άβη αιπιβη δί6ΐ'1)1ί6ΐΐ6η αυβ 
8θ1ιβΓ8ρΓαο1ΐθη ζα ί;βί1? ϋιίΓοΙι άίβ 
τα^Β,Ώηϊ^ίΛοϊιβ ΥβΓ^ϋηάί^ιιη^ 3θ1ι1ίιη- 
ωβη ν^βΐ38 βΓ^θο1[βη άίβ 0Γ3,^β1- 
8ρΓΰο1ιβ ΡΓθρ1ιβίβη£ιΐΓθΜ (ΕΙΐΓίπΓοΜ 
νοΓ άβη ΡΓορΙιβΙιβη)." καχάν . . 
δνάν ΪΒί νοη πολνεπεις νίβ βΪΥίΛ 
8ορ1ι. Οβά. Τ. 83 δάφνης νοη πο- 
λνατεφής ο,\>)ιϊαίφ.^. Ζήτα (χβάαηίεβη 
ν^Ι. Ηοηι. Α 107 αΐεί τοι τά κακ' 
ίβτϊ φίλα φρεαΐ μαντενεα&αι, ^σΟΊον 
δ' ούτε τί πω είπας ^πος οντε τέ- 
λεσαας. ϋη^ΰηβϋ^β ϋΓίβϋβ ίίΙ)βΓ άίβ 
ηιβηββίιΐίοΐιβ δβΙιβΓ^αηβί βηάβη 8ίβ1ι 
δΓίβΓ 1)βί άβη ΤΓα^ίΙτβΓη, ζ. Β. 8ορ1ι. 
Οβά. Τ. 498 «". 1)3,8 ΤΓβί1>θη \>6ί- 
ύβΐηάθΐ χρησμολόγοί Ιεβηηί ηιαη αυβ 
Αηβίορίι.νδ. 960δΡ'. Υ^Ι. ζιι 1194. — 
τέχναι ττϊβ 260, 1208. — φέροναιν 
{ωβτε) μαϋ'είν, \)ήΏ^βη ίη ά8.8 Ηβιζ. 

1129—1176 άήϋβΓ Τβίΐ: 8ο1ιίο^- 
βαΐ ηηά Αηίβίΐ άβΓ Εα,βΕΐηάτα. Βίβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 107 χακόΊίοτμοι τνχαν' 1130 

τό γάρ έμον %•ροΒΪζ 
τϋάΰΌξ έτίεγχεαζ. 

Λοΐ δη με δενρο τι)ν τάλαιναν ί^γαγεν; 
ουδέν τίοχ εΐ ^μ^ι ξννϋ'ανονμενην. τι γάρ-^ 
8ίΓ. 1. ΧΟ. φρενομανήζ ης ει ϋ'εοφόρητοξ^ άμ^ 1135 

φΐ ί' αύτάξ ϋ^ροεΐς 
νόμον &νομον^ οϊά τις ξουΌ-ά 
ακόρετοζ βοας^ φοιταλέαις φρεόΐν 
'Ίτνν 'Ίτνν 6τένον6^ άμφιΰ'αλή κακοίς 1140 

αηδών βίον, 

&ιι<;. 6. ΚΑ. ϋα ίώ λιγείαζ μόρον άηδόνος' 

Ίίερέβαλον γάρ οΐ πτεροφόρον δέμας 1145 ΟΗοΓραΓίίββη βοΐιβίηθη Ηα11>6ΐιδΓβ 
νοτζηίτ&^βα, ίβάββ 8<;Γθρ1ΐθηρΛΛΓ βίη 
Η8ρ11>ο1ιογ. 

1130. αατιόποτμοί τι;;ι;α&: ζιι 245. 

1131 £. ,,Ιη άβη ΜίβοΙι^Γυ^, ίη 
ντβΙοΗβιη άυ άίβ 8ο1ιίο1[8»1θ άβΓδβΙιβΓ 
ιηίβοΐιββί, Ιιαβί άη αηοΐι ιηβίη I^08 
Ιιίηβίη^β^088θη.** Αποΐι ιηίΓ ιτβχ ββ 
1)68β1ιίβ<ΐ6ΐι, ηιΐΓ ϋη^ΐτίο^ ζα ^618- 
83.^611, ηηά άαβ ίθΐζί^β Πη^ΐΰοίε 

ΙΐΛΐ>β ίοΐΐ ΥΟΓίΐβΓ^βββΙΐβΙΙ; &\)βτ ^ίβ 

άιι άβη δβΙΐθΓη υιι§ΐ8.αΙ)6η βηί^β^βη- 
1)ήη^8ί, 80 Ιιαί ιηαη ααβίι ιηίΓ ηίβ 

1133. ηοί δευρο νίθ ΕαΓ. ΙρΙι. Τ. 
77 ώ Φοίβε, ηοι μ' αν τηνδ' ^ς 
αρκνν ηγαγες; 

1134. τι γάρ-, τι γάρ αΧλο; 8ο1ιθ1. 
ν^Ι. 1238, Οΐιο. 879. 

1135. φρενομανης ϋ'εοφόρητος, άι- 
νίηο ίοΓΟΓθ ρβιοίΐ». ^ 

1136. αντάς (ίρ8ία8) £ύΓ αεαυτάς 
ντίβ 1296, ν^Ι. 827. 

1137. νόμον ανομον, ωδην άηδη 
δοΐιοΐ., βίηθ αηβθΗ^θ "ννβίββ. Υ^Ι. 
1545, Ργοιώ. 935 άπόΐεμος . . ηόλε- 
μος, ΡβΓ8. 680 νάες άναες, Οΐιο. 42 
χάριν αχαριν, Έυιη. 460 απολίν'ΐλίον 
πόΧιν^ 1034 παίδες αηαιδες α. α. 

1139 ^. ,,νίβ θίηβ ΝαοΙιϋ^&11, άίβ 
αηβΓβϊΙϋΙίοΗ 18^ ίη ίΙΐΓβη ΕΙβ^βη, 
ίηάβηι 816 ίη ίΙΐΓβιη νβΓ8ίδΓίβη δίηη 
άβη ϋ^τβ 1>β38•ηιηιβΓ<; ίΙΐΓ νοη Ιίθίάβη 
ηπιΙ)1ΰ^^68 £)&8θίη ηΙ)βΓ." Βίβ Ν&οΐι- 
αΐυηηης^ ά68 Υο^6ΐΓυ£8 ηιίί "Ιτνν 
"Ιτνν ΒΛΧΟή δορίι. ΕΙ. 148 α "ΐτυν, αίΐν "ΐτυν όλοφνρεται, Ειιγ. £γ§. 775, 
28 Ν. ορϋ'ρευομένα γόοις *'ΐτνν "ΐτνν 
πολν&ρηνον, Βίβ ηηαΙ)1^88ί^β Εΐα^β 
άβΓ Ν»ο1ιί)ί§^£ΐ11 (ηαίδ' ολοφυρομένη 
"ΐτνλον φ^ον) 1)θηπίζ<; 8θ1ιοη Ηοπι. 
τ 518 ίΡ. ζυηι ΥβΓ^ΙθίοΙιβ. Ναοΐι άβΓ 
δβ,^θ, άίθ ΗοπίθΓ ηοοίι ηίοΐιί Ιτβηη*, 
ϋΐ8.ί άβΓ ίιΙίΓαΙτίδβΙΐθ Εδηί^ ΤβΓβυβ, 
νβΙοΙιβΓ ΡΓοΙαιβ, άίβ ΤοοΙιίβΓ άβ8 
αϋίββίιβη Κ0ηί§^8 Ραηάίοη, ζιιγ (χβ- 
ηιαίιΐίη Ιιαίίβ, άβΓ δο]ιν7β8ΐί6Γ 8βίη6Γ 
(χβηι&ΐιΐΐη Ρΐιίΐοηιβίβ Οβ^αΙί λπ ηηά 
βοΐιηίΐί ίΙΐΓ άίβ Ζηη^θ ίΐηβ. ΡΗϋο- 
πιβίβ ίβίϋβ άίβ Ύ\ΐΛί ίΙΐΓβΓ δοΐινβ- 
δΙίβΓ άηΓοΗ βίη Οβΐ9ΐΓβΙ)β πιίί, ΡΓΟ^ηβ 
Λ\)βν ΒΟΪΛο,οήϊβίβ ίΙΐΓβη δοΗη Κ78 
ηηά ββίζίβ ίΐιη άβηι ΤβΓ6η8 αΐβ δρβίββ 
νοΓ. Β& άίθ8βΓ ά8.8 ^Γβηΐίοΐιβ Μ8.1ι1 
βΓ^αηηίβ, ν^οΐΐίβ βΓ 8ίβ]ι 8.η άβη 
δοΙινββίθΓη Γδ,οΙιβη ; Ζβηβ 3.1)βΓ νβΓ- 
^αηάβϋβ 8ίβ ίη Ναοΐι^ί^αΐΐ ηηά 
8ο1ι^3,11)β, άβη ΤβΓβη8 &\)βτ ίη βίηβη 
"ννίβάθΗορί ηηά ηοοίι ^βίζί νβΓίοΙ^* 
άβΓ ^ίβάβΐιορί άίβ Ι^βίά€ρι Υδ^βΐ 
ηηά άίθ αΙ)^βδβ]ιηίϋβηθ Ζηη^β νβΓ- 
τύ,ί βίοΐι ίη άβΓ δίίπιπιβ άβΓ δο]ΐ¥Γα11>θ 
(δοΐιοΐ. ζη δορίι. ΕΙ. λ. Ο.). — αμ- 
φιθαλή βίον Α&](. άβΓ Ζβϋ ^ίβ 
μηαος 2. 

1142. Κ£ΐ83.ηάΓ& ^τβίβΐ; άίθ Υθγ- 
^Ιβίβΐιηη^ ηιϋ άβΓ Νο,οΙιϋ^&ΙΙ ζη- 
Γαοΐτ ηηά βηάβί άθΓβη Ιιοβ 1)βηβί- 
άβηβντβΓί ίπι νβΓ^ΙβίοΙι πιίί άβηι 
ίύη^βη. 

1144. περίβαλον νίβ Εηηι. 637 
περεαχηνωσεν, νοζη άβΓ δοΐιοΐ. 1)β' οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 108 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ϋ^εοί γλνκύν τ' αιώνα κλανμάτων διαί* 
εμ^οΐ δ^ μίμνεί όχιόμός άμφήκει δορί. 

Άηί, ι. ΧΟ. ΛΟ^εν έπίόόντονς ϋ'εοφόρονξ ίχείξ 

'^ ματαίους δναζ^ 

τα ί' επίφοβα δνόφάτφ κλαγγα 
μελοτυΛεΙς δμον μοιριδίοΐζ νόμοΐζ; 
πό&εν δρονς έχεις ϋ•ε0Λε6ία$ δδοϋ 
κακορρήμονας ; 1150 8ίΓ. 7. ΚΑ. ίώ ;/α^ο^ γάμοί Πάριδος 6λέ%'ριοι φίλων. 1155 
^ Ιω Σκαμάνδρου πάτριον ποτόν 
τότε μ\ν άμφΐ 6άξ αϊόναζ τάλαι,ν^ 
ηνντόμαν τροφαΐς' 

νυν ί' άμφΐ Κωκυτόν τε κάχερονόίονς 
'όχϋ•α§ ίοίκα %'ε6ηιωδή6ειν τάχα, 1160 

δίΓ. 2. ΧΟ. τι τάδε τορόν άγαν ΙτίΟζ εφημίόω; 
καΐ νεογνόζ αν άίων μάΰ•ον, 
ΛεΛληγμαί ί' δπως δήγματι φοινίω 
δνόαλγεΐ τύχα μνννρά ^ρεομέναζ' 
ϋ'ραγμα ί' έμοί κλύεον. ιηβΜ,: προς (ά. ί. το χ προς) την 
συναλοιφην της πΒρΙ κα2 την σνζι- 
γίαν του ρήματος. ΚΓΰ^^βΓ II 12, 
2, 11. 

1146 ί. Αυβ περεβοίΐον θΓ^^ηζί 
θίοΐι ζα αΙώνα βίη βηίβρΓβοΙιβικΙββ 
ΥβΛαιη. — γΧν%υν κλανμάτων δίαέ: 
δίβ ^βηίβΓβί <ϋβ^οηηβάβΓΤ]ιιΜ.ΐϊθη, 
γφ.. Ηοιη. ^ 102 γόω φρένα τέρ- 
πομαι. — δορέ, ^γχεί, νίο,ΰβ, άμφι- 
τόμω βελέμνω 1497, τω πελέιΐΒί 
δοΐιόΐ., νίβΙιηβΙΐΓ δοΙινβΓί ώ&οϊι 1530, 
1261, Οΐιο. 1009. Υ^Ι. Εΐηΐ. 8. 3 Ν. 

1150 £. ,,ϋβίηβ βοΙίΓβοΙίΙίοΙιβη'ννβίβ- 
8ει^υη^6Ώ βύΓδιηβί άα β.ιι8 ίη βοΐιαα- 
ιί^βιη Εΐ3.η^6 ζο^ΐβίοΐι ιηϋ βοΐιίο^- 
βΛίνθΓ^ΰηάβηάθη ^ν^θίββη." άυαφάτω 
τιλαγγοί \>&ζϊβ\ϊϊ βίοΐι αηί άα,β ββΙι&ιτβΓ- 
Ιίοΐΐθ αχισμος άμφήτίδί Βορί ηηά 
μοιριδίονς αηί μίμνει^ άο,Β 8. ν. α. 
εί^μαρται, πέηρωταν Ιΐβάθΐιίβί. 

1153 £. ,,^νοΙιβΓ 1ι&8ί) άπ άίβ ϋη- 
Ιΐθίΐ νβΓίεΰηάβηάβιιΜαΓββ άβίηβϊ ρΓΟ- 
ρΗβϋδοΙίθη Μβ1θ(ϋθ?" οδός νίβ 
οΐμος αοιδός Ηοιη. Η^ιηη. αηίΗθηη. 
451, έπέων οϊμος Ρίηά. 01. 1X47, 1165 

^εαφάτων έμών 6δόν ΕιΐΓ. Ρΐιοβη. 
911, λόγων 6δόν Αήβίιορίι. Βί. 1015. 

1158. ηνντόμαν^ ην^όμην δοΐιοΐ. 

1159. ν^Ι.Ρίηά. Ργίϊί. XI 19 οπότε 
άαρδανίδα %όραν Πριάμου Καοάν- 
δραν πολιφ χαλ'^ίφ ουν Άγαμεμνονία 
'ψυχα πόρευβ' Άχέροντος ά%τάν παρ' 
ευοΜΛον νηΧης γυνά, 

1161 ί. τορον αγαν^ ]ίβίηβ Γδ,ίββί- 
Ιιαίίβη ιιηά υηγβΓδΙ^ηάΙίβΙιοιι \νοΓί6 
Υίϊβ νοΓίιβΓ (1091, 10991, 1122). — 
νεογνος ΪΒί ζψβΐ8Ϊ\\)ϊ§,^ίβ νεο&ήΐου 
Ευιη. 453, νεοπαγής β\>ά. 517, νεα- 
νίδων β\)ά. 957, νεανίας Εηχ,Ι^ϊϊΟβη. 
147, ι^βαι^^ώι/ ΑηβίίΟρΙι. ννββρ. 1069, 
ν(ανι%ήν βΙ)ά. 1067 άΓθίβίΙΙϊίί^, Νεο- 
πτόλεμος δορίι. ΡΜΙ. 4 11. ΰ. νΐβΓ- 
8111)18. τ- ^8^- Ηοω. ζ 300^ (εια δ' 
άρίγνωτ* έατϊ %αΙ αν παις ηγήααιτο 
νήπιος. 

1163£. ΙοΙι 1)ίη ^ίθνοη άβιπΒίβββ 
βίηβΓ ^ίίϋ^βη Νο,ϋθΓ ξββίοοΗθη, ά& 
816 ίιη δβΐιιηβΐ'ζ^βίτίΐιΐ ίΙΐΓββ δβΐιίοΐε- 
8αΐ8 Μα§;1ί6ΐιβ £αα1θ θΓίΟηβη Ι&Γδί 
ψ'ρεομένης αυττις), 

1165. φράγμα, τάραγμα νίβ Ργοπι. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 109 β,ηί. 7. ΚΑ. ιώ πόνοί Λόνον πόλεος όλομεναζ το παν. 

ίω πρόπυργοί %•υ6ίαι πατρόζ 

πολνκανεΐζ βοτών Λοωνόμων &χος ί' 

ονδϊν έπήρκεύαν 

το μίι ον πόλιν μ\ν ωοπερ ουν ίχειν εχεί' 1170 

έγω δΐ ϋ'ρόμβονζ έν πέδω βαλώ τάχα. 
αηί. 2. ΧΟ. επόμενα προτέρους τάδ' έπεφημί6ω. 

και χίς 6ε καχοφρονών τί^ψ 

ϋι δαίμων υπέρβαρης έμπίτνων 

μελίζειν πάϋ^η γοερά ϋ^ανατοφόρα' 1175 

τέρμα ί' άμηχανώ. ΚΑ. καΐ μίιν ό χρησμός ονκετ έκ καλυμμάτων 
εβται δεδορκώς νβοτ'ίί^ον ννμφηζ δίκην.^ _ 
λαμπρός ί' εοικεν ηλίου προς άντολάς 655 ^ράξαί φρένας, Υ^Ι. δορίι. Αηΐ;. 
1095 ταράσσομαι φρένας^ Οΐΐο. 1054. 

1166. Ιώ πόνοι ίη άβιη δίηηβ ΐίΐτίβ 
φ£ν ψΒν ω ηόνοι βροτών δνσπονοι 
δορίι. Αηί. 1276. 

1167. πρόπυργοι^ νοΓ άβηΜααβηι. 
ν^Ι. Ηοιη. Θ 545 ίτι πόλιος δ'αξοντο 
βόας καΐ ί'φια μήλα χτε., Φ 131 £Ρ. 
βίοοαδθΐά νβΓβίΐΒΐιί βάοτλ ρΓΟ Ιιιγγι- 
1)118 ίαοία ί. β. ρΓΟ β&ΐαίβ ιΐΓΐ)ί8. 

1170. ν^Ι. ΑηΙιαη^ πηά ζιι 1589. 
— ^χίίν ωσπίρ ονν I;υ«^, βίηθ Αυβ- 
ά^α^^^8^θ^8θ άίβ άοΓοΙι ΥβΓβοΙι^βί^βη 
άΛ8 δοΙιΗιηιηθίθ αηάβηίβ^, ν^Ι. 1287 
πράξασαΐ' ως ^πραξεν, δορί. Οβά. 
Τ. 1376 βΧαστονσ' όπως ^βλαστέ, 
Οβά. Κ. 273 ί%όμην Ζν' [ηόμην, 336 
(ΐσ' ονπερ είσί, Επγ. ΕΙ. 85, ΙρΗ. ϊ. 
692 πράσσον&' α πράσσω, Εΐ. 289 
^ηυρσεν ως ^κυρσεν, Οτ. 660 έμον 
πράσσοντος ως πράσσω τα νυν, Οΐ'. 
79 Ι'πλενσ' όπως έπλευσα, Τγο. 630, 
ΙρΙι. Τ. 575 οΧωλεν ως ολωλεν η. &., 
ν^Ι. ζα Μβά. 889. 

1171. θρόμβους, αίματος. Ειιιη. 
164, 184. Είηβ ΒΙαίΙ&οΙιβ ^νίΓά θ,Ιβ- 
1>8ιΙά νοη ιηίΓ αηί άβιη Βοάβη ββίη. 

1172. επόμενα^ βοη^ηιβηϋα, οοη- 
γβηίβηϋΛ αί Ρίηά. 01. II 22 (ΚΙ&υββη). 

1173. τίαηοφρονών, άβΓ άΐΓ ΰΙ)6ΐ 
ιηϋβρίθΐΐ. 

1174. υπέρβαρης έμπίτνων ι ν^Ι. ΡβΓβ. 518 ω δνσπόνητε δαίμον, ώς 
άγαν βαρνς ποδοιν §νηλον παντϊ 
Περσιτιω γενείς δορίι. Αηί. 1346 έπϊ 
γ,ρατί μοι πότμος δυσ-αόμιστος είσή- 
Χατο, ϋίβ πϊΛΏ^βΙϊϊΛαβ Κββροηβίοη 
76Γΐ)6886Γύ Μβίηβΐίβ τπϋ ύπέρβρι^υς 
ίπ έμπίτνων, Υίβΐΐβίοΐιΐ; &\>βτ ίβί ίιη 
βίΓορΙι. V. 1163 η»ο1ι Ο. ΗθπηαηηΒ 
νβπηα1;υη§ δά-αει ίύτ δήγματι ζα 
θθΐίζβη. ϋίβ Βίΐάιιη^ νοη ύπερβαρψ,ς 
ίΒί Ώχϋ άβΓ νοη νπερβρι&ής (δορίι. 
Αί. 951) ζα νβΓ^ΙβΐοΙίθη. 

1177 ί. Ιη άβη βΓ8ΐ;βη Τα^βη η&οΐι 
άβΓ νβπηδ,ΐιίαιι^ ν&Γ άίβ ΕΓαα υθγ- 
ΒοΙιΙβΐβΗ; &η ά6ηιΤ8.^β, νο βίβ άβη 
δοΙιΙβίβΓ ίΐ,ΒΙβ^ίβ, ναΓάβ 816 νοη 
άβπι Μ&ηηβ αηά νοη Ειβαηάβη αηά 
νβΓ^ΛηάίβηΙ)β8θ1ιβη^<;(άι;Λκαλν7Γτ9}- 
ρια). δ. Ηαιρο^. αηίβΓ άνακαΧνπτη- 
ρια. ν§1. ΕαΓ. ΙρΙι.Α.1146 άπονε δη 
ννν' άνατιαΧν'φομεν λόγους τίούαέτι 
παρωδοις χρησόμεσΟ"* αΐνίγμασιν, 

1179 β". \νΐβ άθΓ ΜοΓ^βηνίηά άίβ 
Α/ν^βΙΙβη £^6§6η δοηη6η8.α{^£ΐη^ ίΓβίΜ, 
80 ΐΓβίΙ)!; άβΓδΙαΓΠΐάβΓ^^βίββίΐ^αη^, 
νβΙοΙιβΓ η8.ο1ι άθΓ Εβ^ίοη άββ I^^^£- 
168 Ιιίη νβΐιί, άίβ ^ο^βη άββ ϋη- 
^Ιαο1:8 άβπι 1<ίβ1ιίβ ά. Ε. άβΓ 0£Ρβη- 
ζ8.Γαη^ οάβΓ ΕΓ£ΰ1Ιαη^ ζα. δο 
βοΐιία^βη άίβ ^ο^βη άββ υη&^ΙαοΙ(8 
ηίοΐιΐ προς άγάς^ 8θηά6Γη προς αΰ- 
γάς^ άίβ ηδοΐιείβ ηοοίι §ΓδΓ8βΓ αΙβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 110 ΑΙΣΧΤΛΟΤ Ίίνέων έόά^είν^ ωβτε κύματος όίχην 1180 

κλύξειν προς αύγάζ τονδε Ληματος πολύ 
μείζον φρενώόω ί' ούκέτ ί% αΙνιγμάτων, 
χάί μαρτυρείτε όυνδρόμως ϋχνος κακών 
ρινηλατονόΐ] των πάλαι πεπραγμένων, 

τ'ήν γάρ ότέγην τηνδ* ονποτ' εκλείπει χορός 1185 
όνμφ^ογγος ούκ εύφωνος' ού γάρ εν λέγει, 
καΐ μίιν πεπωκώς γ% ώς ϋ'ραόννεό^αι πλέον, 
βρότειον αίμα κώμος εν δόμοις μένει, 
δνόπεμπτος έ'ξω, όυγγόνων ^Ερινυών. 
νμνον6ι ί' νμνον δώμαόιν προόήμεναι 1190 

πρώταρχον ατην έν μέρει ί' άπέπτνόαν 
εύνάς αδελφού τψ πατονντι δνόμενείς. 

ημαρτον, ^ κνρώ τι τοξότης τις ως; 
^ ψευδόμαντίς είμι ^νροκόπος φλέδων; (ϋθ θ1>βη }β^ζί 1)Γ8.ηάβ1; {τονδε, νβϋ 
θίοΐι άίβ 86ΐΐ6Γίη αΐβ Ζαββίιααθήη 
άβΓ υη^1ί1ο^8ΐ)Γ&.ιιάιιη^ άβηΐιΐ:; άίβ 
^.ηάβΓαη^ νοη Εη^βΓ πημα πηματος 
Βοΐιβίηϊ άείΓαιη υηηδύί^ ζα 8βίη). 
ν^Ι. 266 υηά Οαίαΐΐ Ι^ΧΙΥ 269 Ιιίο, 
ςΐυαίίδ ύΆίχι ρΐαοίάιιπι ιαοχθ πιαία- 
ϋηο ΙιΟΓΓΪββαηβ ζβρίι^ηιβ ρΓΟβϋγΑβ 
ίηβϋαύ υηάαβ Λόγογο* βχοήβηίβ να^ί 
ΒΐιΙ) Ιίιηίηα βοΗβ, φιο,β ίΆχάβ ρή- 
ιηπιπ οΐβπίθΐιϋ βαιηίηβ ρυΐββ,β ρΓΟ- 
66άτιη1} (Ιβηί Γθ8θη3,ιι1} ρΙίυι^οΓβ οα- 
οΐιίηηί), ροβί νβηίο οιββοβηίθ πια^β 
ιηβ^ΐβ ίηθΓβΙ)Γθ8οηη<; βίο. 

1 183 £. αννδρόμως ρίνηλατονστ]^ 
άίβ 8ρπΓ νίΐίβιηά υηά ίιη Ι^αοίθ 
νβΓίοΙ^βηά ^β άθΐ* δραΛαπά ίΐιαί. 
ν^Ι. 1078. Όαβ ΡΛΓίίοίρ ίη άβια 
δίηηβ „\7βιιη ίβΐι 68 ίΐιυβ, Ιοθζβη^ί 
(1)β8ίαϋ^ί) 68 ιηίΓ'*. 

1187. Τγο^ζ αΙΙβΓ Ηβ,πηοηίβ Ηίη^ύ 
άβΓ (χββαη^ ηίοΐιί ^αί; άβηη άβΓ 
Ιη1ΐ£ΐΗ 181 βοΜίιηιιι. 

1188 £Ρ. 8β1ΐΓ νίΓΐ£ΐιη§8νο11 νίΓά 
ζαβΓβί άα8 ΒίΙά νοη άβι — νοη 
Μβη8θ1ιβηΙ)1ιιί — ΙϊβΓααβοΙιίθη Ζβοΐι- 
^βηθ88βη86]ΐ8,ίί(χώμο?), άίβ ίηι Ηαυδβ 
ίβδίβϋζΐ; ιιηά ηίοΐιΐ; ντίβ αηάβιβ αω- 
μάξοντες ά\χτο\ϊ άίβ 8ίΓ&Γ8β 8θ1ινΓ9.Γηιί;, 
αηδ^βίϋΙΐΓΐ; υηά βΓδύ αηι δβΐιίαβββ 
πιίί αυγγόνων Έρινύων άίβ Ζβοΐι- 
§βηο88βη8θ]ΐ3.Ά ^βΐ^βηηζβίβΐιηβί. — 
ϋύγγονοί Έρινύες,ΥίβίΙ δίβ ΥβΓ^ν^&ηά- 
ίβηπιοΓά Γδ,οΐιβη άυΓοΙι Υβιν^ηά^β. ν^Ι. 159 υηά ΕαΓ. ΗβΓΟ. 1076 προς 
Έρινναί &' αϊμα ανγγονον ε^ει, 

1191 £. πρώταρχον (ν§1. Οΐιο. 
1066 ί.) ατην (άίβ ϋΓβοΙιιιΙά, ηδιη- 
Ιίοΐι άίβ δοΜαοΙιΙιαη^ άβΓ Κίηάβι 
άβδ Τΐι^βδύβδ) βίβΐιΐ; αΐδ Ιηΐι&ΐΐ} άβδ 
Ι^ίβάβδ 8.ρρο8ίϋοηβ11 ζυ νμνον. — 
ίν μέρει (8.1)ν7ββ1ΐδβ1ηά) ηιυΓβ δίοΐι, 
ά&. άβΓ 0]ιθΓ ζαδ8.ηιπΐ6η8ίη^<ί(1186), 
ΐΛΓ^,ΙΐΓβηά ά8.8 δ^οΐίοα Είηζβΐ^ββ&η^ 
νοΓααβδβίζί, 8.αί άίβ ΑΙ^^ββΙ^δΙοη^: 
νοη δίΓορΙιβ ηηά ΑηΙίδ4;Γορ]ιβ Ββ- 
ζίβΐιβη. ϋβΓ (τββαη^ νοη άβηι Εΐιβ- 
1)Γαο1ι άβδ Τΐι^ββίβδ Ηΐάεί ^Ιβίοΐι- 
δ3.ηι άίβ Θθ^βηβΙίΓορΙιβ ζα άβηι ββ- 
β&η§ νοη άβΓ ί'ΓβνβίίΙΐδ.Ιι άββ ΑίΓβαβ. 
— άπέπτνααν νίβ άπέπτναα (ρίαί!) 
ΡΓοηι. 1103. ΚΓΰ^βΓ II § 63, 6, 2. — 
εννάς . . δναμενεις: άαδ Ιι&^θγ άββ 
ΑίΓβαβ ίβί άβηι ΕΙιβΙ)Γβο1ιβΓ αΙ)βΙ- 
^ββίαηί, νβίΐ άβΓ Ε1ιβ1>Γαο1ι 1)1αίΐ§ 
^βί&οϊύ Υίϊτά, — πατίίν 1)βίΓβίβο 
(1)β8ΐ:βί§βη) νίβ Οίιο. 728. 

1193. Υζΐ. Ργοπι. 860 (νο Ργο- 
ηιβίΐιβαβ ^ίβ ΙιίθΓ Κ3.δ8,αάΓα ββίηβ 
Εβηηίηίδ άβΓΥβΓ^αη^βηΙΐθϋ) αΙβ Ββ- 
§1&αΙ)ί^αη§ δβίηβΓ νοΓ»αβδίο1ιί άβΓ 

- Ζα^αηίΐ; Ηβίβ^) τώνδε προαααίνει 
σε τι. ; αηά 868 σημεία σοι τάδ* ^στϊ 
της εμης φρενός, ως δέρνεται πλέον 
τι τον πεφασμένον. — Ζ α κνρώ 
ν^Ι. 633. 

1194. ΕαβαηάΓα ^βίδί ίη 1)β1;Γ6§ 
ίΙΐΓβΓ ΡβΓδοη άίβ ^ΥογΙθ άββ ΟΙιΟΓβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 111 

εκμαρτνρη6ον Λρονμόόας τωδ^ εΐδέναι 1195 

λόγω παλαιάς τώνί' αμαρτίας δόμων, 
ΧΟ. %αΙ Λώζ αν όρκοι; πήγμα γενναίως παγϊν 
παίώνιον γένοιτο; θαυμάζω δε 6ε 
πόντου πέραν τραφεΐόαν άλλό^^ρω 'ν πόλε ι 
κνρεΐν λέγονόαν^ ω6περ ει παρεβτάτεΐζ, 1200 

ΚΑ. μάντίζ μ ^Απόλλων τφδ* έπέότηόεν τέλει, 
ΧΟ. μών καΐ ^εόζ περ [μέρω πεπληγμένος; 1203 

ΚΑ. προτού μίν αΙδώς ίιν *έμοΙ λέγειν τάδε. 1202 

ΧΟ. άβρννεται γάρ πάς τις εν πράόόων πλέον, 
ΚΑ. άλλ' ^ν παλαιότήζ κάρτ' έμοί πνέων χάριν. 1205 

ΧΟ. ^ καΐ τέκνων εΐζ Ιργον ήλ^^έτην δμον; 
ΚΑ. ξνναινέόαόα Αο^ίαν έψενβάμην. 
ΧΟ. ^δη τέχναιόιν έν^έοΐζ '^ρ'ημένη; 
ΚΑ. ί^δη πολίταις πάντ έϋ•έ6πιξον πάϋ•η. 
ΧΟ. πώς δήτ ανατος ίι6^α Αοί,ίον κότω; 1210 1125 ίΡ. ζηιαοΐε. Ζη &υρο%όπος ν@1. 
Ρ1»<;. δίΛΛ* II ρ. 364 Β άγνρταί δε 
%αί μάντεις ΙπΙ ηλουσι'ων ^νρας 
Ιόντε^, — φλέδων' φλυαρία, %αϊ 6 
άλαζών, εύηχης Ή.6&γο1α., 

1195. ί%μαρτνρείν Ββάβηίθί ηαοΐι 
^βήβΐιίϋοΐΐθΐη 8ρΓ£ΐο1ι§βΐ3Γ8.πο1ι „1)β- 
ζβα^βη Ψ2Λ ιη3>η ηίοΐιύ 86ΐΙ)8ΐ} ^β- 
86]ιβη, βοηάβηι νοη βίηβιη Αιι^βη- 
ζβα^θη ^βΙιδΓΐ; Ιιαί** ι^ΡοΙΙ. ΥΠΙ 36 
μαρτυρία δΐ τιαλειται όταν τις αυτός 
Ιδών μαρτυρά, διαμαρτυρία δέ^ όταν 
τις παρά του Ιδόντος άτιούσας Ιέγι^, 
Εΐ7ΐη. Μ. 324, 1 όικΙ δαίά. ^%μαρ' 
τυρείν φασ^ το λέγειν^ ουχ αηερ 
αύτος εϊδεν, άλΐ' απερ ετέρων 
η-κουαε λεγόντων). — προυμόσας ψΊθ 
\)βί ίβίβΓίίοΙιβη Ζβυ^θηαυΒδα^βη υογ 
ββήοΐιΐί. Ε8.88ΐιάΓ8. βα^ί: ,,βοΙιγτδΓθ 
οηά 1)6ζ6ΐι@6 άαηη, ά&Γβ άιι άίβ αΐ- 

Ιβη ΡίβΥθΙ (116868 Η&τΐ868 9.118 ιη6ίη6Γ 

Β6ά6 ^16 νοη 6ΐη6Γ Αιι^6ηζ6ΐι^ίιι 

6ΐ^&]ΐΓ6η Ιΐ&βί." ϋβΓ ΟΕοΓ -^618* 

ΖΨ3Χ άβη Έίά &18 ηηηίϋζ 3,1), 1>β• 
βί^ϋ^ 8,1)6Γ, ά&ίΒ 816^6 βίιιβ Αα£;6η- 
ζθΐι^ίιι ^68ρΓ06ΐιβη ]ιαΙ)6 (βαπερ ε Ι 
παρεατάτεις). 

1197 ί. ηώς αν . . γένοιτο νίβ 
ΕιΐΓ. Α1^. 142 χαΐ ηώς αν αυτός 
κατ&άνοι τε καΙ βλέποί; — γεν- 
ναίως παγέν (1. ΐ. ιη&^ ά6Γ Είά 3.α6ΐι ιηϋ ηοοίι 80 ΛαΜοΜί^θΐπ αηά ναΙίΓ- 
Ιιαίύθηι δίηη6 §686ΐι^0Γ6ΐι ββίη. Υ^Ι. 
τους %α%ώς ηαγέντας ορ%ους Ειιγ. 
Ιρίι. Α. 395. 

1200. ΊΛ,υρεΐν λέγουσαν Υίίβ τυγχά- 
νειν λέγουααν, βίηβ δ8.6]ΐ6 ^βηαη 
οηά ήοΐιϋ^ ΐ36Ζ6ίο1ιη6η. Υ^Ι. 12311, 
Οΐιο. 14, 417, δαρρΐ 596 καΐ τόδ' 
αν γένος λέγων έ% Έπάφου αυρή- 
ααις. Χΐιηΐίοΐι αυοίι Οΐιο. 316. 

1203. ν^Ι. Ηοιη. Λ 699 Καασάν- 
δρη Ιτιέλη χρυαέτ] Άφροδίτ'η. 

1204. άβρύνεται, ζίβτί βίοΐι. Υξ\. 
Ρ18.1;. Ρ1ΐ£ΐβ(ΐΓ. ρ. 228 Ο έΟ•ρνπτετο, 
ως δη ού% ίηι&υμών λέγειν. 

1205. άλλ' ην κτΙ., γτοΐιίαιι βο 861 
68 ^ββ^^ί;, βΓ ν&Γ 6ίη Βίη^6Γ (Ιιβί- 
α§βτ Β&ψβν\>βτ) άθΓ 8β1ΐΓ ΕαΐΓ I^^6ι)6 

ΛΪΙΆβϊβ, 

1206. τέ%νων ^ργον "^16 ηαιδουρ- 
γία δορίι. Οβά. Τ. 1248. — ηλ^έτην 
ομοϋ, συνηλ^έτην. Όίβ Β,ϊύΒΟΪϊβ 
ΕοΓίη ά6Γ ζ^θίίβη ΡβΓ8οη ϋα&Ι ά6Γ 
Μβί. Τ6ηιρθΓ8. 6ηάί^ί ίη την. Υ^Ι. 
ΚΓα86Γ Ι §30, 1, 1. 

1208. ^ΐρημένη Υίίβ μανία τ/ρη- 
μένη, ν6ηη 68 ηΐοΐιΐ υΓ8ρΓαη§^1ίο1ι 
επηρμένη ^6ΐΐ6ίΓ86η Η&ύ. 

1210. „Η8.ί ηίοΐιί ά6Γ ΟγοΙΙ άβ8 
I^. άίοΐι βθ86ΐι&άί§1;?" ά. Ια. ,,ΐιβ,ί βΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 112 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ΚΑ. επείγον ουδέν ουδέν, ώς τάί' ί^μπλακον. 
ΧΟ. ήμΓι/ γε μίν ίι) Λίότά ^εόΛίξειν δοκείς, 
ΚΑ. ιού ίου. 

νπ α{> με δΐνοζ όρ^ομαντείαζ πόνων 

ατροβεΐ ταράόβων φροιμίοις, & ω κακά, 1215 

δρατε τούβδε τους δόμοις έφημένονς 

νέους, ονείρων τίροβφερεϊς μορφώμα6ίν; 

παίδες ΰ•ανόντες ώόπερεί προς των φίλων 

χείρας κρεών πλή^οντες οικείας βοράς, 

όίτν έντέροις τε βπλάγχν , έποίκτιϋτον γέμος, 1220 

πρέπονύ* ίχοντες, ων πατ^ιρ έγενόατο. 
έκ τώνδε ποινάς φημί βονλενειν ηνά 

λέοντ^ ϋναλκιν έν λέχει 6τρωψώμενον 

οίκονρόν, οίμοί, τω μολόντί δεόπόττ^ 

έμω' φέρειν γάρ χρή το δούλων ξνγόν, 1225 

νεών ί' έπαρχος ^Ιλίου τ* άναβτάτης 

ουκ οίδεν οΐαν γλώόόα μνόητή, κννός βίοΐι ηίοΐιΐ; ίη βθίηθίη (τΓοΙΙβ &.η άΐΓ 
^βΓδ,οΙιΐν" ΕβΒγο1α..ανατος' άβλαβης, 

1211. ως 1ΐθΐηρθΓ8.1 (ββϋάβιη). — 
Αροΐΐοά. 111 12, 5 Καΰάνδραν, ξ 
αυνεΧ^είν βουλό μένος Άτίόλλων την 
μαντι-ϋην νπεϋχετο διδά^ειν, η 61 
μαΰ^οϋαα ου αννήλ&εν' οΟ'εν Απόλ- 
λων άφείλετο της μαντιτιής αυτό το 
πεί^ειν, 

1214 ί. υποστροβεί με δινος ορ&ο- 
μαντείας ταράααων φροιμίοις ηόνων^ 
νίβάθΓ άΓβίί ιηίοΐι άβΓ \νίΓΐ)β1νίηά 
άβΓ ^6ί883.^αη^ ιια(1 ρθίπΐ^ί πιίοΐι 
πιϋ; άβιη ΥοΓερίβΙ άθΓ (^ιΐίΐίθη. νπο- 
\)βζβϊο\ιηβί , ντίβ 68 βίοΐι ]ίΐ11ιηδ.Ιι1Ϊ6ΐι 
ιιηά αηνβηηβΓί^Ι ίη ίΙΐΓ ταίιτί ηηά 
Γβ^. φροέμια πόνων 8.αο1ι δαρρί. 842. 

1216. οράτε ', ηίοΐιί ΙπιρβΓΛίίν: 
ιιρίίοΓ βί ίοΓίίοΓ ββΐ; &ά αηίπιοβ 
βοιηιηονβηάοθ ίηύβη*ο@8.ϋο. Ν8.ιη βί 
ΐαΐϊβί νίάθΓβ, 8ρθθί8.ίθΓβ8 ςιυοίΐυθ 
οουΐοβ ίΐΐαο αάνβΓίιιιιιΙ;, οπιιις[υβ ηίΐιίΐ 
6θη8ρ6Χ6Γαιιί, Ιυιη άβιηηιη βοίαπι 
ίΐΐο. ί'αϋάίοαιη νίΓ^ίηβιη ββΓηβΐΘ ίη- 
ίθΐΐβ^αηί. δί 3.ηίβιη ίηίβΐΎΟ^αί, ίρβα 
(ΐαδ,θβϋο «ίαίίηι ρΓοάϋ ίρβδ,ιη νίάβΓβ 
θ[υοά 8.1ϋ ηοη νίάβθιηί: ς[ΐιο 8ΐ3ιίιίιη 
ίοπΌΓ £ΐηίιηθ3 οοπίρϋ (Ηβηη3.ηη). 

1218 ί. ώσπερεί ά. Η. 68 \ιΆί άο,& 

Αΐΐ836ΐΐ6η 3.18 οΐ) 816 α. 8. ΛΥ. δίβ βίβΜ 68 ^Ι6ί6ΐΐ88.ιη ί1ΐΕΐ6η αη, άαΐβ 
816 νοη νβΓν3,ηά1)βη §βηΐ0Γάβί βίηά. 
Ε1)βη80 ηαοΙιΙιβΓ πρέποναι (8β1ΐ6η 
8.118 '^ί6) πλτι^Όντες . . τε έχοντες. 
— χείρας πλ-η^οντες Υίϊβ χείρας πε- 
πλησμένοι. — αρεών οίηεϊας βοράς^ 
„νοη ά6ΐιι 6ί§βηβη Γΐ6ί8θ1ΐ6βίι•8Χ8** 
ίίΐΓ ,,νοη άβιη ΓΓ8Χ8β βί§6η6η ΕΙβί- 

8θ1ΐ68'*, νβΠ ά6Γ ΎΒ,ίβΤ ΥΟΠ άβπι 

, Ρΐ6ί86]ΐ6 86ίη6Γ ΚίηάβΓ, αίβο άβηι 
6ί^6η6η Πβί8θ1ΐθ »Γ8. 

1223. λεοντ' αναλταν: βίη I^δ^β 
ηπΓ άθΓ \νί1ά1ΐ6ί1; ηηά ΥβΓάβΓίίΙίοΙι- 
^6ϋ, ηίοΐιύ ά6πι Μηί6 ηαβίι, ^6ίη 
βο1ιί6ΐ• I^δνν6 (λέοντος ευγενούς 1258), 
ν§1. Η0ΠΙ.73ΙΟ άνάλ'κιδος ΑίγίαΟΌΐο^ 
δορΗ. ΕΙ. 301 ό πάντ αναλγ,ις ού- 
τος, η πάαα βλάβη, 6 ύυν γυναιξί 
τάς μάχας ποιούμενος ηηά αηΓββΓ- 
ά6ηι Ηοηι. ^ 333 ώ πόποι, η μάλα 
δη πρατερόφρονος ανδρός ίν ευν'ξί 
η^ελον ευνη^ηναι άνάλ%ιδες αυτοϊ 
έόντες, 

1224 ί. ,,Εγ βίηηί αηί βαο1ΐ6 ^β^6η 
ά6η 1ΐ6ίηι^6^6ΐιι:1;6η Ηθγγπ — ηιβίηβη 
Η6ΓΓη." ΙΙΐΓ ^:δηί§ϋοΙιβΓ δίηη 1)^ηηιί 
8ίο]ι £ΐηί ^β^βη ά6η ββάαη1[6η , βίηβ 
δ^ΐανιη ζη ββίη. 

1227 £Ρ. οΐαν άτην. — Ββί τιυνος 
δίπην (άίβ δίβΙΙηη^ νίβ 1040 ί.) οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 113 λείξάόα χάκτείναβα φαιδρον οίς δνχην, 
ατην λα^ραΐον τεύ^εται, οίαχτ} τύχτι. 

τοιάδε τόλμα' %'Ύΐλνζ αρόενοζ φονενζ 1230 

Ιβτνν. τί νιν καλον</α δνΰφιλίξ δάχοξ 
τύχοψ αν; άμ,φίόβανναν^ ή Σχύλλαν τινά 
οώίου^αι/ έν πέτρανβν^ ναυτίλων βλάβην, 
ϋ'ύονΰαν "Ανδον λΎίχορ α6Λονδόν τ' "Αρτι 
φίλοΐξ πνέουβαν; ώ$ δ' έπωλολνξατο 1285 

ή παντότολμοζ^ ωβπερ έν μάχης τροΛγι. 
δοχεΐ δΐ χαίρειν νοβτίμω 0αηηρια. 

χαΐ τώνδ' δμοιον εϋ τι μή Λεέ%'ω* τί γάρ; 
το μέλλον ίΙ^ει. χαΐ βύ μ έν τάχει παρών 
άγαν άληϋ^όμαντιν οίχτείραζ έρεϊξ, 1240 

ΧΟ. τίιν μεν Θνέΰχον δαίτα παιδειών χρεών 
ξχ^νήχα χαΐ πέφριχα χαΐ τάφο$ μ Εχει 
χλύοντ^ άλη^ώζ ούδΐν έί,ψια^μένα' λίίξασα χαΐ έ%τείνααα φαιδρον ονς 
\ήβ 1>βϊ τεύ^εταί ΥτΊιά ηίοΐιί; γλώβσα^ 
βοηάβηι άίβ ^αηζβ ΡϋΓβοη αΐβ διιΙ>- 
3β^ί ^βάαοΐιΐ. ν^Ι. ζα Εώγ. Μβά. 
1244 ω τάλαινα χεϊρ ^μτ^ι ^^β^ έ^~ 
φος, λάβ\ ερπε %τε, υηά δορΚ. 
ΤγαοΙι. 549 6φ%'αΧμΛς . . νηε-Λτρεπει 
πόδα. δοΐιιηθίοΐιβίηάθ Ηαηάβ Ιβο^βη 
άβη ΗβΓΓίι αηά ίβϋβ βρϋζβη βίθ (1&8 

ΟΙΐΓ, ί)βίΐ8 1&886η 816 68 Ιιϋη^βϋ 
(Ηοχη. ρ 302 ουρχι μεν ρ' ο γ' ^αηνε 
%αί ονατα αάββαλεν άμφω). — φαι- 
δρον ους^ ^611 <1&1)6ί ά8.8 Ατΐ96 ία 
ΡΓ6ΰάβ βίΓβ,ΙιΗ, ν^Ι. ΑΓίβίιορΙι. ¥ήο. 
156 φαίδροις ώαίν. 

1229. τενξεταί (ζα τενχω, τ^Ι. 
Ηοπι. Τ 208 τενξεσ^αι μέγα δόρ- 
πον, ΗΘβ7θ1ι. τε'ϋξομένη ' ποίήσονσα) 
χα%^ τύχΐί, ηίοΐιΐ;, ι^ίβ πΐίΐη Βοηβί 
¥τΰη8β1ιί, άγα&^ τύχι^ (6ίηβ Ρλγο- 

110108.816). 

1280. Κιι,8&ηάΓ8. 88,^ί άίβ £^Ζ6 
^^αΐιτίιβϋ Ιιβιαιιβ, άοβΚ βο, ά&Γβ άβΓ 
ΟΙιοιίαΙίΓβτ 8ίο1ι βίητβάθη έαηη, ά&8 
ηίοΐιί; ζα ν6Γ8ίβ1ιβη (1244), ^γβ.8 βΓ 
ηίοΐιί; ΙιδΓβα ^ίΐΐ. 

1231 £. Ιστιν (Εΐιηβΐθ^ ^(ττα*)» "^βϋ 
Κ&8. άίβ Τ1ΐ8.^ 8θ1ιοη νοίίβηάβί βίβΜ. 
ν§;1. 1119. — τιαλοϋσα τύχοψ' αν: 
ζα 1200. — Ζα Σ%ύλλαν τινά (βίηβ 
ΑΗ δ^.) τ^Ι. ΕαΓ. Μβά. 1342 λέαι- 
Λβοΐι^ΐοβ, Οΐθβϋθ, ν. Λνκοκι^ΒίΝ. ναν, ον γνναιτια, της Τυραηνίδος 
Στίνλλης αχούσαν άγριωτέραν φνσιν. 
1234. 9•νονσαν^ ΓαΓβηΙ^ιη, ν^Ι. ζα 
1409. — Μϋ "Αίδον Ιητορα (Ηθβ7θΐ3. 
λείτορες' ίερειαι. λήτειραί' ίέρειαι, 
λητειραι' ζέρειαι των σεμνών 9•εών) 
ν^Ι. ιερεύς ατας 736, Έρινυος κλη- 
τήρα (Η. Ε. Α1ΐΓβη8 λητήρα) δβρί). 
561. Όιβ Γ8.86ηάθ Ηα,άθΒρΓΪββίβήη 
ίθί άίβ ΜδΓάβήα, νβίβΐιβ άβιη Η3,άβ8 
ΟρΓθΓ 8θ1ιΐ3.οΐ3ί;βί;. — αϋηονδον "Αρη 
νήβ άσπονδος οάβΓ ασπειστος πόλε- 
μος νοη άβιη Ιιβίΐυιη ίηίβΓηβοίναιη. 

1238. τώνδ' . . πείϋ'ω ^αΓΖ ίνΐΓ 
είτε τιτώνδε πεί&ω εΐτε μη., ομοιον 
{<ονδ\ν διαφέρει). Υ^\. 1402 ί., Εαν. 
δαρρί. 1069. 

1239. παρών ά. ί. 1)6ίιη ΑηΜίβύ 
άβΓ Ι^βίοΙίθ άββ Α^αιηβιηηοη. 

1242. τάφος, Βίηρογ. Υς^Ι. ΗθΓοά. 
II 156 τέ^ηπα άτιούων, 

1243. %λνοντ' άληϋ'ώς 'πίβ Οΐιο. 
433 το πάν άτίμως ^λεξας. — ονδίν 
έ^Ί^κασμένα, ηίοήί 1)ϋάΙίβ1ι (ία 
Ο-ΙθίβΙιηίθΒβη αηά Ι^ΙοΓββηΑηάβαίαη- 
^βη) ^68ρΓθθ1ιβη. Υφ.. δβρί;. 432 ' 
κεραυνον ούδεν έξ'ηκασμένον (,,ηίοΐι^ 
ΜοΓθ ααί άβηι Βηάβ ά68 δοίιίΐάββ 
ά&Γ^68ί6ΐ11;, 8οηά6ηι ^ίι^ΐίοΐι^^,ιι^θηη 
433 ιηϋ Κθ6]ι1; ^βύίΐ^ΐί ι^οτάβη ίβ^). 

8 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 114 ΑΙΣΧΤΛΟΤ τά ί' αλλ' άχούβας έχ δρόμου τίεΰών τρέχω, 
ΚΑ. ^Αγαμέμνονόζ βέ φημ' έπ6^ε6%'αι μόρον, 1245 

ΧΟ. ενφημον^ ώ τάλαινα^ χοίμηβον ότόμα. 
ΚΑ. άλλ' οντι Λαιων τωί' έπιβτατεϊ λόγω. 
ΧΟ. οϋχ^ είπερ ε6ταν γ*' αλλά μή γένοιτο πως. 
ΚΑ. βύ μίν χατενχτ^^ τοΐζ ί' άποχτείνειν μέλει, 
ΧΟ. τινοζ Λροζ ανδρός τοντ άγος πορβννεται; 1250 

ΚΑ. ^ χάρτα τάρα παρεχόπης χρηβμ&ν εμ&ν, 
ΧΟ. τονξ γάρ τελονντας ον ^ννήτοα μηχανήν. 
ΚΑ. καΐ μήν &γαν γ' '^Ελλην^ έπίβταμαι φάτιν. 
ΧΟ. χαΐ γάρ τά Λνϋ'όχραντα' δνΰμα^τί ί' δ^ω^. 
ΚΑ. Λαΐίαι^ οίον το Λϋρ' έτίέρχεται δε μοι. 1255 

ότΓοτοΓ, Ανχει^ "Απολλον^ οι έγώ εγώ. 
αντη δίπονς λέαινα βνγχοιμωμένη 

λύχω^ λέοντος ευγενούς άτίονόία, 

χτενεΐ με τήν τάλαιναν' ώς δ^ φάρμαχον 

τενχονβα χάμου μιβ%'όν ένΘ^βει Λοτω^ 1244. Ιχ δρόμου πεοών (απβ άβιη 
Οβίβίββ ^βΓΛίβη) τρέχω \^ίβ Ργοπι. 
909 Ι|ω ί^ βρόμον φέρομαι λναϋης 
πνενματί μάργω, ΟΙιο. 1020, β,αοΐι 512. 

1246. ενφημον (ρΓοΙβρίίβοΙι) κτί. 
^ίβ δορίι. Αί. 362 εύφημα φώνει 
ηαοΐι αλλά με αυνδάϊξ,ον. 

1247. ,,ΑΙ)6Γ ίϋι άαβ, τ^αβ ίοΐι 
ιηβίηβ, ^ίβΜ 68 Ιεβίηβη ΑγζΙ; ά& 
3.180 Ιίβίηβ Ήίΐίβ ά6η]εΐ39,Γ ηηά έβίηβ 
Ββϋαη^ ιηδ^ΐίοΐι ίβί, Ι^ΓααοΜ ιηαη 
άαβ 8θ1ι1ίπ)ΐη6 Οιηβη, άΕδ ίιη Απβ- 
βρΓβοΙιβη άβΓ 82ΐοΙιβ Ιίβ^ίι, ηίοΐιί ζα 

1248. ϊύται^ ινο.8 άα 88,^81. 
1250 ί. τίνος προς ανδρός 83^1 

άβΓ ΟΙιΟΓίΰΙΐΓβΓ ίιη ο,ΙΙ^βιηβίηβη δίηηβ 
,.νοη \^6ΐη?'*, Κ8,83ηάΓ9. 8,1)6γ ίοΓβί 
ανδρός ίη άβιη 8ρβζίθ11βη δίηηβ 
,,νοη νβίοΐιβπι ΜΛηηβ?" υηά Β&ξί: 
^,ΈϋγγτΰΛϊτ ^&τ ββΙΐΓ ίΓ3.ηη, ι^ίβ ίοΐι 
βη1;ί^τΐ8θ1ιί βίηδβΐιβ (αρα), Υι&βϊ άπ 
ηιείηβη δριηοΐι πιίΓ8νβΓ8ΐ»ηάβη,^βηη 
άπ αη βίηβη Μαηη 8,18 ΜδΓάβΓ 
(ΐ6η^8ί." Ζα ηαρα%όητομαί ν^Ι. 
δαρρί. 461 η πάρτα νείϋονς τονδ' 
§γω παροίχομαι (ίοΐι νβτ^βηηβ άΐβ 
Ν&ίαΓ άίβ8β8 δΙίΓβϋβδ). 

1252. ,,Βίβ,ίβηί^βη, νβίοΐιβ άβη 
Αηβοΐιία^ νοίΐΐ^πη^βη βοΐΐβη (τί- 
>Ιονντα5ίαί.),1ΐ£ΐΙ)β ίοΐι ηίοΜ βΓίϋΓβί." 1260 

1253 ί. ΜϋΒϋίβΓ^βϋ βήηηβΗ βίβ 
3,η άίβ ^ΟΓίβ άβΓ Έλ^^. 1035. Ιη 
άβηι νοτίίβ^θηάβη Ζαβ&ηιηιβηΙι&η^ΐ' 
Ιιβ,ί "Ελληνα (ζη 437) ίηίοταμαί φά- 
τιν άβη δίηη ,,ίοΐι 8ρΓβο1ιβ §Γίβ- 
ο1ιί8θΙι"; άα,ΙιβΓ %αϊ γάρ τά πυϋ'ό'- 
%ραντα άίβ Β6ά(:ΐαίπη^ βιΐι^ΐύ: ,,ααοΐι 
(1&8 ΟΓα^βΙ (Ιββ Αροΐΐοη βρήοίιύ }λ 
^βοΐιίβοΐι ηηά ίβί; άοοίι βοΙι^^θγ νβΓ- 
8ΐ3.ηά1ίοΙι '*. — τά πν^ό%ραντα νίίβ 
Οίο. 900 μαντενματα τά ην^ό- 
χρηστα. 

1255. ,,'ννβΐι ηιίτ, \^ίβ βί&Γ^ ά&8 
ΓβηβΓ ίβΐ; β8 ηβ,Μ βίοΐι ηιΐΓ!** Οίβ 
ίηηβΓβ Ααίτβ^αη^^, άίβ ίΐιτ ΙιβίΓβ 
ηι&οΜ, βχψβοΐίί ϊϊϊτ άίβ νοΓ8ίθ11αη§ 
βίηβδ ηΊ&ο1ιίί8[8ίβ βιίΪΕίβββηάβηΓβηβΓβ. 
ϋΐίβΓ άίβ ^α&η^ί^δ,^ νοη οΐον ν^Ι. 
ΚΓΰ^βΓ II 3, 3, 1. Ηδ,ιώζβΓ ί8ί ο* 
νβΓ^ΰΓζί; ίη τοιόσδε αηά οββοηάβΓβ 
ίη τοιούτος, ίη ηοιειν ηπΓ Ργοπι. 967 
(αΙ^βΓ άαβ'ννοΓί ποιειν ίβί ΰΐ^βιΐι&ηρί 
1)βί λ8θ1ΐ7ΐθ8 8β11;βη). 

1257. δίπονς λέαινα γτϊβ δαρρί. 
906 δίπονς δφις (νοη άβπι ΗβΓοΙάβ). 
ν^:!. ζα 82. 

1259 £. ,,'^ίβ βίηβΓ, άβΓ βίη Ηβίΐ- 
πιίίίθΐ ΙϊβΓβίΙβΙ;, νβΓβοΙιίβάβηβ Ιη- 
^βάίβηζβη ζα άβηι ΤΓ8.ηΙ:θ πιί8θ1ιί, 
80 τνίΓά 8ίβ άβη Εοΐιη ίΰΓ πιίοΐι (ά&- 
ίαΓ, άοΓβ βΓ ηιίβΐι ίηβ Ηααβ 1)ηη^) οίοίΐίζθο^ όγν^οο^ ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 115 χάπεν^Βταί^ ϋ^ήγονΰα φωτΐ φάβγανον^ 
έμηζ άγωγηζ άντιτίβαΰϋ'αι φόνον. 

%ί δητ* έμαντής καταγέλωτ εχω τάδε, 
χαΐ Σκήπτρα χαΐ μαντεία τίερί δερτ] 6τεφη; 
6^ μεν προ μοίραζ της έμης δίαφϋ'ερώ. 1265 

Γτ' έζ φ^όρον Λε60ντ\ έγώ ί' αμ' εψομαι, 
[αλλην τιν ίίτην &ντ έμον πλουτίζετε,^ 

Ιδού ί' Απόλλων αντοξ έχδνων έμΐ 
χρηατηρίαν έ6ϋ"ητ\ εποπτενβας έμ} 
καν τοίΰδε κόόμοίς καταγελωμένην μάτην 1270 

φύλων ύπ^ έχθρων ού δι,χορρόπως μαϋ'εΐν. 
καλούμενη δε, φοιτάς ώς άγύρτρια, 
πτωχόζ τάλαινα λιμο9'νήζ ήνεόχόμην. 
καΐ νυν ό μάντίζ μάντνν έκπρά^ων έμ} 
άπήγαγ' ες τοιάβδε %•αναβίμονζ τύχας. 1275 

βωμοϋ πατρώου ί' άντ' έπίί,ηνον μένει, 3.18 βίηβη Τβίΐ ίΙΐΓβδ Εαο1ΐ6^6Γ^8 
3.α88ΤθΙ)θη." Υ^Ι. 1441 £ 

1262. Ο. ί. τύσαα&αί φόνον (αΐβ 
Α^ΐε. <1β8 ίηηθΓβη 01)3β1εί8 ινίβ 8ορΗ. 
Αί. 304 οαην κατ' αυτών νβριν ^κ- 
τίαοίτ' Ιών) άντϊ έμ,ης αγωγής. 

1264. ν^Ι. Ηοιη. Α 14 ατέμματ' 
ίχων Ιν %Β^<ί\ν ετιη βόλου Απόλλωνος 
χρνσέω ανά σ%ήπτρω, Ή.βΒγο\ι. Ιί&νν- 
τήριον ' ο φίρονσιν οί μάντεις σκή- 
πτρον άπο δάφνης.^ ΝΒ.ο\ί^β&\ϊταϊ 
1ι&<; <ϋβ δίβΐΐβ άββ λ8θ1ΐ7ΐθ8 Ευηρ. 
Τγο. 451 ω στέψη του φιλτάτου μοι 
0•Βών, άγάλματ «νια, χαίρετ' . . 
ί'τ' άπ' ίμοϋ χρωτός σπαραγμούς 
κτΙ. ηηά 266 £ 

1265 ί. 8ίθ ΓβίΓβί βίοΐι άβη Εγ8ιιζ 
&1), ι^ΐΓίί ίΐιη ζβΓΓίβββη ζα Βοάβη 
ηηά θοΜβηάβΓί 1>6ί ί^τε . . πεσόντα 
(οάβΓ ηεσόντε) άβη ΕθΓΐ)ββΓ8ΐ8.1) 
ηαοΐι, η&οΐιάβηι βίβ ίΐιη ζ6Γΐ>Γθοΐ36η 
1ΐ£ΐί. \ν^βί1 βίβ 1)βί Γτβ 1)θίά« ζυβίίπι- 
ηιβηηίπιπιΐ;, ίο\^\, ηίοΐιί ά&8 1>6ί σ\ 
μ\ν 1>6&1)8ίοΙιϋ§[ί6 συ δε. 

1267. ΒβΓ V. 8θ1ιβίηί ηηβοΜ ζη 
8βίη; άβηη άβΓ νβηιίοΜθίΐθ ΕΓαηζ 
^&ηη ηίβηιαηάβη πιβΙΐΓ άίβηβη. ΕΰΓ 
ά&8 3,1>8ίΓα86 ατην ββύζύ δί^ιπίβ^ ατής. 

1268. αυτός {ββτιν) έτιδύων . , 
ίσ^τα, ίηβοίβηι Αροΐΐοη δοΐιηΐά 
1γ&^, άδ,Γβ 8ΐβ δίοΐ) ίΐιτβδ δοΐιηιαο^θβ 
βηύΐβάί^ Ιιβ,ί. 1270. ιιαταγ. μάτην ά.ί. ο,ΐβ "νναίιη- 
βίηηί^β νβΓίιδΙιηί, δ,ΐιηΐίοΐι τ^ίβ ό 
νοσών μάταν χχηά φρενομόρως νο- 
σοΰνζα δορίι. Αί. 635, 625. 

1271. „νοη ΓΓβηηάβη, νοη Γθίη- 
άθη ηίοΐιί ίη ιιηβίηί^βΓ \νβί8β αηζη- 
ΙιδΓβη (νοη ΓΓβηηάβη, Εβίηάβη ίη 
ββΙιδηθίθΓ Είηί^ΙιιβίΙ).^* υπό ίβί ζη 
φίλων ζη βΓ^ηζβη. ΚΓίί^βΓ Π 68, 
9 Αηπι. δίχ. μα^ειν νίθ διχορρό- 
πως Ιδενν 361. 

1272. „ϋηά \7ίβ βίηθ ΟβΙά καπι- 
ηΐΘΐηάθΥθΓζηοΙείΘ (ιρευδόμαντις ϋ'ν- 
ροηόπος 1194) πιαΓβίβ ίοίι ϋη^ΐηοΐε' 
Ιίοΐΐθ ηιίβΐι Ηηη^θΓ Ιβίάβηάββ Β6ί(;6ΐ- 
\7θίΙ) ηβηηβη Ιιιβββη." 

1274. 6 μάντις μάντιν^ ^ΐ6ίοΐ388,ηι 
οΐιηβ &πιί8ΐ)ΓίΙάθΓΐίο1ΐθη 8ίηη. Υ^Ι. 
Ργοπι. 29 ^«05 9•εών γάρ ούχ υπο- 
πτήσσων χόλον. — ^ππράξων, οοη- 
ίβοίηΓϋβ, νίβ δορίι. Οβά. Κ. 1658 
ον γάρ τις αυτόν ούτε πυρφόρος 
^εοΰ -κεραυνός έξέπραξεν 8. ν. 3,. 
ώλεσεν, 

1276. βωμοϋ πατρώου: &ηι Η&ηβ- 
οΜα,τβ (1022) 1ι8.ί;1β βίβ αΐ8 ρτίθβίιβΓ- 
ΙΐοΙίΘ δβΐΐθΐίη ίΙΐΓΘ δΐίβΐΐβ. — ΝαοΗ- 
^ΘβίθΠί, οΗηβ 3.Π1 Εηάβ άβ8 νβΓββΒ 
ζη βίθΐίθη, ΐ)7θΓ(1θη ίπι ΤήπιβίβΓ ηηΓ 
ΡΓΒ-ροβίίίοηβη , άίβ ηίοΐιί αηαβ^ΓΟ- 
ρΐιίβοΐι δίηά, 80 υπαϊ Εηηι. 420. 
8* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 116 ΑΙΣΧΤΛΟΤ %ε^μώ κοπείβης φοίνων προόφάγμαη. 

ον μί^ν ατνμοί γ* έχ ϋ'ε&ν τε^νή^ομεν. 
ίίξει γάρ ημών άλλος αί Ζίμάοροζ, 
μητροχτόνον φίτνμα, Λοινάτωρ τιατρόξ' 1280 

φχ)γά§ ί' αλήτης τήβδε γης άπό^ενος 
χάζείβίν^ ατας τάβδε %ρίγχώβων φιλοις' 
όμώμοταί γάρ δρκο^ έχ ^εών μέγας, 
πράξεων νιν ύπτίαβμα χεψένου πατρός. 

τι δητ έγώ χάτονχτος ωί' άναότενω, 1286 

έττεί το Λρ&τον είδον ^Ιλίον πόλιν 
Λράξαβαν ώς ίττραΐ^εν, οι ί' είλον πόλιν 
όντως άπαλλά66ον6ιν έν %'εων χρί6εί\ 
Ιον6\ αραρεν, τλήύομαί το χατ^ανεΐν. 

"Αιδον πνλας δΐ τάόδ^ έγώ τιροβεννεπω' 1290 

έπενχομαι δΐ χαιρίας πληγής τνχεϊν, 
ώς άβφάδαβτος, αίμάτων ε'ί>%ι^η6ίμων 
άπορρνέντων, 'όμμα ΰνμβάλω τόδε. 
ΧΟ. ω πολλά μίν τάλαινα, πολλά δ' αί> 6οψίι 
γνναι, μακράν ίτεινας, ει ί' έτητύμως 1277. τίΟΤΐΒίσης 8θί1. ίμον. — 
ποόβφαγμα "Τίλβ πρό&νμ,α βί^βηίϋοΐι 
,,δβΙιηορί'βΓ", αίβΓ ^ίβ σφάγμα^ 
έ'νμα ^6\)ΤΒ.τιο\ιί (πΐΛθί;&ϋο). Υ^Ι. 
ΕυΓ. ΙρΗ. Τ. 458, Ηβΐί. 41, Τγο. 628. 

1278. άτιμοι^ ατιμώρητοι. Υ^Ι. 
ΕιΐΓ, Ηίρρ. 1417. Ηοο β&βρβ ιηοη- 
ίαήβ ίαϋ βοΐαϋαιη: ,,ηβςτιβ βηϊιη 
ιηοηβιητίΓ ίοηΐΐί'* (ΥολοΙίβΏΛβτ ζητ 
Β,. 8ί.). νβΓ^. Αβη. υ 673 ηηιη- 
ς[Π8,ιη οιηηβθ Ιιοάίβ χηοήβιηυΓ ίητιΗί. 
Ώλ\ϊ&ι άβτ δοΙιβΓζ Ηογ. βαί. Π 8, 34 
ηθ8 ηίβί ά&ιηχιοδθ ΜΙ^ίιηαβ, ιηοήθ- 
ιηαΓ ίηαΐϋ. 

1280. φίτνμα {3\)ΒΪυ. ρΓΟ οοηοΓ.), 
ρΓοΙοβ , 1ιβΙ)ί άθη ΜαϋβηηοΓά άιίΓοΙι 
δοΙιηββΙΐίΐΏά ΙΐθΓνοΓ. 

1282. ατας . . φίλοις^ ηιη άίβββη 
ΜοΓάι^θΓ^βη άίβ δρϋζθ αηίζηββίζβη 
υηά 816 αΙ^ζαβοΙιΙίβΓββη. Υ^Ι. Οίο. 
931 ^πίϊ δ^ πολλών α£μάτων έπη- 
ηριαεν τλήμων 'Ορέστης. 

1288. εκ »εών: γ^\. Ηοιη. α 37Ε 

1284. ,,Ο&Γβ 6Γ Γ8.ο1ΐ6η βοΐΐ άίβ 
ΎϊϊΛί, άηνοϊϊ ¥Γβ1ο1ιβ άβιΥΕίβι τΰοΐί- 
1ίη^8 ζπ Βοάβη δβΐ {νπτιος ονδει 
έρείο^η), άβη 8ίπΓΖ άββ ΥΕΐιβΓβ**. 
Ζη πραααείν (βχί^βιβ, αίοΐβοί) ν^Ι. 1295 

Έιιιη. 626 τον πατρός φόνον πρά- 
ξαντα. 

1285 Γ. %άτοί%τος (ν^Ι. ϊποιτίτος), 
ά. ί. νίβίβη Κ1&§[6α ιηίοΐι 1ιίη£^βΙ)βη<1. 
— ίπεϊ το πρώτον^ ηαοΗάβιη άοοίι^ 
βίηιηαΐ. Υ^Ι. Ηοιη. Α 235 ουποτε 
φύλλα %αϊ οζονς φναει, ^πεϊ 9η 
πρώτα τομην έν ο ρε σαι λέλοίπεν. 

1287 £. πράξαααν ώς «πραξ^ι^: ζα 
1170. — οϊ δ' εΙλον πάλιν αΐΐ^βιηθίη 
νοη Α^&ιηβιηαοη. — άπαλλάσαονσιν, 
^θ^^οηιιηβη, άανοη^οιηΐΏβη, ^ίβ 
ΗθΓοά. Ι 16 άπο τούτων ονη, ώς 
ηϋ'ελε, άπηλλαξε. 

1289. αραρεν^ 63 βί6Μ ίββί, 68 
ίβί 1)β8θ1ι1θ886η. — το αατϋ'ανίΐν: 
Η&ᣧ 8ΐί6ΐιί 80 άβΓ Ιη&η. ιηϋ Ατ- 
ϋ^θΐ 1)61 άβη άταπι&ϋβοΐιβη Οίοΐι- 
ΙΐθΓη, Ζ. Β. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 442 το 
δράν ονκ η&έληοαν, Εώγ. Ιρίι. Α. 655 
το αιγάν ον β%•ενω. 

1292. ν^Ι. 8ορ1ι. Αί. 831 καλώ 
δ' αμα πομπαίον Ερμην χ^όνιον εν 
με τιοιμίσαι, ^νν ααφαδάστω χαΐ 
ταχεί πτ^^τ^^ατ^ πλενράν διαρρη- 
ξαι^τα τωδε φασγάνφ. — εν&νηαί- 
μων, Ιβίοΐιίβη Τοά ύήη^βηά. 816 
1)ίϋΘί ϋπι εν&αναϋία. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝ5^Ν. 1Π μόρον τον αύτήζ οΪ6ΰ•α^ Λώξ ^εηλάτον 
/3ο05 δίχην τίρόζ βωμ6ν εύτόλμωζ πατείς; 
ΚΑ. ούχ ίβτ αλν^ΐξ^ τί^ %ίνοι^ χρόνω πλέον ; 
ΧΟ. ό ί' νβτατός γε τον χρόνον Λρεύβεύεταν. 
ΚΑ. ν^κεν τόδ^ ^(^^9^ μικρά χερδανώ φνγ^. 1300 

ΧΟ. άλλ' ϋβ^Ί τλήμων οδ^' άπ^ εντόλμον φρενός, 
ΚΑ. Ιώ πάτερ 6ον βών τ ε γενναίων τεχνών, 1304 

ΧΟ. «ΛΛ' εύχλεώς τοι χατϋ'ανεΐν χάρις βροτω, 1303 

ΚΑ. ούδεΙς άχούει ταντα των εύδαιμόνων. 1302 

ΧΟ. τί ί' έατί χρήμα; τνς 6* αποστρέψει φόβος; 1305 

ΚΑ. φεν φ εν. 

ΧΟ. τί τοντ Ιφενΐ,ας; εί' τι μ'^ φρενών ΰτνγος, 
ΚΑ. φόνον δόμοι πνέονόιν αίματοΰταγή. 
ΧΟ. καΐ πώς; τόδ* &ξει ΰ•νμάτων έφεότίων, 
ΚΑ. δμο^ο^ άτμος ω6περ έχ τάφον πρέπει. 1310 

ΧΟ. ού Σνριον άγλάϊβμα δώμαβιν λέγεις, 
ΚΑ. άλΛ' εΙμι χαν ί($/ϋ04^^ χωχνβονβ* έμίΐν 1296 £. αντης Υίΐβ 1136. — »8η- 
λατον βονν άίοϋ φχΆβ ββ ιιΐίτο οί- 
ίβτϊ 8.(1 ίιηιιιοΐαηάαιη, (ΐααΐββ ιηβιηο- 
Γβ,ηί Ιιίβίοηοί ρΐηβ 8βιηθ1 (8ί&η1θ7). 
ν^Ι. Τ&ο. Ιιίβί. III 56 3,οοβ88ϋ; άί- 
ηιιη οπλβη, ριοία^β 3,Η&ηΙ)τΐ8 ίατι- 
ΓΠ8 (Ιίθίβοίο βαοήδοϋ 8,ρρ8.Γ&ύα Ιοη^β 
ηβο «Μ ίβΓΪΓί 1ΐ08ϋ8.8 ιηοβ ββΐ; οοη- 

£θ88α8. 

1298. ούη αλνξις ΥβτΜΜ ύοΥϊ ντϊβ 
1300 ηιιεί τό8' ημαρ ^αυβ&Ι ζα άβιη 
Ροΐ^βηάβη: ,,άα, 68 ^βίη Εηίήηηβα 
^ίβΜ, ^3.8 βΓΓθίοΙιβ ίοΐι άαΓοΙι Αα£- 
8θΐ3υΙ)?" ν§1. ζη Οαο. 706 αηά ζυιη 
Οβά&η^βη 8ορ1ι. Εί. 1485 τί γάρ 
βροχών αν ανν Άαν-οις μεμιγμένων 
^ν^ατιειν 6 μέλλων του χρόνου ίΐέρ- 
δος φέροι; 

1299. ,,^ν'βηί^βίβηβ ^Μ ά&Βΐιβίζίβ 
^IβΓI^β1^βη8ζβ^<^ βοηβί νβΓί ^β8θ1ι8,ίζ1" 

άβη ΑυίδοΙιαΙ) ά68 Τοάββ αΐβ ^οΓββη 
Οθ•^ίηη.•* Ζΰ ό ύστατος του χρόνου 
ν^Ι. ΚΓΰ^θΓ Ι 47, 28, 9. 

1301 Γ. Ο. ί. ,,άΐβ ΑηβΛβηηαο^ 
θΐηρί3,η|^β νοη ιπιγ: άα ζβίίβΐ; άίοΕ 
ιηα1;ί^ ίιη ϋη^ΐΰοΐί." Ια απ ευτόλ- 
μου φρενός Ιίθ^ί άαβ ΗαυρΙι^θτ^ίοΙιΙ} 
άβ8 όβά&η^βηβ. ϋίββββ I^ο^) νβοϋ 
ίη Καβ. βίηθ βοΙιιηβΓζΙίοΙιβ Εήηοβ- Γΰη§ Λη άίθ ευτολμία οάβΓ γεν- 
ναιότης ίΐατββ ς^αοζβη θ68θΙιΐ6ο1ιί8 
ιιηά ά3.8 Πη^ΐΰο^ (1β8 ^αηζβη ββ- 
βοΙιΙβοΜβ. ν^Ι. 8ορ1ι. ΑηΙ;. 839. 

1303 £. ΒθΓ ΟΙιΟΓίαΐΐΓβΓ ^ίβίοί άβτ 
θοΙιΐΏβΓζΙίοΙίθη ΕΓΓβς^αη^ άβΓ Εαβ. 
^β^θηηΙ)βΓ βίηβ ΚθοΜίβΓϋ^αη^ ββί- 
ηβΓ λνοΓίβ. Κα.8. βΓ^ίάβΗ: ,,βίη 
Οΐΰοΐίΐίοΐιβτ ίβΐ; άαβ ηίοΐιί, άβη ιηαη 
ιηίΐ; 8ο1ο1ιβη λνοΓί^η ίΓδδίβΙ; " Ββ,γ- 
&η£ ίήϋ Κ&β. άβΓ ΤΙιΰΓθ ηδ,ΙιβΓ, 
\78ίο1ι1; Β\)βτ βοίββίζί ζαΓϋο^. Οβη 
(ΪΓΰηά ^βΜ βίβ 1308 αη. 

1307. εΐ' . . στνγος ά. 1ι. Θ8 ιηηΓβ 
βίη ΙηηβΓθΓ δοΙιαπάβΓ ββίη; άβηη ίοΐι 
ύαιιη ηίοΐι^β θηίάβοΐ^βη, \7£ΐ8 άθίηθη 
\νθ1ιηιί νβΓίΐηΙ&ΓβΙ; 1ΐ£ΐΙ)θη ^δηηίβ. 

1309. καΐ πώς; ^ίβ 554, Οΐιο. 772, 
ΕπΓ. Ογ. 1110: ,,άυ ιγγθΙ άίοΗ; άαβ 
181; πυτ άβΓ ΟβΓαοΙι νοη άβη α,ηι 
ΗβΓάβ ^ββοΐιΐίΐοΐιΐίβίβη ΟρίβΓίίβΓβη 

(1040 £.)•", 

1311.•2^νρίθΐ' αγλάισμα νοη^ΥοΙιΙ- 
^βΓΰοΗβη , ν^^Ι. ΕπΓ. Β&1:οΙι. 144 Συ- 
ρίας λιβάνου ν,απνός^ Ηογ. οαηη. 
II 7, 7 00Γ0η8.ίιΐ8 ηϋβηίββ ιηο,ΙοΙ)»- 

ίΙίΓΟ δ^ηΟ 08.ρί11θ8. ϋβΓ ΟΙιΟΓΓΰΙΐΓβΓ 

ιηβίηί;: „ίη 'ννίΛ1ίο1ι1[βί1; ήβοΐιβ ίοΐι 
λνβίΙΐΓ8.υο1ι ; ναβ άη αΙ)θΓ 83.^8ί, ίβΐ; 
ηίοΐιΐ: \νθίΙΐΓ8.αο1ι." οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 118 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ^Αγαμέμνονος τε μοΐραν' άρχείτω βίος. 

ιω !^ένον. 

οντοι δνβοίξω %•άμνον ώς ϋρνίζ φόβω 1315 

ϋλλωξ' Θ'ανούβΐ] μαρτυρείτε μοι τάδε, 

όταν γννίι γυναικοζ αντ έμον ϋ'άντ^, 

άνήρ τε δνόδάμαρτος άντ ανδρός τίέό'υ. 

έπί^ενοϋμαι ταϋτα ί' ώ^ ^ανονμενη. 

ΧΟ. ώ τλήμον^ οίκτείρω 6ε ^εβφάτον μόρου. 1320 

ΚΑ. ατίαΐ^ Ιτ ειτίεΐν ^ή6ιν ί) ^ρήνον Θ'έλω 
έμον τον αύτής' ήλ^ου ί' έπεύχομαι 
προς ϋΰτατον φως τοΓ^ έμοΐς τψαόροις 
έχ^ροΐς φονεϋΰι, τοις έμοίς τίνειν 6μοϋ 
δούλης ^ανού6ης εύμαροϋς χειρώματος. 1325 

^ώ βρότεια Λράγματ ' εύτυχοϋντα μϊν 
βχνά τυς αν τρεφείεν εΐ δ\ δυβτυχοΐ^ 1313 £. Μί<; άβη ΛΥΌΠιβη ,,άοοίι 
ίοΐι ^3.ηη αποΐι ίιη Ηαπββ (1)6ίιη 
81;βΓΐ3Θη) ηοοίι ιηβίη υηά Α^αιηβιη- 
ηοηβ Ο-ββοΙιίο^ 1)β1ίΐ8.ί?βη" νίτβηάβί; 
βίοΐι Ε8.8. ν^ίβάβΓ ζαιη Έίη^αη^β άββ 
Ραΐαβίββ, 1)βΙ>ί 8.1)βΓ ζαιη ζινβϋβη 
Μ&ΐθ ζιΐΓΰοΙί. ϋίββθ ^ίοάβΛοϋβ 
ϋηβηίβοΙιΙοββΘηΙιβϋ βηΐβοΐιυΐάί^ΐ; βίθ 
1111 Ροΐ^βηάθη άβιηΟΙιΟΓθ^ε^βηΰΙ^βΓ. 

1315 Γ. "ννίβ βίηνοββΐ ιηϋ 'άη^βΐ;- 
ϋοΐιβιη βθδοΙίΓβί πιη ά8.8 β6ΐ>αδθ1ι 
Η^ίΙβΓί, ίη \^β1ο1ΐθΐη θγ δίη ίβίηά- 
Ιίοΐιββ ΤίθΓ βίβΐιί, 80 πιαοΐιβ ίοΐι ββ 
ΙιίβΓ αιη Ηαιΐ86 — ηίοΙιί οΗηθ (τηιηά. 
"ννβηη ίοΐι ίιη Ηαιίθβ ιηΘίηβη Τοά 
^βίηηάβη 1ΐ3,1)βη ντβΓάθ, ά3.ηη 1)θ- 
ζβυ^ί ιηίΓ άί68, ά&Γβ ίού ιηβίηβ ^- 
1;οη (τΓΰηάβ Ιιαίΐιβ. ΙΙιγ ν^βιάβΐ; αΒβι 
ιηβίηοΓ 'ννοιίβ ^βάβηΐίβη, \ν^βηη αη 
ΕΙ^ί. ηηά ί^ίβΐΐιοβ άίθ Εαοΐιβ γοΙΙ- 
ζο^βη ^ΐΓά. — ^άμνον ίβΐ; Μα'ύχίφ.% 
νοη δνσοίξω φόβω Υίϊβ νοη φοβοΰ- 
μα4, ν^Ι. δβρί. 276 μέρψναι ξωπυ- 
ρουοί τάρβος τον άμ,φιτειχη λέων, 
Ββιηοβίΐι. IV 45 τε&νάσι τω δέει 
τονς τοιούτους αποστόλους. .— •9'α- 
μνον (ην οϊτιον ώς όρνις Ο'άμνον 
^ίβ ΡβΓ8. 131 πας . . Χεώς ομηνος 
ώς έτιλέλοιπεν μέΧιαααί. 

1318. άνβρός δυαδάμαρτος^ άβΓ 
βίηβ υηββϋ^θ βαίϋη Η&ί. 

1319. επι^ενονμαι^ ίοΐι θΛϋίθ ιπιγ 
αΐβ 6Γ8.8ί^68θ1ΐθη]ί. Ναοΐι Η687θ1ι. ίπι^ενουβ^αι ' μαρτύρεσϋ•αι,πορεύε~ 
ο&•αι. Σοφοπλης Αχαιών συλλόγω 
καΐ Αισχύλος Κρήβααις Βοΐαβίηϊ αη 
βίηβΓ άίβθβΓ δΐιβίΐβη άαβ ΨοΓί ίη δ,ΐιη- 
ΙίοΙιβηι Ζη83.ιηιη6η1ΐ8.η^ £^6ΐ:>Γει,ιιο1ι1; 
τ^ΟΓάβη Ζ11 ββίη. - ϋ&θΓ άίβ 81εΙ- 
Ιαησ. νοη ίε ζιι 744. 

1321 ί. άπαξ ϊτι ά, ϊχ. ζαπι Ιβίζ- 
ίβη Μαίθ. — ρτιβιν η ^ρηνον έμον 
τον αύτ/^ς, βίηβη 8ρΓαο1ι οάβΓ νίβΐ- 
πίθΙΐΓ βίη Εΐα^θϋβ^ υηι ηιίοΐι ββΐ- 
Ι^βΓ, ηίοΐιί υηι Τοίθ. 01)νίΓθ1ι1 άβΓ 
θρήνος άβη Τοίβη ^ίΐί, \ν^βί1ιβ ίοΐι 
ηιΐΓ, άίβ ίοΐι ηοοίι 1θΙ)β, βίηβη -9•^^- 
νος: ζώσα γόοις με τιμώ δορρ1.122. 

1323 £. ΒβΓ Τβχί ί8ί ηίοΐιΐ; ίη ΟγΛ- 
ηαη^ πηά βοΐιβίηί 1ΰο^βηΙΐ8.£ύ. Ηθγ- 
ηιαηη Ια&ϊ (ΙίβββΓ I^α^^6 ηαοΐι Ηββγοίι. 
άσκεύοις • 'ψιλοίς , άπαραακενοις. 
Αίαχύλος Άγαμέμνονι άαβ ΤνοΓί 
άακεύοις ζα§β\νίβ8βη, νίτοίΙυΓοΙι άβΓ 
Οβάβ,ηΐίβ αη^άβαίιβί \<Γίι•(1: „^ίβ βίβ 
ηιίοΐι βίηβ βοΐιναοΐιβ, Μΐηοββ δύΐα- 
νίη ^βπιΟΓάβί 1ΐ8,1)βη (1325), •80 
ιηδς^βη βίβ '^βΙΐΓίοβ ηηά βοΐιαίζίοβ 
(στερομέναν φίλων 1430) ζηΟηιηάθ 
8:θ1ιβη.*' ν^Ι. ΟΙιο. 554 ί. 

1326 δΤ. „03,8 ΟΙίίοΐ: ^Ληη βίη 
δοΐιαίίβη ^ϋηάβΐη; ίβί ώι8ιι αΙ^βΓ 
ιιη8[1ΐΙοΐ£ΐίο)ι , 80 — ί8ί; νίβ^ άίβ Ζβίοΐι- 
ηαη^ νοη βίηβηι ηα^Ββη δοΐι^ταηιηι 
^βϋΐς^^;** ά. 1ι. βο ίβΐί ββ ^βι&άβ βο 
^ίβ νβηη βίη ηα886Γ δο1ι\ν^8.ηιηι άίβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 119 βολαΐζ νγρώ06ων ύΐίόγγοξ ώλεόεν γραφήν. 
καΐ ταϋτ^ εκείνων μάλλον οίκτείρω πολύ. ΧΟ. Γό μεν ε{> Λράββειν άχόρεΰτον εφν 
τίαβι βροτοΐ6ιν' δαχτνλοδείκτων ί' 
οντίζ άπειτίων είργεν μελά^ρων^ 
"μι^κίττ' έ0έλϋ"ης'' τάδε φωνών. 

χαΐ τωδε πάλιν μίν ελεΐν εδοΰαν 
μάκαρεζ Πριάμου* 
ϋ'εοτίμητος δ' οΓκαί' [χάνει ' 
ννν ί' εΐ προτέρων αίμ άποτίύει 
χαΐ τοΐβι %'ανον6ι %•ανων αλλοζ 
ποινάξ %'ανάτων έπικραινει^ 

τις ποτ αν εϋ^αιτο βροτών άβινεΐ 
δαίμονι ψνναι τάδ^ άχούων; 1330 1335 1340 ΑΓ. ωμοι^ πέπληγμαι καιρίαν πληγίιν ίΰω, 

ΧΟ. βίγα' τίζ πληγήν άϋτει χαιρίως ούταβμένοξ\ Ζβίοΐιηαιι^ Β.α£ βίηβΐ'Τ&ίβΙ ίη βίηβιη 
Αυ^ΘηΙ)ϋοΐ[ νβΓϋ1{?1;. Υ^Ι. ΕαΓ. £γ^. 
621 τον ολβον ονδεν ονδαμον πρίνω 
βροτοις, ον ν' ^ξαλείφεί ροίον η 
γραφην ^εός. υΛΒΟιΙύοί ίβί βοΐιηβΐί 
νβΓ^^^ΗοΙι; 1ια^ χηοιι 3\)6τ ΜίΓβ- 
^ββοΐιΐοΐί , άβιοη ίβΐί αιιί βίηιη&Ι αΐΐββ 
άαίιίη ηηά γβΓς^βββθη; ΟΐΛΌΖ^Έίχύχτα., 
Ό&ηΐί^ ΪΛθ\}& βίαά ιηϋ βίηβιη δβΐιία^β 
νβΓ8θ1ι\7αηάβη; ηίοΐιί ΜοΓβ άίβ Οβ- 
^βηγίο,τί ηηά Ζη^υη£ί, ααοΐι άίβ 
ΥβΓ^η^βηΙιβϋ; βΓβοΙιβίηί ηιϋ βίηβηι 
Μ&ΐθ νβιηίοΐιίβί;. ϋίβββ "ννίΛαη^ 
άββ ϋη^^Ιαο^β ί»! ηοοίι ίΓ^ηΓί^βΓ αΙβ 
άίβ νβΓ8^8.ο^1ίο1ι^βϋ άββ ΘΙαούβ. — 
Κ&8&ηάΓ& ίήϋ ίη άβη Ραΐαβί. 

1330 £^. ΏβΒ βίαο^βθ 1ι&1)θη άίβ 
Μβηβοΐίθη ηίβ ^βηη^ ηηά ^βίη Η8.η8 
1)β8ϋζύ άβχαη βοΐοΐιβη ϋΐ^βΓ&οΓβ, άαΤβ 
68 ι^βϋβΓβπι Οίηούβ άβη ΖαΙτίϋ νβΓ- 
νβί^θΓΐιβ. ν^Ι. ΗβΓοά. 1749 ευπρη^ίης 
γαρ ούτί ^οτι άν9•ρώποιϋΐ ουδεμία 
πλη9•ώρη. Μϋ δατιτυλοδείτιτων ν^Ι. 
I^η^;ί&^.Τ^&ηIη 11 των ορώντων βκα- 
ατος τον πλησίον Ηΐνηβας δείξει αε 
τω δαγ,τνΧφ ^ ούτος ί%εΐνοζ'* λέγων, 
άοτ. οΛπη.Ίν 3, 22 ί^ηοά ηιοηβίΓΟΓ 
άί^ίίο ρΓ&βίβΓβηηίίηηι, Ρβιβ. Ι 28 ΛΪ ρηίοΐιπιηι ββ^ άί^ίίο ηιοηβ^ιαΓί 
βί άίοίοΓ: Ιιίο β8ί. 

1333. ν^Ι. ΡΙ&υί. Αυΐηΐ. Ι 2, 22 
8ί Βοη& ΕοΗηηα νβηίβΐ;, ηβ ίηίτο- 
ηιίββηβ, ΜαΓίίαΙ. Ι 25, δ Αη^θ ίοΓββ 
θύαηίβηι άηΐ^ϋαβ β,άηιίίίβΓβ Ρϋηιαηι ? 
τάδε (ταντα, τοντ' ίηος) νΟΓ οάβΓ 
ηαοΐι άίΓβύίβτ Αηίυ1ΐΓηη§[ ^ίβ 456, 
Οΐιο. 313 δράβαντι ηα%'ειν, τριγερων 
μν&•ος τάδε φωνει, Εοηι. 513 τοντ' 
^Λος 9ροονμενος * ω δί-κα, ΡβΓβ. 126 
οά, τοντ' ϊπος . . άηνων, 

1337. προτέρων υηΙ)68ίίηιηιί, 80 
άαΓβ ηιαη θΐ^βηβο 8.η Ιρίιί^βηίβ \7ί6 
8,0 άίβ ΕίηάβΓ άβ8 ΤΙι^ββίββ άβη^βη 
1[8.ηη. 

1338 ί. ,,ηηά ι^βηη ββ βο 184), άαΓβ 
ίηιηιβΓ βίη αηάβιβΓ άηιβίι 8βίηβη 
Τοά άβη Οβίδΐίθίβη 8ΰ1ιηβ άββ Μογ- 
άββ νβΓ8β1ΐ3,€ύ'\ αΐΐ^βηιβίη, άαίιβι 
ά»8 ΡΓδ.8βηβ έπΐΆραίνει, — Όβτ ΡΙιι- 
ταΐ ΰ'άνατοι νοη ΜοΓάίΙιαίβη ^ίβ 
1572, Οΐιο. 52 η. δ. 

1343. ϋίβββη ΥβΓβ βοΐιβίηί άθΓ 
ΡύΙΐΓθΓ άββ βίηβη Η8,11)ο]ιογ8 ζη 
βρΓβοΙιβη, άβΓ αίγα άβπι ΟΙιΟΓίύΙΐΓβΓ 
ζΰΓηίί, \ν^β1ο1ιβΓ 1330—1341 νΟΓ^β- 
ίια^βη Ιιαί. Υ. 1345 £. βρήβΐιί άβΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 120 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ΑΓ. ωμοί μάλ^ αν%•ίζ^ ί^ντεραν πετίληγμένοζ. 
ΧΟ. τουρ^ον είργάόϋ'αι δοχεΐ μοι βαβιλεωζ οΐμώγμαβιν ' 1345 
άλλα χοινω6ώμΒ%'^ Ιμηας άόφαλη βουλεύματα; 

1. έγώ μίν ύμΐν τήν έμ'^ν γνώμην λέγω^ 
προς δώμα δενρ^ άβτονσι κηρνόβείν βοήν. 

2. έμοί ί' 5πως τάχιβτά γ* έμτίεβεΐν δοκεϊ 

καΐ %ραγμ έλε'γχειν βύν νεορρντω ξίφει. 1350 

3. χάγοο τοιούτου γνώματος χοινωνόζ &ν 
ψηφίζομαι τι δραν τό /χή μέλλειν ί' άκμ^ί^, 

4. όραν πάρεβτΐ' φροιμιάξονται γάρ ώζ 
τνραννίδοξ βημεΐα πράββοντες πόλει, 

5. χρονίξομεν γάρ' οΐ δ\ τηζ μελλοϋξ κλέος 1355 
3Τ£ίθ4 ηατονντεζ ου καϋ'εύδονβιν χερί. 

6. ούκ οίδα βουλής ^βτινος τυχών λεγω' . 
του δρώντόζ έότι καΐ το βουλεϋβαι τίάρος. 

7. κάγώ τοιούτος εΙμ\ έτζεί δυβμηχανω 

λόγοιβι τί)ν %'ανόντ άνιβτάναι τΰάλιν, 1360 

8. ^ καΐ βίον τείνοντες ώί' ύπείξομεν 
δόμων χατο(ΐ6χυντήρ6ι τοίβδ^ ήγουμένοις; 

9. άλλ' ούκ άνεκτόν^ άλλα κατ%^ανεΙν κρατεί ' 
Λεΐίαιτέρα γάρ μοίρα της τυραννίδος. ΚθΓ7ρ1ΐ8.ίθ8, άθΓ αποΐι ΕπΙιγθγ άββ 
8.η(ΐ6Γ6η Η8.ΙΙ)6ΐΐ0Γ8 ίθύ; άαηη §βΙ)βΐλ 

3,11β Μίί^ϋβάβΓ άββ 01ΐΟΓ8 ίΙΐΓβ 

δϋιηπίθ Β,\), αΐβ ζ^ΙίΙβΓ άβΓ Κογ7- 
ρΐιαίοδ, άβΓ <19,8 ΕΓ^6ΐ)ΐιί8 άβΓ ΑΙ)- 
βϋιηιηιιη^ νβΓ^ίίηάθϊ (1369 Γ.). Εγ 
ίθί ^πι'ψηφίξων αηά έηι%υρών. 

1345. οΐμώγ^κχΰΐν,ηο,αΐι άβη\νβ1ιβ- 
ΓπΓβη ζιι βοΙιΙιβΓθβη. 

1348. προς 8ώμα δευρο βοην ά. ί. 
άβη Ηίΐίβπιί προς δώμα δενρο (βοη- 
δρομησαί προς δώμα δενρο). 

1350. συν ξίφει^ ν^Ι. ΡβΓ8. 757 
πλοϋτον Πατήσω ανν αίχμγι^ 8βρ<;. 
869 δίΎΐΧΧαχ%'ε ανν σιδάρω. — νεορ- 
ρντω βοΐιβίηί ηίοΜ νεορρντω „£Η8θΗ- 
^θζαοΐεί;" {νεοσπαδες ^ίφος Εαιη. 
42), βοηάβΓίι νεορρντω „ίι•ί8θ1ι (νοη 
ΒΙπί) βίβΓββηά" ζα ββίη (δυίάαβ 
νεορρντοις' νεωατϊ ρέονσι). νεορ- 
ράντω Ιίφει (^ίβ δορίι. Αί. 30, 828) 
νβΓίηπίβί δρίΐηΐιβίιη. Ιοάβη&ΙΙδ ίβί 
νοη άβιη 8ο1ι^βΓίβ άββ ΜοΓάβΓ8 άίβ 
Εβάθ. 

1352. το μη μέλλειν ά%μή: ν^Ι. ΡβΓ8. 410 Ηον'ϋέτ' ην μέλλειν ακμή, 
δορΗ. ΕΙ. 22 ονκετ' 6%νείν %αίρ6ς, 
άλλ' Εργων ακμή, Αί. 811 αηά Επγ. 
Ογ. 1292 ονχ έδρας ακμή, 

1353 ί. ως ά. ί. ά£ΐ8 ΥοΓ^ρίβΙ ΙαΓβί 
θΓ^βηηβη, άαΤβ δίθΟίη^β ^β^βη άίβ 
δίαάί 108 λνβΓίε δβίζβη, νβίοΐΐθ ΤναΙίΓ- 
ζβίοΐίθη άθΓ Οθτν&ϋΙιβΓΓβσΙΐίΐίΙ 81 αά. 
τνραννίς νοη άθΓ ΗβΓΓβοΙίΛίΙ; βίηββ 
ϋβυΓραίοΓβ. ^ 

1357. Ιοίι ινβίΓβ ηίοΐιΐ;, ντΛδ ίοΐι 
8.18 ηιβίηβ Μβΐηηη^ δο,^βη 8θ11; ίοΐι 
1)ίη ηοοίι ζα Ιίβίηβηι ΕηίβοΙιΙαΓβ ^β- 
ΙεοπλΏίβη. "ν^βΓ Η&ηάβΐη νίΐΐ, πιαΓβ 
δίοΐΐ νΟΓίΐθΓ βΓ8ί 1)βΓα1»η. 

1359. ν^Ι. ΕαΓ. ΗθγλΗ. 266 αηά 
Ογ. 1680 κάγώ τοιοντος. 

1361 ί. βίον τείνοντες ά. ί. φίλο- 
'ψνχονντες (απι ηαΓ άαβ 1ίβΙ)β I^βι)βη 
ζα Μβίβη).— ^νπίίξομεν ηγονμένοις, 
οΧβ ΗθΓΓ3θ1ΐ6Γη αηβ ίϋ^βη. 

1364. πεπαίτέρα: ώριμωτέρα,γλν- 
κντέρα 8ο1ιθ1. — μοίρα, άβ,β Τοάββ- 
1θ8. Ι»ίβΙ)βΓ 8ίβΓΐ)βη αΙβ βίοΐι νοη 
βίηβπλ ΤτΓβ,ηηβη ΙεηθοΜβη Ιαββθη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 121 10. -ξ γάρ τεχμήρι^ ίότιν, ^ 'ξ οίμωγμάτων 
μαντενόόμεβ^α τάνδρόξ ώζ όλωλότοζ; 
βάφ' είδότας χρίι τώνδε ^νμονβθ^αι πέρι' 
τ6 γαρ τοπάζενν τον βάφ είδεναι δίχα. 
ταντην εΛαινεΐν παντού εν 7ΐ:ληΘ•ννομαι^ 
τρανώς Άτρείδην εΐδέναυ κυροννϋ'^ ΰτνως. 1365 11 12. 1370 ΚΔ. Πολλών 7ίάροι%'εν καιρίως είρημε'νων 
χανανχι εΐηείν ούκ έπαί(ίχυνϋ"ή0ομ(χι. 
τίώς γάρ ης έχϋ'ροΐς έχ^ρά Λορβννων^ φίλοίς 
δοκοϋόι,ν είναι ^ τιημονης άρκν6%ατ αν 
ψρά%ειεν υφός κρεΐύβον εκπηδ'ήματοζ; 

έμοί ί' άγων δί' ούκ άφρόνηότος πάλαι 
νείκης ΐίαλαιάζ ^λΟ•β, 6\)ν χρόνω γε μήν 
ε6τηκα δ' ενΟ•^ Ιτιανΰ* έπ έί,ειργαβμένοίζ. 1375 1366. μαντεναόμεσϋ'α ώς όλωλό- 
τος τον άν9ρός: Υ$ζ\, 677, ΗθΓοά. 
Π 1 Αίολέας ώς δονλονς πατρωίους 
ίόντας ίνόμιξε, ΚΓΐί^θΐ' II § 56, 4, 4 
υηά Ι § 47, 10, 13. 

1367. Ό. ί. 6Γ3ί ιηπΓβ ιη3.η βίοΐι 
^βηβ,αθΒ "ννίβββη νβΓβοΙαο,ββη , 1)βνθΓ 
ηιαη βίοΐι άβιη ϋηιηαίβ 1ιίηί?ίβΙ)<;. 

1368. ν^Ι. Ργοπι. 959 οαΰν το 
τ* οίρχειν καΐ το άονλενειν δίχα υηά 
ζηηι Οβά&ηίΣβη 8ορ1ι. ΐτ^ 225 Ό.' α 
δΐ δόξι^ τοπάξω^ ταντ' Ιδειν ΰαφώς 
^έλω, Τταοΐι. 425 ταύτο δ' ουχί 
γίγνετρίΐ, δότιηαιν είπείν κα|αχρ£- 

1369. ταντην βοίΐ. γνώμην. — 
πάντο&εν πληϋ'ννομαι^ Ψβήη ίοΤι 
άίβ νοη 8.1ΐ6η 8βϋβη νθΓ§θΙ)Γ£ΐο1ιίβα 
(ΪΓυηάβ βΓ^'ύ,^β, βο βηίβοΐιβίάβ ίοΐι 
ηιίοΐι ναϋ άβΓ ΜβΙΐΓζαΙιΙ άαίιίη. Υ^Ι. 
8αρρ1. 612 δημον τιρατοναα χειρ ^' 
οηΐβ πλη9•ύνεται. 

1370. 'κνροϋν9'' όπως ίΰΓ όπως 
%νρεί, "τηβ αη άίβ δίβΐΐβ νοη πώς 
%νρει; θί"ν7Β, τίνρεί — πώς; ίΓβίβη 
^δηηίβ. — Νδ,οΐι άίβββη'ννοΓίβη ίνϋί 
θβΓ ΟΙιΟΓ νοη (ΙβΓ Ογο13Θ8<;γ£ι Β,ηί άίβ 
ΒαΙιηβ πηά άα άαΓοΙι ά3.8 Έ&1ε7^ΐ6Πλ 
άαβ ΖίηιηιβΓ Β,χιί άϊβ Βίΰιηθ ^θγοΙΚ; 
^Μ, 80 1)β(1βαίβί άαβ Μγ άίβ 111α- 
βίοη ά8Λ8β11)β νίβ ^θηη άθΓ ΟΙιογ 
ίη άβη Ρ&1&8ί ΙιίηθίηΐΓΐΐίβ. Ιη §1βί- 
οΙΐθΓ "ννΘίθβ ΙιβίΓβ* ββ 8ορ1ι. Αί. 329 
άρήξατ' εΐαελ&'όντες^ '^^ΙΐΓβηά ίη "ννίιΐίΐίοΐιΐΐθϋ Αί3,8 άηΓοΙι άαβ Ε^^^- 
^Ιβπι ίπι ΙηηβΓπ άθ8 ΖβΗββ 8ίοΜΙ)2ΐΓ 
^ΪΓά. Μ&η βίβΐιί; Κΐ7ί. ηβΙ)θη άβΓ 
I^β^^11β (1β8 Α§3,ιη8πιηοη , ^βίοΐιβ ίη 
άβτ βίΙΙ^βΓηθη Β9,ά6Μ^8.ηη6 (1540 Γ.) 
Ηβ^ΐ, ιιηά άβΓ Ιιβίοΐαβ άβτ Κ&β&ηάΓπ. 
βίβΐιθη. δίθ \ι^Μ ίη άβΓ Ηβ,ηά άαβ 
Ι3ΐαί1)βηβίζ<;β 8οΙινβΓΐ;; ιΙιγθ 8ϋΓη 
αηά ίΙΐΓ βΘίνίΐηά ΐβί πιίί Β1υ<; 1)β- 
8ρΓϋζ1; (1389, 1429). 

1371. τίαιρίως, ορροΓίυηβ, ζτνβοΐί 
βηΙβρΓβοΙίθηά. 

1373. πώς γάρ κτΙ., 8θί1. ει μη 
όντως ποιηαειε. 

1374 ί. πημονης άρτινστίχτα νίθ 
δονΧείας γάγγαμον 372. — φρά^ειεν^ 
νβϋ άαβ Νθίζ ζηΓ ϋπιΐιβ^υη^ άίθηί}. 
— ν^ος 3.18 βίηβ ΗδΙιβ (ζη βίηβΓ 
ΗδΙιβ); άίβ Ρ8.η^βίζθ βΓ§βΙ)βη άίβ 
Η^ΐιβ, — ιιρειΰσον ^κπ., πΐ3,ο1ιϋ§θΓ 
ϋΐδ άαΓ8 Π18Ι1 ΙιίηϋΙ^θΓδρΓίη^θηΙεδηηίθ. 

1376 ί. πάλαι ηηά τταΖαιέ^^ 8ΐ}6ΐΐ6η 
ίη Βθζίβΐιηη^: πιιγ ίβί άίβββΓ 8ίΓαηΓ8 
ΐΆΌ^βΏ (ΪΓθΙΐ8 η3.ο1ι Ιαη^θΓ ΥοΛβ- 
Γθίίοη^ ^β^οπιπιβη; ίΓβίΤίοΙι τναιάο 
άίβ 2βϋ: πιίΓ Ι&η^β, 1)18 θγ ΙίΆτη. 
ϋίθ ΕοΓΠΐ νείαη ατιοΗ ΕΰΓ. Ογ. 1679 
ίη άβΓ Ιϊβθίβη Η8ηά8θΙΐΓίί(;. — Ζυ 
7^ μην ν^Ι. Επγ. ΕΙ. 754 μαγ,ράν 
γάρ ερπεί γηρνς^ εμφανής γε μην. 

1378. ίπ' έξειργασμένοις {τηϋ άοπι 
Ηοο1ι§βίύ1ι1 νο111)Γ&οΙι1ιβΓ Τΐι&ί), ν^Ι. 
ΡβΓ8. 528, ΗβΓοά. IV 164 μαΟ'ών Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 122 ΑΙΣΧΤΛΟΤ οΰτω δ' έπραξα, χαΐ τάδ' ουκ άρνήόομαΐ' 
Άπειρον άμφίβληΰτρον, ω6περ ίχϋ^νων, 
περίΰτιχίξω, πλοντον εΐματοξ κακόν, 
ώς μήτε φενγειν μήτ άμννε6%αι μόρον. 
ηαίω δε ννν δίζ' καν δνοΐν οΐμώγμαόιν 
μεϋ•ηκεν αύτον κώλα' καΐ πεπτωκόη 
τρίτην έπενδίδωμί, τον κατά χιόνος 
ζίώς νεκρών βωτήρος εύκταίαν χάριν, 
οντω τον αντοϋ ΰ^μόν όρνγάνει πεβών 
κάκφνβιων δξεΐαν αίματος όφαγήν 
βάλλει μ έρεμνγι φακάδν φοννίας δρόβον, 
χαίρονβαν ονδίν ^66ον -ή διοβδότφ 
γάνει 6πορψΙ)ς κάλυκος εν λοχεύμαβνν, 
ώς ωδ' εχόντων, πρεόβος ^Αργείων τόδε, 
χαίροιχ αν, εΐ χαίροιτ , έγώ δ' έπενχομαι. 
ει ί' ην πρεπόντων ωύτ έπιΰπένδειν νεκρω, 
τωδ^ αν δικαίως ^ν, ύπερδίκως μίν ονν. 1381 
1382 
1380 1385 1390 επ' εξείργαομένοίΰί το μαντψον 
£θν τούτο. 

1381. ν§1. ΕαΐΏ. 637^ ίν δ' άτέρ- 
μονί κόπτει πεδησασ' άνδρα . . 
πέπλω, Επγ. Ογ. 26 η πόοιν άπείρω 
περιβαλονα' νφάσματι ^'τίτεινεν. 

1382. πλοντον νοη άθΓ \ν^βϋ;β αηά 
άβιη Ρβ,ΗβηΓθίοΜιιιη άββ ββ^ν^β,ηάββ. 

1384. με&ηπεν (Γβιηίβϋ) αντον 
ιιώλα, 6Γ 8αηΙ[ ζυ33.ιηιηβο. ΕυΓ. 
Ηίρρ.356 ρί^ρω, με&ηβω αώμα. Αη- 
άβΓβ 8θΙΐΓβίΙ)βη αντον (ίΐΐίοο). 

1385 ί. τρίτην . . ^ιος , . σωτηρος 
εναταίαν χάριν Ώχϋ βαΓ^&βϋθοίβΓ 
Ββζίβΐιαη^ ααΐ άϊβ τρίτη σπονδή, 
\νβ1ο1ιβ άθΐη Ζενς σωτήρ ζβ\)το.οϊϊί 
ντχιγάβ. ν^Ι. ίχ§. 52 τρίτην /ύώς 
σωτηρος ενν,ταίαν λίβα υηά ζα 257. 

1387. Ηβθ^οΐι. όρνγάνει' ^ρενγε- 
ται, βγοιηϋ, βίη Ιιδίπιίβοΐι ΓοέοΓ 
Αηβάηιοΐί. Υ^Ι. Υοτ^. Αβη. IX 349 
ριίΓρπΓθβ,ιη νοιηϋ; ίΐΐβ 3.ηίιη&πι. 

1388. Ναοΐι^β&ΐιιηί υηά ζυ βίηβιη 
6(11βΓβιι Βϋάβ νβΛΙδ,Γί νοη δορΗο- 
^1θ8 Αηί. 1238 καΐ φνσιών ο^εΐαν 
εηβάλλει ροην λεναγι παρειά^ φοινίον 
σταλάγματος, — αίματος σφαγή, ά&β 
άυΓοΗ 8ο1ιΙ»οΜβη βίβΓββηάθ Βΐηί 
(αίβο βί^ει ,,θίηβη Ιιοοίι Β,ηβ άθΓ 
"ν^ηηάθ 8ρη<;ζβηάβη ΒΙαίβίΓοηι &η8- 
1ΐ3ιΐιθ1ΐ6ηά *'), νίβ αίμα σφάττειν. 1395 

1390 ί. διοσδότφ, νοη Ζενς ομ- 
βριος ^β§θΙ)βη. — ν^Ι. Ηοπι. Ψ 697 
τοίο δΐ ^νμος Ιάν^η, ώς εΐ' τε περί 
σταχνεσσιν ϋρση ληίον άλδήσαον- 
τος, οτι φρίσσωσιν αρονραι, — χα- 
λν%ος εν λ. ά. ί. νβηη άϊβ Κηθ8ρ6η 
1)6^ίηη6η 3.αίζαΐ3Γ6θ1ΐ6η. 

1392 ώς ώδ' εχόντων {τώνδε) "^ίο 
δορίι. Αί. 981. Κια^βΓ Ι 47, 4, 3. 

1393. ¥§1. 1033, 8ορ^. ΕΙ. 1457 
χαίροις αν, εϊ σοι χαρτά τνγχάνοι 
τάδε. — ^γώ δ' Ιπενχομαί , ίοίι 1)ίη 
8ίο1ζ ά£ΐΓ8.α£. 

1394 £. εΐ δ' ην (των) πρεπόντων : 
,,τνθηη 68 αΙ)6Γΐιαηρ1} βοΐιίο^ΐίοΐι Υί'ύχβ, 
ϋθί βίηθηι Τοίβη ΤΓο,ηΙεορίθΓ (αΐβ 
Αυ8άΓηοΐ[ άββ 0£ΐη1ε68 υηά άβι ΓΓβυ- 
άβ) ά8.ΓζυΙ)ήη^βη , 80 \ν3.Γβ 68 Ι^βί 
άί68θπι ΓβοΜ, ηβίη πιβΙΐΓ αΐβ γθοΜ." 
Όβγ 06ά&η1;6 βήηηθΓί λώ. Ηοηι. χ 
411 εν θ'νμω, γρην, χαιρε %αϊ ^σχεο 
μηδ* όλόλνζε ' ονχ όσίη %ταμένοισιν 
ίπ' άνδράσιν ενχετάασ^αι. Όβτ 
ΑΓίΛβΙ ίβΐιΐΐ; ^ίβ 39, ΡβΓ8. 248 ιόν- 
των (πίόντων), ΕαΓ. ΙρΗ. Τ. 1301 
ίΐρατονντων. Μϋ ώστε ΏΛοή πρε- 
πόντων ην γ§\. Εαηι. 228 ονδ' αν 
δεχοίμην ωστ' ϊχενν τιμάς σέ^'εν, 
8ορΙι. Ρΐιίΐ. 656 άρ' ^στιν ώστε . . 
λαβείν, Άΐιοΐα. Εαηι. 202 ^χρησας 
ώστε, 802 μαρτνρών ώς {ώστε), 8ορΙι. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 123 τοβόνδε χρατηρ^ έν δόμονς χαχών οδε 

βτήβαξ αραιών αύτί)ς έχπίνεν μολών, 
ΧΟ. %'ανμάζομέν βον γλώββαν^ ώ§ ^ραβνβτομος^ 

ν^τίζ τοιόνδ^ ί%^ άνδρΐ χομΛαζει,ς λόγο ν. 
ΚΔ. πειραΰ^έ μου γνναιχί)ς ώξ άφράβμονοξ' 1400 

έγώ ί' άτρέΰχω χαρδία τίρόζ είδόταζ 

λέγω' 0ύ ί' αΐνεΐν είτε με ιΐ^έγενν %'έλεΐζ 

ομοιον' οϋτόζ έβτυν ^4γαμεμνων^ εμος 

7Ζ00ίς, νεχρΙ)ζ δΐ τήΰδε δεξιάζ χεροζ 

έργον ^ δίχαίαζ τέχτονοζ, ταί' ώί' ίχει. 1405 θίΓ. ΧΟ. τί χαχόν, ω γνναν^ 

χθΌνοτρεφΙς έδανόν η τζοτόν 
παβαμενα ^νταζ έί, άλ()ξ 'όρμενον 
τόδ' έ%έ%Όν %'νοζ δημοΘ'ρόονζ τ άράζ-^ 
άπέδιχέ 6\ άτίέταμέν β' — άτίότίολίξ δ! ίότ^ 
μΐβοξ 'όβριμον άβτων. — 1410 Οβά.Ε. 1350 δΐΆαιών ωστ£, 570 ττικρ- 
η%Βν ωσχΒ, ΕΰΓ. Ηίρρ. 1327 η^ελ' 

V 17 ανγχωρείν ωοτε. — 8ί%α{ω% 
αν ην νίθ 6ρ9•ώς ^βτιν^ ν^Ι. ζαΟΙιο. 
196, Εηιη. 520 ηηά ΚΓϋ^θΓ Π 62, 
2, 2. — μ\ν ονν τ^ίθ 1075. 

1396 £. Βθη άαβ ΥοιΙιβΓ^βΙίθηάθ 
1)β§ταιιά6η(ίβη Οβάβ^ηΐ^βη ,,βο ^οΓθ 
ίβΐί ά^ Μ&Γβ άθΓ νοη ίΐιιη άοιη Ηααββ 
Υ6ηιτ88.6ΐιΙ:6η ^^βίοΙθη^^ Ι^&ηη ΕΙ^ύ. 
ηίοΐιί αιιββρΓβοΙίθη, οΐιηβ ίήαιηρίιίθ• 
Γβηά Ιιίηζηζυία^βη „8.ΐ3βΓ βι Ιιαί 
(ΐΛ£αΓ ^θΙ^ΰΓθ^•". Ζα άβιη ΜάΙίοΙιβη 
Αιΐ8άι•αο1[ ν§1. ΑΓίβίορΙι. Αοΐι 937 
%^^ίτ^ι^ χαχών, Βίοη78. Ηβ,Ι. VII 44 
χρα^τήίρο; αΐματοζ ποΧιτι•Λον οτησαί. 
— οτηαας ^ίθ ίη άβΓ θΐ^βη Λ. 8ί. 
πηιΐ ατησααϋ'αί χρι^τ^ρα Ηοιη. |3431, 
Ζ 628 η. α. ^ 

139^. γλώαααν ώς ^ραΰνατομ^ός 
(Ιστ^) τνίθ 453 δ ν λέγοντος άνδρα 
τον μεν ώς μάχης Ϊ8 ρις, "^Ιίϊϊ,γΧώαΰα 
^ραονύτομος γ^Ι. εξ έλευΟ'εροατό' 
μου γΧώΰαης δαρρί. 959. 

1399. άνδρί, ιηΛπΙο. 

1400. πειράα&ε ^Β^ Ιηάί^&ϋν. 
1401 ί. προς είδότας λέγω: ν^Ι. 8υρρ1. 750 λέγω προς είδότα υηά 
ζυ Ριοιη. 457 είδυΐαιβιν αν νμ,ιν 
λέγοιμι. — λέγω^ ηαιηΐίοΐι οντός έστιν 
Τίτε., άβηη αύ .. ομοιον βύβΐιί ρατβη- 
ί1ιβΐΛ8θΙι. — Β^τε ίητ εϊτε — εϋτε 
\7ίβ 0\ιθ. 992 μνραινά γ' εϊτ ϊχιδν' 
ϊφν, Κχη^αν Ι 69, 25, 1. 

1404. „βίηΤοίβΓ8ΐ8'νν'θΛ'*υ.8.τν. 

1406. Γ)θΓ ίηηθΓβη Εη'β^ηη^, \νβ1- 
οΐιβ άαΓοΙι άίβ υηβΓίιδΗιβ Γιβοΐιΐιβϋ 
ΙιβΓνοΓ^θΓαίθη τνίιά, βηί8ρΓίοΙιί άβΓ 

\νβοΙΐ8β1 άββ νβΓ8ΐη2ΐΓ888. ΟβΓ ΥΟΓ- 

ίΓΟ^θΐκΙβ βοΐΐθίηί ηίοΐιί ζπ ΐ¥6θ1ΐ86ΐη, 
8,180 άθΓ ΚοΓ^ρΙι&ίοδ (1&8 δ^ΓορΙιβη- 
ροίΐΓ ζυ βίη^βη. 

1406 ^. ,,Οα ιηιιΓβΙ; βίη αί£ΛΓ&αί 
νοη άβΓ ΕΓάβ οάβΓ (ι^ιύιηβίηηί^ 
ηιαοΗβηάβθ) 'ν^αββεΓ νοιη Μβθΐβ ζα 
άΐΓ ^βηοιηιηβη ΙΐΕΐ^βη, άαΤβ άα 8θ1ο1ΐ6 
ΤοΙ)8α€ΐιί ψυος ^ίβ ^'νονααν 1234) 
πηά άίβ Μαοΐιβ €ΐβ8 Υοΐΐίβδ ΰΙ)βΓ άίού 
^βΙ^ΓαοΙιί Ιιαβί. Ια ^βς^^βδοΙιΙβιιάβΓΐ;, 
αΙ^^βίΓβηηΙ; (νοη 8ίο1ι) ηαί άίοΐι άοΓ 
ΗλΓβ (ΙβΓ ΒΰΓ^βΓ." ν^Ι. Ηοπι. Χ 94 
βεβρωκώς χαχα φάρματί', ^δν δέ τέ 
μ,ιν χόλος αΙνός. Βαβ ΑβτηάβΐΌη 
άπέδίΜ,έ <τ' \νίβ &η άβΓ ς^ΐβίοΐιβη 
δίβΐΐβ άβΓ ΑηϋβίΓορΙιβ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 124 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ΚΛ. νϋν μίν διχάζεις έκ πόλεω§ φνγίιν ^μοι 

καΐ μΐβος άβτών δημόϋ'ρονζ τ ίχειν άράζ, 
ούδΐν τότ άνδρΐ τωί' εναντίον φέρων 
οζ οΊ) προτιμών, ώβτζερεί βοτον μόρον, 
μήλοίζ φλεόντων ενπόκοιοί νομενμάτων, 
ε%^6εν αύτον ηαΐδα, φιλτάτην έμοί 
ώδΙν% έπωδόν Θρΐ^κίων άημάτων, 
ού τούτον έκ γτίζ τηβδε χρήν 6* άνδρηλατεΐν, 
μιαβμάτων αποιν \ έτνήκοος ί' έμών 
έργων δικαΰτης τραχύς ει. λέγω δέ 6οι 
[τοιαντ άπειλεΐν, ώζ παρεακεναβμένης] 
έκ των 6μο£ων, χειρί νικτί^βαντ έμον 
ϋρχειν' έάν δΐ τουμΛαλιν κράνη Θ'εός, 
γνώΰτ] διδαχ%•εΙς 6ψ^ γονν το βωψρονεϊν. 1415 1420 1425 αηί;. ΧΟ. μεγαλόμητίζ εΐ, 

περιφρονά ί' έλακεζ, ωβπερ οίν 
φονολιβεΐ τνχα φρίιν έπιμαίνεται 
λίποζ έπ ομμάτων αίματος εν τίρέπειν. 1412 £. ννν μέν, ^ίβ \νβηιι τότε 
δ^ ουδβν . . ^φβρες (1414) ίοΐ^ΐβ. — 
φνγήν ΐβί άΐΓβ^ νοη διτίάξεις^ άα- 
^β^θη μίσος αοά αράς νοη ^χειν 

1414. τότε, νοΛβη — ίναντίον 
φέρων, Υίίάβτ'9τ^τα^&8 θηί^β^θη- 
έπη^βηΊ ά. 1ι. ίβίηάββϋ^ άτοΗβοά. 

1415 ί. ,,βίοΐι ηίοΙιί8 ά&Γαιΐ8 ιηα- 
οΗθηά ^6 ιη9.η βίοΐι ηίοΗίβ αηβ 
άβιη Τοά βίηββ I^&ι11111β8 1)βί ΰρρί^ 
^θάβίΙιβηάθΓ Ηβιάθ ιηίΐοΐιί." ΟβΓ 
Βαϋν Ι^θί φλεόντων \νίβ ΐ3βί πιμ- 
ηΧάναι, πληρούν υηά ^ίβ φΧέω 8611)8^ 
^8.1ΐΓ8θ1ιβίη1ίο1ι αυοίι Βιιρρί. 675 γε- 
ραροιαι . . φλεόντων (ηαοΐι άβΓΥβΓ- 
1)6886Γαιι^ νοη ΗβΓίηαηη) ηχΗ άβιη 
Ό&ίίν νθΛυηάβη ί8ί. Μϋ νοαενειν 
-~ νόμενμα ν§1. βόαιιειν — βόσκημα. 

1418. ώδίνα, άαβ πηίβΓ \νβίιβη 
^βΙ)0ΓθηθΚίη(1. Υ^Ι. 8ορ1ι. ΕΙ. 532 ί. 
— ίπφδόν . . άημάτων τηϋ Βϋίβτ- 
^βϋ: „\νβϋβΓ 1ΐ3.ϋβ β8 ^θίοβη 

1419. άνδρηλατεΐν νΪΓά νθΓΖΠ^8- 
^6186 νοη άθΓ νβΓίοΙ^αη^ άθβ ΜΟγ- 
(1βΓ8 §β8&^. ν^Ι. Εαπι. 221. 

1420. αποινα: ζα 285. Υ^Ι. ΕηΓ. ΑΙΙτ. 7 ν,αί αε ^ητενειν πατήρ Ο'νητφ 
παρ' άνδρϊ τώνδ' άποίν' ήνάγΐίαΰεν, 
1421 δΤ. ,,ίοΐι ίοϊτίϊβΓβ άίοΐι 8,1)θγ 
βΐίϋηβο αηί, πιίοΐι πιϋ β-βν^αΗ ζα 
1)68ίθ^6η πηά άαηη ζη 1)6ΐΐ6ΓΓ8θ1ΐ6α 
(8.η(1θΓ8 ηίοΐιί;)" (1. 1ι. ,,νβηη άα πιϋ 
Οβ^&ΐί άΓοΙίθί, 80 8£ΐζθ ίοΐι άΐΓ £ΐυοΙι 
ιηθίηβΓ8βϋ8, (ίίΐΓβ ίοη Οβν^ειίί πιϋ; 
Οβν&Η βΓ^ίάβιη \7θΓάβ." ΒίβββΓ 
ββά&η^β ^ΐΓά άπΓοΙι V. 1422 §β- 
8ίΰΓί;, άβΓ &ηέ βίηβπι ΜίΓβνβΓβίδ,ηίΙ- 
ηί8 ΙΐθΓνοΓ^β^ίΐη^βη ζα βοΐΐθίηί;. 

1425. ν^Ι. 1619 υηά 8ορ1ι. Αη*. 
1349 μεγάλοι, δΐ λόγοι μεγάλας πλη- 
γά^ζ των υπερανχων άποτίααντες 
γηρα το φρονειν έδίδαξαν. 

1426. μεγαλόμητις νοη νβΓ^τβ^β- 
ηθπι αηά Γαο^8ίο1ιί8ΐθ8θπι 8ίηη. 

1427 ίΤ. περιφρονά, 8αρ6Γΐ)&. — 
ωύπερ ονν (νί?1. 1170, 0\ιο. 95) κτε., 
,,νίτίβ 33. §[0ΐνίΓθ ίηΓοΙ^β άββ ν<3ΐ•^08- 
ββηβη Β1α1;68 άβίη 8ίιιη ύοΐΐ ίβί (ζα 
^1&αΙ)βη), ά&Γδ άβΓ Βίαίββο^βη αίβΓ 
άβη Αυ^βη (ο,χιΐ άβΓ 8ϋΓηβ) άΪΓ ινοΐιΐ 
αηβίβΐιβ (1390 ί.)." Ζα άβπι Οβά&η- 
^βη, άαΓβ νβΓβ088θηβ8 Βίαί ΥβΓτ^ίΓ- 
Γαη^ άβ8 Οβί8ΐβΒ βΓζβα^, ν^Ι. Οΐιο. 
1053 £. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 125 άτίετον Ιτι 6\ %ρίι βτερομέναν φίλων 
χύμμα τνμματι τΐβαι. 1430 ΚΛ. χαΐ τήνδ' άχονείζ δρχίων έμ&ν %'έμιν' 
μά τ-ήν τέλειον χηζ έμτΐξ τΰαιδόζ ^ίχην 
"Ατην τ* Έρινυν ^\ αίβι τόνδ^ Ιβφα^ έγώ' 
[ον μοι φόνον μελαϋ'ρον έλτίΐζ έμηατεί^ 1435 
εωζ αν αΐ^ τίνρ έφ' έβτίας έμ^ήζ 
Α1γι6^0ζ^ ώ§ τό πρόβ^εν βδ φρονών έμοί' 
οντο^ γάρ ήμίν άβπίς ού 6μιχρά ^ράβονζ,] 
χεΖται γνναιχδζ τηόδε λυμαντήριος, 
Χρν6ψδ(ον μείλιγμα των ύπ Ίλιω' 1440 

η % αιχμάλωτος ί^δε χαΐ τεραβχόπος, 
ή χοι,νόλεχτροζ τοϋδε ^εβφατηλόγος 
ηιότή ^ννεννοζ^ ναυτίλων δε βελμάτων 
Ιΰοτρίβης. άτιμα ί' ονχ έπραξάτην. 1430. άτίετον, βϊϊήοΒ. Υ^τΐ. Οΐιο. 
294 άτίμον ιιαφίΧον ΰ'ν^α'ΛΒίν. — 
ίτί, ζα 1670. 

1431. ν^Ι. 0110.311 άνύ δΙ πλη- 
γής φονιάς φονίαν πληγην τινέτω, 

1432. ,,ΑπΰΙι ί'οΐ^βηάθ βίάΐίοΐιβ 
Εββίβίβΐΐαη^ ΙιδΓβί άα νοη ιπϊγ 
(πΐ8^8ί <1α ^ΙθίοΙι τ^ίβι^βΓ ά&8 ϋΗθϋ 
περιφρονά ΐΧαχ£$ ΓοΙΙβη).** 

1433. τέΧεων, τελεσφόρον. — /ίί- 
%ην : ν^Ι. 8ορ1ι. ΕΙ. 528 η γάρ ^ίν,η 
νιν εΙΧεν, ου% ίγώ μόνη. 

1435. ϋίθ V. 1435—38 βοΐιβίηβη 
ηαοΙιίΓ&^^ΙΐοΙι βίη^βία^ί ζα θβίη, νβίΐ 
άαβ ΑΑ^ηοΙβίοη Ι^βί V. 1439 αηζβί^ί;, 
ά&Γβ άοΗ άίθ 1432 αο^θΐιΰηάί^ίβ 
9•έμίς ίοΐ^ΐ. Οβιη Ββξτίββ &έμις 
ί'Ώίαρήοϊήί ααοΐι άβΓ Ιη1ι&11ί νοη 
1439 &, 1)β88βΓ 8,18 άβΓ νοη 1435 β". 
Ναοΐι Ββθβίϋ^αηβ^ άίββθΓνβΓββ πηά 
άββ V. 1422 βοΙιΗβΓδβη βίοΗ αη δίΓΟ- 
ρΐιβ υηά ΑηίίβίΓ. ^Ιβΐοΐι νίβΐβ (13) 
ΤηπαβίβΓ &η. Υ^Ι. ζα Οΐιο. 1040 αηά 
ζα Εαπι. 781. ,,ΝίοΙιΙ; ΕαΓοΜ (έΧπίς) 
νοΓ Μοιά ^οιηιη^ ίη χηβίη Ηαα8** 
ί8(; βίηβ £^68αοΗίθ Αα8άταο1ΐ8\ν6ί8ο. 
Ββί ^ο1ΐ7ΐθ8 ^οπιχηί βοηβί ηαΓ άθΓ 
ΡΙαΓοΙ μθλοί'Ο'ρα νοΓ (10πι&1) αηά 
αηοΐι 1)θί δορΗο^Ιββ 116^Γ8^ Ηααβ, 
Ρ&1&8ί μέΧαΟ-ρα, ^^Ιιτθηά νοη άί;ΐ• 
ΟϊΟϋβ ά68 Ρΐιίΐο^ίβί Ρ1ιί1.1453 μέ- 
Χα^ρον ^θθ&^ί ^ίΐ(1. ΏΛξβ^βη £η- άθί βίοΐι (16Γ δίη^αΐατ 6{ίβτ 1)θί 
Έατίρίάθβ. 

1438. άοπίς ^'ράσονς , δοΐιϋά 
(δοΐιαίιζ) β^β^^βη ΥβΓν^β^βηΙιβϋ Υβΐ. 
δορίι. Οβά. Τ. 1200 θανάτων πύρ- 
γος, Ρΐιίΐ. 1039 αέντρον έμοϋ, Μθη. 
πιο η. 303 Χιμην ατυχίας. 

1439 £. 'ΛΒίται χτβ. ά. \ϊ. άαΓοΙι 
βθίηβη Τοά 1)αΓ8ΐ; βι £αΓ ββίηβ ϋη- 
ίΓβαβ. — γυναιαος τησδε ινίβ 1ΐ3.ᣧ 
ο^ε (ό) άνήρ ίαΓ ^γώ, άοοίι 6η11ΐ8.Η 
γνναιτιός β,αοΐι βίηβη Οβ^βηθίΐίζ ζα 
Χρναηΐδων: ,,άβΓ πιίοΐι, ββΐη^νβίΐ), 
1)68θ1ιίηιρίΙ, Ώλϋ Μ^άοΗβη νοΓ Ιΐΐοη 
Λ^ΘΓ \νίβ 01ΐΓ78θί8 ^βΐιιοθβΐ; Ηαί". 
Υ§[. Ηοπι. Α 113 £Ρ. Ζα γνναι,τιος 
τησδε Χυμ, ν§1. δορΗ. Αί. 573 Χν- 
με ων έμός, Οΐιο. 760. 

1441 £Ρ. ,,ΙΙηά ηιϋ ίΐιηι 1:)αΓ8ί6 ββίηβ 
ΒαΗΙθ." Βίβ Ηδ,αΓαη^ άβΓ Ββζβΐοΐι- 
ητια^βη ίβί ίίίΓ (ϋβ δϋηιπιαη^ άβΓ 
Κΐ7ΐ. βΙ)βη80 ο1ΐ£ίΓ8.^<;θΠ8ϋθθ1ι ^ΐβ 
οΙ)βη 887 ΰ. Μί<; άβπι ββίΰΐιΐ Ι^βίηβ- 
άί^ΙθίΒαοΙιβ χηο,Μ ΒΪβ 1)6άθηά6Γ8 άαβ 
νβΓίίβΜβ Βαίιΐβη ααβ. 

1443 ί. ναντίΧων αεΧμάτων (ς^βη. 
Γβία^.) ίσοτριβης (άίβ ζαβαηιιηβα ηιϋ 
ίΐιηι Β,ηϊ άβη δβ1ιί€8ΐ)θ1ιΐ6η 1&^) αο^ί 
816 πιίί 1)ϋ<;βΓβηι Ηοΐιηβ. 

1444. άτιμα . . ^πραξάτην ΒΛν\ί3.' 
βϋβοΐι : ,,άβΓ τναΓάίς^β I^ο11η ίβί ίΐιηβη 
^βνοιάβη." οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 126 ΑΙΣΧΤΑΟΤ 8 μεν γάρ οΰζως^ ί) δε τοι κύκνου δίκην 
τον νβτατον μέλψαβα %•ανά6ιμον γόχ>ν 
κείται φιλήτωρ τοϋδ\ εμοί ί' επήγαγεν 
εύν^ν τίαροψώνημα τήνδ' έμη^; χλιδήζ. 1445 81:γ. 1. Χ Ο. φεν^ τίζ αν εν ταχείς μή περιώδννοζ 

μηδέ δεμνιοτήρηζ, 1450 

μόλοι τί)ν αίεΐ, φέρονβ* ϋνηβιν 

Μοίρ' άτέλεντον ντίνον^ ία/ϋβι/το^ 

φύλακοζ ενμενεβτάτου καΐ 

πολεα τλάντοξ γυναικός διαί' 

πρόζ γυναικός ί' άπέφ^Ίβεν βίον, 1455 

ίώ βύ ηαρώνυμοζ ουό* ^Ελένα^ 
μία τάζ πολλάς^ τάξ τίάνυ 7ΐ:ολλάζ 
ψυχάζ όλέΰα^' υπό Τροία, 1445. ούτως {έπραξε) Λχιί άίβΒαάβ- 
νίο,αηβ άβχιίαηά. — -κύκνου βί-κην: 
ν^Ι. Ρΐαΐ;. Ρΐιβ,βάο ρ. 85 Β ατε, οΐμαν^ 
του Απόλλωνος οντες (οΓ πυκνοί) 
μαντικοί τέ εΐΰΐ •κα.ϊ προειβοτες τα 
εν '^Αίδου άγα&ά αδουσί τε •καΙ τέρ- 
πονται ίκείνην την ημέραν διαφε- 
ρόντως η εν τω ίμπροα^εν χρόνω, 
Ονίά. ΗβΓ. VII 1 810 υΙ)ί Μα νό- 
03.ηί, ηάίδ Η,1)ί6θίιΐ8 ίη 116x1)18 ο,ά 
γο,άΒ, Μα69.η(1ι*ί οοηοίηϋ 3.11)ΐΐ8 οΙογ. 

1446. τον . . γόον 1)βζϊβ1ιί βίοΐι 
3.ιι£ άβη Κοιηιηοβ 1056 ^. Βίβ ^ϊβ- 
οΙιΐΒοΙιβη ΤΓ&^ΙίβΓ Ιβ,βββη ίΙΐΓβ ΡβΓ- 
βοηβη οααηοΐιβθ δ&,^βη, "ν^αβ άίθβθ 
βί^θηϋίοΐι ηίοΐιΐ; ^ίβδβη, τ^τβηη Θ8 
ηυΓ άίβ ΖαβοΙιαηβΓ ^βηηβη. 

1447. φιλητωρ, 8θ1ιθΙ. η ^κ ιρυχής 
φιλουμένη (ΗθΓζίίβΙ^δίθ). Ββί δίΓΛΐ). 
ρ. 484 τον μεν ίρώμενον -καλοΰσι 
(άΐΘ ΚΓβίβι) κλεινόν, τον δ' ίραατην 
ψίλήτορα Ηαΐ; β8 3.Μνθ Ββάβυίαο^. 

1448. εύνην τηνδε^ άίβδββ Είβ^βη 
(ιΐ6ΐ)βη Ας^αιπβιηηοη) χηϋ Ββζα^ ααί 
οΐ8.8 νΟΓ^θΓ^βΙιβηάθ κείται (ν^Ι. 
1493 — 95): ,,ιηΐΓ \ΐΒ,\> βίβ ίη άίβββιη 
I^α§β^ βίηθ Ζαβρβίββ ('\ναΓζβ) ιηβί- 
ηβΓ (άβΓ άαΓοΙι Α^απιβιηηοηδ Τοά 1)θ- 
ΐ'θϋίίίβη) "ννοηυβ ζυ^6ΐ>Γαο1ιί." Μϋ παρο'ψώνημα ν§1. Μα§ηβ8 Γ镧. 2 Κ. 
καΐ ταΰτα μεν μοι των κακών παρ- 
οψίδες, ΑηβΙορΙι. {ν§. 187, Ρΐαΐ. 
οοιη. ίτ§. 43. 

1449—1576 Κ ο πι πι ο 8 1)β8ίβ1ιβη(1 
3,α8 (ΐΓβί 8ίΓθρ1ιβηρ8.αΓθη. Οίβ ΟΙιογ- 
ρ&τϋβεη Ιϊββίθΐιβη ϊπιπιθγ ααβ άιβί 
Τβίΐβη, νοη τ^βΙοΗβη άβη βι-βίβη άίβ 
άΓβί στοίχοι (3βάθΓ στοίχος βίη 8ίΓ0- 
ρΐΐθπρααΐ') , άβη ζ^θϋβη άβΓ Κογ^- 
ρΐιαίοδ, άβη άή^Ι^βη άβΓ ββδ&ίηίοΙιΟΓ 
νΟΓζιιίΓα^βη δοΐιβίηί. ϋβη ΙηΙίΕΐύ 
ΜΙάβί άίβ γβΓδοΗίβάβηβ Αυίίαββαη^ 
υηά άίβ δίϋΐίοΐΐθ ΜοϋνίβΓπη^ άββ 
Καο1ιβ\7βΓ^8 δο^β άίβΑηΐΣία^β άβΓ 
ΚΙγίΛταβΒΪτΒ,. — τις αν Μοίρα: 
ζα 627. 

1450. Μοίρα δεμνιοτηρης, βίη 
1)βϋ1ιαίβηάβδ Τοάβδίοδ ά. ί. βίη Τοά, 
1)βί άβπι πΐ3.η ίηίοΐ^β νοη ΚΓΟ,ηΙίΙιβϋ 
Ιαη^β Ζβϋ ά8.8 Ββύΐ} Ηαίιβη πιαΓ^. 

1451. ονησιν Είδ (ϊβηηΓβ {χάριν 
555). 

1454. πολέα: ζα 724. — 7'*'*"**'*05, 
ΗβΙβηΗ,. 

1456 παρώνυμος: ιΗγ Νίίπιβ ίδΐ; 
αΙ)§β1θϋβ<; (ν^Ι. Εηπι. 8) νοη άβΓ 
(ίπι Ρο1§βηάβη αη§β§βΙ)βηβη) δβΛίιβ 
η&οΐι 686 ίΤ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. 127 ννν δΐ λίαν πολνμναότον άτνήνϋ^ίόεν αίμ' 
ανιπτον^ 1460 

ψίζ ίιν τότ^ έν δόμοίς 
ερις δνόδματοζ^ άνδρος οΐξνς. 

ΚΑ. μηδίν θάνατον μοΐραν έ^εύχον 
τοΐ6δε βαρννϋ'είζ' 

μηδ^ εΙς ^Ελένην κότον έκτρεψτ^ς^ 1465 

ώ^ άνδρολέτειρ\ ώζ μία πολλών 
ανδρών ψνχάς Δαναών 6λέ6αβ* 
ά^νότατον Άλγος επραξεν. 

ΛτΛ. 1. ΧΟ. δαϊμον^ Οξ έμπίτνεις δώμαβι καΐ διψνί- 

ονΰν Τανταλίδανβι,ν 1470 

κράτος κακόψυχον έκ γνναικοΐν 

καρδιόδΐίΐκχον έμοί κρατυνεις, 

έιά δί βώματος δίκαν μου 

κόρακος έχϋ•ροϋ ότα^είς έννόμως 

ϋμνον ύμνεΐν έτίεύχεταν 1475 

<(ίώ βύ τίαρώννμος οδίτ' ^Ελενα^ 
μία τάς τίολλάς^ τάς πάνν πολλάς 
ψνχάς όλέΰαό' ύηί) Τροία. 1460. λίαν ηολυμναατον, \70Γ&η 
ιη&η &11ζηνΐ6ΐ άβηΙ[6η ιηοΓβ, ^β,β 
ιηαη ^8.Γ ηίοΐι^ νβΓββΙιιηβτζβη Ι^Είπα. 
0&]ΐ6ΐ* άζνατατον άλγος 1468. Ιη 
πολνμ,ναατον ν^Ίτά ν νΟΓ μν ηίοΐιΐ; 
γβ^\^Ώζβτ^ 'ττίθ 980. — άπήν&ίαεν 
(ΗβΙβηΛ), άθϋθΓρβϋ, ^ίβ 8βρί. 705 
αυτάδελφον αΐμα θρέ'ψαα^'αι. — Μίΐ; 
ανιπτον ν^Ι ΟΙιο. 65, Εηιη. 281. 

1461. τότε, νοΓ άβΓ Τΐιαΐ άββ 
ΡλΗβ. Υοη ίΙΐΓβΓ άΛχηΆΐί^βη ΙΙηίΓβαθ 
ίβί α,ΙΙββ Ιΐηΐιβίΐ 8.α8^6^αιι^6η. 

1462. „βίιι Βθ1ι\ίΓβΓ ζα Ι^βζ^ίη^^βη- 
άβΓ 0βΐ8ΐ; άθΓ ΖτνίβίΓαοΙιί;, άαβ \Υβ1ιβ 
άββ α&ίίθη". 

1466. άνδρολέτΒίρα \)βζϊέϊίϊ βίοΐι 
&α£ 1462. 

1468. άξύστατον άλγος , θίηβ 
ΒοΙιιηθΓζθηάθ "ν^Γαιιάβ, (Ιίβ ΏΪοήί ζα- 
βαιηιηβηρτβΐιί , ηίοΐιύ Ιΐθίϋ Υξ\. Ονίά. 
Τήβί. IV 4, 41 ηοηάαιη οοβΰηϋδ. 
Γαιηραιη νοΙηβΓ». 

1469 ί. άώμασι ηαϊ διφ, ΤανταΙί- δαιοιν (Α^απι, υη<1 Μβηβΐ&οβ), βίη 
8ν ίίά δνοιν. 

1471 £. ,,Βα ^8.1<;β8ΐ; ίιη Ηααββ 
άιίΓοΙι άίθ Ι^βίάβη ίθί^βη ΙΓΓατιβη ία 
βίηβι•\νθί8β, άίθ ιηίΓ (13,8 ΗβΓζ νβΓ- 
ζβΙΐΓί;." Μίΐ; ^α-κόιρυχον^ \νβ1οΐ2β8 
άβιη δίηηβ ηαοΐι ζυ γυναι-κοίν ^β- 
ΗδΗ), ν^Ι. από 'ψνχης χακ^$ 1653. 

1474. δίπαν αόρατίος, γήβ άβΓ 
ΒειΙ>β ο,ηΐ άβιη Αίΐββ. — ^ννόμως, 
ίη ιηβίοάίβοΐιβιι "ν^βίΒβη (ίη Οβ^βη- 
88,1;ζ ζαιη Ε8.1)βη). Υ^Ι. ονμφ^ογγος 
ουκ ενφωνος 1186. 

1475. νμνον, η'^ιηϋοΐι άαβ ίοΐ^βηάβ 
Ερ1ΐ}τιηηίοη. Αβοΐι^ΐοβ τηΛοϊιί βο 
δΛβΓβ άίΐβ Ερίι^ιηηίοη Ι^θί άβΓ \νίβ- 
άβΓίιοΙαιι^ &1))ι&ιι^^, βΐιο. 969 νοα 
&ρενμένους, 8υρρ1. 181 νοη καλόν- 
μένος. — Ιπενχεται,: ^τώ^βΐίί ίβϊ 
δαίμων, Νίΐοΐι άίβββιη '\^'"οΗβ ίβΜΙ; 
βίη ΙαιηΙ)Π8, ι^βηη ββ ηίοΐι^ 1455, 
ινίβ Ιι&ο1ιιη3,ηη νβηηαίβΐί Υιοί, άπε- 
ψ^ιτο ΓΰΓ άτίέφΟΊσεν βίον ^βΐιβίβ- 

86α ΐΛΒ,ί. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 128 ΑΙΣΧΤΑΟΤ νϋν δε λίαν Λολνμναΰτον αΛην^ιόεν αϊμ 
ανιπτον^ 
ν^χίζ ίιν τότ έν δόμοΐξ 
Ιρίς δνόδματοζ^ ανδρός οίζνς,^ 

ΚΛ. νϋν ί' ώρ^ωόας ότόματος γνώμην, 
τον τρυπάχνντον 

δαίμονα γέννης τηύδε χίχλήόχων. 
έκ τον γάρ έρως αίματολοι,χός 
νείρα τρέφεται^ πρΙν χαταληξαν 1480 

το Λαλαών αχος^ νέος ίχώρ. Βίτ. 2. ΧΟ. ^ μέγαν 'έγχαόι τόνδε 

δαίμονα χαΐ βαρύμηνιν αινείς^ 

φεϋ φεϋ^ χαχόν αΐνον^ άτη- 

ρας τνχας άχόρεότον' 

Ιώ Ιή, δίαΐ /ίώς 

Λαναιτίον πανεργέτα. 

τί γάρ βροτοΐς αν εν ^ώς τελείται; 

τί τώνδ' ού ^εόχραντόν έ6τίν; 

Ιώ Ιω βαύίλεϋ βαβνλεν^ 
πώς 6ε δακρύζω; 1485 1490 1476. Ό. 1ι. ,,ηηη Ιιαβί άη βίηθη 
ηοΜί^βη Οτβάα,η^βη αυθ^ββρτοοίιβη, 
ναΙίΓβηά άτι νοιΗβΓ ίη 1)βί;Γββ άβΓ 
Ηβίθηβ. ίττίββί." 

1477. τριπάχνντον, άΓβίίαοΙι ά. ί. 
Γθίοΐιΐίοΐι ξβταύ,Βίβϊ, Υ^Ι. τριγέρων 
ΟΙιο. 313, τρίπαλτος 8βρί. 976. Οίβ 
Ββζίβΐίαη^ β,ιιΓ άίβ άΓθί (ϊβηβΓΗ,ϋο- 
ηβη, τνβίοΐιβ άβΓΑΙβ,βίοΓίΐθίιηΒΐιοΙιίβ, 
Οΐιο. 1063 ίΤ. , τναιάβ ΙιίβΓ β,η ηηά 
ίΰΓ βίοΐι υηϋ&Γ ββίη ηοά ^αηη ηίοΜ 
^θΗβη; γ^θίΐ ΚΙ7Ι;. ηίοΐιΐ; αη άίθ Τ1ΐ8,{; 
3βθ ΟΓβδίβΒ υηά ίΙΐΓβ βί§βηβ Εγπιογ- 
άιιη^ άβηΐ^βη Ι^ειηη. 

1478. δαίμονα γέννης: ζα 764 £. 
1479 €. „νοη άβιη ΑΙαβίοΓ νίΓά 

άίβ Βΐηίβηοίίί ίνα Ββ,ηοΐιβ ^βζηοΜβί, 
ηβυβΓ δβ,Γΐ;, 1)βνθΓ άβΓ 8.11β 8ο1ιιηβΓζ 
8.α%θ1ιδΓ(; 118.1;." Βίβ ΑηβάΓαοϊ:© 
νΒίρα τρέφεται ιιηά νέος ίχοόρ βίηά 
άβΓ νοΓβίβΙΙαη^ άβΓ ^ναβΒβΓβηοΙιΙ; 
βηίηοιηιηβη: νίβ 1)βί άβΓ ^αβββΓ- 
Βαβίιΐ; ίιηΐΏβΓ ηβαβΓ δα,ίΐ ίιη 1<6ί1)6 βίοΐι 1>ί1άθ1ί, 80 1>ηη§{; άίβ νοιη Αία- 
βΙιΟΓ ίιη Οθ8θ1ι1βο1ιίβ ^βηδ,ΙΐΓΐβ Βίαί;- 
βηοΐιί ίιηιηβΓ ηβηββ ΒΙνιίνβΓ^ίβΙββιι 
ΗβΓΥΟΓ. — αίματολοιχός: ζα 274. — 
Ζπ ηαταληξαί ν§1. Οϊιο. 1073. — νέος 
Ιχώρ ϊχιϋ &ρρο8ίίίοηβ11 ζα ^ρως αί- 
ματοΧοιχόζ, 

1482 £Γ. ^γ%αα (άίβ Γοηη νίβ 
Ποιώ. Α 438) ιηίί Ββζυ^ 8.αί νείρα 
1480: „ΓαΓνν8.1ΐΓ, βίηβη ιηδ,οΐιΐί^ ίη 
άβη Είη^β^τβίάβη τνίΓΐ^βηάβα υηά 
8θ1ινβΓ§Γθ11βηάβη ϋδ,ηιοη ρΓβίβββί άα 
άθ., ν^βΐΐθ, ίη 8θ1ι1ίπιπιβπι ΡΓβίββη, 
βίηβη θ3.ηιοη, άβΓ ηηβΓ83.ίί1ίβ1ι ίδΐ; 
ίη ΜοΓάνβΓίίβη." άττιρας τνχας 
άτιόρεατον &^ίβΙ)ί άβη δίηη γοη πρΙν 
. . νέος Ιχωρ 1480 ί. ^ίβάβΓ. 

1486. ^ιαΐ /ίιός ά. ί. άβΓ Οο,χηοη 
ίδί ηηβΓδ^,ίίΙίοΙι ηαβίι άβηι \νί11βη 

ΛΛβ Χ ΑΪΤΟ 

1488. ν§1. δαρρί. 829 αον δ' ίπί- 
παν ξνγον ταλάντου ' τί δ' άνεν 
βέ&εν %•νατοιαι τέλενον έΰτιν; Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 129 

φρενός έχ φιλίας τί ίτοτ' εϋπω; 
ΚΒΐύαι ί' αράχνης έν ύφάβμαχι τωί' 
άύεβεΐ %'ανάτω βίον έχπνέων, 

ωμοί μοί χοίταν τάνδ' άνελεύϋ'ερον^ 1495 

δολίω μόρω δαμείς ζ^δάμαρτος)> 
έκ χερ6ς άμφιτόμω βελεμνω. 

ΚΛ. ανχεις είναι τάδε τονργον έμόν 
μηδ^ έπίλεξτ^ς 

Άγαμεμνονίαν είναί μ αλοχον, 1500 

φανταζόμενος δε γνναιχΐ νεκρον 
τονδ' 6 παλαώς δρψνς άλάύτωρ 
^Ατρέως χαλεπού %'Οίνατηρος 
τόν6* άπετίόεν 
τέλεον νεαροΐς έπι^ύας, 1505 

αηί. 2. ΧΟ. &)ς μ%ν αναίτιος εΐ ζρϋ^ 

τονδε φόνου ^ τίς 6 μαρτνρήόων; 

πω πώ; πατρό^εν δΐ 6νλλή- 

πτωρ γένοιτ αν άλάΰτωρ. 

λιάζεται ί' δμοόπόροις 1510 

έ%ιρροαΐ6ιν αιμάτων 

μέλας "Αρης^ οποί δίχαν προβαίνων 

πάχνα κονροβόρω παρέκει. 

1494. ίαπνέων: γζ\,Εχιτ,Η.β\.1Α2 άπέτίΤΒίνΒν η Κλνταψήστρα, ηροσ- 
§%πνΒνβαί βίον. Ιί\>βτ άϊβ δτηίζβββ έΟ'η%αν οτι καΐ ηεΐέκεί άνηρέ^η. 
1>βί Βω ζη Εητ. Ηίρρ. 10. ΐ500. Άγαμ,εμνονίαν αλοχον \7ίβ 

1495. Ββι ΐίοίταν »ο\ΐΜ7β\>ί ηοοία. Ηοπι. γ 264 Άγαμίμνονέην αλοχον. 

"ν9ΤΐΊ^^νρ^ βάμαρτο,: ά^ • 1504 Γ. Ηαηο ^ηϋαιη ρβΓβοΙνί* 

μαρτος βοΐΐθίηί βοΗοη άτίΓοΙι (1α« ^^^^^^^ (Ηβηηαηη). 

ίοΐ^θηάβ αλοχον (1500) ^βϊοτάβτί ζα 1508. πω- ηο^εν. ζ/ωρ«Γς Ηβ85τοΙι. 

\^βΓάβη. — άμφιτόμω βεΧέμνω, Υ^\, — πατρό^^ν νοη άθΐη Υλ^θγ άθβ 

^ιφοδηλητω ^ανάτω 1530 ιι'. 1261, Α^Λΐηβιηηοη ΙιβΓ. 

1147, 1350, ΟΙιο. 1009. Όα^θ^βη 1510 ΰ. ,,Εβ βοΙίΓβϋβί; ηη*βΓ 

8ορ1ι. ΕΙ. 99 σχίξονσι κάρα φονίφ ιιηιηβΓ ηβηθη δίΓΟπιβη νοη Υβτ- 

π8λέ%8ΐ, ΕπΓ. Ηθϊ:. 1279 πέλΒ'κυν ΥΤΰΜάϊβΏΪΛηϊ άβτ Β&οΐιβ^βίβΐ; άαίιίη, 

έ^άρασ' ανω υηά άαζα δβΐιοΐ. οι Υτο\ίίϊ\ βτ νοΓ^βΙιβη ιηηΓβ, ιιιη δαίιηθ 

νίώτΒροι μη νοήαανζΒς το ηαρ' άβιη Μαϋ^βη Είηάβηηαίιΐβ ζη 

"Ομηρω{β 536) '[δίΐπν£αϋας ως τις Μβίθη." Υ^Ι. δορίι. ΕΙ. 1384 Γ^€«•' 

τί %ατέ%τανΒ βονν ίπϊ φάτνη^' οτι οπον προνέμΒται το δναέριατον αίμα 

άν^' ων ?δΒΐ μΒτά τους πόνους φνβών ^Άρης. Ζα ηάχνα %ονροβ6ρω 

άπολανοΒως τνχεΐν τούτον ως βονν ν§1. 735. 

Α8ο1ΐ7ΐο8, Οτθβϋθ, ν. 'νΤκοκι^κίΝ. 9 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 130 ΆΙΣΧΤΑΟΤ 8ΐ3•. 3. έώ'ίώ βαόιλεϋ βά&ίλεϋ, ' 

ή&ζ ΊΤΒ'δαζρν^ω; ^ ' ^ 1515 

φρενός 'ίΗψτλίας τ ί ποτ' έΙπω; 
ίίέΐβοίΐ'δ^ άράχνηζύνύφόόματϊ τωί' 
άόεβεν 0«τάτ^ω βίον έκτρι/έων. - ' 

ωμσιμχ^ί κοίτΰη^^άν&' άνελΐνύ^^ρον 
δολίω μόρω δαμεϊζ ζδάμαρτοζ} 1520 

έκ χερος άμφιτόμω βελεμνω. 

ΚΛ. [οντ[• άνε^Ι,ενϋ'^ρον οΐμαι^ θάνατον 

τώδε γενέύ^αι^' \ ν 

ούίί -^^ ον%θ(^ δολίαν ίίτην 

οί'κοίόίνεθ'ηκ; * ^. .,,- . , . ΐ525 

» άλλ' έμόν εκ τοϋδ' ερνΌζ-ά^ρ^Ιν - 

της πολνκλαννηζ ^ΙφιγΒνείΘ(^ - 

αξία δράόας αξία τΐάόχων 

μηδίν έν "Αίδον μεγαΧανχείτώ^ 

ξίφόδηλήτω -^ , - ^^^^ 

^ανάτω τίόας' ατί^^' ερξέν,^ 

ΧΟ. άμηχανώ φρ(}νη(δ(ΐ^ ΑΤ!^ρ^β'ξΙ$. \ , 

εύπαλάμων μερψΊΐοΊ/- , ,^, _, 

ί)βί,φ,τρ4^ζβ}μ()(((,^ 7ν(χίίί)ντος ,βΡκοχι.-^ ,. 1522 Γ. Οίθ Υίοτίβ, νοη 'άβϊιβίΤ 
οντε \ΐΏ\>τ&νίθ1ο\)&τ ίβΐ;, 1>ί1άβη βίηβ 
υηηϋίζβ νβηηί1;1^1αη§ ζ\7ί8θ1ΐΘη άβχη 
νοϊβΰβ^ΐϊβηάβη' ύηά ΪΌΙ^βικΙτβη. 
Μίΐί άβΓβη Β^ββϋί^ύη^ -^ίτά έ^πόΐι 
(Ιίθ - ΚββροηΒίοη , άχββββ ^^ίβί^βπιβ -ιηίΐ; 
1498---3^505^θνοχιη6η. » ^ ' 

1524. ,,Ρυ, βρήο^θΐ; νοη .Τ,αο^θ, 
{δολίω μόρω): }Β, 1ΐ3,ΐ ροΐιΐ; ίΐμοΐι 
άβΓ ϋΙοΙίίθοΙι'ΘΒ, νθΓάβΛΘΐι άβπι 
Η&υ8β,1)8Γβϋ6ΐ;?" ονδέ ίΰΐ' ον %αί 
^ίβ'.μηδέ ίύ^ μη 'τίαί^ΟΌΪΓ, Οβά/Τ. 
325 ώς όνν μήδ ίγώ τάντον τΐά&ω; 
1409 άλλ' ου γαρ άυδάν Ισ^" α 
μηδ^'δραν'ηίχλόν. . ." "*"* 

1526. δ^ρνοί ^© Ρίηάί'Νβιη. Υί 65 
^ρν^σι ΑάτΌν^ , Έΰτ. Βίΐΐίοΐι. 1306^ 
της άηςτόδ' ^ρνος,'οτ τκλνηνα^ νη» 
δνος. *^ άερ&'ϊν'χίκ τονδΈ) 8. ν:•βι. 
ανω βλ'οίϋϋύν όη*8ρΓίο1ιΐΓ"άθΓ βί^ϋ^ 
ϋοΐίθη Ββάβα^αΐΐβ^ναη Ιρνο».-^ - - 

οΐβί". ζη ('ρνος. — πολυαλαντη^ζ' νίβ- 72 ά'ί'ύέίί',^ϋ\ϊό:39''ηαναριιέτας, 617 
ά&ανάτας, Εχιτη. 77 περιρρύτας, 792 
δνβοίατα, ΡβΓβ. 599 πίρ^κλνστα, 
8άί)ρ1. Ϊ55 άδμημας^ βΐ^εϊ; 73. *>ί1^4ϊ?- 

ίΰΓ κίρτίηλάτόυ'ΐ' ΙίβΓβρββΙίβϋί)^ ββρ^, 
106 ϊνφχλ^ταν, Κηι^βΓ II 22; δ/ 

1528 Γ. α|»α 1>θ4 δράρ^ίς 1ΐ2Ϊ ηιΐΓ 
ΒβζίθΙιιΐϊΐ^ Λπί α^ίοτ πάσχων υηοΐ 
άΓύοί:!; άί^8 Εη^βρΓβοΙίΘηάβ νοη ΐΐΐίΐί; 
πηά Ι^(ίίάβη^ ο,αδ; - <3ίβ ΤΙΐ3,1; ^ν^&Γ ,ϋβΕ 
δίΓαίβ , άίβ δίΓειίβ ^ άβΓ ΤΗαί. νβΓΐ;. 
Λ^βιιΐβπιοοη . ί:8ΐ.ηη βίοΐι άββίΐίΐΐΐ) 
ύίοΜ ^δΐιιιιβη ♦,43.1*8 βΓ κϊοοίι ιηβΙΐΓ 
^θΐΐιαη 3.18 ^βΙ),ύΓ8ΐ; 1ι8.Ϊ)θ. Υ^Ι, 
Ευιη.-438 ιοΑ^ουβαί 7 α,Ι^'ν Μ.<ί|ί:« 
Ηϋά.οΙ)©η ζιι 538. , , ^ -^ 

1532 £γ βτερ'ηΟ•ε\ς'ενηαΧάμων με- 
ριμνάν φρσντί&ος, ΙοβΐαχώΧ άβΓΜίίΐ^βΙ 
ιιιι<1 "νΥβ^β- 8<?1ϊ3,ββηάβπ βθ'ά&ιι^βιι 
^θ» 'βήηβπ^βη θβίΒίβδ, νοΗ«ί9,ηάί§' 
Γαϋθ8. ^ • - ^ * ' > οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓίΜΕΜΝίϊΝ. ίδί δ^βοίκά δ' ^ιίίβρόύ κτύπύν δομοΰφαλη 1535 

τον αΐματηρόν' ίβέχάζ 9ε λήγεί. 
/ίίκα ί' έπ άλλο τέ^γμά ϋ'ήγάνέί βλάβης 
τνρόζ ^λλαϊς^'ηγάνάις μαχάίράνΓ "^ 

ίώ γα γα, εί'^έ μ' ΐδέξώ, 
πρΙν τόνδ^ ϊπϊδέΐν 'αργνρ6%οΙ%ον 1540 

δροίχτι^ κατΒχονκίχ χαμεννην^ 

^ 6.ν τό^' ίρξαί χλη^τ^^κχ^ίνα^' 

άνδρα τον αντης ά7^οκωκν(ί€ίΐ, , .,\ 

φν%^ % αχαρυν ^ρνν άντ ίργων 1545 

μελέων αδίκως .^^ίκρανχχ,ι,.; .. . . 

τις δ^ Ι%ιχνμβί$ιος λ(ν\ έη> άνδρΐ ^είω 
ύϋν δακρνοίς χεροί^ν Ιάιιτοον/^ , 
άλα^είία^ψρενφν Μονΐβ0εί; , _ 

ΚΛ. ού ύΐ τέρόύήκεϊ τ^μ^λημ^ άλίγέίΊ> 1550 

τοϋϊο' πρόξ Ίίμων 
κάππεβε^'κάχ^ανε, κάΙ κατάϋ'άφόμεν 1535 Γ. δέδοίαοί ομβρον τιτνπον 
δομ,οσψαλη . . ψετιάς δΐ λήγει, (ζπ 
4Υδ) Γ άβτ "ΒίΙάΠοΙιβ ΑυβάΓμοκ 1:βηη-: 
ζρίοΐιηβΐ; <Λβη «ηΐαοίίηΐιοΐιβη Μοιηβηί;, 
^ο 1)βίιη Ββ^ίηη άββ Οβ^ήίίβΓβ, 
ηαόΐιόΐ^ιη βίρι^β ΤΓορΓβη ί^βί&ΊΙοη 
ΒΪηά (ιρεπάς ληγεί), ίιη , ιιδ.ο1ι^ίβη 
Αυ^βη'έΐΐοΐί: βίη £ηΓθ1ιίΐ3άΓβΓ ϋοηηβΓ- 
βόΐιΐ&ίορ βΓίοΙ^βη πϊίά (ΙβΓ Εβ^βη ϊώ, 
δίΓδπιβη ηιβ^βί-^θίιβη νίΓά {ομ,βρον 
χτνηον δομαοψίχΐη). ^νί^^βη ςίβδ 
άβΓ ν^ίίΜίοΙιΚβίΙ; βϊϋηριηιηβηβιί 
ΑϋηΙ)πί8.τόν αζμάτηρόν ζη 82, Όά^ 
Μαϋββ ΚαοΙιβ^βΓΐ:, Β,η νβΙόΙΐθΒ άβχ: 
Οϊιοτ άβηΐ:!;, νΜ ίώ ΡοΊ^ςηάβη 

1537 Γ. ^ηγάνει ' οξυνεί Ηββ^οΐι. 
— ηρ6ζ αλ'Ιαΐ^ ϋ^άναις^-νίβίΐ 
Λ^ος αΧλό πράγμα βΧάβηζ (ΜοΓά- 
νβΓ^). ν^Ι. ζϋ ίδ28 πηά \^6^βη 
άββ Αυβάχαβίτδ ΟΙη>. 644 προχοΛκενεί 
δ' ΑΪβα φασγανουργος. . , ^ 

1539. ΟβΓ ΗΙαΐπΒ ίβί ρίαίίΐιαίίι 
1)βί άβιη •Αη8Γΐιί νάβ ρόί ϊιύβτ^βΐί- 
ίίοηβή, 

1544.. άντης^ αέίχντης: ζπ 827. 

1545 ί. 'ψνχ.τΙ, (Ϊ/βγ £ΐ1θ^β8(?1ιίβάΘΐιβη 
"'^β. — χαρίν αχαριν (ζπ 1137): ν^Ι. δορίι. ΕΙ. 442 αν,ειραι γάρ ει^ 
σοι τζροοφίλώς ανττί βο%ει γερατάδ' 
όνν τ.άφοίβί 'δέξάα^άι ' νί%νς , νφ' 
Ύΐς 9•,οζνων ' &τιμος ωβτε δναμενης 
ίμοίσχαλία^η χ,τΙ. — Ίργων μελέων. 
^ΐΘ Οΐιο. 1005. __ 

1547 £Ρ. ,,Λ^βΓ νΜ 3.ιη βΓ&1)β 
110) άβη Ηβηϋοΐίθητ Μαηη υ&^βΐ 
Τ1ΐΓ3ΐιβη ά&& I^^ηηθΒ§β¥Γ3,η(^ ' ναίϊ 
άβη ΗαΐΗΐβη ζβΓΓβίΓββηά ίη ^αΐιρ- 
Ιϊθϋ 4β8^ ΗθΓζβηδ ίτααβπιϊ" ΥρΙ; 
0^0. 27 ΧΜ^οφ^όρ'οί ^* νφασματων 
λαβίδες ϊφλοίδον. «π* ^λγεϋιν•^ ΡβΓβ. 
ΙΟβΙ τΗ'Λλον• δ'ερείχετηολπίνν^χμ^ 
χε^ν^ βαρρΐ^. 126 πολλάκί δ'τίμ- 
πίτνίό ^ννλα%1δι λίνχ^ιαι» %α.ϊ Σι,δονία^ 
χαΛν9Γ«0α, ΡθΓ&.•540 -ΛΟλλοΐί δ'άμα-^ 
λοίίο- χερρί ααλνπτρας τΐΦίτερ&ΐΗάμε'^ 
ναί δί€$μηδΛλέους δά%ρνσι ϋόληον^ 
τεγγουα, Ζ\χ' ίώανων Ηθβ^οΐι^ ίά- 
τ&τειν' (Τηαράσσειν^ ηηά ίά'ψαΐτ' φ&Η- 
ροΛ^ ΰοχη. β 376 Φ9αΐ^ μη ηιιΧαίοίΗΗΧτ 
•ααζοί χρόα-τίοίλον ίάτίτι^^ χ 

1550. Β8.8 1>Γ3,ηο1ι1;, ηίοΐιΐ; άβϊήβ 
8θΓ^β ζμ 8βίμ. Ζμ το μέλημα άλέ-. 
γειν νε^Ι. μέΧον τ^αλαι μέλημα μοι. 
8ορ1ι. ΡΗΙ. 150. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 132 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ονχ νπο κλανθ'μών των έ^ οΓκων, 

άλλ' ^Ιφιγένεια νιν αύΛαβίωξ 

θνγάτηρ^ ώς χρίι 1555 

7ίατΒρ\ αντιάύαύα Λρος ώκνπορον 

Λόρ^μενμ^ άχ^ων 

ΛερΙ χείρα βαλονβα φιλ'ήόει. 

&ηί. 3. ΧΟ. 'όνειδοζ ηκεί τόδ' άντ^ ονείδους. 

δνόΐίάλαμ έότΐ κρΐναυ. 1560 

φέρε υ φέροντ\ έκτίνεί ί' ό καίνων. 
μένει ί^ μίμνοντος έν ^ρόνω ^ώξ 
παϋ^ειν τον ερί,αντα* ^έύμιον γάρ. 
τις αν γονάν αραΐον έκβάλου δόμων; 
κέκόλληταί γένος προς ατα. 1566 

<ιώ γα γα^ εϋϋ'ε μ^ έδέξω^ 
πρΙν τόνδ' έπιδείν άργυροτοίχον 
δροίτης κατέχοντα χαμεύνην. 
τις ό ϋ'άφων νιν; τις ό ϋ'ρηνηόων; 
7\ όύ τόδ' έρξαί τλιίιρτι^ κτείναβ^ 
άνδρα τον αύτης αΛοκωκνΰαί, 1553. των ίξ οίΉων, άβτ Η3.118- 
^βηοβββη, Λΐ7β1ο1ιβ ααβ άβιη Ηβ,ηβθ 
ζηιη (ΪΓ&Ιϊβ ^βΐιβη. ΝλοΙι άίβββιη 
νβΓ8β ζβί^ 8θ1ιοη άίβ Εββροηβίοη 
ιηίί 1566 — 1576 άβη ΑηβίΛΐΙ νοη 
ζνβί Οίπαβίίβπι Εη. ΑΙοβΓ λποΙι <1βΓ 
8ίηη ΙίΐΓθΙ; βίηβ ΓοΗθβίζαη^ νίβ 
„ηηά ηίοΐιί; τιηίβΓ Τβίΐη&ΐιιηβ <3θγ 
ί?β88.ιηί;βη Οβιηβίηάβ" βΓ^ΕΓίβο. 
ν^Ι. Οΐιο. 429 ^ώ ίώ δαΐα πάντολμ,ε 
μ,άτερ^ δαΐαις ίν ^χφοραΓι? ανεν 
πολιτάν ανακτ', άνευ δ^ πενΟ-ημά- 
των ^τλης άνοίμωπτον άνδρα Ο-άιραι. 

1555 ίΤ. ώ^ χρή {θυγατέρα) πατέρα, 
φίληααι, γτϊβ ββ βίοΙι βίηβιη Υ&ίθΓ 
^β^βηαΙ)θΓ ζίβπιΐ;, '^Γά βίβ ίΐιη αιη 
ΑοΙιβΓΟη ζδτϋίοΐι 1)θ^ΓΰΓ8βη. — προς 
Ώλϋ Α1:1?., "^βϋ 1)βί άντιάσααα &η 
άίβ νοΓΛΠΒ^θΙιβηάβ Ββ^β^η^ΐΓ ^β- 
άειοί]!} νίΓά. — πόρ^μενμ' άχέων 
νοη άθΐη ΑοΙιβΓοη, ν^Ι. Είΐϊ^ιηη. 
£γ^. 2 Άχέρων αχεα βροτοΓσι πορ^- 
μενει. 

1559 ΰ. ,,νοΓνπΓί νίιά άα ιηϋ 
ΥοΓνίταΓί βΓνίοΙθΓΐ;." Βθγ ΟΙιογ νβΓ- 
^θηηΐ} ηίοΐιί άίβ ΒβΓβοΙιϋ^ιιη^ άβΓ νοΏ ΚΙ^ί. ^β^βη Α^αιηβιηηοη βτ- 
]ιοΙ)6ηβη Αη^ΐα^β. ϋηά άοοίι ^3,ηα 
ΘΓ άίβ Ύ]αΒ.ί άβΓ ΚΙ^Ι;. ηίοΐι^ 1)ί11ί- 
ί?βη; άαταιη ία^βΓ Ι^ίηζυ: „8ο1ινθΓ 
ί8ί'8 δίοΐι βίη ββ8ΐ;ίιιιιηίβ8 ϋΓΐβίΙ ζα 
1)ίΙάβη: άβη, άβΓ βίηβη ΙιίηΓ&ΐΤίβ, 
ΓΒ,βΊ; ^ίβάβΓ βίη 8.ηάβΓβΓ Ιιίη; ββ 
1)αΓ8<; £ΐΙ)βΓ άβΓ ΜοΓάβΓ; άβηη 80- 
ΐΛΠί^β βίη Οοϋ ίηι Ηίηπηβΐ ΙβΜ, 
φΜ άβΓ (τΓαηά88,1;ζ, άαΓβ άβΓ Τ1ι2.ίβΓ 
Ιβίάβ." Ό&ταϋ Ιιβ,ί; άβΓ ΟΙιογ βίηβη 
Αηΐι&ϋβρηηΐεΐ; £ΰΓ ββίη ϋΓί;θϋ ^β- 
ίαηάβη αηά ^^βίΓβ, ά£ΐ.Γ8 αηοΐι ^βίζί 
άίβ Κ&οήβ {ϋτ άαβ νβΓ^οβββηβ Βΐηΐ; 
ηίοΐιΐ; ΛΠΒΐ)1βίΙ)1; (1564 5.) 

1561. φέρει οΐιηβ δηΐ^υ'βΐίΐ;, νβίΐ 
άίβ Ηαηάΐηη^ οΗηβ 1)β8ίίπιηι*β ΡβΓ- 
8θη ^βάαοΐιί ^Γά. 

1562 £. ν^Ι. 187 υηά ζυ 381. 

1564 ί. γονάν άραΐον, άβη ιιηίβΓ 
Εΐαοΐι 8ΐ;β^βηάβη δαηιβη, 80 άβΧβ 
8θ1ιοη ηιίί άβΓ Ζβη^υηί^ ίηιπιβΓ άίβ 
ΝαβΙι^οηιηιβηΒβΙι&ίί άβηι Ρΐηβΐιβ 

νβΓΓ3.11ί. ϋθβΙΐΛΐΙ) ΗβΗ άΛ8 Οβ- 

βοΐιΐβοΐιΐ; £β8<; απι νβΓάβΓΐ>βη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝίίΝ. 133 ψνχ^ τ' αχαριν χάριν άντ ίργων 
μελεων αδίκως έταχράναί; 

τίξ ί' έηιχνμβίδυοζ λίν έπ^ άνδρΐ %'είψ 
0ύν δακρνοίζ χεροΐν ίάπτων 
άλα^εία φρεν&ν πονηβει^} 

ΚΑ. έζ τόνδ^ ένέβης ξύν άληϋ'εία 
χρηόμόν. έγώ ί' ονν 
έϋ'έλω δαίμονί τω Πλειό^ενιδαν 
δρκονζ β'εμ^νη τάδε μίν βτέργειν^ 
δν6τλητά περ ϋν^'^ ο δ^ λοιπόν^ )ίόντ' 
έκ τώνδε δόμων αλλην γενεάν 
τρίβειν ^ανάτοις οώ%'ένταί6ΐ' 
κτεάνων ίέ μέροξ 
βαών έχον6ΐί παν άτίόχρη μοί 
μανίας μελάϋ'ρων 
άλληλοφόνονς αφελονΰτι. 1570 1575 ΑΙΓΙΣΘΟΣ. 
^ίΐ φέγγος είφρον ημέρας δικηφόρον. 
φαίην αν ίΐδη νυν βροτών τψαόρους 1566 £Ρ1 η-^^^ άίβββη δρπιοΐι (μ£- 
%όλληται γένος ηρος ατά) Μβί άα 
ίιη Είηΐϋαη^ ιηίί άβΓ λ^αΙίΓΐΐθϋ; 
^θ^οιηιηβη/* Υ^Ι. 1476. Όα άαβ 
Ερίι^ιηηίοη ηιΐΓ θίηθ ΥίΤίεάβΓίιοΙαη^ 
ίθί, βοΜΐείβΙ; βίοΐι άίβ ΕΓ^ίάθπιη^ 
άθΓ ΕΙτί. αη (Ιαβ ΥοΓίιβΓ^θΙιβηάβ 
»η. Βθίιη ΥοΓίΓ»^ ^ίτά Οΐθβ ά»- 
άαΓοΙι ϋ&Γ, ά&ΓΒ ΕΙγί. βίοΐι άβιη 
Τβϋ άββ ΟΙιΟΓβ ζυ^θηάθί, άθΓ 
V. 1569 — 1565 ^θβαη^βη Ιιβ,ί. Υ^Ι. 
ζα Οΐιο. 344. Ζα άθηι Ζη^βΒί&ηάηίβ: 
,,Οπ Ηαβί Γοβίιί, ϋηΐΐθίΐ ταίιί ααί 
άβιη Η&ιΐ8β'* Γ(ί^ί ΚΙ^ί. Ιιίηζα: ,,ΐοΐι 
^βιιπΓβ 1^11 άβιη βηίβριββίιβηά ίαη- 
άθΐη τιηά 1>ίη 1>6ΐ6ίύ, αΐΐββ ζα ^]Iυη, 
απι άβη Θβίβί άββ Πηΐΐθίΐβ ζα 
1>&ηη6η/' 

1568 £Ρ1 ,,ΐοΐι 1>ίη 1)βΓβϋ ηιϋ άβηι 
Β&ηιοη άββ ΟββοΙιΙβοΜββ (άβηι 
Α^ίοτ, γ^Ι. 1478) θίηβη ίβίθΓΐίοΙιβη 
ΡαΗ αΙ>ζη86]ι1ίβΓ86η αηά ηιίοΐι πιΗ 
άβηι Θθβοΐΐθΐιβηθη, βο αη6Γ<»τΙΙβ1ίο]ι 
68 ίβί, ζαΜβάβη ζα ^βΙ>6η, ^τβηη βΓ 
^ΰηίϋ^^ΐιίη άίθΒββ Ηειαβ ΥθΓΐ&8βθη ¥Γί11, αηι ηιβίηβ1;]ια11>θη βίη οηάβΓββ 
Οββοΐιΐββίιΐί ηιϋ ΥβΓ^ταηάίθηηιοΓά 
]ιβίπιζα8αο]ΐθη/* ΕΙ^ί;. ^βΙ)ΙΐΓάθ1; βίβΐι 
νίθ νοιΙιβΓ αΐ8 άίθ 1)βι•θθ1ιϋ{5ΐ;θ 
ΕΐΙοΙιβΓίη, ^βηη πιευι ααοΐι ίΐιτβη 
^ν^ΟΓίβη άίβ ΗθΓζβηΒ8>η^ί αηηΐθΓίεί. 
— Ιόντα . . τρίβε ίν ίβϊ νοη έ^έλω 
ηηίβΓ άβηι Είυ&οΓβ νοη ορηονς 
δεμένη γτίβ νοη αυντί^εμαι (,,ίοΐι 
δοΙιΙίθΓββ άβη Υβ^ηι^, άοΓβ ίοΐι ϋιαβ, 
βΓ £ΐΙ)βΓ ϋιαη 80 11** ά. ί. άΛΓΒ ν&Ιι- 
Γβηά ίοΐι άίβΒθβ ίΐιαβ, βΓ ^βηββ ίΐιαη 
8θ11) &1)]ι9.η^ί^. — ανΟ'ένταιαι νίβ 
Ε απι. 212. 

1573 ^ „ϋηά ^βηη ίοΐι 1>1οΓ8 θίηβη 
Ιίΐβίηβη Τθϋ άβ8 Β68ϋζίαπΐ8 ]ΐ8.1)6, 
1>ίη ίοΐι πιϋ αΐΐθπι ζαίΓΐβάβη, ικτβηη 
ίοΐι ηαΓ άίβ ^αί άβ8 \νθθ1ΐ8β1πιθΓά8 
γοη άβηι Ηααββ ηβΐιπιβ.** Υ^Ι. ζα 
274. 

1577. Α^8ί]ΐ08 ίηϋΐ; αα£, νοη 
ββ^α&ιβ^βη (1650) αη]^θΙ>βη. 

1578 ί. βροτών τψαόρονς ^θΙιδΓί 
ζα8&ηιηιβη (&18 Κ&βΙΐθΓ άθΓ ηιίΓ8- 
]ιαηάθϋθηΜβη8θ1ιβη). — Ιηοητενειν^ Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ 134 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ϋ^εούς άνωθεν γήξ ίηοπτεύενν αγη^ 

ίδών νφαντοις έν πάγαΐζ ^Ερινυών 1580 

τόν άνδρα χόνδε κείμενον φίλωζ έμοί^ 

χερόζ πατρώας ίχτίνοντα μηχανάξ, 

^Ατρεύξ γάρ άρχων τηόδε γης^ ττοΰτου παζ'ήρ^ 
πάτερα Θνε6την τον έμόν^ ώς τορώς φράβαι^ 
αύτοϋ ί' άδελφόν^ άμφίλεκτος &ν κρατεί , 1585 

ίΐνδρηλάτη6εν έκ πόλεως τε καΐ δόμων, 
καΐ προότρόπαως ε6τ£ας μολών πάλιν 
τλήμων Θνεότης μοΐραν ηνρετ^ άόφαλή^ 
το μίι %'ανίον πατρωον αΐμάί,αο πέδον 
αντός' ξένια δΐ τοϋδε δνύ^εος πατήρ 1590 

^Ατρεύζ^ προ^νμωζ μάλλον ^ φίλωζ^ πατρί 
τώμώ, κρεονργόν ^μοίρ εύϋ'ύμως αγειν 
δοκών^ παρέΰχε δαΐτα παιδειών κρεών 
τά μίν ποδήρη καΐ χερών άκρους κτένας ζα Οΐιο. 1. — γης αγη, άϊβ (ΪΓβιίθΙ 
8,α£ άβΓ ΕΓάβ. Υ^Ι. Εατ. δοΐιαίζβ. 
731 ννν τήνδ' άελητον ημέραν 
Ιδονα' ίγώ Ο'εοϋς νομίζω καί δοηώ 
της συμφοράς ίχειν ^λαααον, τώνδε 
τιαάντων διπην, 

1580. νψαντοις (ν^Ι. 598 ηλαγ- 
γ,τός) ^ν παγαις νοη άβιη δί%τνον 
(1103), άθΐη αράχνης νφασμα (1493), 
ν^Ι. 1611 της δίπης έν ερτίΒΟΐν^ 
δορίι. ΤγλοΙι. 1052 Ερινυών υφαν- 
τον άμφίβΧηατρον. 

1581. φίλως έμο£ νίϊτά άητοΐα. άβη 
ίοΐ^βηάβη Υθγβ 1)β^Γΰηάβ1;, 

1584. \νβ^θη άββ ϋίΐϋ^ΐαβ ίιη 
άήϋβη ΕιιΓδθ ζα Έιυη. 232. 

1585. άμφίλετιτος ων τιράτΒΐ, βίηθ 
υη^βηαπβ, άαβ δοΐιΐίιηιηβ, ^οιαυί 
ΚαβαηάΓα 1192 Ιιίη^βάβηίίβί Ιιαί, 
νβΓβοΙινβί^βηάβ Αη^αΙϊβ. 

1588 £. ,,Εγ ί&ηά 8ίο1ιβΓΐιβϋ ά&- 
^θ^θη.** ΒθΓ Ιηβη. πιίί το μη &ίβ\ϊί 
Ώ&οΐα. ΑυβάΓΰο^βη, ^6ΐ6]ΐ6 βίηβ άβΓ 
άϋΓοΙι άβη Ιηίίη. αη^β^βΙ)βη6η Ξειιιά- 
Ιαη^ βηί^^β^θη^ίΓ^βηάβ ΤΙι^ϋ^Ι^βϋ; 
1)βζβίο1ιηβη. Υφ, Ργοιπ. 252 ίι^ελυ- 
οάμην βρόχους το μη διαρραισΟ'έν- 
τας εΙς Αιδου μολειν, 891 μίαν δΐ 
παίδων ι^μερος 9•έλ^ει το μη κτειναι 
σύνευνον, ΡβΓβ. 295 υπερβάλλει γάρ 
ηδε συμφορά το μήτε λεξαι %τε., 
θΙ>6η 15, Έαιη. 220, 694, 941. 1590. Μϋ αυτός ψϊιά ηαβίιίπίς- 
ΙίοΙι άθΓ Οτθ^βηθαίζ ζυ άβιη I^08β 
άβΓ ΚίηάβΓ 1ιβΓνθΓ§β1ιοΙ)βη. — ξένια 
ΒαΓίί&βίίθοΙι νίβ Ηοπι. 1 370 τόδε τοι 
ξεινήιον ^σται, ΑΓοΙιίΙ. ίν§, 7 Β^ΐί. 
ξείνια δυσμενέϋΐν λυγρά χαριζόμε- 
νος, ΕαΓ. Ηβΐ. 480 0'ανατος Ι^ένιά 
σοι γενήσεται. Είη ίΐαβ βίηβιη βίη- 
ζί^βη \νοΓ4;θ ^βΙ^ϋάβίβΓ ΤΓίΙ)Γίΐο1ΐ78 
ίιη ζ^βίύβη ΕοΓδ αηβΐι €1ιο. 1 
{χΟ'όνιε). ΐΞΙένια ^Μίϊ ρΓ^άϋεαϋν ζα 
δαίτα. 

1591. ν^Ι. ΕαΓ. Μβά. 485 ηροί^υ- 
μος μάλλον η σοφωτέρα. Ε1)6η80 
νοίΐώ Ραπν ΜβΓ η σοφώς βοΙίΓβί- 
1>βη. ΑΙ)βΓ &αο1ι άίΐηη ίβΐ άβΓ Ζ^βο^ 
άίβΒθΓ ΤνοΓίθ ηίοΐιΐ; ΓβοΙιΙ; βΓβίοΙιίί- 
Ιίοΐι, 80 άοΓδ ηιαη ηαοΐι άβηι Υογ- 
^αη^ γοη δοΙιαΐ!ζ αηά Εη^βΓ άβη 
ΥβΓβ αΐβ Ιη1;βΓρο1αϋοη ζα βΓ^Ι&Γβη 
^βηβί^ ββίη ύαηη. 

1592 £. Άρεουργον ημαρ^ δο1ι1&βΜ- 
1»^ ά. ί. ΟρίβΓίββί. ν^Ι ΟΗο. 260 
βου^υτοις έν ^μασιιτ, δορί. ΤμιοΙι. 
609 ημέρα ταυροσφαγω, ΕαΓ. Ηβΐ. 
1474 βούϋ•υτον άμέραν, — δο%ών, 
βίβΐι άβη Αηβοΐιβίη §βΙ)βηά. 

1594. ϋ£ΐ8 Αβ^ηάβίοη 1>θί άβΓ Εγ- 
ΐΜ,αΙιβΓαη^. — χερών άηρους χτένας, 
άίβ Εδίηπλβ &η άβΓ δρϋζβ άβΓ Η2.ηάβ 
ά. Ιι. άίβ Βαΐΐβη άβΓ Ηαηά ηιϋ άβη 
Είη^βΓη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 135 ε^ρνπτ ανεν^εν άνδρακάς καθήμενων 1595 

αβΎΐμ' δ ί' αύτ&ν αντίκ αγνοία λαβών 
ίβ^εν βοράν αόωτον, ώς 6ρας^ γένει,, 
καΐίειτ^ έταγνούς έργον ου καταίύιον 
ωμωί,εν^ άμπίπτει ί' &πο όφαγίιν έρών^ 
μόρον ί' ϋφερτον Πελοπίδαις έπενχεται^ 1600 

λάκχίβμα δείπνου ^υνδίκως τίϋ^εΐζ άρα, 
οϋτωζ 6λι6%'εϊν πάν το Πλει-ό^ένους γένος, 
ίκ τώνδέ 60ί Λεβάντα τόνδ^ Ιδεΐν %άρα, 
κάγώ δίκαιος τονδε του φόνου ^αφεύς, 
τρίτον γαρ αύτον 'όντα μ" α^λίω ηατρί 1595 ί. Ι'-θ'ρνπτί . . ααημα: άίθ 
ΓιιΓβίβϋβ πηά νοΓάβΓΐι9.Ώάθ ζθγ- 
βοΐιηϋί βΓ (αΐβ 80Ϊ880Γ) 8,1)8βί1;8 νοη 
άβη Λη Εΐηζβΐϋδοΐιβη (άνδρατιάς' 
κατ' άνδρα, χωρίς ΒιχίάΆβ) βϋζβηάβη 
βαβίβη, 80 άαΓβ 816 ηη^βηηϋίοΐι 
\^ΠΓά6ΐι. Μαη 1:8,ηη 8ίο]ι Ιθίβΐι^ 
Ιιίηζηάβηΐίβη , άαΓδ άίβ Εδρίβ άβι* 
ΚίηάβΓ νοΓίιβΓ 8.1)^686ΐιηίϋθη ^αιβη 
(ν^Ι. 1076) ηηά ηαοΙιΙιβΓ άβιη Τΐι^β- 
8ίθ8 §βΐ3ΓΛο1ιί ΜταΓάβη, άαηιίΐ; βΓ 

ΘΓίεβηηβ, ^0.3 6Γ ^6^68860. Βθηιι 

άβΓ Αα8άΓαο1{ καπείτ ίπιγνους %τε. 
1598 βοΙιΗθΓβί 8θ1ο1ιβ8 ηίοΙιΙ} &ιΐ8. 
Οίβ ΕΐΓ^^Ιιηαη^ άβΓ δίϋβ άβΓ 
ΗβΓΟβηζβϋ, 8.η Έίηζβΐϋβοΐιβη ζα 
βϋζβη (ν^Ι. β,ηοΐι Εογ. Ιρίι. Τ. 949 
ξένια μονοτράπεξά μοι παρέσχον), 
βΓ^Ι^τί άβη ϋιη8ί8.ηά, άοΐβ άβιη 
Τ1ΐ768ίΘ8 άαβ 1)β8θηάθΓβ Μ&ΐιΐ ζη- 
Μοιαοαβη ^οηηΐΐθ. Υ§\, άίβ Εγζ&Ιι- 
]αη^ άβΓ ^Ιβίβΐιβη ΒβνΪΓίτιη^ άβ8 
ΗαΓρα^οβ Ι^βί ΗβΓοάοΙ; Ι 119 τοισι 
μίν άΧλοιοι ηαϊ αντω ΆατνάγΒΪ 
παρεχι&έατο τράηεξαι εηΙπΧεαι μη- 
λέων τίρεάν, Άρπάγω β^ τον παιβος 
του εωντον, πλην %εφαΧής τε καΐ 
ατιρων χειρών τε %αϊ ποδών, ταλΧα 
πάντα* ταντα δϊ χωρίς έτιέετο έπϊ 
%ανέω τίατααειιαΧνμμένα %τε. ΗίβΓ 
νβΓάθη ιηϋ άθΐη Εορίβ λμοϊϊ άίβ 
ΕχύΓβιηϋΙΙίβη άβΓ !ΡαΓ8β ηηά Ξ'άηάβ 
1>θί8βίί6 ^β\)τ&Λ}ά, νίθ ββ Η^^η. 
ί&1>. 88 ΙιβίΓθΙ;: Τΐι^ββίββ οηπι γβ80β- 
ΓβίηΓ, Αίχβη8 ίηιρβΓ8.τϋ, 1>Γ8,οο1ιί£ΐ 
βΙ; 0Γ& ρηβΓΟΓΰηι αββΓΓί. 

1597. ώς ορξίς: άθΓ ΟΙιογ βΓδίβΙιΙ; 
68 θ,ηβ άβηι Τοάβ άβδ Αι^βαηβηιηοη. 

1599. άμπίπτει^ βΓ ΓάΙΗ νοΓ Εηί- 
ββύζβη ζηΓηο^ αηά θίδΓδΙ; ά&1)βί ναϋ 1605 

άβη ΡηΓθβη άβη Τίβοΐι υπι {Χάπτίαμα 
δείπνου 1601), — άπερών σφαγήν, 
α,αββρβίβηά άβη ΜρΓά (άα8 Γΐβίβοΐι 
άβΓ ^βπιΟΓάβίβη ΚίηάβΓ). ΙηθΓβάίΙ)ί1β 
ββί, ς[ΐΐ8.πι ρΒ,ηοίβ νβΓΐ)ί8 Ιιίο ς[η8τηι 
πιχήίΒ. άίο&ηίηΓ: „8η8ρίΓ3,νίί, Γβοί- 
άίί*', ϋΕίΓηβδ €[08.8 οοηιβάβΓ&Ι; ,,βνο- 
ηιυίΐ'*. ΤΓίΙ)η8 νβΓΐ)Ϊ8 ρίη§υη1;αΓ 
αίΓοοίδβίηιηβ άοΙοΓ, ίβΓΓΟΓ βχαιιί- 
ηΐ3.η8 ραβηβ, ηαηδβα (^οθ,ΐίδ βχ βο- 
^ηίίο ]ιηηΐ3.η8»Γαηι 63>Γηίηηι ββη 
οοηδβςηί άβΙ)βΙ)&ί (δοΐιίϋζ). 

1601 ί. ,,Ιηάβιη βΓ άεΐ8 ϋηίδΙοΓθβη 
άβδ Μαίιΐββ ίη ^θπιβίηδαηιβΓ ^^θίβθ 
ίη άΐίη Εΐαοΐι αηίηαίιπι, άβΧβ 80 (νίβ 
άαβ Μβ,ΙιΙ) ζη Βοάβη βίηΐ^βη ωδ^β 
ά^δ ^β,ηζβ (ϊβδοΙιΙθοΜ.** ξυνδίτιως 
ψϊβ Ρίηά. Ρ^ΐίΐΐ. Ι 1 χρυϋέα φόρμιγξ, 
ΆπόΧΧωνος καΐ ΙοπΧοκάμων αύνδι- 
%ον Μοισάγ γ,τέανον, Εί^βηίΐίβΐι 
ίβΐ; ηηΓ Χά•Λτιαμα ά£ι8^βηί^β, Λΐ^οιαηί 
άοΓβΙι άβη Εΐηοΐι άβπι ββδβΙιΙβοΜβ 
^β άβηι Μαίιΐβ ά8.8 Κβοΐιΐ; ζηβΓ- 
^:αηηί νίΓά. — Εβ ^βηηζβίοΐιηβΐ; άαβ 
ϋΐ)βΓηΐ8.Γ8 δβΙιηιβΓζΙίβΙιβΓ ΕΓΓβξοη^, 
άοΧδ Τΐι^θδίβδ δίοΐι ηηά ββίηβ Ναο^- 
^οηιπιβηδβΐιαί^ ίη άβη Ρΐηβΐι βίη- 
8θ1ι1ίβΓ8<;. — Όβη Τίδοΐι δίίθΓβ Η,ηοΙι 
Ζβηδ ηπι, αΙβ άβΓ ^οΐίΐοββ Κ5ηί^ 
γοη ΑΓ^αάίβη Ι^γ^αοη ίΐιη πιίί άβηι 
Εΐβίδβΐΐθ βίηβδ Εη3,1)βη 1}6¥τίΓύ6ίβ 
ΑροΠοά. III 8, 1. 

1604. δίχαως . . ραφενς (ζη 875), 
ίβΐι ΙαΛϋβ βίη Ββοηΐ; άαζη άίβδβη 
ΜοΓά αηζηζβύ^βΐη (δίτίαιος ην ^άίραιΥ 

1605 ί. αΰτον τρίτον οντά, 8,18 
δβΙΜΓίίΙ^η δοΐιη. — σννεξεΧαννει: 
άβΓ Ζη88.πιηιβη]ΐ8,η^ ΙΜβί ΑίΓβηδ «.Ιδ 
8ηΐ3τβΐ£<; βΓΐίβηηβη. Α^ίδϋιοδ ν&γ, 
3.18 Τ1ΐ7β8ΐββ ηιί<; δβίηβη άΓβί Βϋΐιηβη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 136 ΑΙΣΧΤΛΟΤ όννεξελαννει τντ^όν οντ εν όχαργάνοίς' 

τραφέντα ί' αν^ίζ ή δίκη χατήγαγεν, 

καν τονδε τάνδροζ ήψάμην ϋ^νραΐοζ ων^ 

παύαν αννάψαζ μηχανίιν δνύβονλίαζ. 

ονχω καλόν ίή καΐ το καχ%'ανεΐν έμοί^ 16 ίο 

ίδόντα τοντον τγΐξ δνκηζ έν ερκεύιν. 

ΧΟ. Α1γί6%^ ^ ύβρίξειν έν κακοϊύυν ού όεβω. 
αύ δ' άνδρα τόνδε φήζ εκάζ κατακτανεΐν^ 
μόνος ί' έποίκτον τόνδε βονλενύαι φόνον' 
ον φημ άλν^ειν έν δίκιι το 6ον κάρα Ι6ΐδ 

δημορρυφεΐξ ^ όάφ* ϋόΰ^ί, λενόίμουζ αράς. 

ΑΙ. ύύ ταϋτα φωνεΐς νερτέρα προύήμενος 
κώητι^ κρατούντων τών έιά ζνγω δοράς ' 
γνώύΥΐ γέρων ών ώς δίδάύκεύΟ'αν βαρύ 
τω τηλίκοντω ύωφρονείν κεχρημένω. 1620 

δεβμος δε καϊ το γήρας αϊ τε νήύτιδες νβΓίΓίθΙ)βη ^ΓΟΓάβ (1586), ηοοίι βίη 
Ιείβίηββ Είηά; άβ8ΐΐ3ΐ6 ^βΙΐΓίβ θγ 
ηίοΐιΐ; ιηϋ άβιη ν&ίβι• (1587) ζιίΓαϋΙί 
ιιηά ΙοΙίβΙ) 80 8.ιη Ι^βΐ^βη. 

1607. ν§1. δθρΐ;. 633 ^ίνιη δ' αρ' 
εΐνα£ φτιοίν, ως τα γράμματα λέγεί' 
χατάξω δ' άνδρα τόνδε κτΙ. 

1608. ουραίος, χήοήί ίιη Αίήάβη- 
ραΐϊΐβύθ ^^Γβηά άθ8 ΜοΓάθβ. 

1609. δυσβουλνα, Μβι• βοΜίιηιηβΓ 
Βαί, (ΙβΓ &1Π ά3»8 ΥβιάβΓί^βη βίηββ 
8^ΐά6Γ6η £ΐ1>ζίθ1ί. 

1611. Ιδόντα Βθ}ο1Ϊ6£δί θΐοΐι αη 
ϋβη Ιη&η. ο,η ψιβ Ργοπι. 234 ε%ον&' 
. . ονμπαραΰτατειν η3.ο]ι ν,ράτιατα 
δη μοί τών παρεστώτων τότε έφαί- 
νετ είναι, Ηοιη. Α 541 αΐεί τοι 
φίλον έστϊν ^μεν άπονοοφιν ιόντα 
. . δι%αζεμεν^ δορΗ. Αί. 1006 ποί 
γαρ μολειν υ,οι δυνατόν . . το£ς 
ύΟίς άρήξαντ ίν πόνοιβι μηδαμοΰ, 
Εατ. Μβά. ίΐ4 σοϊ δΐ ΰυγγνώμη 
λέγειν τάδ' Ιστ^, μη ηάσχουοαν ώς 
^γώ •Λα%ώς. 

1612. ύβρίζειν ίν χατιοιαιν ντϊβ 
δορίι. Αί. 1151 ίν 7ΐα%οίς ύβριζε 
τοΐαι τών ηέλας, 1042 τάχ' αν %α- 
τίοις γεΧών α δη τιαχονργος έξίηοιτ' 
άνήρ, Εαι. ΕΙ. 68 έν τοις έμοις γαρ 
ονχ έννβριαας %α%οις. Υ^Ι. Οΐιο. 221. 

1613. ε%άς, η'^ιηΐίοΐι ουραίος ων 
1608. 1615. ,,ΟιιΙ, 80 88.£;θ ίοΐι άίτ.** 

1616. δημορριφεις λενσίμους άράς^ 
άΪ6 χιηίβτ ΓΙαοΙιβη θΐίοΐ^βηάθ δύΡθηί- 
Ιίοΐιβ δύβίηί^ιιη^. ΙβάοΓ 8θ1ιΐ6ΐιά6Η 
1)6ίιη ΨθΓίβη <168 δΐιβίηβ Άχιοΐα. βίηβη 
Εΐυοίι Λαί ίΐιη. ϋΐ)βΓ άίβββ ΑγΙ; άθΓ 
νο11ίθ3αθϋζ ν^Ι. δβρί. 181 λευατηρα 
δήμου δ' ου τι μη φύγ'η μόρον, 
Ηοιη. Γ 57 αλλά μάλα Τρώες δει- 
δήμονες' η τε •Λεν ηδη Χάινον εασο 
χιτώνα, δορίι. Αηί. 36, ΕαΓ. Ογ. 60, 
442, ΗθΓοά.^ IX 5. 

1617 ί. οι ζύγιοι τών •θ'αΧαμ/ωΐ' 
άνωθεν εΐϋΐ δοΐιοΐ. Μαη Ιιαί αη 
βίηβη ΖνβίΓΐιάθΓθΓ ζη άβηΐιβη, γιο 
άίβ %αΧαμίται άίβ οηίβΓβη, άίβ ζυγί- 
τα& άίβ οΙ)6Γβη ΕαάβΐθΓ Λΐ^είΓβη ηηά 
3βηβ θίοΐι η&οΐι άίβββη ήοΐιΐβη 
ιηπΓβΙ^η. Υ^Ι. δοΐιοΐ. ζα ΑΓί8ΐίορ1ι. 
ΕΓδ. 1101. ^ορός ^βΙιδΓΐί ζα ζυγώ, 
ηίοΐιύ ζα ιιρατοΰντων. 

1620. αωφρονειν ^εχρημένφ, 68 
18^ ΥϊΛή, ίΰΓ βίηβη 80 &1ί6η Μ^η 
8ίο]ι 1)β1β]ΐΓ6η ζα Ι&βββη, γτβηη πιαη 
(ίη 80 Ιιοΐιβηι ΑΙίβΓ) ηοοίι ΥβΓβίαηά 
ί)Γ£ΐαο1ιίι (άββ νβΓ8ίΛηάβ8 θηίΙ)β1ΐΓΐι). 
ν^Ι. ΡβΓ8. 831 ίκεινον αωφρονειν 
%ε%ρημενον (\76ηη (1ίβ8θ Εηιβηάαϋοη 
νοη δοΐιαίζ £ΰι* τί,εχρημένοι τίοΐι- 

1621. ΟβΓ ΥοΓίΓΛ^ νβπηίϋθϋ άίβ 
ήοΐιϋ^θ ΥβΓΐ)ίη<1ηη£; δεΰμος αΐ τε Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^Ν. 137 δύαί δυδά^χειν έ^οχώταταί φρενών 

ίατρομάντείζ, ονχ δρ&ζ όρων τάδε; 

προς κέντρα μίΐ λάχτιζε^ μη πταίύας μογ^ξ. 

ΧΟ. γννη όύ τονς ηκοντας έκ μάχης μένων 
οίκονρός, εννην ανδρός αίόχννων αμα^ 
άνδρΐ ότρατηγω τόνδ' έβούλενβας μόρον; 

τι δη τον άνδρα τόνδ^ από ψνχης κακής 
ούκ αυτός ήνάριζες^ αλλά ννν γννίι 
χώρας μίαύμα καΐ ^εών εγχωρίων 
εκτειν; ^Ορέ^της αρά πον βλέπει φάος^ 
όπως κατελ^ών δενρο πρενμενεΐ τνχγι 
άμφοίν γένηται τοΐνδε παγκρατί^ς φονεύς; 

ΑΙ. καΐ ταντα ταπη κλανμάτων άρχηγενη. 
^Ορφεί δε γλώύύαν τήν έναντίαν ^χεις. 1625 

1627 
1643 

1645 164Β 
1628 νηατιδες 8ναν έξ. φρενών ίατρομάν- 
τεις δίδάσ%ειν (^οηββίίχάϊγ) καΐ το 

1623. Ιατρόμαντίς Β,χιοία. Εηιη. 62 
(νοη ΑροΙΙοη), δαρρί. 269. ΗίβΓ 
β^θί^θΓί άαβ νίοΐί άβη βαΓ^αβϋβοΙιβη 
Τοη άβΓ ϋΓοΙιιιη^. — ονχ οράς ορών 
τάδε, 6ί&\ϊΒΪ άα ηί6Μ (^οηιιηθΐ} άα 
ηίοΐιί ζατ Έίηβίβΐιί, τνβΙοΙιβΓ Οτβί&ΐιτ 
άιι άίοΐι ααβδθίζββί) , Μτβηη άα άίβ 
I^6^^11θ άββ Α^αιηβιηηοη δίβΐΐδΐ;. 

1624. Ζυ άβιη βρΓίοΙι^διϋίοΙιβη. 
προς πέντρα λαπτίξειν (ντϊάβτ άεη 
δίΛοΙιβΙ Ιβοίεβη) ν^Ι. Ργοιπ. 339 
ον^ονν ^μοίγε χρώμενος διδασπάλω 
προς ηέντρα "ϋώΧον ί%τενεΐς υηά 
άίβ ά&ζα α. δύ. 

1625. ,,Οα ^θίΐ) (Μβηιπίθ), άβΓ 
άα ζα Ηαηβθ 1[>1θίΙ)6ηά άίβ ααβ άβΓ 
δοΐιίαοΐιί Κοιηιηβηάεη 3,1)^&Η68(.^^ 
ν^Ι. Ηοιη. β 235 κάκ* ^Χέγγ^ε', Άχαι- 
ίδες, ουηέτ' Αχαιοί, γ 262 ημείς μίν 
γαρ μβΪ^ί. ποΧεας τελέοντες άέ&λους 
ημε^'* ο δ' εναηΧος μνχφ 'Άργεος 
ίπποβότοιο πόΧΧ' Αγαμε μνονέην 
αίοχον &έΧγεαίΐε Επεϋαιν, ΡβΓβ. 756 
Χίγοναν ώς αν μίν μέγαν τέίΐνοις 
πΧοΰτον ί^τηοω συν αίχμγ, τον δ' 
άνανδρίας νπο ^νδον αίχμάξείν, 
δορΚ ΕΙ. 302 6 βνν γυναιξί τάς 
μάχας ποιούμενος, Έιιτ. Ογ. 754 ου 
γαρ αίχμητης πέφνκεν, ίν ^ννα^ξΐ 
δ' αΧ%ιμος, Εογ. ΗθΓαΙίΙ. 700 αΐβχρον 
γαρ οΙ-Λονρημα γίγνεται τόδε, τους 
μίν μάχεα^αι, τους δΐ δειΧί^ μένειν. 1643 £Γ. λνβηη άα άοοίι βίηιηίΐΐ 
άβιη ΜΒ,ηηβ άβη ϋηίβΓ^β,η^ ΙοβΓβί- 
ύβίβδί, 80 ΙιΙΙύίββΙι άα ίΐιη ^Ιβίοΐι 
8611)61 1}5^6η δοΐΐβη; άΒ,ηη Υί'ύχβ άβτα 
Ι/3Λ(1θ νβηί^βίβηδ ά6Γ (χΓβιιβΙ, (ΙαΓδ 
άίβ βί^βηβ Οαΐίϋη ίΐιη ιηοΓί1β1;β, 6γ- 
θρατί ^6ΐ)1ί6ΐ)βη; 8.1)6γ άα Ιιαβί ββ 
ηίοΜ ^βίϊι&η νοη ^6^6η άβίηβΓ 
Γβί^1ΐ6ϋ. — μίασμα ΪΒί Αρροδίϋοη 
ζαιη ΙηΙΐ8.Η ά6δ δαίιζθδ, ζα 236. — 
Όρέστης αρά που βΧέπει φάος; 
δρήοΐιΐ; άβΓ 01ιθΓ£ηΐ3Γ6Γ £αΓ βίοΐι, 
(1α]ΐ6Γ η8.6]ιΙΐ6Γ άμφοιν τοίνδε. — 
παγκρατης γτίβ δορΗ. ΕΙ. 455 ^| 
ύπερτέρας χερός. 

1628. ν^Ι. ΕπΓ. Ηίρρ. 881 αίαι, 
•καίλων άρχηγον εηφαίνεις Χόγον, 
06Γ Ηίη^βίδ 3,α£ ΟΓββίεδ 6Γΐ)ί1;<;βΓί; 
νοΓ 8.1ΐ6ΐη Α^ίδύΐιοδ; ά8>ηιιη βΓ^ΐάβΗ 
βΓ νθΓάθΓΐΐ8.ηά ηίοίί β,ηί άβη Υοι- 
λνΠΓί τι δη . . ^'%τεινε; ηηά ν^ίθάβΓ- 
Ηοΐΐ; άβδίιειίΐ) άβΓ ΟΙιΟΓίηΙΐΓβΓ ηαοΐι- 
ΙΐΘΓ (1634 1) άίβδβη ΥοΓ^ναΓί. 

1629. 'Ορφει (Κτΰ^βΓ Ι § 48, 13, 9) : 
ν§1. ΕπΓ. Α1^. 357 ει δ* 'Ορφέως 
μοι γΧώσσα τιαϊ μέΧος παρην, Μβά. 
543 Όρφέως τιάΙΧιον υμνησαι μέΧος, 
Ιρ}ι. Α. 1211 ει μΙν τον Όρφέως 
εΐχον, α πάτερ, Χόγον, πεί&ειν 
έπάδουβ', ωστ* ομαρτειν μοι πέτρας, 
Ρΐίΐί. ΡγοΙ;. ρ. 315 α 'κηΧών τ^ φωνή 
ώσπερ 'Ορφεύς. — Ββΐ γΧώσσα ηηά 
βΧαστάνω, ββΐίβη 1)θί αηάβΓβη Τ^Ογ- 
ΙίβΓη (βιίβΧου δηρρί. 769) υηΙιβΛΙβίΙ)* 
δΛβΓ άίβ Ροδίϋοη υογ γΧ ηηά βΧ, Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 138 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ΧΟ. ΑΙ. δ μεν γαρ ^ιγε πάντ άπο φϋΌγγής %«(>9? 
6ν ί' έξορίνας νηπίοίζ νλάγμαύιν 
&ξ7]' κρατηΰ'είς ί' ήμερώτεροξ φανψ 
ώς δη 6ν μοι τύραννος ^Αργείων ίύτ]^ 
οξ ούκ, έπειδίι τωί' έβονλενόας μόρον, 
δράόαί τόδ' ίργον ονκ ετλης αύχοκχόνως. 
το γαρ δολ&ΰαν Λρόζ γυνανκος 'ξν ύαφώς' 
έγω ί' νποπτοζ εχϋ'ροζ ^ τναλαίγενής. 
εκ των δΐ τονδε χρημάτων πενράϋομαι 
αρχευν πολιτών τον δ\ μή πει^άνορα 
ζενξω βαρεέαΐζ^ οντυ μίιν όενραφόρον 
κρί^ώντα πώλον^ αλλ' ό δνόφυλεΐ ύκότω 
λιμός ^ννοικος μαλΟ'ακόν ύφ" έπόψεται. 1630 1635 1640 1642 ι^^ΙΐΓβηά βοηθύ β γ δ ιηϋ Χ μ ν άίβ 
νοΓίιβΓ^βΙίθηάβ 8ί11)θ νβΓίο,η^βηι. 
την ίναντίαν ά. ί. νοη ^3,ηζ βηΐ;- 
^β^βη^θΒβίζίβΓ "ννίΛαη^. 

1630. άπο φ&ογγης %αρα, ιηϋ 
<3βΓ ΓΓβυάθ άίβ άπΓοί ββίηβη Οβ- 
6Β,Ώ§ \>βντΐΐ)ίί ντητάβ. 

1631 ί. Ζιι άβιη (τβ^βηβΒίζ άβθββο, 
ν£ΐ8 ιϋθ Ζπη^θ 1)θνίΓΐ[1; (^βηβΓ 
ίβββθΗθ ιηϋ; ββίηβηι Οββαη^ — άα 
ι•β§8(; 8,α£ ιηϋ ΙίίηάίβοΙίΘπι ββΙ)β11) 
Ιίοπιηιίι ηοοίι άβΓ (χβ^βηβαίζ άβΓ 
ΓοΙ^βη: ΟΓρΗβαβ ίββββίΐΐθ — άη 
^νίΓβί §θ£β88βΗ νθΓάθη (α|ΐ7 ρβώβί- 
νίβοΐι). 

1633. ως δη (ίχι βάΐίοβ^; ηιίΐιί Γβχ 
ΑΓ^νοΓππι βΓΐβ) . . ^σ?/, νβίΐ Χ^ίβίΙι. 
νοΓίιβΓ άβη ΑηδάΓποΙϊ: ίΐρατη^είς 
§βΙ)Γ8.ιιο1ι<; 1ΐ8.1 Υ^Ι. 8ορ1ι. Οβά. Κ. 
808 ΚΡ. χωρϊς τό τ εΙπειν πολλά 
καΐ τά καίρια. Ο/ζ/, ως δη (ς[α8«ί 
νθΓΟ) αύ βραχέα, ταντα δ' ίν -καιρώ 
λέγεις, Επγ. ΑαάΓΟΠί. 235 ως δη ϋν 
ϋωφρων, τάμ,ά δ' ονχϊ αώφρονα, 
Ρ\Άί, ΟοΓ^. ρ. 468 Ε ως δη σν . . 
ού% αν δέξαιο έ^Βίναί σοι ποιειν 
οτι δοτιει ΰοι. 

1635. ονν, ίβί ΠΒ^οϊϊ άβια ΖνίΪΒοΥιβη' 
Ββ,ίζβ ντίθάβΛοϋ γ^ίβ ΗβΓοά. VII 101 
ον γαρ . . ονδ' ει πάντες . . ανλ- 
λεχ^είηβαν, ονκ αξιόμαχοι είαι, 
8ορ1ι. Τγ8.ο1ι. 158 πς^όο^εν ονκ ϊτλη 
ποτέ, πολλονς αγώνας έ^ιών, ουπω 
φρά<τα&. — Βαβ ΑάνβΛίαπι αύτο- 
τιτόνως Υίίβ 8βρ1;. 721 αντοητόνως 
αύτοδάιητοι Ο'άνωΰΐ. 1636. Β8.8 ϋΐ)βΓΐί8ίβη Ιίίΐηι αιι^βη- 
8θ1ΐθΐη1ίο1ι άβπι \ν^ΘίΙ)β ζα, νΙΙΙΐΓβηά 
ιηβίη ΗβινοΗΓβίβη ΥβΓά&οΙιΙ; βΓ- 
γ^βοΐίΐ; ηηά άίβ Ιιίβΐ; νβΓθίίβΗ Ιιδ,ίΛθ. 

1637. η (8,118 εα ΙίοηίΓ&ΙιίβΓί) νίβ 
Οΐιο. 521 παρη, άίβ αϋ&ύύίβοΐιβ Ρογοι. 

1638. έ% των τονδε χρημάτων. 
3.η{}6 οηιηίει βηίηι Ιοοαϋβ 8&ΐ6ΐϋ{}ί- 
1)η8 οριιβ βΓ3.ί ί^ΓΒ,ηηο ηβ(ΐηθ αάΐιυο 
]ΐ8.1)ηβΓα1; Αβ^θίΙιηβ, ς[υο Ιιίβ βϋρβη- 
άίυηι βοΙνβΓβΙ; (Κΐαηββη). 

1639. ν^. 8ορ1ι, ΕΙ. 1461 ως . . 
'ννν ορών νετίρον στ(>|[ϋ£κ δέχηται 
τάμα, μηδέ προς Βίαν εμοΰ -κολα- 
ατον προστυχών φυστ^ φρένας, 

1640 £Ρ. ξενξω βαρείαις (ξενγλαις): 
ζιι 229. — οντ^ . . πώλον, ηΐοίή 
ίηγψ&,ϊίτ (^θΓάβ ίοΐι ίΐιη Ηαϋβη) \7ίβ 
θίη Ηαηάρίβϊά άοδ άβΓΗαίβΓ βϋοΐιΐ}; 
ηβίη, Ξιιη^βΓ ζα88,ιηηΐ6η ηιϋ &η8ΐ;6- 
Γβηι (χβΓδ,η^ίβ ^ΐΓά ίΐιη ζ&Ηηι ββΐιβη. 
Ζ α σειραφόρον^ νβίοΐιββ θίΐβ ΓβοΜβ 
ΗαηάρίβΓά ίπι (τβ^θηβαίζ ζό άβη 
ηη1;βΓ άβ,β Ιοοίι (ξενγλη) ^ββραηηΐίβη 
Εοββθη 1)βζβίο1ιηβί, ν§1. Ηββ^οΐι. 
βειραφόρον' ηγεμονι%6ν μετητιται 
δε άπο τών δε\ιοσε£ρων ΐππων. Ζυ 
θοΐοΐιβη ΗαηάρίθΓάοη ηειίιηι ιηαη 
1)68θηά6Γ8 πιιι{;ί^6 ηηά ^Γ^ϋ^β 
ΤίθΓβ, νβίΐ 1>βίπι ϋπι1>ίβ§βη αηι άίβ 
ννβαα άα8 ΓθοΜβ Ιο,ιιΓθηάβ ΡίβΓά 
άβη ^δΓβίβη Βο^βη ζη 1)θ8θ1ΐΓβί1:>βη 
Ιιαϋθ. — έπό-φεται, 8.18 άθβββηΟ-βββΙΙ- 
8θ1ΐ8.ίΙβΓ. — 6 . . στιότω λιμός ξύνοι- 
%ος: άίβ 81;β11ηη^ νάβ 8ορ1ι. ΡΜΙ. 
1316 τά^ ^κ ^εών τνχας δοθείσας. Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ ΑΓΑΜΕΜΝί^. 139 ΧΟ. άλλ^ οΛτι δοχεΐζ τάδ' ίρδδίν κού λέγειν, γνώΰτ^ χά%α, 1649 
ΑΙ. εΐα δη, φίλοι λοχΐται, τονργον ούχ εκάς τόδε. 1650 
ΧΟ. εΐα δή, ^ίφοξ πρόκω^ον πας τις εύτρεπιξετω, 
ΑΙ. άλλα μήν κάγώ πρόκωτνοξ ούκ άναίνομαι %'ανεΐν, 
ΧΟ. δεχομένοΐζ λέγεις %^ανεΐν όε' τήν τύχην ί' αίρούμε&α. 
ΚΑ. μηδαμώς, & φίλτατ^ ανδρών, άλλα δράβωμεν κακά* 
αλλά καΐ τάδ^ έί^αμΎ^ύαι πολλά δν^τηνον ^ερος' 1655 
πημονης ί' &λι$ γ" ύπάρχεί' μηδίν αίματώμε^α, 
ύτεϊχε καΐ 6ύ χοί γέροντες προς δόμους πεπρωμένους, 
τούόδε πρΙν πα%'εΙν ακαιρον. χρην τάδ^ ώς έπράξαμεν 
ει δέ τοι μόχΰ'ων γένοιτο τοϋμπαλιν, δεχοίμε%^* αν, 
δαίμονος χηλτΙ βαρεία δυότυχώς πεπληγμένοι. 1660 1649. „Α1>βΓ "«τίθ άυ Βοΐοΐΐθβ 8.η8- 
ζηίΰΙΐΓβη, ώϊοΥιϊ 1>1ο1β ζη άτοΐιβη 
νβηηβίηβί, νίτά βίοΐι 1)λ1<1 ζβί^βη" 
ά. 1ι. ,,άΓοίβη ίβί Ιθίοΐιΐ;; £ι1}Θγ Λ^α^β 
ηιΐΓ βοΐοΐιββ ^β^θη άίβ Μί{;1>αΓ^6Γ 
αηβζιιίτίΙΐΓβη, 80 ^τίΓθί άπ 1)8.1ά βίηββ 
ΒθβββΓβη 1)β1β1ΐΓί νβΓάβη." Οΐιο. 304 
^ηλεια γάρ φρήν ει δΐ.μή, τά% 
εϊαεται. — ΌβΓ ΟΙιογ ιβ^ άπΓοΙι άίβ 
&θ6ΐιθη ΒΓοΙιαη^βη άββ ϋβιίΓρΒ,ίοΓβ 
αυί άαβ Ιιδοΐιβΐβ βιτθ^. Όίββθΐη 
Α^θΙΗ} βηίβρήοΐιί άβΓ 'ν^'βοΐιββΐ άββ 
ΥθΓβιηαΓβββ. 

1650. „\νβηιι άα ηΐθίιΐδΐ;, ββ βθί 
1)ΙοΓ86 ΟγοΗοιι^, 80 θοΐΐθί άη ^Ιβίοΐι 
άίθ Αηβίϊίΐιηιη^ {^ονς^'^ον ιηίύ Ββζα^ 
&πί ^ρδείν) βθίβη." Ζιι λοχιται 
ν^Ι. ΟΗο. 764 εΙ ξνν Χοχίζαις (βοϋ. 
•αελενει Αίγια^ον μολείν) κτβ., δορίι. 
Οβά. Τ. 751 πούονς Εχων άνδρας 
λοχίτας οΐ' άνηρ άρχηγέτης. 

1651 1 ν^Ι. ΕϋΓ. Ογ. 1477 δ ^έ 
^ίφος ηρότιωηον ίν χεροίν Εχων, 
δορίι. Ρΐιίΐ. 1254 Οζ/. χείρα δεί^ίάν 
οράς τίώηης ίηνφανουααν ; Ν Ε, αΧΧά 
κάμε τοι ταυτον τοδ' ο^ει δρώντα 
%ου μέλλοντ' ϊτι. 

1653. δεχομένοις λέγεις β. ν. α. 
ίδείάμην το ίη^έν (8ορ1ι. ΕΙ. 668, 
ν^Ι. ΗβΓοά. νίΠ 115 δεξάμενος το 
(η^έν, IX 91 δέίίομαι τον οίοονόν, 
αοοίρίο οπιβη). Όλβ ^^ογΙ; '&•αν«Γΐ' 
\ΠΓά ικτίβάβΓίιοϋ ηηά ιηϋ σε ^βη&ιιβτ 
1>68ΐίιηιηί: ,,ϋυ 8ρήο1ΐ8ί νοη άβίηθιη 
δίβτΙ>6η; ίοΐι 1>βΚΓΰΓ86 άα8; άίββββ 
Οΐύο^ ίβΐι 11118ΓΘ Τναίιΐ." Ζα αίρον- 
με(^α ν^Ι 362, Οΐιο. 932. 

1655. ,,Νβίη, Αΐιοΐι άίββββ νίβΐβ βΪΏζηΙιβίιηΒβη ίβί βίηβ πη^ΐΰοΐεΐίοΐιβ 
Εηιίβ", ά. 1ι. 68 ίβΐ ΙίΓΛυπ^ 8βηη§, 
άαΓβ Ββΐιοη βο νίβΐ Βΐυΐ; γβΓ^οβββη 
νβΓάβη ιηαΓβΙ». Υ^Ι. Ετιγ. Γγ^. 423 
ϊπειτ άμάΰ^ε τώνδε δνΰτηνον 
ϋ•έρος. 

1657. ϋίΐ8 ΤνοΓί ηεηρωμενονς (ζα 
άθΐΏ Η8.υ86, άαβ 36ά6ΐη ζπίΣΟίηηιί) 
Ιιαΐ; 1)θ8οη(1βΓ8 Ββζυ§ αιιί Α^ίβίΙιοθ, 
άβιη ηθ,οΐι άβΓ Αιιίίβ,ββηη^ άβΓ ΚΙγί. 
ηαηιηβΙΐΓ άβΓ ^δηί^ΐίοΐιβ Ρ8.1&81} άαΓοΙι 
δοΙιίβΙ^βαΐΒίΰ^πη^ ζα^βίαΐΐβη ίβΐ. 

1658. Ο. £. ,,ΐΓβηη άίβββ Οιβίββ 
άαΓοΙι άβίηβ I^αηζβη^;^&^6^ γβΓ^αη- 
άβί τ^αΓάβα, βο ¥Γ3.Γβ άαβ υη^βίβ^βη 
ηηά βίη ιιηηΰίζββ ΒΙηίνβΓ^βΓββη ; 
ά3.^βί?βη πιηΓβΙιβ {χρΎ^ν \}&ϊοχι\) άίββ 
8ύ8.ϋ&ηάβη, \7ίβ νίΓ ββ 8,1)^6 ιη&βΐιί 
1ι»1)βΏ." ν^Ι.Ηοιη. Ρ31 μηδ' άντίος 
ΐοταύ ίμεΐο, πριν τι καχον πα&έ- 
ειν' ρεχ^ίν δέ τε νηηιος Εγνω. 

1659. Οΐβ βίηίβη^βηάβ ηηά \76ί• 
ΙίβΓββ ΒΙαΙτ^θΓ^βΓββη ίητοΐιίβηάβ 
Κ\γί, βοΙιΗβΓβί πιΗ βίηβηι ^ίβη 
"νν^ηηβοΐιβ; ίηάβηι βίβ βίοΐι νίβ οΙ)βη 
1569 ί. αΐβ άίβ Ι^βίάβηάβ ΙιίηβίβΙΗ, 
νβιΐβιι^ βίθ άίβ Πηι^βΙΐΓ άβΓ Ιιβίάβη 
ίη ΡΓβηάβη. τονμηαίιν ^β 1424, 
Ργοπι. 218, ΡβΓβ. 226 ταμπαλιν δΐ 
τώνδε, Χβη. Κ^γ. VIII 4, 32 δοτιον- 
αιν οντοι τονμπαλιν ου βοΰλονται 
έφέλ'κεαϋ'αι. — δέχεσ&αι {ντ'ύ\]ίθχη• 
ηιβη ΙιβίΓββη) ν^ίβ 1663, ΑΓίβίορΙι. 
νβ. 645 ΕΠ. άλλα χαίρετον αμφω. 
ΠΕ. δεχόμεθα. 

1660. ν^Ι. ΡβΓθ. 518 ω δναηόνητε 
δαίμων, ώς άγαν βαρύς «οδοΐν ένή- 
λου παντϊ Περσίίίω γένει. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 140 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ΑΓΑΜΕΜΝί^. άά' Ιχεί λόγοζ γυναικός^ βΙ τΐζ άξ^οΓ μα^εΐν. 
ΑΙ. άλλα τον6δ^ εμοί ματαίαν γλ&66αν άί' άτίοντίβαι 

αώφρονος γνώμης ^' αμαρτείν δαίμονος ΐίειρωμένονς^ 

χάκβαλεΐν επη τοιαύτα τον κρατονντ' ά<(να6χετόν^; 
Χ Ο. ουκ αν ^Αργείων τόδ^ εΙ^η, φώτα προύόαίνείν κακόν, 1665 
ΑΙ. άλλ' έγώ σ' έν ύ6τέραι6ιν Ίιμέραΐζ μετειμ^ ετι. 
ΧΟ. ονκ, έάν δαίμων 'Ορέότην δενρ^ άπεν^νντ] μολεΐν. 
ΑΙ. οιί' έγώ φεύγοντας άνδρας ελπίδας ύιτονμένους. 
ΧΟ. πραύύε^ πιαίνον^ μιαίνων τήν δίκην^ έτίεΐ πάρα, 
ΑΙ. ίύ%^ί μοι δώΰων αποινα τηύδε μωρίας χρόνω. 1670 
ΧΟ. κόμπαύον ^αρόών^ αλέκτωρ ω6τε ^ηλείας πέλας, 
ΚΛ. μη προτιμή6ϊ}ς ματαίων τώνδ' νλαγμάτων' έγώ 

καΐ ύύ ϋ"ή6ομεν κρατουντε τώνδε δωμάτων τοαλώς. 1661. ν^1..360 υηά ζα 687. — 
τις ζίβϋ αηί Α^ίβίΐιοβ. 

1662 £Ρ. ,,ΑΙ)ΘΓ Ι^αηη ιηαιι βδ βίβΐι 
^βί^ιΐΐβη Ιαβββη, θ&Γβ ιηΐΓ άίθββ βο 
ίΓβοΙίθ "\ΑΓογ1θ 1ιβι•8θ1ι1βαάβηι'* η. β. ί. 
ματαίαν γλώσοαν: ζπ Εποι. 833. 
Εγα^^. ϊτΛζ, αάβθρ. ην, 442 Ν. όταν . . 
γλώοαί] ματαίους ίΐα^οντίζτι λό- 
γους. — δαίμονος πειρωμένους (ά&β 
βββοΐιίο]^ ΗβΓαηβίοΓάθπιά), γ^Ι. ΟΙιο. 
511. — τον αρατοϋντα ΪΒΪ νοη Ικ- 
βαΧειν ^πη τοιαύτα γτϊβ νοη τοιαύτα 
λέγειν ϋ,ΙΛί^η^ί^. 

1666. μέτειμι νίβ ΟΙιο. 272, μετ- 
τ^Χ^ον ΟΙιο. 986, ^ί^,η μέτειαιν 8ορ1ι. 
ΕΙ. 477, τα των τετιοντων ώς μετέρ- 
χεται &ε6ς μιάσματα Εητ. ΐτ^, 83. 

1668. Εατ. Ρΐιοβη. 396 α[ δ' έΧ- 
πίόες βόοιιουαι φυγάδας, ώςλόγος^ 
ά. ί. Ρΐαοΐιίΐίη^β ίτδβΐ^βη βίοΐι ταϊί 
βϋΐβη Ηο&υη^βη άβΓ ΕύοΙί^βΙΐΓ. 
Υοη βϋΐβη ΗοΰΡηηη^βη νίΓά άβτ 
ΑυβάΓυο^ αυοίι Εαι. Βαΐ^οΐι. 617 
έΧηίβιν 8' ίβόσκετο ^βΙ)ΓααοΜ. 

1669. πρααοε ,,ιηαοΐΐθ ητιτ Ζ11*^ 
Υβΐ. Ργοιπ. 971 δράτω, ν,ρατείτω 
τονδε τον βραχύν χρόνον. — π^α/- 
νου {χΏΆβίβ άίο\ή ά, ί. βοΐινβΐ^θ ίιη 
ϋΐ)βΓΠΐαί, ν^Ι. χλιδάν. — έπεϊ πάρα, 
άα άα β,ιι^θηΙΐϋοΜίοΙλ άίβ Μειοΐιί 
ά&ζη \ίΒ,ΒΪ. ν§1. 8ορ1ι. ΕΙ. 794 υβριξε • 
νυν γαρ εύτυχοΰοα τυγχάνεις, 

1670. χρόνω, ψίβ 1430, 1666 ξτι, δαρρί. 740 χρόνω τοι ν,υρίω τ έν 
ημέρα . . δώσει δί%ην 1)βί ΟΓΟίιπη^θα 
(,,θίηιηαΐ ηοοίι"). 

1672. ηροτιμάν Γβ^ίβΓί άβη Οβη. 
η&βΐι άβΓ ΑηαΙο^β νοη φροντίξειν. 
Αιιοΐι Εατ. Α1^. 761 των έν Αδμήτου 
•Λατίων ουδέν προτιμών βοΐιβίηύ άβτ 
Θβη. νοη προτιμών, ηίοΐιύ νοη ονδέν 
8,1)Μη^^ ζα ββίη. 

1673. ^σομεν, βοϋ. τα περί τα 
δώματα, υι&β 8.α8 ηρατουντε τώνδε 
δωμάτων ζη βηίηβΐιηίθη ^8^, -«τβηη 
68 ηίοΜ νοπιΠ8 νλαγμα • ταΰτ' έγώ 
οάβΓ (η&οΐι άθΓ Υβηηηίηη^ νοη 
Μαβ^&γβ) ϋλαγμα' πάντ έγά ^β- 
ΙιβΐΓββη \ϊΒ.ί, ΜίηάβΓ Ιιατί ίβΐί άβΓ 
αΙ)8θ1αί6 6Γ6ΐ>]:&ηο1ι νοη &έσ9'αι χα- 
λώς δορίι. £γ^. 321 Ό. ταΰτ' έστϊν 
αΧγιστ', ην παρόν Ο'έσ^αι %αΧώς 
αυτός τις αυτώ την βΧάβην προσ^^ 
φέρων, — ΈΛοϋ ^ι^ύ,βIη^Β^^Λ δηβηι 
ίΓΟ^οβάία,β, ς[ποηί8.ηι οΙιογπθ, οαίυβ 
8.118.8 Ιιοο ο£6οίαηι ββββ βοΐβί, 
8υβ6θρϋ8 Ιι&β ίη βοβηα 8.οίΌΓί8 ρ&τ- 
ϋΙ)α8 ηοη ιβοίβ ρούπίύ &ά ρβΓΟΓοη- 
άυχη 8.ά1ιίΙ>6Γί. Αά ίά αρϋοΓ βΓ&ί 
Οΐ^ίαβπιββίχα, 0[α8θ ηιιηο ς[αίάβηι, 
ρο8ίς[υ8ηι βχρίβνϋ 8ααπι ίη Α^- 
ηιβηιηοηβηι οάίαηι, ν&οηηηι ηαοία 
8.ηίηιηηι 1ΐ8.1)θη8, ίάοηβ8. νίά6ΐ)&ίητ 
αά οοηιροηβηάαηι ιΊχ&ώϊ, ς[ηαβ β8^ 
ίηίβΓ Αβ^ίβίΙιαπι β1 οΗοΓηπι βχοΓία 
(Η6Γηΐ8.ηη). * οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝΟ. 7. Ββη V. \ι&ί ΥΒιΙοΙίΘηΛβΓ {ώλοϊϊ άβτη ΥοΓ^αη^β Ρ&ιι^'β) (ξβίΏ^. 

11. Μθίηβΐ^β άνδρόλημον η&οϊϊ Ηββ^οΐι. άνδρολήμ^ιν ανδρός ^χονααν 

λημα. Μ ίΧπίξων: άατ8.Π8 ]ι&1)β ίοΐι, θο^ ικτίβ βοΐιοη Εΐιηβΐβ^ 1)6ηΐ6Γ]Σΐ; ία!;, 
άαβ ^αΐιΐβ ^Χπίζον ηίοΐιΐ; ίιη δίηηβ νοη ΒνΒληι βίβΐίθη ^αηη, ελπίδων βαί- 
ηοιηιηβη. 

12. Κοοίί 7] τήνδε. 

14. ίμ,ην ΙδΧβί βίοΐι η^οΐι Βχω ηίοΜ ιηίΐ; άβΓ ΕΛ1δ,Γαηί? , άβΓ ΥίΤδ,οΙιίΡΓ 
^οΐΐβ βα^βη, θ&Γδ ββίη Ιι3^&ν βίηβ ΑαβηΛίιιηθ ιηαοΐιβ, τβοΙιίίβΓϋ^βΏ. Αηοΐι 
ιη&οΐιΐ; ββ ^βίηβ Ααβηβ,ΐιιηβ. ϋίβ βΐηίαο1ΐ8ΐ;θ νβΛθβββΓΌπ^ ίβΐ; άίβ νοη ΗβΓ- 
ΐΏ&ηη τ£ μήν; Είη Ναοΐιβαίιζ (ΙΗηάοΓΓ ββίζΐ Χνξω ίαΓ ^μ,τ/ν) ζη Βυτ* αν .. 
^χω Ι^&ηη ηίοΐιί Γοΐ^βη, λι^θϊΙ φόβος γαρ χτί. ββ^Γΰηάηο^ ζα ονείροις ον% 
ίηιαν,οπουμΒνην 181;. ΓβΓΠβΓ 1ΐ3»1)θ ίοΐι άντίπνονς ίϋν άν^* νπνου ^θ- 
8θ1ΐΓίβ1>βη (δίιιάίθη ζη Αβοΐι. 1872 8. 20), ηπι άβη ηη^ββοΐιίοΐεΐίβη ΟβάαηΙ^βη 
,,ΡαΓοΜ βΙθΜ αίο,α άθ8 δοΜ&ίββ πιιγ ζητ δθίίβ, άαίβ ίοΐι ηίοΐιΐ; βοΙχίΛίβ" 
ζη 1>68θίϋ^θη. Βββ ΟΙβίοΗβ Ιΐίΐΐ; βοΐιοη ΗθΓνβΓάβη θχθγο. οτϋ. ρ. 96 νοΓ- 
^68θ1ι1α^6η. 

19. δΒβηοτουμίνοΌ ίαΓ δίαπονονμένον ϋηΙ)ηθΓ. 

44. Άτρείδαιν ΓαΓ Άτρειδάν ΒίηάοΓί. 

49. ^κττάν^οις ΐΛΰΛ, Βίοηιδβΐά Μγ άαβ ηηβΓ^1§.Γΐίο1ΐθ ί%ηατίοις ^βββ^ζΐ 
ν^Ι. ΈΓοϋαη. ρ. 170 ίχηατίως* ^•ατρότίως καΐ ^|ω οδον. άγνοονντες ^νιοι 
γράφοναιν έ'κπάγλως. 

69 ΐ, νποχαίων ϊϊΰΛ €8.88.ηΙ>οηα8 ΙιβΓ^βδίβΙΙύ ίίίτ νποκλαίων^ ^θΙβΙιβΒ 
ζη νηολείβων ηίοΐιί ραΤβί. Μωι ά&Γί λΙ^θγ ηίοΐιΐ; ά8.Γηη1;βΓ θί^βηβ ΒΓΛηά- 
ορίβΓ γ6Γ8ίβ1ΐ6η; άβηη ^αβ βοΐΐ άβι Οβάαηΐ^β ,,ηιίΐ; ΒΓαηάορίβηι άβη ΖοΓη 
θββ ΒΓ&ηάορίβΓδ 1}β8θ1ΐ"?Γίοΐ3ϋ^θη". — Αη8 άβΓ ήοΐιϋ^θη ΑηίίΛββυηί^ νοη 
νπο%αίων θΓ^ίβΙ)!; βίοΐι ζυ^ΐβΐοΐι, ά&Γβ ηιϋ ΕβοΜ 8ο1ιΰ1;ζ ίπιΧείβων ίύτ 
νποΧείβων ^βΥ}^ ηηά Β8.ηιΙ)6Τ^βΓ οντε δαχρνων λ\» ΈΜ^τπηξ ζη ον^' 
νποαΧαίων Ββββίίί^ Ιιαί. 

72. ΌβΥ Μβά. 1)ίβ1;βί άτίτάι, αίβο άτίτα^ νΟΓΛηβ άτέττ^ ζη ιηβ,οΐίθη 181, 
'^ΐθ 46 ηηά 49 άβΓ Μβά. νοη βΓβΙβΓ Ηαηά χιΧιονανταν — άρωγάν Η&Ι;. 
ββνδίιηΐίοΐι 8θ1ΐΓβίΙ)1; πιβ,η άτίται^ νΛβ νΟΓ νποΧειφΟ^έντες η\ο\Λ, §£ΐηζ 
βϋΙ^θΓβοΙιΙ; ηηά Ληοΐι άβΓ Ββάβηίηη^ ι;^β§βη {^^άτίτης ββΐ; ίβ (^ηί ηοη «οίνϋ 
νβΐ ροβηαβ νβΐ πιηΐίίΐηι" "ννβίΐ) νβηί^ ϋΓ8,ηοίιΙ)8.Γ 181;. Η. I^. ΑΙΐΓβηβ νίΐΐ 
άτέται νοη άβη αδύνατοι σώμααι (ηη^Μ^ ζαπι ΚΓΐβ^δάίβηβίθ) νβΓβ^βΙιβη. 

78. Μ ηεΐατβ 1ια1}β ίοΐι ίΰΓ ^νι χώρα §β8θ1ΐΓίβ1>βη ηαοΐι Ηθβ^οΙι. ίν 
πείαη' ίν χώρα, Αηοΐι ΡβΓβ. 28 181; πείατυ 1ιβΓ^β8ΐ«111; ττΟΓάβη (νοη Ηβίηι- 
Βδ1;Ιι}• ^ίβ άίοΓΐ; άαβ δοΐιοΐ. ηείαματι^ βο άίβηΐ; ΙιίβΓ άίβ βρίβοΙίθ ΓοΓηι 
Μ ζηΓ Ββ8ΐ;δ.ϋ^ηη^. 

90. τε %'νραίων ίίΐΓ τ' ουρανίων Εη^βΓ: ουρανίων ΪΒί 1)βΓβϋ;8 ίη υπά- 
των βηίΐι&ΐίβη. 

92. Κί. ΚΙοίζ ουρανομη%ης δ* αΧΧο^εν αΧΧη ηαοΐι άβΓ νοη Ε1πΐ8ΐβ7 
ζα ΕηΓ. Μβά. ρ. 242 8,η%β8ΐβ11ίβη Εβ^βΐ, άοΐβ άβΓ ϋΛ^ί^Ιηδ β,η άβΓ 
ζνβϋβη δίθΐΐβ βίηβΓ Λπαρ. Οίροάίβ ηηΓ άβ,ηη 8ΐ»<;ί1黣1; 181;, νβηη βΓ Η,ηοΐι οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 142 ΔΝΗΑΝΟ. 

αη άβτ θΓβΙιβη βίβΐιί (Ρβιβ. 47 αρμααι ηολίοις Βτναϊοΐί). ΥίθΙΙβίοΜ αλίο&εν 
άλλη δ' ονρανομή%ης, 

101. άγανη ϊύτ άγανά ΚίΐΓβίβη. φαν&Βΐϋ' Μτ φαίνίΐς Ρ&α^. φαν- 
9•Βίσ' ^ίη^ ζαηδ,οΙίΒί- ίη φανεΓα' ΰΙ)βΓ η&οΐι (Ιθγ ββτι^οΐιηΐΐθϋ άθΓ ΑΙ)- 
86ΐΐΓ6ίΐ36Γ άβπ θΓβύβιι ΑοΓ. ίη άβπ ^βΙ^υύ^θΓβη ζ^βϋβη ζα γβΓ^ταηάβΙη. 
δο §6ΐ>6η 737 άίβ ΗαηάβοΙίΓ. π^οοετ^άφη &ίΐ προσεϋ'ρέφϋ'η , 348 άίβ 1)68- 
86Γ6 ΗαηάδοΙίΓ. Λ άπαλλαχ&έντες ^ άίβ Ι^βίάβη οηάβΓβη άπαλλαγέντες. 
ϋΐ}Γί^βη8 νβΐ'ΐηαΐβί Η. I^. Α1ΐΓβη8 ας άναφαίνεις^ Κββ^ άγλαοφεγγης. 

103. ΌβΓ Μβά. 1)ίβ1;β1; την ^μ,οφ^όρον λνηης φρένα. Η. ί». ΑΙΐΓβηβ 
νοηιΐ8,ΐ8 λνηης, Ο'νμ,οψ^όρον άχην, Ιη ιΙβγ ΤϊϊοΧ ^αίιόγϊ λνπης ζη απλή- 
στον υηά άτην ^οηηύθ ΙβίοΜ ίη την ΰΙ)θΓ^6]ΐ6η. ^^οΙιβΓ αΙ)βΓ βοΐΐ φρένα 
βηίδ^αηάβη 86ίη? Ιοίι ]ΐ3.1>6 άβ8Ϊϊ3Χ\> λνπης, ατην φρενοδαλη ξβ8θ\ίτίβ\)βη 
ιιηά Ιβϋβ άίβ ϋΐ)βΓΐίβίβΓαη^ απβ άβΓ ϋΐ^θΓβοΙίΓίίΐ; ϋ'νμοφ^όρον 8.1), Λΐ^οπιαβ 
ζαηδιβίΐθΐ λύπης την ϋ'υμοφϋ'όρον φρένα «η^βίαηά. "δο }ΐΆί 113 ίηι Μβά. 
ά£ΐ& ΟΙοβΒβηι δίτιας άαβ ΑηΒίορΙι. Γγ5. 1288 βτΐι&ϋίβηβ παϊ χερΙ γβιάταη^. 

104. τέρας ίοΓ κράτος {βμβ 111 ?) ΓΐίΐΏοΙίβη. Ρ&8 ο. 8... μηά ά&8 
ζ\7βίίβ δβΐιοΐ. το έν τ^ ό^ω οφ^έν \>6Β{^α^βη άίβδβ ΈιηβηάαΙίοη. 

108. πειΟ•οΐ 1ι&1>θ ίβΐι πιίΐ ΗβΙΙβΓ ίαΓ πει^ώ ^βββίζί ήΛοΙα. άβτη δβΐιοΐ. 
ό γαρ αύμφυτός μοι αΙών, ο έοτι το γήρας, δια την είς %'εονς ηειϋ'ώ 
μολπην ,μοι ν,αϊ άλιιην ααταπνεί, ο,έατιν, εΐ ηαϊ γέρων εΙμΙ, όμως μέλ'ψω 
τα γεγονότα ' π έποικα γαρ οτι έΐς πέρας άντά αξόνΰίν οί ^βοί. 

112, ξνμφρονε ταγω ΓΟτ ξνμφρόνα τάν 'γάν (τα^^^ ίΤ^Γίη^θΓβ Η&ηά- 
8θ1ΐΓ.) ΒίηάοΓί. 

115. δοΐιαίζ βαόίλείς (ϋιηάοιί ηοΙιίί^θΓ βααλής). ΑΙ)βΓ νβηη άίβ 
Ζ&ΥιΙ ίη ΒβΐΓ3»οΙι1; κδ,πιβ, πιΰΓβίβ" ΙιίβΓ ζινβίπιίΐΐ αβϊ: ^ι1ί^ δίβΐιβη. Αηοΐι νβΓ- 
\ΒΛ§ί άβΓ ΑΠί^βΙ 1)βί ν,ελαινός άβη δίη§α[&Γ. . , - . - 

117. Η8.Γΐυο§ ό δ* έξόπι,ν (ϋτ ο τ' έξόπιν. — άργας ί^τ αργίας ΒΙοηι- 
ββΐά αηά Τ1ιίβΓ8θΙι. . • 

122. έρίτίύμονα άϊβ ^βπη^βΓβη ΗβηάβοΙίΓ., Μ έρΜματά. δβίάΙβΓ 
έρι%υμάδα η8.ο1ι Ηββ^οΙι. ανμάδας' (γ%νους, &\)βτέ^ρΐ7ίνματα 8ΐ8.ιήπϋ; β,υ^βη- 
8θΙιβίη1ίο1ι νοη άβι• ϋΐ)βΓ8θ1ιη£ί ^ατάγ άίβ ϊΐΓ$ρΓηη§υο1ι" ηΒβΓ φίρματι^ νίϊβ 
άβΓ Μβά. Ιοίβΐΐθΐ;, δΐβ,ηά: φέρματα ίΟΓάβιΙ; ά8.8 ίοΓ^βηάβ βλαβένϊ'α, 

1ίί9, πομπούς αρχάς ίδΓ πόμπονς τ' αρχάς Β&αοΐιβήδίβΐη.^ " . _ 

' 134. ϋίβ 1ι&ηά8θ1ΐΓ. Ιίββ&Γ* ίβΐ; κτι^νι^ προβ&ετά (πρόσ^έ' τα) ' δήμιο- 
πληΰ•ή. ΌβΙβ δημιοπλη^ βίηβ νοχ ηίΐιίΐί ίβί, ^8,1; ΜάΓ^όΙιοτιΙΙι βίτ^αυη^ 
νν^δΓίβΓ -^ίβ γνναΐκοπληϋ'ης , άραενοπλη^ής (γνναξ,ηών, άράένων πλή&ος) 
Ιίδηηβη δημίοπλη&η ήίοΜ ΓβοΙ^ίίβΓϋ^βίι. Ε8 ίβΐ; αϊ)βΓ ηίοΐιΐ; βίηίίϊοΐι, νιβ 
Μ^^οΙίοαΙΙι \7θ11ίβ, μυρίοπλη9•η ά&ίηΓ ζη 8(3ίζβη, βοηάβΓη βη^ηηβΐιηιβη, 

δήμια 
68X8 £Ηΐ8 δημια μνριοπλη^ή (νίθ11βίθϋ<; μυρίόπληϋ^ί) δημίοπλη^ ^τΛφ^ϊ' 
άβη ηηά άαηη ά&8 πηβτΙίΓύχΜοΤι^ προάΟ'ετά &ίη^&ίϋί^ ν^Γάβ. 

136. άγα ίύΓ ατα ΗθΓηΐ8.ηη. . / _ 

1Η9. οίτιτω ίϊϋ• οΓχω Βθ8,1ί§θΓ, . * 

144. ϋ8.8 1ΐ8.ήά861ΐΓ. ΰτνγεΐ ^βΙ)1 βίηβ Τ&ηίοΐο^ίβ. Ιοίι Ιΐ£ίΙ)β άββ- 
ΙιβΙΙ) βτνγώ |^β8θ1ΐΓίβ1}θη. 

146. ΐνέΐΐ βνφρρί','ω κ«λα,"ί'ΓΗζ8θ1ιβ "δνφρων ^αΧίοί. . 

147. αλπνοίς 1ΐ8.1οβ ίρΗ £ϊΙγ άέλπτοίς §&Βθ1[ϊτϊβϊ)6ή, 'ΚΛτύί^η δρόάόιβίν 
έπάλπνοις. Υ^Ι. δίηάίβΐ^ δ. 101 ί, — μαίέρών λεόντων ίύτί μςίΧέρων όν- 
των η^^ΐι Εί. Μ. ρ. 3Τ7 Μσχύλος έν Άγαμέμνργί τορς οκνμνονς των 
λεόντων δρόΰόυς %ε%ληγ,ε δί&ηΐβ^. ϋίηάρΓί μάλερών χε λεοντάν'». * 

15θ. ί)ίθ Η&ηάέοΙίΓίΛβη \ί&\)&Ώ.' τοΰτων' αΐτεί ξύμρόλα; άΙτ$ι, νόίΰτ 
β8 α£τώ ΗβίΤββη πχαΓδίβ, 1ι&1)βη Ι. Ο,^οΐΐίηίϋ η. λ. πιίΐ; ΚβοΜ αΙβ 01θ88βηι 
(οάβΓ αηοΐι, 178.8 πιίηάβΓ ^δ,ΙΐΓββΙίβίηΙίΙ^/ ^Ιβ πάρβπι^ρ^^φΐί) "^^9θΐ1ί§ύ. 

15^ φάσμαχ' άνορ^ονν 1ΐ8.1>6 . ίοΐι ίαΓ φάσματα στ^ον^^ών, ^βέβίζίΓ 
ΡοΓδοη γτ6\\Ιβ'στρου&ών 818 ΗοώβΓίβοΙιβ Εβΐηίηίβοβηζ ϋ1§βη, . . 

163. ^ή ίίίΓ ί^ Η• Ι^• ΑΙΐΓβη^. ^ \ . . '[ 

155. άνρας ίϋα ά8.8 ζα άντίπνόονς ηιοίίϊ ρΣΐέδβηάβ άπλοίάς ΟίηάοΓΓ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝσ. 143 

Ό&8 ηΛοΙι άπΧοίας ϋίϊίβτΙΐΒίβτίβ αηά ΙιΐβΓ ίδΓ άαβ ΥβΓβιηίΐΓβ υί)βΓΐι8.ηϊ^βηθθ 
τίνξτ] \ιο.\)β ίο\ϊ τηϋ Η8χίπη^ ηαοΐι άέιοήνορα (τβββίζί), -^ο άαβ ν6Γ^ΐη8.Γθ 
βίηβη 8ροηάβιΐ8. νθΓιηίβββη ΙδίΤβί;. ϋ&β Βοΐιοΐ. ί5*!Α^τεμΐ' ιίτβίβΐ;, νίβ ΗβΓ- 
ιη8>ηη Ι^βιηβΓϋ Ηαί,. Ληί τΒνξτ]^ Ιιίη: Όαιηϋ ίβΐϊ &1)θγ ιτσοίι ηίσΐιΐ; βΓ\νίβββπ, 
ά&Γβ νίΓΜίοΙι άβΓ ϋίοΙιίβΓ βο ^β8θ1ΐΓίβ1>βη 1ΐ£ΐ^. Βαβ^ς ^αηιι αύόΐί Υοη 
ΰΐβπϊ ΑηίίΕίη^'βΙ^υδΙιβίαΙιβη τοη απδνβομέρα Ίι^ντνίΐαχ^η ύηάύίβ άήϋ^β' ΡβΓβοο 
βοΐιβίηΐ; Ιίβΐ 'άβτ ΑΛΓπ£α^^-άθ^^Αρο1^011^ββ^8ηβ^»^. ' 

157. νϊ&]1βίο\ϊϋΛΒί <ίηενδΘμένα ΛΧ1Β μαίόμ^να χΐαά άβτ ϋϊ)βϊ6θήτΊίί 
σηΒνδονσα βηΐβί&τκΐβπ; > > 

1 61 . βΦϋφερά 1ι&1)β ίόή ϊην φσβδρΰτ ^ββθΐ^ζ^ ^ ιν^ίΐ βΓβί; βο ^όΐ^ίνορ'ίος 
ν•6Γ8ΐ^άΗό]ι ^ίτά ηηά ψο§Βρά Β,ήοή ζίβιηΐΐβΐι ηιαϋ ίβΐ;• ϋβιι §^θίο1ιβη 
ΡβΜβΓ Β&ί ΗΐΓβοΙιι^ Ργοπι* 1δ0^θ]ιοΙ)βο: 

175. τ^ ί&Γ τόβε Ρααν. - 

" ΙβΟ. συ&Ι Ιέξίταί ίύτ ονδ^ λίξαι Η. I^. ΑΙΐΓβϋβ. Ργλπζ Όν λεΧέξετάί: 

187. τον ίοΓ τω 8ο1ιίϋζ. 

1Β9. β'τηρίξεΐ δ' νττν» 1ΐΛΐ>β ίοΐι ίδτ ^τά^βι. ^' ^ι^ ^' υπνφ §ρβ8θ1ιήβ* 
1)βη. ΛνβάβΓ ίβΐ; &' \)γοχί(άί\}Β.τ ηοοίι βταέει ττρό ν,αρδίαςί ταϋφίάι; αζΐίΐρ^Βΐ 
ΐβ^ΒποΙι άβΓ ήοΐιΐιΐ^ ΑαβάΓποΙι: ίατ άαβ ΑΙράΓαοΙπη άββ 8ο1ιιι1άΙ)θ\^ιιΓ8ΐΐ8βΐιΐ8. 

Ιθ^δί.-Βΐβ 8^θ^ί^1ιη1ΐο1ι« 8ο1ΐΓβίΙ)νθί8β^ε πον νβΛβηη* άβη Ζιιβαιηΐΰβη• 
Ιιαη^ πηά 1)Γίιι^ βίηβη ίτβπκΙαΓϋ^^ ββά^ηίεβη ΙιβΓβίη. 

'^ΟΟ ί, Ίίαλιρρόχ^οις £πγ παΧιρρό^οΐζ Η. Ιί. ΑΙΐΓβηβ. 
- 202. νεών ίϊΐΓ ναών Ρ^ην. τβ Η&ί Ρογβοιι βίΰ^βίΰ^. 

*15. ΕαΓ8(»η ϋ1^ ^' πεοΙι ανα§ αηά άαβ'βνΐιο]. τσ ε^ης- ίτίεϊ δ^ 
ηιτίροΰ, αναξ 6 πρέσβνς τόδ' είπεν 8θ]ΐ6ίιιί άίβ Τίΐ^αρ^ ζα 1)β8ΐ;&ϋ^βη; 
^ίβέΐ ^3, &πο1ι 8βρ1;. 7&5 »ίη Αηίαηβ άβΓ ΒίΓορΙιβ ηΛ(£ %ρατΎ^έίς άίβ 
ϊι&ηάβοΐη:. 0ΐ:)6Γΐί6ΐ6ηιη^ β', οΙ>^ο1ι1 οοοίι ά&8 ΡΓ&άί^αί άββ δαίζββ ίβΗϋ. 
ΔΙ)βΓ άα8 νοΓΐιβΓ§β1ιβηάθ ^τ^ε/ίας ίοΓάβιΙ; ^«. ΒαΓοΙι <ϋθ οΙ)Θη ζπ 194 
^βί^ΐϊθηβ ΕΓΜδίταή^' νόη.τι>τ8"Λνί«1 ίή 215 άίβ νοη 8<;αη1θ3Τ νθΓ^θ8θ1ι1ιι- 
§βηβ ΑηάβΓπη^ νοη τό^* ίη τ6τ Λα8^β8θ1ι1θ88βη. Κ^ΐτ&ί^'χάδ*. Έϊ>βη80 
Ατιτ{ΐ<»ΐ8'418>'' " ^"^ ""'• ' ' '' "■ 

220. ξοαίς ίϋτ (ζί^ροιί (ΤηΜίηίοβ^ ί**^ρο*5) ΒοΗσβιηΛηη. ^ϋκπιό- 
νίίζ Χύ&ροις^ 

221. πέΧας βωμού ίητ βωμοΰ πέΧας ΒΙοπί&βΙά, , ^ • 

' ^2. */ πώς ΧΐΛΟν(χνυχε Μ: τίώζ Χιηονοίνς ΎυΜϊϊΑόβ. νίβΐΐβίοΐιΐ νθΐβί 
τ* τηή ηέίωμίη {ίιηόνηνς ηέΧωμάι;)'\ήη, * ' 

'"" 225 ^.' Βίβ 1ι»ηά8θ1ΐΓ. ϋ^βτΐιβίβηιη^ ίβ* 6ργ& τηρωργως ίπι^νμεΐρ 
9έμνς'ί '(13.Γ8 ί^Φυμεί^ Οίοβββηϊ 181;, Ιίαΐ Ατη'αία8 βΓ^αηηί. '0&Γ£ΐα8 βΐ'^ρίβΜ 
8ί€ΐι ζυ^ΙβΐοΗ, ά&Ιβ όργαν ίϋτ οργά ζη 8θΙΐΓ6ίΙ>βιι αηιΐ αη 81^116 νοη 
Ιπι^υμ^ϋι» ά^δ 8αΙ]3βΜ ζα όργάν Λαβί^®^^^** ^®*• ' ' - 

282. βρότους^χ βροϊΟΓς βραηΐιβίΐΰ. ' 

239. αΐώ τε ίϋτ αίώνα Ο.ΊΙίδΠβΓ. Μαη'^ίΗιήίθ Λπ ωραν^'τβ Λαρ-^-ίνεί/αν 

άβύ^βη.*'''' ■•.•>" ' .'-- ■• -' ■. 

^^6. βτβ^δΐιηΐίοΐι 8θ1ΐΓ6ΐΙ)ί πιαη Ίτοϋ Βίοιηββίά φνλακα. ϋθΓ ίοΐ^βηίΐβ 
Όνλϊν Ι^έα. . . μεν^ι^^ θΐηρββΙιΗ άίββθ ^.ηάθηιιι^ ΐιίβΜ. Εϊιθγ ^δηηΐβ ιηαη 
ιπϋ Ε1αιΐ86ΐι ψνΧα'Λ.άν ζΜ δπΙ)36^ί νοη χατασ%£ΓνΊ36ίτ^οΙιί6η. 

258. αΙώνα Μ: ηαιώνα ΗαΗηιι^, ηαϊ&Φά Εη^θΓ. 

259. ν^Ι. Κ. Ρ1βί8θ1ιιηίΐηη, Β8.8 βΓβίβ ΟΙισΓϋβά άβΓΌΓβ8ϋθ άβ8 Αίβοΐι^- 
ΐοβ-, ίη <ϊβιι ΙάΙιΛ. ϋΐΓ Μλββ. Ρΐιίΐοΐ. 133 8: 305: " 

263. το μβλΧον ό^' ίβΓ ^ό' μΜοι^ Εΐΐϊϊόΐβ^. . ' 

264. προ χαιρετώ ϊύτ προχαίρέτω Η. Ι;. ΑΙΐΓβηβ. ' ' 

266. ΰύνορ^ρον ίητ σννορ^ον "νν"β11»ηβΓ. -^ ΊΐίύγαΙ^ ϊητ 'άνταίς 
ΗβΓίηαηη^"" ' "'."■' •/''" ^ •■ ' "' '■ ^ _ 

267. εϋπραξίς^ ώ^Μ: ά&Γβ «ίίτΓραέΐδ' ΘΠΙΘ ΜβοΙοβ Βίΐάηη^ Μ, Ιιο,ί 
ϊ^όϊίβοί (ιζη ΡίίΓνη. ρ. 501) βΛ&ηηΐΙ;. - Οί6' θίηίΕιοΙι© ΤΓβηπαη^ εν ηράξΐζ 
^βηΰ^ί ηίοΙοΛ,. .Κ&^έΪΒ^ίάοΙα εν^ τΐράξινΊΆς. λ\>βν άβτ ΟΙιογ Ίεαπη /βίόϋ 
ηίοΐιΐ; Ί^(ΙβΓ8ρΓθο1ΐθη τιηά ^οΗοη δ' ύίν ζβί^ί!, άαΓβ τόυτοισιν^ 8ίο1ι Άύί άαβ 
Ροΐ^βηάβ 1)βζίθ1ι1;; 8.180 ιηαΓ8 ββ' «ί, τιραξι^ ών Ιιοί^βιι; - ^ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 144 ΛΝΗΑΝα. 

273. βΙ! τι £ΰΓ βΓτβ Ααταίπβ. 

284. η γάρ τι ίίΐΓ τι γαρ; το Ε&Γβίβη. 

287. ουδ' ο'φαν^ 1ΐ8.1)β ίοΐι ίΰΓ ον δό^αν §θ8θΐ3ηβΙ)βιι , νβίΐ, \νΐβ άίθ 
ο. 8.. δίβΐΐβη ζβί^βη ^δηιίθη, άβΓ δΐηη ονδέ γβΓίαη^. 

290. πόαον ίαι ποίου Κβ,Γβ^βο. 

294. άγγάί^οΌ ίαΓ αγγέλου ΟαηίβΓ ααβ Ε^^ιη. Μ. ρ. 7 Αισχύλος γουν 
ίν Άγαμέμνονι τον έ% διάδοχης ηυρσον ^άπ άγγάρου «τνρός' ^φη. 

296. ηανον ίϋτ φανόν €β,90.\ι\>οώ\ι9 Λαβ ΑίίΐΘΐι. XV ρ. 700 Ε. 

298. Βίβ ]^ϋ^^β υογ άίβββπι V. Ιλβ,ϊ 0α83.ΰΙ>οηυ8 βΓέ&ηηί. ΟαΤβ άίβ 
Ώ&οϊί ηγειρεν αλλην ίτιδοχην πομηου πυρός αηηΐϋζβη ΥθΓββ 312. 313 ΙιίβΓ 
ίΙΐΓβ ρ&βΒβηάβ δίβΐΐβ βηάβη, 1ι»ί Γγ. ΤΙιίβΓβοΙι ΙίβιηβΓίεί. Ό^ίατ βΓ^βΙ)!; 
δϊοΐι βίηβ βΓίΓβυΙίοΙιβ Β68ί3.1ί^η^. Εβ Ιιαΐ; ηα,ιηΐίοΐι ΟίηάοΓί πιϋ Κ6^11^ 
(Ιΐβ ρΓΟβαίβοΙιβη '^ΑΓοΓ^θ πλέον ν,αίουαα των είρημ,ένων, -^ίβ άίβ Η&ηάβοΙιπΓί; 
313 η&οΐι φρουροί 1)ίβίβ1;, άβΓ Ιιοοίιροβίίβοΐιβη δοΐιίΐόΐθΓαηίΐί Εΐ)^β8ρΓθο1ιβιι 
αηά άίβ βίηζί^ ραδββηάβ, άπΓοΙι πόμ,πψον βοίΟΓί βίοΗ άίβδβΓ ΒοΙιίΙάθΓυη^ 
ζα'^θί8βηάβ Θ1θ88β άββ ΗβΒ^οΙι. προσαι^ρίξουσα πόμπιμον φλόγα άαίαΓ 
^βββίζΐί. 81βΐ3θη ηαη άίβ Ιίβίάβη νβΓββ ηαοΐι 297, βο ί&ΐϋ βΓ8ίβη8 άίβ 
άΓβίί&οΙίθ "νν^ίβάβΓίιοΙαη^ πομπού — τηλέπομπον — πόμπιμον νβ^, ζ'^βί- 
1;βη8 βΓ^ΐ3.Γί βίοΐι, τΛτοΙιβΓ πλέον %αίουσ(χ των είρημένων 8ώ.ιηιηί. Εβ ϋβ^ύ 
η'άιηΐίοΐι άατΐη βίηβ ΕΛΙ&γπιϊ^ νοη ύπερτελης ηηά ζψ&ν ίη άβιη δίηηβ, 
τν^βίοΐιβιι "^βίΐ βΓ^αηηί Ιιαί;: χηο,ίοΓβιη βαιηιη&ιο ^ααηι ίυδβί βτΛΏί^ βίηβ 
ΓίοΙιϋίξβΓβ ΕγΜο,πιιι^ αΐ8 ^\νΰ1ιη1ΐοΐ3 ^β^βΐίβη τΛτίΓά ηβ,οΐι Ηββ^οΐι. ύπερ- 
τελής' ύπερ το τέλος άφι%ομένη οάβΓ βαρβΓ θΐηίηβηβ (ΗβΓιηαηη), βυρβΓΕΠβ 
(ϋίηάοΓΓ). 

300. πεν%η το χρυσοφεγγές Μ: θα άθΓ ΑγΗ^θΙ υη^ββί^ηβί 181;, άαβ 
νβΛ. £η. ίβΐιϋ ηηά (Ιθγ £οΙ^. Α1[^. α%οπάς βίη ΥβΛϋπι άβΓ Ββνβ^Ό^ 
ΘΓίονάθΓί, 80 1ΐ8ΐ)β ίοΐι πεναητο ίη ηπειατο νβΓ^αηάβΗ. 

307. Μ έρεί'κης: έρίαης ηαοΐι ΗβΓΟάΐαη νοί. II ρ. 611, 1 βά. Εβηίζ. 

312 ί. ζη 298. 

316. ώτρυνε %'εαμον μη χαρίξεα^αι Μ: Εαιβίβη ώτρύνε^-' εαμον, 
ΜαΓ^οΙίοϋϋι μηχανηααϋϋ'αι, ΌΒ,τη&οΥϊ 1ΐ8.1)β ίοΐι ωτρυνεν εαμον μηχανη- 
ϋ(χσ7)•αι ^β8θΙΐΓίβΙ)Θη. , 

319. τίάτοπτον ίαΓ %άτοπτρον ΟαηίβΓ. 

320. φλέγουααν' εϊτ' ^ακηψεν, εϊτ' άφίκετο ϊβϊ άίβ ϋΐ)βΓΐΐβ£βΓυιι^ 
άΐβ8Ρ8 ΥβΓββΒ. Όαήη ΐβΐ; φλέγουσαν ίητ φλέγοντα (πωγωνα) ίθ1ιΐ6Γΐι&{1; 
φλογός — φλέγουααν πη8θ1ιδη; εΐτ' ^6%η'ψεν ηηά εΐτ' άφίκετο βίηά θ,η^βη- 
8θ1ιβίηΙίο1ιβ (ϊ1θ88βιηβ, ν^Ι. εοτιηψεν 314, σ'αηπτει 322. ϋθβΐΐίΐΐΐ) 1ΐ8.1>β ΐοΐι 
άβ,ίϋΓ άβη ΥβΓδ βίη^βββίζΐ;, νβίοΐιβη Οοί)β1; ίη Αβ1ί»η V. Η. XIII 1 ωαπερ 
άοτηρ δ' αττουσα έζέλαμπεν αστραπής δέν,ην θηίάββ^ί ιιηά Μβίηβ^β ιΐη- 
86Γ6Γ δοΙιιΙάθΓΠΐι^ ζα^βτ^ίβΒβπ Ιΐ&ί, ίηάβπι 6Γ ίΐιη παοΐι 313 βίηίΰ^βη 
τ^οΐϋβ. ν^Ι. Ν. ΕΙΐθίη. Μα8. XXVIII δ. 625 Ε 

331. ^^ανδκώς ίΰΓ διηνεν,ώς αηά εΐ ίαΓ ώ^ ΒΙοιηβΘΐά. Οβνδίιηΐίοΐι 
8ο1ΐΓβίΜ ιηαιι ονς (ηιϋ Βοίΐιβ) απά λέγεις (βο Ιίίβίβί βίηβ νοη άβη θΓβί Ηβ,ηά- 
βοΐιήίίβη. Μ ίβΐιΐί νοη 323 αα). ΑΙ)βΓ νβ^βη διανεν,ώς πιαίβ πάλιν ζυ 
λέγ, ^βΙιϋΓβη, ίοΙ^ϋοΗ άβΓ λ^αηδοΐι άβΓ \νίθάβΓΐιο1αη^ 3,α8^βάΓαο1^1ί νβΓάβη. 

334. έγχέας ίΰΓ έ%χέας Ο&ηίβΓ. 

335. φίλω ίαΓ φιλως ΑαΓ&ίαβ. 

339 ί. φυτάλμιοι παίδων γέροντες ίαΓ φυταλμίων παίδες γερόντων 
\νβί1 (ζαπι Τβϋ ηαοΐι άβηι Υογ^λπ^ νοη ΑαΓ&ίαβ), άβ. άίβ ^βίαΐίβηβη 
Κτίβ^βΓ ηίοΐι* 0Γβί8θ βίηά. 

346 ί. Ρ»ατν πάλον, έν δ\ 

348. ^' εύδαίμονες ίΐΐΓ δυσδαίμονες δίιβιιΐβ^. Υ^Ι. Οΐιο. 700. 

350. ευ σέβουσι ίαΓ εύσεβοΰσι δθ8.1ί§βΓ. Ε1)βη80 Ιι&ί ΤαΓη. εν σέ- 
βοντες ίδΓ ενσεβοΰντες Εαηι. 1020, Υίΐ1ο^βη8.βΓ ευ σέβειν Επγ. ΡΙιοβη. 
1321, ίΓ§. 364, 8 ΗβΓ^ββΙιβΙϋ;. Υ^Ι. εν προτίων Εαηι. 649. 

362. ου ταν ελόντες ίαΓ οΰ% άνελόντες (ονκ αν γ' έλόντες) ΗβΓηΐ8.ηη. 
— άν^αλοίεν ίαΓ αν (αν) ϋ'άνοιεν ΑαΓ8.1α8. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝΟ. 145 

356—359. Όίβ ϋιηβίβΐΐαηβ^ , τ^βίοΐιβ 3,1ΐΘίη άίβ 8ο1ι\^ίβΓί^ϊ:βί1;βη άβΓ 
8ίβ11θ 1)β8βϋ;ί§1;, γϊιΙιγΙ νοη Η. 1ι. ΑΙΐΓβηδ Ιιθγ, άβΓ αποΐι 359 τευχοι ίητ 
τνχοι §β8ϋ1;ζί; Ιι&Ι;. έγρηγορας ΐητ ίγρ-ηγορον ΡοΓβοη. 

362. ττινδ^ Μγ τήν Ηβηηαηη. 

363. δρ3>η]ΐ6Ϊιη ίμφρόνως. 

373. ατην ηανάλωτον 1ιαΙ)β ίοΐι ίίΐΓ άτης παναλώτον ^βββίζΐ;. Οθγ 
ΓβΙιΙβΓ ίβΐ; άΰΓοΙι άίθ νβΛιηάιΐϋ^ ιηϋ γάγγαμον εηίβίαηάβη υηά ΐβί βΐη 
αΙίβΓ ΓβΙιΙβΓ, άΕ ΡοΙΙ. Χ 132 γάγγαμον άτης ηαναίώτου ίΐηίαΙίΓΐ;. Μο,ηοΐΐθ 
"^οΐΐβη ιηϋ 8ο1ιΐϋζ μίγα δουλείας ίίΐ^θη; &\)βτ ά&Β ^αηζ ροβϋβοΐιβ μέγα 
ΒΪβΙιιί Ώΐοϊή ντίβ βίηβ ΙηίβΓροΐΒ.1ίοη ααβ. 

379. ^χοις αν ίαΓ ζχονβαν Ι^ογγ. ίη ^χουσ' (1ι εχονοιν) ΚαΓβίιβη. 

380. πάρεατιν ϊητ ηάρεστι Ή.Άτί\χΥϊ§. δ' ονν τόδ* \ιο,\)β ΐοΐα. Γπγ τοντ' 
(1ι τουτό γ ε) §β8θ1ΐΓίβΙ)βη. ΚαΓβίβη τοί τόδ'. 

381. ^ηραξεν ίϊΐΓ ώς ίηρα^εν Ηβηη&ηη. Μϋ ϋπΓβοΙιί; 3,1)βΓ 8θ1ΐΓβίΙ)ί 
ιηαη Ι'ττραξαν ιηϋ Βοί88θη3.άβ υηά Γιαηζ πηά 1)βζίβ1ιί ξ%ρανεν αηΓ Ζβιιβ; 
νοη Ρ3.Γί8 ίβΐ: υογΙιθγ πηοΐ η&οΙιΙιβΓ ζυηΜ.ο]ΐ8ί άίβ ββάβ. 

385. άγχίνους \ιο})β ϊοΐα ΐην ά3,8 8ίηη1θ8β έγγόνονς ^βββίζί;. 

386. "Αρης ΓαΓ "Αρη ¥ταζ8θ\ϊβ. 

389. νίβΐΐβίοΐι* ίβί βελτιον ζη 8θ1ΐΓΘίΐ3θη, μ^ιθ 8ορ1ι. Αί. 743 Νααοΐί 
η&οΐι άβιη οοά. ΥβλΆί. %ερδιον £ΰΓ %έρδιατον Υιβγ^βΒίβΙϋ Ιϊβ,ϊ, 

391. 1α;υόντι ίίίΓ λα;^οντα, θ£ΐ8 άιίΓοΙι ί3.ΐ8θ1ιβ ΑαΓΓα88ηη^ νοη άπή- 
μαντον 6η^8ί3.ηά6η ββίη ^3,ηη, ΑηΓ3>ίυ8. 

394. μέγαν ίατ μεγάλα Οαη1}θΓ. 

397. προβονλου παις ΓαΓ ηροβονλόπαις Ηθ,Ηιιη^. 

398. ηάν μάταιον ίπΓ παμμάταιον ά. ί. ττά/Μ- μάταιον Μα8^Γ8,νβ. 
401. τέ ίβί νοη Τΐ'Μίηίοβ θίη^θΜ^ί. προ6§ολανς ίϋτ προβολαΓς 

ΡβΛΓ8θη. 

404. ηοτανον ίίίν πτανον 8ο1ιίϋζ. 

405. Ιν^εϊς ίητ &εΙς ΤηΜίηίοθ. 

407. τοΰδ' έηίατροφον δε 1ΐ3.1)β ίοΐι η3,ο1ι Αηΐβϋαη^ άβ8 8ίηηβ8 αηά 
Ζη8αηιπΐ6ηΙΐ8ΐι^ βοτ^ίβ άβι• 81;Γορ1ιβ ίϊίΓ τον δ' ίπίστροφον τώνδε ^β- 
8θ1ΐΓίβΙ)βη (Τνβ^Γ&ηοΙι τώνδ' ίπίβτροφον δε). 

408. φώτα ^ίηα ί\\ν φώτ' αδιν,ον Βίοπιββίά. 

414. Μ,λόνονς τε καΐ λογχίμονς ΐ'0!ν|3ατα$ -θ•* ίίίΓ νΧόνους λογχίμονς 
τε τίαΐ νανβάτας Η. Ιι. Α1ΐΓβη8. 

417. πολλά δ' ^στενον £αΓ πολν δ' άνεατενον ΤηΗίηίοβ. 

418. ΑϋΓ&Ιιυβ τάδ', ν§1. 215. 

419. Ιώ ηηά δώμα \ϊ2Α» Τήΐίΐίηΐοβ νβΓάορρθΙί). 

421. ϋΐγάς άτιμους άλοιδόρονς ίίΐΓ αιγάς άτιμος άλοίδορος ΉθΓΠΐίΐηη. 

422. άδιατος άίβ Β8.ηά8θ]ιήί^6η: 3.η αλγιστ' \ί2ά, βίηηιαΐ Έη^βΓ §6- 
άαοΐιΐ;. Ιοίι }ι&\)β ίΓΰΙιβΓ νήατεις νβΓπιυίβί; β,έβΓ άαβ πιίΐΓ8ΐ;θ βΙιβΓ άσέτους 
ΙιβίΤββη; άλγιατ' Ιίβ^ άβΓ ϋΐ)βΓΐίβίβΓαη§ άδί6τ{ος) ΏίοΙύ ίβτη. — αφημένων 
£αΓ άφεμένων ϋίηάοΓί. 

429. ηει^ημονες ί\Χχπεν%•ημονες{ΜΧϊά. ααΓββΓάβηι ονειρόφοιτοι) Ηοπ8ηΐ8.η. 
431. είτ ίατ εντ Κβο^.^ 

434. %ελεύΟ•ων ίπΓ %εΙενΟ•οις ΚαΓ8ΐ;βη. ΌβΓ ϋαϋν ίβΐ ιιοίβΓ ΕίητνίΓ- 
Ι^ηη^ άββ νοΛθΓζβΙιβηάβη ΌλΙ. ^β8βίζ1;. Οίβ νβΓΐ)β88βΓαη§ νοη ϋοΙ)Γβθ 
οηαδονο' . . τιελεν^οις ΙΜ&ϊ άο,β ^αΐιΐβ ητεροις ζαιαο^. 

435. έφεατίονς ίϋτ ίφ' εστίας νο38ία8. ϋηι^βΐίβΐιιΐ; ίβΐ; Οΐιο. 1036 
^φέατίον ίαΓ έφ' εατίαν αϊ)βγ\ίβίβιϊ. Λνίΐ3.ηιοτνϋζ έφέστί' ην. 

436. τά δ' ΐητ τάδ' Ηαίπι. ΗθΓτνβΓάβη υπερφατώτερα. 

437. "Ελλανος ίατ "Ελλάδος ΒαπιΙϊβΓ^βΓ. 

438. τηξίτιάρδιος ίϋτ τληαιαάρδιος Αηγο,ίχΐΒ. Οθγ Ββ^ήΕ νοη τλησι- 
%άρδίος (Ργοπι. 169), τληοίφρων ΐδί ΗΐθΓ ινβηί§ βηίβρΓβοΙιβηά ηηά άίθ 
ΟΙοΒΒθ ίη 1ι τηγ,οναα την τιαρδίαν βοΐιβίηί ααί οϋβν ϋΒθΓΐίβίβΓαη^ ζα 
1}βΓπ1ιβη. 

439. ϋοΐϊΓθθ δόμω 'ν ε'κάστον, 

Α§ο1ΐ7ΐο8, Οτββϋθ, ν. ΤνίΕΟΚΙ^ΒΙΚ. 10 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 146 ΑΝΗΑΝβ. 

440. χρίμπτεταί \ΐΒ.\>0 ίοΐι ίίΐΓ άβ,β Οίοββοιη ^ιγγάνει ^βββίζί: άαΓβ 
^ιγγάνη προς είηβ υηιηΰ^ΐίοΐιβ Εοηβίηιΐζϋοη ίβί;, Ιΐϋί δοίηβίάβ^ίη 1>β- 
ιηβΓίίί^^. ΑΙ)βΓ ιρϋ ^ηγάνξΐ προς ΐθί άίβ ΚοηβίΓυΙίϋοη όιοΙιΙ; βΓΐβίοΜβΓί. 

441. τις \ι&ϊ ΡοΓβοη βίηββίΰ^Ι;. 

446. ταλαντούχος Ιϊίίβί εν τροπ^ ^ορός βΓνίΛτίβΏ. λ^φ.. Ηοιη. Τ 223 
ίίλίν'ϋαί τάλαντα, ΑθβοΙι. Α^. 1236, 'δορίι. Αί. 1275, ΕαΓ. Κΐιββ. 82. 

451. ένθετους ίΰΓ ενθέτου ΑπΓΛίυβ. "^ίΐ&ιηονϋζ ενφόρους, Ν&οΙι 
δβρί 629, ¥70 ευ&ετον υηά ενν.ν%Χον νβΓ^τβοΙιβθΗ βίηά, ^δηυίβ ιηαη £ΐη 
ενΆν%λονς άβη^βη (ΕυΓ. Ιοη 1391 περίητυγμ* άντίπηγος ευανκλον)^ Ά\>βτ 
ιΐ8.6ΐι άβΓ οΙ>6η ^6^6ΐ)6η6η Εγ^Ι^γιιιι^ ΐθί ^βίηβ Αηάβπιη^ ηδίί^. 

455. δίαϊ ΐβί θΛ&Ηθη ίη Ογθ,ιπ. Αηβοά. Οχοη. Ι ρ. 119: δια ί {γε 
δια \ϊ). 

462. ^χ9•οντας £ϋί έχοντας ΟγθΙΗ. ϋαιοΙιΐΛΓβρ; ίβΐ; ίη άθη τΗ^ίΙιιηίβοΙιβη 
Ερ1]7ΐηιιίβη ΙιίβΓ ^ίθ ίη άβη δαρρί. άίβ ζντβϋβ Βί\\)β 1>αΗ ΐ3>η^, 1)3.1ά ^ηΓζ. 

471. ηαλιντνχει βίΓ παλιντνχή δοΛίί^θΓ. 

474. νηεραόπως ίητ νπερ•κότως ΟΓοϋηβ. 

475. ^' ορόγτιοις ]ΐ8.1)θ ίοΐι ίΰΓ γαρ Ιβοοις ^βδβύζί ηαοΐι άβΓ Εοη^βΗαΓ 
7* ορογν,οις νοη Η. Ιι. ΑΙΐΓβηβ. Η. δίαάίπιπΙΙβΓ νβπηηίβί γ' άγαοτοις (ΙίβΙ)βΓ 
δ' άγαατοις). 

483. έτητυμος ϋϊν ίτητύμως ΑυΓΛίυβ. 

489. γυναι%6ς ίύν Ιν γνναιτιος ΒοΒ,ΙίξβΥ. 

491. ξρος ΒΙοηι&βΙά £αΓ ορός, \76ΐο1ΐ69 λμοϊι ίη άβηι δίηηβ νοη νόμος^ 
^εαμός (Ηββ^οΐι.), άβΟΓβίαπι (Ηβτπιαηη) ^βίηβ ΙίβίΓίβάί^^βηάβ ϋβηίηη§ άβΓ 
δίθΐΐθ ζαΙδ,ΓθΙ;. 

495. φρυκτωρίας ίΰΓ φρνκτωριώΐ' "ννίίαπιο^ϋζ. ΒαάηΓβΙι τνίΓά άίβ 
Ηδ,αίΰπ^ άβΓ ββηβϋνβ ηηά άίβ νοη άβη ϋίοΐι^βπι ^βΓη ^βπιίβάβηβ ϊΌγμ 
άββ ββη. ΡΙπΓ. άβΓ 1. ϋβ^Ιίηο,ίίοη Ιιβββίίί^Ι;. 

501. 0. (ϊ. ΗΒ,αρ^ οϋτε τοι,. "ννίΐ&ιηο^^ϋζ οντος, ον ίϋτ οντε αοι. 
Ηοηβηιαη ουκ ανανδος οντος άνδαίων. Εδ ίβί ^βίηβ ΑηάβΓαη^ ηοϋ^. 

509. δε'Λατον £αΓ δεν,άτφ Ταοοΐ). 

516. ί^ΰ^' ηιαΓ^ο Αβ^β^ί ίπΓ ^λΌ-' (δο ί ηιϋ αΙ)βΓ^β8θ1ΐΓ. ες, Ύΐλ%^ες \ι). 

517. ηαιώνιος ?ΰΓ παγώνιος ΒοΙ)Γθβ. 

525. ΓΰΓ εί που πάλαι βΓΜ^&Γΐβί ηι&η «Γ ποτέ ηηά ηο,οΙιΙιβΓ καΐ νυν 
γτίβ δορίι. Οβά. Τ. 165. ΑΓίβίορΙι. Εί. 347 ίβί ΛηάβΓβΓ ΑγΙ. Βίβ Εογπι 
τοιαίδε ϊ:οηιπιί βοηβί; 1)βί Χβοΐι^ΐοβ ηίοΐιί νΟΓ. Βίβ βδίίβΓ 1:5ηη6η λποΙι 
άίββθ νοη άβΓ ΜοΓ^θηβοηηβ βύ&ΐιίβηάβη Δυ^βη ηίοΐιΐ; 1)β1ι&ϋβη. χόαμω, 
ΠΒ,οΙα. (τβΜΙΐΓ, ίθί ινβηί^ ραδββηά. Όβ, ηυη ί ηπου πάλαι ηιϋ υ ηΙ}βΓ ά 
(ΑηΓαίηβ εϊ που) ΐϊΐβίβΐ;, βο 1)θίΓ8,ο1ιΙ;β1; Κβοί^ τιπου πυλαι &18 Οίοβββηι ζυ 
^ά%οι ηηά φαιδροίς ομμααιν αΐβ ΕΓΜ^ηιη^ ζη αντήλιοι, ^ΟΓαηβ ΙιίηίβΓ- 
ΙΐθΓ βίη ΤπηίθίβΓ ^βΜάβί νοΓάβη ββί. 

532 ¥7θ1Ηθ δαίζηιαηη Ιίΐ^βη. 

537. ουδί ίδί £ΰΓ ούτε ^β8θί;ζί η&οΐι άβΓ ϋΐ)βΓΐίθ£βΓαη^ ίη βηάβΓβη 
άβΓαΓίί^βη δίθΐίθη ζ. Β. ΑΓίβίορΙι» Υδ. 694, ΗθΓοά. Ι 215, Π 52, IV ^8, 
V 92, 3,ηο1ι ΕΰΓ. Τγο. 477, 'νιτβηη ους Τρωάς οΰδ' ^Ελληνϊς ζα Ιβββη ίβ*,, 
α. 8.., τΛτϋΙΐΓβηά αη αηάβΓβη δίβΠβη \7ίθ ΜβΓ οϋτε οάβΓ μήτε Βί&ϊϊϊ. 

544. £ ^ίβΜ χαίρω- τε^νάναι δ' ούτι άντερώ 9'εοις. Οίβ ΚοΓΓβΜηΓ 
άββ ΤΓί^Ιίηίοβ ουαέτ' 5;βηΰ§^ ηίοΜ, 'νιτβίΐ άίβ ΥβΓίϋη^βΓοη^ άβΓ νΟΓίβίζίβη 
δί11)β ίη τεΟ^νάναι ηηβίβ,ίύΐΐθ,ίΐ; ίβί {χαίρω γε βΗβηιαΙδ Εη^βι), ηηά βΓββΙιβίηί 
ηίοΐιί 8.18 ΒβΙΐΓ Εηηβ1ιηιΙ)8.Γ. νίβΐΐβίοΐιί Ιιαί β8 ονκ άναίνομαι ϋ•εοις §β- 
ΙΐθίΓββη. Βίθ ΑηάβΓαπζ νοη ΗβΓΠΐίΐηη χαίρω' 9•εοΓσι τεΟ-νάναι δ* ονκ 
άντερώ ίβί ηίοΐιΐ; ζη ΜΙΙί^βη, \7βί1 νοΓ %'ν 1)βί άβη ΤΓΟ^ί^βΓη άβΓ ΥοΙταΙ 
ηίοΐιί νβΓΐ9.η§βΓί γ^ΐΓά. 

547. ϊΰτε £, ήτε Η, ήατε Ιι&ί; Η. I^. ΑΙΐΓβϋδ ΙιβΓ^βδίβΙΗ. 

549. πεπληγμένοι ίητ πεηληγμένος Ύγτγί1α.αί. 

551. φρενός μ' ίαΓ φρενός δοα1ί§;βΓ. 

552. χ%Όνί 1ΐΒ.\>β ίοΐι ΓΟγ άοΒ ηηΙ)Γ8,ηο1ιΙ)8,Γθ βτρατω η3.β1ι άβηι νΟΓ- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝΟ. 147 

ίιβΓββΙιβηάβιι τνινδΒ γήν §β8βίζί. Εβ βίηά ηαΙπΓΐίοΙι νίβΐβ αηάβΓβ Εν^'ύ,η- 
ζαη^βη άβηΙίΙ^αΓ, γτίβ νβΓβοΙιίθάθηβ (φρασον, φρενών^ φρεαϊν^ λίώ, πύλΒΐ) 
νθΓ^β8θ1ιΐ3^βη νοΓάβη βίηά. 

554. ν,οίράνων Τήΐίΐίηίοθ: τυράννων ϊ. 

555. ως ίπΓ ων δοαΙί^βΓ. 

556. ταΧΧα ϊόχ ταύτα Αυτα{;α8. 

557. αν ίατ εν Αυι*£ΐ1;α8. 

5611 ΓΰΓ παρη^εις 1ΐ3,1)β ΐοΐι παρέσεις §β8θ1ιηβΙ)βη , νίθ Εαοΐι Εογ. 
Τγο. 396 Γξι^, ηίοΜ Ί^^ις ζα ΐϊβνοΓζυ^θΐι ίδί. Όο,Γβ άίβ ΕΓΐίΓάΓΰη^ άββ 
δοΐιοΐ. ΓΪοΙιϋ^ ίδί, 1)β^βί8ί κακοστρώτονς. — ΡΐίΓ τι β' ου ατένοντες εν 
λαχόντες 1αο\)β ίοΐα. τι που στ. αν (ννίβ 557) λήγοψεν ^β8θ1ΐΓίοΙ)βη. λ^οΐΐίβ 
ιη3.η αυοίι άαβ Εβίιΐβη άββ ΝαοΙίΒαίζββ ΙιίηηβΙιΐΓθη, οΙ)\^ο1ι1 άβτ Εαΐΐ 568^. 
βίη ^&ηζ νβΓβοΙιίθάβηβΓ ίβΐ;, βο ιηΰΓβίβ άοοίι άβΓ νοιάβΐ'θαίζ 8β11)8ί βίηβ 
ιηδ^ΐίοΐιβ Κοηβίηιΐίϋοη άο,ΓΜβίβη. Όβλ ήηάβί ο\)θχ ζ. Β. 1)βί ατένοντας, 
άσχάλλοντας {Μο,τ^ο\ίο\ιί\ή ηίοΐιί; βίαϋ. 

563. 8οηη7 καΐ πλέον προαήν. 

564. άαΐων ίϋίν ^ηίων ϋίηάοΓΓ. 

565. ^έ ΓΰΓ γαρ ΡβαΓβοη. 

566 £. ϋίβ Η3,ηά8θ1ΐΓ. 1)ίβίβη ^μπεδον αίνος ευρημάτων τιράντες $ν- 
&ηρον τρίχα. ΙβΙι 1)6ίΓ8,ο1ιύ6 ^μπε8ον 8.18 βηίδίϋηάβη 3>α8 άβιη β1θ8ββιη 
ίμπίδων (ύΙ)βι• ^ν&ηρον) χχηά ββίζθ αίνος αη δίθΙΙθ άβ8 ιιηΙ)Γ&ιιο1ιΙ){ΐΓβη 
τρίχα ^ ετί^υμάτων ΥιοΛ, Λ^θϋ ^βίπηάβη. 8ο Ιίοιηηιί ^ν&•ηρον ζα ββίηβΓ 
Γίοδϋ^βη Ββάβΰίαη^ ηηά 'νιτίΓά Κίΐυχη £ϋΓ άο,β 8αΙ)8ί. πάγοι ^ ινβΙοΙίθΒ άο,α 
ηιοδο. τι&έντες ίοΓοΙβιΙ:. Υ^\. δΐυάΐβη ζιι Αβοΐι. 8. 110 ίί. 

575. Βίβ ϋιη8ίβ11ηο^ νοη 575 — 577 ηαοΐι 579, νβίοΐΐθ ΕΙΙ)βΓΐίη§ νοι*- 
^βηοιηιηβη ηηά ινβίοΐΐθ νίβίβη ΒβίΓαΙΙ ^βίαπάβη ΙαΛί, ΐβί ^β^βη άθΒ υη- 
ρ&^βηάβη Αη8θ1ι1ίΐ88β8 νοη 580 αη 577 ηηά ^βϋ 8Ϊο1ι θΐ•8ί; η&οΐι βίηβιη 
12.η^βΓθη Ζ^νίβοΙίθηβίΐίζθ άίο Αηάβηιη^ άβΓ \νβηάαη^ (8. οΙ)βη ζΰ 573) 
ΓβοΜίθΓίΐ^Ι;, ζα νβΓ\νβΓί'βϋ. 

576. άλγους . . τυχειν ίαΐ' άλγειν , . τύχης ^ ΥίΊ^ Η. Ι». Α1ΐΓβη8 νβν- 
πιιιίβΐ; Ιιαί, νθΓίαη^ί ^βηί^βΓ άίβ ΚοηδίΓαΙίίίοη (ν§1. Μβ,ϋΐι. § 368 3,. 
ΚΓυ^βι* II § 47, 21, 2) αΙβ άβΓ 8ΐηιι. ϋβηη ηαΓ νοη άβΓ ΕπιβαβΓαη^ άββ 
δοΙιηΐ6Γζ68 ^αηη η8,{;αΓ^βπι'9,Γ8 άίβ Εβάβ 86ίη. 

577. αυμφοράς ίην αυμφοραΐς Β1οηι£ο1ά. Συμφοραίς ^ιβΜ βίηβη ^αηζ 
υηρ3>δε6ηάβη δΐηη. 

581. ποτώμενα ίαν ποτωμένοις ΥίβϊΙ. 

584. δόμων . . αρχαίων Γατ δόμοις . . άρχαίον ΗαΓίαη^. 

589. ηβη ίύτ ηβά ΜΛΓ^οΗοαίΙι. ΕηβθΓ ηβα νους γέρουαιν, 

591. Μδ,ΐιΐ^ αύν δ' ^πολολύξειν ^μέ. 

599. γυναικείοι νόμοι 1ι&1)β ίοΐι ίίΪΓ γυναικείω νόμω ^β8θ1ΐΓίβ1)βη. 
ν^Ι. δίαάίβη 113 ί. 

611. ^νδον ευρήαει ίητ Ιν δόμοις ενροι δοΐιίϋζ. ΌβτΟρίΒ,ί. Ιδ,Γβίι^ίοΙι 
ΓβοΜίβΓίίρβη , Β,\)βν άβΓ ΑοΓ. ίβΐ; ηίοΐιί απι Ρΐαίζβ. 

613. νίβΙΙβίοΜ 181; ααοΐι ΙιίβΓ ^ίβ δβρί. 265 ά8.8 Οίοδββπι πολεμίαν 
ΛΏ άίβ δίβΐΐβ νοη δαΐαν §β<;Γβ1;βη. 

617. ΛνβΙοϊ:βΓ (Ν. Εΐιβίη. Μιΐ8. IX 8. 195) νίΐΐ χαλ%ρΰ βαφάς τηϊί άβΓ 
Αηηαίιπιβ βΓΜ^Γβη, άαΓβ άίβ Ε^Γΐ)αη§ άβδ Είββπδ ζα Αββίιγίοδ' Ζβ'ύ βίηβ 
Οβίΐθίπιΐ^ιιηδΐ; 2β^β8θη ββί. ϋβΓ ΑπδάΓΠΟ^ ν^Γβ άαηη ββΙΐΓ ^βδαοΐιΐ;. 

618 ί. , νβΤοΙίθ άίβ ΗθιηάδβΙΐΓ. άβπι ΗβΓοΙά §θΙ)θη , Ιιαί Ηβηη&ηη ηοοίι 
άβΓ Κίτ*. ζυ^θίβίΗ. ϋίβ ΛνοΓ^θ αυτή μεν ούτως εϊπε 620 ηιίίίδβη βίοΐι 
αηηιϋ(;β11>8>Γ αη άίβ Ββάβ άθΓ Κίγί. 3>η8θ1ι1ίθΓ86η. 

621. λόγων ίητ λόγον Η. Ιι. ΑΙΐΓβηδ. 

623. τε ίϋίτ γε ΗθΓΐηίΐηη. ΓαΓ αεαωμένος §βΙ>βη άίβ ΗαηάδοΙίΓ. <*δ- 
αωαμένος. Υ^Ι. οπΓ8.β βρί^. ρ. 60. 

626. Ηβυβάβ αηβρΓβοΙιβηά φιλοϋαι (Μιάπ^ϊ^ νοη %αλά). 

627. τύχοις ίνίν τύχης ΡοΓΒοη. 

639 ί. Μ.^\ϊ\γ 'νν^ίΐΐ ναυτιν,ω ατρατω πηά δαιμόνων κοτω νβΓί^αοδοΙιβη. 

10* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 148 ΑΝΗΑΝα. 

645 ί. δούλιον ξνγόν \ϊθ,\)β ίοΐα. ίαΓ δημιον τνχίΐν ^β8θ1ιηβΙ)θη , "ν^βΐΐ 
άίθδββ ηίοΜ88α§;βηά υηά ^Γαιηιηαϋθοίι ηίοΜ ζιι δοηβίίΓαίβΓβη ίβί. Υ^Ι. 
ΕΰΓ. £γ^. 63, ^0 άίβ ϋΐ)θΓΐίβΓβι•αη^ τνχας ίαΓ ζνγου 1)ΐβί;β1 ϋββ^ΐβίοΐιβιι 
1ΐ3>ί άίβ Εοηδίπι^ίίοη %οΧΧοΐζ ίΰΓ ηολλονζ ^βίοιάβΗ. 

649. οεοαγμένον £ΰΓ σε ααγ μένων Βοΐιΰϊζ. 

654. Άχαιοίς . . 9ε ών ίίΐΓ Αχαιών . . &80ίς ϋο1)Γββ. 

665. ναυτίΗΟίς τ' ί^Βΐηίοις ίηχ ναντπΛ,ών τ' ίριηίων Αμτλϊχιβ. 

667 ί. 'ξηγηϋατο ίύτ 'ξ,τητηαατο δοΐιΐϋζ. νίβ11βίο1ΐ<; 8.1)θγ 1ΐ3,ί ββ όγ- 
βρΓυη^ΙίοΙι ηιιτ 0•ΒΟς τΐζ ^ξδκλί-ψίν οΙ'αΊίος %Ίγών ^βΙλβΐΓββη. 

670. άρμω 1ΐ8.1)6 ίοΐι ίΰΓ ορμώ ^ββθίζΙ;. Υ^Ι. 8(;αάΐβη 8. 116. 

677. τ£ μην £αΓ τι μη ΙΑττ^οοά. Έ1)6η80 Μβ^θΐ; £ Επιη. 203 τι μη 
£αΓ τέ μην. 

680. καμειν γβτΙο,Ώ^ί άβΓ Ζυβ&ιηιηβηΐιαη^ £αΓ μοΧείν. Ναοΐι (προσ^ό)κα 
ββΐ κα \7β^ πηά μβΓν 'νιταΓάβ 8.18 ΑΙ)ϊ:αΓζπη§ £ίΐΓ μολειν \)θίτ&ο\ιίβϊ. 8οηη7 
νβηηπίβΐ; μογειν £αΓ μολειν. 

682. χλωρόν τε καΙ βλέποντα Ιιαί Τοπρ ααβ άθΓ ο. α. ΟΙοβδβ άββ 
Ηββ^οΐι. £ΰΓ καΐ ξώντα ααϊ βλέποντα ^68θ1;ζί. 

693. έλένανς ίατ ελένας ΒΙοιηββΙοΙ. 

694. άβροηήνων ίητ άβροτίμων (τ«Γ8.1ΐΓ8θ1ΐθΐη1ίο1ι β,αβ άβρομίτων βηϊ- 
ΒΪΒ,ηάβη) δαίιη 8,81118. 

696. ΗβΓΜ^θΓάβη λίγ' άέντος. ΑΙ)βΓ άίβ δ^ηίζβββ ίβί; ιΐϋ^βνδίιηΐίοΐι. 

698. πλατάν ίαι* πλάταν Ηβαίΐι. 

699. πελΰάντοιν ]ΐ8.1)6 ίοΐι £ΰι αελαάντων ^βδβϊζϊ. 

713. μετά £αΓ μέγα 8ο1ιιιβίάΘνίη. μετά πηά μέγα βίηά 5£ίβΓ ίη άβη 
Ηβ,ηάΒοΙίΓ. νβΓΤ7βο1ΐ8β1ί;. Οΐιο. 137 βίβΐιί μέτα £ΰΓ μέγα ίη Μ. 8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 
514 1)ίβ1;β<: I^3. μέγα τιθέμενος £αΓ μετατ.^ ΕαΓ. Αηάτοηι. 814 ΙΐΕί Ναυο^ 
μεταλγεΐ £αΓ ί^β^' άλ^βΓ, Μβά. 291 μεταατένειν ίαΓ ωβ^α στένειν Ιιβϊ^β- 
βίβΐϋ. ΙρΗ. Τ. 957 ίβί μεταατενάξων ίϋΓ μέγα ατεναξων ζπ 8θ]ΐΓβίΙ>βη. 

715 £. ϋίθ ΗαηάθοΙίΓ. ^βΐϊβη παααρόσΰ'η πολύϋ•ρηνον . . αΐών' άμφϊ 
πολίταν. Ν8.ο1ιάβιη Εή^βΓ α. α. πολν^ρηνον 8.18 (τίοδδβηι αηβ 713 6Γΐ^8.ηη1: 
1ΐ3.1)θη, νίΐΓάβ άίβ Βίβΐΐβ πη1ιβί11)8Γ 8βίη, τνβηη ηίοΐιί πάμπροσ^ε ώάοϊϊ 
αΙνόλε%τρον αηβ ά88 νβΓίοΓβη ^β^Αη^βηβ Τ^ΟΓί αίνόπαριν ιηϋ αΙΙβΓ Ββ- 
βϋπιιη^ΐιβίί βΓταίβη ΙίβΓδβ. Εδ ]£αηη δθ^8>Γ η πολύ&ρηνον Β,τιβ αΐνόπαριν 
τον αηίβΓ άβπι ΕίηΠαίδ άβδ νοΓίιβΓ^βηάβη ηολν^ρηνον βηίδίβ,ηάβη δβίη. 
αΙώνα φίλων πολιτάν, τιτ^ίβ ά3.β Υ6Γ8ΐη8.Γδ ίοΓάθΐί, ΙανΛ Η6ηη8.ηη (φίλον) 
\)βζ. Κΐ8αδβη (φίλων) ΙιβΓ^ββίβΙϋ (πολιταν ΑυΓΛίαβ). Νβχϊΐιάβπι αφ ι ζη 
άμφΐ ^βνΟΓάβη Ι7&τ, βθΐ λων νίβξ, 

718. λέοντος ϊνιν ίϋίν λέοντα αίνιν Οοηίη^ίοη. » ^ 

718 ί. ά^άλακτα βοντας 1ΐ3,1)Θ ίοΐι ίαΓ άγαλατιτον ούτος (80 ί, ούτως \ή 
§βδθ<;ζ1 (Ηβαδάβ άγάλακτον βότας). ν^βτ ούτως ιηίί άβη Ββίδρίβίβη, ^ο 
δβί ΑηίϋΙΐΓΐιη^ νοη Ε^ΙϊβΙη όντως ξθ\)τοΜα\ιί τνίΓά, ΓβοΜίβΓϋ^βη ιλ^ΙΙΙ, 
ΐ3,Γβ€ άίβ 8ί;β11ιιη§ άβδ "ν^ΟΓ^ββ αηά άίβ Νο<;τνβηάί^ϊ:βί<; βίηβΓ ηβ,ίιβΓβη Ββ- 
βϋηιηιαη^ νοη άνήρ 8.ιιΓβθΓ 8.β1ιί. 8ο βΓδΙ; \7βίΓδ ηιαη, ^8.8 μηλοφόνοιαιν 
731 δα^βη \^ί11. 

720. φιλομάατων ίίΐΓ φιλόμαατον ^βίΐ : άγάλαν,τα 1ϊβά8.Γί βίηβΓ ηαίιβ• 
Γβη ΒβδΜηιηιπη^. 

723. Βίοηιββίά ίδί ^βηβί^, πιίΐ; Μ^ΓΐίΙβ,ηά ζπ Επγ. 8πρρ1. 42 άίβ Εοηη 
γεραρός ζπ 1)θ8βϋ;ί^βη πηά ιηϋ γεραιός {γεραός) ζπ νβΓίΐΕΠδοΙιβη. 

726 ί. φαι$ρωπώς ίπΓ φαιδρωπος 'ννβίΐ. ααίνοντα ίπΓ ϋαένων τε 

ΑπΓ8.ίΠΒ. 

729. η^ος ίαΓ ϊΟ•ος Οοηίη^ίοη. 

730. τροφάς άηαμείβων ίαΓ τροφάς αμείβων (ί, τροφευβιν αμείβων 
\ι) \νβί1. 

731. άνταΐς ίπΓ άταις η8θ1ι άβΓ (χίοβδβ πολέμοις, νβίοΐιβ ίη 1ι δΙβΜ, 
Η. I^. ΑΙΐΓβηβ. 

737. προαε&ρέφ&η ίαΓ προσετράφη Ηβ3>ί1ι. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝα. . 149 

740. τ ΙιαΙ Ηβιηιαηη Θΐο^βίυ^. "ννβ^θη (ΙβΓ δίβΐΐαη^ νοη μ\ν ϊ:8,ηη 
ιη&η ζννβίίβΐη, οΐ) ηίοΐιί άαβ νοη Ρογβοπ βίη^β8βίζί;θ ί' νοΓζυζίβΙιβη ίβί;. 

744. £ 1)11: 1;θ1; ιιι-Λ^ον ιηϋ άβΓ ϋΐ)βΓ8θ1ιπδ; ας ι πι%^ον ΐβΐ; ζα ββίζβη, 
Λ¥6ηη ιηαη νοιΙιβΓ ιηϋ Μβίηβΐ^β 9ταρακίΙϋ"9'£Γσ' ΒοΙίΓθίΙ)^. 

755. 6νΰΰ^^\^ γαρ ίηχ γάρ δνααεβες Ρβμττ. 

762. οτε ίΰΓ όταν Κΐαηββη. 

763. φαοδ τόκον £ΰΓ νεαρά (ά, ί. ϋΓβρΓϋη^ΙίοΙι νεαράν, Οτίοθββιη ζιι 
νεάζονσαν) φάους -αότον Η. I^. ΑΙιγθπθ. — δαίμονος ίταν 1ΐ3>1)θ ίοΐι Γογ 
δαίμονα τε τον (τ' ίτών) §68θί;ζ1;. Βίθ νθΐΐβϋυη^ ζα ηβαβιη ϋΒβηηυί ίβί; 
βίηβ "ννίΛηη^ άββ ΑΙβ,βίοΓ. Αΐβ ίτών ζα ε τον ^[βνΟΓάβη ύτβχ^ θγ^3.1) 
δίοΐι άίβ νβΓ^&ηάΙαη^ νοη δαίμονος ίη δαίμονα τε νοη 8βΙΙ)8ΐ. Ναη ^βίΓβ 
τοαη ααοΐι, ^ΟΓααί ηιαπ είδομέναν 766 Ι^βζίβΐιβη βοΙΙ. 

768. τον τ' ίαΓ τον δ' ΗείΓίαη^. Ν&οΐι ίναίοιμον Ιι&ί ^ίον Η. 1^. 
ΑΙΐΓβηβ ^βϋΐ^ί. 

769. ξδε^Χα ίοΓ Ι<ί>9•Χά ΑαΓαίαβ. 

770. ηροαέαντο (Η. Ιί. ΑΙΐΓβηβ ηρος ϊαντο) ίΰΓ ηροαεβα τον {τον τηή,τϊ 
γοη θβΓ Εηάαη^ νοη προαέσντο ΙιβΓ αηά ηροσέβα ϊδί άο,α Οίοβββπι θαζα). 

771. ^ϋΛταοψϋζ δννααιν. Υ^Ι. άίβ Εθ83.Η άβ8 Ε&αΓ. ίη 8ορ1ι. Αη^604. 
774. πτοΧίηορΟ•* ίαΓ ηολίηορ&' Βίοπιββίά. 

781. τ' ίύτ δ' ΗβΓπι&ηη. 

785. Βθη Ααβίίΐΐΐ βίηββ Ρ8.Γθίπιί&1[θ8 ϊι&ϊ ΗβΓπίΜΐη αη^βηοπιηιβη. 

789. βαίνει Μγ βαίνειν 0&8&αΙ)οηα8. 

791. ονκ ίατ ον γαρ ΗβΓπιο,ηη. 

794. ^άρσος 1ι, θράσος ί, — Ιτώαιον 1ΐ8.1)β ίοΐι ίΰΓ ε%ονΰΐον ^βββίζΐ;. 

797. ^βϋ ΒοΙίΓβΛΙ; ηνόος ίοΓ ηόνος, Ηβιηι&ηη Ιι^ΙΙ <ϋβ δίβΙΙβ £ΰΓ 
1αο^6ηΙι&£<;. Ζα ενφρων πόνος γφ.. δορίι. ΡΗΠ. 557 £. 

805. φθοράς £αΓ φθοράς Οο1)Γ66. 

808. προαείει χείρας ίϋτ προογιει χειρός Μ&Γ^οΙίοαϋι. 

813 £. έπλεξάμεαϋ'α }ιο\>& ίοΐα. ίατ επραξάμεΰϋ•α ^βββύζί, άΆ πάγας 
^ηρα^άμεαΰ•α χΐΏβτΙΔ^τΙίοΙα ί8ί. ββ^δΐιηΐίοΐι 8θίΓ6ίΙ)ύ τώλώ. πάγας νπερ- 
%όπονς (ΗβΒ,ίΙι) έφραξάμεα^α (ΓΓ&ηοΙίβη, Ηβι•πΐ8.ηη). ΑΐϊβΓ άραύστατα 
φράξειεν 1374 £. Γ6θ1ι1}£βΓϋ^ ι^βάβΓ πάγας φράττειν ηοοίι ά3.8 Μβάίαηι: 
„αα£ άίβ δίβΐΐηβίζθ ρβΧβΙ αΙΙβΓάίηβ^β άβΓ Ααβάηιοϊ: φράασειν, νβΙοΗβΓ 
(ίαΓοΙίΛαβ (3βη Ββ^ήίΡ θββ υπι^βΙ)βη8 αηά ΕίηΒοΙιΙίβΓββηβ βηίΐιδϋ;, Β.Ι)βΓ 
ηίοΐιΐ 8,α£ πάγαι (βοΙϊΗη^βη)" (Η. I^. Αΐιιβηβ 8.. Ο. 8. 567). Είηβη ρ3.88βη- 
άβη Οβά&ηΙ[θη νι^αΓάθ ταγάς νπερτιόπονς ίπραξάμεα^α, ψίθ Μ. Βοΐιαιίάί 
ν9Γ^β8θ1ι1&^βη Ιΐίΐί;, θΓ§βΙ)βη , \^βηη ηαΓ τα^*^*^ ΐΓ^βηά βίηβ ροβϋβοΐιβ ββ- 
βέίΐΐΐ αηά βθ\73ΐΐΓ ίι'άϋβ (Λνϋαηιο^ϋζ ταγάς νπερτόκονς). Βοΐαη^β ηάγας 
ΜβίΙϊί, ηιαΓβ νπερ-κότονς βΓΐΐ3,11;βη νιτβΓάβη ζαπι ΑαβάΓαοίί άββ ββά&ηΐίβηβ, 
άβη ά&8 Ροΐ^βηάβ 6]:£θΓά6ΐί: ,,άίβ Καοΐιβ ΐβ^ νο1ΐ9.α£ 1)6£η6άί^ί, άα άίβ 
Βαίββ ^δίββΓ ί8ΐ; αΙβ άίβ δοΐιαίά.'^ 

817 ββίζΐ; Ηατίαη^ ηβ,οΐι 819, νο άβΓ ΥβΓβ βίηβ γτβϋ 1)β88βΓβ Ββ- 
ζΐβΐιαη^ βΓΐιίβΙύβ. Οοβίι βΓ^βο^ί νπερ^ορων 818 Ββάβη^βη, ν^βίοΐιββ οΐιηβ 
ά&8 νΟΓίιβΓ^βΙιβηάβ πήδημ' όροναας αηνβΓΟίίϋβΗ ίβί. πόνων ίϋτ φϋ'όνων 
(80 £, φ^όνον Ια) Εη^βΓ. 

825. %αρδία (τΓοίίαβ. 

826. πεπαμένω ϋχν πεπαμμενω ΡθΓ8οη. 

827. ϋΐ)βΓ αντον ν^Ι. Ε1πΐ8ΐβ7 ζα ΕαΓ. ΗβΓΒ.Η. 144. 

841. πημ' άποατρέ'ψαι νόΰον £αΓ πήματος τρέ'ψαι νόαον ΡθΓ8θη. 
\ν^βηη βίοΐι ααοΐι πήματος ^ τρέψαι νόαον βΓΐίΙδ,Γβη Ιδίβΐ;, 80 ΐβί; ββ άοοίι 
βίη αηροβϋθοΙιβΓ Ααδάπιοί. 

845. 0οΙ)6ί ^μπεδος. 

854. πληδόνας ίητ ^ιδονάς Αητ&ίηΒ. Όβη Υβτβ ϋΐβί; Η. I^. ΑΙΐΓβηβ. 
^βάβη£8.118 Ιίβ^ί; βίηβ Βϋίο^Γ&ρΙιίβ νοΓ; ηαΓ πιαίβ ββ βίοΐι £Γ8^βη, οΐ) ηίοΐιΐ 
1ίβ1)θΓ άίβ V. 855 £. ννβίοΐιβη πιαβββη. 

855. ίπειαφρειναι }ϊο\)6 ϊοϊι £αΓ ίφειαφέρειν ^βββ^ζί. 'νν£ΐ]ΐΓ8θ1ΐ6ίη1ίβ1ι οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 150 ΑΝΗΑΝΟ. 

ίβί; £ΐυο1ι 8αρρ1. 480 ^αέβη'^ια ηίοΐιί ίη ΐϋβεβηχα^ δοηάβηι ίη ξΐοέφρηκα 
ζ α νβΓΐ)β88βΓη. 

859. τέτρηταί ίητ τίτρωται Η. Ιι. ΑΙΐΓβηβ. 

860. ίπΧΎΐ%'νον ίϋΓ ^πΧη^ννον Ροΐ'βοη. 

866. ηοΧΧάς τεράμνων 1ΐ3.1)Θ ίοΐι ίΰι• ά3,8 ηηίβΓ ΕίηβαΓβ νοη ποΧΧην 
άνωθεν 862 βηίβ^αηάβηθ ποΧΧάς ανω&εν ^βββίζί. 

867. άνημμένης 1ια1)β ίοΐι ΓίίΓ ΧεΧημμένης ^β8θ1ιι•ίβΙ>?η. 
869. Ίίΐβτωμάτων ίϋχ πιατενμάτων δρ8.ηΗβίπι. 

875. -Λαταρράιρειεν £0γ καταρρί'φείΒν 8θ3ΐί§θΓ. Λναβ ΙΐΒ,ί βίη ϋιηβίϋΓζ 
θβθ Καίββ ηιϋ άβιη 8ο1ιίο1ε83.1 άβ8 ΟΓθβίββ ^θΐηβίη? 

887. ϋόν^ε βοναζάϋ•μων ίύν τώνδε των ατα&μών Η6ηΐ)3.ηη. 
893 ΥϊΆΪ Έη^βΓ ηαοΐι 886 βΐη^θίίΐ^ύ. 

894. τοί νιν ΓΰΓ τοίννν δοΐιαίίζ. 

895. το πρΙν Κ3,Γ8ΐθη υηοΐ Εη^θΓ. 
898. αναξ £, ώναξ \ι. 

900. Ε1ιηθ1β7 στορνύναι. 

904. ^εοΓσιν άρμενα ί\χτ ^εοίς είμαρμένα Μβίηβ^β. 

921. είπον τά8' ως πράααοιμ' αν ΐύτ εΐ πάντα δ* ως πράσοοιμ' αν 
λνβίΐ. Όά9 ίοΐ^βηάβ εΙπέ \)βΒΪο\ίί^ί άίβββ Ειηβηάη,ϋοη. 

924. δείααααν ίύτ βείαας αν Ηβπη&ηη. ϋίβ Νο1;\7βηάΐ§^βίί; άίβ8βΓ 
ληάβηιη^, άΐβ βί^βηΒίοΙι Ι^θίηβ .^.ηάθΓαη^ ίδί, θΐ'^ίβΐ)!; 8ίοΙι βοΐιοη άαΓΛίιβ, 
άα,Γδ άβΓ δ3>1ζ Εια^ββαίζ ββίη ηιυΓδ. 

926. δονιεν ίητ ίοκ^ 8<;&η1β7. 

934. %ρατεις . . ηαρείς γ' ίύτ κράτος . . πάρε ς γ' "ννβίΐ. Ιοίι 1ΐ3,1)β 
ά3.8 ηπΓ 8.18 δίΐίίζβ άβ8 νβΓθπίΒΧββδ θίη^βδβίζίβ γ* γ^β^^βίαβεβη. 

937. πέπΧοις ηαΙ)β ίοΗ ΓίίΓ ^εών (01θ88βιη ζα φϋ•όνος) ^βββίζί, νβϋ 
άΧουργέσιν θίη 8αΙ)δίαη(;ίν βΓΓθΓ(1βι•ί, \νθί1 &εών \7Θ§βη όμματος υη^β- 
βοΐιίοΐίΐ; ί8<; υηά ββίηβΓ 81β11αη^ ηαοΐι ηιίΐ; τις νβΓΐ)ΐιη(1βη \7βΓ<1βη ιηαΓβίιβ, 
νβδΙιαΙΙ) Κβοίε φ&όνω βοΙίΓβΛβη \7θ1ϋθ. 

939. είματοφ^ορειν ϋίτ αωματοφ^ορειν Γι•α.ηζ. 

940. φαρέων τε \ΐΒ\)β ίοΗ ίπΓ φ^είροντα ^βδβΜ. Υ^Ι. 8ίαάίβη ζα 
ΕιΐΓ. 8. 429 ί. ^ ^ 

941. τονμον ίΰΓ τοντων ΕπιρβΓΪιΐ8. ϋίθ ζπγ ΕβοΗίίβΓϋ^η^ άβ8 ββο. 
ΐ3βί§βΙ)Γ3.οΜβη δίβΐΐβη Ρίηά ειηάβΓβι ΑΗ. 

962. οΧβος 1ι&1>β ίοΐι £ΰΓ οϊκος ^β8θ1ΐΓίβΙ>βιι , νίθ 880 £ κΧαβάς ΐατ 
βΧαβάς \)ϊβίβϊ. ΟαΓδ άίβ ^β^δΐιηΐίοΐι Ευ£]^θΐιοπιιηβηθ Ειηβηάαϋοη νοη 
ΡοΓθοη οΐ'ΐίοις ηίοΐιί 1}6£Γί6€ΐί§1;, ^λώώ Βοΐιοη άο,β ραΓ3.1ΐ6ΐ β^βΐιβηάβ ^ατιν 
^άΧασαα ζβί^βη. Υ§\. 81;υ(ϋβη ζα ΑδοΙι. 8. 129. 

954. ^' είμάτων £ύΓ βειμάτων Οο,ηίβν, 

956. ΑΙ)Γβ8θ1ι μηχανωμένη. ΑΙ)βΓ μηχανωμένης ίβϊ ήο1ιϋ§, 8θΙ)&1ά 
ιη&η ίόμοισι νοΛθΓ ηίοΐιί ηιίί χρηατηρίοις Ύβνίήηάβί. 

960. μοΧόν £αΓ μοΧών Η. ΥοΓδ. ΒίθδβΓ 3»ηοΙι δοΐιοη θερμαίνει. \νΐΐ£ΐ- 
ιηο\7ϋζ αημαίνω. 

961. άπ' £αΓ τ' άπ' ΑπΓαίαβ. 

962. ΑαΓΛίαδ τό^' η$ύ ΛηδρΓβοΙίθΐκΙ. 

963. ίπιατρωφωμένον £αΓ έπιατρεφωμενον {ίηιατροφωμενον \ι) νΐοίοιιαβ. 
965. μέΧτι (ιηϋ; οι αΐϊθΓ 3?) £, μεΧοι δε αοι τοι δοΐιοΐ. ίη £, μεΧοι δε 

τ οι 001 \ι. 

967. δείγμα £, δειμα Ια., 

972. εύηει^ες ί{\τ ενπι^ες Ιη,οοΙ). ΐξει ίί\τ ί%ει {^ει) 8θ£ΐ1ίββΓ. 

974. ξυνεμβοΧαίς ίϋν ξννεμβόΧοις ^. (ϊ. 8ο1ιηβίάβΓ. 

975. 'ψάμμος άητάς παρήχησεν \ΐΒ,\)β ίοΐι £αΓ ιραμμίας άν,άτα παρη- 
βησεν ^β8θ1ιηβΙ)βη. 

980. όμως £αΓ όπως ΑαΓ3.ία8. 

981. 'Ερινΰος £αΓ §ρινννς ΡοΓδοη. 
988. ιρύ^η £αΓ ίρύδη 8<;βρ1ια.ηα8. 

990. μάΧα γάρ τοι £, μάΧα γέ τοι Ιι. — το τεΧέας £αΓ τάς ποΧΧάς Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝα. 151 

ΤΗ. Ηϋ^8β, νγιέας ίϋτ νγιείας Η. Ιι. ΑΙΐΓβηβ (ΡΜΙοΙ. δυρρί. Ι 8. 596). Όίβ 
ΕοΓίη υγιέας (Ηβπηβ,ηη νγιίας) ίβΐ; ζνίβίίβϊήΒ,ΐί υηά αυοίι το τβλεας Ι^^,ηη 
ηΐοΚί αΐβ βίοΗβΓ ^εϋβη. ΥίβΙΙβίοΜ ίβΐ: νγιείας βίοβββιη βίηββ αηάβΓβη 
\νοΓίβ8. 

991. άν.α^Βς £αΓ ακόρεστοι Μδ-ΗΙ^. Βίβββ Ειηβηά3,1;ίοη νίΓά βο^οΐιΐ 
άυΓοΙι άίβ ΑηίίβίΓορΙΐθ , τν^ο άαβ νοη ΤήΗίηίοΒ ^βββίζίβ προηάροι&' §ο.τ 
;^βίηβιι \ν6Γί 113,1;, &18 άατοΐι άβη 8ίιιη ηηά Ζυββ,πιιηβηΐι&η^ 1)βΒΐ;&ϋ§;ί. — 
άεϊ Ιι&ί Βίοιηββίά βτ^^ηζϊ. 

992. βιοτάν Ιΐ8ΐΙ)6 ίοΐι ώβ,οΙιι Αηΐβίΐαη^ άβι Αηύίβ^Γ. υηά άβΒ δίηηθβ 
ΓϋΓ γείτων ^βββίζΐ;, ιη3,§ άίθβββ βίη£8.ο1ιββ βίοβββιη ζα ομότοιχος οάβΓ αηίβΓ 
άβιη ΕίηΠυΓβ νοη ομότοιχος Ευβ βιοτάν νβΓίβββη ββίη. ϋίβ ίαοΐ^θ ΠΛοή 
άίβδβιη V. ΥίΆί ΚίΕΐηββη βΓ^αηηύ. Ιοίι ]ΐ3.1}6 αώμ,α δ' εσωαεν ατιος 1)61- 
8ρίβΐ8ΐΐΛΐ1)βΓ βΓ^δηζί. 

1003. ηλααεν ίπΓ ωλεσεν 8ο1ιΐϋζ. 

1004. πεσόν ίην πεοόν^' ΑϋΓ&ίπβ. 

1007. εν δΐ ΙίΒ,Ιοβ ίοΐι ίΰΓ ονβε ^βεβίζΐ; ζπγ ΗβΓ8ΐθ11αη^ (1β8 δίηηββ. 

1009. %ατέηανσεν 1ΐ8.1)β ίοΐι ίΰτ αυτ' ^'ηανσ' §68θ1ιηβΙ)θη (Ηαιίυη^ 
άπέπανσεν). — επ' ανλαβεία ί, έπ' άβλαβε ία γ ε 1ι. 

1022. ^ιος ίΰΓ βωμοΰ Να1)βΓ. 

1025. τίνρείν 1ιειΙ)β ίοΐι ίΰΓ βέα §β&βίζϊ. Εη^βΓ τυχείν. ΤΓίΜίηίοβ 
τλήναί καΐ ξνγών ^ιγειν βίοί, ^ίΙΙΙίαΓίίοΙΐ; ββ ιηϋΓ8ΐ;β 3βάβη£3.1ΐ8 ξνγοΰ 
ΙΐθίΓδβη. ν^βϋ δονλίας μάσ&λης βίαν^ α1)βΓ άίβ Γοπη μάσ^λη Ιιο,ί ββ ηίοΐιΐ; 
§β§β1)βη. 

1029. ηαραατά&μων £, παρά οτά&•μην Ια. Εη^βΓ κον παρά ΰτά^μην^ 
αΙίβΓ παρά ΰτάΟ-μην Ιίο,ηη ταίοΐαί, Θίη£ίΐο1ι ,,^βΓβοΙιί;, 1)ί11ί§;" 1)βάβα1;βη υηά 
1)β(3βη1;β{; β8 α,ηοΐι ίη άβΓ ο. α. 8ίθ11β άββ Τ1ιβο§ηί8 ηίοΐιί. 

1030. έξεις ϊην ϊχείζ ΑπΓ£ΐ1;η8. ΗθΓπΐ8.ηη 8θ1ΐΓβΐΙ)ί Η^ΐζ^ παρ* ημών 
. . νομίζεται (ίβηθ8, ςιηοά θχβρβοΙαΓί α^ηοΗβ ρο1β8ΐ;). Μθίηβ^β ^χεις^ παρ' 
ημιν . . νομίζεται. 

1032. άλοϋσα ί\\ν αν ονσα 0. β. Η&ηρί. 

1036. γεγωνά πειϋ•έ νιν λέγων \ι&\}& ίοΐα. ίύχ λέγουσα πεί&ω νιν λόγω 
§080ΐιηβ1)βη: πεί&ω τ^ίάβΓθρΓίοΙιΙ άβπι Ζυ8£ΐπιπιβη1ΐ3,η§ ηηά Ηβίβΐ; βίηβ 
πιβ^ΓΐβοΙιβ ΗΜιΓίίθ. ΒβΓ ϋΐ)βΓ^3.η^ νοη πειϋ'ε ίη πει^ω 1ΐ3,1; άίβ 'νν^βϋβΓβ 
νβΓάβΓΐ)ηί8 άβΓ 8ίβ11β η^οΐι βίοΐι §βζο§;βη. 

1037 £. πι&ον ίην πείρου Βίοαι^βΐά. Εη^βΓ νβΓ^ίΐαΒοΙιΙ; επον υηά 
πεί^Όν, 

1039. σχολην £ϋΓ σχολή ϋοΙ)Γβθ. 81»ί1; άββββη Οα8£ΐυΙ). ουραία, Μϋ8- 
§Γ&νθ τ'^δ', ΎίίΐΒχαογτ'ύζ ^νραιαν ττ^δ' έμε^ 8,1)βΓ τρίβειν ΙιβίΓδί, ^ο β8 
α1)8θ1ηί βίβΐιί, ηίοΐιί νβΓ\7βί1βη, δοηάβιη Ιιίηζίβΐιβη, ΙιίηΙΐίΐΗθη. 

1041. πάρος ϊηχ πυρός Μυ8§Γ8.νβ. 

1055. εϋγ,ουσ' £ηΓ ε%ουσ' ΕοΙίΟΓίβΙϋ. 

1068. περ έν £αΓ παρ' εν δοΗΰίζ. 

1074. α α, τν^Β,β Μ νοΓ μισό%•εον 1ι»1;, £θ1ιϋ ίη £1ι. 8ονο1ι1 άίβ ββ^βη- 
ΒίΓορΙΐθ &18 1)β8οηάβΓ8 μίν ονν Ι^βτΛΓβίδΙ;, άαίδ ββ τ«Γ解α.11βη πιυΓδ. 

1075. ξ,ννίστορα Μ, συνίστορα £1ι. 

1076. κακά καραΓομΌ^ £αΓ κακά %αρτάναι Κα^δθΓ {γ,αρατόμον νοιΙιβΓ 
ΕωρβΓΪυδ). ϋίηάθΓ£ κακά κάκ', αρτάνα^,' ινΟΓίη ά&Β βίηβ κακά ζ^βοΐε- 
1θ8 ίβΐ. 

1077. άνδροσφαγειον ίϋν ανδρός σφάγιον ϋοΙϊΓθθ. — πεδορραντηριον 
\ί2Λ ίη Μ άίθ ζψβϋβ Ηαηά ίη πέδον ραντήριον νθΓΕηάβΓΐ». 

1079. μαντεύει Μ, ματεύει £1ι. — άνευρήσει ίητ αν ευρήση ΡοΓδοη. 

1080. μαρτνρίοισι £ΰΓ μαρτυρίοις Ρ3.ην. — τοΐσδ' έπιπεό&ομαι £αΓ 
τοισδε πεπε£ϋ•ομαι Α1)Γβ8θ1ι. 

1083. ημην υηά ά8,Γϋ1)βΓ ημεν Μ. Υίθΐΐβίοΐιί Η&Ι; βδ ΰΓβρΓΰη^ΙίοΙι 
ίσμεν ^βΐΐθίίββη. 

1084. των πρϊν 1ΐ8.1)θ ίοΐι £ϋΓ ημεν, ψ&Ιοή&Β άμβ άβπι νοΓίιβΓ^βΙιβηάβη 
ΥβΓθθ δίαπιηιΐ;, ^βδβίζΐ}. των πρϊν £θΓά6Γΐ; βηΐ^οΐιίβάβη άβΓ Ζυ89.πιπΐ6η1ΐ8,η^. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ . 152 ΑΝΗΑΝΟ. 

1086. τι τόδ' αχός νέον ίην τι τάδε νέον αχός μέγα Εη^βΓ {άώ τι 
τόδ' αχός νέον \ΐΰΛ Λχχοϊι Ηβηη&ηη ^βάβ,οΗί). 

1094. ομο8έμνιον £αΓ ομοδέμνίον ηόΰΐν Εη^βΓ. 

1098. χΒίζος Μ, χΒ^ος £§1ι. — 6^έγματα Μγ ο^ίγομένα Ηβηη8.ηη. 

11033". τιταίνΒΐ δάμαρ κνσΐ . . ξνναιτίαΖίίδου \ΐ3,\)θ ίοΐα. ϊϋτ τίγ'^Άι,δον; 
άλλ' αρ%νς η .. ξνναιτία φόνον §β8θ1ιπβΙ)βη τιηίβΓ Ββηα<;ζαη^ άβΓ Κοο3θΜαΓ 
νοη Μ. δοΐΐϊΐιίάί: τιταίνει δάμαρ ξΰνεννος η ξυναιτία %νοΙ "Αιδον. ατάοις 
δ\ αφόρετος φόνον^ ιιατολολνξάτω ^νοτάδος δνΰχ£μον. Όβ. ίΐα^θηδοΙιβίηΗβΙι 
ΑΛΛΑΈΚΤΣΗ ηίοΙι1;8 αηάβΓββ ιβΙ; αΐβ ^ΑΜΑΡΚΤΣΙ, τνίθ 8ορ1ι. Αηΐ;. 436 
1ί3, άλλ' £ΰΓ άμ' \)ίβίβϊ^ 80 1ιεΙ)θ ίοΐι ηίοΜ βθ^&^Ι;, άίβββ 'V^/Ό^^^8^;β11υη§ 
ζα δ,ηάβΓη , οΐί'νν^οΐιΐ ίοΐι δάμαρ ξύνεννος α τιναί ξυναιτία νοΓζίβΙίθη ν^ΰΓοΙθ. 
Υοη άθη Εηηγθη ο,Ι^βΓ ιηυΓθ, νίβ άίθ Αηίν^οΓΐ; άβ8 01ιογ8 ζβί^, άίβ Εβάβ 
8βίη; στάσις, ι^βΙαΥίβΒ νοη πιαηοΐιβη §£ΐηζ νβιΙίβΙΐΓΐ; αΐβ ,,ϋ^ιηοιι άβΓ Ζνίβ- 
ίΓίΐοΜ" ^βίαίβί; "^ΐΓά, 1:αϋη ηίοΜ οΐιηθ τΛτβϋθΓθβ αυί άΐβ ΕΓΐη^βη Ιιίη- 
τ^βίββη. Αηοΐι ^υναιτια 1)β8ίδ,ίί§1; άίβ ν,ννες "Αιδονχ ζα φονον "^ϋΓάβ, 
ινβηη νοη ΚΙ^ί. ίύΐβίη άίθ Ββάθ μ^&γθ, ηίοΗΙ ξυναιτία^ βοηάβπι αΙτία ^θ- 
ΙιϋΓθη. Ό&8 &1θ88θπι φόνου ϊΐΒ,ί "Αιδου νοη 8βίηθΓ δίβΐΐβ νβΓάΓΕη^Ι; ιιηοΐ 
πιϋ τιτ αινεί ίη ΥβΓίίίηίΙαη^ §βΙ)Γ£ΐο1ιί, 80 ά£ΐΓ8 1ιίβΓαα8 τί γ' αιδον -ν^αΓάβ. 
Οα^β^βη άαΓί γένει ηίοΐιΐ; Ββββϋί^Ι; τ^βΓάβη, άδ, ά&β ίοΐ^βηάβ ^ώμαιτ^ι^ 68 
ίοιάθΐ!;. ΕηΓ λεναίμου νβπηηΐθΐ; "νΥθϋ λοιγίου, — αφόρετος ίητ άτίορε- 
ΰτος ΒοΛβ. 

1110. Ηροτιοβαφης δράμε {δράμε ΑΙ)Γβ8θ1ι) ίαι ^δραμε %ρο)ίθβαφης 
ΕηββΓ. 

1111. ν,αιρία ίΰΓ καΐ δορέα ϋίηάοΓί. 

1116. Ζιι άβΓ ο. ^β^θΙ)βηβη ΕΓΐ:ΓάΓΐιη^ ν^Ι. δίαάίβη ζιι ϋ.8θ1ι. 8. 1 £Ρ. 

1117. πέπλων νιν ϋΧτ πέπλοισιν Μβιίβΐ. 

1119. έν νΟΓ ενύδρω \ί2Λ Βοΐιύϊζ βίη^βίίΐ^ί;. — %ύτει ίατ τενχει 
ΒΙοπιββΙοΙ. 

1121. Βίθ ΧηάβΓίιη^ νοη "ννβίΐ τέχναν βοΗβίηΙ; αηηϋϋ^ ζη ββίη. 

1125. τέλλεται ίητ ατέλλεται Επιρθπα8. — χακαν . . δναν ϊ\χτ κακών 
. . δια ¥. \7. δοΐιπιίάΐ;. ΗβΓηΐ3,ηη διοίΐ. 

1131 ί. &ροείς ΓΰΓ &•ροώ Ηβπη8.ηη. — επεγχέας ΐϊχν επεγχέααα ΎϋίΙβτ 
υηά ΗθΓπιειηη. Οίβββ άβηι νβΓ8πΐ3Χ8 ^βΓθοΙιί; \7βΓάβηάβ Επιβηάίΐϋοη 'ϊ^ΐΓά 
άαΓοΙι άβη ΖαβΛπιηιβηΙΐίΐη^, άβΓ άαπιίϊ ^βνοηηβη τνΪΓά , 1)θ8ΐί9,ϋ^. 

1133. ΗβίπίΒοβϋι τί ίΰΓ ποί, Α\)βν άίβ οΙ)θη αη^βΓΰΙΐΓίβ 8ΐίθ11β ζβί§<;, 
ά&Γβ άίβ ΑηάβΓπη^ πηηδίί^ 181;. ηγαγεν ίοΓ ηγαγες ΗβΓπιαηη. ΒβΓ ΡβΙιΙβΓ 
βοΐιβίηί ηηΙβΓ άβπι Είηβιΰβ νοη 1071 βηίΒΙ&ηάβη ζα ββίη. 

1138. άκόρετος ίϋτ άπόρεατος ΑΙά. — βοάς £§, βοάις Μ. — φοιτα- 
>ΐ£αι? 1ΐ3.1)β ίοΐι §β8θ1ΐΓίβΙ)βη ϊίΪΓ φευ ταλαίναις (βο, Υίϊ^ β8 βοΐιβίηΐ;, Μ, ίη 
ταλαίνάς νοη ζτ^βϋβΓ Ηαηά νβΓδιιάβΓί). ν§1. δίαάίβη ζα Α8θ1ι. 8. 134 £Ρ. 

1143. μόρον άηδόνος ίητ άηδόνος μόρον ΗβΓΠίθ,ηη. 

1144. περίβαΧον γαρ οι βΐιβηιαίβ Ηβπηαηα (βρδ,ΙβΓ περιβάλοντο οι) 
ίϋτ περεβάλοντο γαρ οι. ΙοΗ 1ΐ8.1)β ά8.8 Αα^αιβηΐ; 6βίΙ)θ1ιαϋ;βη. 

1146. Μ αγώνα πιϋ γρ. αιώνα, 8βρΙ;. 759 1)ίβ1^ί Μ αΙών ίϋΐάγών, 
— κλανμάτων ^^α^ 1ΐ3.ί ^βίΐ ΓαΓ %λανμάτων άτερ 1ιβΓ^Θ8<;θ111;. Νβ,οΐι 
γλυ%νν ΜβΗ ηΐΒ,η 1)β^βίί1ίο1ιβΓ\7βί8θ άτερ ΓΰΓ ηδίί§. ϋίβ ΥβΓΗηάαη^ 
νοη πλαυμάτων άτερ πιϋ περέβαλον Ϊ9ί ίπι ΙιδοΗβίβη (τΐοάβ πΐ8.ί1;. 

1148. &εοφ6ρονς ί\χτ &εοφόρονς τ' ΗβΓΠίαηη. 

1151 Γ. ομον μοιριδίοις 1ιαΙ)β ίοΗ ίίΐΓ })μον τ" ορ^ίοις έν §β8θΙΐΓίβΙ)βη. 

1160. οχ%•ας ιίίΓ οχ^ονς 0Λ88,α1)θπα8. 

1162. %αΙ νεογνος ίατ νεογνος Βαάΐΐθ,ηι, Μβίηβΐ^β α. α. ηαβίι άβπι 
α.ηϋ8ΐ;Γ. ΥβΓΒ. — αν άίαον ίΐΐΓ ανθρώπων (βηίβίειηάβη ααβ άνων) ΚαΓβίβη. 
ΗθΓΠΐ3.ηη καΐ παις νεόγονος αν μά&οι. νίβΙΙβίοΜ ί8ί ζα βοΙίΓβίΙίβη: καΐ 
παιδνος αν άίων μά^οι. ν§1. Ηθβγοίι. ^τα^^νό^' νεογνός. 

1163. όπως ίϋγ νπο (Η νπαϊ) Ηβιηΐίΐηη. Γγ&πζ απερ, 

1164. δνααλγει ΓαΓ δνοαγγει Ο&ηίβΓ. — μιννρά ίητ μ^^νύρα κακά 
8ο1ιίϋζ. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝα. 153 

1165. ^^ο^ύματ' £, ^αύματ' Ια, Τραύμα δ' Εη^βΓ άθΐη 3,ηίί8ίι•. V. 
βηίβρΓβοΙιβηά. Όβ,£β ίη άβιη 1ια§βηΙ)αο1ιβΏβη -Ο-ρανματ', άΒ,β ιη3.ηο1ιο 1)θί- 
1)β1ΐ3.Η6η νοίΐβη, ϋ•ράγματ' βίβοΕβ, \ίΒ.ϊ Α. Ρβ,ΙΙΪΒ (8ορ1ι. Αηϋ^. ζαΥ.ΙΟΟδ) 
βΛίΐηηί. ΝπΓ ίδΐ; (Ιθγ Ρ1αι•£ΐ1 αηΙ)Γ&ύο1ιΙ)ΛΓ, 'ϊ^ββίιαίβ ϊο\ι φράγμα δ' ββ- 
Ββίζί \ΐΒ,\)β (αυοίι ο,η 0•ραγμ6ν ίμοί %λνειν ίοΏπίβ ιηαη άβηίεβη). 

1166. όλομένας ΓαΓ ολωμένας {ολονμένας) 0£ΐ83.αΙ)0ηη8. 

1170. το μη ου ίην το μη Βίοιηββίά ιιη<ί βΐΐθΐηαΐβ Ηβηηαηη, ηβυβι•- 
άίη^β ΗβΓ'νν^βΓάβη υ. 8.. Εβ βοΐιβίηΐ; 3.1)βΓ, ά&Γβ άθΓ ΒίοΙιίβΓ άίθ Κγ^βιβ ίιη 
€1ιο镧68ϋη§θ νβΓίηίβάβη 1ΐ3.ί. ^χείν ^χει 1ΐ3,1)θ ίοΐι ίίΪΓ ^χειν παΟ'Βΐν ^θ- 
Βοΐιηβΐϊθη. ΟβνδΙίΏΐίοΙι ηίιηπιί; ιη&η άίβ Κοη^βΙεΙιΐΓ (1β8 Τιί1ί1ίιιίθ8 Βχει 
ηα^ειν Β,ηϊ, ΑΙ)βΓ, ινίβ άίθ ο. 8.. Ββίβρίθΐβ ζβΐ^βη ^ιδηηβο, ΥθτΐΆΏ^ί άίβ 
Βϋάβι^βίδθ άα8 ^ΙβίοΙίθ ΥβΓί^υιη αηά ηα%'Βΐν ρθ,Γβί αυοίι ηίοΐιί ζα ωσττερ. 

1171. Ό'ρόμβον^ ίν πέδφ βαλώ τάχα \ϊβ\)6 ίοΐα ίύχ ^Βρμόνους τάχ' 
εν πέδω βαλώ ^ββοΐιήβΐ^θη. Αΐ8 ϋ•ρόμβονς ίη ϋ-ερμόνονς ϋΙ)6Γ^6^3ΐι^6η 
νίΟ,τ, ιηιιΓ8ΐ;β ζαΓ ΗβΓ8ίβ11ιιιι^ άθ3 Τήιηβ1;βι•8 τάχα νβΓβθίζί \^θΓάβη. 
ϋίββββ \^ο11ίβ βοΐιοη ΒπΓ8;&Γά ¥7θ§βη άββ Ληΐίβίτορίιίβοΐιβη νβΓ8θ8 Λη άαβ 
Εηάθ βίβΠβη. 

1172. ίηεψημίαω ίϋΓ ίφημίβω Ρίΐΐβ^. 

1173. %α%οφρονών ίίΐΓ 'Λα'Λοφρονεΐν δοΐΐϋίζ. 

1174. υπέρβαρης £, υηερβαρύς \ι. Εη^βΓ νπέρβαρνς Ιπεμπίτνων. 
ϋ3.Γ8 άίθ ΒίΙάιΐΏ^ υπέρβαρης ηίοΜ 80 υη^βτι^δΐιηΐίοΐι ίβϊ τι^ίβ Ι<οΙ)βϋ^ 
ΡΙΐΓ^ηΙοΙι. ρ. 539 υηά ΑΙΐΓβηβ α. Ο. 8. 621 3,ηηίιηιηί, Ιϊβνβίβί ά£ΐ8 1)βί 
δορίιο^ΐββ νΟΓ^οιηιηθηάθ υηερβρίϋ•ής. 

1175. θανατηφόρα Ιι ηηά 80 Εη^θΓ, ίηάβιη θγ 1164 κακά 1)βίΙ)β1ΐίΙΗ 
υηά θρευμένας 8θ1ΐΓβίΙ)<ί. 

" 1179. Ζυ άθΓ ΕΓΜ^Γυη^ ν^Ι. δίαάίβη 8. 7 Ι 

1180. έσάξειν ίητ ^ς ηξειν Βο^ΐΐθ. 

1181. κλύξειν ίην πλύειν ΑπΓβ,Ιηβ. 
1190. νίθΙΙβίοΜ πτώμααιν προαημεναι, 

1193. κνρώ Γογ τηρώ Η. I^. Α1ΐΓθη8. Οβ,ηίθΓ %•ηρώ. 
1195. τώδ' εΐδέναι ΙιαΙίβ ίοΗ ίΰΓ τό μ' είδεναι ^βββίζίί. ¥§1. δίαάίεη 
δ. 137 ί. 

1197. ορν,ου ηηγμα ίύν Ζρτιος ηημα ΑαΓΑ^υβ. 

1198. αε ίΰΓ οου ΑαΓίΐΙαβ. 

1199. άλΧόθρω 'ν πόλει ίίΐΓ άλλ6ϋ•ρουν πόλιν Εο^θΓ. ΏΊβ ΥβΓίϊίηάαη^ 
άλλό&ρων \ΐΛί άίβ ΥβΓάβΛηίβ ζιιγ ΕοΙ^θ ^β1ΐ3»1)1;. 

1202. 1203 \ϊΆΪ ΗβΓηιειηη υηι§68^β111;. 

1206. ηλ&έτην Είπίδΐβ^, ομοϋ ΒυίΙβΓ ΓαΓ ηλ&ετον νόμω. Βίββο δύβΙΙθ 
ίβ^; ία Γ άίβ Β6θΙ)3.οΜηη^ Ε1ηΐ8ΐ6^8 ά3,8 1)68^6 Ζβα^ηίβ. 
1210. ανατος ίην ανατιτος Οο,ηίβΓ. 

1213. Ναοΐι ίου Ιου \ϊΒ,\)βη άίβ Ηειηάδβΐιηίΐβη ω ω κακά: Τνβίΐ Ιιαύ 
βΓΐ[&ηηΙ;, άαΓβ άίβββ 'ννοΓίθ άβΓ Μο^β νοη 1215 β,η^βΙιδΓβη, \^ο άο,Β £ΐα8 
άβπι ίοΐ^βηάβη ΥβΓδ -ννίβάβΓίιοΗβ ^φημενους^^νοη ΒυίΙβΓ 1)β8βίϋ^1; ίβί. 
ΑηΓβθΓ άβηι Αυ8Γαί Ιώ ξένοι 1314 8ΐ;β1ιβη 1)βί ί.8θ1ιγ1θ8 ηπΓ ΙηίβΓΪβ^Ιιίοηβη 
211ΐΓ8βΓΐΐΛΐΐ3 άββ ΤήπιβΙιβΓβ. 

1214. δίνος ίην δεινός Μ. δοΐιηιίάΐ;. ΌβΓ Ββ^ήβ δινος ραίθΐ) βίηζί^ 
ζα στροβει, Νβ^ΙιΙιβΓ 1ΐ8,1)β ίοΐι ηόνων {ην πόνος §β8β<;ζί , ινοηιίΐ; φροιμίοις 
ββίηβ η^ΙΐθΓβ Βββϋπιηιαη^ θΓΐιαΙύ. Αίβ δινος ζα δεινός ^βτ^ΟΓάβη ^8>γ, 
ηιαΤδίβ πόνων ίη πόνος νβΓ'νν^&ηάβΙΙ; 'ϊ^βΓάβη. 

1223. δίίΐάίιπιΰΙΙθΓ νβΓπιαίβΙ; χλίοντ' ίαΓ λέοντ'. 

1226. ί' ίαΓ τ' Ο. Υοβδίαβ. ί'παρχος ίίΐΓ απαρχος Ο&ηίβν, δρ&ηΐιβίπι 
άναστατήρ ηαοΐι δβρί}. 1006, Οίο. 302. 

1227 ίΤ. οΐαν ίύτ οία ΤΥβίΙ. — μιαητη ίαι μισητής ΚίΓθ1ι1ιο£Ρ. — Χει- 
ξασα ίΰΓ ;ΐβ|αοα Τ7Γ\7ΐ3ί1;1;. — κάκτί/ΐ'α<ία £αΓ καί κτί/νασα 0Λη(;βΓ. — 
φαιδοόν ους ΐϋν φαιδρόνους Η. ]^. ΑΙΐΓβηβ. — ατην λαθραιον Ιΐ£ΐ1)β ίοΐι 
(ΒθτΙιηβΓ Ο^ηιηοδίαΙζβίύδοΙίΓίίύ Β. 35. 1881. δ. 542) £αΓ ατής λαθραίου ^β- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 154 ΑΝΗΑΝΟ. 

86ΐΐΓίθ1)6η. Οίβ86 ΡβΙιΙβΓ βίϋά ίαβί αΐΐβ ααβ άβΓ άυΓοΙι άίβ δίβΐΐηη^ νβΓ- 
αηΙαΓβΙθη ίαΐβοΐίθη Ββζίβΐιαα^ νοη ίίτιην 1ιβΓνθΓ§β^£ΐη§βο. 

1230. τόλμα ϋΧν τολμά Η. Ε. ΑΙΐΓβηβ. 

1234 Γ. λ'ήτορ' ίϋτ μητέρ' Ο. ΜαΙΙθΓ. ΥβΙ. Η. Ε. ΑΙΐΓβηβ &. Ο. ρ. 633 &. — 
"'^ρη ¥ϊΆΏζ {"Αρην &ηοιιγιηπ8 1)θί Βίοηιββίά) ίΰΓ άράν. ΑηβρΓβοΙιβηά Κεοίε 
αοπονδον φίλοις ^Αρ. 

1239. μ' ίν ίΰΓ μτιν ΑπΓΛίυβ. 

1240. άγαν ϊην άγαν γ' Βοίΐιβ. Οβ^βη άίθ νοη ΚίΓοΙιΙιοβΡ ίη άβη 
ΜοηαίθΙ). άβΓ ΒβΓί. Α1?. 1872 8. 237—241 βπορΓοΙιΙβηβ 8οΙΐΓβίΙ>\ν6ί8Θ οΐ-κτέρω, 
ωτιτιρα βρήοΜ άίβ ϋΐ)6ΓΐίβΓβΓαη§ ίη ίτξ. 196 οίτίτερει ηπά 8ορ1ι. ΡΙιίΙ. 
1071 ίτΐοιτίτΒρίίτΒ, 

1241. πα^ίίΛον ίύτ ηα ίδιων 8ο1ιΰ<ίζ. 

1242. -ςάφος 1ΐ8.1)θ ίοΐι ίΰΓ φόβος ^θββίιζί. ϋβη8βΙΙ)βη ΓθΙιΙθγ Υί^ί 
81αάίιηα11βΓ Ρθγβ. 394 ΐ^βββίϋ^. \νβί1 θάμβος. • 

1243. Η. Ιι. ΑΙΐΓβηβ %λύοντα μν&οίς, Κβϋ^ τίλνοντα λήροις, βΙιβΓ ηοοίι 
πλΰοντα αλ/ιροις (ν§1. ΕιΐΓ. Ρΐιοβη. 838, Ηίρρ. 1057 η. 8ο1ιο1.). 

1248. εί'πΒρ ίοται ΓίίΓ ίΐ παρέσται 8ο1ιαί;ζ. 

1250. άγος ίΰτ. αχός ΑαΓ&ίαβ. 

1251. κάρτα τάρα παρεκόπης ίητ κάρτ' άρ' αν ηαρεβτίόπβίς (ιηίί η 
ΰΙ)βΓ ει ΐ, παρεσίίόηης Ια) ΗαΓίαη^. 

1252. τους γαρ τελονντας £αΓ του γαρ τελούντος ΗθίπίδΟίΗ. 

1254. δυσμα^η Μτ δυαπα^ή 8ί;βρ1ΐΛηιΐ8. 

1255. ΗβΓηιαιηη ηαπαί τ'όδ' οίον πυρ, 0α8ΛαΙ)οηα8 επέρχεται δέμας, 
^β'ύ παπαϊ παπαϊ, \ οίον τόδ' έρπει πυρ* επέρχεται δ* έμοί. ΌβΓ ΡίΐΓίΐΙ- 
Ιθΐίβηιαβ πιίί; 1213 ί. ^αηη άίβββ ΑηάβΓαη^ ηίοΐιΐ; βηιρίβΐιΐβη, \7βί1 ηΐίΐη 
βοηβΐί άίβ ^Ιβίοΐιβ ΥβΓδζαΙιΙ υηά νο1ΐ8ί2.ηάί^β δγπιηιβίΓίβ άβΓ Ι^βίάβη ββάβη 
βåãΐΓ<;βη νΰΓάβ. Ε8 πιΰΓΒίβη άβηη ααΓββΓ V. 1267, άβη ίοΐι αΐδ ιιηβοΗί; 
ΐϊβζβίοΐιηβ* 1ΐ8,1)β, Εΐυοίι V. 1268—1277 π. 1290 νοη βίηβιη Ιη1;βΓροΐΛΐκ)Γ ΙιβΓ- 
ΓΰΙΐΓβη. 

1257. δίπους ίΰΓ διπλούς νίοίΟΓίιΐδ. 

1260. ποτω ίΰΓ κότω ΑιΐΓ8.ίΐΐ8. 

1261. γ,άπεύξεται ίύΐ έπευχεται ΗαΓίαη^. αάπεύχεται, γτιβ β1ιβηΐ3.ΐ8 
ϋίηάοΓί βθ1ΐΓβίΙ)βη νοίΐίβ, 1ί8,ηη ηίοΐιί §βηα^βη, ^βίΐ άβ,β έπεύχεο^αι ίη 
άβηι Αϋ§βηΙ)1ίο^ βΓίο1§<;, μ^ο βίβ μισ^ον ένϋ"ηΰει ποτω. Ό&β ΰήγειν φωτΐ 
φάογανον ^βίαΰτϊ άθπι ^Ιβίϋΐιβη Ζβϋραηΐ:!; &η. 

1265. ύίβ ΑηάθΓπη^ νοη σ^ ίη αφί (ΑαΓίΐίαβ) οάβΓ αφώ (ΤΒίβΓβοΙι) 
δοΐιβίηΐ; υηηϋϋ^. 

1266. έγώ δ' Ηβαίΐι υηά αμ' ε^ρομαι ΗβΓηιειηη ίΰΓ άγα&ώ δ' άμεέψομαι. 

1267. ΡίΐΓ τιν' ατην 1ΐ8.1)θ ίοΐι ματαίαν νβπηαίβΐ; : 8.130Γ θ8 δοΐιβΐηΐ; άίβ 
Τί1§αη§ άβ8 ΥβΓββδ ηΰίίβ ζυ 8θίη. 

1269. έμ\ ίΰΓ δε με Η&ΐιη. 

1270 ί. %αταγελωμένην μάτην \ΐΒ,\)β ίοΐι ίϋΓ κατ. μετά (^νοίίΐΓ §β^ΰ1ιη- 
Ιίοΐι η8.ο]ι Ηβηηαηηδ ΥβΓΠΐιιύαη^ άαβ ΊηΜβ μέγα ^βδβίζί ΑνίΓά) ηηά ηιϋ 
8ο1ιν78,Γζηΐ£ΐηη διχορρόπως μα&είν ίΰΓ διχ. μάτην ^θ8θ1ΐΓίβΙ)βη. 

1274. έκπράξων ίΰΓ έ%πράξας ηαοΐι βίηβΓ ίΓΰΙιβΓβη ΥβΓΠίαίαη^ νοη 
Λνβίΐ. ΒβΓ Οβάαηΐ^β ,,άβΓπιίοΙι ζαΓ 8β1ιβΓίη ^βπιαοΐιΐ; Η»!;" ίδΐ; ΙιίβΓ ηίοΐιΐ; 
3.ηι Ρΐαίζβ; Λ\)βν βίη βοΐοΐιββ ΜίίβνβΓδΙι^ηάηίδ νοη έαπράττειν \ιαί άίβ ΥβΓ- 
άβΓΐ)ηί8 ζπΓ Ροΐ^β ^οϊιλΙΛ,, 

1277. φοίνιον ίΰΓ φοινίω 0. Οτ. Ηβ,ηρί. 

1283, νβΙοΗβΓ ΥβΓΒ ίη <ίβη ΗαηάβοΙίΓίίίβη ηίΐοΐι 1289 βίβΜ, ΗλΙ; ΗβΓ- 
ηίΛηη ΙιίβΓίιβΓ ^βββίζί. ΤΥβίΙ ίη 0Γ8.πιβΓ. Αηβοά. Οχ. Ι ρ. 88 υηά ίηι βοά. 
Υθ88. άβ8 ΈΛ.γτη. Μ. ρ. 134 άβΓ ΥβΓ8 άραρε γαρ ορτιος Ικ ^εών μέγας 
αη^βίΰΙΐΓύ ν^ΐΓά, Ια&ί ΚϊνοήΙαοΕ ομωμοται 8.18 βίη (τ1θ886ηι νοη αραρε 1>θ- 
ΐΓΛοΜβί; ηηά δοΙιηβίάβνίΓίη Ιιαί αραρε μίν γαρ, ΒίηάοΓί αραρε 7*^^ ^^^ 
^β8θ1ΐΓίθΙ)βη. ΑΙ)βΓ §βΓαάβ άίβ Νοίτ^βηάί^^βίί βίηβΓ ΕΓ§*άηζαη§ νβΓΓΜ,ν 
άαίβ αραρε νίβΙπιβΙΐΓ β,ηβ Υ. 1289 8<;8ιηιηι(;, ^ο άβδββη δίβΠβ άοΓοΙι άαβ 
υηΙ>Γ9,ΰθΙι1[)αΓβ πράξω βίη^βηοηιπιβη ίδί. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝΟ. 155 

1284. πράξειν ίητ αξειν δβ1ι5ιη&ηη. Ββι Αυβάηιο^ ,,ά&Γβ άίβ Εγ- 
ιηοΓάυη^ θββ Υ&ΙίβΓβ ίΐιη ΙιβΓίΰΙΐΓβη βοΐΐ" ίβΐ; ζα αΙ)8<;Γα8. Κο,Γβίβη ηξείν^ 
8,1)βΓ νπτίααμα ιηϋ Ηο,Γίαη^ αΐβ „ ΑυΓήοΜαη^ " ζυ άβυίβη, νβίΐ (ϊ»8 
Ζιιι-αβ^1)θυ^6η βίηββ Είβ^βηάβη βίη ΕιηροΓποΙιύβη ββί, ίθ^ ιιηη&ίαΓίίοΙι. 
Μαη "ν^ΰΓάβ ά3>Ώη βΙιβΓ βί^^β. τ^^ειν νιν ορ^ίασιν νπτίον πατρός βΓ^ίΐΓΐιβη. 

1285. χάτοίΉ,τος ίητ ϋάτοπΛος δοαϋ^θΓ. 
1287. είλον ίίΐΓ εϊχον Μαβ^Γ&νβ. 

1289. Ιοΰβα πράξω άίθ Ηαηάβοΐιήί^βη. Υ^Ι. ζα 1283. Εη^βι* αραρ' 
Ιοΰσα^ ϊο\ι \ϊ&\>β Ιονϋ\ αραρεν νοΓ^βζο^βη. 

1290. τάοΒ' ίγώ ίϋι* τάς λέγω ΔαΓαίαδ. 

1298. τι . . πλέον }ΐΒ,\>β ίοΐι ίΰι* ου . . πλέω §β8θ1ΐΓίβΙ)βη. ' 
1302 £Ρ. ϋΐ)βΓ άίθ νβΓίαιΐ8θΙιαη§ νοη 1302 υ. 1304 ν^Ι. δ^αάίβη 8. 141 £. 
Ιη 1304 ίβί αών £αΓ των βίηθ νβΓΐ)β88βΓαη§ νοη ΑιΐΓ3.ίιΐ8. 

1307. \ν3.1ΐΓ8θ1ιβίη1ίο1ι 18^ ατνγει ίϋτ βτνγος ζυ 8θ1ΐΓβίΙ)βη. 

1308. φόβον ίβ, φόβον ταϋ ν ΰΙ)βΓ β \ι. 
1316. άλλως £ϋΓ άλλ' ως Ηβπηαηη. 

1321 ί. Ηβπηαηη ου 9'ρηνον, 3\)βν άο,ηη ιηαΓ8ί6 68 έμήν την αύτης 
ΗβίΓββη. — ηλίου £ΰΓ ηλίφ 3λοο\). 

1323 £. Είηβ βίηί^θπηΛΓ8βη \^3,1ΐΓ8θ1ιβίο1ίο1ΐθ ΕιηβηάΛϋοη θίθ8θΓ δίβΐΐθ 
ίβΐ; ηοοίι ηίοΐιί; §β£αηάβη. 

1327. δυατυχοΐ (ην δυστυχή Βίοιηββίά. 

1331. βροτοΐβιν ίΰΓ βροτοίς Ρααν. 

1383. μηγ,έτ έαέλ%•Ύΐς ΓΟγ μηκέτί δ' είσέλ^ης Ηβηη&ηο. 

1336. "νν^βϋ ^εότιμός. Όίβ βίβίοΐιβ Γοηη Ρίηά. Ιβΐιΐιιη. V 13. 

1338 £. άλλος 1ΐ8.ί>6 ίοΐι ίίίΓ άλλων ^68θ1ΐΓί6ΐ)6α. Όά τοισι ^ανοΰσι 
ηιΐΓ νοη ποινάς — έπικρ. ϋώΙοΆη^βη ^αηη, 80 ^8,ηη 9'ανάτων βίοΐι ηοΓ 
3.αί τοίβι ^ανουσι 1)βζίβ1ΐθη, ββ Ηίΐΐ; αίδο άλλων Ιίβίηβη δίηη. Μϋ άλλος 
-ψίίχά αιιοΐι ά3,8 νοη Ηβι*ηι&ηη ίίίι* ά8.3 υηηιβύηβοΐΐθ έπι-αρανεν ^βββίζ^β 
έπΐΆραίνει ηιϋβΠοΙι (Κβο^ έπιγ,ράναι). Υ^Ι. Ευηι. 961, τνο έπιτιραίνει ίη 
έπιπρανει ^βϊίπάβτϊ ι&ί. 

1340. ποτ' Ιιο,ί; Ε. Α. 3. ΑΙΐΓβηβ θίη^βίαβί 

1342. \νθί1 1)θίΓ8.ο1ιίθ1; 'νιτοΐιΐ πιίΐ; ΚβοΜ πληγην αΐ8 βίη Θίοδδβηι. Εγ 
ΒοΙζί θαίϋΓ πλευρών. νίβΠβίοΙιΙ; ίβί οτέρνων νΟΓζαζίβΗβη. 

1343. Όϊβ νβΓίβίΙπη^ άθΓ 01ιοη^8. αηίβΓ 15 ΟΙιΟΓβαίβη, ινβίοΐιβ Ηβι- 
ηιαηη νοΓ^βηοηιηιβη Ιΐίΐί, 19,Γ8{; υηΙ)β8.ο1ιίβί, άβΧβ άίθ ΒβΓαίπη^ βΓ8ΐ; 1>βί 
1347 ΐϊβ^ίηηί; ππά άΕΓ8 άίβ ΑπίίοΓάβΓαη^ ζπγ ΒβΓβ,ίυη^ (1346) αηά άίβ 
νβι•^αηάίί?αη§ άββ ΕΓ^βΐϊηίΒ8β8 (1369 ί.) η£ΐίαΓ^βηιδ,Γ8 άβπι ΓΰΙΐΓβΓ ζυ- 
Ιίοηιηιί. Ι)ίβ8β Υβι-ίβίΐαη^ νίιά άαΓοΙι άβη "νΥβοΙιββΙ (1β8 νβΓ8ηΐ8.Γ8β8 1)β- 
βί^ίί^. Ν&οΐι Ευηι. 588 £Ρ. 1)β8ΐ;8.ηά άθΓ ΟΙιογ αυοίι ίη άβη Εαηιβηίάβη 
3,Ό8 12 * ΡβΓ8θηβη. Όβ,& ΚίοΜί^β 1ι&1)βη Βο,ηιΐϊβΓ^βΓ υηά Ο. ΜπΙΙβΓ ^β- 
δβΐιβη. Εβ Ι^&ηη ηπΓ ζ^βίίβΐΐιώί 8βίη, οΐ) 1343 άβπι Ηα11)ο1ιθΓίαΙΐΓβΓ ο3βΓ 
ααβίι άβηι ΚοΓ^ρΙιβ'ΐοΒ ζη^6Υτίβ8βη ^βιάβη ηιιιΓδ. ΑΙ)Θγ ά8.8 βΓ8ΐ;βΓβ βοΐιβίηί 
άβη ΥοΓζυ^ ζπ νβιάίβηβη. "νΥβηη άΕ8 8ο1ιο1. ζα άβΓ 8.. 81;. άβΓ Εαπι. 
τοΰτο ου προς τάς τρεις, αλλά προς τον χορόν ιε' γάρ ηααν 3.α8άΓαβ^- 
Ιίβΐι άίβ Ζβ,ΙΛ 15 \)6ζβ\χ§ί υηά άαβ 8β1ιο1. ζα Αήδύορίι. Εί. 589 ίίίι* άίβ 
Ζβ,Μ 15 άβη Α§;αηΐθπιηοη αΙβ Ββίδρίβΐ £ΐη£ϋΙΐΓί, βο ίβ^ άίβ ζν^βίίβ Νοίίζ 
ηίοΐιί; 80 ααίζυ££ΐ88βη , 'νιτίβ ΗβΓπΐ3,ηη (άβ οΙιογ. Ευηι. Ι. 0ρυ80. II ρ. 130 8(ΐ(ΐ.) 
^βηιβίηί ΙϊΒ,ί, αΐ8 ]ΐ3.1}β ηιαη άίβ Ζαίιΐ 15 ^βΓ£ΐάβ ααβ αη8βΓβΓ δ^βΐΐβ άβ8 
Α^απιβπιηοη βΓ8θ1ιΙθ88βη, 8θηά6Γη άίβ ζνν^βϋβ Αηι^3,1)β ίβί ^ίβ άίβ βΓδίβ 
άαΓοΙι άβη ΤΥίάβΓΒρΓυοΙι ηιίί άβΓ Ζαίιΐ 15 νβΓαηΙβΧδί; νοί'άβη. Μαη ^Ληηίβ 
ηαι άίβ ϋΐϊβΓίίβίβΓαη^ νοη 15 ΟΙιΟΓβαίβη αηά ΐο,ηά ίη υη8βΓβΓ δίβΐΐβ 12 
ΒβΓΒ,ίβηάβ. ϋ&8 βΛβηηί πιβ,η αυβ ά^πι 3υηο;βη δοΐιοΐίοη ζα αη8βΓβΓ δίβΐΐβ, 
νβίοΐιβθ 8.α^βη8β1ιβίη1ίο1ι ειυί ^υίβ ^υ611βη ζυΓϋο^^βΙιί: πεντεπαίδεκα εΐαϊν 
οΐ του τραγίΗοϋ Χοροϋ υποκρίταΐ %αϊ ε%αατος αυτών δίατιχον γνώμην 
λέγεί' είπόντων δΐ τών ιβ', πρϊν καΐ τους πεντε%αίδε%α εΙπειν, προλα- 
βοΰσα έξηλ&εν η Κλυταιμνήστρα %τε. ϋο,β ίβΐ; άίβ ΕΓδιίβΓαη^, ^βίοΐιβ 
ίΐΙβχαηάΓίηί8θΙΐθ 0Γ&πιπια1ί^βι• αη αηββΓβ δίβΐΐβ ^ηαρΛβη, αηά ινίβ 8ίβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 156 ΑΝΗΑΝα. 

ίέΐΐδοΐι ίβύ, άα ΚΙγ^ϋιηβΒίΓθ. ΏΪοήί νοΓ (Ιβιη Έηάβ ά^Γ δϋιηιηβη&1)§&1)6 
ΗβΓαα8ΐ:οιηιη1ί, βοηάβηι ίαΓ άίθ ΙΙΙαβίοη (ΙβΓ ΟΙιογ ηαοΐι νοίΐθΐη ΑΙϊβοείπΓβ 
ββίηβΓ ΒθΓίΐΙαη^ ΙιίηβίηίΓΐϋ;, βο Η&ί; άίο Νοίίζ άββ Απ8ΐ;ορΙι. δοΗοϋοηβ 
ίαΓ υιΐ8 Ιίβίηβη ^βιΐ;; θαβ αίθχ&ηάιίηί&οΐιβ υπόμνημα, αηί γτβίοΐιββ άίβ 
Νοϋζ ζπΓΰοΙί^Θΐιί, 1)βΓα1ι1; ο,ηί ιηαηζβΙΙίΛΛβΓ Κβηηίηίβ άβΓ ϋΐίβΓίίβίβΓηη^, 
άα βίη ΟΙιΟΓ νοη 12 ΡβΓΒοηβη ίίΐΓ Αβοΐιγίοβ ΐϊβζβυ^ί ίβί;, υηά βϋιηιηΐ; ιηίί 
υηββΓβΓ ΑηηΒ,Ηιηθ ηαΓ ίηβοίΌηι ϋΙ)6Γ6ίη, αΐβ 68 ^1β^^11£^11ι3 12 δριβοΐιβηάβ 
βίίΐΙιιίβΓΐ;, ^8.8 ίτθίΐίοΐι άβΓ Αυ^βηβοΐιβίη ΙθΙιγΙ. 

1344. Ναποίε πίπλήγμε^α. 

1346. §μπας Μν αν πως ΕηιρβΓίαβ. 

1355. οί δε, της μελλούσης τιλέος ί^ (ζαΓ ΗθΓβίβΙΙαη^ άββ ΥβΓβιιιβΙδθβ 
1ΐ8.Ι; Τηΐίΐίηίοβ της 1)βββίίί§ί), ωδε τϊΐς μελλοΰς χάριν ΤΓ^ρΗοη περί τρό- 
πων III ρ. 196 βά. 8ρβη§. 

1356. πέδοι ίαΓ πέδον Ηθπηαηη. 
1358. πάρος ίαΓ πέρι ΑηΓΟ,ίπβ. 

1361. τείνοντες ίαΓ ^τείνοντες Ο^ϋίοΓ. 

1365. τεχμήρι' ^στιν; η 'ξ ίαΓ τεν,μηρίοιαιν §ξ \νβί1. 

1367. ϋ•νμουαϋ•αι ϊϋν μυ&•ονσ&αί Ε. Δ. 3. ΑΙΐΓβηβ. 

1374. πημονης ίαΓ πημονην ΑαΓβ,ίαβ. — άρηύατατ' αν ίην άρΐίνστα- 
τον Είπιβίβ^. 

1377. νείτιης ίαΓ νίηης ΗβΛΐ;Ιι. 

1380. άμννεσϋ'αί ίϋτ άμύναα&αι Υΐοίοήτιβ. Όβη ΥβΓβ 1ΐ£ΐί \νίΐΛηιοτνϋζ 
ηαοΐι 1382 ^εβείζί. ΒαάαΓοΙι άα.Γθ ούτω ββίαβ ΒβζΐβΙιαη^ αυί βίη ίοΐ^βαάββ 
ως νβΓίίβΓί, \7ίΓά ββ αηΐίαικϋ^βηά πηά υ^ιγΛ ά3.8 Αβ^ηάβίοη 1)βί 1381 ηίοΐιΐ; 
ιαβΙΐΓ αη&η^βηβΐιιη βιηρίαικίβη. 

1382. ηερι,ατιχίξω ίι. Όλ § περίβτι,χίξων, ί περιστοιχίξων Ιίίβίβί, νβΓ- 
ιηαίβί ηίοΐιΐ; οΐιηβ ν^αΙίΓδοΙίθίηΙίοΙι^βϋ 'νν^θίΐ περεατίχιζον (ν§1. 1144). 

1383. Ε1ιη8ΐβ7 οίμωγμάτοιν. Κ\ο^τ ν^Ι. οαΓ. βρί^Γ. ρ. 17. 

1384. αντου ίαΓ αύτοΰ Ι. Υοβδΐαβ. 

1386. /ίώς ίαΓ "Αιδον (θίη ΟΙοβεβιη) Εη§βΓ. 

1387. ορνγάνει ίοΓ ορμαίνει ΗβΓΐη8»ηη. 

1390 ί. διοαδότω γάνεί ίαΓ ^405 νότω γάν εΐ ΡοΓβοη. 
1393. Ε. Τν. δοίιιηίάΐ ί'^ώ δε γ' (οάβΓ με'ν') η^ομαι. 

1395. τφδ'^ ίαΓ τάδ' Ίγτψ\ύα, 

1396. τόσόνδε ίίΐΓ τοαώνδε Βίοωββίά. 

1397. ΰτήσας )ι&\)6 ΐοΐι ίαΓ πληαας ^β8θ1ΐΓίβΙ)βη. 

1408. ξντάς ίαΓ ρναας δίαηΐβγ. — ορμενον ίαΓ ορωμενον ΑΙ^ΓββοΙι. 

1410. άηέδι%έ β', άπέταμέν α ίίΐΓ άπεδι%ες, άπέταμες λΥίβδοΙβΓ. — 
άπόπολις ίαΓ απολις δβίάΙβΓ. 

1411. άατών ίαΓ άατοίς ΤΥβί!. 
1414. τότ' ίΰΓ τό^' Ι. Υοβδΐαβ. 

1416. μηλοις . . νομενμάτων ίίΐΓ μήλων . . νομενμαΰΐν δοΐιαίζ. Υ^Ι. 
ζα 339 ί., 576, 654. εντό%οις, νβίοΐιββ ιηαη ίη § Ιίββΐ, βοΐιβίηί ηαΓ άαΓοΙι 
ζαί^ΙΗ^68 ΖαβαηιπιβηβίβΓββη άβΓ Τίηίβ βηύβίαηάοη ζα 86ίη πηά ηΓ8ρΓαη§;- 
Ιΐοΐι ενπό•Λ0ίς ^βΐιβίίδβη ζα 1ΐ8.1)βη. ϋα. ενπό%οις ίββίδΐιβίιΐ; , ίδί άίβ νΟΓίιβΓ 
Λ秀ία1ΐΓΐ;ο ΑηάθΓαη^ νοη δοΐιαίζ αηι βο ηο1;\^βηάί8βΓ. 

1418. Θρ7]%ίων άημάτων ίαΓ &ρη%{ων τε λημμάτων ΟαηίβΓ. 

1419. χρψ ίαΓ χρή ΡθΓ8θη. 

1422 \ΐ2Λ, Εη^βΓ αΐ8 ιιηβοΐιΐ) 6Γΐ{8>ηηί. 
1424. πράντ} ίαΓ κραίνη ΗβΓ^τθΓάβη. 
1429. ηρεπειν ίαΓ ποίπει Ε. Α. Ι. ΑΙΐΓβηβ. 
1431. τνμματι ίαΓ τνμμα Ι. Υοβδΐαβ. 

1434. *Άτην τ' ίύν 'Άτην ΒαίΙθΓ. 

1435. φόνου ίϋν φόβου Υοβδΐαβ. — 1435 — 1438 Ιΐ£ΐΙ)β ίοΐι 3.α8 άβπ 
οΐίβη αη^βάβαίβίβη ΟΓαηάβη ίη ΚΙαηιπιβΓη ββ8β<;ζ1. 

1442. η ίαΓ %αϊ ΚΛΓβΙιβη. 

1444. ίαοτριβης ίητ ίατοτρίβης Ρ&\ΐΥί, Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝΟ. 157 

1448. Βυνην ίύΓ εννης Ι. νοββίαδ. ΑυΓθβΐ'άβιη 1ια1)β ίοΐι τήν$* ίητ της 
ββ8θ1ιήβΙ>βη. — ηαροχρώνημ^α ίϋτ ηαροϊρόνημα 0£ΐ8ααΙ)0ηπ8. 
1451. ονηαιν 1ι&1)θ ίοίι ΓϊΙγ ^ν ημίν §β8θ1ιηβΙ)βη. 
1463. χαΐ ηηά 1473 μοι> \ΐΰΛ ΒίηάοΓί ^βϋΐ^, ^ίθ 68 ββΐιβίηί, ηιϋ; 

1454. τΐολέα ίϋγ πολλά 0. (τ. Ηβ,υρί. 

1466. ^ώ συ ηαρωννμος ονα' 1αΐί\)β ίο\ϊ Μγ Ιώ παρανόμους §β8θ1ιηβΙ)βη. 
Οβ^δΐιιιΐίοΐι Ββίζί ιηαη Ιώ Ιώ τηϋ ΒΙοιη^βΙά ηπά παράνους ιηϋ Ηβπηοηη. 
ΑΙ)ΘΓ παράνους ^οιηιηΐ} βοηβί ηΐΓ^θηάδ νοΓ υηά ραΓβΙ; Β,αοΐι άβιη 8ίηηβ 
ηαοΐι \^βηί^. "^£18 άβν 8ίιιη ίοΓάβΓΐ;, ϊϊΟ,ί Κβοίε ιηίΐ:. ίώ Έλένα κατ* ^πω- 
νυμίαν 8.ιι^6^6ΐ)6η. 

1459. λίαν 1ΐ£ΐΙ)β ίοΗ £ΰΓ τελείαν §θ8θ1;ζί. — άπτιν^ιβεν Μγ ίπηνϋΊ'αω 
Αατ&ίχΐΒ, Ό&8 ϊΌΙ^βηάβ βΓ^ΟΓάβΗ άίβ άτ'ύίβ ΡβΓ8θη. ϋίβ ζνβϋβ ΡθΓβοη 
18^ υηίβΓ άθΐη ΕίηβυΓβ άββ ΥοΛβΓ^βΙιβηθβιι §θ3β<;ζί; νοΓάβη. αϊμ' ίην δν' 
αϊμ' ^βΙΙαυθΓ: ^Ι ι&ϊ ηπΓ βίηβ ΤνίβάβΓίιοΙαη^ άββ ίοΐ^βηάβη -41, ^ίθ 
146^ Ιρι ζνβίπιαΐ §θ8θ1ιήβΙ)θη ίβΐ;. 

1462. δύσδματος ίϋίτ ίρίδματος Τ1ιίθΓ8θΙι: ίρ{8ματος ^8.ηη Ιίβίη Τ^ΟΓί 
8βίη; άβηη άίβ Α1)1βϋιιη^ νοη ^ρις ϊ^ί 8,1)8ΐΐΓά πηά „8β1ΐΓ ^βΙ)3.ιι(;" 1)Θ- 
άβηίβΐ; ηίοΙιίΒ. ΑυοΙι άαβ ΥβΓβιηώ 1)β8ί8.ϋ^ δΰαδματος, Υ^Ι. ααίββΓάβπι 
ζπ 1469. 

1468. ΟβνδΙιηΙίοΙι βΛΙαΓί; ιη&η ά^ΰβτατος ίηοοιηρ3.ΓΛΐ)ίϋ8 οάβΓ ηοη 
ρΙοΛΒ,Μϋβ : 3βηβ8 ίβΐ; 8.ΐϊ8ΐ;Γυ8, άίβββ^ ΙαΓβί 8ίο1ι 8θ1ι\^βΓΐίο1ι ιηϋ άβΓ Ββ- 
άβπίπη^ νοη συνίϋτημι τβοήίίβτύ^βη. 

1469 ί. έμπίτνεις ίϋν ίμπέπζΒΐς ΟίΐηίβΓ. — 8ιφυίοιαι Μγ $ιφυΒΐΰΐ 
ΞβΓίηαηη. 

1471. 'Λα^ό'φυχον ίηχ Ισόψοχον, ΥτβΧοήβΒ Μ^βάβΓ άβιη νβΓ8πΐ3,Γ8 ηοοίι 
ίϊθπι 8ίηηθ θηΐ8ρπο1ιί, Λνθίΐ. ϋηι^βΙεβΙΐΓΐ; ΗλΙ; 8βρ1;. 927 ^βίΐ αατιος ίη 
Γβος βΤΏβηάίβτ^. Α. I^ηάν^^ φ^ιαί'ψυχον, — γυναίποίν ΐϋν γυναικών Κβοί:. 

1472. καρδιόδηκτον ίΰΓ καρδία δηκτον Α\)νβΒθ\ι. 

1475. Ν&οΐι άίββθπι ΥβΓβ Ιάβ,ϊ άο,α Ερ1ΐ7ηιηίοη ΒυΓηβ^ θίη^βεβίζΙ:. 

1477. τριπάχυντον ίύτ τριπάχυιον Β8.ηιΙ)6Γ§6Γ. 

1480. νείρα ίαΓ νείρΒί ^θΠλπθγ. 

1482. §γ•κααι τονδε 1ΐ8.1)θ ίοίι ίίΐΓ οΗοις τοίαδε ^ββθίζί; βίβ ^γκααι ίη 
οϋκοις ϋ\)βτξΘβΒ,Ώ^βη ^λγ, θΓ^αΙ) βίοΐι άίβ ΑηάθΓαη^ νοη τόνδε ίη τοίαδε 
νοη 8β11)8Ϊ. ϋηι§βΐ£β1ΐΓΐ; ίβί Εηω. 18 τοιαδε νβ^βη μάντιν ία τόνίδ νβΓ- 
ν&ηάβΠ ΐΛΓΟΓάβη. Ε8 νίΓά άβΓ ^αηζβ ββάαη^β νοη 1479—1481 'νιτίβθβΓ- 
^β^βΙ)βη, άίβ Ββζίβΐιυη^ ααί νείρα τρέφεται, Υίίτά αΐέο βοηβΐ; νβηηίΓβΙ;. 

1485. άτίόρεΰτον Μγ άπορέστου Τοάί. 

1496. δάμαρτος, νβΙοΙιβΒ Ικ ;|^90& πηά (1818 Γοΐ^βηάβ αλοχον (1500) 
ίοΓάβΓί, 1ΐΛ* ΙιίθΓ νίβ 1520 Εη^βΓ βΓ^δηζί. 

1499. ^πιλέξ1υς ίϋΓ ίπιλεχ&τίς β. νοβΒίιΐΒ. 

1506. συ ΪΒί νοη 8ο1ιη1;ζ Μηζπ^βίίί^. 

1508. ΑυΓ3,ίη8 πώς πώς ; 3.1)βΓ Άπΐ βοΐοΐΐθ ΡοΓΠίβη 1)βζίβ1ι1; βίοΐι νΐΆΐαν- 
8θ1ιβίηΙίοΙι άίβ Νοϋζ 1)θί ΑΪΗβη. IX ρ. 402 Ο οτι Αίαχΰλος διατρί-φας ίν 
Σίκελία πολλαίς πέχρηται φωναις Σίτιελίκαίς ουδίν ϋ'αυμαστόν. 

1510. λιάξεταί \ϊΛ\)β ίοίι ίΰΓ βιάζεται ^βββίζί;. 

1512. ί/καν ίΰΓ ^β καΐ 8ο1ιο1βββ1ά (δίπην Βαϋβτ). — προβαίνων Μν 
προβ βαίνων Οααίβν, 

1522 £ Η&Ι; 86ί(11βΓ 8.18 ηηβοΜ θΓ^αηηί. 

1527 £. της πολυπλαύτης *Ιφιγενείας ίίίΓ την πολύκλαυτόν τ' 'ΐφιγέ- 
νειαν, γ^ΟΓίη βίη ηιβίήΒοΙιθΓ ΕβΙιΙβΓ πηά τ' ιιηΙ)Γ&πο1ιΙ)3,Γ ίβΐ, αηά άξια 
δράΰας ϊύτ ανάξια δράαας ΗβΓηιαηη. 

1531. ^ρξεν ίύτ ηρξεν 8ρ8ΐι1ΐθίηι. 

1533. ευπαλάμων μεριμνάν ίητ ευπάλαμνον (εύπάλαμον ΡθΓ8θη) μέ- 
ριμναν Εη£^6Γ. 

1637. βγάνει ίαΓ ϋ•ηγει ΗβΓηιαηη. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 158 ΑΝΗΑΝΟ. 

1538. μάχαιραν ίητ μο^ρα Μυ8^Γα.ν6. 

1546. 'ψνχ^ τ ίϋΓ τ^υχην Ε. Α. Χ ΑΙΐΓβηβ. 

1546. μελέων \ϊθ.\)β ϊοίι ίατ μεγάλων §^68βίζ1;. 

1547 Ϋ. έπιτυμβίδιος Χίν' 1ιαΙ>β ίοΐι ΓαΓ έπιτύμβως αϊνος ββ8θ1ΐΓΪβΙ)βη. 
Οβ^δΙιηΗοΙι ηίιηιηί; πίΛη άΐβ Κοπ^θ^πγ νοη Ι. Ϋοββίηβ επιτνμβων άΐνον 
αυί οάβΓ 8θ1ΐΓβίΙ)ί επιτύμβιος αϊνον ηηά άβη^ί αη βίηβ 0Γ3,1>Γβάβ! Τνίβ 
ίάπτων ζα αϊνον ρ8^δ6η βοΠ, ίβί αυοίι βοΙι^βΓ βΓβίοΙιϋίοΙ]. — Ιιη ίοΐ^βη- 
άβη νβΓ8 1)ίβΐ€ί Γ δα%ρν ταϋ ΐίΙ}βΓ^β8θ1ιήθΙ)βηβιη οιν^ νοΓίη ν 8,π8 α ^β- 
ιηίΐοΐιΐ; 18^. ϋ& &180 δαΜ(^νοιν ^θίπθ νβΓ8θ1ΐΓβίΙ)ΐιη^ 181;, 8θηάβπι βίηβ ί^αίβ 
(τΓπηάΙα^β 1ια.ί, 80 δηάβ ίοΐι άαηη ηΐοΐιί δα%ρυοις (^Η) οάβΓ δάγ,ρναιν 
(ΡθΓ8θη), 8θηάβπι ^ακρνοις χΒ^οιν, 

1550. μεΧ-ημ* άΧεγειν ΓϋΓ μέλημα Χεγειν ΚαΓβίβη. 

1553. Οίβ Μοίίβ ηοιοΐι άί686ΐη ΥβΓδθ Ιι&,ί Ηβηχιαηη αη^βζβί^Ι). 

1554. Ιφιγένεια νιν ίϋΓ Ίφιγένειαν Ζν' ΑπΓαίαβ. 

1558. ΡοΓβοη χειρε ΓϋΓ χίΓρα, 8.1)βΓ Ηβηη. Ιοβ. ΜϋΙΙβΓ (άβτ ΒααΙ 1)βί 
ΕαΓίρίά68. δί§ιιΐ8,ήη^βη 1886 8. 11 Γ.) \ίΒΧ 1>6θΙ>8.ο]ιί6ΐ;, άβΐβ άίβ ίΓ&^ίβοΙιβη 
ΌΐοΜβΓ άίβ ΕοΓίη χεΐ^ε αΙ)8ίοΜ1ίοΗ νβηηίβάβη ]ια1)θη. — φιΧηαει ίίΐΓ 
φιΧήοί! δίαηΐ67^ 

1560. δναπάλαμ' ]ΐ8.1)6 ίοΐι £ΰΓ ^νσ/ι^α^οί ^' ^68θ1ιηβΙ)6η. Μαη ^^οηηίβ 
ΆΏαΙα. &η δνσμα&ες ίατι άβηίεβη, &1)βΓ άίβ8β8 νΰΓάβ βίη δυΐ^βίεί; βΓΓοΓάβΓη. 
ΒβΓ Ββ^ίίΡ νοη μά;|τ£<7^αι ^αηη ίη ^βίηβι 'ννβίδβ ραβββη πηά άίβ ΕΓίεΙα- 
ιαη^ ζ. Β. νοη ΚίΕυββη νίο^ΟΓίαπι ίη β&Γυπι ρπ^ηα άβοβΓηβΓβ άίίβοίΐβ β8^ 
νβΛβηηί, άβΧδ άθΓ Ββ^πίΤ νοη μάχεα&αι βίοΐι β,υί άβη κρίνων 1>βζίβ1ιβη 
πιΰΓβΙβ. Νοοίι ΥΓβηί^βΓ 1)βίΓίθάί§1; άίβ Οβαίηη^ ναη Ηβαβάββ καίπερ 
δναμαχα οντά όμως ^ξεατι κρίναι αυτά. 

1562. μένει ίητ μέμνει Ηβίηίδδϋι. — 9'ρόνω ϋίτ χρόνω δοΐιΰίζ. 

1564. άραιον ΐύτ ράον ΗβΓπιαηη. 

1565. προς ατα ίϋν προαάχραι ΒΙοπιΕβΙά. Ναόΐι άίβββηι ΥβΓβ Ιιαΐ; 
ΒπΓηβ^ (3118 ΕρΗ^πιηίοη τνίβάβΛοΙί. 

1566 Γ. ένέβης ίϋΓ ένέβη ΟαηίβΓ. Μαηοΐΐθ 8θ1ΐΓβίΙ)βη 8ί8.ϋ άββδβη ηιίΐ; 
0&8αη1)οηα8 χρησμός, 8.1>6γ 8ο1ιοη άίβ Νοί^βηάί^ΐτβίΐ; άβΓ ηαΙιβΓβη Ββδϋηι- 
πιυη^ νοη χρηαμός άπΓοΙι οδε βΓ^βίδί, άαίβ άίβ βίηίίΐοΐιβ νβΓΐ)β88βΓυη§ 
νοη όβαιΙβΓ άβη Υογζπ^ νβΓάίβηί;. 

1568. ΠΧειβ&ενιδών ίβί ίη 1ι άηΓοΙι ΚοΓΓβΙίίπΓ ΙιβΓ^βδίβΙϋ, ίδί. £ΐΙ>βΓ 
ηίοΐιΐ; &ϋίζυηβ1ιπιβη , "ννβίΐ άίβ ΤΓ&^ϋβΓ άίβ Εηάηη^ ων άβΓ βΓβίβη Ββίεΐί- 
ηαίίοη ^βνη νβΓΠίβίάβη. 

1573. ^£ ίϋΓ τε ΑαΓ8.ίη8. Ηουβοι&η ν^ίΐΐ βαιον έχονατ^ πάμ' άπόχρη 
μοι ατεάνων τε μέρος 8θΙιτβίΙ>βη, &1)βΓ πάν ϊβΙ δβΙΐΓ ρ8>88βηά. 

1574. μοι ίην μοι δ' ΟαηΙιβΓ. 

1576 Γ. μανίας μελά&ρων άΧΧηλοφόνονς ίην άΧΧηΧοφόνονς μανίας με- 
λάβρων ΕΓίυΓάΙ;. 

1579. αγη ίϋΓ αχη Αηι•αίϋ8. 08< άθΓ Ρ1ιΐΓ8.1 νοη α^ος δίοΐι ίη άβΓ 
αϋβΓβη δρΓαοΙιβ ηίβΐιΐ} £ηάβ1}, ^αηη ηΐ3,η ηαβίι δορΗ. Αί. 836 ορώβας 
πάντα τάν βροτοις πάΟ'η, Επγ. £γ^. 981 Ζενς καΙ Ο'εοϊ βροτε^α Χενσαοντες 
πάϋ-η Β,η πά^η άβηίεβη. 

1580. πάγαις ίύν πέπλοις Ναηο^. Ββί πέπΧοις ίδί νφαντοις ηίοΐιίβ- 1685. αυτόν δ' Μγ αντον τ' Εΐαΐδΐβ^. 
1590 Γ. αυτός ίϋΓ αυτού Βίοωββίά. δο1ιΰ1;ζ ^οΙΗβ άίβ \VοΓ^β αυτός 
ηηά Άτρεύς . . φίΧως ΛΠββοΙιβίάβη. 

1595. ανευ^εν ίαΓ ανω^-εν Βίοηιββίά. — -λαλημένων ίαΓ %α%•ημενος 
Α. Ι^ηά^ί^. ΓγιΙΙιθγ (δίηάίβη ζ. Α. δ. 146 ί.) 1ΐ3.1)β ίοΐι δατονμενος πιίί 
Βθΐαδβυη^ νοη ανωΟ'εν νβΓπιαΙίβί; 3.1)βΓ άίβ ΕΓ^2,1ιηηη^ άβΓ Είηζβΐίίβοΐιβ 
δοΐιβίηΐ; δβΙΐΓ £ΐη^βΙ)Γ8,οΙι1; ζυ ββίη. 

1596. αΰημ ' ο δ' ϋίηάΟΓί ίαΓ αστ^μα ί'. 

1599. άμπίπτει ίϋΓ αν • πίπτει Οβ,ηίβΓ. — σφαγην ί'ϋΐ αφαγής ΑπΓ&ίυδ. 
ν^Ι. Ευηι. 189 ηηά άπ' 'ίβμηνον ίύτ άπ' Ίβμηνόν δβρί;. 259. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΑΝΗΑΝΟ. 159 

1602. όλια^είν ίϋΐ 6λέβϋ•η Κβοΐε. ββ^δΐιηΐίοΐι ηίιηηιί; χώβ,π 6λέϋ9•αι 
8,υ3 άβπι Ο'ύο,ϊ \)βί Τζβίζββ ίη Οιέπο. Αηθθ(3. Οχ. ΠΙ ρ. 378 αράτ' όλέϋϋ-αι 
πάν το ,Πλ, γένος β,αί; 8.1)θγ ολισ^είν βηίΒρΓίοΙιί; άθΐη Βΐοηβ υη^ΐβΐοΐι ιηβΙΐΓ. 

1603. Η6ηη8,ηη ^κ τώνδέ τοι, 

1605. αντον οντά μ' ΐ38.1)β ΐοΐι ίίίΓ οντά μ' έπϊ δέτί' §β8βίζί. Αΐβ 
αυτόν αα8^βίΒ.11βη "νναι, νυτάβ άα8 ηη^ββοΐιίοΐίίβ ηηά υηβίηηί^β ίπϊ δέ'κ' 

1612. ΡοΓβοη εν %αμοναιν, ΑΙ)Γβ8θ1ι εν ^ανοναιν ηΗ,οΙι 8ορ1ι. Αι. 1091 
μη . . ίν ^ανονσιν υβριστής γένη. Ιοία. πιδοΜβ έν νετιροιβιν νοΓζίβΙιβη. 

1613. τόνδε φής ίαΓ τόνδ' ^φης Ραη\7. — ετίάς ΙάοΛίβ ίοΐα. ίην επών 
§β8θ1ΐΓίβΙ)βη, ΥΓβίΙ <1βΓ 8ίηη νοη ουραίος ων (1608) \ΐΓίβάβΓ8β§βΙ)βη -ν^βΓάβη 
ιηυΓβ. Εη^βΓ άπων. 

1620. τιεχρημένω }ϊΒ,\)Θ ίοΥι ίϋν είρημένον ^686]ιη6ΐ>6α {τιεχρημένον 
Ε1ιη8ΐ67), νβίΐ είρημένον (,,γτβηη 1)βΓο1ιΙβη ιλ^ϊγοΙ**) Μζη πΐ3,ϋ ΐβΐ;. 

1621. ΜαΓ^οΙίοΰΙιΙι καΙ το ζιγος ΟΛβρΓβοΙιβηά, αΙ)βΓ θοοίι υοηδϋ^. 
1624. πταίαας ίατ πηαας (παίΰας 8ο1ιο1. ζα Ρίηά. Ργίΐι. II 173) 

ΒαίΙθΓ. 

1625 ί. γυνή αυ ίητ γνναι, συ ιιαοΐι βίηβΓ ΒβιηβΛαη^ νοη Ηβηηαηη. — 
μένων ΐύν νέον ^ίβθβΙβΓ. — αίαχύνων ίαν αίσχύνουα' (\νίβδβ1βΓ αίσχύ- 
νας) Κβο)ί, 

1631. νητίίοις ίυΓ ήπίοις Ι&οοΙ). 

1634. Κ&ΓΒίβη οατις γ\ 

1638. ^κ των δΐ ίϋγ έκ τώνδε ΙαοοΙ). 

1640. μήν ίίΐΓ μή \νίβ8βΙβΓ. 

1641. δυαψίλεί σκότω £αΓ δυσφιλής κότω 8ο&Ιί§βΓ. 

1643—1648 Ιιαί Ηβίίηβδίΐι ηαοΐι 1627 βθβθίζΐ;. Όίββθ ϋπίδίβΐΐυη^ ίδΐ; 
ηδϋ^, ^θίΐ άβΓ ΟΙιΟΓίίϋΐΓθΓ ηίοΐιί; άβη ΥοΓΥταιί τί δή . . έΉτεινε 1643 ίΤ. 
ηοοίι θίηπίΗ,Ι 1>ηη^θη ^&ιιιι, ηβ^ΐιάβιη Α^ίβίΗοβ 1636 £Ρ. βοΗοη ά^Γαυί" βι- 
τήάθΓί Η&ί. 8ίβ "ννίΓά 1)β8ί8ιϋ§ί άειάαΓοΙι, άίΐΓβ ιηαη ηυηηίθΙΐΓ λ^θιΓ^, 
νοΓΗ,ηί 8ίο]ι 1649 1)βζίβ}ι1; ηικί ν£ΐ8 ιηϋ άίββθπι ΥβΓβ Η,ηζυίΑη^βη ίβΐ;. 
Η. \νο1Γ (ΑηίΐΙβοίΒ, ΑββοΗγΙβα. Βοηη 1881) τλγιΙΙ άίβ νβΓ8β ϋΐ^βη. 

1644. νιν ΐητ συν δρ3*η1ΐ6ίιΐ]. 

1649 Γ. οπί] 1ΐ2.1)β ΐοΐι ίίΐΓ έπεϊ Ώηά χηιί ΑηΓ8.1;η8 κου ίίίΓ καΐ §β- 
8θ1ιηβΙ>βη υηά άβη ΥβΓθ άβιη ΟΙιΟΓΓαΙίΓβΓ ζπ§β^ίβ8βη. ϋβη ίοΐ^βηάβη Υθγβ, 
νβίοΐιβη ίη Λβη ΗθΛάβοΙίΓΐΓίβη άθΓ ΟΙιογ Ιλάϊ, \\ϋΛ. δίαηΐβγ άβπι Α§^ί3ί1ΐ08 
§β§θΙ>θη. 

1652. μήν πάγω ΐητ τιάγώ μήν ΡθΓ8θη. 

1653. αίρούμε^α ίητ ίρούμεϋ'α ΑπΓαίαβ. 

1654. δράσωμεν ίύτ δράαομεν ΥίοΙοΓΐαβ. 

1655. πολλά βοΐιοχηί ΙτοΓΓυρί;. — ^έρος ίϊίΓ ό ^ρω^ 8οΐ3ϋίζ. 

1656. υπάρχει ίαΓ ύπαρχε 8ο&1ί^βΓ. 8ο1ιΐΛΓβΓθ1; άλις παρέστω. — 
αίματώμε%•α £ϊΙγ ήματώμε&α ΙαοοΙ). 

1657 Γ. στείχε καΙ συ χοΐ Γϊϊγ στείχετε δ' οί ΓΓβ,ηζ. Η. Ι». ΑΙΐΓθηβ ΰτεί- 
χετ', αΐδοΐοι γέροντες, Β.\)6Τ άαηη νβΓίΐβΓί πεπρωμένους δβίηβ 1)β8θη<1βΓθ 
ϋβζίβΐιαη^. — πεπρωμένους, \ τούβδε πρϊν παϋ'ειν άαναρον. ίητ πεπρωμέ- 
νους τούαδε, \ πρϊν πα&ειν ^ρξαντες (ερξαντα §\ί) καιρόν ηαοΐι βίηθΓ 
ΜΙιβΓβη Κοη^θ^1;τ1Γ νοη 'ννβΐΐ (άκαίρον βοΐιοη Μυβ^Γβ,νβ, άκαιρα θΙιθπιλΙβ 
ΗβΓΠίαηη). ϋίβ ΒβίβοΙίΓίΓί έ'ρξαντες Βοίαβίηί άιίΓοΙι 1563 νβΓα.η1ίΐΓ8ί ^ΟΓάβη 
ζα 8βίη. Μαάνί^ πεπρωμένοις πρϊν πκΟ'εΐν εί'ξαντες' άρτιειν χρήν {άργ,ειν 
ιηϋ Ηβπηαηη). 

1659. τουμπαλνν ίεΛίβ ίοΐα. ίϋίτ τώνδ' αλις ^βββίζί. αλιρ, "ννβίοΐιββ ΙιίθΓ 
8ίηη1θ8 ίβΐ;, βοΐιβίηί άπΓοΙι ΕηηηθΓΠϋ^ &η 1656 βηί;8ί8.η(3θη ζα ββίη. — 
δεχοίμε^' ίαΓ γ' έχοίμε^' ΜαΓίίη. 

1660. ϋίβ ΗίΐηάβοΙίΓίΓΐίβη 1ΐ3,1)βη ίύΐβ χηλτι, 80 άα,Γβ χολχι §ίΐΓ Ιτβίηθ 
ββ^Η,ΙΐΓ Ιια,ί, \ΐΓΪθ β8 α,αοΐι αηΙ)Γ3.αο1ιΙ)£ΐΓ ϊθ^. 

1662. άϋοντίααι Γαν άπανΟ-ίβαι 'νΥ'α^βββΙά. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 160 ΑΝΗΑΝα. 

1663 ί. Ηα-κβαλείν ^πη τοίαΰτα πηά ύώφρονος γνώμης ^' άμαρτειν 
{ϋ•* ίΰΓ δ' δίαηίβ^, άμαρτειν τον ίύν άμαρτητον 08,8αηΙ)0ηα8) 1ΐ3,1)θ ίοΐι 
ιηϋβίηαηιΙβΓ νθΗΛηβοΜ υηά 3,ιη δοΗΙηββθ θίβ Ιιηοΐ:β ιηϋ άνασχετόν; 8,ιΐ8- 
^βίαΙΗ. θα οίη άβΓΛΓϋ^βΓ ΑΙ^βοΗΙυΓβ ηδϋ^ ΐβί, ^^£^ηη τον κρατούντα 
ηίοΜ νοη βίηβιη ίη άβΓ ίηο^β νβΓίοΓβη ^β^Λπ^θηβη ΥβΛαιη {9•* νβρίσαι 
ΒΙοιηβθΙά) &1)1ι^η^^ δβίη υηά βΓ^βίβί βίοΐι άίθ Ππίθίθΐΐυη^ αΐβ ηδίί^. — 
δαίμονος ίατ δαίμονας 08.88.αΙ)θηυ8. 

1670. χρόνω \ιλ\>θ ίοΗ ίΰΓ χάριν §β8βίζ1;, ^βίΐ αποινα άβη ΜοΓββη 
αβη. νβΓίΒ,η^Ι (ν^Ι. 1420, ΡβΓβ. 810, ΕαΓ. ΑΙΙί. 7, Ββ,ΐ^οΐι. 616, ΕΙ. 1181 
π. 8,.) ιιηά αυβ οΐθΐη ο. α. ΟτΓαηάβ. 

1671. Ο'αραών ΓΟγ &αρρών ΡθΓ8θη. — ώστε ίϋίΐ ωσπερ ΒοοΜξβτ. 
1672 ί. Κβ,ηοΐιβηδίβίη νλάγμα^' ' ως ίγώ. — ίγώ υηά %αΧώς ίοΐιίθη 

ίη άβη Ηωιάδοΐιηίίιεη υηά βίηά νοη Ο&ηίθΓ υηά ΑαΓαίαβ αυβ άβηι δοΐιοΐ. 
^γώ^ φηαί, καΐ συ τιρατονντες τώνδε των δωμάτων δια^ηαόμε&α τά 
τια^' αντονς (αΓθρΓΰη^ΙίοΙι •ν7θ1ι1 τώνδε των δόμων — τά κατ' αυτούς) 
καλώς. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. Α8ο1ι3γ1ο8, ΟΓΘβϋθ, ν. "ννΒΟκίιΕίιτ. 11 οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ΤΑ ΤΟΤ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣϋΠΑ 

ΟΡΕΣΤΗΣ. 

ΠΤΛΑΔΗΣ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 

ΟΙΚΕΤΗΣ. 

καττα1μηστρα. 

τροφός. 

αιγισθοσ. 

ϋίθ Βοΐΐβη Ι^οηηίβη ίη ίοΙ^^βηάβΓ "ννβίβθ νβΓίθϋί τ^βΓάβη: 

ΡΓοία^οηίβίββ: ΟΓββίθβ, Αιηιηβ. 
Ββη^θΓ&^οηίβίθβ : Είθΐ^ίτα, Εΐ7ί8,ιη68ίΓ3. , Α^β^ΐιοβ. 
ΤΓϋα^οηίβίββ: Ρ7ΐΛάβ8, ϋίβηβΓ. 

ϋθΓ ΟΗοΓ 1)β8ίθ1ι1; 8.υβ ζνδίί Μδ,^άβη άββ ^δαί^ΐίοΐιβη Ηαηβθβ, ^:Γίθ^- 
^βίβΛ^βηβη ΓΓίΐυβη, άίβ ίη νο^^θ^^^1ί^β^β1η ΑϋΐθΓ βίβΐίθη (170). 

ϋβΓ 8ο1ΐ8,ηρ1&ίζ άθΓ Ηαηάΐυη^ ίβί Β,αοΐι ίη άίβββπι 8<;υο^β νοΓ άβπι 
ΡαΙαβί άβΓ Αίηάβη. οίοίΐίζθά όγ V300^ι^ ΟΡΕΣΤΗΣ. 
Έρμη χθόνιε τίατρω" έΛΟΛτεύων κράτη ^ 
ΰωτηρ γενον μοι ϊ,νμμαχόζ τ αίτονμένω' 
ηχω γάρ έζ γήν τήνδε χαΐ κατέρχομαι 

****** 

τύμβου ί' έΛ οχϋ'ω τωδε χηρνύύω πατρί 
κλύενν^ άκονβαυ * * * 

****** 1— 21 ΡγοΙο^. ΟΓββίθβ ηηά Ρ^- 
Ι3.άβ8 βίβΐιβη 3.ιη Ογ8.1)Θ άββ Α^α- 
ιηβΐΏηοη, υγ61ο]ι68, τ^ΐβ 6β βοΐιβίηί, 
8,η άβΓ ΟΓβηζβ νοη ΒΰΗηθ ηηά 
0Γ0ΐΐθ8ίΓ8, 8βίί;ΥΓ&Γΐ;8 8,η§βΙ)Γ8.ο1ιί 18*;. 
Βθί V. 10 Ιτοιηιηί ΕΙθΙ^Ϊτη. ιηϋ; άβιη 
Οΐιοτβ αυβ άβιη Αίήάβηρ8>ΐ3.8ί6, 
νβίοΐίθη άίθ ΗαηρίάβΙ^ΟΓαϋοη νοΓ- 
βίθΙΜί. 0Γβ8ίβ8 πηά Ρ)τΐ£ΐ(1β8 ίΓβΙίβη 
ζαΓ 8βϋβ. "ννδ,ΙΐΓβηά άβΓ ΟΙιογ ίη 
(Ιίβ 0Γβ1ΐ68ΐ;ι:α Μηαΐ^βίθί^ί ιιηά 8ίο1ι 
άοΓί 1>βί άβιη βΓ£ΐΙ)β β,υίβίβΙΗ, η'άΙΐθΓί 
δίοΐι ΕΙβ^Γβ. άβιη (7Γ3.1)Ιια§^6ΐ αιιί 
άβΓ Βαίιηβ. — V. 18 ί, νίΓά ά&β 
Λπίΐ'β^βηάβ Μοιηβηί άθΓ Ηβιιάΐαη^ 
8ΐι^6^βΙ>βη. 

1 ί. ΗθΓΠίββ χθόνιος (8ορ1ι. Αί. 
832, ΕιΐΓ. Αΐΐ:. 743) \ί2Χ αΐ8 '^ρυχο- 
πομπός ά8.8 Αηιί, άίβ δαοΐιβ άβΓ 
&1)^β8θΙιίβάβηβη δββίβη 3ια£άβΓθΙ}βΓ- 
νβΐί; ζα Λ^8,1ΐΓβη. Υ^Ι. 124. Αυί άβηι 
0Γ8,1)ΐη8.1 νο-Γ νίβΙΙβίοΜ βίηβ δαηΐβ 
(Ερμης) ίΐη^βΙ)Γ3,ο1ι4;. Υ^Ι. Οίο. άβ 
1β§^. II 26. — χ9•6νίε : ζα Α^. 1590. — 
Ιποπτενειν νίβ Α^. 1679, Οΐιο. 983, 
Ευιη. 220, ίπωπάν Οΐιο. 689, Εαπι. 
276, ίηια%6πους Οΐιο. 126, Βφοράν 
δορίι. ΕΙ. 176 νοη άβπι ζοΓηί^βη 
Βΐίο^β 8<;Γ3.&βΓβο1ιίβΓ βϋϋβΓ. ν^Ι. 
οπις ϋ•εών. ϋ'ιβ ΓίοΜί^β ΕγΙ^Ι^πιπ^ 
,,ίη τιηνίΙΗ^βηι ΗίηΜίο^ ο,ηί άίβ 
νβΓ^β¥^8,1ίί^πη^ ηιβίηββ Υβ,ΙιβΓβ (ν^Ι. 
126) ^βΓάβ ηιΐΓ Κβίίθΐ" α. 8. ν. 1βί?ί 
ΑηβίορΙΐίΐηββ Γγο. 1141 άβπι Εαή- ρίάβδ ίη άβη Μηηά: πότερ' ονν τον 
^Ερμην, ώς ^ πατήρ άπώλετο αντον 
βιαίως Ικ γυναιαείας χερος δόλοις 
λα^ραίοις, ταντ' ίποπτεΰειν ^φη; 
^^ΙΐΓβηά ΘΓ ζυπι 8ο1ιβΓΖθ Αβοΐιγίοδ 
8β11)8ί βίηβ Γα,ΐδοΐιβ ΕγΗΓιγοπ^ ^βΙ)βη 
Ι'ύ,ίβϊ: ου δήτ' ίτιεινος, άλλα τον 
εριοννιον ^Ερμήν χ^όνιον προαεΐπε, 
%ά6ηλον λέγων οτιη πατρφον τοντο 
τιεκτηταί γέρας, Υ^Ι. δοίιοΐ. ζη ά. 
δι. ΛρΙαταρχος δε φηΰί των εξηγή- 
σεων του ατίχου την προτέραν %ατά 
τον ποιητήν είναι^ ην ο Ευριπίδης 
^φη' τά του έμοΰ πατρός ^ράτη 
εποπτεύων^ ος τιρατη&είς υπο των 
περί Αί'γιαΟΌν άπώλετο. 

'ό &. Οίο Ταυίοΐοβΐβ, τΛτβΙοΙιβ 1)βί 
Αη8ίορ1ΐ3,ηβ8 ΕηΓίρίάββ τΰ^Ι;: ηκω 
γαρ ίς γήν, φηαί, ηαϊ κατέρχομαΐ' 
η%ω δε ταυτόν έατι τω τιατέρχομαι 
(1166 Γ.), ντΆΐ 3βάβηί3.1ΐ8 υι-βρΓϋη^- 
Ιίόΐι ΏΐΜ, νθΓΐΐ£ΐηάβη. Εβ υγΙγοΙ βίτνα, 
άαηιϋ ααβίι γάρ 8θίηθ τίοΐιϋ^β Ββ- 
ζίβΐιαη^ βΓΜΙί, ^βΙιβίΓββη ΐΐ3.1)βη: 
ηατέρχομαι \ πολνφ&όρον προς δώ- 
μα Πελοπιδών τόδε πατρός τιμω- 
ρός καΐ δόμων γ,αταότάτης , 80 ά&Γβ 
άίβ ΚβοΜίβΓϋ^υη^, τ^βίοΐΐθ άοιΐ; 
Α8θ1ΐ)τ1θ8 §ίθΙ)1;: η'Λειν μίν ες γήν 
^σ^' οτω μετήν πάτρας- χωρίς γάρ 
άλλης συμψοράς ίλήλυϋ'εν' φεύγων 
δ* άνήρ ήγ,ει τε καΐ κατέρχεται 
(1163 £), ^1βίο1ι£8,1ΐ8 ηπΓ 8,18 βίη 
δοΐιβί'ζ βυβοΐιβίηί.. Ε1)βη80 νβΓίιϋΚ; 
11* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 164 ΑΙΣΧΤΑΟΤ κ^ ^ κ^ πλόχαμον ^Ινάχω ^^ρεπτήρίον^ 
τον δεύτερον δ^ τόνδε πεν^ητήριον 
****** 
ον γάρ παρών ωμω^α 6όν^ πάτερ ^ μόρον 
ούί' έί,έτεινα %εϊρ^ έτί έχφορα νεκροϋ. τι χρήμοί λεύΰόω; τίζ τίο^^ ^ί' δμήγυρίς 10 

ύτενχει γυναικών φάρεβνν μελαγχίμοις 
πρέποναα; ποία ΐ,νμφορα προ(ίεικά6ω; 
πότερα δόμουβι πημα προ(ίκνρεϊ! νέον; 
η πατρί τώμω τάβδ' έπεικάβαζ τύχω 
χοάς φερούύαξ νερτέροΐξ μειλίγματα; 15 68 Βϊοΐι ιαϋ άβτη ^β^οη θίβ ίοΐ^βηάβ 
δίβΐΐθ 8.υ8^β8ρΓθθ£βηθη Ταάβΐ: τον-θ•* 
έτερον αν δϊς λέγει, γΧνειν άπονΰαι, 
ταύτον ον σαφέστατα (1173 ί*.), άθηη 
α,π^βηβοΐιβίηΐίοΐι ΙΐΒ,ϋθ άκονσαι βΐη 
Οι^^βΜ, βΪΨΒ, ηαιδος ορφανού λι- 
τάς: ,,ιηθίηβιι Κη£ ζα ΙιδΓβη, ιηβίη 
Εΐβΐίθη ζη νβηΐθΐιιηβη." 

6. ΕΓίυΓάί; βτ^'ύ,ηζϊ φέρω δε. — 
πλόκαμος ϋ'ρεπτηριος , άίβ ΙιΟοΙεβ, 
-ν^βίοΐΐθ 1)βίιη Εΐπίτϋ;!; ίη άαβ Μαηηββ- 
αΙίβΓ ζαιη Ό&ή]ί ίτίτ άίβ Ιη^βηά- 
ρ&β^β άθΐη Άηόλλων κονροτρόφος 
υηά άβη ΓΙαΓβ^δίίβηι άββ Ι^αηάθβ 
^βτΛΓΘΪΙιί -ν^ϋΓάβ. ν§1. Ηοιη. Ψ 141 
Άχιλλενς . . άπεκειρατο χαίτην, την 

- ρα Σπερχειφ ποταμφ τρέφε τηλε- 
^•όωσαν ηηά Ειιβίαϋι. ζα ά. 81;. ίϋΌς 
ην τρέφειν τιόμην τονς νέονς μέχρι 
καΐ ακμής, είτα κείρειν αντην Ιγ- 
χωρίοις ποταμό ις' έποίονν δ^ ουτο) 
τιμώντες το καλόν νδωρ, 8ο1ιο1. ζα 
Ρΐηά. Ρ7<;1ι. IV 145 τάς γάρ πρώτας 
κόμας τοις ποταμοις άπεκεέροντο 
κτε, 

7. πλόκαμος πενΟ'ητηριος, ν^Ι. 
ΕιΐΓ. 8αρρ1. 974 πένθιμοι κονραΐ 
καϊ στέφανοι κόμας, I^ο^^6η "ν^αΓ- 
άβη άθη I^^61)θη ^Ιβίοΐι ηαοΐι άβιη 
Τοάβ (8ορ1ι. Αί. 1173, Εαι•. Α11:. 101 
χα£τη τ οϋτις έπϊ προ^νροις το- 
μαιος, α δη νεκνων πέν&ει πίτνει) 
ηηά 5£ίβΓ αιη 0ΓαΙ)β ζιιγ ΕηηηβΓοη^ 
βθ\7βίΜ (δορίι. ΕΙ. 449 ίί.). 

9. ν^Ι. ΕαΓ. ΑΙΙί. 767 ονδ' έφε- 
σπόατην (άβΓ !^θίο1ιβ άβΓ ΑΙΙίββίίθ) 
ονδ ενέτεινα χειρ' άποιμώζων ίμην 
δέσποιναν, 8αρρ1. 772 άλλ' εϊμ', ίπαρώ χειρ' άπαντήσας νεκροις 
Αιδου τε μολπάς έκχέω δακρνρρόονς. 
Β8.8 Αυδβ^ΓβοΪΕθη υηά Βίη^θη άβίτ 
Η9-ηάβ ψΒ,τ βίβο βΐη Οββίυβ άβΓ 
Τοίθη^Γβ,αβΓ. 

10. ΥοΓ άίβδβιη ΥβΓβ ίβί ηβΙ)8<; 
αηάβΓβηι τνβ,ΙΐΓΒβΙιβίηΙίοΙι 8.υ6ΐι άαβ 
αιιΓ86Γΐΐ3.11:) ά63 ΤηιηθΙίβΓβ ΒύβΙιβηάβ 
^α 3.18 ΑηβάΓϋοΙί άβΓ ϋΐ)θΓΓ&8θ1ιηη§ 
8,υ8§θ£α1ΐΘη. Υ^Ι. Ργοιπ. 314 ^α, τ£ 

12. προσεικάαω: ν^Ι. Α§. 1123 
κακω δέ τω προσεικάξω τάδε (ίοΐι 
νβηηιι1}β ΐΓ^βηά βΐη ϋη^ΐαο]^ άο,- 

ΙΐίΐΐΙίβΓ). 

13. Ηβ87θ1ι. προσκνρει' προσεγ- 

14. η . . ίπεικάσας τνχω: ,,ΟάθΓ 
8θ11 ίοΐί νθΓΐηαίβη, ηιη ά&8 ββοΐιίβ 
ζπ ί;Γβ£Ρβη?" Υ§\. ζα Α§. 1200. Ό&β 
Ιίοη^αη^ϋνίβοΐιβ νθΓΐι3,1ίηί8 1)βζίβ1ιί 
βίοΐι 8,υΓ άαβ Ρατϋοίρ. Υ§\. Εογ. 
Ιρίι. Τ. 1321 πώς ολειξον όνομά- 
σας τνχω; Ηίρρ 826 τένα λόγον, 
τάλας, τίνα τνχαν σέ^εν . . προσαυ- 
δών τνχω; ΗβΓοά.ΥΙΙΙ 101 σνμβού- 
λενσον οκότερα ποιέων επιτύχω εν 
βονλενσάμενος, Εαιη. 681 πώς τι- 
ϋ'εισ' άμομφος ω ; ΑηάβΓβ ίδί 8ορ1ι. 
ΕΙ. 663 η καϊ δάμαρτα τηνδ' ίπει- 
κάζων κνρώ κείνον ; ααίζαίβ,βββη αηά 
κνρώ αΙβ Ιηάίύαϋγ ζα 1)6ίΓ8.οΙιί6η. 

15. νερτέοοις μειλίνματα Ύίίβ 
ΡβΓ8. 613 χοας φέρονσ , απε0 νε- 
κροιαι μειλικτηρια. Όοοία. ιηδοΐιί» 
γηο,Ό }ήβν νερτέρων μειλίγματα οάβν 
νερτέροις δωρήματα βντίΆνίβΏ, Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 165 8ίΓ. ι. ούδεν ποτ άλλο* καΐ γάρ ^Ηλέκτραν δοκώ 
6τεί%Βΐν άδελφήν τήν έμήν πέν%'Βΐ λνγρφ 
πρέτίονΰαν. ω Ζευ, δός με χίΰα6%'αι μόρον 
ηατρόζ^ γ ενόν δ\ όύμμαχοξ %'έλων έμοί, 

Πυλάδη^ 6τα%ώμεν εκποδών^ ώς αν 6αφώς 20 
μά^ω γυναικών ί^τίζ ί^δε προΰτροπή, 

ΧΟΡΟΣ. 
'Ιαλτος έκ δόμων ίβαν 
χοάζ ΛροΛομπόζ ό^ύχείρί 6ύν κότίφ. 
τίρέτιει Ίίαρ^6ί φοινίοίζ άμνγμόξ 

'όννχος ϋλοκι νεοτόμφ^ 25 

{δι αΙώνος ί' Ιυγμοΐ6ί β06κεται κέαρ^) 
λίνοφ&όροί δ' υφασμάτων 16 Γ. ίοκώ στείχΒίν (ίοΐι §1αιιΙ)β, 
άοΓβ 816 άαΙιβΓ βοΙίΓθϋβί) ^β Α^. 
596 η. δ., ^βηη ββ ηίοΐιί ΠΓβρΓΰη^- 
Ηοΐι {πΰ,οΐα. άβτ ΥβττΆηίχιαζ νοη 
ΤυΓη6ΐ)ΐΐ8 ηηά Ηαιίιιη^) οράν οάβγ 
βλέπειν ίύν στΒίχΒΐν ^θΙιβΐΓββη \ΐΆΪ. 

18. πρίΛδίΐ/, ΙιβΓνΟΓβίβοΙίθη , 8.ιι£- 
ωίβη. — ν^Ι. Εοτα, Γ 351 Ζεΰ ανα, 
δος τίααα^αί, — Αβρβοίαβ ΕΙθοΙγεθ 
Ια^βηϋβ βκαϋΛί ίη ΟΓβθίίβ Β,ηίιηο 
(3θ8ΪάβΓίυπι αΐΐίοηίβ (Κΐαηββη). 

19. 9" ελών, πρόφρων. Υζ). 520. 
761, 789, Βαρρί. 155 »έλοναα ^ 
αν Ο'έλουααν αγνά μ' ίπιδέτω ^ώς 
κόρα. 

21. προατροπή: ΐκέτις ηρόαοδος 
δοΗοΙ. 

22 — 82 ΡαΓοάοβ. Όβτ ΟΙιογ, 
ιΐ7βΙο1ιβΓ £ΐη 1)1αϋ§ ^θΓΐίζίβη λναο^βη 
υηά ζβΓίβίζίεη Εΐβίάβπι άίβ ΖβίοΗβη 
άβΓ ίτα ληίίτΆ^ άβτ ΚΙ^ί. αιι^β- 
βΙιβΙΗβη Τοίβηΐ^ΐα^θ ίτ'ά,^ϊ, ιηοϋνίβΓΐ 
86ίη ΑαίίΓθίβη αηά βίβΙΗ ίη Ζα• 
8£ΐιηιη6η]ΐ£ΐη^ άαιηϋ Ββίταοΐιΐ^ηη^ΰη 
αη ηΙ>βΓ άίβ 8ο1ιαΙά άβΓ ΚΙ^Ι;. υηά 
άίβ Εοΐ^βη άβΓ δοΐιηΐά. 

22. Ιαλτός "ννίβ πλαγ^ιτός Α§. 598. 
δβΐιοΐ. νπο Κλυταιμήστρας πεμ- 
φ^είαοί (ηίοΐιί 8.υ£ βί^βηβη ΑηίΓίβέ). 
ν^Ι. 44 Γ. 

23. χοας προπομπός: ζη Α^. 1075. 
— Ηοπω, γ,οπΒχφ 8ο1ιο1. Υ^Ι. 425 £Ρ. 
ηηά 8ορ1ι. Αί. 631 χεράπλα-Λτοι 8' 
ίν ατερνοΐΰι πεαοννται βοΰποι καΐ 
πολιάς αμυγμα χαίτας, Επγ. Τγο. 
794 τάδε σοί δίδομεν πλήγματα 
ηρατος στέρνων τε πόπους. 24 ί. „ ΑαΓ άβη 1)1υ1;ί§βη λναη^βη 
βίηά 8ίο1ιίΙ)£ΐΓβ δριΐΓβη άβ8 Ζθγ- 
ββίβοΐιβηβ άίβ Εϋζοη, ι^βίοΐΐθ άβΓ 
Να^βΐ ΓγϊθοΙι ^βΓίβββη Ιι&ί." Υ^Ι. 
Ηοιη. Τ 285 χερσϊ δ' αμνααεν ΰτή- 
9εά τ' ήδ' άπαλήν δειρην ίδε καλά 
πρόσωπα^ Εογ. ΔηάΓΟίη. 826 σπά- 
ραγμα τίόμας ονύχων τε δάί' άμνγ- 
ματα ^ήσομαι, ΕΙ. 146 κατά μεν 
φίλαν οννχι τεμνόμενα δέραν, Ογ. 
961 τιΟ'^Γσα λεναον όνυχα δια πα- 
ρηίδων πηά ζα αλοκ& ΈαΓ. δυρρί. 
826 κατά μίν οννξιν ήλο^ίσμε^α. 
ΝαΛ Ρΐυίί. δοΐ. ο. 21 ΗοΙ) δοΐοη 
άμνχάς %οπτομενων καΐ το Ο'ρηνεΙν 
πεποίημένα καΐ το ηωτιύειν άλλον 
έν ταφαίς ετέρων ααί. 

26. δι' , . κεαρ ίβί βίηβ Ζ\νί8θ1ιβη- 
1)θΐηβΓ^ηη§, άίβ 8ίο1ι β,η νεοτόμω 
3.η8θ1ιΙίβΓ8ύ, ^οζιι δι,' αΙώνος άβη 
Οβ^βηδαίζ 1)ί1άβί: ,,άίβ δ,υΓββΓβη 
Ζθίοΐιβη άβΓ ΤΓΒ,αβΓ βίηά ηβυ, άβΓ 
, ίηηβΓθ αηά ^βΗβίηιβ (80 ί.) δοΙιπιβΓζ 
άΛυβΓί άίβ §3.ηζβ Ζβϋ αΙ)βΓ." Ε1)βη80 
βΐιβίιί; άίβ Ρβ,Γβηϋιβββ αΙώνα δ' ες 
τρίτον μένει δβρί. 730 ίη ββ^βη- 
83,ύζ ζΰ ώ'ϋΰποινον. Ζιι δί' αιώνος 
ν^Ι. Α^. 559. 

27 £Γ. „ Ζα Εβίζβη άαΓοΙι ΖβΓΓβίΓββη 
άβ8 Ιίηηβηβη ΟβνΓβΙ)β8 (},ινοφ96ροι 
υφασμάτων 8. ν. &. τα των υφασμά- 
των λίνα φΟ'είρουσαι) 8θΙι1ίϊζίβ 
ηηίβΓ άβπι Ααδάηιο^ άββ 8ο1ιπιβΓζβ8 
ά&8 Οβναηά νοΓ άβΓ Βηιβί, £ΐη£ 
νβίοΐιβθ ίηίοΐ^β βίηββ ηηΐιβίπιΐίοΐιβη 
νοιΓ^ΙΙββ δοΜ9,§β ί?θΜΙβη βίηά." 
Εβ βίβΜ αίβο λίνοφ^όροι λαηίδες Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 166 ΑΙΣΧΤΛΟΤ λακίδες ^φλαίον ύπ αλγεόίν 
πρόότερνοί ότολμοί 
πέτίλων άγελάότοις 
ξνμφοραΐζ πεπληγμένων. 

3ΛΪ. 1. τορό^ ί^ Φοίβος όρ^ό^ρν^ 

δόμων 6νειρόμαντις^ ^| νπνον χόχον 

Ίίνέων^ άωρόννκτον άμβόαμα 

μνχό^εν ίλακε τίερί φόβω^ 

γνναικείοιβνν έν δώμαΰιν βαρύς ηίχνων. 

κριχαΐ δ\ τώνδ^ όνείράτων 

%'εό%'εν Ιλακον νπεγγνοι, 

μέμφεΰ%'αι τους γας 

νέρ^εν περι^νμως 

τοις κτανονόί τ έγκοτεΐν. 30 35 40 8ί;Γ. 2. τοιάνδε χάριν άχάριτον άΛότροΛον κακων^ 3.18 ρΓΟίβρϋβοΙίθβ ΡΓδ.άί1{&ί. Ζυ ατοΧ- 
'μοϊ πέπλων τ^Ι. ΈυΓ. ΑΙΙ^. 216 μέ- 
λανα ατοΧμον πέπλων, ΑηάΐΌΐη. 148 
βτολμάν τε χρωτός τόνδε ποι%£λων 
πέπλων. Ζαιη ΟβάΛηΙ^βη ν^Ι. ΡβΓβ. 
1061 πέπΧον δ' ^ρειηε αολπίαν ά-κμ^ 
χεροίν. (οτΪΛϋβν ^πΓίΙθ (3βΓ Τβχί 
8βίη , νβηη ββ ηαοΐι άβη νβηηαίαη- 
§βη νοη Ηβίπιβδϋι πηά Κβο^ προ- 
ατέρνων άτολμων, οϊ%ων . . πεπλτιγ- 
μένων ΙιίβΓββ, 80 άΒΓβ πρ. ύτολμών 
νοη λαβίδες β\Λιβ.ώ^ϊ^ ηηά οϋτιων . . 
πεπληγμένων "ννίθ Α^. 1660 δαίμο- 
νος χηλί] βαρείς δνατνχώς πεπληγ- 
μένοί ζββΛ^ί ^'ύ,νβ. 
^ 32 &. Εβ ίοΐ^ί άίθ ΕΛΙδ,Γυη^ άβΓ 
άγέλαατοί αυμφοραί: ,,ΝϊοΜ βίη ΐη• 
Κάί;8β1η βρΓβοΗβηάβΓ, 8θηθβπι θίη 
άθΐιίΙίοΙιβΓ Ρ1ΐΰΙ>08 (\ν£ΐ1ΐΓ8£1§βΓ), άβΓ 

ιηαοΐιύ, άβΧβ άΐβ ΈΒ&Υβ ζυ ΰβτ^β 
βίβΐίθη, ηίοΜ άβτ Ρ1ιδΙ)08, άβΓ ΐη 
ϋβίρΐιί, βοηάβΓη βίη ΡΙιδΙ^Οθ, άβΓ 
ίηι ΤΓ&ηιηβ άβηι Ηο,ηββ ^βίθβα^, 
άβΓ ΟΓίπιιη βοΐιηαηΐ)!; ίηι 8ο1ιΐ3ίβ, 
ΗβΓδ ίη ϋβίβΓ Ναβίιί αηβ* άβηι 
ΙηηβΓη άββ Η3.α86θ υογ Αη^βί βίηβη 
ΑηΓ8θ1ΐΓβί βΓίδηβη, ίηάβπι βΓ 8ίο1ι 
8θ1ινβΓ Λπί άίΐ8 ΡΓίΐιίθηί^βηιαοΙι 
βίύΓζίβ.** Ώ. \ι. άβΓ ΑϋίβοΙίΓβί, \7β1- 
οΐιβη άίβ νοη 1)ϋ8βη ΤΓδ,ηπιβη ^β- 
^,η^θϋ^ίβ {περϊ φ6βω) υηά ^6ς[υ8ι1ύ6 (ίξ νπνον %6τον πνέων) Κ1^^ί^- 
ηιββίΓα 6Γ8θ1ΐ8.11βη ΙίβΓβ, ίβί ^ίβ βίηβ 
ρΓΟρΙιβϋββΙιβ δύίηιιηβ. Ε1)6η80 βα^ 
άβΓ ΟΙιΟΓ δορίι. ΕΙ. 476 εΐΰΐν ά 
πρόμαντις ζ/ικα κτ«., ηαβίιάθπι βΓ 
άβη ΤΓαηηι άβΓ ΚΙ^ί. νβΓηοπιπιβη 
\ϊΒ,ϊ. ϋβΓ ΤΓθ,ηπι ηηά άβΓ ΟΓπηά 
άβ3 δοΙίΓβίβηβ -ννίΓά 525 ίΡ. ^βηααβΓ 
ειη^β^6ΐ)βη. Μίύ τορος Φοίβος , . 
ονειρόμαντις ν^Ι. ά3.8 ζα Α^. 82 
Αη^βίαΙίΓΐθ. Ζπ 6ρ&6ΰ•ρίξ ν^Ι. 8βρ^. 
551 τριχός δ' όρθιας πλόκαμος ΐατα- 
ται, δορΙι. Οβά. Κ. 1624 ωΰτε πάν- 
τας όρθιας ατηααι . . τρίχας. — ^β : 
ζη Α§. 437. — περϊ φοβω (ϋΙ)βΓ- 
ηιαηηΐ} νοη ΕαΓοΙιί) ννίβ 545 άμφΐ 
τάρβει, ΡβΓ8. 697 αέβομαι δ' άντία 
λέ^αι σέΟ'εν άρχαίω περϊ τάρβει, 
8ορ1ι. £γ^. 147 άμφϊ &νμω^ Εατ. Ογ. 
825 θανάτου γαρ άμφϊ φόβω Τνν- 
δαρϊς ίάχηαε. 

38. ^εό&εν νπέγγνοι: έκ ^εών 
ήαφαλίΰμένοί την μαντε^'α)» δβΐιοΐ., 
αΐ8 ^εομάντεις, άβΓβη Αυ88α^β άαΓοΙι 
^δϋΐίοίιβ Είη§βΙ)υη^ νβΓΐ)ΰΓ^ί ίβί, 
ΏΪ0Ϊ1Ϊ &\β ϋ'νμομάντεις (ΡβΓβ. 227). 

39 ί. τονς γάς νέρ^εν 8>Π^βπΐθίη 
νοη Α^αηιβηιηοη. 

42. ϋαίϋΓ βίηβ ΟυηβίιβΓτνβίβιιη^, 
άίβ ηίβΜ £ΐΐ8 Οηηβΐ; 8.ηί^6ηοηιπΐ6η 
ινίΓά, ζηΓΑΙ^^θηάηη^άββδβΙιΙίηιηιβη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 167 αηί. 2. Ιώ γαία μαΐα^ 

μωμένα μ^ Ιάλλει 

δνΰΟ^εοζ γυνά' (φοβον- 45 

μαί ί' Ιπος τόδ^ έκβαλεΐν') 

χί τ^άρ λντ^ον Λεόόντος αίματος πεδοί; 

ίώ ηάνοιζνξ ε6τία^ 

Ιώ καταόκαφαΐ δόμων. 

άνήλίΟί βροτοότυγείζ 50 

δνόφοί καλνΛτουΰί δόμους 

δεόΊίοτ&ν %'ανάτοΐ6ΐν, 

6έβαζ ά' αμαχον^ άδάματον^ άπόλεμον το τίρίν 
δί ώτων φρενόζ τε 

δαμίαζ τίεραΐνον 55 

νυν άφίόταταί' φοβεί- 
ται, δέ τις τόδ^ εύτνχεΐν^ 
(το ί' έν βροτοΐξ %εόζ τε χαΐ ϋ'εον πλέον) 
^οτίίι ί' έτίυοκοπεΐ δίκας βαοΐιβηά η. 8. ^. τοιάνδε ϊ&ί άβιη 
δίηηβ η8,ο1ι νοη τοιώνδε^ ντίβ δοΐιϋίζ 
8θ1ΐΓβίΙ)βη \νο11<:β, ηίοΐιΐ; νβΓΒοΙιίβάθη. 
χοίζ^ΐζ άχάριτος νίίβ άχαρις χάρις 
Αβ. 1545, ΡΐΌΐη. 561. Υ§\. ζυ Α(ζ. 
1137. Οΐθ ΕιΜαηιη^ ^ίβΜ 8ορΕ. 
ΈΙ. 442 σαΒ'φαί γαρ ε^ σοι προαφι- 
Χώς αντχι δοαει γέρα τάδ' ονν τά- 
φοίβι δέ^ααϋ'αι νέτιυς, νφ'ηςϋ'ανών 
άτιμος ωατε δυσμενής ίμασχαλίβ&η 
χτί. — γαία μαία (ώ γη μητηρ 
δοΐιοΐ., ν§1. ω γαία μητερ Εην. 
Ηίρρ. 601) Γπίΐ; άβΓ ΟΙαον ααβ, ^βίΐ 
ΘΓ άίβ ΑΙ)8ίο1ιί άβΓ ΚΙ^Ι). &18 ίηνοί 
βΓ^βηηΙ;. 

45 Γ. ϋβΓ Ζ\νί8θ1ΐθη8Λΐ;ζ 1)βζίβ1ι1; 
θίοΐι 3,τιί άίβ Ββζβίοΐιηυιι^ δνύΟ'εος. 

47. τί γαρ %τε, ^ίθΐ)^ άίβ Ββ^Γΰη- 
<1ϋη^ νοη άχάριτον^ νοηη (3 8,8 ΥβΓ- 
^βΙ)1ίο]ιβ άββ νθΓ8αο1ΐ8 άίβ ϋηίβΓ- 
ΐΓάίβοΙίθη ζα νβΓδϋΙιηβη αιΐ8§;β- 
βρΓΟοΗθίι ίβί;. 

50 ί. βροτοατυγεις, άβη Μθη8θ1ιβη 
^ιαυβηνοΐΐ, ά&^β^βη Ργοπι. 825 Γορ- 
γόνες βροτοατνγείς, άβη ΜβΠΒοΙιβη 
ίβίηάΙίοΗ. — \νίβ φάος, Ιηχ, Ηβίΐ 
ηηά δβ^βη, βο Ιΐβάβηύβί δνόφοί 
ϋηδβ^βη, ^βΙοΙίθΓ ααί άβπι Ηαυββ 
πάιί, νβίΐ άίβ ΒββϋζβΓ βίοΐι ί1ιι•βΓ δοΐιιιΐά ΤϊβνιιΓβί βίηά ηηά ίηι Οβ- 
ίΰΐιΐβ αΙΙ^βηΐθίηβΓ ΜίΓβαβΙιίυη^ ^βίηβ 
ίΓοΙιβ δίαηάβ 1ΐ3,1)θη. Υ^Ι. Εαηι. 380. 

53 β: ΓΐΐΓ δνόφοι βροτοατνγείς 
Ϋο\^ άίβ ΕΓΗδ,Γπη^: ,,Οίβ ίΐΉΐιβΓ 
υηΒθζι^ίη^ΙίοΙιβ, υηΰΙ)βΓ\7ίηά1ίο1ιβ, 
υηη3.1ιΙ)αΓθ ΕΙΐΓίαΓοΙιΙ; νοΓ άβπι 
Ιίδηί^ΙίοΙιβη Η&αββ, τνβίοΐιβ ΟΙιγ ηηά 
ΗβΓζ άββ Υοΐ^ββ άηΓθ1ιάΓ3,η^, ^βίοΐιί; 
3βίζί. ϋηά ηιαηοΙιβΓ βοΐιβαΐ} βίβΐι 
ηηηηιβΙΐΓ βοΐοΐιββ β•1ΐ1ο^ ^5ηί§1ίο1ιβΓ 
δίβΐΐηη^ ζα ^βηίθΓββη, νδ,ΐιιβηά 
βοηβΐ; Ι^δηί^ΐίοίθ Μίΐοΐιί; άβη Μβη- 
Βοΐιβη αΐ8 Οοϋ ηηά αΙβ πιβΙΐΓ άβη η 
Οοϋ βΓβοΙιβίηΙ;." δί' ωτων φρενός 
τε, νβίΐ θίοΐι άίβ ΕΙΐΓίηΓΟΙιί ίη 
Εβάβη πηά ίη άβΓ Οββίηηηη^ ζβί^ί. 
— περαίνειν βίβΐιΐ; ίηι δίηηβ νοη 
περάν, ν^Ι. Ρίηά. Ρτίΐι. Χ 28 περαί- 
νει προς ^βχατον πλόον. 

59 — 73. Ββ^ιϋηάηη^ (^ί τνίβ 32) 
ζα φοβείται δε τις τόδ' εντνχείν: 
,,ϋίβ Εη1;8θ1ιβίάαη^ άβΓ βίΓ^ίβηάβη 
όβΓβο1ι1;ί§1ίβϋ βΓ8θ1ΐ8<η1; βοΐιηβΐΐ άίβ 
ο^βηΙ)αΓβη νβΓΐ)Γ6θ1ιβι•; βοΐοΐιβ 8,1)βΓ, 
άβΓβη δοΐιηΐά βίοΐι ίηι Ζτνίβΐίοΐιί 
1)ίΓ§1;, βΓν^β,Γίβί βΓβί πιϋ άβΓ Ζβίί 
άίβ δίΓΒιΓβ; ΛηάβΓβ 8,1)ΘΓ άβοΗ "ννίτ- 
ΐ£ηη§^8ΐθ8β (ά. ]ι. άίβ Ββ8ύΓ3.ίηη^ νβΓ- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 168 Α1ΣΧΤΑ0Τ ταχεία τονς μίν έν φάει, 
τά ί* έν μεταιχμίφ ΰχότον 
μένει χρονίζοντας αχη' 
τού§ ί' άχραντος ίχει νύξ. 60 βΙγ. 3. ί^' αίμ^ αΛαξ πο^Ιν ί' νπό χ%•ονος τροφού 

τίτας φόνος πέτίηγεν ού διαρρύδαν. 65 

διαλγίις ί' &τα 
διαφέρει τόν αϊτιον 
τίαναρκέτας νόόον βρνειν. 

Β,ιύ,. 3. ϋΊγόντι ί' οντι νυμφικών εδωλίων 

ακο^5 τίόροι τ ε πάντες έχ μιας δδοϋ 70 

διαίνοντες τον βϋ^άβ) Ν&οΐιί. ΌβΓ ΜοΓά ΐβί 
οβ^βιιΙ)£ΐΓ άϋΓοΙι άαβ Βΐπίπΐίΐΐ, ά&β 
ηΐοΐιΐ; ζβΓβίβΓβί; άβΓ ιηϋ 8ββ1βη- 
ΒοΙιιηβΓζ νβΛυηάβηβ Αηίβοΐιηΐ) 1)β- 
^ίι•Μ 1)θί άβιη ΜϋΓθθΓ ηπΓ αρρί^β 
ΒΙαίβ άβΓ ΚΓΗ,ηΙίΙιβϋ (ν^Ι. ζη 381^.); 
Ι^βίη ΥβΓδίθοΙ^ ^ίβΗ 68 ίΰΓ ίΐιη υηά 
"ννβηη β,ΙΙβ δίΓδιηβ άβΓ ΕΓάβ βίοΐι 
νθΓβίηί^^βη, Ιίδηηβη βίβ άαβ ΒΙυίιηβ,Ι 
ββίηβΓ Ηαηά ηίοΐιί; τβίη ^Β,βοΐιβη.** 
Όβη άΓβί βΙίθάβΓη ταχεία — έν 
φάδί, χ^ον£ξοντας — ίν μεταιχμίω 
ατιότον, αμάραντος — νν^ βηίβρΓβοΙίΘη 
άίβ άΓβί όϋθάβΓ άββ Οθ^βηΒαίζβδ: 
ίπΐΗΐβΓ βίο1ιί;1)αΓβ 8ρυΓ (εν φάει), 
ΑυΓβοΙιαΙ) (χρονίζοντας), νβΓβίβοΙί 
(νύξ). ΑηάθΓββ ϋπΓβοΗΐ; τνίΓά 1)α1ά 
^Ιβίβΐι, 1)3.1ά βρ^,ί, ιηαηοΐ3πΐ3.1 αυοίι 
§&ΐ ηίοΐιΐ 1)β8ίΓ3,ί1;, άβη ΜοΓά βΓ- 
νΒιΓίβΙ; πηίβΓ 8,1 Ιοη ϋηΐδίβηάβη άίβ 
δίΓΒ,ίβ. ΑβοΙι^Ιοβ 1ίβΙ)1; ββ, άπΓΟίι 
8θ1ο1ιβιι ΚοηίΓείδΙ; άο,β νβΓΐ)Γβοΐ3βιι 

άββ ΜοΓάθΒ αΐ8 άαβ ΒΟΐΐΥΓβΓΒίβ ΙΐβΓ- 

νθΓζη1ιβΙ)θη. Υ^Ι. ζυ Α§. 990 αηά 
1)β8θηάβΓ8 Ευω. 648 ,,Β^βδββΙη ^8.ηη 
ηιαη Ιδββη: άβΓ Τοίβ 3»1)Θγ Βίβΐιί 
ηίοΐιΐ; "ννίβάβΓ ίΐαί; άαίΰΓ β,ΙΙβίη Ια&ί 
Ύάϊβτ Ζβιιβ ]£βίηβ δϋΐιηβ ^β8θ1ΐ3,£Ρβη; 
αΙΙβΒ αηάβΓβ ηίιηιηί 6γ ηίβΐι^ βο 
δοΙι^βΓ." — τά $' ίν μεταιχμίω 
ΰΗ. χρονίζοντας τοπ άββ ΥβΓΒΐηίΐΓΒβΒ 
"ν^ίΐΐβη δίίΐϋ άβΓ ^βτΛτϋΙιηΙίοΙιβη \νβιι- 
άαιι^ τους δε . . χρονίζοντας, — έν 
μεταιχμίω βτίότου βοίΐ. καΐ φάονς, 
Τ7ίθ βίοΐι 8.118 άβιη ΥοΓίιβΓ^βΙιβηάβιι θΓ^ίβΙ)*. ν^Ι. ΑΓίΒίορΙι. Υδ. 187 εν 
μέΰω δψιον^εν άι}ρ έϋτι γτις (ΒοίΙ. 
καΐ ονρανον), — άπαξ ηοΟ'έν ιι^ίβ 
Α^. 1004 πεαον άπαξ, Εαπο. 651 
ανδρός δ' ίηειδάν αίμ' άνααπάύτι 
γ,όνις άηαξ θανόντος. — φόνος 
πέηηγεν: Ιιβ,βο β ρορπΐ8,Γί ςια&άαιη 
ΒτιρβΓθίίίίοηβ ίη1;β11β^6ηά8, Βοηί, αά 
ηθ8ΐΓ8>ιη 6ϋ8.ιη ^,^^^,^^τΏ ρΓΟρα^αία, 
ς[π8. ΐΏί^οιιΙαιη βχ δ8ιη§ιιίηβ ΗοιηίηίΒ 
ίηίοΒίβ οαβΒΐ ίη ίβΓΓαιη βϋΡαβο Ββιη- 
ρβΓ πΐ8,ηθΓθ ηβο βΐπί ροεββ βη^β- 
\)Ληί (δοΐιΰΐιζ). — διαφέρει, άί&βτί, 
Ιιδ,Η Ιιίη. — ϋα,δ άπηίΐβ λνοΓ* πα- 
ναρκέτας (ν^Ι. ζα Ευηι. 529) βΓίεΙδ^Γί 
άβΓ 8ο1ιο1. της εΙς ηάντα τον χρο- 
νον αρηουαης αύτω. Υ^Ι. 8ηίά. 
7ίαναρ}ίέος' τον μεγάλου καΐ δυνα- 
τού υηά πανταρτιής ΡβΓΒ. 857. — 
Μίί βρύειν γφ.. άν^εΐ 1007. ΟβΓ 
ϋτβηβΐ;. "ννίβ 8ορΙ}. Οβά. Κ. 17 χώ- 
ρος . . βρύων δάφνης έλαίας αμπέ- 
λου, Όβΐ' Ιη£η. βίβΐιί ^:οηΒβ1^αΙίν. — 
νυμφικών εδωλίων γτϊβ πωλιγ,ών 
εδωλίων 8βρί. 441 νοη άβη παρΟ^ε- 
νώνες, Αίβ ΥβΓΒίβοΙε βΓβοΙιβίηί άίβ 
ΕΓ3.τιβην7θ1ιηυο§ αιιοΐι 8ο1. βίβ^. 4, 30 
εΐ %αί τις φεΰγων έν μυχω ^ ^'α- 
λάμου, ΕπΓ. ΙρΙι. Τ. 825 λογχην . . 
έν παρϋ'ενώαι τοίσι αοις αεαουμμέ- 
νην. — πόροι τε πάντες ατέ,: γά\. 
8ορ1ι. Οβά. Τ. 1227 οϊμαι γαρ ουτ' 
αν "ίατρον οντε Φάΰΐν άν νί'ψαι 
γ,α^αρμω τήνδε την ατέγην ητέ. — 
διαίνοντες, 8.ηΓ6υο1ι1}6ηά , Ιεοηηΐβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 169 χερομνόη φόνον <[^οαΐ- 
6ΐν^ τ^όντιβαν αν μάταν. 

βροά. έμοί ί' (άνάγκαν γάρ άμφιτίχολιν 

%'εοΐ 7ΐ:ρο(ίήνεγκαν' έχ γάρ οίκων 75 

πατρώων δονλίαν έβαγον αΐΰαν) 
ίώία^α καΐ μή 
, τίρέτίοντ* έτί^ &ρ%^ζ β^ον 

βία, φρενών αίνέόαι^ Ίίυκρον βχνγοζ κρατονότι, 
δακρνω ί' ύφ' είμάτων 80 

ματαίοίβν δεβΊίόταν τύχαις^ 
κρνφαίοίζ Λεν^εΰίν παχνονμενη. ^ 

ΗΛΕΚΤΡΑ. 
^μωαΐ γυναίκες ^ δωμάτων εύ^ήμονες^ 
έτίεΐ ΐίάρεύτε τηόδε Λροβτροτίήζ έμοΙ 
πομποί, γένεβ%'ε τώνδε ΰνμβουλοι πέρΐ' 85 ΙιίβΓ ιηϋ Μα&αίροντες βήΛ^τϊ νβΓ- 
άβη, τ^βίοΐιβδ ΒίΒ,α άβΒ βΓ^3.ηζί;θη 
ροοίίαιν ίη άβη Ηειηάδοΐιπίύθη βίβΐιύ. 
— ι^όνησαν ι ομβ βίηθΓ »ηάβΓβη 8ίθ11β 
(3β8 Αδοΐι. (ίΓ^. 366 Οίηά.) τιπτά 
Ίβόνηβας θ,Ώ^βίύΙαιί υηά ιηϋ ^λουΰας 
βιϋδ,Γί. ΟβΓ ΡοίβηϋΗ,Ιίβ άβΓ Υβι- 

8. ^. ^οιηί 861)6 Αοήδί. 

74. άνάγκαν άμφέπτολιν νοη άβΐ' 
ΚηβοΙιίβοΙίίΐΛ, ίηίοΐ^β άβΓβη βιθ υοό 
βίηβΓ δίαάί, ίΙΐΓβιη ναίβΓίβ,ηάβ, ίη 
βίηθ Β,οάβΓΘ 8ί8.άί 8,1)^βίΰ1ΐΓί νΟΓάβη 
δίηθ. ϋθΓ 8ο1ιο1. νβΓΥΓθίβΙ; αυ£ αμ- 
φιμάτορας χόρον^ Εατ. ΑηάΓΟίη. 466 
(ΟθβοΙιιι^ίβίβΓ, άίβ νοη ζ^βί Μαϋθΐη, 
&1)βΓ βΐηβπι ΫαίβΓ δίΒ-ποηιβη). Υ^Ι. 
Ηββ^οΐι. άμ,φιμτιτορΒς ' οί Ικ πολλών 
(νίθΙπιβΙΐΓ Ιξ άλλων, Τ7ίβ ΒαΓββοΙι 
νβΛθΒββνΙ;) μητέρων γεγονότξς αδελ- 
φοί, Αίαχνλος ^Ηρα^λείδαις. Υ§\. 
Λαοΐι της αναγκαίας τνχης 8ορ1ι. 
Αί. 485. 

76. εσάγον αϊΰαν: ν^Ι. Ηοω. ίΐ 719 
εΐαάγαγον %λντά δώματα, { 91 εΐ- 
ματα . . ίοφόρεον μέλαν νίωρ, Επγ. 
Ηίΐί. 876 χρνΰον . . ονν. είύεδε^ατ' 
οίκον, ΙρΗ. Τ. 742 εΐϋβήαω ακάφος, 
Ηβΐ. 1566 είσέ9•εντο αέλματα, ΗβΓΟ. 
850 ου γέ μ' είαπέμπεις δόμους. 77. 8θ1ιθ1. Ιση ^β παροιμία • δοΰλε, 
δεσποτών άκουε καϊ δίκαια καδικα. 

78. πρέποντα (εατίν) έπ' αρχάς 
βίου, 68 ΙίΟΠΙΠίί ΠΙΙΓ ΖΠ 1)61 άβΓ ΑΙ)- 

Ιιαη^ί^^βϋ; πΐ6ίηθ8 I^βι)βη8. ΚΓα^θΓ 
Ι 68, 40, 4. 

79. βία φρενών (ιηίί ίηηθΓβιη 
'ννίάθΓ8ίΓβΙ)βη) νίβ 8βρ^. 599, 8αρρ1. 
806 βία καρδίοίς. 

80. υφ' είμάτων, αηι άίβ ΤΙιγλ- 
ηβη ζυ νβΛβΓ^εη (κρυφαίοις πέν- 
0•εσιν 82). 

81. δεΰπόταν γτίβ Επγ. ίΐ§. 831 
δακρύειν τους προαήκοντας φίλους. 
ΌβΓ Όο,αν ματαίοίΰΐ τΰχαις βίβΜ 
^α-υβαΐ (οΐ) άββ ίΓβνΙβη βββοΐιίο^β). 

82. παχνουμένη: ν§\. Ηοηι. Ρ 112 
του δ' εν φρεαίν αλκιμον ητορ 
παχνοϋται, Η68. λΥ". υ. Τ. 360 τό γ' 
επάχνωαεν φίλον ητορ, Εϊιγ. Ηίρρ. 
803 λΰπτι παχνω%^εΐα\ Ον. ΗβΓ. XV 
112 Β,άδΜοίίυηι §β1ίάο Μ^ογθ ρβο- 
ίΠ8 βΓαίί. 

83—582 θΓβΙββ Ερβίβοάίοη, 
βθ^βίΐί; άαΓοΙι βίηβη Κοιηηιθ8 (305— 
476). Αηίΐ^ηοΓίδπιοβ υηά ΥοΛθΓβί- 
1αη§ άβΓ Εαοΐΐθ. 

83. δωμάτων εΰΰ•ημονες: 8ο1ιθ1. 
ευ τιΟ'εΐΰαι τα κατά τον οίκον» 
ϋΙ)βΓ άβηΟθη. β.ΚΓα^βΓ II 47,26,6. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 170 ΑΙΣΧΤΛΟΤ τνμβω χέονόα τάόδε κηδενονξ χοά§ 
%ωξ εϋφρον' εΐηω^ πώς κατενξωμαι, τίαχρί'^ 
πότερα λέγονβα πάρ φίλης φίλω φέρειν 
γνναικοξ άνδρί, της έμης μητρός πάρα; 89 

ή τούτο φάόχω τοΰπος, ώς νόμος |3ροτοΓ^, 92 

Γ<ί' άντιδονναι τοΐβι πέμπονόιν τάδε 
6τέφη^ δόβιν γε τών κακών έπαΐ^ίαν; 94 

τώνδ^ ον πάρεβτι ^άρβος^ ούδ' Ιχω τί φώ 90 

χέονΰα τόνδε πέλανον έν τνμβω πατρός. 91 

^ βΐγ* άτίμως, ωβπερ οχτν άπώλετο 95 

πατήρ, τάδ' έκχέαόα, τ/αΛοιτον χνβιν, 
0τείχω, κα%'άρμα%•* ως τις έκπέμφας, πάλιν 
δίκονύα τεύχος άύτρόφοιΰιν όμμα^ιν; 

τηύδ' έότΐ βουλής ^ ω φίλαι, μεταίτιαί' 
κοινόν γ&ρ ίχ%Ός έν δόμοις νομίξομεν. ιοο 

μίΐ κεν^ετ^ ίνδον καρδίας φόβω τινός* 
το μόρόιμον γάρ τόν τ' έλεύϋ'ερον μένει 
και τόν προς άλλης δεύποτονμενον χερός. 
λεγοις αν, εί' τι τώνδ* έχεις νπέρτερον, 

97. 7ΐα9•άρμΜ9•\ . πάλιν (τβίνο) δί- 
Ίίοΰαα (ΙιίηίβΓ ιηίβΐι ^βΓίβηά) . . ομ- 
μααιν: τοντο τί^ος το παρ' Ά^τιναίοις 
Ι<9ό$ , οτ( πα^αίροντΒς οΐπίαν οατρα- 
%ίνω ^ματηί^ίφ (ΐ'ψαντες ίν τα£ς 
τ^Μοις άμίτα<ιτ(}ίπτύ άνεχώρονν, 
ν^Ι. ΤΙίθο^Γ. 24, 93 αυΧΙέξααα χο- 
νιν πυρός άμφιπόλων τις (ΐί^άτω 
εν μάλα πάααν νπίρ ποταμοιο φέ- 
ρουσα ρωγάδος ί% πέτρας υπέρου- 
ριον^ αιΙ) δ^ νεεα&αι άατρεπτος, 
Υβνζ. Εοΐ. VIII 101 ηνο<ιιΐθ βιιβηϋ 
ίΓ8>ηθς[ΐΐ6 ο&ρυ^: ΪΛοβ; ηβο τββρβχβ- 
ήβ, Ονϋ Εαβί. V 437 δΤ. Ααοΐι ίη 
Ββυίβοΐιΐ&ηά δηάβί βίοΐι άίβ δίϋβ, 
άαΤβ χη&ηΐΐη^ΐύο]^ 1>6(ΐ6α1;βη<1β Οίη^β 
ΙιίηύβΓ βίβΐι ύΙΐβΓ άαβ Ηαιιβ νβ^ -^ιχϊί^ 
οΐιηβ υιηζιιβοΐιαυβιι. 

99. μεταίτιαι \ήθ 872 άναίτιαι. 
ΒΙοιη&βΜ βθίζ^ &η 1)6ΐά6η δίβΐΐβη 
άίβ ^βΙ)Γ3.υο1ιΙίο1ιβ ϊΌγπι. ΑΙ)βΓ ν^Ι. 
909 παρα&τΑ];, δορίι. Τγ&οΙι. 447 τ^ 
μεταιτία ηηά ζη Α^. 1527. 

100. νομίζομεν^ ν^Ι. βίον νομΐ- 
ζων 1001. 

102. δοΐιοΐ. άντϊ του ουδϊν πεί- 
αεαΟ'ε παρά το μόραιμον, 

104. ΒβΓ ιιηηΰίζθ αηά ίη άβη 86. %ηδε£ους χοάς νίθ 536, δρβη- 
άβη ζπΓ Τοίβηίι&πβΓ, ηίοΐιί; ύυγγε- 
νίϋάς^ Υίϊβ άβν δοΐιοΐ. θΛΙδχί;. Υ^Ι. 
πηδείον τριχός 225 (ΤΓ8.ιιβΓΐι»&Γ). 

87. ευφρονα, ΥβΓβίδ,ικϋ^ββ , ^τιί; 
ββάαοΐιΐίθβ. 

88.^ν^1. ΕπΓ. Ογ. 116 χαΐ ατάα' 
ίπ' ααρου χώματος ^ λέξον τάδε ' 
^Ελένη ο' αδελφή ταΐαδε δωρεΐται 
χοαΐς. — παρ ΓαΓ πάρα ίβί; ζπγ (ϊθ- 
ιι^ίηηιιΰ^ θίηββ £ϋΓ ΑβοΙι^ΙοΒ ^βθϊ^- 
ηθίβΓβη ΚΙι^ίΙιιηυΒ (νοη Η. 'ννοΐί) 
ιΐ3.ο1ι Εηιη. 229 ΙιβΓ^θδΙίβΙϋ 

92. τοντο τουπος, άίββθ Βίϋβ. 

94. στεφη ΙιίβΓ νοη άβη δρβηάβη. 
ν^Ι. δορΗ. ΕΙ. 53 πατρόδ τυμβον . . 
λοιβαιαι πρώτον χαΐ παρατόμοις χλν- 
δαις ατέ'ψαντες. — Όίβ Μβηβοίβη 
νβΓ8*β1ΐ6η ^θΛΐ7δ1ιη1ίο1ι πηίθΓ ^αα 
(χαίθβ, ΙιίβΓ 8,1)6Γ ^βΓάβη χακα 
ά8.Γ£ΐπ8 (δοΐιοΐ. παρ' υπάνοιαν έδει 
γάρ ,,τών καλών" ειπείν), ϋίβββ 
Ροίηίβ νίϊά άατοΐι 7^ §β1ιοΙ)θη. 

95. άτίμως^ 80 άαΓβ άίβ δρβηάβ 
άβηι Τοίβη ηίοΙιί ΕΙιγθ, βοηάβΓη ϋη- 
βΙΐΓβ Μη^ί πηά ίΐιη ςβ^βη άίβ 
δρβηάβήη βΛίϋβΓΐ;. — ω<;π£ρ ουν 
νίβ 887, οίοίΐίζθο^ όγ ^^οο^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 171 ΧΟ. αΐδουμενη 0οι βωμον &ς τνμβον η:ατρΌς 105 

λέξω^ κελεύεις γάρ, τόν έκ φρενός λόγον. 

ΗΑ. λέγοις &ν, &6περ τιδέβω τάφον πατρός, 

ΧΟ. φϋ'έγγον χεονόα τοεδνά τοΓ^^ν εϋφρούιν. 

ΗΛ. τίνας δΐ τοιητον^ των φίλων προύεννέχω; 

ΧΟ. πρώτον μίν αυτήν χ&0τις ΑΙ^γι6%Όν ότνγεΐ, 110 

ΗΛ. έμοί τε καΐ 6οί ταρ έπεύξωμαι τάδε; 

ΧΟ. αντί} 6ί) ταντα μαν^άνονα' ^δη φράΰαι. 

ΗΛ. τίν ονν ίτ* Άλλον τγιδε προύτι^ώ βτάύει; 

ΧΟ. μεμνηβ' Όρεύτον, κεΙ %^ραΐ6ς έ6%•* 5μως, 

ΗΛ. εί ΐΓουτο, κάφρένωόας ούχ ηκιβτά με. 115 

ΧΟ. ΐΓοΓ^ αίτίοις ννν τον φόνον μεμνημένη 

ΗΛ. τί φώ; δίδαβκ^ Άπειρον έξηγουμένη, 

ΧΟ. έλϋ'εϋν τιν αύτοϊς δαίμον ή βροτών τίνα 

ΗΛ. πότερα δικα^τήν ^ δικηφόρον λέγω; 

ΧΟ. απλώς τι φράξον6\ οβτις άνταποχχενεϊ. 120 

ΗΛ. καΐ ταντά /αολ ^6τιν ενύεβη ^εών πάρα; 

ΧΟ. πώς ί' οϋ^ τόν έχϋ•ρόν άνταμείβεΰ^αι κακοίς; 

ΗΛ. κγιρν^ μέγιότε τών Άνω τε καΐ κάτω^ 
Άρηξον, Έρμη χθόνιε, κηρύξας έμοί, ^¥θΓίβη «Γ τι τώνδ* ^χΒΐς νπέρτΒρον 
(βί <ιυίά ηονίβϋ Γβοϋυβ ίβϋβ Ηογ. 
βρίβΐ. Ι 6, 67) ΙιίβΓ αηραβββηάβ ΥβΓβ 
βοΐΐθίηΐ; νοη δβΐιίϋζ ιηϋ Εβοΐιύ αΐβ 
Ιηίβΐ'ροΐαϋοη 1)6Ζ6ίο]ιη6^ ^ΟΓάβη ζα 
8θίη. ν^Ι. &αο1ι 107. 

107. ΏίοΛΒ νβΐίιη ρΓΟ Θ8. ς[υ&ιη 
ρΓοδίβηβ βΓ^α ραίηβ ββρυΐοπιιη γθ- 
νβΓθηΙίο, (8ο1ιαίζ). ν§1. 8ορ1ι. Οβά. Τ. 
205 ωαηείί ¥'' <^ραΓον έλαβες ^ ωδ\ 
άναξ, ίρώ, 

108. τιεδνά: ν^Ι. Επγ. Ογ. 1138 
Ίίέδν' άρώμ,ενοί τυχειν. 

110. αυτήν (άίοΐι 861ι)8^): ζιι Α^. 
827. 

111 ίΡ. αοΐ τάρα ά. ί. άπ ^θΙιδΓβΙ; 
ζη άβηβη , τ^θΙοΙιθ άβη Α^ίβύΐιοθ Ιιαβ- 
ββη. ϋβΓ ίοΓοΙιΙίβθ,ιηβ ΟΙιογ (ν§^1. 872) 
\>2Βί^ύ^ 68 ηίοΐιύ άίτβ^ύ: ,,άαβ Ιβ^β 
άίτ ίηδβάαη^βη η&οΐι βί^βηβιη^ιβ- 
8βη ζατθοίιί". 

113. τ^Ιδε στάσείΐ 8ο1ιο1. ττ) ΰυ- 
ΰτάβει τιμών, Ύ^, Α§. 1105,'θ1ιο. 
456, Εηηι. 311. 

114. Ζμως ^ΟθίβΙΗ ^β Ρθγθ. 298 Χε^ον παταΰτάς, %εί ατένεις καχοι^ 
όμως. Κτα^θΓ II 56, 13, 2. 

115. ευ τοϋτο^ βοϋ. ^λεξας, 

116. τοις αΐτίοις γιηά τηϋ αΰτοίς 
118 "ν^ίβάβΓ αυί^θηοιηιηθη. 

118. α^είν: 8.α8 άθΐη υογΙιθγ- 
^θΗθηάβη τι φώ; βτ^ΙΙηζί 8ί6ΐι εΙπέ 
{\)βϊβ, ^ϋηβοΐΐθ). 

119. δίϋαατην η δίπτιφόρον: κρ^- 
την η τιμωρόν 8ο1ιο1. Εβ 1)βά8,Γί 
άββ ΕιοΜβτδ ΏΪο\χϊ^ ψβϊί άίο δοΐιηΐά 

120. „8οΙιΗοΜν7β§ βϊντΒ. βο άιοΐι 
Εΐαβάτΰοέβικί" π. 8. ν. Μθίηβΐ^β νβΓ- 
ιηιιίβί απλώς πιφαύσκουα', 

121. εύαεβη &εών «άρα^ 80 ά&Γβ 
^θίη νεμεαάν νοη 8θϋβ άβΓ (τϋίίβΓ 
βίϊήχΊα.' 

122. πώς δ' ουκ εύαεβες ίατι 
παρά %'εών, τον ^%%•ρ6ν άνταμεί- 
βεαΰ'αι κα%ο£ς, Υ^Ι. ΑγοΗΠοοΙι. £γ§. 
65 €1^ ^' ίπίβταμαι μέγα τον %α%ώς 
τι δρώντα δεινοίς άνταμείβεα%•αι 
τία-Λοΐς υπά ζιι Επγ. Μβά. 809. 

124. αρηξον^ τ7θ1ο1ΐ68 ίη άθΐΗαηά- 
βοΐιτίίί ΓβΜί, ίβί; γοη ΚΙ&υββα βϊ• οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 172 Α1ΣΧΤΛ0Τ τούζ γης ίνερ^ε δαίμονας χλνείν εμάς 125 

εύχάς, %ατρφαίν αΙμάτων έπιόκόΛονς, 
καΐ γαΐαν αντήν, ί) τά πάντα τίκτεται 
^ρεψα^ά τ αν^ις τώνδε κνμα λαμβάνει. 

κάγω χέονόα τάόδε χερνιβας φϋΊτοΙς 
λέγω καλούμα πατέρα ' έποίκτειρόν τ έμε 130 

φίλον τ Όρεύτην πεϊβμ αναψον εν δόμοις' 
ΛΒΤίραμένοι γάρ ννν γέ πως άλώμε^α 
Λρό^ της τεκονβης^ άνδρα ί' άντηλλάξατο 
ΑΙγι6%•ον^ 50Λερ 6οϋ φόνου μεταίτιος. 
κάγω μ\ν άντίδονλος- έκ δ\ χρημάτων 135 

φεύγων Όρέότης έύτίν^ οί ί' νπερκόΛως 
έν τοιόι 6οΐς πόνοιύι χλίονόιν μέγα. 
έλ%'εΙν ί' 'Ορέότην δενρο 6νν τύχη τινί 
κατενχομαί 6οι, καΐ 6ύ κλϋ^ί μον^ πάτερ ' 
αύτη τέ /^ιο^ ίό^ 6ωφρονε6τέραν πολύ 140 

μητρός γενέβ^αι χεΐρά τ εύβεβεβτέραν. 

ίΐμίν μίν εύχάς τάβδε^ τοίς ί' έναντίοις 
λέγω φανήναί 6ον^ πάτερ, τιμάορον. ^δ,ηζί. — ιιηρνξας εμοί^ ίηάβιη άυ 
ίαΐ' ιηίοΐι Ιο,ηί ίΐιηθη ζυΓαίβύ, ά&Γδ . . 
ΒοΠβη. ν§1. 8ορ1ι. ΕΙ. 1066 ω χθΌ- 
νία βροτοίύί Φαμα, ν,ατά μοι βόα- 
σον οίκτράν οπα τοις ^νερν Άτρεί- 
ίαις κτΙ. 

126. έπιατίόηονς: ζυ 1. 

128. ίίνμα (ΐίνημα δοΐιοΐ.) λαμ- 
βάνει^ νοη άβιη δαιηβη 1)βΓΓΠθΜ6ί 
^ΐΓά. Ε1)βη90 Εππι. 662. 

129. χέρνιβας^ λοιβάς, χοάς, Χον- 
τρά. ν^Ι. δορίι. ΕΙ. 84 πατρός χέον- 
τες λουτρά. 

131. πείσμ' αναιρονχ ύηαρίθ Γατ 
υπββΓ ίΓΓθΐιάθβ 8ο1ιί£Ρ1θίη (132) βία 
Η&ΗββίΙ 8.η ίιη Ηβ,ιιββ. Υ^Ι. ΕυΓ. 
Μβϋ. 770 Ικ τονδ' άνα'ψόμεαϋ'α 
πρυμνητην πάλων, Ηθγο. 478 ώ^ 
άνημμϊνοι ΐίάλως ηρνμνησίοιαι βίον 
^χοιτ' ενδαίμονα, Αηίΐιοΐ. XII 159 
ίν σοΙ τάμα, Μνΐαιιε, ηρνμνήσι' 
άνηπται^ Ιαϋαη Οαββ. ρ. 54 πειαμα 
παΐ ορμον ξώντι, ααντώ παραακευά- 
ξων, Ηβϋοά. ΑβίΗ. νίΐ ρ. 351 πάν 
πείσμα διέρρητιται, πάσα ελπίδος 
αγίίυρα παντοίως άνεσπααται, 

132. πεπραμένοι, ΰΙ)βΓ8 ΜθβΓ νβΓ- 
ΙίΛπΛ. ν^Ι. 253. ϋ3, Εΐβίείτα νίβ βίηβ δΜανίη ^θ1ΐίύί«η ίβί (135), ίαΙιΗ 
816 ίΙΐΓ 1^08 <ΐ6ΐη άββ ΟΓβδίβθ ^Ιβίοΐι. 

135. άντίδονλος ΐΛτίβ άντίπαις 
Ειιαι. 38. 

136. φενγων εστίν, άαβ 8.^. σχήμα 
Χαλ%ιδι%όν, ν^Ι. 238, Εηιη. 549 προ- 
τίων %αϊ αΐδόμενος ^στω. 

137. πόνος νοη άβιη άοΓοΙι ΑΛβϋ 
ΕΓν^οΛβηβη, ι/ήβ Ρβι-β. 753 πολνς 
πλοντον πόνος, ΕαΓ. Ιοη 1088 άλ- 
λων πόνον είσπεσων. — χλίονσι, βΐβ 
ΐΛ88θη 8ίο1ι'8 -ν^οΐιΐ ββίη, 8ίβ 8θΙΐ"ν7θ1- 
§βη. — μέγα \νίβ τιμάν μέγα 254, 
Εηιη. 994, σεβίζευν μέγα Εχχχώ. 12. 

138. συν τνχτι τινί (ιηϋ βοΐοΐιβίϊΐ 
βΐΰο^θ \νίθ ίοΐι β8 ίιη δίηηβ 1ΐ£ΐΙ)β), 
ν§1. δβρί. 459 συν τυχτβ δέ τω, 
δορίι. Αϊ. 853 σνν τάχει τινί, Οβά. 1". 
80 έν τνχτα γέ τω. 

140. ΟβΓ Α]^]^. σωφρονεστέραν . . 
ενσεβεστέραν ΒοΜίβΓδ^ βίβΐι αη άβη 
Ιηβη. Λη. ϋοοίι ν^Ι. ΑηΙίΛη^. Αη- 
βρΓβοΙιβηά νθπηϋ1;βί Γ. \¥. δοΐιιηίάΐ; 
σωφρονεστέραν τρόπονς, άο, πολν 
τηο,α υηά υηραβββηά ίβύ. 

143. τιμωρόν σον, βίηβΓ άβΓ άίβΐλ 
Γδ,οΐιΐ;. οί9ίΐίζθ€^ όγν^οο^ ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 173 καΐ τούζ κτανόντας άνηκατ^ανέΐν δίχην. 

ταντ* έν μεόω τί^ημί της καλής άρας, 145 

κείνοις λέγοντα ττ^νδε τ'^ν κακ^ιν άράν. 

ήμίν δε πομπός Ι6%^ι χών έόϋ-λών ανω^ 
όύν %'εοΐ6ι καΐ γτι καΐ δίκτι νίκηφόρω. 

τοιαΖ68* Ιπ εύχαΐς τάβδ* έπιβπένδω χοάς' 
υμάς δΙ κωκντοίς έπανϋ'ίξείν νόμος ^ 150 

παιάνα του ϋ'ανόντος έξανδωμένας. 

ΧΟ. ΐετε δάκρυ καναχ^ς 

όλομένω μελόμενον δεβπότα^ 

προς τόδ' Ιρυμα κακών άπότροπον κεδνών τ 

α^Ό^ έπεύχετον κεχνμένων χοαν. 155 

κλύε δε μοι όεβας, 

κλύ% ώ δέ6ποτ\ έί, άμανρας φρενός. 144. λνβηη δί%ην ήοΐιϋ^ ίβΐ), ηιυΓδ 
68 8>ΐ8 Αρροβϋίοη ζηιη Ιηΐιειίύ άββ 
8Λίζθ8 έβΙΐΓΒΛίιίθΙι νθΓάβη. Υ^Ι. 
ΚΓΰββΓ Ι 57, 10, 10. Μαη βινται-ίβΐ; 
άνταμνναα^αί οάβτ άντιτίααα&αί 
δ£%7ΐν, νοΙ)βί 8ί%γιν Α^^. άββ ίηηβ- 
Γβη 01)ίβ^ί8 πηά τψείορον &η\)^ο]ίϊ 
ν&Γβ. ^βίΐ άβηϋ ΆΆ άβη Λυβίο.!! 
611168 ΥθΓβββ: δίτίην \ τίνοντας ων 
§δραααν ά^ίαν Ί/ιαν-ών, 

145. ϋίθ §πίθ Βίίίβ ^βΐιΐ; νοΓ8,α8 
υηά £ο1^ ηβ,οΐι; άίβ βοΐιΐίιηιηβ, νβΐ- 
βΐιβ θ6η ΜδΓάβηι {ν,^ίνοΐξ) ^ίΗ, βίβΐιΐ; 
ίη άβΓ ΜίίΙβ. Όίβ βτοιηιηθ ΒβίβΓίη 
^αηη ηίοΐιΐ; ιηϋ 8ο1ι1ίπιιηβη ^^ΟΓ^θη 
βηάβη. 

147. ΡβΓ8. 225 ία&Χά αοι πέμπΒίν 
τέτίνφ τε γης ^νερ&εν ές φάος, 

150. ίπαν^Ιζειν, 8ο1ιο1. ατίφειν 
ώς αν^εαιν, 8θί1. χοάς. Υ^\. Ρβιβ. 
622 άΧλ', ώ φίλοι, χοαιβι ταΐϋδε 
νερτέρών ύμνους επευφημείτε. 

151. δοΐλοΐ. οτι (ά. ί. αημεέωααι 
οτι) ίη' άηο&ανόντος ηαιανοί εϊπεν 
%αΐίώς, καΐ Ευριπίδης (Α1^. 424) 
,^ιίαιάνα τω ν,άτωΟ'εν άαπόνδω -θ^ώ". 
ν^Ι. δορίι'. Οθά. Τ. 5 ομον δΐ παιά- 
νων τε καΐ στεναγμάτων πηά Α§. 
650. 

152—163. Βί68β8 (ηαοΐι (3βΓ ϋΐ)θΓ- 
ΙίβίβΓαη^ ι^βηί^βίβηδ) ηΐοΐιί αηϋ- 
8ίΓ0ρΙιί86Ηβ I^^6ά, (!ΐ68Β6η Μ3.Γ8 Βοοίλ- 
ιηίβη ηηίβηηίβοΐιί ιηίί Κνβίϊ)ίβτη αηά Ι8,ιη1)βη ΜΙάβη, ντίΓά, ¥^ίθ 68 
8θ1ΐ6ίη1;, νοη ά6ΐη ΚθΓ7ρ1ΐ3.ίθ8 8,1ΐ6ίη 
οά6Γ νοη άθπι Κογ ^ρ1ι&ίθ8 8,18 ΗαΙΙ)- 
ο1ιθΓΓα1ΐΓ6Γ ηηά (νοη 158 &ώ) νοη 
ά6ηι θ,ηάβΓβη Ηα11)θ1ιοι•£α1ΐΓβΓ νοΓ- 
^βίτ&^βη, ^δίιι-βηά άί6 ύΙ)Γί§θη Οΐιο- 
Γβηίβη άβη βββ&η^ πιϋ άβπι Απβ- 
άΓαο^ άθ8 8ο1ιπιβΓΖ6Β Ι36§ΐ6ϋβη. 

152. 8ο1ιο1. τίαναχηδον ^αχρνβτβ 
νοη ά6ηι Είβ86ΐη άθΓ Τ1ΐΓδ,η6η. Υ^Ι. 
ΕηΓ. Ηίρρ. 1464 πολλών δα-κρύων 
^ΰται πίτυλος, 

153. μελόμενον (ίΐη^βίβββη, ΙίβΙ)): 
ΕπΓ. Ιρίι. Τ. 182 μουααν νε%υαι με- 
λοαέναν, Ρ1ΐ06η. 1302 Ιαχάν μελό- 
μεναν νείίροις, 

154. προς (δη) τόδ' ^ρυμα ξβΥίόή, 
ζα πε χυμένων. — ερυμα: τον τάφον 
8οΐ3 ο1 . ϋβΓ 0ΓαΙ)1ιπ§6ΐ 181 βίη 8ο1ιυ1ιζ 
υηά 8ο1ιίΓπι (Εαπι. 704, δυρρί. 87), 
άβΓ δο1ι1ίηιηΐ68 8>1)^6]ιΗ; υηά ά68 
βυίβη 8υ1ιη6 ]ΐ6Γΐ)6ί&6ΐι1;. %α%ών 
άπότροπον Υίϊβ 42. — λΥβ^βη ίπεύ- 
χετον ϊχήί άβυα. 01)36^ί άγος ζα Α§. 
1075. Οοοίι ίθύ άΐ6 ΙιβΒΛΥί υηβίοΗβΓ. 
ν^Ι. ΑηΙιαη^. 

156 ί. σέβας {Οβ^βΏ&ϊαηά άβΓΥβΓ- 
6ΐΐΓυη§;) μοι Υίϊβ Ευι. ΙρΗ. Α. 633 
ω σέβας έμοϊ μέγιστον, Αγαμέμνων 
αναξ. ν^Ι. Α§. 520. — "κλύε (ηδ,ηι- 
Ηοΐι άίβ Κΐίλ^βη) έξ άμαυράς φρε- 
νός (ν^βίοΐΐθ ^οπιηιβη Η,υβ ^Γαηι- 
πηιάαη^βϋβΓ δββίβ). Υ§\. Α§. 551. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 174 ΑΙΣΧΤΑΟΤ ότοτοτοτοτοτοΐ ^ 

ϊτω τΐζ δορν0ϋ•ενίι$ άν^ρ 

άναλντίιρ δόμων^ Σχν%Ίκά τ έν χεροίν 

παλίντον^ έν Ιργφ ^πιΐίάλλων "Αρίις 

βχεδίά τ αύτόκωΛα νώμων βέλη. 

ΗΛ. έχεν μίν ί^δη γατιότον^ χοάζ πατήρ ' 
νέον δΐ μνϋΌυ τοϋδε κοινωνήσατε. 
ΧΟ. λέγοίζ αν όρχενται δε καρδία φόβω. 
ΗΛ. 6ρώ τομαΐον τόνδε βόβτρυχον τάφω. 
ΧΟ. τίνοξ ποτ* ανδρός ^ βα^ζώνου κόρης; 
ΗΛ. ενξνμβολον τόδ* έϋτΐ παντί δοξάβαι. 
ΧΟ. πώς ούν παλαιά παρά νεωτέρας μάϋ'ω; 
ΗΛ. ούκ ίύτιν δβτις πλην έμον κείραιτό νιν; 
ΧΟ. έ%%'ροΙ γάρ οϊς προβήκε πεν%Ύΐ6αι τριχί, 
ΗΛ. καΐ μήν δί' έότΐ κάρτ Ιδεΐν όμόπτερος, 
ΧΟ. ποίαις έ^είραις; τούτο γάρ %'έλω μαϋ-εΐν. 160 165 170 160 ΰ. Έίη Αγ68 (βίη Β&οΙιβΓ, άβΓ 
Βίαί νβΓ^ίβΓβΙ;, ζα Δ^. 1611 £.), \νθ1- 
οΗβΓ ίΥίΛϋει'ά,^^ Βοντόϊύ Υοη άβιη 
Βο^βη 8.18 νοη άβιη 8^11¥^β^^θ βθ- 
ΙΐΓ&αοΙι ιηαοΐιΐ;. Σ%ν&ί%ά ηαΧίν- 
τονα βέλη : ηειβίλ βίηβιη Βπιοΐιβίοβ^ 
άθβ Α^^ήοη 1)61 Αίΐιβη. Χ ρ. 454 ά 
Σ%υ^ιιιω τε τόξω το τρίτον (άβν 
ύήϋθ Βυο1ΐ8ΐΑΐ)θ άββ Να,ιηβη8 Θη- 
οεύς) ην ηροϋεμφερές γτο,τ άβτ β,ΐίγ- 
ΙΜββΙλθ Βο^βη βίηβιη Σ ηίοΐιί ηη- 
αΐιηΐίοΐι, ι^βίΐ ά688βη Έηάβη βίαΓ^ 
αηίν^α,Γίβ ^β1)0^βη ^οχβη. παλίντονα 
τόξα β,υοίι Ηοηι. Θ 266, ΗβΓοά. VII 
69, 8ορΙι. ΎγΛοΙα. 511. — ΰχεδια 
αύτόηωπα βέλη, άϊβ ^Ά&β ίατ άβη 
ΝαίΙταπιρί, άίβ ηιαη ^Ιβίοΐι αηι βί^β- 
ηβη βηδ ίβίβί, ηίοΐιΐ; θγβΙ; άυιοΗ 
αηάβΓθ Μϋίβΐ, -^ίβ άβη Ρίβίΐ άπΓοΙι 
άβη Βο^βη, ίη Ββνβ^υη^ ββίζί. Ζυ 
αυτόΐίωπα ν^Ι. Ηββ^οΗ. αύτόλαβον' 
εαντον λαβην §χον. 

165. ΑΓί8ίο1;. Ροβί. ο. 16 ρ. 14δ5»4 
τετάρτη 6^ (ββϋ. άναγνώρίσις) η έκ 
βνΧλογίΰμοϋ, οϊον ίνΧοηφόροις^ οτι 
ομοίός τις ελήλν^εν^ όμοιος δΐ ου- 
δείς άλλ' η 6 'Ορέατης, ούτος αρα 
ίλήλυ^εν, 

166. ορχεΓται: βΙ)βη80 νΪΓά 1022 ί. 
ά3.8 ΗβΓζΰορίβη 8.18 βίη Ταηζ ά68 ΗβΓζβηΒ, άθΓ ά&8 8ρίβ1 άθΓ ^'α^^11^ 
1)β^1θίίβί, ^θζβίοΐιηβί. 

169. είξύμβολον . . δοξάααι, ν£^1. 
Ργοπι. 792 ου γάρ ξητον ανδάα^αι 
τόδε, ΑήβίορΙι. Υδ. 1713 ου φατον 
λέγειν, 

170. 8αρρ1. 365 ου δ^ ηαρ' οχΙ^ι- 
γόνου μά^ε γεραροφρονών. 

171 οατις κείραιτό: ζα Α^. 625. 
ΈΙβ^ίΓΑ νίΐΐ άβη Θβάαη^βη άββ 
01ιθΓ8 &η£ 0Γβ84;β8 Ιβη^βη: ,,ΐοΐι 
αΐΐβίη Ι^δηηίβ άίβ I^ο^1^θ ^β^τβίΐιΐ; 
1ΐ8.1)βη ηηά ϋΐ8.ί8ΐΙβ1ιΙίβ1ι ^Ιβίβΐι^ άίβ 
ΙιΟβΙτβ ηιβίηβη Ηα8.Γβη; άα ίοΐι ββ 
ηίβΐιΐ) ^βϋΐ8ΐι 1ι&1)6, ^ίβ ϊΙιγ ^τίΤβΙ;, 
ηιοΓβ ηι&η 8η ΟΓββίββ άβη^βη." Υ^Ι. 
8ορ1ι. ΕΙ. 907 έξεπίαταμαι (ΟΥιτγΒΟ- 
ίΗβηιίθ, ^βίβΐιβ άίβΐ^οο^β ^βΓπηάβη 
1ΐ8.1; , 8ρήοΜ) μη του τόδ' αγλάιαμα 
πλην κείνου μολειν, τω γάρ προσ- 
ήαει πλην γ έμοϋ παϊ ΰου τόδε ; 
%άγώ μίν οΰη έδρασα ^ τουτ' έπί" 
αταμαι οΰδ' αυ αν %τί. ηηά ά&ζα 
8βΙιο1. το μεν από της ο'ψεως τον 
βοστρύχου κινειαϋ'αι ϊπϊ την άλή- 
^ειαν γελοίον * π^^ανώ^ ουν επάγει^ 
οτι ουδενΐ αλλω η τω πάνυ βυνημ- 
μένω κατά γένος τά τοιαύτα προσ- 
ήκει. 

173. οδε, 6 πλόκαμος. — όμόπτε- 
ρος ΙιίβΓ 8. ν. 8.. όμοιος. Ό'Φζθά όγ ν:300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 175 ΗΛ. αύτοΐβίν ίιμίν κάρτα προβψΒρ'^ζ ΙδεΙν, 175 

ΧΟ. μών οίν ^Ορέϋτον κρύβδα δώρον τι τίίδ; 

ΗΛ. μάλίβτ εκείνον βοότρνχοίς προβείδεται. 

ΧΟ. καΐ πώζ έκεΐνοζ δενρ' έτόλμη6εν μολεΐν; 

ΗΛ. Ιπεμψε χαιτην κονρψην χάριν τιατρόξ, 

ΧΟ. ούχ ^(ίόον εύδάκρντά μοι λέγεις τάδε, 180 

ει τηόδε χώρας μιίΐΊίοτε 'φαύόει τίοδί. 
ΗΛ. καμοί προΰέότη καρδίαν κλυδώνιον 

χολής, έπαίβ^ην ί' ώς διανταίφ βέλεΐ' 

έί, ομμάτων δΐ δίψιοι πίτιτουβί μοι 

ΰταγόνες Άφρακτοι δνβχίμον τνλημμυρίδος , 185 

πλόκαμον ίδούβτι τόνδε' Λώς γάρ έλπίβω 

α6τών τιν Άλλον τήόδε δεβπόζειν φόβης; 

άλΤ! οΰί^ μ'^ν νιν ή κτανοϋό* έκείρατο, 

έμή γε μήτηρ, ούδαμ&ς έπώννμον 

φρόνημα παιόΐ δνό&εον πεπαμένη, 190 

έγώ ί' 5πως μίν Άντικρυς τάδ' αΐνέΰω, 

είναι τόδ^ άγλάΐΰμά /χο6 τον φιλτάτου 

βροτων Όρέΰτον — ΰαίνομαι ί' ύπ^ έληίδος, 
φεν' 

€^0•' είχε φωνίιν ίμφρον άγγελον δίκην, 175. αντοιαιν (Κτΰ^βΓ Ι 43, 1, 3) 
τιμΐν ταϋ άβΓ 1)61 ΑηβάΓαο^θη άθΐ 
Οΐβίοΐιΐιβϋ ^θΙ^Ό&^βη ΒΓ&οΙι^Ιο^β. 
ν^Ι. ΗοΐΏ. Ρ 51 γ,όμαι Χαρίτεααιν 
ομοιαι. ΌΊθ ΚΓϋΛ, ¥Γθ1ο1ιβ Εαή- 
ρίάββ ΕΙ. 527 αη άίβββιη ΕΛβηοαπ^β- 
πιίϋθΐ ΟΜ: χαίτης ηώς αννοίαεται, 
πΧόΐίος, ο μίν παλαίατραις ανδρός 
ενγενονς τραφείς, ο δε τιτενιαμοις 
ϋ'ηλυς; άλλ' άμηχηνον. ηοΧΧοϋς δ' 
αν ενοοίς βοατρύχονς ομοπτερους 
%αΙ μη γεγώϋίν αίματος ταυτον, 
γέρον, ίβί ζψλτ &η ηηά ίΰΓ βίοΐι ^β- 
ΓβοΙαίίβΓϋ^, 1^£»ί 3.1)βΓ άίβ ΝΛίν6ί3.ΐ; 
θ6Γ Χβοΐιτίθίδοΐιβη Ροθβίβ ααΓββι Λοϊίί. 

176. μων . . ^ νίβ μη 'η (Κτύ^βΓ 
1 54, 8, 13), &ιη' Εηάβ ιβΙ ββ υ. β. ν. 
μών ονν γτΐβ Εχχτ. ΑηάΓΟίη. 82 η. α. 

179. ^πεμίρε, νβίοΐΐθβ ίιη Οβ^βη- 
9&ΪΖ ζα μολειν βίθΐιύ, ίβΐ; ζυ 1)6ίο- 
ηβη. — ηονρίμην χάριν πατρός (λΙβ 
Ιιί6ΐ>68^1)6 Υοη αΐί^ββοίληϋίβηβιι 
Ηααιβη ίδΓ άβη ν&ίθΓ) νίβ ^ώς 
ενιιταίαν χάριν Α^. 1386. 

182. ηροσέστη τίαρδίαν: ζαΑ§.825. 184 £. δίιριοι σταγόνες νοη άβη 
,,ΙΐθίΓβθη" ΤΙΐΓϋ,ηθη. — άφρακτοι: 
άβτ ΤΙΐΓΒ,ηβηβίΓΟίη ιβΐ; ηίβΐιΐ; ζα Ιιβιη- 
τηβη. — δυαχίμου πλημμνρίδος: 
άβτ ΧΠίΛΧϊΟΐΟ,ΙίΒΆΏΪ ίβΓΥΟΓί^ΓβοΗβηάβ 
ΤΙίΓα,ηβηθίΓΟίη βήηηβΓ^ αώ βίηβ βίπΓ- 
ιηίβοΐι 1)βν6^Ι;θ ΡΙαί. ΕαΓ. Α1^. 184 
πάν δε δέμνιον 6φ9'αΧμοτέγ%τω δέν- 
εται πΧημμυρίδι. 

188. νιν, βοίΐ. πΧόααμον, 

189 ί. έπώννμον φρόνημα: 8θρί. 
523 ώμόν, οντι παρθένων έπώνν- 
μον, φρόνημα, δορί.ΕΙ. 1194 μι^ττ^ρ 
τιαΧείταΐ' μητρϊ δ ονδίν έ^ιαοι, 

191. αι/Γ^χ^ν^ (ίηβ βββίοΐιΐ, βηΐ;- 
βοΐιίθάβη): Ηοιη. Η 362 αντικρν δ' 
άπόφημι, 

192. άγΧάϊΰμα ((τΓ&ΙΐββββΙιιηυο^) : 
ν^Ι. δορίι. ΕΙ. 908 καΐ νυν »' ομοίως 
καΐ τότ' έξεπίσταμαι μή τον τόδ' 
άγΧάϊσμα πΧην γ,είνον μοΧειν. 

193. ΕΙβ^ίΓθ. 138,1; ον% ^χω ιιη 
δίηηβ, νβΓ8θ1ι\νθί^ ίΐΙ)θΐ• ά3.8 υη- 
^ΰηβϋ^θ "ννοΓΐ;. 

194. εϊχε, δοίΐ. 6 πΧόπαμος. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 176 Δ1ΣΧΤΛ0Τ 5πως δίφ^ονπζ ονβα μίι \ίνν66όμην^ 195 

άλλ' εί ΰάφ* ^ν ^ τόνδ* άτίοπτύόαί πλόχον^ 
εϋπερ γ* άπ' έχθ'ρον κρατός ίιν τετμημένος, 
ί) ^νγγενίΐζ &ν είχε βνμτιεν^εΐν έμοί^ 
άγαλμα τύμβου τονδε καΐ Τίμ'ήν πατρόξ. 199 

καΐ μ'^ν ΰτίβοι γε, δεύτερον τεκμήριον, 204 

[τίοδών ί' ομοίΟί τοΐζ τ' έμοΐβιν έμφερεϊζ] 205 

πτέρναι τενόντων «θ-' ύτίογραφαΐ μετρούμενα^ 208 

ές ταύτό ύνμβαινονβι τοίξ έμοΐζ ότίβοις. 
πάρεότί ί' ώδίς καΐ φρενών καταφ^ορά. 210 

καΐ γάρ δύ' έβτον τώδε περίγραφα ποδοϊν^ 206 

αύτον τ εκείνου καΐ βυνεμπόρου τυνόζ. 207 

άλλ^ είδόταζ μϊν τοϋζ ϋ'εούς καλούμενα, 200 

οΐοίβίν έν χεψώβί ναυτίλων δίκην 
βτροβούμεϋ'^ ' ει δ^ χρι) τυχεΐν βωτηρίας^ 
βμίκροϋ γένουτ αν βπέρματοζ μέγαξ πυ^μήν, 203 

ΟΡ. Εϋχου τα λοιπά, τοις &εοΐ:ς τελεόφόρους 2Π 

εύχάς έπαγγέλλουόα^ τυγχάνειν καλώς. 195. ίκίννααόμην (Μη- αηά ΙιβΓ- 
Βοΐιναηϋβ), ν^Ι. ΚΓα^βΓ 1 54, 8, 8. 

196. Βν αάφα ¥Γΐβ Ρθγ8. 786 «« 
γ^ί^ ααφώς τόδ' ϋατε, Υ^Ι. ζα Α§. 
1395 ηηά Επιη. 520. — η: (38,8 
ζντβϋβ ΟΙίβά νίΓά &ηάβΓ8 §βνβη- 
άβΐ}, 80 ά8,Γ8 άΐθ Α1)1ι^η^ί^^6ϋ; νοη 
ΰάφ' ην Υίβξΐ'άΙΙί. — Ώβν (Ιίοη- 
ββ^πϋγβ) Ιη&η. άποητύβοα Ιι^η^ί 
νοη «ν σάφ' ην ίη άϋπι 8ίηηβ 
,,βίηβ βίοΗβΓθ Εηίβοΐΐθίάαη^ ^β^β- 
1)βη νΜ,Γβ" 8.1). 

199. άγαλμα . . τιμήν ίβί; Αρ- 
ρθ8ίϋοη ζηηι Ιη1ΐ8.Η άββ δβ,ίζββ 
{αυμπΒν&Βϊν). ¥§1. 509 ηηθ ζα Α§. 
235 ί. 

204. ΕαήρίάβΒ (ΕΙ. 534) ^ΓϋίβίβΓΐ; 
8.ηο1λ άί6868 ΕΓ^6ηηυη§[8ηιίϋ6ΐ : πώς 
δ' αν γένοιτ' αν ίν κραταιλεφ πέδω 
γαίας ηοδών Ι'κμακτρον; βΙ δ' ^στιν 
τόδΒ^ δνοίν άδελφοίν πους αν ου 
γΒνοιτ' ^αος, ανδρός τε καΙ γυναι- 
ίΐός, αλλ* αρσην κρατεΓ. 

205. ϋΐθ8βΓνθΓ8 ίβΐ νοΓ 209 ηη- 
ηηΐζ. ΟΙληβάίβΒ ίδί όμοιοι ηηά 8.αβ1ι 
ποδών α\>βτβ.ύ88Ϊ^. 208. πτέρνα* . . νπογραφαί (ΕβΓ- 
θθη ηηά ΙΙπιήδδβ άβΓ ΕαΓββοΙιΙβη) ίδί 
Αρροβϋίοη ζα στίβοι (Αη^αΙ)β άθΓ 
Τβϋβ). ϋηά μετρουμεναι 8θ1ι1ίβΓ8ΐ; 
βίοΐι αη άίβ Αρροβϋίοη ΒΪο,ϋ 3.η 
ΰτίβοι 8.η. 

210 £Ρ. ώδίς . . καταφΟΌρά νοη 
άθΓ ρβίηΐίοΐιβη ϋο^^βτνιΓθΙιβϋ. Ιη 
Οβ^6η88.1;ζ άαζυ βύβΐιΐ; είδότας 200, 
ζα άβηι 36άοο1ι ααοΐι άβι δβ,ίζ οΐοι- 
α IV . , στροβούαΒ^α ^βΗδΗ. — σμι- 
κρον . . πυϋ'μην: Λη άίβ 8ίβ11θ άββ 
βΐ^βηίΐίοΐιβη ΑαβάΓαοΙί^ ίΓίίί οΐιηβ 
νβϋβΓβδ ά8.8 (ϊΙθίοΙιηίΒ. Υ^Ι. άίβ 
ΒοΙιϋηβ ^'νβηάαη^ 246 δ'. 

211 £Γ. τα λοιπά (Α^^., ζα 707) 
τυγχάνειν καΧώ^, τοις . . ίπαγγέλ- 
λουβα (άβη ΟδίίβΓη ΒίϋβιΓΰΙΙαη^ 
8.ηηΐϋ1άβηά ά. 1ι. άβη ΟδϋβΓη άαα^- 
1)8χ 8.η^ααάί^6ηά , ά^8 άίβ Βίίύβη 
ίη ΕΓίαΙΙαη^ ^βΗθη, αηά άαπιίί βίοΐι 
ζαΓ ΟαΓίίΓίη^αη^ άθΓ ^β1οΙ)ίβη ΟρίβΓ 
νβΓρβίοΙιίβηά). λν3,8 άα βΓββΙιβίί, 
θίΓαΙΗ βίοΐι 1)βΓβίί8 ; ά&η^θ άβη βδί- 
ίβι*η άβ,ίαΓ αηά 1)ίϋβ ηαΓ, άθΧβ ο,αοΗ 
νβίίθΓΐιίη άΐΓ 8,11β8 η8.ο1ι \ναη8θ1ι 
^βΐιβ." ν§1. 217. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 177 ΗΛ. έπεί τι νυν εκατι δαιμόνων κυρω; 

ΟΡ. είξ ΰφιν ηκεις ώντίερ έξηύχον πάλαι. 

ΗΛ. καΐ τίνα βννοιβϋ'ά μοι χαλονμέντι βροτών; 215 

ΟΡ. όννοίδ^ Όρεύτην πολλά <?' εκπαγλονμένην, 

ΗΛ. καΐ προς τι δητα τυγχάνω κατευγμάτων; 

ΟΡ. δί' είμί' μ'ή μάτεν έμοϋ μάλλον φίλον, 

ΗΛ. άλλ' ^ δόλον τίν\ ω ί,έν\ άμφί μον πλέκεις; 

ΟΡ. αυτός κατ αύτοϋ τάρα μηχανορραφώ. 220 

ΗΛ. άλλ' έν κακοΐύι τοις έμοΐς γελάν θέλεις. 

ΟΡ. καν τοις έμοΐς αρ\ εΐπερ έν γ ε τοίύι όοις. 

ΗΛ. ώ^ δντ' Όρέβτην τάδε λέγω 6ε προυννέπειν; 

ΟΡ. αυτόν μεν ο\)ν όρώόα δυ^μαϋ-εις έμέ. 

κουράν ί' ίδοϋΰα τήνδε κηδείου τριχός 225 

ίχνοβκοποϋβά τ έν βτίβοιόί τοις έμοΐς 227 

άνεπτερώθ'ης κάδόκεις όράν έμέ. 226 

όκέψαί τομγι προόθ'εΐόα βόότρυχον τριχός 229 

ΰαυτής άί^Λφου, Συμμέτρου τω 6ω κάρα^ 228 

ίδοϋ ί' ϋφαβμα τοίητο, 6ης έργον χερός, 230 213. τίνος γαρ ηδη ίπέτυχον υπο 
ΌΈων οτι εϊπες „τά λοίττά"; 8οΙιο1. 
τί κνρώ: ζα 707. — ετιατι δαιμό- 
νων, ηιη άβΓ βδϋβΓ ν^ϋίβο, (ΐιιοοΙ 
αά άβοβ αίϋηβΐ;. 

214. ώνπερ (εΙς ντριν ηπειν), 

215. Ζη άβιη (τβΙ)Γ3,ιιοΙι νοη σνν- 
£ΐ^£ΐ'(Χ£ (ηιη άίβ ΤΗδ-ί οάθΓ άβη Ζη- 
βίαηά βίηβΒ β,ηάβΓβη ^ίβββη) ν^Ι. 
Χβη. ΑηαΙ). VII 6, 18 σννοιδέ μοι 
εΐ Ιττίορκώ, ΡΙ&ί.. Ρΐΐίΐβά. ρ. 92 ϋ 
ίγώ τοις δια των εί%6των τάς απο- 
δείξεις ποιονμένοις Χόγοις ξύνοιδα 
οναιν άλαζόσιν. 

216. έιιηαγλουμένην: ετιτίάγλως 
^ανμάζουβαν 8ο1ιο1., νίβΐ Δαίΐιβ- 
1)βη8, ^ΓοΓδββ \νβ8Θη ηΐίΐοΐιβηά. — 
βύνοιδα ΐϋί ΙιίβΓ -^ίθ οίδα 1)6]ΐ8.η- 
άβΐί. ν^Ι.^ ΚΓύ^βΓ Ι § 56, 7, 6. 

217. προς, ίη ΉίηβίβΙιΙ} Εΐιί. 

220. %ατ' αύτοϋ: ζα Δ^. 827. 

221. ίν %α%οΐ6ΐ γελάν β. ν. 3.. κα- 
χοΓσύν ίγγελάν. Υ§\, 8ορ1ι. Αηΐ;. 551 
γέλωτ' ίν βοϊ γελώ ιιηά ζπ Ασ. 1612. 

222. 8ορ1ι. ΕΙ. 1200 ΗΛ. μόνος 
βροτών νυν ί'α^' έποιτιτείρας ηοτέ. 
ΟΡ. μόνος γαρ ^κω τοις ΐαοις αλ- 
γών %α%οις. 

223. ,,δοΐΐ ιοί 8.η]ΐ6]ιιηβα, άαίβ 

ΑβοΉ^ΙΟβ, ΟΓββϋθ, ν. ■^ΒΟΚΙίΒΙΝ. άα ιηΗ βοΐοΐιβη ΑαΓββιαη^βη άίοΐι 
Β,ΐ8 ΟΓββίββ 8.υ8§6ΐ)βη νί1ΐ8ί?" 

224. αντον ίμ^ ορώαα. 

226. άναπτεροναύ•αι νίβ φόβος 
μ' άναητεροΐ Επγ. 8αρρΙ. 89, άνε- 
πτερώβ^αι καϊ πεποτήΰ&'αι τάς φρέ- 
νας ΑΓί8ίορΙι. Υο. 1445, άνεπτάμαν 
8ορ1ι. Αί. 693, ηέτγι ΕαΓ. Βαΐίοΐι. 332 
άυιοΐι Ειβικίβ, ΡαΓοΙιί οάβΓ Ηο^δ"- 
ηαη^ ίη άίβ Ηδοΐΐδίθ ΑηΓιβ^η^ ηηά 
8ραηηηη^ γβΓββίζί ^^βιάβη, 80 θαΐβ 
πιαη 8,11β Γα88ηη§ νβΓίίβΓΐ;. Οίβ Ρ8.8- 
8ηη§ νίβάβΓ ^θ^ίηηβη %αταατΎΐναι 
ΡβΓ8. 298 λεξον ν,αταατάς. 

229 £. ΟΓβδίθθ 8£ΐ§ί; : „ϋΐ)βΓζβη§β 
άίοΐι, (ίβΐβ Υοη άίββθΓ 8ί6ΐΐ6 ηιβίηβδ 
Ήαηρίββ άίβ Εοοίεβ &1)^6θβ1ιηί1ύ6η 
ίβί, άίθ άη 1)6Γθί1;8 αΐβΐιοο^β άβίηβδ 
ΒηιάβΓβ τ^β^βη άβΓ Αΐιηΐίβΐι^βίί ηιίΐ; 
άβίηβη ΗααΓβη αηβΓί^αηηύ Ιιοδί;.^* 
τομτι <ϋβ8Ι;β11β άββ Ηαοχββ, ^ο άίβ 
Εοοέθ &1)^β8θ1ιηί1;Ιθη ίβΐ;. Υ^Ι. Ηοπι. 
Α 236 Ο'ϋήπτρον, το μεν ου ποτέ 
φύλλα και £ξους φύσει, επεί δη 
ηρωτα τομην ίν ορεασι λέλοιηεν. 

230. ιδού δε νίίβ σκέίραι μίν — 

σκέ'ψαι δε, ζη 372. — όβ^βη άβη 

\7ϋζ άβ8 Εηήρίάβ8 (ΕΙ. 541) ονκ 

οϊαϋ'', Όρέστης ηνίκ' εκπέτιτει χθΌ• 

12 οί9ίΐίζθ€^ όγ ν^οο^ι^ 178 ΑΙΣΧΤΛΟΤ όπάϋ'ης τ ε πληγάς ήδΐ θι^ρ^ιον γραφήν, 
Ινδον γενοϋ^ Ζ«9« ^^ ^^ 'κπλαγτις φρένας' 
τούξ φιλτάτονς γαρ οΐβϋ^α νων Άνταζ πικρούς, 

ΗΛ. ω τερπνόν 'όμμα τεόβαρας μοίρας ίχον 
έμοί' προβανδαν ί' ίβτ^ άναγκαίως Ιχον 
πατέρα τε καΐ τό μητρΙ)ς ές 6ε μοι ρέπει 
βτέργηϋ-ρον — ί) ί^ πανδίκως έχΟ•αίρεται — 
κάΙ τήξ τνΰ'είβης νηλεώς όμοόπόρου' 
ΛΛίίτο^ ί' αδελφός ^6^\ ίμοί βέβας φέρων. 

ΧΟ. ω φιλτατον μέλημα δώμαβιν πατρός^ 
δακρντος έλπίς Σπέρματος βωτήριος^ 
άλκγι πεποίϋ'ώς δωμ' άνακτήβΐ] πατρός, 
μόνον Κράτος τε καΐ ^ίκη 6νν τω τρίζω 
πάντων μεγίβτω ΖηνΙ βνγγένοιτό ^ο*. 233 
237 240 

242 
234 
235 
236 
243 νός^ νέαν μ' ϊτ' ονααν^ ύ 8% κα- 
κρ£κον πέπλους, ηώς αν τότ* ων 
παις ταντά ννν §χοι φάρη^ ει μη 
^υνανζοιν^' οι πέπλοι τω αώματι^ 
^βιηβΓΗ άβΓ 8ο1ιο1.: ον πάντως Ιν 
τω ννν χιτώνι, άλλ' εί-κος αντον 
^^ω^εν $%ειν ηαιδιν,ον απάργανον, 
231. απά^Ύΐι Ηββ^οΐι. σπά^ημα' 
πύηνωμα, άπο των ταις απά&αις 
αατακρουόντων τα νφη. — &•ήρειον 
γραφήν: ΒοΙοΙιβΒΰηίβϋο^βΓβί Ιιβηηΐ; 
ββΐιοη Ηοιη. τ 228 ίν προτέροιαι 
πόδεασι %νων έ'χε ποι%έλον ελλόν^ 
άσπαίροντα λάων. Υ§\. ΕπΓ. ΙρΙι. Τ. 
81.4, Ιοη 1146 5"., Ηβ^. 470 Γ., ΡοΙΙ. 
VII 55 ό ^^ κατάστικτος χιτών έοτιν 
6 ίχων ξωα η αν9^ έννφααμενα, 
καΐ ξωωτός 6^ χιτών έίίαλειτο ααϊ 
ζωδιωτός. 

'2'ό2. ν^Ι. ΗβΓοά. Ι 119 Ιάών δε 
οντε ί^επλάγη εντός τε εωντοΰ γί- 
ι;£ται, Ηοιη. χ 411 εν θνμω, γρην, 
;);αιρ£ καϊ ί^αχεο μηδ' ολόλυζε. Οΐβ- 
ΒΪβΒ Ιιοιηιηί; βίηβιη 1ιβ£ϋ§θη Ααβ- 
1)Γΐιο1ι ίΓβυάί^βΓ ϋΐ)βΓΓα8θϋπη§ ζη- 
νοΓ. Β&ιηϋ νβηηβίάβΐ άβΓϋΐοΜβΓ 
άίθ Νοίνβηάί^^βϋ;, βίατ^β Γ&Γΐ)βη 

237. δορίι. Αί. 1004 ω δυβ^έατον 
όμμα (80 ιυΛ Τβα^ΓΟβ 1)βίπι ΑηΙ)1ίο1ι 
άββ ίοίβη ΒιυάβΓβ). — μοίρας, ρ&ι- 
Ιββ, Εοΐίβη. 

238. ό ίδ άντι του γάρ 8θ1ιθ1. 
ν^Ι. ζα Α^. 437. ϋίβ δίβΐΐβ βιάΙαοΜ 
βίηθ Ναοΐιαίιιηιιη^ γοη Ηοπι. Ζ 429 '^Εκτωρ, ατοτρ αύ μοι ίσαΐ πατήρ 
καΐ πότνια μήτηρ ήδΐ ιιαοίγνητος^ 
βυ δέ μοι θαλερός παρακοίτης. — 
Ζ α ^ατ' άναγγ,αίως ξχον Ύα\. 692, 
Αήβίορίι. Ρήβ. 334 μοι 'στ άναγ- 
•καίως Μχον, ΑηίίρΙίΕη. οοιη. £γ§. 
53, 3 όδάν^ ί}ι/ πάβιν έλ^ειν §στ' 
άναγ%αίως ^χον, Εατ. 8αρρ1. 527 
τί τούτων Ιατϊν ου "Λαλώς ϊχον. 

239. Β^ιαϋ άββ βίηίαβίιβη μητέρα 
(προααυδάν) £θ1§ί βίηβ ηβαβ ΐ¥βη- 
(Ιυη^. 

241. της , . Ι^μοαπόρον βοίΐ. ατερ• 
γηϋ'ρον ές αέ μοι ρέπει. 

242. πιστός . . ηα^α, γ/θϊΐ άη άίοΐι 
βηίδο1]1θ8868ΐ} ζα χηβίηβΓ ΕΓίδβηη^ 
ΙιίβΙΐθΓζηΙεοιηιηβη. 

236. Ββνβίηίθ (ά. Η. υηίβΓ ΤΗγο.- 
ηβη ΘΓΒβΙιηίβ) Ηοΰηαη^. δα%ρυτός 
8.18 ίβιη.: ζυ Α^. 598. — σπέρματος 
ίβί αΐβ Γβίαί. ββη. γοη σωτήριος &1>- 
1ι»η§ί^. ν^Ι. πόνων ^ελ'κτήριος 666, 
λυμαντήριον οϋτιων 760, δειμάτων 
λντηριον 816, 8.αο1ι δέσμιον σέ&εν 
Εΰΐη. 306. ΚΓϋ^βΓ II 47, 26, 7. 
ϋατοΐι σπέρματος σωτήριος Υίΐτά 1)β- 
ζβίοΙληβΙ), άοΓβ βίοΐι άίβ Ηο£Ρηαη^ 
8.πί ΕΓΐιαΙίιιη^ ά68 Οββοΐιΐβοΐιΐβ 1>6- 

236. αλκ^ πεποι&ως: δαρρί. 355 
άλΐίά ηίσυνος, Ηοιη. £ 299 λέων ως 
άλνΧ πεποιϋ'ώς. 

243. μόνον, γ§\. οΐον Α^. 136, 
μόνον ϋ•εοΙ σωξοιεν 8ορ1ι. ΡΜΙ. 528. 
— συν τω τρίτω: βΓ τνΪΓά αη άΓΗ- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 179 

ΟΡ, Ζεν Ζεν^ θεωρός τωνδε αραγμάτων γενοϋ' 245 

ίδον δΙ γένναν ευνιν αίετον πατρός^ 
ϋ'ανόντοζ έν πλεκταΐύι καΐ βπείράμαόιν 
δειντίς έχίδνηζ. τονς ί' άτίωρφανί^μένονζ 
νηΰτίζ πιέζει λιμός ' ου γαρ έντελεΐζ 
ϋ^ραν πατρφαν ηρούφέρειν όκηνήμαόιν. 250 

οντω δΙ χάμ} τήνδε τ\ Ήλέκτραν λέγω, 
Ιδεϊν τνάρεότί 6οι, τίατροβτερή γόνον, 
αμφω φνγ'ήν ίχοντε τήν αύτ'^ν δόμων, 
καΧ τον %'νχτιροξ και 6ε τιμώντος μέγα 
πατρός νεο66ους τού6δ' άτίοφ^είρας, τίά^εν 255 

έξεις 6μοΙας χειρός ενϋΌΐνον γέρας; 
οντ αΙετον γένε^λ* άποφ^είρας πάλιν 
πέμπειν ίχοις αν 6ήματ εύπιθ'ή βροτοΐς, 
οϋτ' αρχικός 6οι πας οδ' αναν%•εΙς πν%'μ'^ν 16Γ δίθΐΐβ ^βηαοηύ αΐβ Ζενς αωττι^, 
Εηιη. 761 Παλλάδος καΐ Λοβίου 
%%ατί καΐ τον πάντα κραίνοντος 
τρίτον αωτΐ^ρος υηά ζα Α^. 257 ί, 

246. ΗίβΓ (ν^Ι. 203) ^ΐΓά ζιιβΓδί 
άαβ Θΐθίοΐιηίβ οΐιηθ νβπηίϋΐυη^ ^β- 
§6ΐ)6η, άίββθ 3.196Γ251 ιηϋ οντω δϊ 
ν,αϊ ιΐ3.ο1ι^6ΐ)Γ8.οΗ1;. Υ^Ι. Α^. 76 υ. 
334. αΐΒτον πατρός^ άββ αΐίθη Αά- 
ΙβΓβ. πατρός βίβΗί; ίη Ο^βζβΠΒΟ,ϊζ ζα 
γένναν, βγίηηβτί ο,ΐοβτ ^Ιβίοΐι αη άίβ 
Βθζίβίπη^ άθβ βίβίοΐιηίβββθ. 

247. Μϋ πλεαταιαι, %αϊ απειρά- 
μααιν ν^Ι. βπείραις πολνπλόΐίοις Εατ. 
Μβά. 481. Ιη 1)βΐΓβ€ί άβι Γβίηά8θ4ι&«; 
άββ ΑάΙβΓβ ηηά άββ ΒΓαοΙιβη ν^Ι. 
Ηοιη. Μ 200 £Ρ., Απβίοΐ;. ΤίβΓ^θβοΙι. 
]Χ 1 ^ατι δε αετός χαΐ δρά%ων πο- 
λέμια' τροφην γαρ ποιείται τονς 
οφεις ο αετός. 

248. τονς δέ^ αΙβ οΐ) πο(Γ^α$ βίαίί 
γένναν ν0ΓΐιβΓ8;ίη^Θ. 

249 ί. νηατις : ζα Α^. 203. — εν- 
τελείς, ΒΛΐΒ^βΥίΒ.ο1[ϊΒβΌ, Μ^^θ (ώστε 
προαφέρειν), — ^ήραν πατρφαν, 
¥Τ8.8 άβΓ 3,Μβ ΑάΙβΓ ίΰΓ άίβ Ιαη^βα 
£η^. — ακηνήμααιν: ττ} %αλια 8ο£ο1. 

252. πατροατερη ρ&βθίνίβοΐι νίθ 
βιοατερη δορίι. Οβά. Κ. 747, κρατί 
όμματοστερει βΜ. 1260, άα^β^θη 
Ιι&ί άργνροστερη αηίιβη 1000 α^ίγβ Ββάβαίαη^ ντιβ όμματοατερής Ευιη. 
941. — γόνος, ρΓοΙβθ. 

263. ν^Ι. ζα 132. 

254. %αϊ : ηηά ηίοΐιΐ; ΜοΓβ ΜϋΙβίά, 
δοηάβηι ααοΐι άαβ βί^βηβ ΙηΙίβΓββββ 
ΐΏαΓ8 άίοΐι 1)β8ϋιηΏΐ6η ηη8 ζα ΙιβΙ- 
ίβη. 8θρ1;. 76 γένεσ9•ε δ* άλ%ή ' ξννά 
δ' ελπίζω λέγειν* πόλις γαρ εν 
πράααονσα δαίμονας τίει. 

256. ομοίας, άίβ βΙ)βη80 Γβίοΐιΐίοΐι 
8ρβηάβί. — εν^οινον νίβ ΟΌΐναις 
Ργοπι. 646 νοη Ορίβπηίΐΐιΐζβϋβη ^β- 
8&^ 18^. Ζαιη βθά&η^θη Ηοπι. Α 40 
τι εΐ δτι ποτέ τοι ν,ατά πίονα μηρί' 
ίπηα ταύρων ήδ' αΙγών, τόδε μοι 
ηρήηνον ίέλδωρ. 

257 βΐ οντε . . οντε ζ ζα Α^. 76. 
Ώοοία. Υι&ϊ Ώϊ&η ηίοΐιΐ; άβη ^Ιβίοΐιβη 
Ρ»11 νίθ βίψΛ ΕαΓ. £γ§. 194 ^7^ 
γαρ οντε ναντίλον φιλώ τολμώντα 
λίαν οντε προατάτην χ&ονός, νβίΐ 
ΗίβΓ βίηθ Ββζίβΐιαιι^ ααί (1^8 νοΓ- 
ΙιβΓ^βίιβηάθ 01βίο1ιηί8 νοΓίιβ^Ι;. — 
ΰήματ' εύπι^η: άβτ ΑάΙβΓ (αίετος 
νψιπέτης) [βϊ άβτ γ^^^1α^^^Β^β \νβί8- 
8&§βνο^β1. Ηοιη. Θ 247 αντίκα δ* 
αίετον ηηε, τελειότατον πετεηνών, 
Μ 201, ίΝΓ822, £1 292^ αΓτει ^' οίω- 
νόν ταχνν αγγελον, ος τε οί αντώ 
φίλτατος οΙωνών, ΐΛ,αί εν %ράτος έστΙ 
μέγιατον, 316, β 146, ο 161, ν 243 
— ανανΰ-είς' ξηραν^-είς Ηββ^οΐι, 
12* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 180 ΑΙΣΚΤΑΟΤ βωμοΐζ &^Ύι^Βι βου%^οΐζ έν ί^μαβίν. 260 

χόμίζ\ άπό ΰ μικρόν ί' αν ϋρειαξ μέγαν 
δόμον, δοκοϋντα κάρτα ννν Λετντωκέναι. 

ΧΟ. ώ παίδες^ ω βωτήρες εβτίας Λατρός, 

6ιγάϋ'\ οτίως μί^ Λενβεταί τΐζ^ ω τέκνα ^ 
γλώόόηξ χάριν δϊ ηάντ αΛαγγείλτι τάδε 265 

ηροζ τους κρατονντας* ονς ϋδονμ' έγώ ποτέ 
φ^ίνονταξ έν κηκιδι Λίβΰήρει φλογός. 

ΟΡ. οντον προδώβει Αο^ίον μεγαΰ&ενίις 

χρηομοζ κελεύων τόνδε κίνδννον ηεραν, 
κάξορ%•ιάξων πολλά καί δνβχεψέρονς 270 

αταξ ύφ* ί^παρ %'ερμον έ^ανδώμενος^ 
εΐ μίι μέτεψί τον πατρός τους αίτίονς, 
τρόπον τόν αυτόν άνταποκτεΐναι λέγων^ 
[άποχρημάτοιόί ξημίαις τανρονμενον. 260. ά^η^Βίΐ ίπψΒληαεταί των 
βωμών δοΐιοΐ. Ιη αηάβΓβιη δίηηβ 
ηόλΒί τ α^Ίΐ'^Βΐν χαΐ ^Βων εγχω- 
ρίων βωμοιβι 8θρί. 14. — βου^ύτοις 
ημασιν: ζα Α^. 1592. 

261. ΜμιξΒ: έπίμελείας άξιου Ηβ- 
87θ1ι. Ήοιη. Ζ 490 τέ' αύτης ^ργα 
•κόμιζε, ρ 113 ως έμ^ κείνος ένδυ- 
%έως ίκόμιξε, Όάβ 0\)ίβ\ίΧ, ζα ΐίόμιξε 
6Γ^6ΐ)ί θίοΐι 8,118 άβιπ Γοΐ^βηάβπ 
δαύζθ (βομον), 

264. ώ τέκνα ΠΛοία. ω ηαιδες αΐβ 
ΑαβάΓυο^ ζδ,ΓίϋοΙιβΓ Βίϋβ. Υ^Ι. 895. 

265. γλώσσης χάριν 8. γ. α. γΧώοστ^ 
χαριζόμενος (ηαΓ αιη ζπ Γβάβη, αυβ 
δ6ΐΐ¥Τ&1ζ1ΐ8,£ϋ^^βί1), μη δυνάμενος 
έχεμυ^εΐν δοΐιοΐ.), ν§1. Ηθβ. ^. 
υηά Τ. 709 μηδέ 'ίρεύδεσ^αι γλώσ- 
αης χάριν, δορίι. Αηί.^ΊΧτόλμας χά- 
ριν, ΕαΓ. Ογ. 1514 γλώοΰτ^ χαρίζνί, 
τάνδον ούχ ούτω φρονών. — Ρογ- 
8θη 8βίζ1; άηαγγελει ντβ^βη πεναε- 
ται. Α\)βτ άατοΐι άβη Κοη^. άπαγ- 
γείΐ'υ νίτά άίβ Ββ£αΓθΜαη§ άββββη 
8.α8§βάΓίί6^ί;. 

266. ους Ι'δοιμ' ίγώ ποτέ: ΕυΓ. 
Μβά. 163 ον ηοτ' έγώ νύμφαν τ' 
έβίδοιμ' αυτοΐς μελάύ'ροις διακναιο- 
μένους, 8θ]ΐ6Γζ1ΐ8,ί^ Ατίδίορίι. ΑοΗ. 
1156 ον Ιτ' έηέδοιμι — τευ&ίδος 
δεόμενον, 

267. έν χ7}χΓ($& ηισαήρει, ίπ) ^α&1Iη 
άβ8 ΡίοΙιίβηΙι&Γζββ, νβϋ άβΓ δοΐιβί- ίθΛΛίιίβη Ληβ άβιη Ηοΐζ άβΓ Ρβοΐι- 
ύοΐίίβ {πεύ%η) βιτίοΐιίβΐ: ^αΓάβ. 

268. οίτοι προδώσει (με) Ύτίβ ού- 
τοι προδώσω {σε) Εαιη. 64. — μεγα- 
σϋ'ενης ντϊβ Ευω. 61 Αοξί^ μέγα" 
σ^ενει. 

270. έξορϋΊάζων : άνατεταμένα 
βοών δβΐιοΐ. 

271. ν§1. Εαιη. 469 £., Αίϋαδ 
Ερίβοηίβ £γ^. VI Κ. ςυί ηΐδί §βηί- 
ΙΟΓβιη τιΐ80 (8. γ. 8.. υΐύαβ ίαβιο), ηαΐ- 
Ιαιη ιηβί9 άαί &αβιη ιηίδβήίβ. — 
υφ' ήπαρ, ,,ίηβ ΗθΓζ". δορΚ Αηί. 
1315 παΐσασ' υφ' ήπαρ αύτόχειρ 
αυτήν, Α^. 440, 783. — &ερμόν 
βύβΐιΐ} ρΓθΐ6ρϋ8θύ. δορΙι. Αηύ. 88 
^ερμην έπΙ τ^υχροίσι τιαρδίαν ^χεις. 

272. μέτειμι: ζα Α§. 1666. — του 
πατρός τους αίτιους, βίηβ ^απζβ, 
ίιηιηβΓίιίη γβΓβίδηάΙίοΙίθ ΑαβάΓαοΙ^β- 
γ^βίδβ. Βοοίι ιηδο1ι(;6 ιη8.η του φό- 
νου τους αίτιους, '^ίθ Ηβίπίδδϋι, 
οάβΓ τους παλαμναίους πατρός οάβτ 
τον πατρός μιαιφονους, ΥΤ'ίβ δ1;8.ά(τ 
ιηαΙΙβΓ γβπηηίβΐ; Ηα^, βΓ^τΗ,Γίβη. 

273. τρόπον τον αυτόν χ 887 ^ό- 
λοις ολούμε^' ώσπερ ουν έκτείνα- 
μεν, 554 £Γ. 

274. Όίθ Ρ&τϋβ 274—295, νβίοΐΐθ 
άατοΗ βί^βηϋίιηΐίβΐΐθ αηά βίαΓί^β 
Ε^Γΐ)αη^ άβ8 ΑαδάΓαοΙιβ &α£Γ^1Η αηά 
ωϋ 1030 £. ονκ έρώ την ξημίαν' 
τόξω γαρ οντις πημάτων προσίξεται Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 181 αυτόν ί' εφαόκε ττ} φίλχι ψυχγι τάδε 275 

τίόενν μ* έχοντα Λολλά δνότερτνή κακά, 

τα μεν γαρ έκ γης δνόφρόνων μηνίματα 

εταίξ πιφανΰκων £ΐπε βλαϋτάνειν νόβονς^ 

βαρκών έπαμβατ^ρας^ αγρίαΐζ γνά^οΐζ 

λενχήναζ εΙ^έόΰΌντας άρχαίαν φύόιν' 280 

λενκάζ δε κόρύας τ^ί' έτίαντελλειν νόύφ* 

αλλαζ τ έφώνεί προΰβολάς ^Ερινυών 

εκ Ίίρο6τροΊίαίων αιμάτων τελονμένας. 

ορώντα λαμΰίρόν έν όκότω νωμωντ όφρνν. 

το γαρ βκοτεινόν των ένερτέρων βέλος 285 

[έκ ΰίρούτροτίαέων έν γένει τίεπτωκότων] ΒίηάοΓί ιηϋ Κβοίιΐ; αΐβ 8ρ9.ίβΓβ Είη- 
Ια^β 1)β2βίο1ιηθί; ζη 1ΐ8.1)θη. — άπο- 
χρημάτοισί . . τανρονμενον (βοίΐ. 
εμέ) ΘΐΙίΙαΓθη Ρβ,π^^, Ηβηιΐ8.ηη, Οίη- 
άοΓί π. 8.. ,,ίη ΕηίΓϋβίυη^τ νβ^βη άββ 
ιηίΓ βηίζο^βηθπ ν3.1βΓΐίο1ιβη ΕΓΐ)β8". 
ΑΙ)βΓ άβΓ ββββηβΛίζ, άβτ ίη άβη 
ίοΐ^βηάβη "ν^οτίβη α ντο ν ττ) φίλτ] 
'φνχ^ί Ιίββί, νθίβί 8,υί ίοΐ^βηάβη 
δίηη Ιιίη: ,,άηΓοΙι δίΓ^ίβη, (Ιίθ ηίοΐιί) 
ιηϋ ββ1(3, βοηάβηι ιηΗ άθΐη βϊ^βηθη 
1ίβΙ)6η 1ίβ\)βΏ ζα 1)ΰί86η βΐηά, ντίΐοΐ 
^θΏΐΛΟΪιϊ, αη%6^6^^*^ βο άοΐβ ξψ 
μίαις βΙοΙο. Β,ηί άίβ ΒΐΌΐιηη^βη άββ 
Αροΐΐοη 1)6ζί6]ιύ. Μϋ τανρονμενον 
ν§1. ΕυΓ. Μβθ. 92 η6η γαρ εϊδον 
υμμα νιν τανρουμένην^ 188 τοτίάδος 
δέργμα λεαίνης άποτανρονται δμω- 
αίν (άίββθ Ββζίβ1ιαη§ αιιί άβη Β1ίο& 
ίβί η3.ίΰΓΐϊο1ιβΓ). 

276 ί. αυτόν με τίαειν τάδε (βοΐΐ. 
το μη μετιέναι τον τον πατρός φό- 
νον) ττι φίΐ'ίί 'Ψ'οχν (8.1>1ιαη^ί^ νοη 
τίαειν, ΙιυΓββη ιηϋ) βίβΜ, \νίθ §β- 
βα^ύ, ίη Οβ^θηβαίζ ζη άποχρημά- 
τοίΰΐ. — έχοντα ατέ., ά. ί. ,,ίηάεπι 
ϋΙ)βΓ πιίοΐι νίβΐ ϋηΐΐθίΐ ^οπιπιβ". 

277 £. ,,ϋβη ΟγοΠ άβΓ ^βΙίΓ'άηΙίΙβη 
ΑΙ)§β8θ1ιίβάβηβη α,ηβ άβι• Ειάβ άβη 
Αη^βλδη^βη ίη Ααββίβΐιί βίβΐίβηά.^' 
— βλαατάνείν νοαονς: ν^Ι. Α^. 763 
βλαατάνειν . . οΐξνν, 

279 ί. λειχηνας ααρτιών επαμβα- 
τηράς (Αη888.ίζ άβΓ βίοΐι ΰΙ)βΓ άβη 
ΙιβίΙ) νθΓΐ)Γβίίβ1)) , άγρίαις γνάθοι ς 
(Ργοπι. 384 «οταμοί πυρός δάπτον- 
τες άγρίαις γνά^οις . . γυας) Ι|ε- σ^οντας (άίβ Εογπι ^α^ειν Λποΐα. Α§. 
1597) άρ;υα/αν (άίβ υΓβρΓΰη^ΙίοΙιβ, 
την υγιά καϊ Ι| άρχης ουααν ημιν 
§ο1ιοΙ.) φΰαιν ίβί; Αρροβίϋοη ζη νό- 
ϋονς. Ζη ΧειχΎΐνας ν§1. Ευω. 788 ίΤ., 
ζη άρχαίαν Ρΐ£ΐί.ΟθΓ^.518 Β προααπο- 
λοναιν αυτών καΙ τάς αρχαίας αάραας. 

281. κόρσας, τρίχας 8ο1ιο1., ΡοΙΙ. 
II 32, Εί^πι. Μ. ρ. 530, 51, Είγιη. 
Οχιά. ρ. 338. ν^Ι. Οβίθ. V 28, 19 
νίϋΐί^ο (ΡΙβοΜβ) ς[ϋθθ[αβ (ΐη&πινίΒ 
ρβΓ 8β ηηΐίαπι ρβήοαίαπι β,&γΙ;, ία- 
ηιβη βί £οβά8. ββΐ} βί βχ ηιαίο οογ- 
ρθΓί8 1ι»ΐ3ίίη β1. Είηβ ίΓββ βρβοίββ 
βηη^. "Αλφος . . Μέλας . . Λευ%η 
1]αΙ)βί (χηίάάαηι βίηιίΐβ &1ρ1ιο, ββά 
ηι^ίθ 8.11)ίά8, β8^ βύ 8>Ηίυ8 άββββη- 
άίί, ίη β£ΐς[ηβ £ΐ11)ί ρίΐί 8ηηΙ. ^^ Ιαηα- 
^ίηί βίηιίΐββ. ΟηιηίΗι Ιιαβο ββΓρηηί;, 
Βθά ίη αΐίίδ οβίβηαβ, ίη 8.1ίί8 ία,Γ- 
άίαβ. — ίπαντέλλειν νίβ άντέλλουοα 
ϋ-ρίξ 8βρ<;. 522. 

282. προΰβοΧάς (&,^§Γ688ίοη68), 
\§\. ΑΓί8ΐ;ορ1ι. ΡΓΐβ. 59 ότου ποτ* 
ίατί δαιμόνων η προαβολή. 

283. έΐί προοτροπαίων αιμάτων 
ά. ί. 8.η8 άβω ΟγοΙΙθ άβΓ ββηιοΓάβ- 
ίβη, άίθ ηαοΐι Βθ,οΙιθ νβΓί&η^βη. 

284. "^^βηη άθΓ ΥβΓβ άίβββΓ ΡίΐΓίίβ 
ηΓβρΓϋη^ΙίοΙι ΆΏ^βΥιόνί, βο πιηΓβ, ^ίβ 
ϋοίοΓββ νβΓπιηίβϊ 1ΐ8.1;, νοΓίιβΓ βί^αβ 
αυθ^βίΕΐΙβη ββίη (ζ. Β. τοιαύτα πέμ- 
'ψείν είπε τον %άτω νεν,ρόν^ άβΓ 
οΙ)\7θ1ι1 βΓ Ββίηβ Αη§βηΙ)Γ3,ηβη ίη άβΓ 
Βηη^βΐΐιβίί 1)βνβ§β, άοοίι ΗβΠ βθΐιβ). 

285. Βίβ Εβάβ τνίΓά ΜβΓ άίτβ^ί, 
290 νίβάβΓ ίηάίΓθϋ 

286. ΒβΓ ΥβΓβ Βοΐιβίηΐ; αηβ βίηβΓ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 182 ΑΙΣΧΤΛΟΤ καΐ λνόβα καΐ μάταιος έκ νυκτών φόβος 

κινείς ταράόϋεί^ καΐ διώκεται ηόλεωζ 

χαλκηλάτω μάότιγι λυμανϋ'είς δέμας, 

καΐ τοΐξ τοιοντοΐζ οντε κρατ^ρο^ μέρος 290 

είναι μεταΰχεϊν^ ον φιλο6ΛΟνδον λιβός ^ 

βωμών τ άπείργειν ούχ δρωμένην Λατρό^ 

μηνιν, δέ%ε6%'αι δ' ονδ\ ΰνλλύειν τινά' 

πάντων ί' ατιμον καφιλον ϋ'ν^βκειν χρόνω 

κακώς ταριχενϋ'έντα παμφϋ-άρτω μόρω], 295 

τοιοΐϋδε χρηαμοίς άρα χρί} ?Γ£π:ο^9•£να4• 

κει μή πέποι%'α^ τουρ^ον ί6τ έργαότέον, 

ΛολλοΙ γαρ εις εν βχψπίτνονβιν ίμεροι^ 

ϋ^εον τ' έφετμαΐ καΐ πατρός πένθος μέγα^ 

καΐ προς πιέζει χρημάτων άχηνία, 300 ΕΓ^Ι&Γαη^ ζη 283 βηίβίαηάβη ζα 
8βίη. Υφ.. Αηΐΐίΐη^. 

287. λύσσα ιιαά μάταιος φόβος 
^6ΐ}6]ΐ βίηβ ΕιΜαταη^ ζυ το . . ^έλος^ 
ΥίβΏΏ. 816 8.αο1ι ηίοΗί α,ρροβϋιοηβΐί 
ΒίβΗβΒ. — μάταιος^ νβϋ ηαΓ ^β- 
ίΓδ,υιηΙ;. — Ικ ννατών^ ηδ,ο1ιί1ίο£βΓ 
\νβί1β, νίθ Ηοιη. μ 286 έχ ννκτών 
δ* άνεμοι χαλεποί, ΤΗβο^η. 460, 
Εαη ΕΙΐθ8. 13 τίνες ί% ννατών τάς 
ημετέρας Ηοίτας πλά^Όνσι; 

288. Ηΐνεί, ταράσσ«4 νίβ 8βρ1;. 60 
χωρεί ηονίει, 169 ανειν λαΐίάξειν^ 
ΡβΓΒ. 429 ξηαιον ^^^άχίξον, 466 
παίοναι τιρεοΗοηουσι, Βθγ ζπβϋβ 
Λυβάπιο^ 6Γ^δ>Ώζί υηά νθΓ8ί§.Γ]ί1; άβη 
βΓβύβη. — ΒβΓ 1)βί κινδΓ ταράσσει 
8,18 0^36^ ^βάαοΐιίβ δοΐιηΐάί^θ ί8ΐί 
8α1λ)θ1ί1; ζυ διώκεται, — πόλεως 
8. γ. α. ί% πόλεως, 

290 £. τοις τοιοντοις δ,ΙΙ^βιηβίη, 
οΙ)^ο1ι1 άβΓ δίη^ΐΛΓ νοΓίιβΓ^βΙιί 
{διώκεται). ΝαοΙιΗθΓ (294 πηά βοΐιοη 
292) ίοΐ^ί "^θάβΓ άβΓ 8ίη§. ιηίΐ; 1)β- 
βοηάβΓβΓ Ββζίβΐιυη^ αυί ΟΓββίββ. — 
ούτε , , ονι ζα Α^. 501. — μέρος 
μετασχεΐν νίβ Α^. 512. — είναι, 
ΙίοβΓβ. — φιλοσηόνδον λιβός ά. ί. 
αη άβι Ι^ίΙ)αϋοη, 'ν^βίοΐΐθ αβΓ Κτ6ί8 
άθΐ φίλοι άοχΥίήη^ϊ, Ζη Α^. 1020 
υηά 8ορΗ. Οβά. Τ. 238 μητ' είσδέ-^ 
χεσϋ•αι μήτε προσφωνειν τίνα, μητ* 
εν ^εών ενχαΐαι μηδέ ^νμασι αοι- 
νον ποεισ&αι μήτε χερνιβας νέμειν, 
ώ^ειν δ' άπ' οίκων πάντας, Νβ,οΐι Οϋΐηοβϋι. XX 158 1)68ϋιηιη1β βίη 
Οβθβίζ άθβ ΒΓ8.^οη χερνίβων εί^ργε- 
σ&αι τον άνδροφονον, σπονδών, 
κρατήρων, ιερών, αγοράς, 

292. άπείργειν, ηαιηΐίοΐι τον τοι- 
ούτον οάθΓ με, ψΐβ πατρός ζβί^ί, 

293. δεχεσ&αι ονδΐ^ συλλύειν β, 
ν. α. οντε δέχεσ9•αι οντε σνλλύειν: 
ζα Α^. 537. — συλλνειν: σνγγ,ατα- 
λνειν, σννοικειν δοΐιοΐ., υη& άβνβΓ- 
88.Γί. £)ίη6 8.ηά6Γθ Ββάβυίιιη^ άΰΓίΙβ 
ΙιίβΓ Ι^ααιη ο,ίά Ρΐ8,1;ζ6 ββίη. Οίβ 
Ββάβαίυα^ τν6ηί^8ίβη8, άίβ άαβ'ννΌΓΐ) 
δορΗ. ΑΙ. 1317 εΐ μή ξυνά^ρων, άλλα 
συλλύσων πάρει ίίΛί, ΪΒί ίιϊθΓ ηίοΐιί 
1)Γ8.υο]ιΙ)3.Γ. δύαηΐβγ 6γΜ3.γΙ θβ: ρα- 
01801, ίΓοηβί^βΓβ, Βίοιη&βΐά: ορθΓ&ιη 
ρΓαβ8ΐ;3.Γβ ίη βοβΙβΓβ θχρί8.η<1ο, Ηθγ- 
ιη{ΐηη: ηηα θοΙυθγθ ηανβιη, ίηάβιη 
βΓ ΕαΓ. {ΐ§. 848 όστις δ^ τώ φν- 
σαντε μη τιμάν ^έλνι, μη 'μοϊ γέ- 
νοιτο μήτε συν9•ντης 9'εοις μήτ' εν 
θαλασσί! κοινόπλουν στέλλοι σκάφος 
χχηά ΗοΓ. ΟΒ,ττη, III 2,26 νθί&1)0, (][πί 
ΟβΓθήβ 8αοΓηιη γοΙ^αΓϋ} Β,νοο,ηΒ,β, 
8α1> ίβάβιιι 8ϋ ίΓα1)ίΙ)α8 ίΓ&^ί1βιηο[α6 
ιηθουιη βοΙυλΙ; ρ1ΐ£ΐ8θ1οη υθγ^ΙθιοΜ. 

295. ταριχευ^έντα, θχβιοο&ίτιιη, 
βίη βΙ)βη80 βί^θηΙαιηΙίοΙίΘΓ ΑαβάΓαοΙί 
¥^16 παμφΟ'άρτφ, 

296. αρα Μγ ^ρα(£α^1ίο1ι) ^6 434. 
298. εΙς %ν (ίη ηηηιη) τ^ίθ ΕαΓ. 

Ρΐιοβη. 462 εΙς *εν σννελ^ών, 

300. καϊ προς νίβ Ργοπι. 73 χά- 
πι^ων^ω γ ε προς, 961 προς δέ. Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 183 το μίι πολίτας τ εύκλεεότάτονς βροχών, 
Τροίαζ άναότατηραζ ενδό^ω φρενί, 
δνονν γνναυκοΐν ωδ' νΛηχόονς τίέλειν, 
^ηλεια γαρ φρήν ει δε μή, τάχ^ εί^όεται. ΧΟ. '^λλ' ώ μεγάλαί Μοΐραι, ^ίό^εν 
τγιδε τελευτάν 
{ι το δίκαιον μεταβαίνει, 

άντΙ μεν έχϋ'ράς γλώΰόης εχϋ'ρά 
γλώΰόα τελείόϋ'ω' χονφειλόμενον 
πράόβονΰα ^ίκη μέγ^ άϋτεΐ' 305 310 301 ^. το μ>η . . τε . . πέίειν 
ΒθΐΆ\ίβ£ΒΪ βίοΐι ¥ΓίβάβΓ "^Λτίβ ^φΒχμαέ 
υηά πένθος αρροβίϋοηβΐΐ θ,η ΐμε^οι 
8.η: ,,άθΓ \ναη8θ1ι άαΓβ χάάή . . 
ββίβη." — δυοιν γυναί-αοιν: Α^. 
1625. 

304. τάχ' εί'σεται Λΐϊτίβ Α^. 1649 
γνώστη τάχα, 8θρ1;. 646 τάχ' εΐΰό- 
μεσ&α τάηίαημ' οποί τελείς Επγ. 
Ιρίι. Α. 970 τάχ' εΐαεται αίδηρος, 
ΗβΓ&ΙίΙβίά. 269 πειρωμενος δη τοντό 
γ' αντί%' εΙ^αομαι. „\ν"βηη βτ &1)Θγ 
ηϊοΙλ β^β^βη άβηΥοΓ^αΓί άβν ^ήλειοί 
φρήν "^βίανί, νίϊιά βΓ'β 1)&1ά βτί&ϊΐ' 
Γβη." Εδ ίβί; ηιοΐιί ηδίί§ εϋαεται 
(ιηϋ Ρο,ηντ αηά Ηβηηαηη) ρ8,88ί- 
νίδοΗ ζτι ηβΐιιηβη οάβΓ είβομαι ζα 
βοΙίΓβΛβιι. ν^Ι. Ββιηοβίΐι. VIII § 40 
ϋαϋονονς μεν ίατι . . τοις μάΐιβτ' 
οίομένοις αυτώ χαρίζεοΟ'αΐ' εΐ δε 
μή (ά. ί. νβηη βίβ β8 ιπιγ ηίοΗΙ; 
^Ι3,υ1)6η), ΰ'κε'φάα&ωααν -ατέ, 

305—476 Κοιηιηοβ, νβΙοΙιβΓ άβη ΕΜ,οΙιβΓ \^βοΗ (ν§1. 326 £.) ΰηά άίβ 
Μοίίνθ (3βΓ Ηειηάΐυη^ βη1;\^ίο^6Η ζαΓ 
Επηιιϋ^αη^ ηηά δίαιίίαη^ άββ θΓβ- 
Βίββ (610 έπειδη δράν αατώρϋ'ωααι 
φρενί). ϋβΓβθΙΙϊθ νΜ άιίΓοΙι βίηθ 
Β,ηαρΜ-δίίβοΙίθ ΡαΓίίβ άββ ΚοΓ^ρΙιειίοβ 
βίη^βίβϋβί τιη(1 άυιοΐι βίηβ βοΐοΐιβ 
§β8θ1ι1θ38βη ηηά ΐ3θ8ίβΜ &αΓ8βΓάβιη 
ο,αΒ νίβΓ Τβίίθη. ϋίθ βΓβίβ Ρβ,Γΐίβ 
(314—421) ζβΓίδ,ΠΙ; άατοΐι βίη 8.η8,- 
ρα8ίί8θ1ιβ8 878ίβιη άββ ΚθΓ7ρΐ38.ίθ8 
(371—378) ίη ζγτβί 87ΐηιηβ1χί8θ1ΐθ 
Τβϋβ, άβΓοη Μίίίβ Υίίβάβν Β,η&ρδ,δϋ- 
8θ1ιβ 878ίθΐηβ άθ8 ΟΙιΟΓίαΙίΓθΓβ βίη- 
ηβΐιηίθη, άίβ βίοΐι βηίβρΓβοΙιβη (339 
— 343 = 399 — 403), \\Γ3,1ΐΓβη(1 ζα 
1)6ίά6η δβϋβη βίηβ δ^ιορίιβ άβ8 
ΟΓββΙββ αηά βίηβ ΑηίιίδίΓΟρΙΐθ άβΓ 
ΈΙβΙ^ύΐ'θ. βίβΐιβη, άίβ ο,ηΐ άβΓ βίηβη 
8θί1β άαΓοΙι βίηβ 8ΐΓθρ1ιβ, Β,ηΐ άβΓ 
αηάβΓβη άαΓοΙι βίηβ ΑηϋβίΓορΙιβ άββ 
ΟΙιΟΓβ ^θ1;Γβηη<; -ν^βΓάβη. ϋίβ Γογπι 
άββ Οαηζβη ίβΐ αίβο ίοΐ^βηάβ : Ογ.ΟΗο.ΕΙ. Κοι•. Ογ.ΟΙιο. ει. Κογ. Ογ.ΟΙιο.ΕΙ. Κογ. Ογ.ΟΗο.ΕΙ. 305. άλλα Ιιααβ^ αηι Αηίαη^ γοη 
66ΐ>6ί)6η -ννίθ ίηι Ϊάϊ. εΛ, 474, 638, 
1061, ΡβΓ8. 631, 643, 8ορΙι. Οβά. Κ. 
421, ΕαΓ. Μβά. 769, 1389. Μοίραι, 
^ιόΰ'εν (άαΓοΙι άίβ Ρα^αη^ νοηΖβαβ, 
ΕαΓ. Ογ. 355 ^εό^εν πράξας άηερ 
τ^χον): Ζβαβ 1)Γίη^1; άαβ βτνί^β Οβ- 
Ββίζ, "ννβΙοΙιβΒ άίβ ΜδΓβη νβΓίΓβίβη, 
ζοΓ ΑυΒίΰΙίΓαη^, ν^Ι. Εαιη. 1046 Ζενς 6 πανόπτας οντω Μοίρά τε 
ανγκατέβα, — Ό\)βΥ άβη £ΐΙ>8θ1α1;. 
Ιη&η. τελεντάν (βχίίαηι Ι38.1)β8.ί) ζα 
Α^. 150. 

307. ^α8• νί» ίαΒίίίία ρΓΟοβάϋ 
βοη^Γ» Α^8.ηιβπιηοηί8 οοοίβΟΓββ ίη 
ίίΐνΟΓβιη ΟΓβδϋβ (ΒαίΙβΓ). 

309 £. τελειν ,,Ιβίβίβη, ζοΐΐβη" αη- 
ίβΓδοΗβίάβί Βίοΐι νοη τελειν ,,νοΐΐ- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 184 ΑΙΣΧΤΑΟΤ άντΙ ό^ τιληγηζ φονίας φονίαν 
τίληγήν τινέτω. δράΰανχί τναϋ'εΐν, 
τριγερων μνϋΌς τάδε φωνεΐ. Βίΐ. 1. ΟΡ. ω πάτερ αίνοπάϋ-ές, τι όον 
φάμενος ^ τ£ φεξας 
τνχοιμ' αν εχαϋ'εν ούρίΰας 
ενϋ'α β' ίχουβίν ενναί; 
όκότω φάοζ αντίμοιρον* 
χάρηεζ ί' ομοίως 
κέχλτινται γόος εύκλεής 
τιροβΰΌδόμοίς ^Ατρείδαΐζ, 

8ίΓ. 1. ΧΟ. τέχνον^ φρόνημα τοϋ 
θανόντος ον δαμάζει 315 320 βηάβη". ν^Ι. ΟπΓΜπβ ^ίβοΐι. Εί^- 
ιηοΐ. ΰηΙιβΓ ^. τεΧ, — Ώβτ Ζ¥^ίβθ1ιβη- 
8&ίζ ,,ϋί^β ϊτ6{\)ϊ ταϋ Ιαυίβιη Βυίθ 
ά8,8 ΟθθοΙιαΙάθίβ βίη** 1)6ζίθ]ιί βίοΐι 
&ηΐ άβη §&ηζθη 0βά8.ηιεβη ,,^ογΙι 
£αΓ ^0Γ<;, 8ο1ιΐ8,^ ίΰΓ δοΐιΐ&β ", -νν^αβ 

8. ν. 3.. ,,νίθ ^ΟΗ £ίΐΓ ^ΟγΪ, 80 

δβΙι1&^ ίατ δβ1ιΐ8^**. Βϋβ 8.1^6 ίηβ 
ίαΐίοηίθ ,,Απ^' πιη Αυ§β, Ζαίιη υιη 
Ζαι1η*^ Α^. 1431 τνμμα τνμματί 
τιοαι, 

312 ί. τίνετω, 6 φον ευαας {ΒοήοΙ.) 
οάβτ 6 άράαας, υτβ,β βϊοϊϊ ΙβίοΜ ααβ 
άβιη Ζιΐ88.Ώΐιιΐ6ηΗ&η^ βν^ο,ηζί. — 
άράσαντί ι άβΓ ΌΜυ ηηίβΓ άβιη Είη- 
βηΓβ νοη φωνεί, — δράΰαντι πα- 
ί&ειν, ν^Ι; Ηβ8. ίΓ^.217 ΟδϋΙ ει %ε 
ηά%Όΐ τά ν,' έ'ρίξε, δΐΆΎ] κ' Ι^εϊα 
γενοίτο, Ρίηά. Νβω. IV 32 ξέζοντά 
τι καΐ πα^ειν ^οιαεν, Αββοΐι. ίΓ^. 
282 δ^άοαντι γάρ τοί καΐ ηαϋ•ειν 
οφείλεται, Α^. 381. — τριγέρων (ζιι 
Α^. 749) νίβ τριπάχνντος Α§. 1477, 
τρίπαΧαι Αη8ίορ1ι. Εί. 1152. — τάδε : 
ζα Α^. 1333. 

314 ίΤ. αΐνοηα^ές (ΥΟΏ. Η&τΪΜηΰ 
ΙΐθΓ^ββίβΙΗ ΓϋΓ αΐνόπατερ): δείνα 
πα^ών δοΐιοΐ. ,,λνβίοΐιββ ^ογΙι οάβΓ 
νβίοΐιβ Η&ηάΐυη^ Ιιαηη ίοΐι §1ΰο^- 
Ποίι αηβ Ζίβΐ ζα άΐΓ ίηβ ΟγλΙ) Βηη- 
^βη? \νίθ άΛ8 Κβίοΐι άβ8 Ι^ίοΜββ 
ββ8θ1ιίβάβη 18^ νοη άβπι Εβίοΐΐθ άβι ΓίηβίβΓηίβ, 80 βίηά Οϋη8ίβΓΐ¥βί8ηη- 
^βη, άίβ ίη βίηβηι ΙίτΜίί^βη δβυίζβΓ 
Βθβίβΐιβη, νβΓ8θ1ι1θ98βη £3γ άίβΑίή- 
(Ιβη, άίθ ίΓοΙιβιβηΗβΓΓθη άθβΗαυβββ 
(ά. ί. 816 Ι^δηηβη ηίοΐιΐ; ζα Α^απιβηιηοη 
άηη^βη). Ζαπι ββθ&ηΐίβη ν^Ι. Απ- 
βίορΗ. ΓγΟ. 1175 τε^νη%6οιν γαρ 
^λεγεν^ ω μ!ϋχϋ•ήρε σν, οϊς ονδε τρις 
λέγοντες έξικνούμεϋ'α, — τνχοψ' 
αν, άαΓίίθ 08 αιίτ ^βϋο&βη. Υφ. 
ζα Α^. 1200. — «κα^βν ονρίαας: 
ΕαΓ. Ογ. 1241 ε^περ γαρ ε^αω γης 
άΐΛοντίξουα' άραί, %λνει, — ενναί 
^ίθ δορίι. ΕΙ. 436 εννην αατρός, — 
χάριτες γόος: χάριτας δϊ νε%ρών 
ηάντες φααϊ τον γόον δοΐιοΐ. (Ρλ- 
Ιβγ Β6\ιτβί\)ί φααϊ ηάντες, ίηάβηι 
6Γ άαΓίη άβη ΥβΓβ 6ίη68 Κοηιί^βΓβ 
8ίβ1ιί). ΕαΓ. Ηθΐ. 176 χάριτας ΐν* 
ίπϊ δάΐίρυΰΐ ηαρ' ίμέ&εν νπο μέ- 
ίΐαθρα νύχια παιάνας νέ-κυσι μελο- 
μένονς λαβι^. — ομοίως αίοίιί αη 
άβι ^ΙβίοΗβη δίβΠθ άθΓ Αηϋ8ίΓθρ1ΐ6. 
— ηροαϋΌδόμοις : τοις ηρότερον 
έσχη%6αι δόμον δοΐιοΐ. 

322 ί£. ,,Οβη ββίβΐί άθβ Τοίβη υθγ- 
ζβΙιΗ άίθ Παπιηΐθ άββ δο1ΐθϋ}6Γΐι&α- 
ίθη8 ηίοίΐ). Εγ ο£Γ6ηΙ)&Η ΜηίβΓάΓθίη 
86ΐη6η ΟγοΙΙ (^β^βη άβη ΜδΓάβΓ). 
ΌΊβΎί6ΐ[ΐο^\Β.§& αηι άβη ΟβηιΟΓάβίβη 
1δ.Γ8ΐ) άβη Εο,οίβΓ ΟΓθίιβΙιβη. ϋηά 
8ίηά άίθ Υαίβι 8.αο1ι ίη ΑβοΙιθ ααί- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 185 πυρός μαλερά γνά%Ός^ 
φαίνει ί' ϋβτερον οργάς ' 
ότοτνζεται ί' ό &ν^6κων, 
αναφαίνεται ί' ό βλάητων* 
πάτερων δΐ καΐ τακέντων 
γόος ινδικός ματεύει 
τό παν άμφιλαφής άραχΟ'εις, 

£ΐη*. 1. Ι1Λ. κλν^ί νυν, ώ πάτερ ^ εν μέρει 
πολυδάκρντα πένϋ'η. 
διπαις τοί ό* επιτύμβιος 
^ρΎΐνος άναΰτενάξει. 
τάφος ί' [χετας δέδεκται 
φυγάδας Ό-' 6μοίως. 
τι τώνδ' ευ^ τι ί' ατερ κακών \ 
ουκ άτρίακτος ατα; 

ΒγΒί. ΧΟ. αλλ' ετ' αν εκ τώνδε ^εος χρτίζων 
ϋ'είη κελάδους εύφϋ-ογγοτέρους' 
άντΙ δΐ ϋ'ρήνων έπιτυμβιδιων 
παιάν μελάϋ'ροις έν βαΰιλείοις 
φιάλην νεοκρατα κομίξοι, 

8ΪΧ, 2. ΟΡ. ει γαρ ύπ' Ίλίω 

^β^αη^βη, θίη ααίήοΐιϋ^θΐ ^^.IηIη6^- 
Γαί, άβΓ άαΓοΙιαιιβ Ι^Γϋίϋ^ Β,η άο,Β 
ΟτοΧ) Ιιίη^ββοΙιπιβϋβΓΐ; ^ιιά, ¥^βίΓ8 
816 ζα £ηάθη." μαλερά ψϊθ Ηοιώ. 
/ 242 μαίερον πυρός. — 7^^^^^: 
ζα 279. Ζααι Οβάαηΐιβη ν^Ι. Σαοαη 
V 763 ηοβίιοβ ηοη πιηιρίΐ; ίαηυβ 
3.ιηθΓ68, ηοη άίή ίαχ βυιηηια το^ί. 
— τακέντων νίβ ΕυΓ. 8αρρ1. 1141 
αίϋ•ηρ Εχει νιν ηδη ηυρος τετακότα 
σποδφ, — ματενει βοίΐ. αντονς (πα- 
τέρας). — άμφιλαφήςι ν^Ι. Α^.872, 
1001, βρονταϊ . . άμφιΧαφέες ΗβΓοθ. 
IV 28. 

336. φυγάδας: ζα 132. 

337. ν^Ι. Εαιη. 164. 

338. άτρίαατος^ ανίκητος, άπο 
των παλαΐΰτών, ο*1 άποτριάζονται 
υπό των αντιπάλων. Ζα Α^. 181. 

339. ί% τώνδε, αηίβΓ βοΙοΗβη ΥβΓ- 
ΙΐίΙϋηίθββιι, ίΐοίζάβνα^ γ^Ι. Ρθγθ. 790 325 330 335 340 πώς αν έη τούτων ετι πράσσοψεν 
ώς άριστα, δορίι. Αϊ. 537 τί δητ' αν 
ώς έκ τώνδ* αν ώφελοίμέ 6ε\ ΕαΓ. 
Μβά. 459 όμως δΐ κάχ τώνδ* ηχω, 
Ηίρρ, 705 αλλ' ^βτι κακ τώνδ' ώστε 
ΰω&ήναι. — χρύζ^ον^ Υίβηη ββ ββία 
\νί11β ΪΒί.^ 

343. φιάλην νεοτιράτα: γ^Ι. ίτ^. 

336 νεοαράτας απονδάς αηά ζυηι 
ΟθάίίηίΣβτι Ηοοι. Ζ 528 αϊ" %έ πο^ι 
Ζευς δώη . . &εοις . . "κρητήρα στη- 
ααα&αί ελεύθερον ίν μεγάροιαιν. 

344. εΐ γαρ αηίβΓ Αηΐ^ηαρίπη^ αη 

337 β". «' τώνδ' ευ . . άτα; ϋβΓ βθ- 
άαηΐίβ ηο,οΐι Ηοπι. α 236 ου %ε ϋ'α- 
νόντι περ ώδ' άκαχοίμην, εί μετά 
οίς ετάροΐΰί δάαη Τρώων ενϊ δηαω, 
λ 408 οϋτε μ* ανάραιοι άνδρες εδψ 
ληααντ' ίπΐ χέρΰου, αλλά μοι Αζγΐ" 
σΰΌς τεύξας θάνατον τε μόρον τε 
ϊ%τα ουν ούλομέντ^ άλόχω. Υ^Ι. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 186 ΑΙΣΧΤΛΟΤ προς τννοζ Αυκίων, πάτερ ^ 
δορίτμητος κατηναρίόϋ'ηζ ^ 
λιπών αν ενκλεναν έν δόμοίβιν 
τεχνών τ έν χελενϋΌίς 
επιότρεπτόν αίώ 
κτίόαξ πολνχωότον αν είχες 
τάφον διαποντίον γας 
δώμαβιν ενφόρητον. 

αηί. 1. ΧΟ. φίλος φίλοι6ι τοις 

έχει καλώς ϋ'ανοϋβιν 
κατά χϋ-ονος έμ,πρέπων 
όεμνότιμος άνάχτωρ, 
πρόπολός τε των μεγίβτων 
χθονίων έχει τυράννων 
βαύιλενς γαρ ^ν, δφρ' εζτίΐ^ 
^όρ^ί^οι/ λάχος περαίνων 
χεροΐν πειΰιβρότω τε βάκτρω. 

α-ηί. 2. ΗΛ. μηδ' ύπο Τρωΐοις 

τείχεβι φ^ίμενος, πάτερ, 345 3δΟ 355 360 8ορ1ι. ΕΙ. 94 οϋοί τον δύατηνον ίμον 
&(^νώ πατέρ', ον χατα μίν βάρβα- 
ρον αϊαν φοίνιος'^Αρης ονκ έξένιαεν 
ατε., ΕαΓ. ΑηάΓΟίη. 1182 «Γ-Ο-δ σ'νπ' 
Ίλίφ ηναρε δαίμων Σιμοεντίδα παρ* 
ά%τάν. 

348 £. ,,υηά άαβ Όαββίη άβίηβΓ 
ΚίηάβΓ ζα θίηβιη β,ιιί ίΙΐΓβη "^^β^βη 
άίθ Αϋ^βη άβΓ Μβη^θ β-υί βίοΐι ζίβ- 
Ιιβηάβη ^βιηο,οΐιί" ά. Ιι. >νο άβίηθ 
ΚίηθβΓ βίοΐι ίη άβΓ ΟίΤβηίϋοΙιΙίθΗ 
^βζβί§(; Ιιδ,ϋθη, ^αΓ(3β ιηωι η&οΐι 
ϋΐηβιι υπι§6ΐ)ΗβΗ υηά ο,ιιί βιβ αΐβ 
(3ίβ ΚίηάβΓ άββ ΐ3βΓπ1ιιηίβη Υ&^βΓβ 
Ιιίη^θάθΐιΙβί ΐ3Λΐ)βη. Υ^Ι. ζα Α§. 
1331. 

360. %τίαας: ζα Εαιη. 17. — ηο• 
λνχωστον^ Ιιοοίι ααίι^βδβΐιαϋβύ (ηίβΜ 
νπο Λολλών 'κεχωαμένον^ Υίίβ άβΓ 
δοΐιοί βΓ^ΐ3.Γί). ν^Ι. Ηοιη. ω 80. 

352. δώμααιν ενφόρητον ά. ί. 1)61 
βίηβιη Βοΐοΐιβη Τοάβ Ιιαϋβ άίβ Γβ,- 
ιηίΐίβ βίοΐι ίτΰβίβη ^δηηβη αηά ν&ΐι- 
Γβηά ΒΟηβΙ; βίη Ογβ,Ι) ίιη ίΓβιηάβη 
Ιι&ηάβ {διαηοντίου γάς) ββΙιτηβΓζΙίοΙι 
181) (Α§. 511 £Ρ.), νδ,Γθ 68 ίη άβιη Γηΐΐβ 6ΓίΓ6α1ίο1ιβΓ ^^β^βββη 3,18 άίβ- 

868 βΓ&Ι) ίη 1ΐ6ίΐηί86ΐΐβ1' Επάβ. 

353 £. φίλος ν,τε. 8θ1ι1ί6Γβ1) βίοΐι απ 
ά£ΐ8 νοΓίιβΓ^βΙιβηάβ είχες »η. — Ικεί 
ά. ί. νΟΓ ΤΓ03α, άθ,^β^βη 358 β. ν. 3,. 
ίη άβΓ ϋηίθΓ\7βΗ. 

355 ί. Ηοηι. λ 485 νυν άντε μέγα 
%ρατέεις νεπνεσσιν ίν&άδ' ίων " τω 
μη τι &ανών άτιαχίξεν, ΆχίΧλεν. 

357 ΐ. πρόπολος . . τνράννων : 8ο1ιο1. 
Πλούτωνος καΐ Περσεφόνης, ΥξΙ. 
ΕαΓ. ΑΙΙγ. 746 Ζίιδου ννμφι^ πάρε- 
δρενοις (Α1^68ίί8), ϋβπιοβίΐί. 60, 34 
παρέδρονς είχότως αν τις φηααι 
τοις %άτω ^εοΐς είναι, 

359. Ηοηι. Γ 179 ενρν %ρείων 
Αγαμέμνων , άμφοτερον^ βααιλενς 
τ άγαΟ'ος %ρατερός τ* αίχμητής. 

360. την ί% Μοιρών βασιΧείαν 
ιιεαληρωμένην §χων δβΐιοΐ., άαβ γοηι 
δοΐλίο&δ&ΐ ίίηι ζα^βίαΐίβηβ Ι^οβ 6γ- 
ίαΐίβηά. Υ^Ι. Α^. 1010 £. 

361. χεροιν ά. ί. ηιϋ ΜαοΙιΙ;, άβΓβη 
δ7ηιΙ)ο1 άαβ 06ΐΐ0Γ8{ΐηι ^6ΐ3ί6ίβηά6 
δοβρΙβΓ ίβΐ. 

362. γνναΐίίΐΗώς ονδ^ τοντω άρε- Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 187 μετ' &λλω δουρικμήτι λαώ 

παρά Σκαμάνδρου πόρον τεϋ'άφθ'αν^ 

π:άρο^ ί' οί κχανόντεζ 

νιν ονχωζ δαμήναί^ 

ηρος ων ^ανατηφόρον αΐΰαν 

<^Β%ρτΐν^ τίνα πννϋ'άνεόϋ^αι 

τώνδε ηάνων άπειρον. 365 370 ΧΟ. ταντα μεν, ω παϊ, κρείβόονα χρνόοϋ, 
μεγάληζ δΐ τύχης καΐ νπερβορεου 
μείζονα φωνεΐς' δύναΰαί γάρ. 
άλλα διπλής γάρ τήβδε μαράγνης 
δοϋπος Ικνεΐται* των μίν αρωγοί 375 σκίταί, άλλα τω μηδέ την άρχην 
άνηρήϋ^αι, 8θ1ΐθ1. 

364. δονριαμ,ητι ντίβ δορίι. Αί. 325 
βοτοίς σιδηροΊΐμηΰΐν. 

365. τε&άφ&αυ: Ββη &1)8θ1. Ιη£η., 
(ΙθΓ βίηβη "ννΌηβοΙι {ΐυβάΓηοΗ (ζη 
Α^. 150), βΛΙδ-Γΐ; άθΓ δοΐιοΐ. ιηϋ 
λείηεί το ωψΒίλες, 

366 Κ ,,Τ^νΜ,Γβη ΙίβΙ)θΓ νοΛβΓ 
ο. 8. ν.** Ββί άβιη 8,1)8θΙ. Ιηβο. βίβΐιΐ; 
άθΓ Νοτη. ηαΓ 1)61 άβΓ ζνβϋθη ΡβΓ- 
8οη (ΚΓϋ^βΓ Ι §55, 1, 5), Ιιιθγ 1)βί 
(ϊβΓ άτίϋΐβη ϊ%Γ8θη ίηΓοΙ^β βίηβι• 
Αγϊ Α88ίιηίΐ£ΐίίοη Β,α άαβ ΥοΓίιβΓ- 
ζβ^βηάβ. ν^Ι. Ηοιη. Ζ 86 "Έκτορ, 
ατάρ συ πόλινδε μετέρχεο^ είπΐ δ' 
ϊηατα μητέρι ϋη καΐ ^μ^' V ^^ 
ξυνάγονσα γεραιας . « '&εΓί'αι κτ€. — 
ηρος ων \}βί ηνν&άνεα^αι νίβ Ηθ- 
Γοά. IX 58, ίηάθΐη άαβ Εβίαϋν ζηιη 
ν6Γΐ)Ώΐη, βίαϋ ζυ αΐσαν (ων αϊααν) 
ΙίοηβΙτΰΐβΓί ίβΐ;. — τινά ά. ί. ίμέ 
(8ο1ιο1.), άαΙιβΓ τώνδβ πόνων άπει- 
ρον (,,68 νδχθ ιηίΓ άβ-ηη άίθ8θΓ Κυιη- 
ιηβΓ θΓβρΛΓΐ; ^6ΐ)ΗβΙ)6η"). 

371 β", ,,ϋο^βιηβίη ΙιθγγΗοΙι 5» ΐεί;, 
νΛβ άπ ^ΰη8θ1ΐ68ΐ;; 9,1)βΓ <ϋ68βλνηη- 
ΒοΙίθ 1)1οίΙ)βη "ννΰηβοΐιβ. Ιηάββ \ϊβ§ϊ 
βίηβ ^οΓ86 ΑυίΊηυηίβΓυη^ ίη άβηι 
ββάαη^βη, ά8,Γ8 άβη 6ίη6η ιη&6ΐιϋ^6 
ΗβΙίβΓ ίη άθΓ ϋηίβΓ^βΗ 1>βί8^β1ιβη, 

^^ΙΐΓβηά &ηάΓ6Γ86ϋ8 άί6Μ8.θΙΐ11ΐ8,1)6Γ 

υητβίηβ Ηδ,ηά6 1ΐΛΐ)6η ϋηά άβΓ λΠ- 
§6ΐη6ίηθΗ8Χ8 αηίίΐιηβη ηιΐιύ." %ρείβ- 
σονα χρυσού, μεγάλης δε . . μείζονα 
νίθ %2^ίσσονα μΙν χρυσού, ν,ρείσσονα (μείζονα) δε μίγάλης ατε. Υ^ξ]. 230. 
Μϋ ιιρείσσονα χρυσού ν^Ι. ΑΓί8ίοί. 
ρ8.68.η. ίη ΗβΓπι. 7 αρπυν ίς ά&ά- 
νατον χρυσού τε ^ρείασω %αί γα- 
νέων, ΕπΓ. Τγο. 432 ώ^ χρυσός αυ- 
τω τάμα ν,αϊ Φρυγών κακά δόξει 
ποτ' είναι, θ8.ί. 107, 3 Ιιοο 681 §γ£1- 
ί;απι ηοΙ>ί8(ΐαβ β8<; οαιΐαβ 8.αΓ0. — 
υπερβορέου : άίβ βΐΰοΐεδβΐί^ΐ^βίΐ; άβΓ 
ΗτρβΓίϊΟΓββΓ 1)β8ίη^ Ρίηά. Ρ7ί1ι. 
Χ 57 Μοίσα δ' ουκ άποδαμεΐ τρο- 
ποις ίπϊ σφετέροιβί' πάντοί δΐ χοροί 
παρθένων λυράν τε βοαϊ %αναχαί 
τ' αυλών δονεονταΐ' δάφνα τε χρυ- 
σέα %6μας άναδήσαντες είλαπινά^ 
ζοισιν ευφρόνως. νόσοι δ' ούδε 
γήρας ουλόμενον ιιέτιραται £ερα γε- 
νεά, πόνων δΐ καΙ μαχάν ατερ 
οΙΐΛ,έοισι, φυγόντες υπερδι%ον Νέ- 
μεσιν. Υ^Ι. Ροπιροη. Μβία III 5 
άίηϋαβ (ΐΌειηι ηΐΐί ηιΟΓίαΙίαηι βΐ} 
1)6£ΐϋυβ νίναηί. — διπλής μαράγνης 
"^ίβ διπλή μάστιγι Δ§. 647. — δΰ• 
νασαιι ράδιον γαρ το ευχεσ^αι 
δοΐιοΐ. ΥβΙ. ΛαοΙι δύναται γάρ Ηοηι. 
ί 827, δυνασαι γάρ β 25. — δουπος 
νοη άβΓ λιγυρά μάστι^ (Ηοηι. Λ 532, 
8ορ1ι. Αί. 242, ΥίτΙ-ΕΙ. 737 ό^υν δι' 
ωτων "κέλαδον ίνσείσας %Όαις πώ- 
λοις). ΒβΓ άβηι ΜΙάΙίοΗθη Αη8άΓα6^ 
ζη ΟΓηηάθ Ιίβ^βηάβ Οβά&ηΐ^β ί8ί: 
ϋίθ Ηϋίθ άβΓ Τοίβη ηηά άβΓ Η8,Γ8 
άβΓ Ι^β1)6ηάθη Γίοΐιίβΐ; 8ίοΙι τνίβ βίηβ 
ϋορρβΙ^βϊΓββΙ §β^βη άίβ ΜδΓάβΓ; 
ββΐιοη I1δΓ^ ηιαη ά&8 Ε[1αί8β]36η άίθ- 
86Γ 06ίΓ8β1 ά. Η. θβΐιοη ηαΜ άίβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 188 ΑΙΣΧΤΛΟΤ κατά γης ίίδη' των δ^ κρατούντων 
χέρες ούχ οόιαν* ότνγερον τούτων 
πάόυ τί μάλλον γεγένηται; 8^^. 3. ΟΡ. τουΓΟ διαμπερές ους 
ΐκε^•^ απερ το βέλος. 
Ζεν Ζεν, κάτωθεν Ιάλλων 
ύύτερόποινον αταν 
βροτων τλάμονικαΐ πανούργω 
χειρί, τ(ίκο*^ί ί' όμως τελείται, 

Βίι\ 2. ΧΟ. εφνμνηόαι γένοιτο μοι 

πνκάεντ όλολνγμόν άνδρος 
ϋ^εινομενον γυναικός τ 
όλλνμενας' τί γαρ κεν^ω^ 
φρενός οϊον ίμιιας 
ποτάται; πάροι^εν δε τίρωρας 
δριμύς ίίηται κραδίας 
^νμός^ ί^κοτοι/ ΰτύγος, 

&,ηί. 3. ΗΛ. καΐ τίότ αν αμφιθαλής 
Ζευς ετιΐ χείρα βάλοι^ 380 385 390 Κα,οΐΐθ, τνβίοΐιβ αιιβ άβιη ΖΰβαιηιηΘη- 
ινίΓΐίβη άβΓ I^βι)βηάβη ηηά Τοίβη 

ΙΐβΓνΟΓ^θΜ. — - ΕΰΓ η^η βΓ^Γβ,ΓίβΙ; 

ηι&η ξώαιν τνίβ 8ορ1ι. ΕΙ. 1419 ξώ- 
ύΐν οί γάς νηαΐ κείμενοι. Υ^Ι.Εαιη. 
601, 8ορ1ι. ΕΙ. 453 γή&εν ευμενή 
ημίν άρωγον αντον είς ^χ^ρούς 
μολειν. ϋί& νίιτΙίΒΛτή^βϋ άβτ Τοίβη 
οίΓ6ηΙ)&Γύ άβΓ 1)ϋ8β ΤΓΛίιιη άβΓ ΚΙ^τ- 
ί3.ιηΘ8ΐ;Γ&, ν^Ι. δορΗ. ΕΙ. 459 ^., 472 β". 

379. ,,Οίββββ νν^ΟΓί; άτΒ,Ώ^ ίϊβϊ Μη- 
βίη '^ίβ βίη ΡίβίΙ ίηβ ΟΗγ." Αυβ 
άθΓ ΕήηηβΓυη^ αη άαβ αη^^ΰΓάί^β 
Τοάββίοβ άββ Α^&ιηβιιιηοη βηίι^^ί^- 
Ιεβϋ βίοΐι άαβ ^Ιϋΐιβηάθ ΥβΓίαο^βη 
ηαοΐι Βαοΐΐθ. 

381 β", λνβηη Ζβυβ β,αοΐι βρ'άΙ; βιβΐ; 
άθο νβΓΐ:>Γ6οΙιβηι άίβ Ε&οΗθ^βίβΙιβΓ 
β,αβ άβΓϋη^βΓ^βϋ βοΙιίο^Ι;, βο >^ίΓά 
άοοίι ιηϋΖίηββη Ιιβίιιι^βζ&ΙιΗ. ν§;1. 
66 €Ρ., 1007, Ηοω. ζ/160 εϋ ηερ νάρ 
τε καΐ αυτίκ' Όλνμτηος ονα ετέ- 
λεαοΒν, ^χ τε καΙ οχ^ε τελείς συν χε 
μεγάλω άπέτιααν, ανν αφτ/αιν κε- φαλγιϋΐ, γυναιξί τε *καΙ τεχέεΰΰΐν 
υηά Ζ11 Α^. 58. — κάτωθεν ^ νβϋ 
άίβ ΕΓΐη^βη ίη άβΓ ϋηίβΓνθίί νοίι- 
ηβη. — ίάλλων, άναηεμηων, — νατε- 
ρόηοινον αταν νίβ Α^. 58 νοτερό- 
ηοινον Έριννν, — τλάμονι^ 8.α<1&οί. 

386. ηντΛάενταχ άίβ Α1>8ίαιηιηιιη^ 
άββλνοΓ^ββ ^β^ ϋηβίοΙιβΓ. ΤΙιβο^ηοβΙ;. 
Οαη. ρ. 23, 12 βΓΐ^ΙαΓ^ πντίίάες ιηϋ 
Ιαχνρόν, 

388 β", ,,λναβ 8θ11 ίοΐι ζαΓΰβΙ^ΙιαΙ- 
ίβη ιηϋ άβη), ΐ¥&8 άοβίι 8ίο1ι I^αΓ^ 
ηΐ8.βΙιί? ^2ί ^ίβ ββΙιαΓίβΓ I^ηί^ζυ£^ 
νοΓ άβιη ΥοΓάβΓίβϋθ άββ ίέΐΙΐΓθηάβη 
8ο1ιίδββ Ιιβη^βΐιΐ;, 80 ^^\Λ νοη ιηβί- 
ηβιη ΉβΓζβη. ααβ ^ήιηιηθΓ Ζογπ, 
^ΓοΠβηάθΓ Η£ΐΓ8." Οΐβίβΐιηίβ ππά βί- 
^βηίΙίοΙιβΓ Αΰδάηιβ^ 8ίηά νβηηβη^Ι. 
ν^Ι. αυοίι Ηοιη. Φ 386 8ίχα δε αφιν 
Μ φρεαϊ &νμ6ς ατμό αηά Σ 322 
δριμύς χόΧος, 

393 ΰΡ. ,,ϋηά ι^αηη ^ΐΓά άββ Ζβυβ' 
Αηη αυί 8ίβ άΓθίηίαΙίΓβη υηά ϋιηβη 
ά8.8 ΗαΌρί 8ρ&Ηβη?'* ά. ί. ,,ο άαίβ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 189 φεϋ φεν^ κάρανα δαΐξας; 
πιΰτά γένοιτο χώρα, 
δίκαν ί' έξ αδίκων άτίαιτώ* 
χλντε δΐ Γα χθονίων χε τψα£. 

&ηϋ878ΐ). ΧΟ. αλλά νόμοζ μίν φονιάς βταγόνας 
χνμενας ες πέδον άλλο τνροόαιτεΖν 
αϊμα. βοα γάρ λοιγοζ Έρνννν 
παρά των πρότερον φ%Ίμενων &την 
εχέραν έτιάγονύαν έτι αττι. 

8ίΓ. 4. ΟΡ. ΛΟΛθί δά^ νερτέρων τυραννίδες, 

άδετε πολνκρατείς άραΐ τε^^μένων, 
ϋδεόϋ•^ ^Ατρειδαν τα λοώτ' άμηχάνως 
έχοντα καΐ δωμάτων 
άτιμα, πα τις τράΛοιτ αν, ω Ζεϋ; 

ο,Ώί. 2. ΧΟ. Λετίαλται δ* αχ)τέ μοι φίλον 395 400 405 άοοίι βηάΐίοΐι α. β. ^.", νίβ 1)β80ΐι- 
άβΓβ πώς αν Ιι&υΰ^ ζυιη Αηβάηιοίε 
άββλναηβοΐιββ <ϋβηϊ (ΚΓΐΙ^βΓ II § 54, 
3, 6). — άμ,φι^αλής βΜδίτϊ άβΓ 
δοΐιοΐ. 6 ποιήύων αμφω ημάς άνα- 
&ηληύ€ίΐ^ ΙίΒ,ητΏ. άβΏί\>Λτ. ,,Υοη 1)61- 
άβη δθίίβη ηιηΙ)Ια1ιί** 1>6ζί6Μ βίοΐι 
νοΜ Ληί άβη βί^χηιηβηάβη Βΐίΐϊζ: 
,,γϊώ^ υιηβαηιιηύ**. 01)6γ ά&β Ρ^Γϋο. 
ΑοΓ. δαΐξας^ νβΙοΙιβΒ άίβ ιηϋ έπι- 
βάλοί ζϋθίίΐηιηβηίαΐίβηάβ Ή8.ιιά1ιιη^ 
άββ Απ^βηΙ)1ί6]£8 αιιβάΓαο^ί, ν^Ι. 
ΚΓδ^θΓ Ι § 53,6,8, Κοοίι 101. Αηιη. 1. 
ΕΙβ^ίΓα ζθί^ί Βοΐιοη 1>6ί ΑθοΙι^Ιοβ 
Ιβίάβηβοΐιαίΐΐίοΐι βητβ^ίββ πόα ΟιέΛ- 

^Γ8.ίΙί^68, ΟΓββύββ 8Ι1^θϋίθ]ΐ68 ΰΐΐά 

ζδί2;θΓηάβ8λνβ8θη. Υ^Ι. Είοΐ. 8. 24 ί. 
396. Είη ϋηίθΓρ&ηά παδ^β (άαΓοΙι 
νβΓπίοΙι^αιι^ άβτ ΜδΓάβι) άβιη I^£υ1ά6 
ζα ίβίΐ ^θΓάβιι. ν^Ι. Ευιη. 676. 
Χβηορίι. Κ^Γ. VII 4, 3 πιατά δ' ηξίον 
γΒνέΰ&αι. 

398. Γά χθονίων τε τιμαί (άί§ηί- 
ίαίιοβ ίηίβΓΟΓαιη, 6ΐ)βη80 βίβΐιΐ; τιμαις 
ίατ τοΓίί έντίμοις, τοις αρχουσιν 
δορίι. Αί. 670 τά δεινά -καϊ τα χαρ- 
τερώτατα τιμαις νηείαει): ν^Ι.ΡθΓβ. 
631 χ9•όνιοι δαίμονες αγνοί, Γη τε 
χαΐ 'Ε^μη βααιλεν τ ίνέρων, 643 
Γά τε καΐ άλλοι χϋΌνίων άγεμόνες. 

399. νόμος κτί ., <ϋθ "ννίβάβΓίιοΙπη^ άβ8 311 — 313 απβ^βδρΓΟοΙιβηβη 
Οηιηάβαίζθδ. 

400. χυμένας: ζπ ΕιΐΜ. 263. 

401. βοα: δια βοής έφέλ%εται 
δοΐιοΐ. (,,ΓαΛ ηαοΐι άβΓ Εήη^β**). — 
λοιγός: θάνατος, 6λε9'ρος Ηβ&γοή. 
νίβ^βη άβΒ Οβάαη^βηδ ν^Ι. Επιη. 
935 ίΡ., ΕιΐΓ. Ηίρρ. 831 πρόσω^εν 
δε ηοό'εν άνα%ομίζομαι τνχαν δαι- 
μόνων άμπλαν,ίαΐΰΐ των ηάροι&έν 
τίνος. 

402 ί. ,,Βίβ νοη άβη νοΓί^ηδ ββ- 
ιηοΓάβΙ^η Ιιθγ ζαιη ΙΤηίβΓ^αη^ ηβυβη 
ϋηΙίβΓ^αη^ 1)ηιΐ8ί." 

404. πόποι δα (,,ΕοΙι βο1;<;'*) νίβ 
Α^. 1056.^ 

405. άνειδωλοποιει τάς αράς. 
δοΐιοΐ. — τε&νμένων, ίαφαγμένων. 

406. τά λοιπά: ημάς τους υπο- 
λοίπους των Ατρειδών δβΐιοΐ. 

407 ί. άτιμα δωμάτων (βντα), άβ8 
Ηααββδ νθΓΐ^ίβββη, ν§1. πάντων άτι- 
μον 294. 

409 ίΤ. ,,Ββί 8θ1ο1ΐ6Γ (νβΓζνβίί- 
Ιηη^βνοΐίθα) Εΐα^β ζϋίβι^ ιηίΓ ά&8 
ΗβΓΖ πηίΐ \7θηη ίοΐι άβίηβ λνοτίβ 
ΙιδΓβ, \76Γάβ ίοΐι ιηαί1θ8; νβηη ίβΐι 
άίοΐι &1)8Γ ίη άβίηβΓ Κτο,ϊί ββΐιβ, 
^θΙΐΓί πιίτ (Ιίθ ΖανβΓβίΰΙιΙ; ζιίΓαοΙε 
υηά βοΐίθηβΐιί άίβ ΒοΙιιηβτζΜοήβη 
ββάαηίεβη ίη ά8.8 Ββίοΐι άβΓ Νίβΐιί- οίοίΐίζθο^ όγ V300^4^ 190 ΑΙΣΧΤΑΟΤ οααρ τόνδε χλύον6αν οίκτοι/. 4ΐο 

οίαΐ τότε μεν δύόελπις, 

όπλάγχνα δε μοι οοελαινονται 

προ^ εποζ χλνονόα' 

όταν δ^ αντ έτΐαλχή 6* δρώμαι, 

ϋ'άρόος &Λέ6τα6εν &χος 415 

Λρος το ^ή τελεόφόρον. 

&ηί. 4. Η Α. τι ά' αν φάντες τνχοψεν; η τάπερ 

πά^ομεν αχεα τνρόζ γε των τεχομενων, 

Λάρεότι όαίνειν, τα ί' οντι ϋ'ελγεται; 

λνχος γάρ ω6τ ώμόφρων 420 

αΰαντος έχ ματρόζ έ6τί %Λ)μ6ς. ϋ^χ. 1. ΧΟ. Ιχοψα οίομμον "Αρνον ίν τε Κιόόίαζ 
νόμοΐζ ίηλεμι,ΰτρίας, βιίαΐΐαη^." φιΐον χβαρ, άαβ Ηοιηβ- 
ήβοΐΐθ φ£λον ητορ. 

410. Ηλνουαοίν {άντΙ τον χλνονσι; 
δοΐιοΐ.), νίβ νβηη βίη Ααβάηιο^ 
ΐΜτίβ φόβος υπηΙ&•έ με νοΓίιβΓ^η^β, 
γ§1. δορΗ. ΕΙ. 480 νπΒβτί μοι ^ρά- 
ϋος^ άόυηνόων τιλύονσαν άρτίως 
ονειράτων, Επγ. Μβά. 66 ΐμερός μ' 
νηηλ&Β γτ] τε ΐίούρανω Ζε^α* μο- 
Χονΰτι $ενρο δεαποίνας τύχας, Ιρίι. 
Αυΐ. 491 αλλωξ τε μ' ϋεος της τα- 
λαίπωρου τιόρης εΐαηλ&'ε αυγγένειαν 
έννοονμένω πηά ζιι Α^. 1611. 

411. τότε ΙϊβζίβΜ βίβΐι &ιι£ θαβ 
νοΓίιβΓ^βΙιβηάΘ τόνδε %λνονβαν οϊ- 
•κτον. — δνσελπίς 8θί1. εΙμί. 

412. ν§1. δαρρί. 793 κελαίνόχρων 
δΐ πάλλεται φίλον κεαρ, ΡβΓ8. 117 
μελαγχίτων φρήν άμνααεται φόβω. 

413. „3.υί άβίη "ννοΗ Μη, '^βηη 
ίοΗ 68 6δΓβ." 

416 ί. Α^. 987 ενχομαι δ' ^ξ ^μάς 
ίλπίδος 'ψύΟ'η πεαειν ές το μη τε- 
λεαφόρον ηηά Εοτώ. Χ ^3 η %έ μοι 
αίνόν από πραπίδων αχός ΪΧΟόι. — 
ΟβΓ ΑοΓ. άπέατηαεν άτϋοϊίί άβη 
ατι^6ηΙ)1ίοΜί6]ΐ6η Είη^Γϋιί άβΓ Ηαηά- 
Ιτιη^ εια8. 

417 & ,,^ίβ ^αηη Ώχ&η β8 ήοΐι- 
ίί^ ϊ)βζ^^^ϊίΏ^Ώ? Οάβτ (ιητιΓβ ιηοιι 
8β^θη?): -^£18 νίΓ νοη άβΓ ΜαϋβΓ 
8ο1ιιηθΓζΙίο1ιβ8 βΓΐίϋβη (ν^Ι. 444 £?.), ΙδΧβΙ} 8ί6ΐι δαίιηβη, ίαΓ άαβ αηάβΓβ 
Λ\)βτ (άβη ΜοΓά άβδΥαΙιβΓβ ηηά άίβ 
ΜίΓβΙιαηάΙαη^ ββίηβΓ Ι^ίβΐιβ) ^[ίβΜ 
β8 ^βίηθ ΥβΓβοΙιητιη^. Οβηη 80 
^βηί^ Ύίίβ θίη ^ϊΙάβΓ Ιι'όψβ ^ειηη 
ηηββΓ (χήπιηι νοη άβΓ ΜαΙίβΓ 1)β- 
83.η£ίί^1; -^βΓάβη." — τνχοιμεν αν 
φάντες: ζπ 14 ηηά Α^. 1200. 

422—463 ζ^βίίβ Ρ&Γίίβ, ίη \7β1- 
οΙιβΓ ΟΙιΟΓ (ηηά ζι^&γ νοίιΐ Κογ^γ- 
ρ1ΐ8>ίθ8) ηηά βηΙιηβηρβΓδοη (ΟΓββίββ, 
ΕΙβ^ΐΓ») ίη δΙίΓΟρΙιβ ηηά ΑηΙίδίΓορΙιβ 
ηιϋ βίη8ΐιάβΓ^6β1ΐ8θ1η: α(01ιθΓ,Ε1.) 
6 (Ογ.) = 6 (ΟΙιογ) α (ΕΙ., ΟΙιογ). 

422 ί. Βίβ ν0Γ8.η8^β1ιβηάβην^0Γίβ 
τα ί' ούτι θέλγεται βηηηβηι άβη 
ΟΙιογ β,η άίβ ^ηπιηιβΓνοΠβ Ζβϋ άβΓ 
ΕΓηιΟΓάηη^ ηηά άβΓ Βββίαϋηη^ άββ 
Α^αηιβηϊηοη ; άβΓ ΟΙιογ ^1> βίοΐι 
ά9,ηΐ3,ΐ8 8βίηβΓ8βίί8 άβΓ βοΙιπιβΓζΙίοΙι- 
βίβη ΚΙα^β Ιιίη; ΚΙ^ί;., ίϋ^ίΕΙβ^ίχ* 
Ηίηζη, Ιίβί'β ίΙΐΓβη ϋαϋβη ο^ηβ ΕΙα^β 
ηηά οΐιηβ ΪΙίΓδιιβη τνίβ βίηβη Ρβίηά 
ίηβ 0γ3,1) 8βη^βη. — %ομμόν '!/ίριον 
(δοΐιοΐ. Περαιπόν) εν τε νόμοις Κια- 
αίας Ιηλεμιβτρίας {Ο'ρηνητρίας Ηβ- 
87θΙι.) ά. ί. ίη άβΓ ΙβίάβηβοΙι&ΓΐΙίοΙιβη 
ΚΙα^β^ν^βίββ α8ί8.ίί8θ1ΐ6Γ ΥΟΙΙΐθΓδβΙι&ί- 
ίβη, νβίοΐιβ πιίί; ΖβΓΓβίΓββη άββ ββ- 
-^αηάββ, ΖβΓΓΒ,ηίβη άββ Ηα8,Γβ8 ηηά 
δοΐιΐ^^βη αη Η^ηρί; ηηά Βιηβί ΥβΓ- 
1)ηηά6η ΨΛν^ Ιάλεμος οάβΓ ίήλεμος Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 191 άτίρίγδόπληκτα πολνπλάνητα ί' ^ν ίδεΐν 
έπαόόυτεροτρφή τά χερος όρεγματα 425 

κάτωθεν άνέκαϋ•εν^ κτνπω δ' έτίερρό^ει 
κροτητον άμόν καΐ Λανά^λιον κάρα, 
ΗΛ. ίω δαΐα 

πάντολμε ματερ^ δαΐαί§ έν έκφοραΐζ 

αν εν Λολίτάν ανακτ\ 430 

ανεν δε Λενΰ^ημάτων 

ίτλαζ άνοίμωκτον άνδρα ϋ'άψαί. 

βί,ν. 2. ΟΡ. το πάν άτίμως Ιλεξας^ οϋμοί, 
Λατροζ.δ^ άτίμωόιν αρα τίύει 

εκατι μεν δαιμόνων^ 435 

£κατ6 ί' αμάν χερών, 
εηειτ έγω νο6φί6αζ όλοίμαν. Β,ηί. 2. ΧΟ. έμαβχαλίόϋ^η δε γ\ ώς τόδ^ ^ίδγΐζ^ (¥Γονοη β*^& άβΓ δοΙιΙαΓβ άβΓ Ρθγ- 
8βΓ βίη Α1)1)ί1ά ^ίβΐ)^). ν§1. ΡβΓβ. 
940 τάν %α%οφάτιδα βοάν, χακο- 
μέλετον Ιάν Μαριανδυνοϋ ^ρηνη- 
τηρος, 123 χαΐ το Κιααίων πόλιαμ,' 
άντίδουτίον ααΒται, όα, τοϋτ' ^ηος 
γνναΐΗοπληϋ"ης όμιλος άπνων, βνσ- 
αίνοίς δ' έν πέπΧοις πέαΐβ Χα%ίς, 
ΕαΓ. Ογ. 1395 αϋινον αίΧινον άρχάν 
Ιαλέμον βάρβαροι λέγουσιν^ αίαΐ^ 
Άϋΐάδι φωνά, βασιλέων όταν 
αίμα χν&τί %ατα γαν ^ίφεαιν 
αιδαρέοισινΖίιδα, δορί. Αί. 627 
αί'λινον αίλινον ονδ' οίκτράς γόον 
όρνιθος άηδονς ηαει δυσμορος, άλλ' 
οξυτόνονς μίν ωδάς 9'ρηνήαεί, χε- 
ρόπλαπτοι δ' έν ατέρνοιαι ηεαονν- 
ταί παΐ πολιάς αμνγμα χαίτας. 

424 β", άπριγδόπληχτα . . όρεγματα, 
δοΐιΐ^^θ αηί άαβ Ήαπρί, 1)6ί άβηβη 
άαβ Ή&Β,τ ^βίαίθΐ} υηά ααθ^βΓΟ.υί'ί 
^ίτά. ΡβΓ8. 1057 ΙΞ!Ε. γ,αίμοι γενείου 
πέρ^ε λενκήρη τρίχα, ΧΟ, απριγδ' 
απριγδα μάλα γοεδνά, άαζη δοΐίοΐ. 
έπίφ9•εγμα έπΙ των μετά οφοδρό- 
τητος τιλλόντων τάς τρίχας, — πο- 
λυπλάνητα ά, ί. δοΐιΐ&^θ 8>υί άίβ 
νβΓβοΙιίβάβηβη Τβίΐβ άββ ΚϋΓρβΓΒ, 
ΥβΓ^. Αβη. V 435 βη•αίς[ΠΘ αυΓββ βΐ; 
ίβτηροΓα οίΓοηιη ογβ\)το, ιηαηιιβ. ΌΊβ 
Ζαβαηιιηβηθ^βΐΐϋΐι^ άηριγδόπλη^τα πολνπλάνητα ί&ί πΐϋίβηβοΐι. ΟαΓηιη 
βίθΐι* ίβ 8.η άήϋβΓ 81;β1ΐΘ. — - έπαβ- 
σντεροτρίβή ά. ί. 8ο1ιΐ8.^ Άχιί Βοΐαίο^, 

426. αάτω^εν άνέηα&εν, νοπ αη- 
ίβη 1ιίη3.πί, νοη οΐ^βη ΗβΓβ,Ι) θ. ί. 
νοη άβΓ Βπιβί αη άβη Κορ£, νοη 
άβιη Κορί αη άίβ Βηίδΐ). 

429. δαΐαις ά, ί, ντίβ ιη&η βίηβη 
Ρβίηά 1)68ί&ϋ6ύ. 

430ί. ν§1. Α^. 1553. 

433. άτίμως ΙίΠΓΖ ίίΐΓ ,,αΐΐββ, ναβ 
άη ^θβα^ί; Ιιαβί;, ίβΐ; Άαϊ βίηο ίϋΓ 
άθη νΆΐβτ βοΜηιρίΙίβΙΐθ Χνβίβθ §β- 

8θ1ΐβ1ΐβΙΐ". 

434. αρα: ζιΐ 296. 

435. δκατι, βονίβΓ 3.η1ίθΐηιηΙ; &υΓ, 
βονίβΐ ο\)1α.ο.η§ί νοη. 

437. νοσφίξειν (ίΰίβη), -^ίβ 489, 
Εηιη. 211. Υ^Ι. Επγ. ΕΙ. 281 &ά• 
νοιμι μητρός αίμ' έπιαφάξαα* έμης, 
δορίι. ΕΙ. 1079 τό τε μη βλέπειν 
έτοιμα ^ι^ιΐμαΐ' ελονα' έριννν, Αί. 
390 πώς άν , , τους τε δισοάρχας 
όλέαας βααιλής τέλος &άνοιμι παν- 
τός; ΒβΓ δοίιοΐ. νβηνβίβΙ; απΓ βίπβ 
δίβίΐβ άββ Καΐΐίπιαοΐιοβ τε^ναίην 
οτ' εκείνον άποπνενααντα πν&οίμην. 

438. έμααχαλίΰΟ'η: Ιαϊβτ '^ίβδορίι. 
ΕΙ. 445 ί)βζβίο1ιηβί; μααχαλίξειν άίβ 
^3.ΰ89,ηΐ6 ΥβΓβϋίηιηιβΙΰη^ άββ Τούβη 
άυΓοΙι Α1)36ΐιη6ίά6η άβι* Εχ^ΓβηιϋΕ- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 192 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ίπρα66£ ί' απίρ ννν ώδε %•άηχΒΐ,^' 

μόρον κτίβαι μωμένα 

έ^φβρτοι; αΐωνι 6φ. 

χλνείς Λατρωονζ δναζ άτιμους, 

α,ηί. 1. ΗΛ. Ιχεις πατρώου μόρον έγω ί' απεύτάτονν 
&τψο§^ ούδεν άξια. 

μνχω ί' αφερχτος τίολνΰινονς χννος δίχαν 
ετοιμότερα γέλωτος άνέφερον λίβη^ 
χέονύα Λολνδαχρνν γόον χεχρνμμένον. 
τοιαντ άκούων έν φρεόΐν γράφον ^_ 
ΧΟ. δί ωτων δ^ ύνν- 

τέτραινε μνϋ•ον ήόύχω φρένων βάύει. 

τα μ\ν γάρ οϋτως ίχεί, 

τα ί' αύτος όργα μαϋ'ειν' 

τίρέπει, ί' άχάμπτω μένει χαΰ^ήτίειν. 440 445 450 ίβη. Ναοΐι άβΓ Αη^ειΙ)6 Β,Μβτ Οιαιη- 
ιηαϋ^βΓ (δοΐιοΐ. ζπ 8ορ1ι. &. Ο., 
Ηββγοίι. υηΙίβΓ ίμααχαλία^η^ Ρΐιοί;. 
υηίβΓ μααχαλίΰματα, δηίά. τιηίβΓ 
μαΰχαλίσματα^ ίμααχαλίΰ^η, μασχα- 
λΐύ&ηναί, Είγτα. Μ. 8. 118 ηηΙβΓ 
άπάργματα, 8. 574 υηίβΓ μααχαλίξω, 
8ο1ιο1. ζα ΑροΠ. ΚΗ. IV 477) βοΗηϋΙ; 
ιηαη άβιη ΟβπιΟΓάβ^βη, ηιη Εαοΐΐθ 
αηά ΒΙΰίΐΒοΙηιΙά νοη βίοΐι 3,1)ζα\7βη- 
άβη, (ϋθ ΕχίΓβιηϋι^ίβη ά\) ηηά ΐ38.ιιά 
816 ίΐιηι υηίβΓ άίβ Αοΐιββΐ (μασχάλη) ; 
άαβ 86ΐινβ]:1ί Γβίηί^ίβ πΐ8.η αιη Ηααρ^β 
ά68Ββ11)6η νοη Βΐηΐ;. — ΒπγοΙι γέ 
νίΓά έμασχαλίσ&η 1)β8θηάβΓ8 1)βίοηί;. 
— ώς τόδ' είδ^ς ^ίβ ΐν' είδτίς Ηοιη. 
β 111, 8ορ1ι. Ρΐιίΐ. 989. 

439. απερ ^ηραβσέ νιν ά. ί. 80 
νβΓβίΰιηιηβΙί 1)08ί;αϋβίΘ βίβ ίΐιη. 

440 £. μόρον, θ3,8 Τοάβ8ΐθ8 άββ 
Α^αιηβιηηοη. — 8ο1ιο1. δυστυχίαν 
μεγίστην κατασκίνάέονσα τω αφ 
Ι^£ω, ώ Όρέατα, 

442. η. δνας άτιμους ά. ί. άίθ βηΐ- 
βΙΐΓβηάβ ΜίΓΒΐι&ηάΙιιη^ ά68 ΥαίβΓβ. 

443. ^χεις, άαιαίί τνβίΓβί άη. Ζη 
774. — ΖαΓ ΜίΓ8ΐ38,ηά1υη§ άββ Ύά- 
1βΓ8 ία^Ε1βϋ;ΓΒ.ί1ΐΓβ βί^θηββοΐιιηδ,ΐι- 
Ιίοΐιθ Ββΐιαηάΐαη^ Ηιηζυ, ν^Ι. 135, 
8ορ1ι. ΕΙ. 1δ7£Ρ., 282 £Ρ. — απεστά- 
τονν γήιά βιΊααίβΓί άυΓοΙι άίΐβ £ο1- 
^βηάθ μνχω άφε ρητός (ίη βίηβη 
ν^ΐη^βΐ »ι)^β8ρβ^^^). 446. ετοιμότερα . . λίβη ά. ί. βΓ- 
ίτπ^ ίοΐι βίη 08.8βίη, ΐη Λνβίοΐιβιη 
ιηΐΓ άαβ λνθίηβη ηδ*1ΐ6ΐ \ν^&Γ 3.18 ά8.8 

447. %εκρνμμένον: 8ορ1ι. ΕΙ. 285 
'κάηΐ'ϋω'ανω . . αντή ηρος αυτήν ' 
ούδΐ γάρ %λαύααι, πάρα τοαόνδ* όσον 
μοι ^νμός ηδονην φέρει. 

448. Οίθ ΕΓ^&ηζυη^ άθ8 ηητοΠ- 
βίαηάί^βη νβι•8β8 ί8<; ηη8ίο1ιβΓ: σαι- 
σιν έν φρεσίν γράφου οάθΓ έν φρε- 
σίν γράφου σέ^εν οάβΓ έν φρεσίν 
γράφου τορώς. Υ^Ι. Εηιη. 275, Ργοπι. 
815 ην έγγραφου συ μνημοσιν δέλ- 
τοις φρενών, 8ιιρρ1. 185 αινώ φυ- 
Αα^αί τάμ' ίπη δελτουμένας, δορίι. 
ΡΜΙ. 1325 χαΐ ταϋ,τ' έηίστω %αϊ 
γράφου φρενών Ισω. 

449 £. ,,ΒοΙίΓβ άίτ ά^β\Vο^^βάϋ^^11 
άίβ Οΐιιβη ϋβί ίη8 Ηθγζ Ιιίιιβίη ιηϋ 
ΓαΙιί^βΓ ηη<1 1ίΐ3α:βΓ ϋΐ)θΓΐβ§αη§.** 

451. τά μεν: ταΰτα τά συμβάντα 
Άγαμέμνονι 8ο1ιθ1. 

452. τά δε, <ϋβ Αιΐ8£α1ΐΓυη§ άβΓ 
Κ&οΐιβ. — όργξί ίβί; ηίοϊϊί άήϋβ Ρθγ- 
8οη νοη οργάν {8ο1ιο1. έτίι^νμει . . 
6 πατήρ), βοηάβΓηζνθϋβΡβΓβοη νοη 
6ργάσ!ΰ•αι (ΙιβΓϋ^ νθΓΐβ,η^βη). Υ^Ι. 
όργωμένοις' έντεταμένως έπι^νμοΰ- 
σιν δηίά. ηηά Ρΐιοί;., αηοΐι δ6ρ^ 
381, ^ο ι^αΙίΓθοΙιβίηΙίοΙι βοήν σάλ- 
πιγγας οργάται ηλύων ζη Ιβββη ίβί. 

453. ίίαΟ•ή%ειν, ί^ηί άβη Ε&ιηρί- οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 193 βίτ. ΟΡ. ΰέ τοί λέγω^ ξνγγενοϋ, πάτερ ^ φίλοΐζ, 
ΗΛ. έγώ ί' έτίνφ^έγγομαι κεκλανμ^να. 
ΧΟ. 6τά6νζ δ\ Λαγκοίνος «ί' έπιρροΰ^εΐ^ 
αρι^δ^^ ^5 φάος μολών^ 
ξύν δ^ γενοϋ προς εχθρούς. 455 Β,ηί. ΟΡ. "Αρίίΐζ "Αρεο ξνμβαλεΐ^ ^ίκα /ίίκα, 
ΗΛ. Ιω ϋ^εοί^ κραίνετ ένδίκως ζδίκας}, 
ΧΟ. τρόμος μ^ νφέρτίεν κλύονβαν εύγμάτων. 

τ)) μόρβιμον μένει πάλαι ^ 

«ύχο^δνο^^ ί' αν ίλ%^οι. 460 βίτ. 3.ηί. ώ τίόνος έγγενίις 

καΐ ηαράμονύος ατας 

αυματόεόόα πλαγά. 

Ιώ δνότον^ αφερτα κ'ήδψ 

Ιώ δνόκατάπανότον άλγος. 465 δώμαβιν ίμμοτον ρΐαίζ ίΓβίβη, ν^Ι. ξ,υγ'Λαταβηναι 723, 
%ατέβοίν δορί. Τγ^οΙι. 504, άίβ Εβ- 
ά6ηδ8.Γΐ} κα-Ο-ΐίναι δίς αγώνα υηά 
(Ιαβ Ιαί. άβδΟβηάβΓβ ίη οβτίΒ,γηβη, 

454—462 άΓϋίβ Ρατϋθ, ίη νβΐ- 
οΙιβΓ ΟιββίβΒ, ΕΙβΙίίΓα, ΟΙιογ βίοΐι ίη 
δίΓορΙΐΘ αηά ΑηϋβίΓΟρΙιβ ίβίίβη. — 
αέ τοί λέγω: Ργοπι. 976 αΐ τον αο- 
φίστην . . λέγω^ 8ορ1ι. Αί. 1228 αέ 
ΤΟΙ τον έτι της αΙχμαΧωτέΒος λέγω^ 
ΕοΓ. Ιρίι. Α. 855 ω ξέν\ Αΐα%ον 
γένΒϋΊον^ μΒίνον^ ω αέ τοί λέγω. 

455, Ηεκλανμ,ένη (,,νβΓ^βίηί**) "^ίθ 
727, δορίι.^ Οβά. Τ. 1490, Ηοω. Π 7 
τιπτε δεδά'κρυύαι, 

456. ατάαις ι^ίβ Α^. 1105, £απι. 
311. 

457 £. δορίι. ΕΙ. 453^ αΐτοΰ^ 8\ 
προοπίτνονσα γηϋ'Βν ευμενή ημίν 
άρωγον αντον εϊς έχ&'ρους μολειν, 

459. "Αρης '^4^ει: 6 ημών τω των 
έχθρων, Ι)ίθ Ιΰθίάθη Ρ8.Γΐ:βίβη ^βΓ- 
άβη βίοΐι ηΐ688βη ίη Κγ2ίΐί ηηά ΒθοΜ. 
Ιίνο πιβΙΐΓ Κγ&{1; πηά ηιβΙΐΓ Κβοΐιΐ;, 
άα \νίΓ<1 άβΓ δίβ^ 8βίη. 

460. %ρα£νετ' ένδί%ως δίτιας (νβηη 
(ϋββθ ΕΓ^δ,ηζηηί^ ΗοΜί^ ίβΐ;), νβΓ- 

Α8ΟΙ17ΙΟ8 , ΟΓΘβϋβ , τ. \νΈθΕΙ<ΒΙΝ. 8θ1ΐΛδβ<; ίη Λν&ΙΐΓΐιβίΙ; ηηά ΟβΓβοΙι- 
ϋ^ΐίβϋ άβπι Κβοΐιίθ Οβίίηη^. 

462 ί. „I^3,η§81^ ΙιαΓτβί <ϋβ Βββίίπι- 
ηιηη^ άθ8 δο1ιίο^8£ΐΐ8 , άβΧβ ΚΙ^ί. 
1)ύΓ8θ, ίΙΐΓβΓ ΕΓίίίΙΙαη^, θίη ββΙ>β1; 
(ΙΰΓΛβ άίθ ΕΓίαΙΙυη^ 1ιβΓΐ)βίίΰ1ΐΓβο." 
Μϋ ευχομένοις ψίτά ζυπι Οθ1)β1;β 
ο,ηί^βΐοτάβτϊ. 

464—473 νίθΓΐβ Ραιϋβ, βίη ββ- 
1)β1;, ΐ¥Θΐο1ιβ8 νοη 8.11βη, ΟΙιογ υηά 
ΒαΙιηβηρβΓδοηβη, ^ββαη^βη ■^ΐΓά. — 
πόνος εγγενής^ ϋη8α1, άίβηιϋ άβηι 
Ο68θ^1βοίι1:β νβΓίαιΐίρίΙ; ίδί. Α^. 159 
νειν,έων τέπτονα σύμφυτον^ 1565 
ηε%6ΧΙηται γένος προς ατα, 

465 ϊ. παράμουοος, ηηπιυ8ί1ί8.- 
Ιίβοΐι, ηίοΜ ζα Οββαη^ αηά δαίύβη- 
βρίβΐ δϋπιπιβηά, νβΐ. ΑηβάΓΰο^β 
τυΙθ άχορος^ ά%ί^αρίς^ άφόρμιατος, 
άννμέναίος, αλνρος (ζα Α^. 980). 
ΕπΓ. Ρΐιοβη. 786 ώ πολύμοχθος 
^Αρης . . Βρόμιου παράμουσος έορ^ 
ταις. — ατής πληγή, υηΙΐθίΙνοΙΙβΓ 
δοΐιία^. ΚΓΰ^θΓ Π § 47, 5, 2. 

469 Κ ίμμοτος Ϊ8ί βίη ηιβάίζί- 
ηίοΙίθΓ ΑϋδάΓαοΙί '^ίβ απος, άβηη 
μότα τά ^ττιτύ'&εμ^^'^ '^<>^9 ΐίοίλοις 
13 οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 194 ΑΙΣΧΤΛΟΤ τώνί' αχοζ, ούδ^ ώτ' άλλων 
ίκτο%•εν^ άλλ' άτΐ^ αυτών 
δι ώμάν ίριν αίματηράν. 
ϋΈ&ν των οίατά γας δά' νμνος. 470 αλλά κλύοντες, μάχαρες χθόνιοι ^ 
τηόδε χατενχης πεμτΐετ άρωγί^ν 
ΛαιύΙν προφρόνως έπΙ νίκτ^. 475 ο ρ. τίάτερ^ τρόηοιΰιν ού τνρανννχοϊζ ^ανών^ 
αΐτονμένω μοι δΙ)ξ χράτος των 6ών δόμων. 

ΗΛ. χάγώ, Λάτερ^ τοιάνδε βον χρείαν Ιχω, 
φυγείν μέγαν Λρο6^εΐ6αν ΑΙγίΰ^ω ^ -. 

Ο Ρ. οντω γαρ αν 6οι δαΐτεζ ίτι/ομοί χϋ•ονός 480 τρανμααιν οΟ'όνια ηρος άναπλήρω- 
αν της βαρτίός δοΐιοΐ. ζυ Ήοπι. ^ 440. 
"ννίβ ΟΙιαΓρίβ Η,ΙβΙ^ίηάβΓπη^ ζ'^ίβοΐιβη 
άβη "νναηάβη 1ίθ§<;, βο Ιϊβ^ί άίβ 
ΗβίΙυη^ άΐ6868 δοΐιία^ββ ίιη Ήααββ 
υηά ^αηη ηυι νοη βίηβιη Μϋ^Ιίβά 
άβΓ Γ8.ιηί1ίβ (ΟΓθβίβδ) Λπβ^βΐιβη, 
άαΓοΙι νίΐάβη 1)1αίί^βη δίΓβίΙ; βΓ- 
ίοΐ^εηά. Ζιι ί'ριν αίματηράν γ^Ι. 
δι' ^ριν αψατ08σααν Α^. 701. 

473. ταντα τά ααματα τοις τιατά 
γης ^εοις πρέπει χαΐ ον τοις ονρα- 
νίοις, δοΐιοΐ. ν^^Ι. Δ^. 642 η, 649 ί. 

474 — 476 Ερίΐο^ θββ ΚοΓ^ρΙιαίοβ 
ιηϋ θβιη ^Ιαο^νβΓίιβίΓββηάβη ίπϊ 
νί%Ύΐ βοΐιΐίβϊββηά, '^ίβ θίβ ΕρΠο^β 
νοη Κθάβη ^βπι βίη ^ηίββ \νοΓΐ; 
τήβ αωξβιν, αυμφέρειν, αρετή υ. ά^Ι. 
ΛΤΆ Εηάβ 1ΐ3,1)βη. — μάτιαρες χθόνιοι 
νοη άβη Μαηβη (Α^ο,ηιβιηηοη). 

477—507 '^βιάβη άίθ Οβάαη^βη 
άββ Κοιηιηοβ τ^ίβάβΓ αηί^βηοιαηιβη 
(άίθ δ^ιηηιβίΓίθ άίβββΓ Ροχίϊβ ζβί^βη 
Μ^βηάβ Ζαίιΐβη : 2. 2^ 3. 3. 1. 1. 1. 1. 
1. 1. 1. 1. 3. 3. 2. 3. 2), 608—582 ν^τίΓά 
ΏΛοή άβτ ΏβχχΪΜΏ^ άβΒ 1)586η ΤΓ&η- 
ιη68, ^θΐοΐιβη Κ\γϊ. ^βΐιαΐ)! ΙαϋΛ 
(32 Ε), άβΓ ΡΙλπ άβΓ Κ&οΐΐθ νβΓΛΐ)- 
^βάβ^ ηηά 3 βάβω 8βίηθ ΕοΙΙβ ζα- 
^βίβίϋ. 

477. ονχ ώς βαΰίΧεί πρέπει, αλλ* 
άδόξως 8ο1ιο1. 478. ^ο? κράτος κτε,, §θ"ν8,1ΐΓβ, 
άοΓβ ίβΐι ιηίοί ιηϋ ββ^αΐΐ; ίη άβη 
Βββϋζ άβίηββ Ήαα8β8 ββίζβ* 

480. ϋβΓ δοΐιοΐ. ^β\)ϊ νοη άβηι 
ΙϋοΙίβηΙΐΛΓΙβη νβΓ8θ ίοΐ^βηάθ Εγ- 
ΙεΙαΓηη^: ωατε φυγείν τάς έπιβον- 
λάς Αίγίβ9•ου τιμωρησαμένην αυτόν. 
Ό&τΏ&οΙα. βΓ^'^ηζΙ; Εΐάηββη βόΐον ηηά 
νβΓ^ΙβίοΙιί ΕηΓ. Βα^οΙι. 847 άνηρ 
ές βολον %αϋ'ίσταται, Βΐιββ. 730 εΙς 
βόλον τις άρχεται. ΑηάβΓβ νθΓ- 
ηιηίιβη: φυγείν με Χαμπρον (οάβΓ 
λαμπρώς) ^εΐααν Αΐ. μόρον {λαμπρόν 
ΟαηίβΓ, λαμπρώς Βίοηιββίά, μόρον 
ΤαΓηβΙ)η8) οάβΓ τυχειν με λαμπράς 
^εΐααν Αίγ. πάγας (ΓΓ&ηζ). ΑΙ)βΓ 
η&βΐι άβΓ Βίϋβ άβδ ΟΓββίβδ θΓνν&ΓίβΙ) 
πιαη ηαβΙΐΓ αΐδ ά3.8 βίηίαβίιβ φυγειιτ 
ηηά ζν^αΓ η&οΐι V. 484 £. βίινβ,: τυχειν 
με γααβροΌ 9'είααν Αίγία^ω μόρον. 
Ναοΐι ΡοΠ. III 31 ηηά Ββ^ΐί. Αηβ^ά. 
228 1>6άβηί6ί γαμβρός ίηι θΌΐίββΙιβη 
ηηά άοΓίδοΙιβη ΰιαίβ^ί ΒΓ8,η1%&ηι; 
ΑδοΙι^Ιοδ ΙιλΙ; βΙ)βη80 Ρθγβ. 13 νυός 
Ίτη δίηηβ νοη νύμφη ^έϊίΤΒ,χιοϊιϊ^ 
νβηη άοΓί άίθ νβΓΐ)β88θΓηη§ νυος 
δ* άνδρα βανζθΐ ήβΐιϋ^ ίδί•. Υφ.. 
δορίι. ΕΙ. 971 γάμων επαξίων τεύξΐ]. 

481. έννομοι: αί νόμιμοι ^υβίαι 
δοΐιοΐ. — δαίτες χ^ονόςι 1)θί άβη 
ΤοΙίβηορίβΓη, 1)βί ^βίοΐιβη ΤίβΓβ ^β- 
βοΐιίαοΐιίβΐ; ηηά νβτ1:>Γαηη^ ιινητάβη οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 195 κτίξοίατ^ ' εΐ δ} μή^ ηαρ* ενδείτινοΐζ φοιτών 

αχιμοζ έμπνροίΰί κνιΰωχοΐζ ίότι. 
ΗΛ. κάγώ χοάς 6οι της έμηζ παγκληρίας 

οί'6ω πατρώων έκ δόμων γαμήλιους* 485 

ηάνχων δ\ Λρώτον τόνδε τνρεββενόω τάφον, 
ΟΡ. ω γαϊ\ ανες μοι πατερά έτίοπτενύαν μάχην, 
ΗΛ. ώ Περόέφαύόα^ δός δ^ γάμορον κράτος, 
ΟΡ. μεμνη^ο λουτρών οίς ένούφίΰϋ-ης^ πάτερ, 
ΗΛ. μεμνηόο ί' άμφίβληβτρον ώς έκαίνίόας, 490 

ΟΡ. πέδαις γ* άχαλκεύτοι6ι ^ηρευϋ^εις, πάτερ, 
ΗΛ. αίόχρώς τε βουλευτοιβιν έν καλύμμαόιν. 
ΟΡ. αρ' έξεγείρτ] τοΐοδ' ονείδεύιν, πάτερα 
ΗΛ. «ρ' όρθόι/ αίρεις φίλτατον το βον κάρα; 
ΟΡ. ί^τοί δίκην ί'αλλε ΰύμμαχον φίλονς, 495 {αίμακονρίαι Ρίηά. 01. Ι 146, Ρΐιιΐ). 
Ατίβΐ;. 21), ΙίβΓδ πΐ3ΐι άαβ Βΐυΐ; ΐη 
άίβ Ειάβ όίβΓββη, '^ίβ αυοίι »ηάθΓβ 
δρβηάβη αυί ά£ΐ8 (ΪΓβΙ) οάβΓ ίη άβη 
αη%β^Γ8,1)βιχβη Βοάβη ^β^οβββη 
'ν^υιάβη, αΙβ Μαίιΐ ΓΐίΓ άίβ Τοίβη 
(ΕυΗαη ΟΗεγ. 22). Υ^Ι. Επγ. Τγο. 
381 ον$^ ηρος τάφους ίο&' όσης 
αυτοίς αίμα γ^ άωρήαΒται,. 

482 {. 'κτίξοίατο: Οίβ ^ΙθίοΙίΘ 
Εη(1ιιη§ ΡβΐΈ. 454 ^Ιοίΰοέατο, — 
των άλλων νεαρών μεταλαμβανόν- 
των έναγιασμών σν άτιμος ^στ] 
δοΐιοΐ. ,,Ββί Τοίοη, άίβ τΒΪοϊιβ 
Ορίθπηίΐΐιΐζβϋβη ^βηίβΓββη, ^ίΐ'βΐ; άα 
ηίοΐιί ιηϋ Γβίίά&πιρίβηάβη ΒΓΗ,ηά- 
ορΓβΓΠ ξββίατί τνβΓάβη.'* Ι'μπνρα τα 
%αιόμενα ΓβρβΓα 8ιιί(1. 

484 ί'. γαμήλιους χοάς . . παγτίλη- 
ρίας, ΙιοοΙιζθϋΙίοΙιβ (ά. ί. ζαΓ ΓβίβΓ 
ΜβίηβΓ Ηοοίιζβίΐί ά&Γ^βΙ)Γαο1ι1;β) 
δρβηάβη νοη άβΓ ^ββαιηίβη Η£ΐΙ)β, 
άίβ ιηίΓ &18 Ευ\)& ζαΐίοπιιηΐ;. Υ^Ι. 
ΕαΓ. Ιοη 814 οατις αε γημας . . γ,αϊ 
ΰην παραλαβών παγίίΐηρίαν, 8πρρ1. 
14 ΟΙδίπον παγαληρίας μέρος κα- 
τααχειν φνγάδι Πολυνεί%ει ό'ελων 
ιιηά ζυιη (τβάο,ηΐίβη 8ορ1ι. ΕΙ. 457 
Οπως το λοιπόν αυτόν αφνεωτεραις 
χερϋΐ ατέφωμεν. 

486. ν^Ι. Ειιω. 1. 

487 ί. ΡβΓ8. 631 άλΐά χ&•όνιοι δαί- 
μονες αγνοί. Γη τε καί Έρμη, βα- 
αιλεν τ ένέρων, πέμ'ψατ' ^νερϋ'εν ίρυχην ές φως, 643 £Γ., 652 δ". — ί€ 
ΏΒ,οϊί άβιη ΥοΙίΒ,ϋν: ζα Ργοιπ. 3. — 
γάμορον αράτος, 01)8ίβ^, άβι ίη Ββ- 
βίίζ άβ8 Ι^ο,ηάββ ββίζί. Υ^Ι. 478. 

490. ώς έτίαίνιαας άμφίβληστρον, 
ινίβ άΰ (13.8 Νβίζ βίη^β^ν'βίΐιΐ) ΙιαδΙ; 
ά. Η. ^ίβ ίΐη άΐΓ ηιΗ άθΐη Νβ<;ζθ 
βίη ^αηζ ηβηβΓ ββΙ)Γ3,αο1ι ^βηιαοΐιί; 
Τ¥ΠΓάβ. Α^. 1055, ΕαΓ. Τγο. 889 
ενχάς ώς ίν,αίνιαας ^εών. 

491. πέδαις άχαλπεύτοισι: ζπ 
Α^. 82. ^ ^ 

492. αίσχρώς βουλευτός, ββΐιαηά- 
νοίΐ βΓδΟηηβη. 

493. ονείδεσιν (ΖαπιΓβ) νίβ ΕαΓ. 
Ογ. 1238 οϋτιουν ονείδη τάδε τιλύων 
ρύστ] τέανα; 

494. ^β^βη άβΓ 8ίβ11πη§ νοη 
φίλτατον ν^Ι. ΕαΓ. ΕΙ. 1006 μακά- 
ριας της αής χερός, ΑηάΓΟίη. 98 
στερρόν τε τον έμον δαίμονα. 

495 ί. ,,Εηί^βάβΓ δοΜο^β Βίΐίβ 
ζααι Ββίδίαηά ίηι οδ^βηβη Καπιρίβ 
οάβΓ ^6ντ'ύ,\ιτβ ζυπι Ι<οΙιιΐ6 Μγ άβίηβ 
ϋΐ)βΓΐΪ8ίυη^, άβ,Γδ νίΓ δίβ αα£ άίβ 
^Ιβίοΐιβ λνβίδθ £αδ8βη.** Εηί\νβάβΓ 
βοΐΐ αίδο ά&Β ΚβοΗί ίηι οββηβη 
ΚαπιρΓβ οάβΓ άίβ Ιιίδΐι δίβ^βη. Ζα 
τάς όμοιας λαβάς ν^Ι. Ρΐ3,<;. ΡΗ&βάΓ. 
236 Β είς τάς όμοιας λαβάς ίλήλυ- 
^ας, 544 Β την αυτήν λαβην πάρεχε, 
βίηβ άβΓ Κίη^δοΐιαίβ βηίηοηιηιβπθ 
Β^άο^βΙδβ. 

13* οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 196 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ή τάς 6μοίας άντίδοζ λαβάς λαβείν, 

εϋτνερ κρατηϋ•ε£ς γ* άντίνι,κήόαο ϋ'έλεις, 
Η Α. καΐ τήόδ' ακονόον λο^ίΤ'θ'^ον βοήζ, πάτερ ' 

Ιδών νεοόβονς τούΰδ^ έφημενονς ταφω, 

οϋκτειρε ϋ"ηλνν Άρόενός 'Ο-' 6|ΐιοί> γόον, 500 

ΟΡ. καΐ μίι ^Ι^αλείχΙτηζ 6%έρμα Πελοτίΐδών τόδε' 

οϋτω γάρ ον τε^νηκας ούδε τίερ ^ανών. 
ΗΛ. παίδες γάρ άνδρΐ κληδόνος όωτήρωί 

^ανόντί' φελλοί ί' ω^ άγονβί δίκτυον, 

τ6ν έκ βν%Όϋ κλωότηρα όωζοντες λίνου. 505 

ΟΡ. &κου\ ύπερ όοϋ το^ίΐίί' Ι6τ^ όδνρματα' , 

αυτός δ^ ^ψζν '^^'^^^ τιμήΰας λόγον. 

ΧΟ. καΐ μίιν άμεμφη τόνδ^ έτεινάτην γόον, 

τίμημα τύμβου της άνοιμώκτου τύχης. 

τά δ' &λλ\ επειδή δράν κατώρϋ'ωόαι φρενί, 510 

Ιρδοις αν ί^δη δαίμονος πειρώμενος. 
ΟΡ. ίύταν πυ^έό^αν ί' ουδέν έότ ί|ω δρόμου, 

πό^εν χοάς Ιπεμφεν, έκ τίνος λόγου 499. νΒοσσονς, ν^Ι. 255, Ειιγ. 
ΉβΓαΙεΙ. 239 βωμιος ϋ^απείς νεοσαών 
τηνδ' έχων ομήγυριν. 

500. &ηλνν αραενος τί, θίη 
λΥβοΙιββΙ "^ίβ &είον γένος ούά' αν- 
θρώπων Ηοιη. Ζ 180. 

503. τιληδόνος αωτήρίοι: ζυ 235. 
Ζαιη Οβάβ,η^βη ν^Ι. Επγ. ΙρΗ. Τ. 697 
ονομά τ' ίμοϋ γένοιτ' αν, ούδ' 
απαις δόμος πατρώος ονμος έξα- 
Χειψθ'είη ποτ' αν, Ιβαβ. 2, 36 τω 
έμώ παιδίω έ&έμην το όνομα το 
εκείνου, ΐνα μη ανώνυμος δ οίπος 
αύτοΰ γένηταί. 

504 ί. ,,ϋηά '^ίβ ΚοΛβ ζίβΐιβη βίβ 
θαβ Νβίζ, ίοάβιη βίβ άαβ θ3.ηι ίη 
άβΓ Τίβίβ οΙ)βη θΐΐιαϋβη.** Οΐιηβ 
νβί<;βΓθ8 \^ίΓ<1 (13,8 βίβίοΐιηίβ Εη 
δίΐθΐΐβ (1θ8 βί^βηϋίοΐιβη ΑαδάΓΠο^β 
^βββίζί): έ-κεινοι γάρ ίπιπΧέοντες 
α-ημαίνουαι την ^ν βυθ'φ ααγηνην 
οϋτω καΐ ημείς ζώντες αε τον θα- 
νόντα δοΐιοΐ. ν^Ι. Ρίηά. ΡγίΐΛ. 11 
146 άβάπτιατός είμι φεΧΧδς ως υπέρ 
^ρτίος αΑμο($. — τον ετί βυθοϋ (Εΐη- 
βυΓθ άββ ΡΓ^άίΙ^αΙ» ααί άαβ Α11;ηΙ)η1ί άββ 8αΙ)3β1ί<;8 ιιηά Οι)^βΗ8): ν^Ι. 
Α&. 543 υηά ζη Ριοιη. 728 (702). 

506 ί. υπέρ σου ντίτά άχιτοή ά&8 
ίοΐ^βηάθ αύτος . . Χόγον βτΐύο,νϊ; 
δε δίθΐιύ αίβο ^6 238. 

508 £Γ. Μαη ΙίΛΏΏ 68 ζψάτ ηίοΜ 
ίαάβΐη, ά&Γ8 ίΐιτ άίβ Εΐα^β βο Ιαη^β 
αηδ^βθβΐιηύ 1ΐ8,1>ί, άπΓοΙι '^6ΐ6ΐΐθ <1&8 
Οτλ]) ά68 ν&ΙβΓβ 86]ιαά1θ8 ςβΙι&Ιίβη 
τ^ΐΓά ίΰΓ άαβ ΟβδβΙιίο^, άβΧβ ίΐιιη 
ίΓΐίΙιβΓ ^βίηβ Τ1ΐΓ9.ηΘ ^β^βϊΙοΛ, '^αΓάβ 
(431 £.), αΙ)θΓ άοοίι ^8^ ββ ηυηιηβΙΐΓ 
Ζβϋ ζυιη ΗΛπάβΙο. έτεινάτην: ζα 
Α§. 1206. — τίμημα: ζυ 199. — 
της άνοιμώκτου (ζυ Α^. 355 α. 759) 
τύχης ίβί; ^βη. Υθ\&ί. — κ<χτώρ9'ωσα& 
φρενί, άυ 1)ί8ί 8.υ%βΓίο1ιίβ1; ίιη 
δίηηβ, 1)186 ίββίϊ βηύβοΐιίοδββη. — 
δαίμονος πειρώμενος '^ίθ Α^. 1663. 

512. ^ξω δρόμου: βοΐιοΐ. Ι^ω τον 
προκειμένου, 68 "^βίοΐ!!} ηίοΐιί αΙ) 
νοη άβΓ Β8,1)η (\^β1ο1ΐ6 ζαΓ Τΐιαύ 
ίαΙίΓί;). ΖυΑ^.1244. Βίβ ΕΓζδ,ΙιΙηη^ 
άββ ΤΓ&αιηββ άί6η6 ζπγ ΒββΙιΜχ^ηιι^ 
ά68 Οΐθβίββ. ν^Ι. 547 £. 

513 ί. πόθεν -πίτα βΓΐ^πίβι* άατοΐι 
έ% τίνος Χόγου (<ια& Γβ,ϋοηβ). — οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 197 μεϋ-νότερον τιμώό' άνήκεότον πάϋ•ος; 

^Όίνόντν δ\ ού φρονοϋντί, δείλαια χάρί§ 515 

έτίέμΛετ (ρύκ εχοψ &ν είκάύαν τόδε) 

τά δώρα^ μείω ί' έΰτΐ τή§ αμαρτίας, 

τά τίάντα γάρ τίς έχχεας άν%•^ αίματος 

ενός, μάτην 6 μόχθος* ώί' Ιχεί λόγος, 

^έλοντί ί', είΛερ οΐ6ϋ•\ έμοί φράόον τάδε, 520 

ΧΟ. οΐδ\ ώ τέκνον, τναρη γάρ' έ'κ τ' όνειράτων 

καΐ ννκτίΛλάγκτων δειμάτων Λεπαλμενη 

χοάς ίτίεμψε τά6δε δνόϋ•εος γυνή. 
ΟΡ. ^ τίαΐ Λεπν6θ•ε τονναρ, ωβτ όρ^ώς φράόαί; 
ΧΟ. τεκεΐν δράκοντ ^δοί,εν, ώς αυτή λέγει, 525 

ΟΡ. καΐ ΛοΖ τελεντα καΐ καρανονται λόγος\ 
ΧΟ. έν 67ίαργάνον6ν παιδός όρμι^αι. δίκην, 
ΟΡ. τίνος βοράς χργιζοντα, νεογενίς δάκος; 
ΧΟ. αντί} τνροόεόχε μαότον έν τ&νείρατν. 
ΟΡ. καΐ πώς ατρωτον ουϋ•αρ ^ν ύπο ότνγονς; 530 

ΧΟ. ωότ έν γάλακτι %•ρόμβον αίματος ΰτΐάόαο. 
ΟΡ. οντοι μάταιον αν τόδ^ 'όψανον πέλοι, 
ΧΟ. ί} ά' ^ξ νπνου κέκλαγγεν έπτοημένη. χψώΰα, άητοή ΈΙΐΓβη ζυ βαίιηβη 
βηοΙιβηά. — άνήτιεατον, \)β\ϊβϊ>ίβΒ 
Ερϋΐιβίοη, '^βηη νοη Μοιά υηά 
Τοά άίθ Κθάβ ί8<;. 

515 &, Όβϊη Τοίβη, άβΓ άββ ηίοΜ 
ο,οΜβΙ;, \7ηΓάθη 3,18 δπηββίί^θ Οπηβί; 
(ίοΐι ^αηη ιπιγ άαβ ηίοΐιί; άβηίβη) 
άίθ Οββοΐιβηΐεβ ^ββοΙιίοΗ, άίβ νίβί 
ζπ ^βήη^ 8ίη(1 αιη άίβ δοΐιαίά ζα 
8ΰ]ιη6η. — ονκ ^χοιμ' αν εί-κάΰαι 
τόδε: 8ο1ιο1. διατάξω ότου «νίκα 
Ιπίμφ9•7ΐ, 

518 Γ. ^%%Β(χς, £ΐΐ8 οΐ) ίοΐ^βη βοΐΐίβ 
μάτην πονει {§πόνησ8), 3,η άβ88βη 
δίβΐΐβ άίΐΒ '^ίΓΐίαη^8νο11βΓβ μάτην 
6 μόχϋ•ος ίτίϋ, ν^Ι. ζυ Α^. 653 
Όηά ^θ^εη άββ (76ά8.η1ί6ηβ ζα Α^. 
990 ίε. — ώδ' ξχει λόγος: ζυ Α§. 587. 

520. ^ύΧοντι ά. ί. βα^^β 68 ιπιγ, 
^βηη άΰ β8 τνθίΓ8ΐ;, υηά άυ '^ίΓ8ί 
ηιΪΓ €ΐ8,]ΐ)ϋ βίηβη Οβίαΐίβο βη^βίδβη. 

521. ποί^η', ζιι Α^. 1637. 

522. νυΐίτίπΧαγν,τα δείματα 8ίηά 
8ο1ΐΓβο1ίηί88θ, νβΙοΙίΘ (3ίβ Ναοΐιΐ;- 
Πίΐιβ ΒΐίδΓβη. ν^Ι. 747, Α^. 12. 625. ϋΐ)θΓ άίθ8βη Τγ&όπι ν^Ι. 
Είοΐ. 8. 7. 

526. που τελεντα , τ^ΟΓΟ,αί ^ϋΜ 
1ιίηαυ8? Υ^Ι. ζα 1019 υηά ΡβΓβ. 
737 πώς τε δη καΐ ποΓ τελευτάν; 
8ορ1ι. Οθά. Κ. 476 το δ' ξν&εν ποί 
τεΧεντηβαί με χ^η\ ΕαΓ. Ηβίε. 419 
ποΐ τεΧεντηΰω βιον. — παρανοΰταιι 
^εφαλαιονταί ϋοΐιοί- („'^8,8 ίδΐ) άαβ 
Εηάβ νοιη Οοιιζβη"). 

527. δοΐιοΐ. ώς ηαΐδα αντον ^κ- 
τεΐναί ίδόπει ίν τοίς σηαργάνοις. 
ϋβΓ Ιηβο. ορμίααι ίβΐ; νοη ποί . . 
λόγος (ΕΓζ'άΙιΙαη^ άβ8 ΤΓΕαιηβδ), 
^οΙ)βί αντη λέγει νΟΓδοΙι^βΜ, αΐ)- 
ΐ38,η§ί§. Ζα ορμίσαι ν^Ι. Ηββ^οΐι. 
ορμιαον: δηαον^ άνάπανσον, 

528. χρτίξοντα ΒοΙαΙϊβίΒί θΊοΙα. αη 
δράκοντα Λη, ινοζα νεογενίς δάτιος 
Αρροδίϋοη ίβί αηά άίβ Γγλ^θ τίνος 
βοράς χρ. 1)β^αηάβ<;._ 

530 ί. ατνγονς: τον μιαητον ^η- 
ρίον 8ο1ΐθ1. πώς ατρωτον ην ϊβϊ 

8. ν. &. ,,68 '^αΓάβ άοοίΐ §β)?7ίΓ8 νβΓ- 

ναηάβί", άίΐΙιβΓ ωοτε . . απάααι {τον 
δοά-Λοντα). Ώ\^\\:\ζ&6 όγ V300^ι^ 198 ΑΙΣΧΤΛΟΤ πολλοί ί' άνγιϋΌν, έκτνφλω^εντες όκότω, 

λαμπτήρες έν δόμοιύί δεΰποίνηζ χάριν 535 

πέμπει τ έπειτα τάΰδε κηδείονς χοάζ^ 

ακος τομαΐον ελπίΰαΰα πημάτων. 
ΟΡ. άλλ' εύχομαι γι] τΐ]δε καΐ πατρός τάψφ 

τοννειρον είναι τοντ έμοί τελε6φόρον, 

κρίνω δε τοί νιν ωΰτε 6νγκόλλωζ εχειν. 540 

ει γαρ τον αντόν χώρον εκλιπών εμοί 

ονφις εφ* άμα ύπάργαν^ τιλελίζετο 

καΐ μαΰτόν άμψεχαβκ εμον ^ρεπτήριον, 

^ρόμβω τ ίμι^εν αίματος φίλον γάλα, 

η ί' άμφΐ τάρβει τωί' έπωμωζεν πάϋ'ει, 545 

δει τοί νιν, ώς εϋ•ρεψεν Ικπαγλον τέρας, 

ϋ'ανεΐν βιαίως' έκδρακοντω^είς ί' έγώ 

κτείνω νιν, ώς τοννειρον έννέπει τάδε. 
ΧΟ. τεραόκόπον άή τώνδέ σ' αίροϋμαι πέρι, 

γένοιτο ί' οννως. ταλλα ί' έξηγοϋ φίλοις, 550 

τους μέν τι ποιειν, τους δ^ μη τι δράν λέγων, 
ΟΡ. απλούς 6 μνϋ•ος' τήνδε 'μίν ΰτείχειν εόω, 

αινώ δε κρύπτειν τάβδε 6ννϋ•ήκας εμάς. 534. άν^ΰΌν (δοΐιοΐ. άνέλαμ'ψαν) 
{ηίΐΒ,ηύύγ ^ίβ 8ορ1ι. Αί. 286 ά%ρας 
νυκτός , ηνίχ* έσπεροι λοίμτζτηρες 
ονκετ' 'ζ&ον, Υ^Ι. Ηοω. 6 307 
αντίκα λαμπτήρας τρεις ΐστασαν 
ίν μ,εγάροιαιν, οφρα φαείνοιεν, 

537. άκος τομαιον νίβ 8ηρρ1. 274 
ακη τομαία καΐ Αντι^ρ^α, βίη άαιοΐι 
δοΐίηείοΐβη, έΐίδο ^β^αΐίβ&ιη άίβ 
Ηβίΐυη^ βυοίιβηάββ Μϋίβΐ. Μο,η 
\ίΆί ΏΪΰϊιί ο,Ώ τεμνειν φάρμακα (ζα 
Α^. 17), δοηάβηι αα άο,β δβΐιηβίάβη 
άβΓ ^^υηάδ,Γζίβ (ζυ Α^. 840) ζη 
άβηΐίβη. 

540. νίν, αυτό γ/ιβ 8ορ1ι. ΕΙ. 436 
νίν Μγ αυτά ΒΪβΥίϊ. ΚΓα^βι- II § 51, 
1, 13. — αυγκόλλως ά. ί. ίοΐι άβαίθ 
άβη ΤΓΒ,υιη βο, ά&ίβ άβΓ 8ίηη, άβη 
ίοΐι ΙιίηβίηΙβ^β, βίοΐι ^βηαιι 8,η άίβ 
Αηζβίοΐιβη <3β8 ΤΓ^υηΐθβ αηΐβΐιη^;. 

542. οφΐς ντίβ 927 οφΐν. Ναοΐι 
Οιαιη. Αηβοά. Οχοη. III ρ. 298 Αρι- 
στοκλής δΐ ίν τφ ηερί διαλέκτων 
φηαιν Αττικούς ίκτείνειν ^β1ιδι•ί 
άΐβ8β νβΓΐ3.02βΓαιισ: άβιπ &1ϋ8θ1ιβη 
Βίαΐβΐίίβ αη. — Ιφ* άμα απ. ηλελί- ζετο, 6\ο1λ ΰΙ)6Γ ιηβίηβ "ννίηάβΐη 
Ιιίη βοΜδ,η^βΙΙβ. Υ^Ι. Ηοιη. Β 316 
ελελιξάμενος (δράκων). 

543. ίμον ^ρεπτηριον ίητ εμον 
^ρεπτήριον^ ίηάβιη έμον Ααύ\)χιϊ 
ΏΪοΙβί^Μ μαστόν^ βοηάβπι ζα ^ρεπτή- 
ριον μαβτόν ίδί. 

545. άμφϊ τάρβει: ζπ 35. 

547. §κδρακοντω&είς, 8ο1ιθ1. άγρι- 
ωΟ'εϊς κατ αυττ^ς. Οαβ \νοΓί άΐβηί; 
(Ιειζυ, άβη ΤΓα.αια συ-^κόλλως ζυ 
άβυίβη. 

548. κτείνω ά. ί. άθΓ ΤΓΟ,ιιιη 1)β- 
8ϋαιιηΙ ιηίοΐι ζαιη ΜδΓ(3βΓ. Υΐβΐβ 
8θ1ΐΓβίΐ3βη ηιίΐ: ΤαΓηθΙ)η8 κτενώ, 

549. τερασκόπον: ν^Ι. Ηββ^οΐι. 
τεραβκόποΐ' όνειροκρίται. 

551. Β. ί. §ίβΙ) 8Λ, ννοΒ άίβ βίηβιι 
ζυ ί;1ιιιη, άίβ ίΐηάβΓβη ζα αη1}βΓΐΛ88βη 
1ιαΙ)οη. 

552. Βαιηϋ ν^Μ άίβ Ββδβίϋ^αη^ 
άβΓ ΕΙβ^ίΓα, άβΓβη δβΙιο,αβρίβΙβΓ 
ηαηηιβΙΐΓ άίβ ΚοΙΙβ άβΓ ΈΛγί. ζα 
αΙ)ΘΓηβ1ιιηβη \ϊάϊ, πιοϋνίβΓίί. 

553. αίνώ (παραινώ^ ν^Ι. 711, 
8αρρ1. 185) ίέ κρντττδ^ν τάσδε ίύν Ό'Φζβά όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 199 ώ^ αν δόλφ κτείναντεζ άνδρα τίμιον 

δόλω τε χαΐ ληφϋ^εντες έν ταντώ βρόχω 555 

^άνωβιν^ ΎΙ χαΐ Αοί,ίαζ έφήμιόεν^ 

ανα^ ^Ατίόλλων^ μάντίζ άψευδης το τίρίν. 

ξενω γαρ εΐκώζ^ Λαντελη όαγήν εχων^ 
ηξω 6νν άνδρΐ τωδ' έφ^ έρκείουζ πνλας 
Πυλάδί], ξενοζ τε χαΐ δορνξενος δόμων. 560 

ίίμφω δ^ φωνήν ηΰομεν Παρνηόίδα^ 
γλώύόης άντήν Φωκίδος μιμονμένω. 
καΐ δή %^νρωρών οντνξ αν ψαυδρα φρενΐ 
δεξαοτ\ επειδή δαίμονα δόμος κακοΓ^• 
μενονμεν όντως ω6τ έπεικάζειν τινά 565 

δόμους τιαραότείχοντα καΐ τάδ^ έννέπειν* τάβδΒ ((Ιίθ ΡΓ^αβη θβ8 ΟΙιΟΓβ) ίβ 
•ΗρνπζΒίν αινώ. — αυν9•ηιιας, Υβτ- 

βίβ 558 £Γ. Λη»β§β1)βη ^θΓάβη. 

555. ληφθέντες έν ταντφ βρόχω, 
γσΐ. άβα 1)61 Μ&^οχ. III 85 αΐβ 
δρήοΙχγοΓί αη^βίΰΙΐΓίβη ΤήιηβίβΓ 
ίν τους έμαυτον δίτιτνοις άλώσομαι 
{έπΙ των νπο των ίδιων ηανουργιών 
άλΐ€%ομΒνων). 

556. έψήμισεν: 273, δορίι. ΕΙ. 35 
χρ'η μοι τοίαΰ&' 6 Φοίβος , ων πεΰατ^ 
τάχα' είαιιευον αντον άαΐΐίδων τε 
χαΐ ατρατοϋ δόΧοιαι 'κΐέ'ψαι χειρός 
ενδιαονς αφαγάς. 

557. ά'ψευδης: Εαιη. 618, ίτ§. 
281 , 5 το Φοίβου &ειον ά'ψευδες 
στόμα, Επγ. £γ^. 875 Ζενς ίν ^εοιαι 
μάντις ά^ψευδεστατος. — το πριν 
Υίϊβ πάρος, ΒΟηβί ίιηαιβΓ (ηίοΐιΐ} 
εφημιοε το πριν, τνίβ άβΓ 8ο1ιθ1. 
ιηβίηί). ΥβΓ^. Αθη. VI 343 ί^Παχ 
Ιι&υά αηίβ ΓβρβΓίυβ Ιιοο πηο ιβ- 
βροηβο 8.ηίπιιιιη άβίτιβϋ Αροΐΐο. 

558. ηαντελή αάγην: τεΧείαν 
περιβολην ^χων ξένον, νο11δί3.η(1ί§ 
ι)βρΛ^^^ νίβ βίη ίΓβιηάβΓ λν&ηάβΓβ- 

559. ερπείονς, αυλείας, γ§\. 569, 
649. 

559 ί. Βθγ Τβχί βοΐΐίίίηΐ; ηίοΐιί ίη 
ΟΓάηηη^ ζα ββίη, άα 0γ681)68 βίοΐι 
ϋίοΜ αΐβ Ο&βίίΓβαηά (]β3 Ή8.ΰ868, 
8οη(ΐ6ηι αΐδ βίηβη υηΙ)β1ίαηη1:βη 
ΓΓβπιάΙίη^ βίοίαΐΐΓί. 7^1.^670 &., 
696 ΰ. ΗβίιηβΟϋι νβπηαΐβΐ; ηξω ανν άνδρΐ τώδ' έπιατολάς φέρων Στρο- 
φίου, φίλον τε καΐ δορν^ένου δόμων 
(ν§1. 675, 913), Γ. \ν. βοΐιιηίάΐ; 1)β- 
ίΓ&οΙιίβΙ: 560 λΙβ Ιη1;βΓροΐ£ΐϋοη. ϋόβΓ 
δορύξενος γ§\. 8ο1ιο1. ζα 8ορ1ι. ΕΙ. 
46 μέγιστος αντοις τυγχάνει δορν- 
ξένων: άντϊ του φίλων κυρίως δε 
οί έν πολέμφ γινόμενοι φίλοι, ώς 
Γλαϋν,ος καΐ Διομήδης, 

561. Παρνηΰίδα (νίβ Παρνηβον 
Ευιη. 11): Φωηιτιήν 8ο\ίόΙ. ΙηλΥΐΓίε- 
Ιίοΐιΐίθίί 1)Θάίβηί βίοΐι Οιββίββ 649 £Γ. 
άββ αϋίδοΐιβπ Βίαΐβ^ίβ. Εατ. Ογ. 
1385 βΓ^Ιδ,Γί άβΓ Ρ1ΐΓ7§ίβΓ, άαΓβ βΓ 
βαρβάρω βοά βίη ΚΙα^βϋβά Βΐη^β, 
βρήοΐιΐ ίΐΙ)βΓ ^ΓίβοΜδοΙι. Είηβ ληάβ- 
Γυη^ ά68 Ώίαΐβΐ^ίβ ρθ,ΓβΙ; πιβ1]ΐ* ίαΓ 
άίβ Γβαϋδϋβοΐιβ Κοιηδάίβ 3,13 ίΰΓ 
άβη ΐάβαΐβη Τοη άβΓ ΤΓΟ,^δάίβ. 

563. παϊ δή (,,υηά ίΐη^βηοϊηιηβη 
άβηιι**).• ν^Ι. Εϋΐη. 895, ΕαΓ. Μβά. 
386 ΐίαΐ δη τε^'νααΐ' τίς με ^£|£τα& 
πόλις, Ηβΐ. 1059 καΐ δη παρει^εν 
εϊτα πώς αωΟ'ηοόμεαΟ'α. ΕΒβηβο 
ΙιίβΓ άαβ Αβγηάβίοη 1)βΙ μενοΰμεν 
(565). 

564. δαίμονα: υηό δαίμονος κατ- 
έχεται Ηβ87θ1ι. ν§1. δθρί. 992 ^ώ 
δαιμονώντες έν ατα (8ο1ιο1. Χναβή- 
οαντες). 

565 ί. ,,^ΐΓ νβΓάβη ίη άβΓ 81;βΙ- 
1υη§ νοη 8ο1ιηί:ζββ1ιβηάβη νοΓ άβηι 
ΤΙιΟΓβ ν&Γίβη , 80 άαΓθ άβΓ νοΓαΙ)βΓ- 
^θΐιβηάβ ηηβ άίβ ΖαΓαοΐ£)?7βί8ηη^ 
αηδίβΐιί" α. β. \7. οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ 200 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ^^τί ίή τίνλαι^ί τον [κετην άπείργεται 

ΑΙγί6%^οζ^ εϋΛερ οΐδεν ενδημος παρών ;^' 

ει ά' ονν άμειψα) βαλον έρκείων πυλών 

κάχεινον έν %ρόνοι6ιν ενρήόω πατρός ^ 570 

7\ καΐ μολών εναντά μου κατά ΰτόμα 

άρει^ όάφ^ Ϊ6%•ι^ καΐ κατ όφϋ•αλμον§ βάλεις 

πρΙν αυτόν ειπείν ^^ποδαπός 6 ξενοζ" νεκρόν 

^τ^ύω^ ποδώκει περφαλών χαλκενματι. 

φόνου ί' ^Ερινύξ ούχ ύπεόπανιόμενη 575 

ακρατον αίμα πίεταν τρίτην πόύιν. 567. ηνλαιαι . . άπείργεται , ΙαΓβί 
(ΙυΓοΙι νβΓθθ1ι1θ88βηβ ΤΙιΰΓβ νοη 
βίοΐι £θΓηΐ33,11βη. Υ^Ι. Αήθ^ορίι. 
ΕΙί^Ι. 420 ην &' άτζοτιλτί'η ττ] ϋ'νρα, 
— ϋθΓ ΤΓίΙ)Γ8,ο1ΐ78 ίιη (Ιήϋθη ΓυΓβθ 
ίβΐ; ^βΙ)}1άβί; 'ν^ίβ Α^. 605 αρι\στα 
τον έ\μ6ν, Βίβ ζνβϋβ ιιηά άήϋβ 
ΚαΓζβ άβ8 ΤΓίΙ)Γ3.ο1ΐ78 '^ίβ άίβ ζ^βί 
Κϋι-ζθη €ΐβ8 ΟαΗ^ίπβ 1)ί1άβη ^β- 
τνδίιηΐίοΐι άβη Αη£αη§ βίηββ άΓβί- 
οάβΓ ιηβΙΐΓβίΙΜ^βη \νοΓ^β8, ββΗβηβΓ 
βΓ§βΙ)βη βίθ βΐη Ζ)?7βί8ί11)ί§β8 \νοΓί. 
ΗίθΓ 8θ1ι1ίβΓ8<: βίοΐι άβτ ΑΓϋΙίβΙ άθΐη 
ίοΐ^βηάβη "νν^οιίβ βη^β 3.ιι. 

568. Β. ί. ,,ιηαη Ιίαηη ηίοΐιί υθγ- 
βίβΐιβη, 'ν^ο,Γΰΐη Α§ί8ί1ΐ08 άίβ 8οΙιυί;ζ- 
ββΐιβηάθη ηίοΐιΐ; θίηΙδ,Γβ^, ^βηη βΓ 
ίΐηάβΓδ Κηηάθ νοη ίΐιηβη Ιιαί; βτ 
ΙϋΒ,ΏΏ ΒΪβ 3,1)βΓ 1ΐ3.1)βη, ά» βΓ, '^βηη 
ο,υβίι ηίβΐιί ίοι Παυββ (730), 80 άοβίι 
ίηι I^3.η<^β α,η'^βΒβηά ίδΐ" Βίθ Αα8- 
8θ1ι1ίθΓ8ΐιη^ υηά Γΰο^δίοΜβΙοβθ Ββ- 
1ΐ3,ηά1αη§ νοη 8ο1ιυίζ βυοίιβηάβη 
ΓΓβιηάΙίη^βη Υί&ν βίη βοΙι^βΓβΒ 
ΑΓ^βΓηίβ, ν^Ι. Ηοω. α 119 νεμεσ- 
σήϋ'η δ' ενϊ ϋ'νμω ξείνον δηϋ•ά 
Ο'νρτβΟΐν ίφεατάμεν, η 159 ούδ^ 
^οιν,εν ^εινον μεν χαμαϊ ηαϋ'αι ίη 
εαχάρΐβ ίν -Λονίτιαιν, & 546 άντΙ 
τιασιγνήτον ξεινός &"' ίΐίέτης τε τέ- 
τν-Αται άνέρι ος τ' ολίγον περ ίπι- 
ι/»αν7/ πραπίδεααιν. 

569. γαλόνι ζα 768. 

' 570. Βίβββη βηιροΓβηάβη ΑηΙ)1ίο1ε 
1ιβΙ)ί; 3,υο1ι 8ορ1ι. ΕΙ. 267 ΕΙβΙίίΓβ. 
ΗβΓΥΟΓ: όταν ^ρόνοις Αίγια&ον ^ν- 
Ο'αΐίοϋντ' ί'δω τοΓαιν πατρωοις, 

571 ί. μολών κατά ατόμα^ ηοΐΓ 
νοΓ ά»8 ^^β8^^11^, νοι* πιίοΐι Ιιίη 
ίΐΓβΙίβηά. ν§1. ΕαΓ. Κ1ιβ8. 409 Θρ|?- 
κώΐ' άρίβτοίς ίμπεαών χατα: οτόμα, 491 τάξον μ' Άχιλλέως καΐ στρατον 
ν,ατά ατόμα υηά κατ' όμμα (όμματα^ 
6φ9•αλμονς) 8ορ1ι. Αηί. 760, Επγ. 
Αηάΐ'οηι. 1064, Αήβίορίι. Εγο. 626. 
— άρεί καΐ καταβαλεί οφΟ'αλμονς, 
„άα8 Αυ^β ζα ιηίΓ βΓΐιβΙ)βη ηηά, 
^ΙαηΙ)β 8ίο1ιβΓ, (1)βί ηιβίηβπι Αη- 
δϋο^β) ^ίβάβΓ 8βη^βη -^ΐΓίΙ.** Βίβ 
Υίοτίβ σάφ' ί'αΟΊ 1)βζίβ1ιβη βίοΐι ίΓοίζ 
ίΙΐΓβΓ 8ίβ11αη§ 3.υ£ άαβ Γοΐ^βηάβ, 
Υίίβ νθηη β8 ΙιίβΓββ: καί, αάφ' ί'αΟΊ^ 
κατ' οφ&αλμους ^αλβ*. Υ^Ι, Εηπι. 
829. Ββ,Γ8 £^18^108 ηίβΐιί) ίηι Η3.Π86 
ίδί;, βΓίαΙίΓΐ; ΟΓββίίββ θΓ8ΐ; 669. 

574. ποδωχει: τω ταχει ξίφει. ώς 
έπΙ §μ'ψύχον δε εΐπεν 8ο1ιο1. Υβΐ. 
τιοδώκες όμμα 8βρ1;. 610. Βίθ Υογ- 
&^β11ιιη^ νοη Λερίβαλών ϊβΐ 'άΐιηΐίβΐι 
άθΓ νοη αρένων ξίφους ΕυΓ. Μβά. 
1278, βρόχοιαι δ' άρτίύων κεκΧι}<ΐί- 
ταν ξιφηφόροιαι ΉβΓβ. 729. Β88 
8ο1ι^βΓί; αηι^8.ι•ηΙ; αηά ίββββίΐ, ντβΠ 
άβΓ Τοίθ βίοΐι ηίοΜ πιβΙΐΓ τβ^βη 
Ι^αηη. 

575. φόνου ούχ ύηεαπανιαμένη: 
8ο1ιο1. ονκ άποτνγχάνουβα ^ ν^Ι. 
ΡβΓ8. 492 ντΐεαπανιαμένους βοράς. 

576. α-κρατον — ηίβΐιΐ οϊνον, 8οη- 
(ΙβΓη αίμα. Ζητ 8ρβηάθ ηαοέ άβΓ 
Μαίιΐζβίί τγϋΓάβ υη^βπ1^8^11^βΓ λνβίη 
^βίηιηΐίβη. Υ^Ι. Αΐίΐιβη. XV 48 
ρ. 693 Ο Θεόφραστος δ* ^ν τω περί 
μέ&ης ^^τον ατιρατον, φηαιν, οΐνον 
τον επί τω δείπνω δίδομενον, ον 
δη λέγουαιν άγαΟΌϋ δαίμονος εϊναι 
πρόηοΰίν^'" %τε. — τρίτην ηόϋΐν 
(Α^ΐ£. άβ8 ίηηβΓβη 01)3β1ίί8) πιϋ 
Ββζυ^ 8,ηί άίβ αηονδή τρίτον Ηρα- 
τηρος, άίβ άβηι Γβίίβηάβη Ζβυβ ^θ- 
1)Γ3,οΗί; γ^πΓάβ, ζα Α§. 257 ί. Ναοΐι 
1063 £Γ, τναΓ άίβ βΓδίβ Βίαίβρβηάθ οίοίΐίζθο^ όγ V300^ι^ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. 201 ονκουι/ ΰύ μίν φνλαύόε τάν οίκω καλώς ^ 
όπως αν άρτίκολλα όνμβαίντ] τάδε* 
ϋμΐν ί' επαινώ γλώΰΰαν ενφημον φέρείν, 
όίγάν '9'' οπίου δει καΐ λέγειν τά καίρια, 
τά ί' άλλα τούτω δενρ^ έποπτεν6αι λέγω^ 
^ιφΎΐφόρονς αγώνας όρΟ'ώΰοντί μοι. 580 βίχ. 1. ΧΟ. Πολλά μεν γα τρέφει 
δεινά δειμάτων ίίχη 
πόντιαί τ ά;/κάλα^ κνωδάλων 
ανταίων βρνονόΐ' 585 άθΓ ΜοΓά άθΓ ΚίηάβΓ άββ Τΐιγββίββ, 
άίθ ζνβϋβ άβΓ άβ8 Α^Β,πίΘΐηηοη. 
Οατοΐι ακρατον ννϊβ άυΓοΙι τρίτην 
πόαιν ψλχβί άβΓ Απ8άηΐ6ΐε 8&γ1{3.- 
βϋβοΐι. ν^Ι. Α^. 1385 ί. Βίβββ Ββ- 
ζίβΐϊαιι^ Γάΐϋ τνβ^ 8ορΙι. ΕΙ. 785 
τονμ,ον Βτιπίνουα' άεΙ ιΙ^υχης ακρα- 
τον αίμα. 

578. άρτίτιολλαι δοΐιοΐ. αύμφωνα 
%αϊ νγιώς ανναρμοξόμενα ταίς νε- 
ωατί αννϋ'ή'ϋαίς ημών, Ηθβ^οΐι. ^ρ- 
μοΰμένα. Υ^Ι. 540. 

580. Ργ^. 188 αιγών Ό-' οηου δει 
χαΐ λέγων τά 'και'ρια, δθρί. 606 φι- 
λίί δε αιγάν ^ λέγειν τά καίρια, 
Εααι. 277 ί. Ββη ΙβίζίβΓβη ΑπΛγ»^ 
βΓίαΙΗ άθΓ ΟΙιΟΓ 726 £., 762 £Γ., 
847 &. 

581. τούτω, άβτα Α^&ιηβιηηοη ίιη 
Ογ&1)θ, ζα 'νΓβΙοΙιβιη βιοΙι ΟΓββ^ββ 
Μηνβηάβί;. Υ^Ι. 487 υ. 8ορ1ι. ΕΙ. 
453 αΐτοΰ δΐ προαπίτνοναα γη^εν 
ευμενή ημιν άρωγον αύτον (βοίΐ. 
τον πατέρα) είς έχ9•ρονς μολεΐν, 
ΕιΐΓ. Ογ. 1225 ω δώμα ναίων νν-Λτος 
ορφναίας πάτερ , γ,αλεί α' Όρέατης 
παις αος έπίκονρον μολειν, ΒαΓβ 
ηίοΐίύ ιηϋ} <1βιη δοΐιοΐ. αη Ρ^Ι&άββ 
ζτι άβη^βη ίβί, ζβί^ί άβΓ Ααβάηιο^ 
δευρ' έποπτενααι. 

582. ,,ϋιη άβη 8ο1ι\7βΓί^&ιιιρί ιηΐΓ 
ιηίΐ; ^ΙΰοΙίΗοΙίθΐη ΕγΓοΙ^ ζα ^Γδηβη." 
ξ,ιψΎΐφόροζ άγων, ,,άβΓ 8θ1ιΐ¥βΓϋΓ8.- 
^βηάβ Κ&ιηρί** ΓΐίΓ ΚαπορΓ νοη 
δοΙι^βΓϋΓΛβθηάβη. Υ^Ι. ΕαΓ. ΗβΓΟ. 
812 ξ,ιφτιψορων αγώνων, Βα^οΐι. 384 
χιοΰοφόροις έν ^αλίαις, 531 ϋτε^ φαναφόρονς ϋΊάΰονς. — ΕΙβΗΓα 
§β1ιί ίηβ Η&αβ, ΟΓββίββ πη<1 Ρ)^1αάβ8 
ίτβίβη ζπΓ Ιίηίεβα δβϋιβ αΐ). 

583 — 648 βΓβίίβθ δίαβίιηοη: 
,,νίβίββ δοΙίΓβοΙ^ΙίοΙιβ Μβίβί; άίβ 

Ν&ίΐΙΓ; αΙ)βΓ 8θ1ΐΓΘΟ^Ηθ1ΐβΓ αΐ8 άίβ 

ϋη^βΙιβιιβΓ άβΓ Ν&ίαΓ ίβί; άβ8 Μίΐη- 
ηββ νβΓΒΓβο1ιβΓί8θΗβΓ δίηη ηηά άβ8 
^βίΙ)β8 ΓΰοΙίθίοΜδΙοθθ ΟίβΓ. Ββί- 
βρίβΐθ ΜβίΰΓ 8ίηά ΑϋΙιδ,β,, -^βίοΐιβ 
άβη δοΗιι, δ^^ΙΙα, νβίοΐιβ άβη Υ&ίβΓ, 
άίβ ΡΓ£ΐυβη νοη Ι^βιηηοθ, ^βίοΐιβ άίβ 
Οαϋβη ίΙΐΓβΓ Ιίβίάβη8θ1ΐΛ£ΐ; ορίβΓίβη. 
Ζα άίβββη Ιίοηιηιΐ; 3β1;ζί; άίβ ΒαΜβΓβι 
άβΓ ΚΙτίαηιβδίΓα, άυΓοΙι τγβίοΐιβ άβΓ 
ΛΐΙνβΓβΙΐΓίβ ΗβιτδοΙιβΓ άβη ϋηΙ^Γ- 
§£ΐη^ ίαηά. ΑΙ)βΓ Οίΐίβ άίβηΐ; άβΓ 
νοΓΒΟΓ^ΗοΙιβη δοΗνβΓίίβ^βΓίη Αΐβα 
3.18 ΑηιΙ)θΓ8 αηά ά&8 ΈΓζβα^ηίβ ιΙΐΓβΓ 
ΑΓΐ)βϋ; 1)Γίη^ άίβ Εηη^β ηιίί; άβΓ 
Ζβίί; ίηβ Η8,α8, αηι άβη ΟΓβαβΙ ίΐΗβΓ 
Β1αί8θ1ια1ά ^ 8ΰ1ιηβη. Ώίββββ &1)βΓ, 
ά&8 δοΙι^βΓί, ίήίίί αηι άβΓ ηιίί 
ΡαΓ8βη ^βίιβίβηβη Βίΐίβ \^ί11βη ίηβ 
ΗβΓζ άίβ3βηί§βη, '^βίοΐιβ 8ίο1ι αΙ)βΓ 
8.11β νβΓβΐ3Γαηί5 άββ Ζβα8 Ιιίη^^^β^- 
§β8βίζί; 1ΐ3,1)βη**. 

584. δειμάτων αχη, τνίάΓΪ^β 

δθ1ΐΓβ€ΐίηί88β. 

585 £. πόντιαι α^κάΧα^ νοη άβη 
ΜββΓββ^ο^βη γ^ίβ ΕαΓ. Ηβΐ. 1062 
πελαγίας ές άγαάλας. Ύ§\. Αηδίορίι. 
Ργ9. 704 κυμάτων έν άγκάλαις (ηαοΐι 
ΑΓθ1ιίΙοοΙιθ8 •ψυχάς έχοντες κνμά- 
των έν άγϋάλαις). — βρνουσι^ βίηά 
νοίΐ, ά&ίβΓ ηιίί Οβη. -^ίβ δορΗ. 
Οβά. Κ. 17 βρύων δάφνης. Ό'Φζβά όγ V300^ι^ 202 ΑΙΣΧΤΛΟΤ ']ίλά%^ον6ν καΐ Λεδαίχμιον 
λαμπάδεζ πεδάοροΐ' 
πτανά τε καΐ Λεδοβά- 
μον^ αν άνεμόεντ αν 
αιγιδών φρά6αί κότον. 

αηί. 1. άλλ' νπερτολμον αν- 

δρός φρόνημα τίζ λύγοι 
καΐ γυναικών φρεόΐν τλαμόνων 
παντόλμονς ίρωτας 
αταιΰι όυννόμονς βροτων; 
ξνξύγον ί' δμανλίας 
ϋ^ηλνκρατίις άτίέρω- 
τος ερω§ παρανικα 
κνωδάλων τε καΐ ΰτρόβων. 590 595 60Ο 537 ί, ηλά^ονσι^ ηεΐάξουσί, ν^Ι. 
8ορ1ι. ΕΙ. 220, Ρΐιίΐ. 728, ΕαΓ. Α11:. 
220. — πεδαίχμίΟί, μεταίχμιοι, 
ζνίδοΐιβη Ηίηιιηβΐ^ αηά Ειάβ. ϋίβ 
^οϋβοΙίΘ ΓοΓίη πέδα Ιίοιηιιιί; ηπΓ 
νΟΓ ίη άβη ΟοιηροδίίΒ. πεδαίχμιος, 
πεδάορος^ πεδάροίος, ηέδοιγ,οζ. — 
λαμπάδες^ ίβαηςβ ΕΓβοΙιβίηυη^βη 
(ΜβίβΟΓθ). — πεδάοροί, μετέωροι, 
ίη άβΓ Ηδΐΐθ, αιιβ άβΓ ΗδΙίΘ. 

589 £Γ. ,,λναβ ίη άβΓ ΙηΛ βίβ^ 
υηά '^αβ ο,χιϊ άβΓ Ειάβ ναηάβΐί;, 
^8ΐιη βΓζ'άΙιΙβη γοη άβιη βπιηιη άβτ 
8ίιΐΓΐη\^ίη(1β." ϋίβ ΥβΓάορρβΙυη^ 
νοη αν νίθ δαρρί. 779 γένοίτ' αν 
ονδ' αν η. ο., νίβ'^οΐιΐ άίβββΓ ββ- 
1)Γαιιο1ι 1)βι άβοΐιγίοβ ηϊάϊιί βο Ιι'άυβ^ 
181; τ^ίθ 1)βί δορίοΜββ. 

592. νπερτολμον: ^ν. 03,ηη. Ι 3, 
26 ίΐαάέΐχ οιηπί» ρβΓρβΙί §βη8 1ια- 
χηαηα ιυϋ ρβΓ νβϋίιυιη Ώβίο^β. 

593. τις λέγοί (αν βτ^ο,ηζί δίοΐα. 
Λαβ άβιη νοΓίΐΘΓ^Θΐιβηάβη) , ,,^θγ 
Ιίδηηίβ 8θ1ιί1<1βΓη?" (ά. ί. άίβ Υβτ- 
νβ^βηΐιβϋ; ΰ1)βΓ8^βί§1; &11θ Ββ^ηββ). 
ΝαΓ άβΓ ΓοΓίη πλοΙι βηίβρηοΐιί; λέγοι 
άβιη γΟΓααβ^βΙιβηάβη φράααι, 

594. τλήμων, δνατηνος, τάλας 
(604), ανολβος, ίηίβΐίχ οίίβΓ νοη 
1)6ίΙιθΓΐ;6ηι , υηδβΐί^βηι, ^οϋν6Γΐ3.8• 
θβηβπλ δίηηβ. 

596. ,,ββδβΐϋ άβηι ϋηΐιοίΐ άβΓ 
8ίβΓΐ)1ίοίΐθη**, ά. Η. \70 βοΐοΐιβ Ββ- 
^ΙβΓάβη βίηά, άα ίβΐιϋ άαβ Πηΐιβίΐ ηίοΐιί;. ν§1. 8ορ1ι. ΕΙ. 240 μητ', εί' 
τω πρόακειμαι χρηστά, ξυνναίοιμ' 
εϋτιηλος, Οβά. Κ. 514 άλγηδόνος, 
α ξυνέατας, Οβά. Τ. 303 οία νόαω 
αννεστιν, ΕΰΓ. ΗβΓαΙεΙ. 996 αυνοι- 
%οίψ φοβφ. Μϋ άβηι 06ά8.η1ε6α 
ΥβΙ, Ήοηι. λ 427 ώ^ οντί αΐνότερον 
χαΐ %νντερον άλλο γυναι%6ς^ 8ορΙι. 
Γγ^^. 197 ω παν αν τολμήσασα %αϊ 
πέρα, γνναν %άγ.ιον αλκ ονχ ίοτιν 
ονδ' ^αται ποτ\ γνναιτιος εί' τι πημα 
γίγνεται βροτοις, ΕαΓ. Γγ§. 1045 
δεινή μεν άλν,η -ανμάτων 9•αλαααίων, 
^£ΐναΙ άε ποταμών %αϊ πνρος ^ερ- 
μον πνοαί . . , άλλ' ονδεν ούτω 
δεινον ως γννη κακόν. 

597 £Ρ. ξνζνγον ομανλίας ^ηλν- 
ορατής απ, ^ρως ά. ί. ξνξνγου ομαν- 
λίας -κρατών ^ήλνς άπ. έρως, άΐβ 
τ^6ίΙ)1ίο1ιβ ]^ίβ1:>6, άΐβ άαβ Θβ^βηίβίΐ 
νοη I^^β1)β ίβί, άΐβ ΰΙ)βΓ βΐιβίίοΐιβδ 
Βαηάηίβ βίοΐι Ιιίη^β^ββύζύ. Μϋ 
άπέρωτος ^ρως ν^Ι. άΐβ ζα Α^. 1137 
£ΐη§βία1ΐΓ<«η ΑαβάΓαοΙίβ ηηά άπο- 
μονσος {αμονσος), άπό^^εος {α^εος), 
άπότιμος (άτιμος) υ. α. — παρανιτια, 

ΪΒί ίη νβΓίεβΙΐΓΐβΓ Λνβίββ 8^&Γ^βΓ 

(βοΙιΙίπιπιβΓ) αΐβ, ηιϋ Οβη. ντίβ 8ορ1ι. 
Αί. 1357 ΐ'^κα γαρ αρετή με της 
^χ&ρας πολν ηηά δΓ^βΓ